Tramadol/paracetamol "Sandoz" 75 mg+650 mg tabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)
04-02-2019
Aktiv bestanddel:
PARACETAMOL, TRAMADOLHYDROCHLORID
Tilgængelig fra:
Sandoz A/S
ATC-kode:
N02AJ13
INN (International Name):
PARACETAMOL, TRAMADOLHYDROCHLORID
Dosering:
75 mg+650 mg
Lægemiddelform:
tabletter
Autorisationsnummer:
55874
Autorisation dato:
2016-04-27

Læs hele dokumentet

31. januar 2019

PRODUKTRESUMÉ

for

Tramadol/paracetamol "Sandoz", tabletter 75 mg/650 mg

0.

D.SP.NR.

29765

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Tramadol/paracetamol "Sandoz"

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver tablet indeholder 75 mg tramadolhydrochlorid og 650 mg paracetamol.

Hver tablet indeholder 0.42 mg natrium

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Tabletter

Hvide, aflange tabletter med delekærv.

Tabletten kan deles i lige store doser.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Tramadol/paracetamol "Sandoz" er indiceret til symptomatisk behandling af moderate til

svære smerter.

Brug af Tramadol/paracetamol "Sandoz" bør begrænses til patienter med moderate til

svære smerter, som vurderes at kræve en kombination af tramadol og paracetamol (se også

pkt. 5.1).

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Med denne tabletstyrke på 75 mg/650 mg tramadolhydrochlorid/paracetamol må den

maksimale daglige dosis ikke overstige 4 tabletter (se nedenfor).

Brug af Tramadol/paracetamol "Sandoz" bør begrænses til patienter med moderate til

svære smerter, som vurderes at kræve en kombination af tramadol og paracetamol.

dk_hum_55874_spc.doc

Side 1 af 14

Dosis bør tilpasses intensiteten af smerter og den individuelle patients følsomhed. Den

laveste dosis, der giver effektiv analgesi, bør generelt vælges.

Voksne og børn (12 år og derover)

Den anbefalede startdosis er én tablet Tramadol/paracetamol "Sandoz" 75 mg/650 mg. Der

kan tages yderligere doser efter behov uden at overskride 4 tabletter (svarende til 300 mg

tramadolhydrochlorid og 2600 mg paracetamol) om dagen.

Dosisintervallet bør ikke være under 6 timer.

Tramadol/paracetamol bør under ingen omstændigheder administreres i længere tid end

strengt nødvendigt (se også pkt. 4.4). Hvis sygdommens karakter og sværhedsgrad kræver

gentagen brug eller langvarig behandling med tramadol/paracetamol, bør der foretages

omhyggelig og regelmæssig monitorering (om muligt med afbrydelser i behandlingen)

med henblik på at vurdere, hvorvidt fortsat behandling er nødvendig.

Pædiatrisk population

Tramadol/paracetamols sikkerhed og virkning hos børn under 12 år er ikke klarlagt.

Behandling af denne population er derfor frarådet.

Ældre

Det er normalt ikke nødvendigt at justere dosis hos patienter under 75 år uden klinisk

manifest lever- eller nyreinsufficiens. Hos ældre patienter over 75 år kan eliminationen

være forlænget. Om nødvendigt skal dosisintervallet derfor forlænges i henhold til

patientens behov.

Nedsat nyrefunktion/dialyse

Hos patienter med nyreinsufficiens elimineres tramadol langsommere. Hos sådanne

patienter bør det grundigt overvejes at forlænge dosisintervallet i henhold til patientens

behov.

Hos patienter med moderat nyreinsufficiens (glomerulær filtrationshastighed på 10-50 ml/

min) bør dosen af paracetamol reduceres (maksimal daglig dosis på 2.000 mg).

Nedsat leverfunktion

Hos patienter med nedsat leverfunktion elimineres tramadol langsommere. Hos sådanne

patienter bør det grundigt overvejes at forlænge dosisintervallet i henhold til patientens

behov (se pkt. 4.4).

Tramadol/paracetamol "Sandoz" bør ikke anvendes til patienter med svært nedsat

leverfunktion, i og med det indeholder paracetamol (se pkt. 4.3).

Hos patienter med nedsat leverfunktion eller Gilberts syndrom skal dosen af paracetamol

reduceres, eller doseringsintervallet forlænges.

Administration

Oral anvendelse.

Tabletterne skal synkes med rigelig væske. De må ikke tygges eller knuses.

Tabletten har delekærv for at muliggøre deling af tabletten, så den er nemmere at sluge.

Tabletten kan deles i to lige store dele, hvis der er brug for halve doser.

dk_hum_55874_spc.doc

Side 2 af 14

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne

anført i pkt. 6.1.

Akut forgiftning med alkohol, hypnotika, centralt virkende analgetika, opioider eller

andre psykofarmaka.

Tramadol/paracetamol "Sandoz" må ikke administreres til patienter, der får

monoaminooxidasehæmmere (MAO-hæmmere), og i to uger efter seponering heraf (se

pkt. 4.5).

Svært nedsat leverfunktion.

Epilepsi, som ikke er under kontrol med behandling (se pkt. 4.4).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Advarsler

Hos voksne og unge på 12 år og derover må den totale daglige dosis ikke overskride 4

Tramadol/paracetamol "Sandoz" 75 mg/650 mg-tabletter (svarende til 300 mg

tramadolhydrochlorid og 2.600 mg paracetamol). For at undgå utilsigtet overdosering

bør patienterne rådes til ikke at overskride den anbefalede dosis og til at undgå

samtidig brug af andre lægemidler, der indeholder paracetamol (herunder

håndkøbsmedicin) eller tramadolhydrochlorid uden lægens rådgivning.

Patienter med svær nyreinsufficiens (kreatininclearance < 10 ml/min.):

Tramadol/paracetamol er frarådet.

Patienter med svært nedsat leverfunktion: Tramadol/paracetamol "Sandoz" bør ikke

anvendes (se pkt. 4.3). Risikoen ifm. overdosering af paracetamol er højere hos

patienter med ikke-cirrotisk alkoholisk leversygdom. I tilfælde af moderat nedsat

leverfunktion bør det grundigt overvejes at forlænge dosisintervallet.

Patienter med svær respirationsinsufficiens: Tramadol/paracetamol er frarådet.

Tramadol er ikke velegnet som substitut til opioidafhængige patienter. Selvom

tramadol er en opioid-agonist, kan det ikke hæmme abstinenssymptomer ved

morfinafvænning.

Der er rapporteret om krampeanfald hos tramadolbehandlede patienter, der var

disponerede for krampeanfald, eller som tog andre lægemidler, der sænker

krampetærsklen, især selektive serotoningenoptagshæmmere, tricykliske

antidepressiva, antipsykotika, centralt virkende analgetika eller lokale anæstetika.

Epileptiske patienter, der er under kontrol med behandling, eller patienter, der er

disponerede for krampeanfald, bør kun behandles med tramadol/paracetamol, hvis der

er tvingende indikation herfor.

Der er rapporteret om krampeanfald hos patienter, der fik tramadol i de anbefalede

doser. Risikoen kan være øget, når doserne af tramadol overstiger den anbefalede øvre

grænse.

Samtidig brug af opioidagonister/-antagonister (nalbuphin, buprenorphin, pentazocin)

frarådes (se pkt. 4.5).

CYP2D6-metabolisme

Tramadol metaboliseres af leverenzymet CYP2D6. Hvis en patient helt eller delvist

mangler dette enzym, kan der muligvis ikke opnås en tilstrækkelig smertestillende effekt.

Estimater indikerer, at op til 7 % af den kaukasiske population kan have denne mangel.

Hvis patienten imidlertid er en såkaldt "ultrahurtig metabolizer", er der risiko for udvikling

af bivirkninger af opioid toksicitet, selv ved almindeligt ordinerede doser. Almindelige

symptomer på opioid toksicitet omfatter konfusion, søvnighed, overfladisk vejrtrækning,

små pupiller, kvalme, opkastning, forstoppelse og appetitløshed. I svære tilfælde omfatter

dk_hum_55874_spc.doc

Side 3 af 14

dette symptomer på cirkulatorisk og respiratorisk depression, som kan være livstruende og,

i meget sjældne tilfælde, dødelig.

Nedenfor er en liste over forekomsten af ultrahurtige metabolizere i forskellige

populationer:

Population

Afrikansk/etiopisk

Afro-amerikansk

Asiatisk

Kaukasisk

Græsk

Ungarsk

Nordeuropæisk

Forekomst (%)

29 %

3,4-6,5 %

1,2-2 %

3,6-6,5 %

6,0 %

1,9 %

1-2 %

Postoperativ anvendelse til børn

Der har været rapporter i den offentliggjorte litteratur om, at tramadol givet postoperativt

til børn efter tonsillektomi og/eller adenoidektomi for obstruktiv søvnapnø har medført

sjældne, men livstruende bivirkninger. Der bør udvises stor forsigtighed ved administration

af tramadol til børn til lindring af postoperative smerter, og børnene bør overvåges nøje for

symptomer på opioid toksicitet, herunder respirationsdepression.

Børn med kompromitteret vejrtrækningsfunktion

Tramadol frarådes hos børn, hvis vejrtrækningsfunktion kan være nedsat, herunder børn

med neuromuskulære lidelser, svære kardielle eller respiratoriske sygdomme, øvre

luftvejs- eller lungeinfektioner, multiple traumer eller omfattende operative indgreb. Disse

faktorer kan forværre symptomer på opioid toksicitet.

Forsigtighedsregler vedrørende brugen

Der kan udvikles tolerance, psykisk og fysisk afhængighed, især efter langvarig brug. Det

kliniske behov for analgetisk behandling bør jævnligt revurderes (se pkt. 4.2). Hos opioid-

afhængige patienter og patienter med medicinmisbrug eller -afhængighed i anamnesen bør

behandlingen være kortvarig og foregå under lægelig supervision.

Tramadol/paracetamol bør anvendes med forsigtighed hos patienter med kranielt trauma,

hos patienter, der er disponerede for krampeforstyrrelser eller lider af

galdevejsforstyrrelser, hos patienter, der befinder sig i en tilstand af shock, eller som af

ukendt årsag har ændret bevidsthedstilstand, eller som har problemer, der påvirker

åndedrætsorganerne eller vejrtrækningsfunktionen, eller som har øget intrakranielt tryk.

Overdosering af paracetamol kan forårsage levertoksicitet hos visse patienter.

Selv efter brug af terapeutiske doser og kortvarig behandling kan der opstå

abstinenssymptomer, der minder om de symptomer, der ses ved seponering af opiater. Når

en patient ikke længere har brug for behandling med tramadol, tilrådes det at nedtrappe

dosis gradvist for at forhindre abstinenssymptomer. Der er i sjældne tilfælde rapporteret

om afhængighed og misbrug (se pkt. 4.8).

I ét studie blev det rapporteret, at brug af tramadol under generel anæstesi med enfluran og

dinitrogenoxid forstærkede patienternes intraoperative bevidsthed. Brug af tramadol i

forbindelse med lette niveauer af anæstesi bør undgås, indtil der foreligger yderligere data.

dk_hum_55874_spc.doc

Side 4 af 14

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs. det er i

det væsentlige natrium-frit.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Tramadol

Samtidig brug er kontraindiceret

Ikke-selektive MAO-hæmmere

Risiko for serotoninsyndrom: diarré, takykardi, hyperhidrose, tremor, konfusion eller

tilmed koma.

Selektive MAO-A-hæmmere (udledt fra ikke-selektive MAO-hæmmere)

Risiko for serotoninsyndrom: diarré, takykardi, hyperhidrose, tremor, konfusion eller

tilmed koma.

Selektive MAO-B-hæmmere

Symptomer på CNS-ekscitation, der tyder på et serotoninsyndrom: diarré, takykardi,

hyperhidrose, tremor, konfusion eller tilmed koma.

I tilfælde af nylig behandling med MAO-hæmmere skal der gå to uger fra seponeringen af

disse til opstart af tramadolbehandling.

Samtidig brug frarådes

Alkohol

Alkohol øger den sedative virkning af opioidanalgetika.

Patientens agtpågivenhed nedsættes som følge af denne virkning, hvilket kan gøre det

risikofyldt at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

Patienterne bør undgå alkoholiske drikke og lægemidler indeholdende alkohol.

Carbamazepin og andre enzyminduktorer

Risiko for nedsat virkning og kortere varighed på grund af nedsatte plasmakoncentrationer

af tramadol.

Opioidagonister/-antagonister (buprenorphin, nalbuphin, pentazocin)

Nedsat analgetisk virkning som følge af kompetitiv blokerende virkning ved receptorerne

med risiko for fremkomst af abstinenssyndrom.

Samtidig brug kræver omtanke

Tramadol kan forårsage krampeanfald og øge risikoen for, at selektive

serotoningenoptagshæmmere (SSRI'er), serotonin-og noradrenalingenoptagshæmmere

(SNRI’er), tricykliske antidepressiva, antipsykotika og krampetærskelsænkende

lægemidler (såsom bupropion, mirtazapin, tetrahydrocannabinol) forårsager krampeanfald.

Samtidig terapeutisk brug af tramadol og serotonerge lægemidler, såsom selektive

serotoningenoptagshæmmere (SSRI’er), serotonin- og noradrenalingenoptagshæmmere

(SNRI’er), MAO-hæmmere (se pkt. 4.3), tricykliske antidepressiva og mirtazapin, kan

forårsage serotonintoksicitet.

Der er sandsynligvis tale om serotoninsyndrom, hvis der ses et af følgende symptomer:

dk_hum_55874_spc.doc

Side 5 af 14

Spontan klonus

Inducerbar eller okulær klonus med agitation eller diaforese

Tremor og hyperrefleksi

Hypertoni og legemstemperatur > 38 °C og inducerbar eller okulær klonus.

Seponering af de serotonerge lægemidler fører som regel til hurtig bedring.

Behandlingen afhænger af typen og alvorlighedsgraden af symptomerne.

Andre opioid-derivativer (inklusive hostemidler og substitutionsbehandlinger),

barbiturater og benzodiazepiner

Øget risiko for respirationsdepression, som kan være fatal i tilfælde af overdosering.

Andre CNS-depressiva såsom andre opioid-derivativer (inklusive hostemidler og

substitutionsbehandlinger), barbiturater, andre anxiolytika, hypnotika, sedative

antidepressiva, sedative antihistaminer, neuroleptika, centralt virkende antihypertensiva,

thalidomid og baclofen

Disse lægemidler kan forårsage øget CNS-depression. Patientens agtpågivenhed nedsættes

som følge af denne virkning, hvilket kan gøre det risikofyldt at føre motorkøretøj og

betjene maskiner.

Protrombintiden skal jævnligt kontrolleres efter lægeligt skønnet behov, når

tramadol/paracetamol og warfarin-lignende forbindelser administreres samtidig, da der er

rapporteret om forhøjet INR.

I et begrænset antal studier medførte præ- eller postoperativ brug af ondansetron, en

antiemetisk 5-HT3-antagonist, et øget behov for tramadol hos patienter med postoperative

smerter.

Paracetamol

Hvis det skønnes relevant, bør protrombintiden jævnligt kontrolleres, når

tramadol/paracetamol og warfarin-lignende forbindelser administreres samtidig, da der er

rapporteret om forhøjet INR.

Metoclopramid eller domperidon kan øge absorptionshastigheden af paracetamol, og

cholestyramin kan reducere absorptionen. For at opnå maksimal analgetisk virkning bør

der ikke administreres cholestyramin i den første time efter administration af paracetamol.

Isoniazid påvirker farmakokinetikken af paracetamol med potentielt forstærket

levertoksicitet til følge.

Probenecid hæmmer paracetamols binding til glucuronsyre og reducerer dermed clearance

af paracetamol med en faktor på cirka 2. Dosen af paracetamol bør reduceres hos patienter,

der er i samtidig behandling med probenecid.

Brug af stoffer, der inducerer leverenzymer, såsom carbamazepin, phenytoin,

phenobarbital, rifampicin og prikbladet perikon (Hypericum perforatum) kan øge

levertoksiciteten af paracetamol som følge af øget og hurtigere dannelse af toksiske

metabolitter. Der bør derfor udvises forsigtighed i tilfælde af samtidig brug af

enzyminducerende stoffer.

dk_hum_55874_spc.doc

Side 6 af 14

Paracetamol kan påvirke farmakokinetikken af chloramphenicol. Det anbefales at

monitorere plasmakoncentrationen af chloramphenicol, hvis paracetamol anvendes

samtidig med injektionsbehandling med chlorampenicol.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Da Tramadol/paracetamol "Sandoz" er en fast dosiskombination af aktive stoffer, hvoraf

det ene er tramadol, bør det ikke anvendes under graviditet.

Data vedrørende paracetamol

En stor mængde data fra anvendelse hos gravide kvinder indikerer ingen misdannelser eller

føtal/neonatal toksicitet. Paracetamol kan anvendes under graviditeten, hvis der er klinisk

behov for det, men det skal anvendes i den laveste effektive dosis i så kort tid som muligt

og med så lav hyppighed som muligt.

Data vedrørende tramadol

Tramadol bør ikke anvendes under graviditet, da der foreligger utilstrækkelig evidens til at

vurdere tramadols sikkerhed hos gravide kvinder. Administration af tramadol før eller

under fødslen påvirker ikke livmoderens kontraktionsevne. Hos nyfødte kan det medføre

ændringer i vejrtrækningsfrekvensen, men disse ændringer er normalt ikke klinisk

relevante. Langvarig behandling under graviditeten kan resultere i abstinenssymptomer hos

den nyfødte.

Amning

Da Tramadol/paracetamol "Sandoz" er en fast dosiskombination af aktive stoffer, hvoraf

det ene er tramadol, bør det ikke anvendes af kvinder, der ammer.

Data vedrørende paracetamol

Paracetamol udskilles i modermælken, men ikke i mængder, der er af klinisk betydning. I

de tilgængelige publicerede data er der ingen kontraindikation for amning hos kvinder, der

anvender lægemidler med paracetamol som eneste aktive stof.

Data vedrørende tramadol

Ca. 0,1 % af den maternelle tramadoldosis udskilles i human mælk. I perioden umiddelbart

efter fødslen svarer en maternel oral daglig dosis på op til 400 mg til, at ammede børn

indtager en gennemsnitlig mængde tramadol på 3 % af den maternelle vægtjusterede dosis.

Derfor må tramadol ikke anvendes under amning. Alternativt skal amning ophøre under

behandling med tramadol. Ophør af amning er normalt ikke nødvendig efter en enkelt

dosis tramadol.

Fertilitet

Overvågning efter markedsføringen tyder ikke på, at tramadol har nogen indvirkning på

fertiliteten. I dyrestudier udviste tramadol ingen indvirkning på fertiliteten.

Der er ikke udført fertilitetsstudier med kombinationen af tramadol og paracetamol.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Mærkning.

Tramadol kan forårsage døsighed eller svimmelhed, som kan forstærkes af alkohol eller

andre CNS-depressiva. Patienter, der er berørte af dette, må ikke føre motorkøretøj eller

betjene maskiner.

dk_hum_55874_spc.doc

Side 7 af 14

4.8

Bivirkninger

De hyppigst indberettede bivirkninger i de kliniske studier af tramadol/paracetamol-

kombinationen var kvalme, svimmelhed og døsighed, som blev observeret hos mere end 10

% af patienterne.

Hyppighederne er defineret som følger:

Meget almindelig (≥ 1/10)

Almindelig (≥ 1/100 til < 1/10)

Ikke almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100)

Sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1.000)

Meget sjælden (< 1/10.000)

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

Inden for hver hyppighedsgruppe er bivirkninger angivet efter faldende alvorlighedsgrad.

Systemorgan-

klasse

Meget

almindelig

Almindelig

Ikke

almindelig

Sjælden

Meget

sjælden

Ikke

kendt

Metabolisme og

ernæring

Hypo-

glykæmi

Psykiske

forstyrrelser

Konfusion,

humørændringer

(angst,

nervøsitet,

eufori),

søvnforstyrrel-

Depression,

hallucinationer

, mareridt

Delirium,

afhængighed

lægemidlet

Misbrug

Nervesystemet

Svimmel-

hed,

døsighed

Hovedpine,

tremor

Ufrivillige

muskeltræknin

ger, paræstesi,

amnesi

Ataksi,

krampeanfald,

synkope,

taleforstyrrel-

Øjne

Sløret syn,

miosis,

mydriasis

Øre og labyrint

Tinnitus

Hjerte

Palpitationer,

takykardi,

arytmi

Vaskulære

sygdomme

Hypertension,

hedestigninger

Luftveje,

thorax og

mediastinum

Dyspnø

Mave-tarm-

kanalen

Kvalme

Opkastning,

obstipation,

mundtørhed,

diarré,

mavesmerter,

dyspepsi,

flatulens

Dysfagi,

melæna

Hud og

subkutane væv

Hyperhidrose,

pruritus

Hudreaktioner

(f.eks. udslæt,

urticaria)

dk_hum_55874_spc.doc

Side 8 af 14

Systemorgan-

klasse

Meget

almindelig

Almindelig

Ikke

almindelig

Sjælden

Meget

sjælden

Ikke

kendt

Nyrer og

urinveje

Albuminuri,

miktionsfor-

styrrelser

(dysuri og

urinretention)

Almene

symptomer og

reaktioner på

administrations

stedet

Kulderystelser,

brystsmerter

Undersøgelser

Øgede

transaminaser

Følgende bivirkninger blev ikke set i de kliniske forsøg, men da det er velkendte

bivirkninger i forbindelse med administration af tramadol eller paracetamol, kan det ikke

udelukkes, at de kan indtræde.

Tramadol

Postural hypotension, bradykardi, kollaps (tramadol).

Overvågningen af tramadol efter markedsføringen har vist sjældne forandringer i

warfarins virkning, herunder øgede protrombintider.

Sjældne: allergiske reaktioner med luftvejssymptomer (f.eks. dyspnø, bronkospasmer,

pibende vejrtrækning, angioødem) og anafylaksi.

Sjældne: ændring i appetit, motorisk svaghed og respirationsdepression.

Efter administration af tramadol kan der forekomme psykiske bivirkninger, der kan variere

individuelt i styrke og art (afhængigt af personlighed og den medicinske

behandlingsvarighed). Disse omfatter humørsvingninger (normalt opstemthed, undertiden

dysfori), ændringer i aktivitet (normalt hæmning, undertiden øgning) og ændringer i den

kognitive og sensoriske kapacitet (f.eks. beslutningsadfærd, perceptionsforstyrrelser).

Der er rapporteret om forværring af astma, selvom der ikke er fastlagt nogen

årsagssammenhæng.

Følgende abstinensreaktioner, som minder om dem, der ses ved seponering af opiater, kan

forekomme: agitation, angst, nervøsitet, insomni, hyperkinesi, tremor og gastrointestinale

symptomer.

Der er i meget sjældne tilfælde set andre symptomer, når tramadolhydrochlorid er blevet

seponeret brat, herunder: panikanfald, svær angst, hallucinationer, paræstesi, tinnitus og

usædvanlige CNS-symptomer.

Paracetamol

Bivirkninger ved paracetamol er sjældne, men overfølsomhed, herunder hududslæt, kan

forekomme.

Der er rapporteret om blodsdyskrasier, herunder trombocytopeni og agranulocytose, men

disse havde ikke nødvendigvis en årsagsmæssig sammenhæng med paracetamol.

dk_hum_55874_spc.doc

Side 9 af 14

Det er i adskillige rapporter blevet antydet, at paracetamol kan inducere

hypoprotrombinæmi, hvis det administreres sammen med warfarinlignende forbindelser. I

andre studier var der ingen forandringer i protrombintiden.

Der er rapporteret om meget sjældne tilfælde af alvorlige hudreaktioner.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Tramadol/paracetamol "Sandoz" er en fast dosiskombination af aktive stoffer.

Symptomerne i tilfælde af overdosering kan omfatte tegn og symptomer på toksicitet af

tramadol eller paracetamol eller af begge aktive stoffer.

Symptomer på overdosering af tramadol

I princippet må der i tilfælde af forgiftning med tramadol forventes symptomer, der svarer

til symptomerne ved andre centralt virkende analgetika (opioider). Disse symptomer

omfatter især pupilforsnævring, opkastning, kardiovaskulært kollaps,

bevidsthedsforstyrrelser stigende til koma, krampeanfald og respirationsdepression

stigende til respirationsstop.

Symptomer på overdosering af paracetamol

Overdosering hos yngre børn er særligt bekymrende. Symptomerne på overdosering af

paracetamol i de første 24 timer omfatter bleghed, kvalme, opkastning, anoreksi og

mavesmerter. Leverskade kan være manifest 12 til 48 timer efter indtagelse. Der kan ses

forstyrrelser i glucosemetabolismen og metabolisk acidose. I tilfælde af svær forgiftning

kan leversvigt udvikle sig til encefalopati, koma og død. Der kan udvikles akut nyresvigt

med akut tubulær nekrose, selv i tilfælde uden svær leverskade. Der er rapporteret om

hjertearytmier og pancreatitis.

Leverskade er mulig hos voksne, der har taget 7,5-10 g paracetamol eller derover. Det

formodes, at den overskydende mængde af en toksisk metabolit af paracetamol (som

sædvanligvis bliver tilstrækkeligt detoksificeret af glutathion ved indtagelse af normale

paracetamoldoser) bindes irreversibelt til levervæv, så skaden opstår.

Nødbehandling

Overfør omgående patienten til en specialafdeling.

Oprethold respirations- og kredsløbsfunktionen.

Inden opstart af behandling bør der tages en blodprøve så hurtigt som muligt efter

overdoseringen for at måle plasmakoncentrationen af paracetamol og tramadol og

udføre leverfunktionstest.

Udfør levertest i starten (af overdosering) og herefter hver 24. time. Der ses ofte en

stigning i leverenzymer (ASAT, ALAT), som normaliseres efter en eller to uger.

dk_hum_55874_spc.doc

Side 10 af 14

Udfør ventrikeltømning ved fremprovokation af opkastning (hvis patienten er ved

bevidsthed) eller ventrikelskylning.

Der bør iværksættes understøttende tiltag såsom opretholdelse af frie luftveje og

opretholdelse af den kardiovaskulære funktion; der bør anvendes naloxon til reversering

af respirationsdepression, kramper kan kontrolleres med diazepam.

Tramadol elimineres i minimal grad fra serum ved hæmodialyse eller hæmofiltrering.

Derfor er behandling af akut forgiftning med tramadol/paracetamol med hæmodialyse

eller hæmofiltrering alene ikke egnet til afgiftning.

Øjeblikkelig behandling er af yderste vigtighed i håndteringen af overdosering af

paracetamol. Patienter skal hurtigt overføres til et hospital med henblik på øjeblikkelig

behandling, også selvom de ikke udviser tydelige symptomer i det tidlige forløb, og der

skal foretages ventrikelskylning hos voksne eller unge, der har indtaget cirka 7,5 g

paracetamol eller derover inden for de sidste 4 timer, og hos børn, der har indtaget ≥150

mg/kg paracetamol i løbet af de sidste 4 timer.

Blodkoncentrationen af paracetamol bør måles mere end 4 timer efter overdosering, så det

er muligt at vurdere risikoen for udvikling af leverskade (ved hjælp af nomogrammet for

overdosering af paracetamol). Det kan være nødvendigt at administrere oral methionin

eller intravenøs N-acetylcystein (NAC), som kan have en gavnlig virkning i op til

minimum 48 timer efter overdoseringen. Intravenøs NAC giver størst nytte, hvis

administrationen deraf iværksættes senest 8 timer efter indtag af en overdosis. Selvom det

er mere end 8 timer siden, at overdoseringen fandt sted, skal der dog stadig gives NAC, når

patienten modtages, og i hele behandlingsforløbet. Ved mistanke om massiv overdosering,

bør NAC-behandling iværksættes med det samme. Der skal være adgang til almen

understøttende behandling.

Uanset hvilken mængde paracetamol, der er indtaget, skal modgiften mod paracetamol,

NAC, administreres oralt eller intravenøst så hurtigt som muligt, helst inden for 8 timer

efter overdoseringen.

4.10

Udlevering

A§4 (kopieringspligtigt)

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: N 02 AJ 13, farmakoterapeutisk klassifikation: . Aanalgetica, opioider i

kombination med non-opioide analgetica, tramadol og paracetamol.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Analgetika

Tramadol er et opiodanalgetikum, der virker på centralnervesystemet. Tramadol er en ren,

ikke-selektiv agonist af μ-,

-, og

-opioidreceptorerne med højest affinitet til μ-

receptorerne. Andre mekanismer, der bidrager til den analgetiske virkning, er hæmning af

den neuronale genoptagelse af noradrenalin og øget frigivelse af serotonin.

Tramadol har en hostestillende effekt. Modsat morfin udøver tramadol i en lang række

analgetiske doser ingen hæmmende virkning på vejrtrækningen. På lignende vis

modificeres den gastrointestinale motilitet heller ikke. De kardiovaskulære virkninger er

generelt lette. Tramadols styrke vurderes at være 1/10 (en tiendedel) til 1/6 (en sjettedel) af

morfins styrke.

dk_hum_55874_spc.doc

Side 11 af 14

Den præcise mekanisme bag paracetamols analgetiske egenskaber kendes ikke, men kan

omfatte centrale og perifere virkninger.

Tramadol/paracetamol figurerer på trin II på WHO's smertetrappe og skal anvendes i

henhold dertil af lægen.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Tramadol administreres i racemisk form, og [-]- og [+]-formerne af tramadol og dets

metabolit M1 findes i blodet. Selvom tramadol absorberes hurtigt efter administration, er

absorptionen langsommere (og halveringstiden længere) end for paracetamol.

Efter en enkelt oral administration af en tramadol/paracetamol-tablet (37,5 mg/325 mg)

opnås de maksimale plasmakoncentrationer på 64,3/55,5 ng/ml [(+)-tramadol/(-)-tramadol]

og 4,2 μg/ml (paracetamol) efter hhv. 1,8 timer [(+)-tramadol/(-)-tramadol] og 0,9 time

(paracetamol). Den gennemsnitlige eliminationshalveringstid (t

) er 5,1/4,7 timer [(+)-

tramadol/(-)-tramadol] og 2,5 timer (paracetamol).

I farmakokinetiske studier med raske frivillige, der fik enkelt og gentagen oral

administration af tramadol/paracetamol, blev der ikke set nogen klinisk signifikant ændring

i de kinetiske parametre for det enkelte aktive stof sammenlignet med parametrene for brug

af hvert enkelt aktive stof alene.

Absorption

Racemisk tramadol absorberes hurtigt og næsten fuldstændigt efter oral administration.

Den gennemsnitlige absolutte biotilgængelighed af en enkelt dosis på 100 mg er cirka

75 %. Efter gentagen administration forøges biotilgængeligheden og når ca. 90 %.

Efter administration af tramadol/paracetamol er den orale absorption af paracetamol hurtig

og næsten fuldstændig og foregår primært i tyndtarmen. De maksimale plasmaniveauer af

paracetamol nås i løbet af én time og påvirkes ikke af samtidig administration af tramadol.

Oral administration af tramadol/paracetamol sammen med føde har ingen signifikant

indvirkning på de maksimale plasmakoncentrationer eller absorptionsomfanget af hverken

tramadol eller paracetamol, hvorfor Tramadol/paracetamol "Sandoz" kan tages uafhængigt

af måltider.

Fordeling

Tramadol har en høj vævsaffinitet (V

d,β

= 203 ± 40 l). Det har en plasmaproteinbinding på

cirka 20 %.

Paracetamol fordeles tilsyneladende bredt i de fleste kropsvæv, med undtagelse af fedt. Det

tilsyneladende fordelingsvolumen er ca. 0,9 l/kg. En relativt lille del (~20 %) af

paracetamol bindes til plasmaproteiner.

Biotransformation

Tramadol metaboliseres i udtalt grad efter oral administration. Cirka 30 % af dosen

udskilles i urinen som uomdannet stof, mens 60 % af dosen udskilles som metabolitter.

Tramadol metaboliseres via O-demetylering (katalyseret af enzymet CYP2D6) til

metabolitten M1 og via N-demetylering (katalyseret af CYP3A) til metabolitten M2. M1

metaboliseres yderligere via N-demetylering og via konjugation med glucuronsyre.

dk_hum_55874_spc.doc

Side 12 af 14

Eliminationshalveringstiden for M1 i plasma er 7 timer. Metabolitten M1 har analgetiske

egenskaber og er mere potent end moderstoffet. Plasmakoncentrationen af M1 er adskillige

gange lavere end plasmakoncentrationen af tramadol, og dets medvirken til den kliniske

virkning vil sandsynligvis ikke ændre sig efter gentagen dosering.

Paracetamol metaboliseres primært i leveren ad to vigtige metaboliseringsveje i leveren:

Glucuronidering og sulfatering. Sidstnævnte kan hurtigt mættes ved brug af doser over de

terapeutiske doser. En lille fraktion (under 4 %) metaboliseres via cytochrom P450 til et

inaktivt intermediat (N-acetyl-benzoquinoneimin), som under normale anvendelsesforhold

detoksificeres hurtigt via reduceret glutathion og udskilles i urinen efter konjugation til

cystein og mercaptursyre. Ved massiv overdosering er mængden af denne metabolit dog

forøget.

Elimination

Tramadol og dets metabolitter udskilles næsten helt via nyrerne. Halveringstiden for

paracetamol er ca. 2 til 3 timer hos voksne. Den er kortere hos børn og lidt længere hos

nyfødte og cirrotiske patienter. Paracetamol elimineres primært via dosis-afhængig

dannelse af glucuronid- og sulfatkonjugationsderivater. Mindre end 9 % af paracetamol

udskilles uomdannet i urin. Hos patienter med nyreinsufficiens er halveringstiden for

begge forbindelser forlænget.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Tramadol/paracetamol

Der er ikke udført prækliniske studier med den faste dosiskombination (tramadol og

paracetamol) med henblik på evaluering af dens karcinogene eller mutagene virkninger

eller dens indvirkning på fertiliteten.

Der er ikke set nogen teratogen virkning, der kan tilskrives lægemidlet, hos afkommet af

rotter, der fik oral behandling med kombinationen tramadol/paracetamol.

Kombinationen af tramadol/paracetamol har vist sig at være embryotoksisk og føtotoksisk

hos rotter ved brug af maternelt toksiske doser (50/434 mg/kg

tramadolhydrochlorid/paracetamol), dvs. 8,3 gange mere end den højeste terapeutiske dosis

hos mennesker. Der er ikke set nogen teratogen virkning med denne dosis. Embryo- og

fostertoksiciteten resulterer i nedsat fødselsvægt og en øget forekomst af ekstra ribben.

Lavere doser, der forårsager mindre alvorlig maternel toksicitet (10/87 and 25/217 mg/kg

tramadolhydrochlorid/paracetamol), resulterede ikke i toksiske virkninger hos embryoet

eller fosteret.

Tramadol

Der blev ikke set nogen potentiel genotoksisk risiko ved tramadol hos mennesker i almene

mutagenicitetstest.

Der blev ikke set tegn på en potentiel risiko ved tramadol for mennesker i

karcinogenicitetstest.

I dyrestudier med tramadol i meget høje doser er der set påvirkninger af organudviklingen,

ossifikationen og den neonatale mortalitet, der var forbundet med maternel toksicitet.

Reproduktionsevnen og udviklingen hos afkommet var upåvirket. Tramadol passerer

placenta. Der var ingen indvirkning på fertiliteten hos hverken hanner eller hunner.

Paracetamol

dk_hum_55874_spc.doc

Side 13 af 14

Omfattende undersøgelser viste ingen evidens for en relevant genotoksisk risiko ved brug

af terapeutiske (dvs. ikke-toksiske) doser af paracetamol.

Langvarige studier af rotter og mus frembragte ingen evidens for relevante tumorigene

virkninger ved brug af ikke-hepatotoksiske doser af paracetamol.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Povidon K 29/32

Magnesiumstearat

Kolloid vandfri silica

Natriumstivelsesglycolat (type A)

Pregelatineret majsstivelse

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Strips af aluminium/polyethylen.

Blister af aluminium/PVC-PVDC.

Pakningsstørrelser: 1, 10, 15, 20, 30 og 50 stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale

retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Sandoz A/S

Edvard Thomsens Vej 14

2300 København S

Danmark

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

55874

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

4. november 2015 (MTnr. 55873)

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

31. januar 2019

dk_hum_55874_spc.doc

Side 14 af 14

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information