Zalviso

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel PIL
Produktets egenskaber SPC
Offentlige vurderingsrapport PAR
Aktiv bestanddel:
sufentanil
Tilgængelig fra:
Grünenthal GmbH
ATC-kode:
N01AH03
INN (International Name):
sufentanil
Terapeutisk gruppe:
Anesthetics
Terapeutisk område:
Pain, Postoperative
Terapeutiske indikationer:
Zalviso is indicated for the management of acute moderate to severe post-operative pain in adult patients.
Produkt oversigt:
Revision: 5
Autorisation status:
Authorised
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/002784
Autorisation dato:
2015-09-18
EMEA kode:
EMEA/H/C/002784

Dokumenter

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk
Produktresumé Produktresumé - bulgarsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk
Produktresumé Produktresumé - spansk
Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk
Produktresumé Produktresumé - tjekkisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk
Produktresumé Produktresumé - estisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk
Produktresumé Produktresumé - græsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk
Produktresumé Produktresumé - engelsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk
Produktresumé Produktresumé - fransk
Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk
Produktresumé Produktresumé - italiensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk
Produktresumé Produktresumé - lettisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk
Produktresumé Produktresumé - litauisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk
Produktresumé Produktresumé - ungarsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk
Produktresumé Produktresumé - maltesisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk
Produktresumé Produktresumé - hollandsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk
Produktresumé Produktresumé - polsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk
Produktresumé Produktresumé - portugisisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk
Produktresumé Produktresumé - rumænsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk
Produktresumé Produktresumé - slovakisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk
Produktresumé Produktresumé - slovensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk
Produktresumé Produktresumé - finsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk
Produktresumé Produktresumé - svensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk bokmål
Produktresumé Produktresumé - norsk bokmål
Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk
Produktresumé Produktresumé - islandsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk
Produktresumé Produktresumé - kroatisk

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Zalviso 15 mikrogram resoribletter, sublinguale

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver sublingual resoriblet indeholder 15 mikrogram sufentanil (som citrat).

Hjælpestof(fer), som behandleren skal være opmærksom på

Hver sublingual resoriblet indeholder 0,074 mg sunset yellow FCF aluminium lake (E110).

Hver sublingual resoriblet indeholder 0,013 mg natrium.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Resoriblet, sublingual.

Zalviso sublinguale resoribletter, 3 mm i diameter, er orangefarvede resoribletter med flad overside og

afrundede kanter.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Zalviso er indiceret til behandling af akutte, moderate til svære postoperative smerter hos voksne

patienter.

4.2

Dosering og administration

Zalviso må kun administreres i hospitalsregie. Zalviso må kun ordineres af læger, der er erfarne og

trænede i håndteringen af opioid terapi, især opioide bivirkninger, f.eks. respirationsdepression (se

afsnit 4.4).

Dosering

Patienten skal ved smerter egenadministrere Zalviso sublinguale resoribletter med Zalviso

doseringsudstyr. Zalviso doseringsudstyr er designet til at administrere en enkelt 15 mikrogram

sufentanil sublingual resoriblet på patientkontrolleret basis efter behov, med minimum 20 minutter

(låst interval) mellem doserne, over en periode på 72 timer, som er den maksimale, anbefalede

behandlingsvarighed. Se afsnit “Administration”.

Ældre

Der er ikke gennemført særlige populationsstudier med sufentanil sublinguale resoribletter hos ældre. I

kliniske forsøg var cirka 30 % af de inkluderede patienter i alderen 65-75 år. Sikkerhed og effekt hos

ældre patienter var på samme niveau som observeret hos yngre voksne (se pkt. 5.2).

Nedsat lever- eller nyrefunktion

Der er ikke gennemført særlige populationsstudier med sufentanil sublinguale resoribletter hos

patienter med nedsat lever- eller nyrefunktion. Der foreligger kun begrænsede data om brugen af

sufentanil hos sådanne patienter. Zalviso skal administreres med forsigtighed til patienter med moderat

til svært nedsat lever- eller nyrefunktion (se afsnit 4.4).

Pædiatrisk population

Zalvisos sikkerhed og virkning hos børn under 18 år er ikke klarlagt. Der foreligger ingen data.

Administration

Kun til sublingual anvendelse.

Zalviso sublinguale resoribletter skal egenadministreres med Zalviso doseringsudstyr, som kun må

aktiveres af patienten som respons på smerte (se pkt. 6.6).

Den dispenserede sublinguale resoriblet skal opløses under tungen og må ikke knuses, tygges eller

synkes. Patienter bør ikke spise eller drikke og tale så lidt som muligt i 10 minutter efter hver dosis

Zalviso.

Den maksimale mængde sublingual sufentanil, der kan administreres via Zalviso doseringsudstyr i en

time, er 45 mikrogram (3 doser).

Ved gentagen maksimal brug holder en patron i 13 timer og 20 minutter. Yderligere Zalviso-patroner

kan anvendes ved behov.

Se pkt. 6.6 for instruktioner i opsætning og håndtering af Zalviso doseringsudstyr før administration.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i

pkt. 6.1.

Signifikant hæmmet respiration.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Hæmmet respiration

Sufentanil kan forårsage dosisafhængig respirationshæmning. Sufentanils respiratoriske virkning bør

evalueres med klinisk overvågning, f.eks. åndedrætshastighed, sedationsniveau og iltmætning.

Patienter med nedsat respirationsfunktion eller respiratorisk reserve har højere risiko. Hæmmet

respiration forårsaget af sufentanil er reversibelt med opioidantagonister. Det kan være nødvendigt at

gentage administration af antagonister, da den hæmmede respiration kan vare længere end

antagonistens virkning (se pkt. 4.9).

Søvnrelaterede vejrtrækningsforstyrrelser

Opioider kan forårsage søvnrelaterede vejrtrækningsforstyrrelser, herunder central søvnapnø (CSA) og

søvnrelateret hypoxæmi. Brug af opioider øger dosisafhængigt risikoen for CSA. Overvej at sænke

den totale opioiddosis hos patienter med CSA.

Intrakranielt tryk

Sufentanil bør anvendes med forsigtighed af patienter, som kan være særligt modtagelige for cerebrale

virkninger af CO

-retention. Det gælder f.eks. patienter med tegn på forhøjet intrakranialt tryk eller

påvirket bevidsthed. Sufentanil kan bevirke, at det kliniske forløb for en patient med kranietraume

bliver uklart. Sufentanil bør anvendes med forsigtighed hos patienter med hjernetumorer.

Kardiovaskulær virkning

Sufentanil kan forårsage bradykardi. Det bør derfor anvendes med forsigtighed hos patienter med

tidligere eller eksisterende bradyarytmier.

Sufentanil kan forårsage hypotension, særligt hos hypovolæmiske patienter. Der bør tages relevante

forholdsregler for at opretholde et stabilt, arterielt tryk.

Nedsat lever- eller nyrefunktion

Sufentanil metaboliseres primært i leveren og udskilles i urin og fæces. Aktivitetens varighed kan

være forlænget hos patienter med svært nedsat lever- eller nyrefunktion. Der foreligger kun

begrænsede data om brugen af Zalviso hos sådanne patienter. Patienter med moderat til svært nedsat

leverfunktion eller svært nedsat nyrefunktion skal nøje overvåges for symptomer på en overdosis af

sufentanil (se pkt. 4.9).

Misbrugspotentiale og tolerance

Sufentanil har potentiale for misbrug. Dette bør tages i betragtning ved ordination eller administration

af sufentanil, hvor der er mistanke om øget risiko for misbrug eller anvendelse på anden måde end den

foreskrevne.

Patienter, der får kronisk, opiod terapi eller er opiumafhængige, kan have behov for højere analgetiske

doser, end Zalviso doseringsudstyret kan administrere.

Gastrointestinale virkninger

Sufentanil kan som µ-opioid receptoragonist nedsætte den gastrointestinale motilitet. Derfor bør

Zalviso anvendes med forsigtighed hos patienter med risiko for ileus.

Sufentanil kan som µ-opioid receptoragonist forårsage spasme i sfincter Oddi. Derfor bør Zalviso

anvendes med forsigtighed hos patienter med galdevejssygdom, herunder akut pancreatitis.

Risiko forbundet med samtidig brug af sedativa såsom benzodiazepiner eller lignende stoffer.

Samtidig brug af Zalviso og sedativa såsom benzodiazepiner eller lignende stoffer, kan føre til

sedation, respirationsdepression, koma og dødsfald. På grund af disse risici bør samtidig ordination af

disse sedativa forbeholdes patienter, som ikke har alternative behandlingsmuligheder. Hvis det

besluttes at ordinere Zalviso samtidig med sedativa, skal varigheden af den samtidige behandling være

så kort som muligt. Patienterne skal overvåges nøje for tegn og symptomer på respirationsdepression

og sedation. I denne henseende anbefales det på det kraftigste at informere patienter og

omsorgspersoner om at være opmærksomme på disse symptomer (se pkt. 4.5).

Andet

Før brug skal sundhedspersonalet sikre, at patienterne er korrekt instrueret i betjening af Zalviso

doseringsudstyr til egenadministration af resoribletter efter behov for at håndtere postoperative

smerter. Kun patienter, som kan forstå og følge instruktionerne til betjening af doseringsudstyret, bør

bruge Zalviso. Sundhedspersonalet bør tage patientens evne (f.eks. visuel eller kognitiv) til at betjene

udstyret med i betragtning.

Hjælpestoffer

Zalviso sublinguale resoribletter indeholder azo-farvestoffet sunset yellow FCF aluminium lake

(E110), som kan forårsage allergiske reaktioner.

Zalviso sublinguale resoribletter indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs.

lægemidlet er i det væsentlige natrium-frit.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Interaktion med cytokrom P450-3A4-enzym

Sufentanil metaboliseres primært af det humane cytokrom P450-3A4-enzym. Ketoconazol, en potent

CYP3A4-inhibitor, kan signifikant øge den systemiske eksponering for sublingual sufentanil

(maksimal stigning i plasmaniveauer (C

) på 19 %, samlet 77 % øget eksponering for det aktive stof

(AUC) og forlænge tiden til maksimal koncentration med 41 %. Lignende virkninger med andre

potente CYP3A4-inhibitorer (f.eks. itraconazol, ritonavir) kan ikke udelukkes. Eventuelle ændringer i

effekt/tolerabilitet, der er forbundet med øget eksponering, vil i praksis blive kompenseret ved en

ændring i doseringsfrekvensen (se pkt. 4.2).

Sedativa

Samtidig brug af sedativa, herunder barbiturater, neuroleptika eller andre opioider, halogengasser eller

andre ikke-selektive sedativa (f.eks. alkohol) kan forstærke en hæmmet respiration.

Sedativa såsom benzodiazepiner eller lignende

stoffer

Samtidig brug af Zalviso med sedativa såsom benzodiazepiner eller lignende stoffer øger risikoen for

sedation, respirationsdepression, koma og dødsfald på grund af den additive CNS-hæmmende

virkning. Varigheden af samtidig brug bør begrænses (se pkt. 4.4).

Serotonerge mideler

Samtidig administration af sufentanil og et serotonergt middel som f.eks. selektive serotonin-

genoptagelseshæmmere (SSRI'er), serotonin-noradrenalinin-genoptagelseshæmmere (SNRI'er) eller

monoaminoxidase-hæmmere (MAOI'er) kan øge risikoen for serotoninsyndrom, som er en potentielt

livstruende tilstand. Monoaminoxidase-hæmmere må ikke tages i 2 uger før eller samtidig med, at der

gives Zalviso.

Andet

Interaktion med andre sublingualt administrerede produkter eller produkter, der er beregnet til at

opløses/etablere en effekt i mundhulen, er ikke undersøgt, og samtidig administration bør undgås.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der foreligger kun utilstrækkelige data om brugen af sufentanil under human graviditet til at vurdere

potentielle, skadelige virkninger. Der er til i dag ingen indikationer på, at anvendelsen af

sufentanil under graviditet øger risikoen for medfødte abnormiteter.

Sufentanil krydser placenta.

Dyreforsøg har påvist reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3).

Zalviso bør ikke anvendes under graviditet og til kvinder i den fertile alder, som ikke anvender sikker

prævention.

Amning

Sufentanil udskilles i human mælk, når det gives intravenøst. Derfor bør der udvises forsigtighed, når

Zalviso administreres til ammende kvinder. Det anbefales at undlade at amme under behandling med

sufentanil på grund af risiko for opioid virkning eller toksicitet hos den ammede nyfødte/spædbarnet

(se pkt. 4.9).

Fertilitet

Der foreligger ingen data om effekten af sufentanil på fertiliteten hos kvinder eller mænd.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Sufentanil påvirker i væsentlig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner. Patienter bør

rådes til ikke at føre motorkøretøj eller betjene maskiner, hvis de oplever somnolens, svimmelhed eller

synsforstyrrelser, mens de tager eller efter behandling med Zalviso. Patienter bør kun føre

motorkøretøj eller betjene maskiner, hvis der er forløbet tilstrækkelig tid efter seneste indgivelse af

Zalviso.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

Den alvorligste bivirkning af sufentanil er hæmmet respiration, der potentielt kan føre til apnø og

åndedrætsstop (se pkt. 4.4).

Baseret på de kombinerede sikkerhedsdata fra disse kliniske studier var kvalme og opkastning de

hyppigst rapporterede bivirkninger (hyppighed ≥ 1/10).

Liste over bivirkninger

Bivirkninger, påvist enten under kliniske studier eller efter markedsføringen med andre

lægemidler, der indeholder sufentanil, er opsummeret i skemaet nedenfor. Hyppigheden er

defineret som følger:

Meget almindelig ≥1/10

Almindelig

≥1/100 til <1/10

Ikke almindelig

≥1/1.000 til <1/100

Sjælden

≥1/10.000 til <1/1.000

Meget sjælden

<1/10.000

Ikke kendt

Kan ikke estimeres ud fra eksisterende data

MedDRA

systemorganklasse

Meget

almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

Ikke kendt

Immunsystemet

Overfølsomhed*

Anafylaktisk shock

Psykiske

forstyrrelser

Konfusion

Apati*

Nervøsitet*

Nervesystemet

Svimmelhed

Hovedpine

Sedation

Somnolens

Paræstesi Ataksi*

Dystoni*

Hyperrefleksi*

Kramper

Koma

Øjne

Synsforstyrrelser

Miose

Hjerte

Øget hjerterytme

Nedsat

hjerterytme*

Vaskulære

sygdomme

Forhøjet blodtryk

Nedsat blodtryk

Luftveje, thorax og

mediastinum

Hæmmet respiration

Apnø

Åndedrætsstop

Mave-tarm-kanalen

Kvalme

Opkastning

Konstipation

Dyspepsi

Mundtørhed

Hud og subkutane

væv

Pruritus

Hyperhidrose

Udslæt

Tør hud*

Erythem

Knogler, led,

muskler og

bindevæv

Muskelspasmer

Muskeltrækninger*

Nyrer og urinveje

Urinretention

Almene symptomer

og reaktioner på

administrationssted

et

Pyreksi

Kulderystelser

Asteni

Abstinenssyndrom

* se “Beskrivelse af udvalgte bivirkninger”

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Efter længere tids anvendelse af andre stoffer med µ-opioid receptor-aktivitet sås abstinenssymptomer

efter brat seponering af behandlingen.

Nogle bivirkninger blev ikke observeret i de kliniske forsøg med Zalviso. Deres hyppigheder blev

bestemt ud fra data fra intravenøs administration af sufentanil: almindelig – muskeltrækninger; ikke

almindelig – overfølsomhed, apati, nervøsitet, ataksi, dystoni, hyperrefleksi, nedsat hjerterytme og tør

hud.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystemanført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Tegn og symptomer

Symptomerne på overdosering af sufentanil er en forstærkning af den farmakologiske virkning.

Afhængigt af den enkelte patients sensitivitet afgøres det kliniske billede af graden af hæmmet

respiration. Det kan være fra hypoventilation til åndedrætsstop. Andre symptomer, der kan

forekomme, er bevidstløshed, koma, kardiovaskulært shock og muskelstivhed.

Håndtering

Håndtering af en overdosis bør fokusere på behandling af symptomer på µ-opioid receptoragonisme,

herunder administration af ilt. Det primære fokus bør være på eventuel obstruktion af luftveje og

nødvendigheden af assisteret eller kontrolleret ventilation.

En opiat-antagonist (f.eks. naloxon) bør gives i tilfælde af hæmmet respiration. Dette udelukker ikke

mere direkte forholdsregler. Opiat-antagonistens kortere aktivitet i forhold til sufentanil bør tages i

betragtning. I dette tilfælde kan opioid-antagonisten gives gentagne gange eller via infusion.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: opoide anæstetika, ATC-kode: N01AH03

.

Virkningsmekanisme

Sufentanil er et syntetisk, potent opioid med stærkt selektiv binding til µ-opioid-receptorer. Sufentanil

fungerer som en fuld agonist i µ-opioid-receptorer.

Sufentanil inducerer ikke histaminfrigivelse. Alle sufentanils virkninger kan blokeres omgående og

fuldstændigt ved administration af en specifik antagonist som naloxon.

Primær farmakodynamisk virkning

Analgesi

Analgesi induceret af sufentanil menes at blive medieret via aktivering af µ-opioid-receptorer, primært

i CNS, for at ændre processer, der påvirker både følelsen af og responsen på smerte. Hos mennesker er

styrken 7-10 gange højere end fentanyl og 500-1.000 gange højere end morfin (peroralt). Sufentanils

høje lipofilicitet gør det muligt at administrere stoffet sublingualt og opnå en hurtigt indsættende,

analgetisk virkning.

Sekundær farmakodynamisk virkning

Hæmmet respiration

Sufentanil kan forårsage hæmmet respiration (se pkt. 4.4) og undertrykke hosterefleksen.

Andre CNS-virkninger

Man ved, at høje doser af intravenøst administreret sufentanil kan forårsage muskelstivhed,

sandsynligvis som følge af en effekt på substantia nigra og corpus striatum. Hypnotisk aktivitet kan

påvises ved EEG-ændringer.

Gastrointestinale virkninger

Sufentanils analgetiske plasmakoncentrationer kan give kvalme og opkastning på grund af irritation af

kemoreceptortriggerzonen.

Sufentanils gastrointestinale virkning omfatter reduceret motilitet, reduceret sekretion og øget

muskeltonus (herunder spasmer) i mave-tarmkanalens sfinctere (se pkt. 4.4).

Kardiovaskulær virkning

Lave doser af intravenøs sufentanil i forbindelse med sandsynlig (kolinerg) vagusaktivitet forårsager

mild bradykardi og let nedsat systemisk, vaskulær modstand uden at sænke blodtrykket signifikant (se

pkt. 4.4).

Kardiovaskulær stabilitet skyldes også minimale virkninger af kardialt preload, kardial

strømningshastighed (flow rate) og myokardialt iltforbrug. Der er ikke observeret nogen direkte effekt

af sufentanil på myokardiefunktionen.

Klinisk virkning og sikkerhed

Analgesi

Effekten af Zalviso ved patientkontrolleret analgesi er påvist i 3 kliniske fase III-forsøg ved akut,

postoperativ nociceptiv og visceral smerte (postoperativ smerte efter større abdominale eller

ortopædiske operationer): 2 studier var dobbeltblindede og placebokontrollerede (Zalviso n = 430

patienter; placebo n = 161 patienter), og 1 var et åbent studie med aktiv kontrol (Zalviso n = 177

patienter; morfin n = 180 patienter).

Patienter blev behandlet efter et Zalviso-doseringsskema med 15 mikrogram sufentanil sublingualt

efter behov med låst minimum 20 minutters interval i en periode på 72 timer.

Zalviso viste sig at være bedre end placebo i de placebokontrollerede fase III-studier i det primære

effektmål, tidsvægtet sum af forskel i smerteintensitet fra baseline i 48 timer (SPID48; p

0,001), og

de sekundære effektmål, tidsvægtet SPID (p

0,004), fuld smertelindring (TOTPAR); p

0,004), og

patienters samlede vurdering (p

0,007) i 24, 48 og 72 timer. Efter 48 timer havde mere end halvdelen

af forsøgspersonerne i Zalviso-gruppen relevant smertereduktion (30 % responderrate) i disse studier

(visceral smerte 60 %, nocireceptiv smerte 54,9 %).

En signifikant højere patientandel (78,5 %) vurderede smertekontrolmetoden som “god” eller

“udmærket” med Zalviso end med patientkontrolleret analgesi med intravenøs morfin (65,5 %)

(primært effektmål ved 48 timer; p = 0,007). Patienter berettede i alle 3 fase III-forsøg en klinisk

betydende smertelindring inden for den første times behandling med Zalviso (smerteintensitetsforskel

i forhold til baseline og total smerterespons >1 NRS). Zalviso blev også betragtet som nemmere at

bruge af sundhedspersonale (p = 0,017).

Som påvist i studiet med aktiv kontrol var den gennemsnitlige tid mellem doserne af Zalviso cirka

dobbelt så lang sammenlignet med patientkontrolleret smertelindring med intravenøs morfin (cirka 80

minutter sammenlignet med cirka 45 minutter) i løbet af de første 48 timer.

Patienter, der blev behandlet med Zalviso mellem 48 og 72 timer i de tre kontrollerede undersøgelser,

anvendte et bredt spektrum af de tilgængelige 216 doser, med en middelværdi på 49 doser/patient

(interval på 8-153 doser) med et flertal af patienter (69,7 %), der anvendte mellem 24 og 72 doser.

Hæmmet respiration

Analgetiske doser af Zalviso kan hos nogle patienter virke respirationshæmmende i de kliniske forsøg.

I fase III-forsøget med aktiv kontrol var formindskelsens størrelse i iltmætning sammenlignelig

mellem Zalviso and i.v.-patientkontrollerede morfingrupper. Der sås imidlertid en statistisk signifikant

lavere procentdel af patienter, som oplevede episoder med iltafmætning efter administration af Zalviso

sublinguale resoribletter (19,8 %) med doseringsudstyret end i gruppen med patientkontrolleret

smertelindring med intravenøs morfin (30,0 %). Kliniske studier har vist, at sufentanil administreret

intravenøst forårsager mindre hæmmet respiration i sammenligning med ækvianalgetiske doser af

fentanyl.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Sufentanils farmakokinetik efter sublingual administration kan beskrives som en trekammer-model

med førsteordens absorption. Administrationsvejen resulterer i højere absolut biotilgængelighed ved at

undgå metabolisering i tarmene og first pass-metabolisering af 3A4-enzymet i leveren.

Den gennemsnitlige, absolutte biotilgængelighed efter en enkelt, sublingual administration af Zalviso i

forhold til én et-minuts intravenøs infusion af 15 mikrogram sufentanil var 59 %. Det viser en

væsentligt lavere biotilgængelighed på 9 % efter oral indtagelse (sunket). I kliniske forsøg under

gentagne administrationer aftog biotilgængeligheden til 37,6 %.

Studiet med buccal administration viste en forøget biotilgængelighed på 78 %, når resoribletterne blev

placeret foran fortænderne i undermunden.

Maksimale koncentrationer af sufentanil nås cirka 50 minutter efter en enkelt dosis. Dette reduceres til

cirka 20 minutter efter gentagne doser. Når Zalviso blev administreret hvert 20. minut, blev konstante

plasmakoncentrationer nået efter 13 doser.

Fordeling

Det centrale distributionsvolumen efter intravenøs administration af sufentanil er cirka 14 liter, og

distributionsvolumen ved steady state er cirka 350 liter.

Biotransformation

Biotransformation sker primært i leveren og i tyndtarmen. Sufentanil metaboliseres hos mennesker

primært af cytokrom P450-3A4-enzymsystemet (se pkt. 4.5). Sufentanil metaboliseres hurtigt til et

antal inaktive metabolitter med oxidativ N- og O-dealkylering som de primære eliminationsveje.

Elimination

Den totale plasmaclearance efter en enkelt, intravenøs administration er cirka 917 l/min.

Cirka 80 % af den intravenøst administrerede dosis sufentanil udskilles inden for 24 timer. Kun 2 % af

dosis udskilles i uændret form. Clearance påvirkes ikke af race, køn, nyrefunktionstal, leverfunktion

eller samtidige CYP3A4-substrater.

Klinisk relevante plasmaniveauer bestemmes primært af tiden, det tager plasmakoncentrationen af

sufentanil at falde fra C

til 50 % af C

efter seponering (CST½), frem for den terminale

halveringstid. Efter en enkeltdosis var middel CST½ 2,2 timer, som steg til en middelværdi på 2,5 t

efter flere doser; den sublinguale administrationsvej forlænger således væsentligt virkningstiden,

sammenlignet med intravenøs administration af sufentanil (CST½ på 0,14 timer). Tilsvarende

CST½-værdier sås efter både enkelt og gentagen administration. Det viser, at virkningens varighed er

forudsigelig og konsekvent efter flere doser med den sublinguale resoriblet.

Efter enkeltadministration af en 15 mikrogram sufentanil sublingual resoriblet sås middelterminalfase-

halveringstider i intervallet 6 til 10 timer. Efter flere administrationer blev en længere middelterminal-

halveringstid bestemt på op til 18 timer på grund af de højere plasmakoncentrationer af sufentanil, der

blev nået efter gentagen dosering, og på grund af muligheden for at bestemme disse koncentrationer

over en længere periode.

Specielle populationer

Nedsat nyrefunktion

En populationsfarmakokinetisk analyse af plasmasufentanil-koncentrationer efter brug af Zalviso hos

patienter og raske forsøgspersoner (n = 700), der omfattede 75 patienter med moderat og 7 patienter

med svært nedsat nyrefunktion, identificerede ikke nyrefunktion som en signifikant covariat for

clearance. På grund af det begrænsede antal undersøgte patienter med svært nedsat nyrefunktion skal

Zalviso dog anvendes med forsigtighed hos sådanne patienter (se pkt. 4.4).

Nedsat leverfunktion

Baseret på den populationsfarmakokinetiske analyse af Zalviso hos patienter og raske forsøgspersoner

(n = 700), der omfattede 13 patienter med moderat og 6 patienter med svært nedsat leverfunktion, var

leverfunktion ikke identificeret som en signifikant covariat for clearance. På grund af det begrænsede

antal patienter med moderat til svært nedsat leverfunktion er en mulig effekt af dårlig leverfunktion

som covariat ved clearance måske ikke blevet registreret. Derfor skal Zalviso anvendes med

forsigtighed hos disse patienter (se pkt. 4.4).

Pædiatrisk population

Der foreligger ingen farmakokinetiske data for brug af Zalviso til pædiatriske patienter.

Der er begrænsede farmakokinetiske data for børn efter intravenøs administration af sufentanil.

Ældre

Der er ikke gennemført særlige populationsstudier med Zalviso hos ældre. Farmakokinetiske data fra

intravenøs administration af sufentanil viste ingen aldersrelaterede forskelle. I placebokontrollerede

fase III-studier var cirka 20 % af de inkluderede patienter ældre (≥ 75 år), og cirka 30 % af de

inkluderede patienter var i alderen 65-75 år. Den farmakokinetiske populationsanalyse viste en

aldersmæssig effekt med 27 % fald i clearance hos ældre (over 65 år). Da dette fald i relation til alder

er mindre end den observerede variabilitet imellem forsøgspersoner på 30-40 % i sufentanils

eksponeringsparametre, betragtes effekten ikke som klinisk relevant, særligt da Zalviso kun anvendes

efter behov.

Populationsfarmakokinetik

Når patienter titrerede sig selv til analgetisk virkning med Zalviso, nåede sufentanils

plasmakoncentrationer gennemsnitligt 60-100 pg/ml efter to dages brug. Der var ingen effekt, baseret

på alder eller body mass index (BMI) eller let til moderat nedsat nyre- eller leverfunktion.

Patienter med BMI > 30 kg/m

Farmakokinetisk populationsanalyse med BMI som covariat viste, at patienter med et BMI > 30 kg/m

kræver hyppigere dosering.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Gentagen dosistoksicitet

Det er blevet påvist, at sufentanil inducerer opioid-lignende effekter hos et udvalg af laboratoriedyr

(hunde, rotter, marsvin, hamstere) ved doser over dem, der inducerer analgesi, og i to studier med

gentagen dosis med sufentanil sublinguale resoribletter, administreret buccalt hos syrisk guldhamster.

Reproduktionstoksicitet

Sufentanil var ikke teratogen hos rotter og kaniner. Sufentanil forårsagede embryoletalitet hos rotter

og kaniner, der blev behandlet i 10-30 dage under drægtighed med 2,5 gange den maksimale, humane

dosis ved intravenøs administration. Den embryoletale effekt blev anset for sekundær i forhold til

toksiciteten for moderdyret.

Der blev ikke iagttaget bivirkninger i et andet studie hos rotter, der blev behandlet med 20 gange den

maksimale, humane dosis i organdannelsesperioden. De prækliniske effekter blev kun observeret efter

administrationsniveauer signifikant over den maksimale, humane dosis, og de har derfor kun beskeden

relevans til klinisk anvendelse.

Mutagenicitet

Ames-testen viste ingen mutagen aktivitet af sufentanil. I mikrokernetesten hos hunrotter viste enkelte,

intravenøse doser af sufentanil helt op til 80 µg/kg (cirka 2,5 gange maksimal human, intravenøs

dosis) ingen strukturelle kromosommutationer.

Carcinogenicitet

Der er ikke udført carcinogenicitetsstudier med sufentanil.

Lokal tolerance

Der er gennemført to studier af lokal tolerance af sufentanil sublinguale resoribletter i hamsteres

kindposer. Disse studier viste, at Zalviso sublinguale resoribletter ikke har nogen eller kun minimal

risiko for lokal irritation

.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Mannitol (E421)

Calciumhydrogenfosfat, vandfrit

Hypromellose

Croscarmellosenatrium

Stearinsyre

Magnesiumstearat

Sunset yellow FCF aluminium lake (E110)

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Zalviso leveres i en patron af polycarbonat, som hver indeholder 40 sublinguale resoribletter pakket i

polyesterfilm/LDPE/aluminiumfolie/LDPE-pose med en iltabsorber. Zalviso fås i pakningsstørrelser

med 1 og 10, 20 patroner og multipakninger med 40 (2 pakninger a 20), 60 (3 pakninger a 20) og 100

(5 pakninger a 20) patroner, svarende til henholdsvis 40, 400, 800, 1600, 2400 og 4000 sublinguale

resoribletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Patronen må kun bruges sammen med Zalviso doseringsudstyr, der består af en kontrolenhed og en

dispenser for at sikre korrekt brug af systemet.

Når patronen er taget ud af posen, skal den straks sættes i Zalviso doseringsudstyret.

Udstyret skal anvendes i henhold til anbefalingerne i informationen fra producenten.

Instruktionerne til sundhedspersonalet om opsætning af Zalviso doseringsudstyret skal følges nøje.

Zalviso doseringsudstyret må ikke anvendes, hvis dele af udstyret er synligt beskadiget.

Fuldt opladet Zalviso doseringsudstyr fungerer i 72 timer uden genopladning.

Efter seponering af behandlingen skal sundhedspersonalet fjerne patronen fra udstyret, og eventuelle

ubrugte og/eller ikke helt tomme patroner skal bortskaffes af sundhedspersonalet i overensstemmelse

med lokale love og regler for kontrollerede stoffer. Andet affald skal bortskaffes i henhold til

institutionens politikker og lokale regler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Grünenthal GmbH

Zieglerstr. 6

D-52078 Aachen

Tyskland

Tlf.: +49-241-569-0

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/15/1042/001

EU/1/15/1042/002

EU/1/15/1042/003

EU/1/15/1042/004

EU/1/15/1042/005

EU/1/15/1042/006

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 18. september 2015

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu

BILAG II

A.

FREMSTILLER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE

B.

BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER VEDRØRENDE

UDLEVERING OG ANVENDELSE

C.

ANDRE FORHOLD OG BETINGELSER FOR

MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

D.

BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER MED HENSYN

TIL SIKKER OG EFFEKTIV ANVENDELSE AF

LÆGEMIDLET

A.

FREMSTILLER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE

Navn og adresse på den fremstiller, der er ansvarlig for batchfrigivelse

Grünenthal GmbH

Zieglerstr. 6

D-52078 Aachen

Tyskland

B.

BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER VEDRØRENDE

UDLEVERING OG ANVENDELSE

Lægemidlet må kun udleveres efter ordination på en særlig recept udstedt af en begrænset lægegruppe

(se bilag I: Produktresumé, pkt. 4.2).

C.

ANDRE FORHOLD OG BETINGELSER FOR

MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Periodiske, opdaterede sikkerhedsindberetninger (PSUR’er)

Kravene for fremsendelse af periodiske, opdaterede sikkerhedsindberetninger for dette lægemiddel

fremgår af listen over EU-referencedatoer (EURD list), som fastsat i artikel 107c, stk. 7, i direktiv

2001/83/EF, og alle efterfølgende opdateringer offentliggjort på den europæiske webportal for

lægemidler.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen skal fremsende den første PSUR for dette præparat inden for

6 måneder efter godkendelsen.

D.

BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER MED HENSYN TIL SIKKER

OG EFFEKTIV ANVENDELSE AF LÆGEMIDLET

Risikostyringsplan (RMP)

Indehaveren af markedsføringstilladelsen skal udføre de påkrævede aktiviteter og

foranstaltninger vedrørende lægemiddelovervågning, som er beskrevet i den godkendte RMP,

der fremgår af modul 1.8.2 i markedsføringstilladelsen, og enhver efterfølgende godkendt

opdatering af RMP.

En opdateret RMP skal fremsendes:

på anmodning fra Det Europæiske Lægemiddelagentur

når risikostyringssystemet ændres, særlig som følge af, at der er modtaget nye oplysninger, der

kan medføre en væsentlig ændring i risk/benefit-forholdet, eller som følge af, at en vigtig

milepæl (lægemiddelovervågning eller risikominimering) er nået.

Yderligere risikominimeringsforanstaltninger

Inden markedsføring i hver enkelt medlemsstat skal indehaveren af markedsføringstilladelsen (MAH)

træffe aftale med den nationale, ansvarlige myndighed om uddannelsesprogrammets indhold og

format, herunder kommunikationsmedier, fordelingskanaler og alle andre aspekter i programmet.

Indehaveren (MAH) vil sikre, at efter diskussioner og aftale med de nationale, ansvarlige myndigheder

i hver enkelt medlemsstat, hvor Zalviso markedsføres, informeres alle læger, som forventes at ordinere

Zalviso, via en informationsskrivelse om adgang til/udleveres til dem følgende oplysninger:

Produktresumé (SmPC) og indlægsseddel

Undervisningsmateriale til sundhedspersonalet

Undervisningsmaterialet

skal indeholde følgende nøgleoplysninger:

- Oplysning om indikation og om korrekt udvælgelse af patienter;

- Anvendelse af Zalviso i overensstemmelse med vejledningen i produktresuméet (SmPC) for at sikre

korrekt anvendelse og minimere risici.

BILAG III

ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL

A. ETIKETTERING

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

YDERKARTON for 1, 10 og 20 patroner

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Zalviso 15 mikrogram resoribletter, sublinguale

Sufentanil

2.

ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver sublingual resoriblet indeholder 15 mikrogram sufentanil (som citrat).

3.

LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder sunset yellow FCF aluminium lake (E110), indeholder natrium. Se indlægssedlen for

yderligere oplysninger.

4.

LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

1 patron a 40 sublinguale resoribletter

10 patroner med hver 40 sublinguale resoribletter

20 patroner med hver 40 sublinguale resoribletter

5.

ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Sublingual anvendelse.

Må kun anvendes sammen med Zalviso doseringsudstyr.

Når patronen er taget ud af posen, skal den omgående placeres i Zalviso doseringsudstyret.

Resoribletten må ikke knuses, tygges eller synkes.

6.

SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES

UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.

EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8.

UDLØBSDATO

9.

SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys.

10.

EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE

ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11.

NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Grünenthal GmbH

Zieglerstr. 6

D-52078 Aachen

Tyskland

12.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/15/1042/001 1 patron a 40 sublinguale resoribletter

EU/1/15/1042/002 10 patroner a 40 sublinguale resoribletter

EU/1/15/1042/003 20 patroner a 40 sublinguale resoribletter

13.

FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

14.

GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

15.

INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.

INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Fritaget fra krav om brailleskrift.

17

ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.

18.

ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

INDRE KARTON SOM DEL AF EN MULTIPAKNING (UDEN BLÅ BOKS)

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Zalviso 15 mikrogram resoribletter, sublinguale

Sufentanil

2.

ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver sublingual resoriblet indeholder 15 mikrogram sufentanil (som citrat).

3.

LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder sunset yellow FCF aluminium lake (E110), indeholder natrium. Se indlægssedlen for

yderligere oplysninger

4.

LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

800 sublinguale resoribletter (20 patroner a 40 sublinguale resoribletter) Del af multipakning, må ikke

sælges separat.

5.

ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Sublingual anvendelse.

Må kun anvendes sammen med Zalviso doseringsudstyr.

Når patronen er taget ud af posen, skal den omgående placeres i Zalviso doseringsudstyret.

Resoribletten må ikke knuses, tygges eller synkes.

6.

SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES

UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.

EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8.

UDLØBSDATO

9.

SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys.

10.

EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE

ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11.

NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Grünenthal GmbH

Zieglerstr. 6

D-52078 Aachen

Tyskland

12.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

13.

FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

14.

GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

15.

INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.

INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Fritaget fra krav om brailleskrift.

17

ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.

18.

ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

YDRE ETIKET (MED BLUE BOX)

KUN MULTIPAKNING

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Zalviso 15 mikrogram resoribletter, sublinguale

Sufentanil

2.

ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver sublingual resoriblet indeholder 15 mikrogram sufentanil (som citrat).

3.

LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder sunset yellow FCF aluminium lake (E110), indeholder natrium. Se indlægssedlen for

yderligere oplysninger.

4.

LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Multipakning: 1600 sublinguale resoribletter [40 (2 pakninger a 20) patroner a 40 sublinguale

resoribletter]

Multipakning: 2400 sublinguale resoribletter [60 (3 pakninger a 20) patroner a 40 sublinguale

resoribletter]

Multipakning: 4000 sublinguale resoribletter [100 (5 pakninger a 20) patroner a 40 sublinguale

resoribletter]

5.

ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Sublingual anvendelse.

Må kun anvendes sammen med Zalviso doseringsudstyr.

Når patronen er taget ud af posen, skal den omgående placeres i Zalviso doseringsudstyret.

Resoribletten må ikke knuses, tygges eller synkes.

6.

SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES

UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.

EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8.

UDLØBSDATO

9.

SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys.

10.

EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE

ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11.

NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Grünenthal GmbH

Zieglerstr. 6

D-52078 Aachen

Tyskland

12.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/15/1042/004 2 x 20 patroner a 40 sublinguale resoribletter

EU/1/15/1042/005 3 x 20 patroner a 40 sublinguale resoribletter

EU/1/15/1042/006 5 x 20 patroner a 40 sublinguale resoribletter

13.

FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

14.

GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

15.

INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.

INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Fritaget fra krav om brailleskrift.

17

ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.

18.

ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

Pose

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Zalviso 15 mikrogram resoribletter, sublinguale

Sufentanil

2.

ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver sublingual resoriblet indeholder 15 mikrogram sufentanil (som citrat).

3.

LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder sunset yellow FCF aluminium lake (E110), indeholder natrium. Se indlægssedlen for

yderligere oplysninger.

4.

LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

1 patron a 40 sublinguale resoribletter

5.

ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Sublingual anvendelse.

Må kun anvendes sammen med Zalviso doseringsudstyr.

Når patronen er taget ud af posen, skal den omgående placeres i Zalviso doseringsudstyret.

Resoribletten må ikke knuses, tygges eller synkes.

6.

SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES

UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.

EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8.

UDLØBSDATO

EXP, se side 1

EXP, se bagsiden

9.

SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys.

10.

EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE

ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11.

NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Grünenthal GmbH

Zieglerstr. 6

D-52078 Aachen

Tyskland

12.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

13.

FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot, se side 1

Lot, se bagsiden

14.

GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

15.

INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.

INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Fritaget fra krav om brailleskrift.

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ SMÅ INDRE EMBALLAGER

PATRON

1.

LÆGEMIDLETS NAVN, STYRKE OG/ELLER ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Zalviso 15 mikrogram resoribletter, sublinguale

Sufentanil

Sublingual anvendelse

2.

ADMINISTRATIONSMETODE

3.

UDLØBSDATO

4.

FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

5.

INDHOLD ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

40 sublinguale resoribletter

6.

ANDET

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel:

Information til patienten

Zalviso 15 mikrogram resoribletter, sublinguale

Sufentanil

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Zalviso

Sådan skal du tage Zalviso

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Det aktive stof i Zalviso er sufentanil, som tilhører gruppen af stærke, smertestillende lægemidler,

kaldet opioider.

Zalviso anvendes til behandling af akutte, moderate til svære smerter hos voksne efter en operation.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Zalviso

Tag ikke Zalviso:

hvis du er allergisk over for sufentanil eller et af de øvrige indholdsstoffer i sufentanil (angivet i

afsnit 6).

hvis du har svære åndedrætsproblemer.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, før du tager Zalviso.

Fortæl det til lægen eller sundhedspersonalet, hvis du:

lider af en sygdom, der påvirker din vejrtrækning (f.eks. astma, hvæsende åndedræt eller

stakåndethed). Da Zalviso kan påvirke din vejrtrækning, vil lægen eller sygeplejersken

kontrollere vejrtrækningen under behandlingen.

har en hovedskade eller hjernetumor.

har hjerte- eller kredsløbsproblemer, særligt langsom hjerterytme, uregelmæssig hjerterytme,

lavt blodvolumen eller lavt blodtryk.

har moderate til svære leverproblemer eller svære nyreproblemer, da disse organer påvirker den

måde, din krop nedbryder og udskiller medicinen.

har nuværende eller tidligere medicin- eller alkoholmisbrug.

regelmæssigt tager receptpligtig, opioide lægemidler (f.eks. codein, fentanyl, hydromorphon,

oxycodon).

har unormalt træg afføring.

har en sygdom i galdeblæren eller bugspytkirtlen.

Søvnrelaterede vejrtrækningsforstyrrelser

Zalviso indeholder et aktivt stof, som tilhører gruppen af opioider. Opioider kan forårsage

søvrelaterede vejrtrækningsforstyrrelser, fx central søvnapnø (overfladisk vejrtrækning/pause i

vejrtrækningen under søvn) og søvnrelateret hypoxæmi (lavt iltniveau i blodet).

Risikoen for at opleve søvnapnø er afhængig af opioiddosen. Din læge kan overveje at sænke din

totale opioiddosis, hvis du oplever central søvnapnø.

Sådan tager du de sublinguale resoribletter med doseringsudstyret

Før du begynder at tage Zalviso, viser din læge eller sygeplejerske dig, hvordan du skal bruge Zalviso

doseringsudstyret. Derefter kan du tage en resoriblet efter behov for at lindre dine smerter. Følg

instruktionerne nøje. Tal med din læge eller sygeplejerske, hvis du ikke forstår instrukserne fuldt ud

eller ikke er sikker på, hvordan du skal håndtere doseringsudstyret korrekt.

Børn og unge

Zalviso må ikke anvendes af børn og unge under 18 år.

Brug af anden medicin sammen med Zalviso

Fortæl det til lægen, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Du skal i særdeleshed

fortælle det til lægen, hvis du tager et af de følgende lægemidler:

Et hvilket som helst lægemiddel, der kan påvirke den måde, din krop nedbryder Zalviso, f.eks.

ketoconazol, som anvendes til behandling af svampeinfektioner.

Et hvilket som helst lægemiddel til behandling af angst, beroligende midler eller andre opioide

lægemidler, da de kan øge risikoen for svære åndedrætsproblemer.

Lægemidler til behandling af depression kaldet monoaminoxidase-hæmmere (MAOI'er). Disse

lægemidler må ikke tages i 2 uger før eller samtidig med Zalviso.

Lægemidler til behandling af depression kaldet serotonin-genoptagelseshæmmere (SSRI'er) og

serotonin-noradrenalin-genoptagelseshæmmere (SNRI'er). Det anbefales ikke at bruge disse

lægemidler samtidig med Zalviso.

Andre lægemidler, som også tages sublingualt (lægemidler, der placeres under tungen), eller

lægemidler, som opløses eller virker i munden (f.eks. nystatin, en væske eller pastiller, du

holder i munden til behandling af svampeinfektioner), da deres påvirkning af Zalviso ikke er

undersøgt.

Samtidig brug af Zalviso og beroligende medicin såsom benzodiazepiner eller lignende medicin øger

risikoen for døsighed, vejrtrækningsbesvær (respirationsdepression), koma og kan være livstruende.

Derfor bør samtidig brug kun overvejes, når der ikke findes andre behandlingsmuligheder.

Hvis din læge ordinerer Zalviso sammen med beroligende medicin, bør din læge begrænse varigheden

af den samtidig behandling.

Fortæl din læge om alle de typer beroligende medicin du tager, og følg nøje lægens anbefalede

dosering. Det kan være en hjælp at fortælle venner og familie om, at de skal være opmærksomme på

ovenstående tegn og symptomer. Kontakt din læge, hvis du får nogen af disse symptomer.

Zalviso sammen med alkohol

Du må ikke drikke alkohol, når du tager Zalviso. Det kan give øget risiko for svære

åndedrætsproblemer.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge til råds, før du tager dette lægemiddel.

Zalviso må ikke anvendes under graviditet, eller hvis du er en kvinde i den fødedygtige alder og ikke

anvender prævention.

Sufentanil udskilles i modermælk og kan give bivirkninger hos det ammede barn. Det anbefales at

undlade amning, når du tager Zalviso.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Zalviso påvirker evnen til at føre motorkøretøj eller anvende maskiner, da det kan forårsage

søvnighed, svimmelhed eller synsforstyrrelser. Du bør ikke føre motorkøretøj eller betjene maskiner,

hvis du oplever nogen af disse symptomer, mens du er i behandling med Zalviso. Du bør kun føre

motorkøretøj eller betjene maskiner, hvis der er forløbet tilstrækkelig lang tid efter seneste dosis

Zalviso.

Zalviso indeholder sunset yellow FCF aluminium lake (E110)

Zalviso indeholder farvestoffet sunset yellow FCF aluminium lake (E110), som kan give allergiske

reaktioner.

Zalviso indeholder natrium

Zalviso indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs. medicinen er i det væsentlige

natrium-fri.

3.

Sådan skal du tage Zalviso

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen.

De sublinguale resoribletter tages ved hjælp af Zalviso doseringsudstyr, der er et system, som frigiver

en enkeltdosis efter aktivering. Efter at have fået en dosis kan du ikke udløse endnu en dosis i

20 minutter, og du kan ikke tage mere end 3 doser på én time.

Udstyret virker i 3 dage (72 timer), som også er den maksimale, anbefalede varighed af behandlingen.

Zalviso placeres under tungen med Zalviso doseringsudstyret. Du kan kontrollere din behandling og

bør kun aktivere udstyret, når du har brug for smertelindring.

Resoribletten opløses under tungen og må ikke knuses, tygges eller synkes. Du må ikke spise eller

drikke og bør tale så lidt som muligt i 10 minutter efter hver dosis.

Zalviso må kun tages i et medicinsk overvåget miljø. Det ordineres kun af læger med erfaring i brug af

stærke, smertestillende midler som Zalviso, og som kender den virkning, det kan have på dig, særligt

på din vejrtrækning (se “Advarsler og forsigtighedsregler” ovenfor).

Doseringsudstyret må ikke anvendes, hvis dele er synligt beskadiget.

Efter behandlingen tager sundhedspersonalet Zalviso doseringsudstyret og bortskaffer eventuelle

ubrugte resoribletter. Doseringsudstyret er designet på en måde, så du ikke kan åbne det.

Hvis du har taget for mange Zalviso

Doseringsudstyret er konstrueret, så du skal vente 20 minutter mellem doserne, for at forhindre, at du

tager for mange Zalviso. Symptomer på en overdosis omfatter imidlertid svære åndedrætsproblemer

som langsomt og overfladisk åndedræt, bevidstløshed, ekstremt lavt blodtryk, kollaps og

muskelstivhed. Hvis dette sker, skal du straks fortælle det til en læge eller sygeplejerske.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

De mest alvorlige bivirkninger er svære åndedrætsproblemer som langsomt og overfladisk åndedræt,

som kan føre til åndedrætsstop eller manglende evne til at trække vejret.

Hvis du oplever nogle af ovennævnte bivirkninger, skal du stoppe med at tage Zalviso og straks

fortælle det til lægen eller sygeplejersken.

Meget almindelige bivirkninger

(forekommer hos mere end 1 ud af 10 personer): kvalme,

opkastning, feber.

Almindelige bivirkninger

(forekommer hos op til 1 ud af 10 personer):

forvirring, svimmelhed, hovedpine, døsighed, øget hjerterytme, højt blodtryk, lavt blodtryk,

forstoppelse, fordøjelsesbesvær, hudkløe, ufrivillige muskelkramper, muskelsammentrækninger,

vandladningsbesvær.

Ikke almindelige bivirkninger

(forekommer hos op til 1 ud af 100): allergiske reaktioner, manglende

interesse eller følelser, nervøsitet, søvnløshed, unormale fornemmelser i huden, problemer med at

koordinere muskelbevægelser, muskelsammentrækninger, overdrevne reflekser, synsforstyrrelser,

nedsat hjerterytme, mundtørhed, øget sved produktion, udslæt, tør hud, kulderystelser, svækkelse.

Hyppighed ikke kendt

(hyppighed kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data): svære

allergiske reaktioner (anafylaktisk shock), krampeanfald (anfald), koma, små pupiller, rødme af huden,

abstinenssyndrom.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen og posen efter EXP.

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. Disse foranstaltninger skal hjælpe med til at

beskytte miljøet.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Zalviso indeholder:

Aktivt stof: sufentanil Hver sublingual resoriblet indeholder 15 mikrogram sufentanil (som

citrat).

De øvrige indholdsstoffer er mannitol (E421), calciumhydrogenphosphat (vandfrit),

hypromellose, croscarmellosenatrium, stearinsyre, magnesiumstearat, sunset yellow FCF

aluminium lake (E110) (se afsnit 2 “Det skal du vide, før du begynder at tage Zalviso”)

Udseende og pakningsstørrelser

Zalviso sublinguale resoribletter er orangefarvede resoribletter med flad overside og afrundede kanter.

De sublinguale resoribletter måler 3 mm i diameter.

De sublinguale resoribletter leveres i patroner, som hver indeholder 40 sublinguale resoribletter. Hver

patron ligger i en pose med en iltabsorber.

Zalviso sublinguale resoribletter fås i pakningsstørrelser med 1, 10 og 20 patroner og i multipakninger

med 40 (2 pakninger a 20), 60 (3 pakninger a 20) og 100 (5 pakninger a 20) patroner, svarende til

henholdsvis 40, 400, 800, 1600, 2400 og 4000 sublinguale resoribletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Grünenthal GmbH

Zieglerstraße 6

D-52078 Aachen

Tyskland

Tlf.: +49-241-569-0

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

S.A. Grünenthal N.V.

Lenneke Marelaan 8

B-1932 Sint-Stevens-Woluwe

België/Belgique/Belgien

Tél/Tel: + 32 (0)2 290 52 00

beinfo@grunenthal.com

Lietuva

Grünenthal GmbH

Tel: + 49 241 569-0

България

Grünenthal GmbH

Teл.: + 49 241 569-0

Magyarország

Grünenthal GmbH

Tel.: + 49 241 569-0

Česká republika

Grünenthal GmbH

Tel: + 49 241 569-0

Malta

Grünenthal GmbH

Tel.: + 49 241 569-0

Danmark

Grünenthal Denmark ApS

Arne Jacobsens Allé 7

DK-2300 København S

Tlf: +45 88883200

Nederland

Grünenthal B.V.

De Corridor 21K

NL-3621 ZA Breukelen

Tel:+31 (0)30 6046370

info.nl@grunenthal.com

Deutschland

Grünenthal GmbH

Zieglerstraße 6

D-52078 Aachen

Tel: + 49 241 569-1111

service@grunenthal.com

Norge

Grünenthal Norway AS

C.J. Hambros Plass 2C

N-0164 Oslo

Tlf: +47 22996054

Eesti

Grünenthal GmbH

Tel: + 49 241 569-0

Österreich

Grünenthal GmbH

Campus 21, Liebermannstraße A01/501

A-2345 Brunn am Gebirge

Tel: +43(0)2236 379 550-0

Ελλάδα

Grünenthal GmbH

Τηλ: + 49 241 569-0

Polska

Grünenthal GmbH

Tel.: + 49 241 569-0

España

Grünenthal Pharma, S.A.

C/Dr. Zamenhof, 36

E-28027 Madrid

Tel: +34 (91) 301 93 00

Portugal

Grünenthal, S.A.

Alameda Fernão Lopes, 12-8.º A

P-1495 - 190 Algés

Tel: +351 / 214 72 63 00

France

Laboratoires Grünenthal SAS

Immeuble Eurêka

19 rue Ernest Renan

CS 90001

F- 92024 Nanterre Cedex

Tél: + 33 (0)1 41 49 45 80

România

Grünenthal GmbH

Tel: + 49 241 569-0

Hrvatska

Grünenthal GmbH

Tel: + 49 241 569-0

Slovenija

Grünenthal GmbH

Tel: + 49 241 569-0

Ireland

Grünenthal Pharma Ltd

4045 Kingswood Road,

Citywest Business Park

IRL – Citywest Co., Dublin

Tel: +44 (0)870 351 8960

medicalinformationie@grunenthal.com

Slovenská republika

Grünenthal GmbH

Tel: + 49 241 569-0

Ísland

Grünenthal GmbH

Sími: + 49 241 569-0

Suomi/Finland

Grünenthal GmbH

Puh/Tel: + 49 241 569-0

Italia

Grünenthal Italia S.r.l.

Tel: +39 02 4305 1

Sverige

Grunenthal Sweden AB

Tel: +46 (0)86434060

Κύπρος

Grünenthal GmbH

Τηλ: + 49 241 569-0

United Kingdom

Grünenthal Ltd

1 Stokenchurch Business Park

Ibstone Road, HP14 3FE – UK

Tel: +44 (0)870 351 8960

medicalinformationuk@grunenthal.com

Latvija

Grünenthal GmbH

Tel: + 49 241 569-0

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside: www.ema.europa.eu

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Zalviso 15 mikrogram resoribletter, sublinguale

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver sublingual resoriblet indeholder 15 mikrogram sufentanil (som citrat).

Hjælpestof(fer), som behandleren skal være opmærksom på

Hver sublingual resoriblet indeholder 0,074 mg sunset yellow FCF aluminium lake (E110).

Hver sublingual resoriblet indeholder 0,013 mg natrium.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Resoriblet, sublingual.

Zalviso sublinguale resoribletter, 3 mm i diameter, er orangefarvede resoribletter med flad overside og

afrundede kanter.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Zalviso er indiceret til behandling af akutte, moderate til svære postoperative smerter hos voksne

patienter.

4.2

Dosering og administration

Zalviso må kun administreres i hospitalsregie. Zalviso må kun ordineres af læger, der er erfarne og

trænede i håndteringen af opioid terapi, især opioide bivirkninger, f.eks. respirationsdepression (se

afsnit 4.4).

Dosering

Patienten skal ved smerter egenadministrere Zalviso sublinguale resoribletter med Zalviso

doseringsudstyr. Zalviso doseringsudstyr er designet til at administrere en enkelt 15 mikrogram

sufentanil sublingual resoriblet på patientkontrolleret basis efter behov, med minimum 20 minutter

(låst interval) mellem doserne, over en periode på 72 timer, som er den maksimale, anbefalede

behandlingsvarighed. Se afsnit “Administration”.

Ældre

Der er ikke gennemført særlige populationsstudier med sufentanil sublinguale resoribletter hos ældre. I

kliniske forsøg var cirka 30 % af de inkluderede patienter i alderen 65-75 år. Sikkerhed og effekt hos

ældre patienter var på samme niveau som observeret hos yngre voksne (se pkt. 5.2).

Nedsat lever- eller nyrefunktion

Der er ikke gennemført særlige populationsstudier med sufentanil sublinguale resoribletter hos

patienter med nedsat lever- eller nyrefunktion. Der foreligger kun begrænsede data om brugen af

sufentanil hos sådanne patienter. Zalviso skal administreres med forsigtighed til patienter med moderat

til svært nedsat lever- eller nyrefunktion (se afsnit 4.4).

Pædiatrisk population

Zalvisos sikkerhed og virkning hos børn under 18 år er ikke klarlagt. Der foreligger ingen data.

Administration

Kun til sublingual anvendelse.

Zalviso sublinguale resoribletter skal egenadministreres med Zalviso doseringsudstyr, som kun må

aktiveres af patienten som respons på smerte (se pkt. 6.6).

Den dispenserede sublinguale resoriblet skal opløses under tungen og må ikke knuses, tygges eller

synkes. Patienter bør ikke spise eller drikke og tale så lidt som muligt i 10 minutter efter hver dosis

Zalviso.

Den maksimale mængde sublingual sufentanil, der kan administreres via Zalviso doseringsudstyr i en

time, er 45 mikrogram (3 doser).

Ved gentagen maksimal brug holder en patron i 13 timer og 20 minutter. Yderligere Zalviso-patroner

kan anvendes ved behov.

Se pkt. 6.6 for instruktioner i opsætning og håndtering af Zalviso doseringsudstyr før administration.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i

pkt. 6.1.

Signifikant hæmmet respiration.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Hæmmet respiration

Sufentanil kan forårsage dosisafhængig respirationshæmning. Sufentanils respiratoriske virkning bør

evalueres med klinisk overvågning, f.eks. åndedrætshastighed, sedationsniveau og iltmætning.

Patienter med nedsat respirationsfunktion eller respiratorisk reserve har højere risiko. Hæmmet

respiration forårsaget af sufentanil er reversibelt med opioidantagonister. Det kan være nødvendigt at

gentage administration af antagonister, da den hæmmede respiration kan vare længere end

antagonistens virkning (se pkt. 4.9).

Søvnrelaterede vejrtrækningsforstyrrelser

Opioider kan forårsage søvnrelaterede vejrtrækningsforstyrrelser, herunder central søvnapnø (CSA) og

søvnrelateret hypoxæmi. Brug af opioider øger dosisafhængigt risikoen for CSA. Overvej at sænke

den totale opioiddosis hos patienter med CSA.

Intrakranielt tryk

Sufentanil bør anvendes med forsigtighed af patienter, som kan være særligt modtagelige for cerebrale

virkninger af CO

-retention. Det gælder f.eks. patienter med tegn på forhøjet intrakranialt tryk eller

påvirket bevidsthed. Sufentanil kan bevirke, at det kliniske forløb for en patient med kranietraume

bliver uklart. Sufentanil bør anvendes med forsigtighed hos patienter med hjernetumorer.

Kardiovaskulær virkning

Sufentanil kan forårsage bradykardi. Det bør derfor anvendes med forsigtighed hos patienter med

tidligere eller eksisterende bradyarytmier.

Sufentanil kan forårsage hypotension, særligt hos hypovolæmiske patienter. Der bør tages relevante

forholdsregler for at opretholde et stabilt, arterielt tryk.

Nedsat lever- eller nyrefunktion

Sufentanil metaboliseres primært i leveren og udskilles i urin og fæces. Aktivitetens varighed kan

være forlænget hos patienter med svært nedsat lever- eller nyrefunktion. Der foreligger kun

begrænsede data om brugen af Zalviso hos sådanne patienter. Patienter med moderat til svært nedsat

leverfunktion eller svært nedsat nyrefunktion skal nøje overvåges for symptomer på en overdosis af

sufentanil (se pkt. 4.9).

Misbrugspotentiale og tolerance

Sufentanil har potentiale for misbrug. Dette bør tages i betragtning ved ordination eller administration

af sufentanil, hvor der er mistanke om øget risiko for misbrug eller anvendelse på anden måde end den

foreskrevne.

Patienter, der får kronisk, opiod terapi eller er opiumafhængige, kan have behov for højere analgetiske

doser, end Zalviso doseringsudstyret kan administrere.

Gastrointestinale virkninger

Sufentanil kan som µ-opioid receptoragonist nedsætte den gastrointestinale motilitet. Derfor bør

Zalviso anvendes med forsigtighed hos patienter med risiko for ileus.

Sufentanil kan som µ-opioid receptoragonist forårsage spasme i sfincter Oddi. Derfor bør Zalviso

anvendes med forsigtighed hos patienter med galdevejssygdom, herunder akut pancreatitis.

Risiko forbundet med samtidig brug af sedativa såsom benzodiazepiner eller lignende stoffer.

Samtidig brug af Zalviso og sedativa såsom benzodiazepiner eller lignende stoffer, kan føre til

sedation, respirationsdepression, koma og dødsfald. På grund af disse risici bør samtidig ordination af

disse sedativa forbeholdes patienter, som ikke har alternative behandlingsmuligheder. Hvis det

besluttes at ordinere Zalviso samtidig med sedativa, skal varigheden af den samtidige behandling være

så kort som muligt. Patienterne skal overvåges nøje for tegn og symptomer på respirationsdepression

og sedation. I denne henseende anbefales det på det kraftigste at informere patienter og

omsorgspersoner om at være opmærksomme på disse symptomer (se pkt. 4.5).

Andet

Før brug skal sundhedspersonalet sikre, at patienterne er korrekt instrueret i betjening af Zalviso

doseringsudstyr til egenadministration af resoribletter efter behov for at håndtere postoperative

smerter. Kun patienter, som kan forstå og følge instruktionerne til betjening af doseringsudstyret, bør

bruge Zalviso. Sundhedspersonalet bør tage patientens evne (f.eks. visuel eller kognitiv) til at betjene

udstyret med i betragtning.

Hjælpestoffer

Zalviso sublinguale resoribletter indeholder azo-farvestoffet sunset yellow FCF aluminium lake

(E110), som kan forårsage allergiske reaktioner.

Zalviso sublinguale resoribletter indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs.

lægemidlet er i det væsentlige natrium-frit.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Interaktion med cytokrom P450-3A4-enzym

Sufentanil metaboliseres primært af det humane cytokrom P450-3A4-enzym. Ketoconazol, en potent

CYP3A4-inhibitor, kan signifikant øge den systemiske eksponering for sublingual sufentanil

(maksimal stigning i plasmaniveauer (C

) på 19 %, samlet 77 % øget eksponering for det aktive stof

(AUC) og forlænge tiden til maksimal koncentration med 41 %. Lignende virkninger med andre

potente CYP3A4-inhibitorer (f.eks. itraconazol, ritonavir) kan ikke udelukkes. Eventuelle ændringer i

effekt/tolerabilitet, der er forbundet med øget eksponering, vil i praksis blive kompenseret ved en

ændring i doseringsfrekvensen (se pkt. 4.2).

Sedativa

Samtidig brug af sedativa, herunder barbiturater, neuroleptika eller andre opioider, halogengasser eller

andre ikke-selektive sedativa (f.eks. alkohol) kan forstærke en hæmmet respiration.

Sedativa såsom benzodiazepiner eller lignende

stoffer

Samtidig brug af Zalviso med sedativa såsom benzodiazepiner eller lignende stoffer øger risikoen for

sedation, respirationsdepression, koma og dødsfald på grund af den additive CNS-hæmmende

virkning. Varigheden af samtidig brug bør begrænses (se pkt. 4.4).

Serotonerge mideler

Samtidig administration af sufentanil og et serotonergt middel som f.eks. selektive serotonin-

genoptagelseshæmmere (SSRI'er), serotonin-noradrenalinin-genoptagelseshæmmere (SNRI'er) eller

monoaminoxidase-hæmmere (MAOI'er) kan øge risikoen for serotoninsyndrom, som er en potentielt

livstruende tilstand. Monoaminoxidase-hæmmere må ikke tages i 2 uger før eller samtidig med, at der

gives Zalviso.

Andet

Interaktion med andre sublingualt administrerede produkter eller produkter, der er beregnet til at

opløses/etablere en effekt i mundhulen, er ikke undersøgt, og samtidig administration bør undgås.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der foreligger kun utilstrækkelige data om brugen af sufentanil under human graviditet til at vurdere

potentielle, skadelige virkninger. Der er til i dag ingen indikationer på, at anvendelsen af

sufentanil under graviditet øger risikoen for medfødte abnormiteter.

Sufentanil krydser placenta.

Dyreforsøg har påvist reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3).

Zalviso bør ikke anvendes under graviditet og til kvinder i den fertile alder, som ikke anvender sikker

prævention.

Amning

Sufentanil udskilles i human mælk, når det gives intravenøst. Derfor bør der udvises forsigtighed, når

Zalviso administreres til ammende kvinder. Det anbefales at undlade at amme under behandling med

sufentanil på grund af risiko for opioid virkning eller toksicitet hos den ammede nyfødte/spædbarnet

(se pkt. 4.9).

Fertilitet

Der foreligger ingen data om effekten af sufentanil på fertiliteten hos kvinder eller mænd.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Sufentanil påvirker i væsentlig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner. Patienter bør

rådes til ikke at føre motorkøretøj eller betjene maskiner, hvis de oplever somnolens, svimmelhed eller

synsforstyrrelser, mens de tager eller efter behandling med Zalviso. Patienter bør kun føre

motorkøretøj eller betjene maskiner, hvis der er forløbet tilstrækkelig tid efter seneste indgivelse af

Zalviso.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

Den alvorligste bivirkning af sufentanil er hæmmet respiration, der potentielt kan føre til apnø og

åndedrætsstop (se pkt. 4.4).

Baseret på de kombinerede sikkerhedsdata fra disse kliniske studier var kvalme og opkastning de

hyppigst rapporterede bivirkninger (hyppighed ≥ 1/10).

Liste over bivirkninger

Bivirkninger, påvist enten under kliniske studier eller efter markedsføringen med andre

lægemidler, der indeholder sufentanil, er opsummeret i skemaet nedenfor. Hyppigheden er

defineret som følger:

Meget almindelig ≥1/10

Almindelig

≥1/100 til <1/10

Ikke almindelig

≥1/1.000 til <1/100

Sjælden

≥1/10.000 til <1/1.000

Meget sjælden

<1/10.000

Ikke kendt

Kan ikke estimeres ud fra eksisterende data

MedDRA

systemorganklasse

Meget

almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

Ikke kendt

Immunsystemet

Overfølsomhed*

Anafylaktisk shock

Psykiske

forstyrrelser

Konfusion

Apati*

Nervøsitet*

Nervesystemet

Svimmelhed

Hovedpine

Sedation

Somnolens

Paræstesi Ataksi*

Dystoni*

Hyperrefleksi*

Kramper

Koma

Øjne

Synsforstyrrelser

Miose

Hjerte

Øget hjerterytme

Nedsat

hjerterytme*

Vaskulære

sygdomme

Forhøjet blodtryk

Nedsat blodtryk

Luftveje, thorax og

mediastinum

Hæmmet respiration

Apnø

Åndedrætsstop

Mave-tarm-kanalen

Kvalme

Opkastning

Konstipation

Dyspepsi

Mundtørhed

Hud og subkutane

væv

Pruritus

Hyperhidrose

Udslæt

Tør hud*

Erythem

Knogler, led,

muskler og

bindevæv

Muskelspasmer

Muskeltrækninger*

Nyrer og urinveje

Urinretention

Almene symptomer

og reaktioner på

administrationssted

et

Pyreksi

Kulderystelser

Asteni

Abstinenssyndrom

* se “Beskrivelse af udvalgte bivirkninger”

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Efter længere tids anvendelse af andre stoffer med µ-opioid receptor-aktivitet sås abstinenssymptomer

efter brat seponering af behandlingen.

Nogle bivirkninger blev ikke observeret i de kliniske forsøg med Zalviso. Deres hyppigheder blev

bestemt ud fra data fra intravenøs administration af sufentanil: almindelig – muskeltrækninger; ikke

almindelig – overfølsomhed, apati, nervøsitet, ataksi, dystoni, hyperrefleksi, nedsat hjerterytme og tør

hud.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystemanført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Tegn og symptomer

Symptomerne på overdosering af sufentanil er en forstærkning af den farmakologiske virkning.

Afhængigt af den enkelte patients sensitivitet afgøres det kliniske billede af graden af hæmmet

respiration. Det kan være fra hypoventilation til åndedrætsstop. Andre symptomer, der kan

forekomme, er bevidstløshed, koma, kardiovaskulært shock og muskelstivhed.

Håndtering

Håndtering af en overdosis bør fokusere på behandling af symptomer på µ-opioid receptoragonisme,

herunder administration af ilt. Det primære fokus bør være på eventuel obstruktion af luftveje og

nødvendigheden af assisteret eller kontrolleret ventilation.

En opiat-antagonist (f.eks. naloxon) bør gives i tilfælde af hæmmet respiration. Dette udelukker ikke

mere direkte forholdsregler. Opiat-antagonistens kortere aktivitet i forhold til sufentanil bør tages i

betragtning. I dette tilfælde kan opioid-antagonisten gives gentagne gange eller via infusion.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: opoide anæstetika, ATC-kode: N01AH03

.

Virkningsmekanisme

Sufentanil er et syntetisk, potent opioid med stærkt selektiv binding til µ-opioid-receptorer. Sufentanil

fungerer som en fuld agonist i µ-opioid-receptorer.

Sufentanil inducerer ikke histaminfrigivelse. Alle sufentanils virkninger kan blokeres omgående og

fuldstændigt ved administration af en specifik antagonist som naloxon.

Primær farmakodynamisk virkning

Analgesi

Analgesi induceret af sufentanil menes at blive medieret via aktivering af µ-opioid-receptorer, primært

i CNS, for at ændre processer, der påvirker både følelsen af og responsen på smerte. Hos mennesker er

styrken 7-10 gange højere end fentanyl og 500-1.000 gange højere end morfin (peroralt). Sufentanils

høje lipofilicitet gør det muligt at administrere stoffet sublingualt og opnå en hurtigt indsættende,

analgetisk virkning.

Sekundær farmakodynamisk virkning

Hæmmet respiration

Sufentanil kan forårsage hæmmet respiration (se pkt. 4.4) og undertrykke hosterefleksen.

Andre CNS-virkninger

Man ved, at høje doser af intravenøst administreret sufentanil kan forårsage muskelstivhed,

sandsynligvis som følge af en effekt på substantia nigra og corpus striatum. Hypnotisk aktivitet kan

påvises ved EEG-ændringer.

Gastrointestinale virkninger

Sufentanils analgetiske plasmakoncentrationer kan give kvalme og opkastning på grund af irritation af

kemoreceptortriggerzonen.

Sufentanils gastrointestinale virkning omfatter reduceret motilitet, reduceret sekretion og øget

muskeltonus (herunder spasmer) i mave-tarmkanalens sfinctere (se pkt. 4.4).

Kardiovaskulær virkning

Lave doser af intravenøs sufentanil i forbindelse med sandsynlig (kolinerg) vagusaktivitet forårsager

mild bradykardi og let nedsat systemisk, vaskulær modstand uden at sænke blodtrykket signifikant (se

pkt. 4.4).

Kardiovaskulær stabilitet skyldes også minimale virkninger af kardialt preload, kardial

strømningshastighed (flow rate) og myokardialt iltforbrug. Der er ikke observeret nogen direkte effekt

af sufentanil på myokardiefunktionen.

Klinisk virkning og sikkerhed

Analgesi

Effekten af Zalviso ved patientkontrolleret analgesi er påvist i 3 kliniske fase III-forsøg ved akut,

postoperativ nociceptiv og visceral smerte (postoperativ smerte efter større abdominale eller

ortopædiske operationer): 2 studier var dobbeltblindede og placebokontrollerede (Zalviso n = 430

patienter; placebo n = 161 patienter), og 1 var et åbent studie med aktiv kontrol (Zalviso n = 177

patienter; morfin n = 180 patienter).

Patienter blev behandlet efter et Zalviso-doseringsskema med 15 mikrogram sufentanil sublingualt

efter behov med låst minimum 20 minutters interval i en periode på 72 timer.

Zalviso viste sig at være bedre end placebo i de placebokontrollerede fase III-studier i det primære

effektmål, tidsvægtet sum af forskel i smerteintensitet fra baseline i 48 timer (SPID48; p

0,001), og

de sekundære effektmål, tidsvægtet SPID (p

0,004), fuld smertelindring (TOTPAR); p

0,004), og

patienters samlede vurdering (p

0,007) i 24, 48 og 72 timer. Efter 48 timer havde mere end halvdelen

af forsøgspersonerne i Zalviso-gruppen relevant smertereduktion (30 % responderrate) i disse studier

(visceral smerte 60 %, nocireceptiv smerte 54,9 %).

En signifikant højere patientandel (78,5 %) vurderede smertekontrolmetoden som “god” eller

“udmærket” med Zalviso end med patientkontrolleret analgesi med intravenøs morfin (65,5 %)

(primært effektmål ved 48 timer; p = 0,007). Patienter berettede i alle 3 fase III-forsøg en klinisk

betydende smertelindring inden for den første times behandling med Zalviso (smerteintensitetsforskel

i forhold til baseline og total smerterespons >1 NRS). Zalviso blev også betragtet som nemmere at

bruge af sundhedspersonale (p = 0,017).

Som påvist i studiet med aktiv kontrol var den gennemsnitlige tid mellem doserne af Zalviso cirka

dobbelt så lang sammenlignet med patientkontrolleret smertelindring med intravenøs morfin (cirka 80

minutter sammenlignet med cirka 45 minutter) i løbet af de første 48 timer.

Patienter, der blev behandlet med Zalviso mellem 48 og 72 timer i de tre kontrollerede undersøgelser,

anvendte et bredt spektrum af de tilgængelige 216 doser, med en middelværdi på 49 doser/patient

(interval på 8-153 doser) med et flertal af patienter (69,7 %), der anvendte mellem 24 og 72 doser.

Hæmmet respiration

Analgetiske doser af Zalviso kan hos nogle patienter virke respirationshæmmende i de kliniske forsøg.

I fase III-forsøget med aktiv kontrol var formindskelsens størrelse i iltmætning sammenlignelig

mellem Zalviso and i.v.-patientkontrollerede morfingrupper. Der sås imidlertid en statistisk signifikant

lavere procentdel af patienter, som oplevede episoder med iltafmætning efter administration af Zalviso

sublinguale resoribletter (19,8 %) med doseringsudstyret end i gruppen med patientkontrolleret

smertelindring med intravenøs morfin (30,0 %). Kliniske studier har vist, at sufentanil administreret

intravenøst forårsager mindre hæmmet respiration i sammenligning med ækvianalgetiske doser af

fentanyl.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Sufentanils farmakokinetik efter sublingual administration kan beskrives som en trekammer-model

med førsteordens absorption. Administrationsvejen resulterer i højere absolut biotilgængelighed ved at

undgå metabolisering i tarmene og first pass-metabolisering af 3A4-enzymet i leveren.

Den gennemsnitlige, absolutte biotilgængelighed efter en enkelt, sublingual administration af Zalviso i

forhold til én et-minuts intravenøs infusion af 15 mikrogram sufentanil var 59 %. Det viser en

væsentligt lavere biotilgængelighed på 9 % efter oral indtagelse (sunket). I kliniske forsøg under

gentagne administrationer aftog biotilgængeligheden til 37,6 %.

Studiet med buccal administration viste en forøget biotilgængelighed på 78 %, når resoribletterne blev

placeret foran fortænderne i undermunden.

Maksimale koncentrationer af sufentanil nås cirka 50 minutter efter en enkelt dosis. Dette reduceres til

cirka 20 minutter efter gentagne doser. Når Zalviso blev administreret hvert 20. minut, blev konstante

plasmakoncentrationer nået efter 13 doser.

Fordeling

Det centrale distributionsvolumen efter intravenøs administration af sufentanil er cirka 14 liter, og

distributionsvolumen ved steady state er cirka 350 liter.

Biotransformation

Biotransformation sker primært i leveren og i tyndtarmen. Sufentanil metaboliseres hos mennesker

primært af cytokrom P450-3A4-enzymsystemet (se pkt. 4.5). Sufentanil metaboliseres hurtigt til et

antal inaktive metabolitter med oxidativ N- og O-dealkylering som de primære eliminationsveje.

Elimination

Den totale plasmaclearance efter en enkelt, intravenøs administration er cirka 917 l/min.

Cirka 80 % af den intravenøst administrerede dosis sufentanil udskilles inden for 24 timer. Kun 2 % af

dosis udskilles i uændret form. Clearance påvirkes ikke af race, køn, nyrefunktionstal, leverfunktion

eller samtidige CYP3A4-substrater.

Klinisk relevante plasmaniveauer bestemmes primært af tiden, det tager plasmakoncentrationen af

sufentanil at falde fra C

til 50 % af C

efter seponering (CST½), frem for den terminale

halveringstid. Efter en enkeltdosis var middel CST½ 2,2 timer, som steg til en middelværdi på 2,5 t

efter flere doser; den sublinguale administrationsvej forlænger således væsentligt virkningstiden,

sammenlignet med intravenøs administration af sufentanil (CST½ på 0,14 timer). Tilsvarende

CST½-værdier sås efter både enkelt og gentagen administration. Det viser, at virkningens varighed er

forudsigelig og konsekvent efter flere doser med den sublinguale resoriblet.

Efter enkeltadministration af en 15 mikrogram sufentanil sublingual resoriblet sås middelterminalfase-

halveringstider i intervallet 6 til 10 timer. Efter flere administrationer blev en længere middelterminal-

halveringstid bestemt på op til 18 timer på grund af de højere plasmakoncentrationer af sufentanil, der

blev nået efter gentagen dosering, og på grund af muligheden for at bestemme disse koncentrationer

over en længere periode.

Specielle populationer

Nedsat nyrefunktion

En populationsfarmakokinetisk analyse af plasmasufentanil-koncentrationer efter brug af Zalviso hos

patienter og raske forsøgspersoner (n = 700), der omfattede 75 patienter med moderat og 7 patienter

med svært nedsat nyrefunktion, identificerede ikke nyrefunktion som en signifikant covariat for

clearance. På grund af det begrænsede antal undersøgte patienter med svært nedsat nyrefunktion skal

Zalviso dog anvendes med forsigtighed hos sådanne patienter (se pkt. 4.4).

Nedsat leverfunktion

Baseret på den populationsfarmakokinetiske analyse af Zalviso hos patienter og raske forsøgspersoner

(n = 700), der omfattede 13 patienter med moderat og 6 patienter med svært nedsat leverfunktion, var

leverfunktion ikke identificeret som en signifikant covariat for clearance. På grund af det begrænsede

antal patienter med moderat til svært nedsat leverfunktion er en mulig effekt af dårlig leverfunktion

som covariat ved clearance måske ikke blevet registreret. Derfor skal Zalviso anvendes med

forsigtighed hos disse patienter (se pkt. 4.4).

Pædiatrisk population

Der foreligger ingen farmakokinetiske data for brug af Zalviso til pædiatriske patienter.

Der er begrænsede farmakokinetiske data for børn efter intravenøs administration af sufentanil.

Ældre

Der er ikke gennemført særlige populationsstudier med Zalviso hos ældre. Farmakokinetiske data fra

intravenøs administration af sufentanil viste ingen aldersrelaterede forskelle. I placebokontrollerede

fase III-studier var cirka 20 % af de inkluderede patienter ældre (≥ 75 år), og cirka 30 % af de

inkluderede patienter var i alderen 65-75 år. Den farmakokinetiske populationsanalyse viste en

aldersmæssig effekt med 27 % fald i clearance hos ældre (over 65 år). Da dette fald i relation til alder

er mindre end den observerede variabilitet imellem forsøgspersoner på 30-40 % i sufentanils

eksponeringsparametre, betragtes effekten ikke som klinisk relevant, særligt da Zalviso kun anvendes

efter behov.

Populationsfarmakokinetik

Når patienter titrerede sig selv til analgetisk virkning med Zalviso, nåede sufentanils

plasmakoncentrationer gennemsnitligt 60-100 pg/ml efter to dages brug. Der var ingen effekt, baseret

på alder eller body mass index (BMI) eller let til moderat nedsat nyre- eller leverfunktion.

Patienter med BMI > 30 kg/m

Farmakokinetisk populationsanalyse med BMI som covariat viste, at patienter med et BMI > 30 kg/m

kræver hyppigere dosering.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Gentagen dosistoksicitet

Det er blevet påvist, at sufentanil inducerer opioid-lignende effekter hos et udvalg af laboratoriedyr

(hunde, rotter, marsvin, hamstere) ved doser over dem, der inducerer analgesi, og i to studier med

gentagen dosis med sufentanil sublinguale resoribletter, administreret buccalt hos syrisk guldhamster.

Reproduktionstoksicitet

Sufentanil var ikke teratogen hos rotter og kaniner. Sufentanil forårsagede embryoletalitet hos rotter

og kaniner, der blev behandlet i 10-30 dage under drægtighed med 2,5 gange den maksimale, humane

dosis ved intravenøs administration. Den embryoletale effekt blev anset for sekundær i forhold til

toksiciteten for moderdyret.

Der blev ikke iagttaget bivirkninger i et andet studie hos rotter, der blev behandlet med 20 gange den

maksimale, humane dosis i organdannelsesperioden. De prækliniske effekter blev kun observeret efter

administrationsniveauer signifikant over den maksimale, humane dosis, og de har derfor kun beskeden

relevans til klinisk anvendelse.

Mutagenicitet

Ames-testen viste ingen mutagen aktivitet af sufentanil. I mikrokernetesten hos hunrotter viste enkelte,

intravenøse doser af sufentanil helt op til 80 µg/kg (cirka 2,5 gange maksimal human, intravenøs

dosis) ingen strukturelle kromosommutationer.

Carcinogenicitet

Der er ikke udført carcinogenicitetsstudier med sufentanil.

Lokal tolerance

Der er gennemført to studier af lokal tolerance af sufentanil sublinguale resoribletter i hamsteres

kindposer. Disse studier viste, at Zalviso sublinguale resoribletter ikke har nogen eller kun minimal

risiko for lokal irritation

.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Mannitol (E421)

Calciumhydrogenfosfat, vandfrit

Hypromellose

Croscarmellosenatrium

Stearinsyre

Magnesiumstearat

Sunset yellow FCF aluminium lake (E110)

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Zalviso leveres i en patron af polycarbonat, som hver indeholder 40 sublinguale resoribletter pakket i

polyesterfilm/LDPE/aluminiumfolie/LDPE-pose med en iltabsorber. Zalviso fås i pakningsstørrelser

med 1 og 10, 20 patroner og multipakninger med 40 (2 pakninger a 20), 60 (3 pakninger a 20) og 100

(5 pakninger a 20) patroner, svarende til henholdsvis 40, 400, 800, 1600, 2400 og 4000 sublinguale

resoribletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Patronen må kun bruges sammen med Zalviso doseringsudstyr, der består af en kontrolenhed og en

dispenser for at sikre korrekt brug af systemet.

Når patronen er taget ud af posen, skal den straks sættes i Zalviso doseringsudstyret.

Udstyret skal anvendes i henhold til anbefalingerne i informationen fra producenten.

Instruktionerne til sundhedspersonalet om opsætning af Zalviso doseringsudstyret skal følges nøje.

Zalviso doseringsudstyret må ikke anvendes, hvis dele af udstyret er synligt beskadiget.

Fuldt opladet Zalviso doseringsudstyr fungerer i 72 timer uden genopladning.

Efter seponering af behandlingen skal sundhedspersonalet fjerne patronen fra udstyret, og eventuelle

ubrugte og/eller ikke helt tomme patroner skal bortskaffes af sundhedspersonalet i overensstemmelse

med lokale love og regler for kontrollerede stoffer. Andet affald skal bortskaffes i henhold til

institutionens politikker og lokale regler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Grünenthal GmbH

Zieglerstr. 6

D-52078 Aachen

Tyskland

Tlf.: +49-241-569-0

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/15/1042/001

EU/1/15/1042/002

EU/1/15/1042/003

EU/1/15/1042/004

EU/1/15/1042/005

EU/1/15/1042/006

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 18. september 2015

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu

BILAG II

A.

FREMSTILLER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE

B.

BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER VEDRØRENDE

UDLEVERING OG ANVENDELSE

C.

ANDRE FORHOLD OG BETINGELSER FOR

MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

D.

BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER MED HENSYN

TIL SIKKER OG EFFEKTIV ANVENDELSE AF

LÆGEMIDLET

A.

FREMSTILLER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE

Navn og adresse på den fremstiller, der er ansvarlig for batchfrigivelse

Grünenthal GmbH

Zieglerstr. 6

D-52078 Aachen

Tyskland

B.

BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER VEDRØRENDE

UDLEVERING OG ANVENDELSE

Lægemidlet må kun udleveres efter ordination på en særlig recept udstedt af en begrænset lægegruppe

(se bilag I: Produktresumé, pkt. 4.2).

C.

ANDRE FORHOLD OG BETINGELSER FOR

MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Periodiske, opdaterede sikkerhedsindberetninger (PSUR’er)

Kravene for fremsendelse af periodiske, opdaterede sikkerhedsindberetninger for dette lægemiddel

fremgår af listen over EU-referencedatoer (EURD list), som fastsat i artikel 107c, stk. 7, i direktiv

2001/83/EF, og alle efterfølgende opdateringer offentliggjort på den europæiske webportal for

lægemidler.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen skal fremsende den første PSUR for dette præparat inden for

6 måneder efter godkendelsen.

D.

BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER MED HENSYN TIL SIKKER

OG EFFEKTIV ANVENDELSE AF LÆGEMIDLET

Risikostyringsplan (RMP)

Indehaveren af markedsføringstilladelsen skal udføre de påkrævede aktiviteter og

foranstaltninger vedrørende lægemiddelovervågning, som er beskrevet i den godkendte RMP,

der fremgår af modul 1.8.2 i markedsføringstilladelsen, og enhver efterfølgende godkendt

opdatering af RMP.

En opdateret RMP skal fremsendes:

på anmodning fra Det Europæiske Lægemiddelagentur

når risikostyringssystemet ændres, særlig som følge af, at der er modtaget nye oplysninger, der

kan medføre en væsentlig ændring i risk/benefit-forholdet, eller som følge af, at en vigtig

milepæl (lægemiddelovervågning eller risikominimering) er nået.

Yderligere risikominimeringsforanstaltninger

Inden markedsføring i hver enkelt medlemsstat skal indehaveren af markedsføringstilladelsen (MAH)

træffe aftale med den nationale, ansvarlige myndighed om uddannelsesprogrammets indhold og

format, herunder kommunikationsmedier, fordelingskanaler og alle andre aspekter i programmet.

Indehaveren (MAH) vil sikre, at efter diskussioner og aftale med de nationale, ansvarlige myndigheder

i hver enkelt medlemsstat, hvor Zalviso markedsføres, informeres alle læger, som forventes at ordinere

Zalviso, via en informationsskrivelse om adgang til/udleveres til dem følgende oplysninger:

Produktresumé (SmPC) og indlægsseddel

Undervisningsmateriale til sundhedspersonalet

Undervisningsmaterialet

skal indeholde følgende nøgleoplysninger:

- Oplysning om indikation og om korrekt udvælgelse af patienter;

- Anvendelse af Zalviso i overensstemmelse med vejledningen i produktresuméet (SmPC) for at sikre

korrekt anvendelse og minimere risici.

BILAG III

ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL

A. ETIKETTERING

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

YDERKARTON for 1, 10 og 20 patroner

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Zalviso 15 mikrogram resoribletter, sublinguale

Sufentanil

2.

ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver sublingual resoriblet indeholder 15 mikrogram sufentanil (som citrat).

3.

LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder sunset yellow FCF aluminium lake (E110), indeholder natrium. Se indlægssedlen for

yderligere oplysninger.

4.

LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

1 patron a 40 sublinguale resoribletter

10 patroner med hver 40 sublinguale resoribletter

20 patroner med hver 40 sublinguale resoribletter

5.

ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Sublingual anvendelse.

Må kun anvendes sammen med Zalviso doseringsudstyr.

Når patronen er taget ud af posen, skal den omgående placeres i Zalviso doseringsudstyret.

Resoribletten må ikke knuses, tygges eller synkes.

6.

SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES

UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.

EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8.

UDLØBSDATO

9.

SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys.

10.

EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE

ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11.

NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Grünenthal GmbH

Zieglerstr. 6

D-52078 Aachen

Tyskland

12.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/15/1042/001 1 patron a 40 sublinguale resoribletter

EU/1/15/1042/002 10 patroner a 40 sublinguale resoribletter

EU/1/15/1042/003 20 patroner a 40 sublinguale resoribletter

13.

FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

14.

GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

15.

INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.

INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Fritaget fra krav om brailleskrift.

17

ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.

18.

ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

INDRE KARTON SOM DEL AF EN MULTIPAKNING (UDEN BLÅ BOKS)

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Zalviso 15 mikrogram resoribletter, sublinguale

Sufentanil

2.

ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver sublingual resoriblet indeholder 15 mikrogram sufentanil (som citrat).

3.

LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder sunset yellow FCF aluminium lake (E110), indeholder natrium. Se indlægssedlen for

yderligere oplysninger

4.

LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

800 sublinguale resoribletter (20 patroner a 40 sublinguale resoribletter) Del af multipakning, må ikke

sælges separat.

5.

ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Sublingual anvendelse.

Må kun anvendes sammen med Zalviso doseringsudstyr.

Når patronen er taget ud af posen, skal den omgående placeres i Zalviso doseringsudstyret.

Resoribletten må ikke knuses, tygges eller synkes.

6.

SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES

UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.

EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8.

UDLØBSDATO

9.

SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys.

10.

EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE

ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11.

NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Grünenthal GmbH

Zieglerstr. 6

D-52078 Aachen

Tyskland

12.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

13.

FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

14.

GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

15.

INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.

INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Fritaget fra krav om brailleskrift.

17

ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.

18.

ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

YDRE ETIKET (MED BLUE BOX)

KUN MULTIPAKNING

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Zalviso 15 mikrogram resoribletter, sublinguale

Sufentanil

2.

ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver sublingual resoriblet indeholder 15 mikrogram sufentanil (som citrat).

3.

LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder sunset yellow FCF aluminium lake (E110), indeholder natrium. Se indlægssedlen for

yderligere oplysninger.

4.

LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Multipakning: 1600 sublinguale resoribletter [40 (2 pakninger a 20) patroner a 40 sublinguale

resoribletter]

Multipakning: 2400 sublinguale resoribletter [60 (3 pakninger a 20) patroner a 40 sublinguale

resoribletter]

Multipakning: 4000 sublinguale resoribletter [100 (5 pakninger a 20) patroner a 40 sublinguale

resoribletter]

5.

ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Sublingual anvendelse.

Må kun anvendes sammen med Zalviso doseringsudstyr.

Når patronen er taget ud af posen, skal den omgående placeres i Zalviso doseringsudstyret.

Resoribletten må ikke knuses, tygges eller synkes.

6.

SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES

UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.

EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8.

UDLØBSDATO

9.

SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys.

10.

EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE

ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11.

NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Grünenthal GmbH

Zieglerstr. 6

D-52078 Aachen

Tyskland

12.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/15/1042/004 2 x 20 patroner a 40 sublinguale resoribletter

EU/1/15/1042/005 3 x 20 patroner a 40 sublinguale resoribletter

EU/1/15/1042/006 5 x 20 patroner a 40 sublinguale resoribletter

13.

FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

14.

GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

15.

INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.

INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Fritaget fra krav om brailleskrift.

17

ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.

18.

ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

Pose

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Zalviso 15 mikrogram resoribletter, sublinguale

Sufentanil

2.

ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver sublingual resoriblet indeholder 15 mikrogram sufentanil (som citrat).

3.

LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder sunset yellow FCF aluminium lake (E110), indeholder natrium. Se indlægssedlen for

yderligere oplysninger.

4.

LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

1 patron a 40 sublinguale resoribletter

5.

ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Sublingual anvendelse.

Må kun anvendes sammen med Zalviso doseringsudstyr.

Når patronen er taget ud af posen, skal den omgående placeres i Zalviso doseringsudstyret.

Resoribletten må ikke knuses, tygges eller synkes.

6.

SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES

UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.

EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8.

UDLØBSDATO

EXP, se side 1

EXP, se bagsiden

9.

SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys.

10.

EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE

ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11.

NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Grünenthal GmbH

Zieglerstr. 6

D-52078 Aachen

Tyskland

12.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

13.

FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot, se side 1

Lot, se bagsiden

14.

GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

15.

INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.

INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Fritaget fra krav om brailleskrift.

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ SMÅ INDRE EMBALLAGER

PATRON

1.

LÆGEMIDLETS NAVN, STYRKE OG/ELLER ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Zalviso 15 mikrogram resoribletter, sublinguale

Sufentanil

Sublingual anvendelse

2.

ADMINISTRATIONSMETODE

3.

UDLØBSDATO

4.

FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

5.

INDHOLD ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

40 sublinguale resoribletter

6.

ANDET

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel:

Information til patienten

Zalviso 15 mikrogram resoribletter, sublinguale

Sufentanil

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Zalviso

Sådan skal du tage Zalviso

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Det aktive stof i Zalviso er sufentanil, som tilhører gruppen af stærke, smertestillende lægemidler,

kaldet opioider.

Zalviso anvendes til behandling af akutte, moderate til svære smerter hos voksne efter en operation.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Zalviso

Tag ikke Zalviso:

hvis du er allergisk over for sufentanil eller et af de øvrige indholdsstoffer i sufentanil (angivet i

afsnit 6).

hvis du har svære åndedrætsproblemer.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, før du tager Zalviso.

Fortæl det til lægen eller sundhedspersonalet, hvis du:

lider af en sygdom, der påvirker din vejrtrækning (f.eks. astma, hvæsende åndedræt eller

stakåndethed). Da Zalviso kan påvirke din vejrtrækning, vil lægen eller sygeplejersken

kontrollere vejrtrækningen under behandlingen.

har en hovedskade eller hjernetumor.

har hjerte- eller kredsløbsproblemer, særligt langsom hjerterytme, uregelmæssig hjerterytme,

lavt blodvolumen eller lavt blodtryk.

har moderate til svære leverproblemer eller svære nyreproblemer, da disse organer påvirker den

måde, din krop nedbryder og udskiller medicinen.

har nuværende eller tidligere medicin- eller alkoholmisbrug.

regelmæssigt tager receptpligtig, opioide lægemidler (f.eks. codein, fentanyl, hydromorphon,

oxycodon).

har unormalt træg afføring.

har en sygdom i galdeblæren eller bugspytkirtlen.

Søvnrelaterede vejrtrækningsforstyrrelser

Zalviso indeholder et aktivt stof, som tilhører gruppen af opioider. Opioider kan forårsage

søvrelaterede vejrtrækningsforstyrrelser, fx central søvnapnø (overfladisk vejrtrækning/pause i

vejrtrækningen under søvn) og søvnrelateret hypoxæmi (lavt iltniveau i blodet).

Risikoen for at opleve søvnapnø er afhængig af opioiddosen. Din læge kan overveje at sænke din

totale opioiddosis, hvis du oplever central søvnapnø.

Sådan tager du de sublinguale resoribletter med doseringsudstyret

Før du begynder at tage Zalviso, viser din læge eller sygeplejerske dig, hvordan du skal bruge Zalviso

doseringsudstyret. Derefter kan du tage en resoriblet efter behov for at lindre dine smerter. Følg

instruktionerne nøje. Tal med din læge eller sygeplejerske, hvis du ikke forstår instrukserne fuldt ud

eller ikke er sikker på, hvordan du skal håndtere doseringsudstyret korrekt.

Børn og unge

Zalviso må ikke anvendes af børn og unge under 18 år.

Brug af anden medicin sammen med Zalviso

Fortæl det til lægen, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Du skal i særdeleshed

fortælle det til lægen, hvis du tager et af de følgende lægemidler:

Et hvilket som helst lægemiddel, der kan påvirke den måde, din krop nedbryder Zalviso, f.eks.

ketoconazol, som anvendes til behandling af svampeinfektioner.

Et hvilket som helst lægemiddel til behandling af angst, beroligende midler eller andre opioide

lægemidler, da de kan øge risikoen for svære åndedrætsproblemer.

Lægemidler til behandling af depression kaldet monoaminoxidase-hæmmere (MAOI'er). Disse

lægemidler må ikke tages i 2 uger før eller samtidig med Zalviso.

Lægemidler til behandling af depression kaldet serotonin-genoptagelseshæmmere (SSRI'er) og

serotonin-noradrenalin-genoptagelseshæmmere (SNRI'er). Det anbefales ikke at bruge disse

lægemidler samtidig med Zalviso.

Andre lægemidler, som også tages sublingualt (lægemidler, der placeres under tungen), eller

lægemidler, som opløses eller virker i munden (f.eks. nystatin, en væske eller pastiller, du

holder i munden til behandling af svampeinfektioner), da deres påvirkning af Zalviso ikke er

undersøgt.

Samtidig brug af Zalviso og beroligende medicin såsom benzodiazepiner eller lignende medicin øger

risikoen for døsighed, vejrtrækningsbesvær (respirationsdepression), koma og kan være livstruende.

Derfor bør samtidig brug kun overvejes, når der ikke findes andre behandlingsmuligheder.

Hvis din læge ordinerer Zalviso sammen med beroligende medicin, bør din læge begrænse varigheden

af den samtidig behandling.

Fortæl din læge om alle de typer beroligende medicin du tager, og følg nøje lægens anbefalede

dosering. Det kan være en hjælp at fortælle venner og familie om, at de skal være opmærksomme på

ovenstående tegn og symptomer. Kontakt din læge, hvis du får nogen af disse symptomer.

Zalviso sammen med alkohol

Du må ikke drikke alkohol, når du tager Zalviso. Det kan give øget risiko for svære

åndedrætsproblemer.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge til råds, før du tager dette lægemiddel.

Zalviso må ikke anvendes under graviditet, eller hvis du er en kvinde i den fødedygtige alder og ikke

anvender prævention.

Sufentanil udskilles i modermælk og kan give bivirkninger hos det ammede barn. Det anbefales at

undlade amning, når du tager Zalviso.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Zalviso påvirker evnen til at føre motorkøretøj eller anvende maskiner, da det kan forårsage

søvnighed, svimmelhed eller synsforstyrrelser. Du bør ikke føre motorkøretøj eller betjene maskiner,

hvis du oplever nogen af disse symptomer, mens du er i behandling med Zalviso. Du bør kun føre

motorkøretøj eller betjene maskiner, hvis der er forløbet tilstrækkelig lang tid efter seneste dosis

Zalviso.

Zalviso indeholder sunset yellow FCF aluminium lake (E110)

Zalviso indeholder farvestoffet sunset yellow FCF aluminium lake (E110), som kan give allergiske

reaktioner.

Zalviso indeholder natrium

Zalviso indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs. medicinen er i det væsentlige

natrium-fri.

3.

Sådan skal du tage Zalviso

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen.

De sublinguale resoribletter tages ved hjælp af Zalviso doseringsudstyr, der er et system, som frigiver

en enkeltdosis efter aktivering. Efter at have fået en dosis kan du ikke udløse endnu en dosis i

20 minutter, og du kan ikke tage mere end 3 doser på én time.

Udstyret virker i 3 dage (72 timer), som også er den maksimale, anbefalede varighed af behandlingen.

Zalviso placeres under tungen med Zalviso doseringsudstyret. Du kan kontrollere din behandling og

bør kun aktivere udstyret, når du har brug for smertelindring.

Resoribletten opløses under tungen og må ikke knuses, tygges eller synkes. Du må ikke spise eller

drikke og bør tale så lidt som muligt i 10 minutter efter hver dosis.

Zalviso må kun tages i et medicinsk overvåget miljø. Det ordineres kun af læger med erfaring i brug af

stærke, smertestillende midler som Zalviso, og som kender den virkning, det kan have på dig, særligt

på din vejrtrækning (se “Advarsler og forsigtighedsregler” ovenfor).

Doseringsudstyret må ikke anvendes, hvis dele er synligt beskadiget.

Efter behandlingen tager sundhedspersonalet Zalviso doseringsudstyret og bortskaffer eventuelle

ubrugte resoribletter. Doseringsudstyret er designet på en måde, så du ikke kan åbne det.

Hvis du har taget for mange Zalviso

Doseringsudstyret er konstrueret, så du skal vente 20 minutter mellem doserne, for at forhindre, at du

tager for mange Zalviso. Symptomer på en overdosis omfatter imidlertid svære åndedrætsproblemer

som langsomt og overfladisk åndedræt, bevidstløshed, ekstremt lavt blodtryk, kollaps og

muskelstivhed. Hvis dette sker, skal du straks fortælle det til en læge eller sygeplejerske.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

De mest alvorlige bivirkninger er svære åndedrætsproblemer som langsomt og overfladisk åndedræt,

som kan føre til åndedrætsstop eller manglende evne til at trække vejret.

Hvis du oplever nogle af ovennævnte bivirkninger, skal du stoppe med at tage Zalviso og straks

fortælle det til lægen eller sygeplejersken.

Meget almindelige bivirkninger

(forekommer hos mere end 1 ud af 10 personer): kvalme,

opkastning, feber.

Almindelige bivirkninger

(forekommer hos op til 1 ud af 10 personer):

forvirring, svimmelhed, hovedpine, døsighed, øget hjerterytme, højt blodtryk, lavt blodtryk,

forstoppelse, fordøjelsesbesvær, hudkløe, ufrivillige muskelkramper, muskelsammentrækninger,

vandladningsbesvær.

Ikke almindelige bivirkninger

(forekommer hos op til 1 ud af 100): allergiske reaktioner, manglende

interesse eller følelser, nervøsitet, søvnløshed, unormale fornemmelser i huden, problemer med at

koordinere muskelbevægelser, muskelsammentrækninger, overdrevne reflekser, synsforstyrrelser,

nedsat hjerterytme, mundtørhed, øget sved produktion, udslæt, tør hud, kulderystelser, svækkelse.

Hyppighed ikke kendt

(hyppighed kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data): svære

allergiske reaktioner (anafylaktisk shock), krampeanfald (anfald), koma, små pupiller, rødme af huden,

abstinenssyndrom.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen og posen efter EXP.

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. Disse foranstaltninger skal hjælpe med til at

beskytte miljøet.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Zalviso indeholder:

Aktivt stof: sufentanil Hver sublingual resoriblet indeholder 15 mikrogram sufentanil (som

citrat).

De øvrige indholdsstoffer er mannitol (E421), calciumhydrogenphosphat (vandfrit),

hypromellose, croscarmellosenatrium, stearinsyre, magnesiumstearat, sunset yellow FCF

aluminium lake (E110) (se afsnit 2 “Det skal du vide, før du begynder at tage Zalviso”)

Udseende og pakningsstørrelser

Zalviso sublinguale resoribletter er orangefarvede resoribletter med flad overside og afrundede kanter.

De sublinguale resoribletter måler 3 mm i diameter.

De sublinguale resoribletter leveres i patroner, som hver indeholder 40 sublinguale resoribletter. Hver

patron ligger i en pose med en iltabsorber.

Zalviso sublinguale resoribletter fås i pakningsstørrelser med 1, 10 og 20 patroner og i multipakninger

med 40 (2 pakninger a 20), 60 (3 pakninger a 20) og 100 (5 pakninger a 20) patroner, svarende til

henholdsvis 40, 400, 800, 1600, 2400 og 4000 sublinguale resoribletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Grünenthal GmbH

Zieglerstraße 6

D-52078 Aachen

Tyskland

Tlf.: +49-241-569-0

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

S.A. Grünenthal N.V.

Lenneke Marelaan 8

B-1932 Sint-Stevens-Woluwe

België/Belgique/Belgien

Tél/Tel: + 32 (0)2 290 52 00

beinfo@grunenthal.com

Lietuva

Grünenthal GmbH

Tel: + 49 241 569-0

България

Grünenthal GmbH

Teл.: + 49 241 569-0

Magyarország

Grünenthal GmbH

Tel.: + 49 241 569-0

Česká republika

Grünenthal GmbH

Tel: + 49 241 569-0

Malta

Grünenthal GmbH

Tel.: + 49 241 569-0

Danmark

Grünenthal Denmark ApS

Arne Jacobsens Allé 7

DK-2300 København S

Tlf: +45 88883200

Nederland

Grünenthal B.V.

De Corridor 21K

NL-3621 ZA Breukelen

Tel:+31 (0)30 6046370

info.nl@grunenthal.com

Deutschland

Grünenthal GmbH

Zieglerstraße 6

D-52078 Aachen

Tel: + 49 241 569-1111

service@grunenthal.com

Norge

Grünenthal Norway AS

C.J. Hambros Plass 2C

N-0164 Oslo

Tlf: +47 22996054

Eesti

Grünenthal GmbH

Tel: + 49 241 569-0

Österreich

Grünenthal GmbH

Campus 21, Liebermannstraße A01/501

A-2345 Brunn am Gebirge

Tel: +43(0)2236 379 550-0

Ελλάδα

Grünenthal GmbH

Τηλ: + 49 241 569-0

Polska

Grünenthal GmbH

Tel.: + 49 241 569-0

España

Grünenthal Pharma, S.A.

C/Dr. Zamenhof, 36

E-28027 Madrid

Tel: +34 (91) 301 93 00

Portugal

Grünenthal, S.A.

Alameda Fernão Lopes, 12-8.º A

P-1495 - 190 Algés

Tel: +351 / 214 72 63 00

France

Laboratoires Grünenthal SAS

Immeuble Eurêka

19 rue Ernest Renan

CS 90001

F- 92024 Nanterre Cedex

Tél: + 33 (0)1 41 49 45 80

România

Grünenthal GmbH

Tel: + 49 241 569-0

Hrvatska

Grünenthal GmbH

Tel: + 49 241 569-0

Slovenija

Grünenthal GmbH

Tel: + 49 241 569-0

Ireland

Grünenthal Pharma Ltd

4045 Kingswood Road,

Citywest Business Park

IRL – Citywest Co., Dublin

Tel: +44 (0)870 351 8960

medicalinformationie@grunenthal.com

Slovenská republika

Grünenthal GmbH

Tel: + 49 241 569-0

Ísland

Grünenthal GmbH

Sími: + 49 241 569-0

Suomi/Finland

Grünenthal GmbH

Puh/Tel: + 49 241 569-0

Italia

Grünenthal Italia S.r.l.

Tel: +39 02 4305 1

Sverige

Grunenthal Sweden AB

Tel: +46 (0)86434060

Κύπρος

Grünenthal GmbH

Τηλ: + 49 241 569-0

United Kingdom

Grünenthal Ltd

1 Stokenchurch Business Park

Ibstone Road, HP14 3FE – UK

Tel: +44 (0)870 351 8960

medicalinformationuk@grunenthal.com

Latvija

Grünenthal GmbH

Tel: + 49 241 569-0

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside: www.ema.europa.eu

30 Churchill Place Canary Wharf London E14 5EU United Kingdom

Et EU-agentur

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/505468/2015

EMEA/H/C/002784

EPAR sammenfatning for offentligheden

Zalviso

sufentanil

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Zalviso.

Det forklarer, hvordan agenturet vurderede lægemidlet for at kunne anbefale udstedelse af en

markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er ikke en praktisk vejledning

i, hvordan Zalviso bør anvendes.

Hvis du ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Zalviso, kan du læse indlægssedlen eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Hvad er Zalviso, og hvad anvendes det til?

Zalviso er et opioid (et stærkt smertestillende middel), der anvendes til behandling af smerter hos

voksne efter en operation. Zalviso indeholder det aktive stof sufentanil.

Zalviso er et "hybridt lægemiddel". Det vil sige, at det svarer til et "referencelægemiddel", der

indeholder samme aktive stof, men Zalviso fås i en anden form. Referencelægemidlet for Zalviso er

Sufenta Forte, der fås som injektionsvæske, hvorimod Zalviso fås som tabletter, der opløses under

tungen (sublinguale resoribletter).

Hvordan anvendes Zalviso?

Zalviso fås som sublinguale resoribletter med 15 µg sufentanil. Resoribletterne er kun til hospitalsbrug

og fås kun på recept fra en læge med erfaring i at behandle patienter ved hjælp af opioider.

Patienten anbringer efter behov Zalviso-resoribletterne under tungen ved hjælp af en særlig anordning.

Anordningen er låst i 20 minutter efter, at patienten har taget en tablet, og tillader ikke patienten at

tage mere end 3 doser i løbet af en time. Anordningen har desuden en identifikator, så kun den patient,

der har fået en særlig elektronisk kode, kan udløse tabletterne. Tabletterne skal opløses under tungen

og må ikke tygges eller synkes. Behandlingen fortsættes i indtil 72 timer.

Zalviso

EMA/505468/2015

Side 2/3

De nærmere oplysninger fremgår af indlægssedlen.

Hvordan virker Zalviso?

Det aktive stof i Zalviso er sufentanil, der er et opioid. Det er et velkendt stof, som i mange år har

været anvendt til at kontrollere smerter. Når patienten anbringer en tablet af Zalviso under tungen,

optages en dosis af sufentanil hurtigt i blodet ved blodets gennemstrømning af karrene i

mundslimhinden. Derved bliver lægemidlet transporteret til receptorerne i hjernen og rygraden, hvor

sufentanil lindrer smerterne.

Hvilke fordele viser undersøgelserne, at der er ved Zalviso?

Da Zalviso er et hybridt generisk lægemiddel, fremlagde ansøgeren oplysninger om

referencelægemidlet foruden resultaterne af sine egne undersøgelser.

En af hovedundersøgelserne havde deltagelse af 170 patienter, der fik foretaget operation i bughulen

(abdominalkirurgi). En anden havde deltagelse af 426 patienter, der fik foretaget operation af knæet

eller hoften. I begge tilfælde blev Zalviso sammenlignet med virkningsløs behandling (placebo). Det

vigtigste mål for virkningen var baseret på en patientscore, der målte faldet i smerteintensiteten i løbet

af 48 timers behandling. Ved abdominalkirurgi var det gennemsnitlige fald i smerteintensiteten 50 point

større med Zalviso end med placebo (106 mod 56). Ved knæ- og hofteoperation var faldet i

smerteintensitet ca. 88 point større med Zalviso (76 mod -11) end med placebo.

I den tredje hovedundersøgelse blev Zalviso sammenlignet med et patientstyret smertelindringssystem,

hvor der blev anvendt et andet opioid (morfin). Der medvirkede her 359 patienter, som havde fået

foretaget en større operation i bughulen, knæet eller hoften. Af 177 patienter, der anvendte Zalviso,

bedømte de 139 deres smertekontrol som glimrende eller god (79 %), sammenholdt med 118 af 180

(66 %) af dem, der anvendte morfin.

Hvilke risici er der forbundet med Zalviso?

De hyppigste bivirkninger ved Zalviso (som kan forekomme hos mere end 1 ud af 10 personer) er

kvalme og opkastning. Den alvorligste bivirkning er nedsat vejrtrækning (respirationsdepression), som

kan føre til, at patienten helt holder op med at trække vejret. Zalviso må ikke anvendes hos patienter,

der i forvejen har væsentligt nedsat vejrtrækning.

Den fuldstændige liste over bivirkninger og begrænsninger med Zalviso fremgår af indlægssedlen.

Hvorfor blev Zalviso godkendt?

Agenturets Udvalg for Lægemidler til Mennesker (CHMP) konkluderede, at fordelene ved Zalviso opvejer

risiciene, og anbefalede, at det godkendes til anvendelse i EU. Udvalget fandt, at det var nyttigt med en

supplerende mulighed for patientstyret smertelindring straks efter en operation, når smerterne er

værst, navnlig fordi det ikke behøvede at indgives i en vene. Hvad sikkerheden angår, var

bivirkningerne dem, man forventer af opioider, og blev anset for at kunne behandles. Smerterne efter

operationer aftager imidlertid af sig selv med tiden, og der er mulighed for afhængighed eller for, at

kroppen vænner sig til opioider og kræver større doser. Derfor bør lægemidlet og dets

doseringsanordning kun anvendes i hospitalsomgivelser, og det bør højst anvendes i 72 timer.

Zalviso

EMA/505468/2015

Side 3/3

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Zalviso?

Der er udarbejdet en risikostyringsplan for at sikre, at Zalviso anvendes så sikkert som muligt. På

baggrund af denne er der anført sikkerhedsoplysninger i produktresuméet og indlægssedlen for

Zalviso, herunder passende forholdsregler, som sundhedspersonale og patienter skal følge.

Yderligere oplysninger fremgår af resuméet af risikostyringsplanen

Andre oplysninger om Zalviso

Den fuldstændige EPAR og resuméet af risikostyringsplanen for Zalviso findes på agenturets websted

under: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Hvis du

ønsker yderligere oplysninger om behandling med Zalviso, kan du læse indlægssedlen (også en del af

denne EPAR) eller kontakte din læge eller dit apotek.

Andre produkter

search_alerts

share_this_information