Yondelis

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

09-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

09-10-2020

Aktiv bestanddel:
trabectedin
Tilgængelig fra:
Pharma Mar S.A.
ATC-kode:
L01CX01
INN (International Name):
trabectedin
Terapeutisk gruppe:
Antineoplastiske midler,
Terapeutisk område:
Æggestokkene Neoplasmer, Sarkom
Terapeutiske indikationer:
Yondelis er indiceret til behandling af patienter med avanceret blødvævssarkom, efter at antracykliner og ifosfamid er svigtet, eller som ikke er egnede til at modtage disse midler. Effektdata er hovedsageligt baseret på liposarkom og leiomyosarcompasienter. Yondelis i kombination med pegyleret liposomal doxorubicin (PLD) er indiceret til behandling af patienter med recidiverende platinum-følsomme kræft i æggestokkene.
Produkt oversigt:
Revision: 25
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/000773
Autorisation dato:
2007-09-17
EMEA kode:
EMEA/H/C/000773

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

09-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

09-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

25-06-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

09-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

09-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

25-06-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

09-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

09-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

25-06-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

09-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

09-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

25-06-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

09-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

09-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

25-06-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

09-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

09-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

25-06-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

09-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

09-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

25-06-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

09-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

09-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

25-06-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

09-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

09-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

25-06-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

09-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

09-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

25-06-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

09-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

09-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

25-06-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

09-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

09-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

25-06-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

09-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

09-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

25-06-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

09-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

09-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

25-06-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

09-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

09-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

25-06-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

09-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

09-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

25-06-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

09-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

09-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

25-06-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

09-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

09-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

25-06-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

09-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

09-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

25-06-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

09-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

09-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

25-06-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

09-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

09-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

25-06-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

09-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

09-10-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

09-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

09-10-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

09-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

09-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

25-06-2015

9.

SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i køleskab. Opbevaringsforhold efter rekonstitution og fortynding af lægemidlet, se

indlægssedlen.

10.

EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE

ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

11.

NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Pharma Mar, S.A.

Avda. de los Reyes 1

Pol. Ind. La Mina

28770 Colmenar Viejo (Madrid)

Spanien

12.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/07/417/001

13.

BATCHNUMMER

Lot:

14.

GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Lægemidlet er receptpligtigt.

15.

INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.

INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Fritaget fra krav om brailleskrift.

17

ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.

18.

ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ SMÅ INDRE EMBALLAGER

Etiket til hætteglas

– 0,25 mg hætteglas

1.

LÆGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Yondelis 0,25 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

trabectedin

Intravenøs anvendelse

2.

ADMINISTRATIONSMETODE

3.

UDLØBSDATO

EXP:

4.

BATCHNUMMER

Lot:

5.

INDHOLD ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ENHEDER

0,25 mg trabectedin

6.

ANDET

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

Ydre karton

– 1 mg hætteglas

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Yondelis

1 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

trabectedin

2.

ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hvert hætteglas indeholder 1 mg trabectedin.

1 ml af den rekonstituerede opløsning indeholder 0,05 mg trabectedin.

3.

LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder også: saccharose, kaliumdihydrogenphosphat, phosphorsyre og kaliumhydroxid.

Se indlægssedlen for yderligere oplysninger.

4.

LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

1 hætteglas med 1 mg trabectedin

5.

ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Til intravenøs anvendelse efter rekonstitution og yderligere fortynding.

Læs indlægssedlen inden brug.

6.

SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES

UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.

EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

Cytotoksisk: Skal håndteres med forsigtighed.

8.

UDLØBSDATO

EXP:

9.

SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i køleskab. Opbevaringsforhold efter rekonstitution og fortynding af lægemidlet, se

indlægssedlen.

10.

EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE

ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

11.

NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Pharma Mar, S.A.

Avda. de los Reyes 1

Pol. Ind. La Mina

28770 Colmenar Viejo (Madrid)

Spanien

12.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/07/417/002

13.

BATCHNUMMER

Lot:

14.

GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Lægemidlet er receptpligtigt.

15.

INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.

INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Fritaget fra krav om brailleskrift.

17

ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.

18.

ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ SMÅ INDRE EMBALLAGER

Etiket til hætteglas

– 1 mg hætteglas

1.

LÆGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Yondelis 1 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

trabectedin

Intravenøs anvendelse

2.

ADMINISTRATIONSMETODE

3.

UDLØBSDATO

EXP:

4.

BATCHNUMMER

Lot:

5.

INDHOLD ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ENHEDER

1 mg trabectedin

6.

ANDET

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til patienten

Yondelis 0,25 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Yondelis 1 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

(trabectedin)

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, hvis der er mere, De vil vide.

Kontakt lægen, hvis De får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne

indlægsseddel. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal De vide, før De begynder at få Yondelis

Sådan skal De bruge Yondelis

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Yondelis indeholder det aktive indholdsstof trabectedin. Yondelis er et middel mod kræft, som virker

ved at forhindre kræftcellerne i at formere sig.

Yondelis anvendes til behandling af patienter med fremskredet bløddelssarkom, når forudgående

lægemidler har været uden succes, eller patienterne har været uegnede til at få dem. Bløddelssarkom

er en ondartet sygdom, der begynder et eller andet sted i bløddelene som f.eks. muskler, fedt eller

andre væv (f.eks. brusk eller blodkar).

Yondelis i kombination med pegyleret liposomal doxorubicin (PLD: et andet lægemiddel mod kræft)

anvendes til behandling af patienter med ovariekræft (kræft i æggestokkene), der er vendt tilbage efter

mindst én tidligere behandling, og hvor patienterne ikke er resistente over for anticancerlægemidler,

der indeholder platinkomponenter.

2.

Det skal De vide, før De begynder at få Yondelis

Brug

ikke Yondelis

hvis De er allergisk over for trabectedin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Yondelis (angivet

i punkt 6).

hvis De har alvorlige infektioner.

hvis De ammer.

hvis De skal vaccineres mod gul feber.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før De bruger Yondelis.

Yondelis eller kombinationen Yondelis +PLD må ikke anvendes, hvis De har svær lever-, nyre- eller

hjerteskade.

Fortæl det til lægen, hvis De ved eller har mistanke om, at et eller flere af nedenstående punkter

gælder for Dem, inden De begynder behandling med Yondelis:

De har problemer med leveren eller nyrerne.

De har problemer med hjertet eller tidligere har haft hjerteproblemer.

De har fået konstateret, at Deres hjertes pumpefunktion (venstre ventrikels uddrivningsfraktion

(LVEF)) er under den nedre normalgrænse.

De tidligere har fået behandling med høje doser antracyklin.

De skal omgående søge lægehjælp, hvis ét af følgende sker:

Hvis De får feber, da Yondelis kan give bivirkninger, der påvirker blodet og leveren.

Hvis De får kvalme, kaster op eller ikke er i stand til at drikke væske og derfor lader mindre

vand, selv om De tager medicin mod kvalme.

Hvis De får kraftig muskelsmerte eller -svaghed, da det kunne være tegn på beskadigelse af

musklerne (rabdomyolyse; se pkt. 4).

Hvis De bemærker, at Yondelis-infusionen siver ud af venen, mens De får det indgivet. Dette

kunne medføre, at vævscellerne rundt om injektionsstedet bliver beskadigede eller dør

(vævsnekrose, se også pkt. 4), hvilket kan kræve kirurgisk indgriben.

Hvis De får en allergisk reaktion (overfølsomhed). I så fald kan De opleve et eller flere af

følgende tegn: Feber, åndedrætsbesvær, hudrødme eller hududslæt, kvalme eller opkastning (se

punkt 4).

Hvis De bemærker uforklarlige delvise eller generelle hævelser (ødem), eventuelt ledsaget af

svimmelhed eller tørst (lavt blodtryk), kan det være tegn på en tilstand kaldet kapillærlækage-

syndrom, som kan forårsage en excessiv ophobning af væske i vævene, og som kræver omgående

lægevurdering.

Børn og unge

Yondelis bør ikke anvendes til børn under 18 år med pædiatriske sarkomer.

Brug af anden medicin sammen med Yondelis

Fortæl altid lægen, hvis De tager anden medicin for nylig har taget anden medicin eller planlægger at

tage anden medicin.

De må ikke få Yondelis, hvis De skal vaccineres mod gul feber, og De bør ikke få Yondelis, hvis De

skal vaccineres med en vaccine, der indeholder levende viruspartikler. Virkningen af lægemidler, der

indeholder phenytoin (til behandling af epilepsi) kan blive nedsat, hvis de gives sammen med

Yondelis, og dette frarådes derfor.

Hvis De bruger nogle af følgende lægemidler under Deres behandling med Yondelis, er det

nødvendigt at overvåge Dem nøje, da virkningerne af Yondelis er:

nedsætter virkningen af Yondelis (eksempler på lægemidler, der kan nedsætte virkningen af

Yondelis, er lægemidler, der indeholder rifampicin (mod bakterieinfektioner), phenobarbital (til

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Yondelis 0,25 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning.

Yondelis 1 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Yondelis 0,25 mg

Hvert hætteglas med pulver indeholder 0,25 mg trabectedin.

En ml af den rekonstituerede opløsning indeholder 0,05 mg trabectedin.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på

Hvert hætteglas med pulver indeholder 2 mg kalium og 0,1 g saccharose.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

Yondelis 1 mg

Hvert hætteglas med pulver indeholder 1 mg trabectedin.

En ml af den rekonstituerede opløsning indeholder 0,05 mg trabectedin.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på

Hvert hætteglas med pulver indeholder 8 mg kalium og 0,4 g saccharose.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning.

Hvidt til offwhite pulver.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Yondelis er indiceret til behandling af voksne patienter med fremskredet bløddelssarkom (STS) efter

fejlslagen behandling med antracykliner og ifosfamid, eller til patienter som er uegnede til at modtage

disse stoffer. Data vedrørende effekt er hovedsagelig baseret på patienter med liposarkom og

leiomyosarkom.

I kombination med pegyleret liposomal doxorubicin (PLD) er Yondelis indiceret til behandling af

patienter med recidiverende platinsensitiv ovariecancer.

4.2

Dosering og administration

Yondelis skal administreres under supervision af en læge, der har erfaring i brugen af kemoterapi.

Yondelis bør kun indgives af onkologer eller andet sundhedspersonale, der er specialiseret i

indgivelse af cytotoksiske lægemidler.

Dosering

Til behandling af bløddelssarkom er den anbefalede dosis 1,5 mg/m

legemsoverflade, indgivet som

en intravenøs infusion over 24 timer med et interval på tre uger mellem cyklusserne.

Til behandling af ovariecancer indgives Yondelis hver tredje uge som en 3-timers infusion med en

dosis på 1,1 mg/m

umiddelbart efter PLD 30 mg/m

. Med henblik på at minimere risikoen for

reaktioner over for PLD-infusionen indgives den første dosis med en hastighed på højst 1 mg/minut.

Hvis der ikke observeres infusionsreaktioner, kan efterfølgende PLD-infusioner indgives i løbet af 1

time (se også produktresuméet for PLD for specifikke anvisninger vedrørende indgivelsen).

Alle patienter skal have indgivet kortikosteroider f.eks. 20 mg dexamethason intravenøst 30 minutter

inden indgivelse af PLD (ved kombinationsbehandling) eller Yondelis (ved monoterapi); ikke blot

som antiemetisk profylakse, men også fordi det tilsyneladende har leverbeskyttende virkning.

Yderligere antiemetika kan administreres efter behov.

Følgende kriterier skal være opfyldt for at tillade behandling med Yondelis:

Absolut neutrofiltal (ANC)

1.500/mm

Blodpladetal

100.000/mm

Bilirubin

øvre grænse for normal (upper limit of normal - ULN).

Alkalisk fosfatase

2,5 x ULN (overvej hepatiske isoenzymer 5-nukleotidase eller

gammaglutamyltranspeptidase (GGT), hvis forhøjelsen kunne have ossøse årsager).

Albumin

25 g/l.

Alanin-aminotransferase (ALAT) og aspartat-aminotransferase (ASAT)

2,5 x ULN.

Kreatininclearance

30 ml/min (monoterapi), serumkreatinin

1,5 mg/dl (

132,6 μmol/l)

eller kreatininclearance

60 ml/min (kombinationsterapi).

Kreatinfosfokinase (CPK)

2,5 x ULN.

Hæmoglobin

9 g/dl.

De samme kriterier som ovenfor skal være opfyldt inden genbehandling. I modsat fald skal

behandlingen udsættes i op til tre uger, indtil kriterierne er opfyldt.

Der bør foretages yderligere monitorering af hæmatologiske parametre - bilirubin, alkalisk fosfatase,

aminotransferaser og CPK – ugentlig i behandlingens to første cyklusser og mindst én gang mellem

behandlingerne i efterfølgende cyklusser.

Der bør gives den samme dosis i alle cyklusser, forudsat at der ikke observeres grad 3-4-toksicitet, og

forudsat at patienten opfylder kriterierne for genbehandling.

Dosisjusteringer under behandlingen

Inden genbehandling skal patienterne opfylde de baselinekriterier, der er defineret ovenfor. Hvis en

eller flere af de nedenstående hændelser optræder på et hvilket som helst tidspunkt mellem

cyklusserne, skal dosis reduceres ét trin ifølge tabel 1 nedenfor i de efterfølgende cyklusser:

Neutropeni < 500/mm

varende i mere end 5 dage eller associeret med feber eller infektion.

Trombocytopeni < 25.000/mm

Forhøjelse af bilirubin > ULN og/eller alkalisk fosfatase > 2,5 x ULN.

Forhøjelse af aminotransferaser (ASAT eller ALAT) > 2,5 x ULN (monoterapi) eller >

5 x ULN (kombinationsterapi), som ikke er normaliseret ved dag 21.

En hvilken som helst anden grad 3- eller 4-bivirkning (såsom kvalme, opkastning, træthed).

Hvis en dosis er blevet reduceret på grund af toksicitet, frarådes det at foretage dosisoptrapning i de

efterfølgende cyklusser. Hvis en af disse typer toksicitet optræder igen i efterfølgende cyklusser hos

en patient, der udviser klinisk gavn af behandlingen, skal dosis reduceres yderligere (se nedenfor).

Kolonistimulerende faktorer kan administreres i forbindelse med hæmatologisk toksicitet ifølge lokal

standardpraksis.

Tabel 1 Dosisjusteringsstabel for Yondelis (som enkelt lægemiddel mod bløddelssarkom (STS)

eller i kombinationsbehandling mod ovariecancer) og PLD

Bløddelssarkom

Ovariecancer

Yondelis

Yondelis

Startdosisdosis

1,5 mg/m

1,1 mg/m

30 mg/m

Første reduktion

1,2 mg/m

0,9 mg/m

25 mg/m

Anden reduktion

1 mg/m

0,75 mg/m

20 mg/m

Se produktresuméet for PLD for yderligere oplysninger vedrørende dosisjusteringer af PLD.

I tilfælde hvor yderligere dosisreduktioner er nødvendige, skal det overvejes at afbryde behandlingen.

Behandlingens varighed

I kliniske studier var der ingen prædefinerede grænser for antallet af behandlingscyklusser.

Behandlingen fortsatte så længe, der blev observeret kliniske fordele. Yondelis er blevet administreret

i seks eller flere cyklusser hos 29,5 % og 52 % af de patienter, der blev behandlet med henholdsvis

monoterapi- og kombinationsdosis. Monoterapi- og kombinationsregimerne er blevet anvendt i op til

henholdsvis 38 og 21 cyklusser. Der er ikke observeret kumulativ toksicitet hos patienter, der

gennemgik flere behandlingscyklusser.

Pædiatrisk population

Yondelis bør ikke anvendes til børn under 18 år med pædiatriske sarkomer på grund af

problemstillinger vedrørende virkning (se pkt. 5.1 for resultater af et studie med pædiatriske

sarkomer).

Ældre

Der er ikke udført specifikke studier hos ældre personer. Alt i alt var 20 % af de 1.164 patienter i den

integrerede sikkerhedsanalyse i de kliniske studier med monoterapi over 65 år. Af de 333 patienter

med ovariecancer, der fik trabectedin i kombination med PLD, var 24 % 65 år eller ældre, og 6 % var

over 75 år. Der blev ikke observeret relevante forskelle i sikkerhedsprofilen hos denne

patientpopulation. Det tyder på, at trabectedins plasmaclearance og distributionsvolumen ikke

påvirkes af alder. Der bør derfor ikke som rutine foretages dosisjusteringer, der udelukkende er

baseret på alderskriterier.

Nedsat leverfunktion

Hos patienter med nedsat leverfunktion tilrådes det at udvise særlig forsigtighed, og dosisjusteringer

kan være nødvendige, da den systemiske eksponering for trabetedin vil være øget, og risikoen for

levertoksicitet kan være øget. Patienter med forhøjede serumbilirubinniveauer ved baseline må ikke

behandles med Yondelis. Leverfunktionstest bør monitoreres under behandling med Yondelis, da

dosisjusteringer kan være indikeret (se tabel 1 og pkt. 4.4).

Nedsat nyrefunktion

Der er ikke foretaget undersøgelser, der inkluderede patienter med nyreinsufficiens

(kreatininclearance < 30 ml/min i monoterapibehandlingen og < 60 ml/min i

kombinationsbehandlingen), og Yondelis må derfor ikke anvendes hos denne patientpopulation (se

pkt. 4.4). Trabectedins farmakokinetiske karakteristika taget i betragtning (se pkt. 5.2) er

dosisjusteringer ikke påkrævet hos patienter med mild eller moderat nyreinsufficiens.

Administration

Intravenøs administration gennem et centralt venekateter anbefales på det kraftigste (se pkt. 4.4

og 6.6).

For instruktioner om rekonstitution og fortynding af lægemidlet før administration, se pkt. 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for trabectedin eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt.

6.1.

Samtidig alvorlig eller ukontrolleret infektion.

Amning (se pkt. 4.6).

Kombination med vaccination mod gul feber (se pkt. 4.4).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Nedsat leverfunktion

Patienterne skal opfylde specifikke kriterier vedrørende leverfunktionsparametre for at kunne starte

behandling med Yondelis. Da den systemiske eksponering for trabectedin gennemsnitligt nærmest

fordobles (se pkt. 5.2) på grund af den nedsatte leverfunktion, og risikoen for toksiciteter kan blive

øget, skal patienter med klinisk relevante leversygdomme såsom aktiv kronisk hepatitis monitoreres

nøje og dosis om nødvendigt justeres. Patienter med forhøjede serumbilirubinniveauer må ikke

behandles med trabectedin (se pkt. 4.2).

Nedsat nyrefunktion

Kreatininclearance skal monitoreres inden og under behandlingen. Yondelis monoterapi- og

kombinationsregimer må ikke anvendes til patienter med kreatininclearance henholdsvis < 30 ml/min

og < 60 ml/min (se pkt. 4.2).

Neutropeni og trombocytopeni

Grad 3- eller 4-neutropeni og trombocytopeni associeret med Yondelis-behandling er indberettet

meget hyppigt. Der skal udføres en komplet blodcelletælling, herunder differential- og

blodpladetælling ved baseline, ugentlig i de første to cyklusser og derefter én gang mellem

cyklusserne (se pkt. 4.2). Patienter, der udvikler feber, bør omgående søge lægehjælp. Hvis dette sker,

bør der omgående iværksættes støttende behandling.

Yondelis

bør ikke indgives til patienter med baseline-neutrofiltal på under 1.500 celler/mm

blodpladetal på under 100.000 celler/mm

. Hvis svær neutropeni (ANC < 500 celler/mm

) varer

længere end fem dage eller er forbundet med feber, eller hvis der optræder infektion, anbefales

dosisreduktion (se pkt. 4.2).

Kvalme og opkastning

Der skal administreres antiemetisk profylakse med kortikosteroider såsom dexamethason til alle

patienter (se pkt. 4.2).

Rabdomyolyse og alvorlige CPK-forhøjelser (> 5 x ULN)

Trabectedin må ikke anvendes til patienter med CPK > 2,5 x ULN (se pkt. 4.2). Der er i sjældne

tilfælde blevet indberettet rabdomyolyse - sædvanligvis associeret med myelotoksicitet, alvorlige

abnormiteter i leverfunktionstests og/eller nyre- eller multiorgansvigt. CPK bør derfor monitoreres

nøje, hvis der er mistanke om, at en patient lider af en af disse typer toksicitet eller oplever

muskelsvaghed eller muskelsmerte. Hvis der forekommer rabdomyolyse, skal der omgående

iværksættes støttende foranstaltninger såsom parenteral hydrering, alkalinisering af urinen og dialyse,

som indiceret. Behandlingen med Yondelis bør afbrydes, indtil patienten er kommet sig fuldstændigt.

Der bør udvises forsigtighed, hvis lægemidler, der associeres med rabdomyolyse (f.eks. statiner),

administreres samtidig med trabectedin, da risikoen for rabdomyolyse kan være forøget.

Abnormiteter i leverfunktionstests (Liver Function Test - LFT)

Der er hos de fleste patienter indberettet reversible, akutte forhøjelser af aspartat-aminotransferase

(ASAT) og alanin-aminotransferase (ALAT). Yondelis må ikke anvendes til patienter med forhøjet

bilirubin. Patienter med forhøjelser af ASAT, ALAT og alkalisk fosfatase mellem cyklusserne kan

have behov for dosisjusteringer (se pkt. 4.2).

Reaktioner ved injektionsstedet

Det anbefales på det kraftigste at anvende centralvenøs adgang (se pkt. 4.2). Patienterne kan udvikle

en potentielt alvorlig reaktion ved injektionsstedet, hvis trabectedin indgives gennem et perifert

venekateter.

Trabectedin-ekstravasation kan forårsage vævsnekrose, der kræver debridement. Der findes ingen

specifik antidot mod trabectedin-ekstravasation. Ekstravasation bør håndteres i henhold til lokal

standardpraksis.

Allergiske reaktioner

Efter markedsføring er der i meget sjældne tilfælde indberettet overfølsomhedsreaktioner med dødelig

udgang i forbindelse med administration af trabectedin, enten alene eller i kombination med PLD (se

pkt. 4.3 og 4.8).

Hjerteinsufficiens

Patienterne skal overvåges for hjerterelaterede bivirkninger eller myokardiedysfunktion.

Det skal overvejes at udføre en grundig vurdering af hjertefunktionen, herunder bestemmelse af

venstre ventrikels uddrivningsfraktion (LVEF) med ekkokardiogram eller MUGA (

multigated

acquisition

)-scanning (isotopkardiografi), før påbegyndelse af trabectedin og med 2 til 3 måneders

mellemrum derefter, indtil trabectedin seponeres.

Patienter med LVEF under den nedre normalgrænse (LVEF < LLN), tidligere kumulativ

antracyklindosis på > 300 mg/m

, alder > 65 år eller kardiovaskulær sygdom i anamnesen (især

patienter, der tager hjertemedicin) kan have en forøget risiko for hjerteinsufficiens ved behandling

med trabectedin som monoterapi eller i kombination med doxorubicin.

Trabectedin bør seponeres hos patienter med hjerterelaterede bivirkninger af grad 3 eller 4,

derindikerer kardiomyopati, eller hos patienter med en LVEF, som falder til under LLN (vurderet

enten som et absolut fald i LVEF på ≥ 15 % eller < LLN med et absolut fald på ≥ 5 %).

Kapillærlækage-syndrom (CLS)

Der er blevet indberettet tilfælde af kapillærlækage-syndrom (Capillary Leak Syndrome - CLS) med

trabectedin (herunder tilfælde med dødeligt udfald). Hvis der opstår mulige symptomer på CLS,

såsom uforklarligt ødem med eller uden hypotension, bør den behandlende læge genvurdere

serumalbuminniveauet. Et hurtigt fald i serumalbuminniveauet kan være tegn på CLS. Hvis diagnosen

CLS bekræftes efter udelukkelse af andre forklaringer, bør den behandlende læge seponere

trabectedin og påbegynde behandling for CLS ifølge de lokale retningslinjer (se pkt. 4.2 og 4.8).

Andet

Samtidig administration af Yondelis og potente hæmmere af enzym CYP 3A4 bør undgås (se pkt.

4.5). Hvis dette ikke er muligt, kræves der nøje monitorering af toksicitet, og det bør overvejes at

nedsætte trabectedin-dosis.

Der bør udvises forsigtighed, hvis lægemidler, der associeres med levertoksicitet, administreres

samtidig med trabectedin, da risikoen for levertoksicitet kan være forøget.

Samtidig brug af trabectedin og phenytoin kan reducere phenytoins absorption, hvilket kan medføre

forværring af kramper. En kombination af trabectedin og phenytoin eller levende, svækkede vacciner

frarådes, og en kombination af trabectedin og vaccine mod gul feber er specifikt kontraindiceret (se

pkt. 4.3).

Samtidig brug af trabectedin og alkohol skal undgås (se pkt. 4.5).

Kvinder i den fertile alder skal anvende sikker kontraception under behandlingen og i yderligere 3

måneder efter behandlingen. En eventuel graviditet skal omgående indberettes til den behandlende

læge (se pkt. 5.3).

Fertile mænd skal anvende sikker kontraception under behandlingen og i 5 måneder efter

behandlingen (se pkt. 4.6).

Dette lægemiddel indeholder, mindre end 1 mmol (39 mg) kalium pr. hætteglas, d.v.s. det er i det

væsentlige kaliumfrit.

Se også produktresuméet for PLD for yderligere oplysninger vedrørende advarsler og

forsigtighedsregler.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Virkningen af andre stoffer på trabectedin

Interaktionsstudier er kun udført hos voksne.

Da trabectedin hovedsagelig metaboliseres ved CYP 3A4, vil plasmakoncentrationerne af trabectedin

sandsynligvis blive forøget hos patienter, som samtidig får indgivet lægemidler, der kan hæmme

aktiviteten af dette isoenzym. På samme måde kan samtidig administration af trabectedin og potente

inducere af CYP3A4 øge den metabolske clearance af trabectedin. To in vivo fase 1-lægemiddel-

interaktionsstudier har bekræftet trends i retning af øgede og sænkede trabectedin-eksponeringer ved

administration sammen med henholdsvis ketoconazol og rifampicin.

Når ketoconazol blev administreret sammen med trabectedin, blev plasmaeksponeringen for

trabectedin øget med cirka 21 % for C

og 66 % for AUC, men der blev ikke identificeret nogen nye

sikkerhedsproblemer. Tæt monitorering af toksiciteter er nødvendig hos patienter, der modtager

trabectedin kombineret med potente CYP3A4-inhibitorer (fx oralt ketoconazol, fluconazol, ritonavir,

clarithromycin eller aprepitant), og sådanne kombinationer bør om muligt undgås. Dersom sådanne

kombinationer er nødvendige, bør der foretages passende dosisjusteringer i tilfælde af toksicitetet (se

pkt. 4.2 og 4.4).

Når rifampicin blev administreret sammen med trabectedin, medførte det reduceret

plasmaeksponering for trabectedin med cirka 22 % for C

og 31 % for AUC. Derfor bør samtidig

anvendelse af trabectedin og stærke CYP3A4-inducere (fx rifampicin, phenobarbital, perikon) om

muligt undgås (se pkt. 4.4).

Alkoholindtagelse skal undgås under behandlingen med trabectedin på grund af lægemidlets

levertoksicitet (se pkt. 4.4).

Prækliniske data har påvist, at trabectedin er et P-gp-substrat. Samtidig administration af hæmmere af

P-gp, f.eks. ciclosporin og verapamil, kan ændre trabectedins distribution og/eller elimination.

Relevansen af denne interaktion, f.eks. centralnervesystem- (CNS)-toksicitet, er ikke blevet fastslået.

Der skal udvises forsigtighed i sådanne situationer.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der er utilstrækkelige data for anvendelse af trabectedin til gravide kvinder. Baseret på trabectedins

virkningsmekanisme kan trabectedin dog forårsage alvorlige medfødte misdannelser, hvis det indgives

under graviditet. Efter administration til drægtige rotter passerer trabectedin placenta. Trabectedin bør

ikke anvendes under graviditet. Hvis graviditet indtræder under behandlingen, skal patienten

informeres om de potentielle risici for fostret (se pkt. 5.3), og patienten skal monitoreres omhyggeligt.

Hvis trabectedin anvendes i graviditetens sidste fase, bør potentielle bivirkninger monitoreres

omhyggeligt hos de nyfødte.

Kvinder i den fertile alder

Kvinder i den fertile alder skal anvende sikker kontraception under behandlingen og i yderligere 3

måneder derefter samt omgående informere den behandlende læge, dersom der forekommer graviditet

(se pkt. 5.3).

Hvis der forekommer graviditet under behandlingen, skal muligheden for genetisk rådgivning

undersøges.

Amning

Det er ukendt, om trabectedin udskilles i human mælk. Udskillelse af trabectedin i mælken er ikke

blevet undersøgt hos dyr. Amning er kontraindiceret under behandlingen og tre måneder derefter

pkt. 4.3).

Fertilitet

Fertile mænd skal anvende sikker kontraception under behandlingen og i yderligere 5 måneder efter

behandlingen (se pkt. 4.4).

Trabectedin kan have genotoksiske virkninger. Der bør inden behandlingen søges rådgivning

vedrørende opbevaring af æg eller sæd på grund af risikoen for irreversibel infertilitet på grund af

behandlingen med Yondelis. Genetisk rådgivning anbefales også til patienter, der ønsker at få børn

efter endt behandling.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Der er ikke foretaget undersøgelser af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj og betjene

maskiner. Imidlertid er der indberettet træthed og/eller asteni hos patienter, der fik trabectedin.

Patienter, der oplever nogen af disse bivirkninger under behandlingen, må ikke føre motorkøretøj og

betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Oversigt over sikkerhedsprofilen

De fleste patienter, der behandles med Yondelis, kan forventes at få bivirkninger af en eller anden

grad (91 % ved monoterapi og 99 % ved kombinationsterapi), og under en tredjedel kan forventes at

få bivirkninger af sværhedsgrad 3 eller 4 (10 % ved monoterapi og 25 % ved kombinationsterapi). De

mest almindelige bivirkninger af en eller anden sværhedsgrad var neutropeni, kvalme, opkastning,

forhøjelser af ASAT/ALAT, anæmi, træthed, trombocytopeni, anoreksi og diaré.

Letale bivirkninger er forekommet hos 1,9 % og 0,9 % af de patienter, der blev behandlet med

henholdsvis monoterapi- og kombinationsterapiregimer. De var ofte resultatet af en kombination af

flere hændelser, herunder pancytopeni, febril neutropeni hvoraf nogle var med sepsis, leverlidelser,

nyre- eller multiorgansvigt og rabdomyolyse.

Oversigt over bivirkninger i tabelform

Den følgende sikkerhedsprofil for Yondelis er baseret på bivirkninger indberettet i kliniske studier, i

sikkerhedsstudier, foretaget efter godkendelse, og fra spontane bivirkningsindberetninger.

Tabellen nedenfor viser de bivirkninger, der blev indberettet hos patienter med bløddelssarkom og

ovariecancer, der blev behandlet med det anbefalede regime for hver indikation. Der er både anvendt

bivirkninger og laboratorieværdier til at udregne hyppighederne.

Bivirkninger er anført efter systemorganklasse og hyppighed. Hyppigheden er klassificeret som meget

almindelig (≥1/10), almindelig (≥1/100 til <1/10), ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100) og sjælden

(≥1/10.000 til <1/1.000).

Systemorganklasse

Meget almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

Sjælden

Infektioner og parasitære

sygdomme

Neutropenisk infektion

Sepsis

Septisk chok

Blod og lymfesystem

Neutropeni

Thrombocytopeni

Anæmi

Leukopeni

Febril neutropeni

Immunsystemet

Hypersensibilitet

Metabolisme og

ernæring

Nedsat appetit

Dehydrering

Hypokaliæmi

Psykiske forstyrrelser

Insomni

Nervesystemet

Hovedpine

Svimmelhed

Dysgeusi

Perifer sensorisk

neuropati

Synkope

Hjerte

Hjertebanken

Venstre ventikel

dysfunktion

Vaskulære sygdomme

Hypotension

Rødmen

Kapillærlækage-

syndrom

Luftveje, thorax og

mediastinum

Dyspnø

Hoste

Lungeemboli

Lungeødem

Mave-tarm-kanalen

Abdominalsmerter

Kvalme

Opkastning

Forstoppelse

Diaré

Stomatitis

Dyspepsi

Lever og galdeveje

Forhøjet ALAT Forhøjet

ASAT Forhøjet

Alkalisk fosfatase i

blodet

Forhøjet Blodbilirubin

Gamma

glutamyltransferase

forhøjet

Leversvigt

Hud og subkutane væv

Palmoplantar

erytrodysæstesi-syndrom

Udslæt

Alopeci

Hyperpigmenteret

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Artralgi

Rygsmerter

Forhøjet

kreatinfosfokinase i

blodet

Myalgi

Rabdomyolyse

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Træthed

Pyreksi

Ødemer

Slimhindeinflammation

Reaktion ved

injektionsstedet

Ekstravasation

Bløddelsnekrose

Undersøgelser

Forhøjet kreatin i blodet

Nedat albumin i blodet

Vægttab

* Bivirkning kun for ovariecancer

EMA/262441/2015

EMEA/H/C/000773

EPAR - sammendrag for offentligheden

Yondelis

trabectedin

Dette er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Yondelis. Det

forklarer, hvordan Udvalget for Lægemidler til Mennesker (CHMP) vurderede lægemidlet og nåede frem

til sin udtalelse til fordel for udstedelse af en markedsføringstilladelse og til sine anbefalinger om

anvendelsesbetingelserne for Yondelis.

Hvad er Yondelis?

Yondelis er et kræftlægemiddel, som indeholder det aktive stof trabectedin. Det leveres som et pulver,

der blandes til en opløsning til infusion (drop i en vene).

Hvad anvendes Yondelis til?

Yondelis anvendes til behandling af voksne med to kræfttyper:

fremskredent bløddelssarkom, som er en kræfttype, der udgår fra kroppens bløde støttevæv. At

kræften er fremskreden, vil sige, at den er begyndt at brede sig. Yondelis anvendes, når

antracykliner og ifosfamid (andre kræftmidler) ikke længere virker eller ikke kan anvendes til

patienten

ovariecancer (kræft i æggestokkene), som er vendt tilbage efter tidligere behandling, og som er

sensitiv over for platinholdige lægemidler. Yondelis anvendes i kombination med pegyleret

liposomalt doxorubicin (PLD, et andet kræftmiddel).

Da antallet af patienter med bløddelssarkom og ovariecancer er lavt, betragtes sygdommene som

”sjældne”, og Yondelis blev udpeget som "lægemiddel til sjældne sygdomme" den 30. maj 2001 (for

bløddelssarkom) og den 17. oktober 2003 (for ovariecancer).

Lægemidlet udleveres kun efter recept.

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Hvordan anvendes Yondelis?

Yondelis skal gives under opsyn af en læge med erfaring i brug af kemoterapi (lægemidler til

behandling af kræft). Det bør kun anvendes af uddannede onkologer (kræftspecialister) eller andre

sundhedsmedarbejdere, der er specialiserede i anvendelse af cytotoksisk (cellevæksthæmmende)

medicin.

Til bløddelssarkom er den anbefalede dosis Yondelis 1,5 mg dagligt pr. kvadratmeter legemsoverflade,

beregnet efter patientens højde og vægt. Det gives som en enkelt infusion over 24 timer hver tredje

uge. Til ovariecancer er dosis 1,1 mg/m

hver tredje uge, der gives som en infusion over tre timer

umiddelbart efter PLD-infusionen.

Behandlingen fortsættes, så længe det er til fordel for patienten. Det anbefales at give Yondelis

gennem et centralt venekateter (et tyndt rør, der fra huden fører ind i en af de store vener lige over

hjertet). For at undgå opkastning og for at beskytte leveren skal patienten inden behandlingen have en

infusion med et kortikosteroid, f.eks. dexamethason. Hvis patientens blodcelletal er unormalt, bør

infusionen af Yondelis udsættes eller dosis mindskes, eller der kan anvendes andre lægemidler til at

behandle blodproblemerne. Yderligere oplysninger fremgår af produktresuméet, der ligeledes er en del

af EPAR.

Hvordan virker Yondelis?

Det aktive stof i Yondelis, trabectedin, er en syntetisk version af et stof, der oprindeligt blev udvundet

af en art sækdyr eller ”søpung” (et havdyr). Kræft er en sygdom, hvor cellerne deler sig for hurtigt,

fordi deres gener fungerer forkert. Trabectedin virker ved at bindes til dna, det kemiske molekyle,

generne består af. Dette forhindrer øget aktivitet for visse gener i de menneskelige celler. Derved kan

det forhindre cellerne i at dele sig for hurtigt og bremse væksten af forskellige kræfttyper.

Hvordan blev Yondelis undersøgt?

For bløddelssarkom blev Yondelis undersøgt i en hovedundersøgelse med 266 patienter med

liposarkom (et sarkom, der udgår fra fedtceller) eller leiomyosarkom (et sarkom, der udgår fra

glatmuskulatur). Hos disse patienter var kræften fremskreden eller metastatisk (den havde bredt sig til

andre dele af kroppen). Alle patienterne havde tidligere fået antracykliner og ifosfamid, men disse

lægemidler virkede ikke længere. I undersøgelsen sammenlignedes to forskellige doseringsplaner for

Yondelis: tre gange månedligt og én gang hver tredje uge.

For ovariecancer blev kombinationen Yondelis og PLD sammenlignet med PLD alene i en

hovedundersøgelse med 672 kvinder, hvis sygdom var vendt tilbage eller var forværret efter tidligere

behandling. Omkring to tredjedele af patienterne havde kræft, som var sensitiv over for platinholdige

lægemidler.

Det primære effektmål var, hvor lang tid patienterne levede uden at sygdommen forværredes.

Hvilken fordel viser undersøgelserne, der er ved Yondelis?

Til bløddelssarkom var Yondelis mere effektivt, når det blev givet én gang hver tredje uge, end når det

blev givet efter den anden doseringsplan. Patienter, der fik Yondelis én gang hver tredje uge, levede i

gennemsnit 3,8 måneder, uden at sygdommen blev værre, sammenholdt med 2,1 måneder for dem,

der fik lægemidlet tre gange om måneden.

Yondelis

EMA/262441/2015

Side 2/4

Til ovariecancer var kombinationen af Yondelis og PLD mere effektiv end PLD alene. De patienter, som

fik kombinationsbehandlingen, levede gennemsnitligt 7,3 måneder, uden at sygdommen blev værre,

sammenlignet med 5,8 måneder for dem, der kun fik PLD. Virkningen af Yondelis var mere udtalt hos

kvinder, hvis kræft var sensitiv over for platinholdige lægemidler.

Hvilken risiko er der forbundet med Yondelis?

De fleste patienter, der behandles med Yondelis, må forventes at få bivirkninger. Ca. 10 % af de

patienter, der behandles med Yondelis som eneste behandling, og 25 % af dem, der behandles med

Yondelis i kombinationsbehandling, må forventes at få alvorlige bivirkninger. De almindeligste

bivirkninger af mere alvorlig art er neutropeni (for lavt antal neutrofile, en type hvide blodlegemer),

kvalme, opkastning, forhøjede leverenzymer, anæmi (for lavt antal røde blodlegemer) træthed,

trombocytopeni (for lavt antal blodplader), appetitløshed og diarré. Dødelige bivirkninger er

forekommet hos 1,9 % af de patienter, der er behandlet med Yondelis som eneste behandling, og

0,9 % af dem, der har fået kombinationsbehandling. Den fuldstændige liste over indberettede

bivirkninger ved Yondelis fremgår af indlægssedlen.

Yondelis må ikke anvendes hos patienter med alvorlige eller ukontrollerede infektioner, i kombination

med vaccine mod gul feber eller hos ammende kvinder.

Hvorfor blev Yondelis godkendt?

CHMP afgjorde, at fordelene ved Yondelis opvejer risiciene, og anbefalede udstedelse af en

markedsføringstilladelse for Yondelis.

Yondelis blev oprindeligt godkendt under "særlige omstændigheder", da der på godkendelsestidspunktet

kun forelå sparsomme oplysninger bløddelssarkom

Da virksomheden havde fremlagt de yderligere

oplysninger, som der blev anmodet om, blev de "særlige omstændigheder" ophævet den 27. maj 2015.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Yondelis

Der er udarbejdet en risikostyringsplan for at sikre, at Yondelis anvendes så sikkert som muligt. På

baggrund af denne er der anført sikkerhedsoplysninger i produktresuméet og indlægssedlen for

Yondelis, herunder passende forholdsregler, som patienter og sundhedspersonale skal følge.

Andre oplysninger om Yondelis

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Yondelis den 17. september 2007.

Den fuldstændige EPAR for Yondelis findes på agenturets websted under: ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om behandling med Yondelis, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR) eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Sammendraget af udtalelsen fra Udvalget for Lægemidler til Sjældne Sygdomme om Yondelis findes på

EMA's websted under: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare disease designation

ovariecancer (ovarian cancer)

Yondelis

EMA/262441/2015

Side 3/4

bløddelssarkom (soft-tissue sarcoma).

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 05-2015.

Yondelis

EMA/262441/2015

Side 4/4

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information