AMBROXOL DR.MAX

Tschechische Republik - Tschechisch - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Kaufe es jetzt

Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation (PIL)
03-11-2020
Fachinformation Fachinformation (SPC)
03-11-2020
Wirkstoff:
AMBROXOL-HYDROCHLORID (AMBROXOLI HYDROCHLORIDUM)
Verfügbar ab:
Dr. Max Pharma s.r.o., Praha
ATC-Code:
R05CB06
INN (Internationale Bezeichnung):
AMBROXOL HYDROCHLORIDE (AMBROXOLI HYDROCHLORIDE)
Dosierung:
15MG/5ML
Darreichungsform:
Sirup
Verabreichungsweg:
Perorální podání
Einheiten im Paket:
1X200ML; 1X100ML Lahev
Verschreibungstyp:
volně prodejné léčivé přípravky
Therapiebereich:
AMBROXOL
Produktbesonderheiten:
AMBROXOL DR.MAX
Berechtigungsstatus:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Zulassungsnummer:
52/ 153/16-C
Berechtigungsdatum:
2018-10-19

Lesen Sie das vollständige Dokument

1 / 5

Sp. zn. sukls337021/2019

Příbalová informace: informace pro pacienta

Ambroxol Dr.Max 15 mg/5 ml

sirup

ambroxoli hydrochloridum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře

nebo lékárníka.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Viz bod 4.

Pokud se do 5 dnů (u dětí do 3 dnů) nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se

poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je Ambroxol Dr.Max a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ambroxol Dr.Max užívat

Jak se Ambroxol Dr.Max užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak Ambroxol Dr.Max uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je Ambroxol Dr.Max a k čemu se používá

Přípravek se užívá při akutních a chronických onemocněních dýchacích cest. Jedná se např. o akutní a

opakované záněty průdušek, hrtanu a průdušnice a dále o chronická onemocnění jako je např. chronická

bronchitida (zánět průdušek) a chronická obstrukční plicní nemoc.

Pacienti s akutním onemocněním dýchacích cest mohou přípravek užívat bez porady s lékařem. Pacienti

trpící chronickým onemocněním dýchacích cest mohou dlouhodobě přípravek užívat jen po poradě s

lékařem.

Akutní onemocnění jsou na počátku obvykle doprovázena suchým dráždivým kašlem, případně ještě

pocitem pálení na hrudi u zánětu průdušek a chrapotem u zánětu hrtanu. V dalším průběhu dochází k

tvorbě vazkého hlenu a postupnému vykašlávání. U chronických stavů mohou být oba druhy kašle -

suchý dráždivý kašel i vlhký (produktivní) typ kašle s vykašláváním hlenu.

Ambroxol, léčivá látka přípravku Ambroxol Dr.Max, zvyšuje v dýchacích cestách sekreci hlenu, tvorbu

plicního surfaktantu (látka pokrývající vnitřní stěny plicních sklípků) a stimuluje činnost řasinek

zajišťujících transport hlenu. Tyto účinky mají za následek vydatnější zkapalnění, lepší transport a

vylučování hlenu (mukociliární clearance), čímž dochází k usnadnění vykašlávání a zmírnění kašle.

Ambroxol Dr.Max je určen především pro děti do 12 let, mohou ho však užívat i dospívající a dospělí.

U dětí do 2 let může být tento léčivý přípravek podáván pouze na doporučení lékaře.

Pokud se do 5 dnů (u dětí do 3 dnů) nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit

s lékařem.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ambroxol Dr.Max užívat

Neužívejte

Ambroxol Dr.Max

jestliže jste alergický(á) na ambroxol-hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku tohoto

přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Ambroxol Dr.Max se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

jestliže dlouhodobě trpíte kašlem;

jestliže máte astma nebo trpíte vážnými astmatickými záchvaty;

jestliže máte nebo jste měl(a) onemocnění jater nebo ledvin;

jestliže máte žaludeční nebo dvanáctníkové vředy.

V souvislosti s podáváním ambroxolu byly hlášeny případy závažných kožních reakcí. Jestliže se u Vás

vyskytne kožní vyrážka (včetně poškození na sliznici úst, hrdla, nosu, očí nebo pohlavních orgánů),

přestaňte Ambroxol Dr.Max užívat a ihned kontaktujte svého lékaře.

Další léčivé přípravky a Ambroxol Dr.Max

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a)

nebo které možná budete užívat.

Podávání přípravku Ambroxol Dr.Max společně s antibiotiky (amoxicilin, cefuroxim a erythromycin)

vede ke zvýšení koncentrace antibiotik v hlenu, který se vytváří v dýchacích cestách, což lze považovat

za žádoucí účinek.

Současné užívání přípravku Ambroxol Dr.Max s léky tlumícími kašel (např. kodein) se nedoporučuje,

protože tyto léky potlačují vykašlávání hlenu, což může vést k závažné neprůchodnosti dýchacích cest.

Nebyly hlášeny žádné klinicky závažné nežádoucí interakce s jinými léky.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Nedoporučuje se Ambroxol Dr.Max užívat v těhotenství, zejména v prvních 3 měsících.

Jelikož je ambroxol vylučován do mateřského mléka, nedoporučuje se, aby Ambroxol Dr.Max užívaly

kojící matky.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Tento léčivý přípravek nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Ambroxol Dr.Max obsahuje sorbitol

Tento léčivý přípravek obsahuje 3 500 mg sorbitolu v jedné 10ml dávce, což odpovídá 350 mg/ml.

Maximální doporučená denní dávka (30 ml) obsahuje 10,5 g sorbitolu. Sorbitol je zdrojem fruktózy.

Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte (nebo Vaše dítě nesnáší) některé cukry nebo pokud máte

diagnostikovanou vrozenou nesnášenlivost fruktózy, což je vzácné genetické onemocnění, při kterém

pacienti nejsou schopni rozložit fruktózu, informujte svého lékaře, než užijete (nebo je Vašemu dítěti

podán) tento léčivý přípravek. Sorbitol může způsobit zažívací obtíže a mít mírný projímavý účinek.

Ambroxol Dr.Max obsahuje natrium-benzoát

Tento léčivý přípravek obsahuje 15 mg natrium-benzoátu v jedné 10ml dávce, což odpovídá 1,5 mg/ml.

Natrium-benzoát může zesílit žloutenku (zežloutnutí kůže a očí) u novorozenců (do 4 týdnů věku).

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné dávce, to znamená, že je

v podstatě „bez sodíku“.

3.

Jak se Ambroxol Dr.Max užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo

podle pokynů svého lékaře

nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku je:

Dospělí a dospívající nad 12 let: 10 ml 3x denně

Děti 6-12 let:

5 ml 2-3x denně

Děti 2-5 let:

2,5 ml 3x denně

Děti do 2 let:

2,5 ml 2x denně

Ke správnému dávkování použijte přiloženou dávkovací stříkačku.

Ambroxol Dr.Max lze podávat dětem do 2 let pouze na doporučení lékaře.

Ambroxol Dr.Max je určen pouze k perorálnímu použití.

Ambroxol Dr.Max lze užívat s jídlem i bez jídla. Po podání je doporučeno vypít sklenici vody a pít

dostatečné množství tekutin během dne.

Délka trvání léčby přípravkem Ambroxol Dr.Max je určena individuálně, v závislosti na indikaci a typu

onemocnění. Pokud se však při akutním onemocnění dýchacích cest příznaky do 5 dnů (u dětí do 3 dnů)

nezlepší nebo pokud se zhoršují, musíte vyhledat lékaře.

Přípravek neužívejte bez porady s lékařem déle než 10 dnů.

Dlouhodobé užívání přípravku Ambroxol Dr.Max u chronických onemocnění dýchacích cest je možné

pouze po poradě s lékařem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Ambroxol Dr.Max, než jste měl(a)

Jestliže jste užil(a) více přípravku Ambroxol Dr.Max, než jste měl(a), požádejte o radu svého lékaře

nebo lékárníka. Do současné doby nebyly hlášeny žádné specifické příznaky předávkování u lidí. Na

základě hlášení o náhodném předávkování a/nebo chybách v léčbě se pozorované známky shodují se

známými

nežádoucími

účinky

...

Lesen Sie das vollständige Dokument

Sp. zn. sukls337021/2019

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Ambroxol Dr.Max 15 mg/5 ml sirup

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jeden ml sirupu obsahuje ambroxoli hydrochloridum 3 mg.

Pomocné látky se známým účinkem:

Sorbitol (E 420)

350 mg/ml

Natrium-benzoát (E 211)

1,5 mg/ml

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Sirup

Bezbarvá nebo světle žlutá tekutina s jahodovou vůní.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Mukolytická léčba akutních a chronických bronchopulmonálních onemocnění, která jsou spojena

s abnormální sekrecí hlenu a poruchou jeho transportu.

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Doporučená dávka přípravku je:

Věk

Dávkování

Dospělí a dospívající nad 12 let:

10 ml 3x denně

Děti 6-12 let:

5 ml 2-3x denně

Děti 2-5 let:

2,5 ml 3x denně

Děti do 2 let:

2,5 ml 2x denně

Pokud se příznaky během léčby akutních respiračních onemocnění nezlepšují nebo se zhoršují,

pacientovi se doporučuje poradit se s lékařem.

Porucha funkce ledvin

Není nutná úprava dávkování.

Porucha funkce jater

Není nutná úprava dávkování.

Způsob podání

Přípravek je určen pouze k perorálnímu podání.

K odměření správné dávky přípravku má být použita přiložená stříkačka pro perorální podání.

Sirup ambroxolu lze užívat s jídlem i bez jídla. Po podání je doporučeno vypít sklenici vody a pít

dostatečné množství tekutin během dne.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Byly hlášeny případy závažných kožních reakcí souvisejících s podáním ambroxolu, jako je erythema

multiforme,

Stevens-Johnsonův

syndrom

(SJS)/toxická

epidermální

nekrolýza

(TEN)

akutní

generalizovaná exantematózní pustulóza (AGEP). Pokud se objeví příznaky nebo známky progresivní

kožní vyrážky (někdy ve formě puchýřů nebo slizničních lézí), je nutno neprodleně ukončit podávání

ambroxolu a vyhledat lékařskou pomoc.

Porucha funkce ledvin a jater

U pacientů s poruchou funkce ledvin nebo závažnou poruchou funkce jater má být sirup ambroxolu

podáván se zvýšenou opatrností a pouze po konzultaci s lékařem. U pacientů se závažnou poruchou

funkce ledvin je třeba očekávat hromadění jaterního metabolitu ambroxolu.

Zvýšená opatrnost je vyžadována u pacientů s anamnézou peptických nebo dvanáctníkových vředů.

pacientů

s astmatem

s vážnými

astmatickými

záchvaty

být

sirup

ambroxolu

používán

s opatrností.

Tento léčivý přípravek obsahuje 15 mg natrium-benzoátu v jedné 10ml dávce, což odpovídá 1,5 mg/ml.

Zvýšení hladiny bilirubinu v krvi po jeho uvolnění z albuminu může zesílit novorozenecký ikterus, který

se může vyvinout do kernikteru (ložiska nekonjugovaného bilirubinu v mozkové tkáni).

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné dávce, to znamená, že je v

podstatě „bez sodíku“.

Tento léčivý přípravek obsahuje 3 500 mg sorbitolu v jedné 10ml dávce, což odpovídá 350 mg/ml.

Maximální doporučená denní dávka (30 ml) obsahuje 10,5 g sorbitolu. Je nutno vzít v úvahu aditivní

účinek současně podávaných přípravků s obsahem sorbitolu (nebo fruktózy) a příjem sorbitolu (nebo

fruktózy) potravou. Obsah sorbitolu v léčivých přípravcích pro perorální podání může ovlivnit

biologickou dostupnost jiných současně podávaných léčivých přípravků užívaných perorálně. Pacienti

s hereditární intolerancí fruktózy (HIF) nemají užívat tento léčivý přípravek. Sorbitol může způsobit

zažívací obtíže a mít mírný projímavý účinek.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Podávání ambroxolu s antibiotiky (amoxicilin, cefuroxim a erythromycin) vede ke zvýšení koncentrace

antibiotik v bronchopulmonálním sekretu a ve sputu.

Podávání ambroxolu s léky tlumícími kašel (např. kodein) může v důsledku potlačení kašlacího reflexu

způsobit vážnou obstrukci dýchacích cest. Současné podávání se proto nedoporučuje.

Nebyly hlášeny žádné klinicky relevantní nežádoucí interakce s jinými léky.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Ambroxol-hydrochlorid prochází placentární bariérou. Studie na zvířatech nenaznačují přímé nebo

nepřímé

škodlivé

účinky,

týká

těhotenství,

embryonálního/fetálního

vývoje,

porodu

nebo

postnatálního vývoje (viz bod 5.3).

Klinické zkušenosti po 28. týdnu těhotenství neodhalily žádné škodlivé účinky na plod. Přesto mají být

dodržovány obecné zásady užívání léků během těhotenství. Zvláště v prvním trimestru není užívání

ambroxolu doporučeno.

Kojení

Ambroxol-hydrochlorid přechází do mateřského mléka u zvířat. Protože nejsou k dispozici žádné

adekvátní údaje o podávání ambroxolu u kojících žen, ambroxol má být užíván u kojících žen pouze po

pečlivém zhodnocení rizika a přínosu.

Fertilita

Studie na zvířatech nenaznačují přímé nebo nepřímé škodlivé účinky na fertilitu (viz bod 5.3).

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Tento léčivý přípravek nemá žádný nebo zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Následující tabulka, shrnující nežádoucí účinky ambroxolu, je rozdělena do skupin podle terminologie

MedDRA spolu s jejich četnostmi: velmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); méně časté (≥ 1 000

až < 1/100); vzácné (≥ 1/10 000 až < 1/1 000); velmi vzácné (< 1/10 000), není známo (z dostupných

údajů nelze určit):

Třídy orgánových systémů podle

databáze MedDRA

Četnost

Nežádoucí účinek

...

Lesen Sie das vollständige Dokument

Ähnliche Produkte

Suchen Sie nach Benachrichtigungen zu diesem Produkt

Dokumentverlauf anzeigen

Teilen Sie diese Informationen