Tolterodine 2care4 1 mg Filmdragerad tablett

Sverige - svensk - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

05-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

12-04-2019

Aktiv bestanddel:
tolterodintartrat
Tilgængelig fra:
2care4 ApS
ATC-kode:
G04BD07
INN (International Name):
tolterodine tartrate
Dosering:
1 mg
Lægemiddelform:
Filmdragerad tablett
Sammensætning:
tolterodintartrat 1 mg Aktiv substans
Recept type:
Receptbelagt
Autorisation status:
Avregistrerad
Autorisationsnummer:
55720
Autorisation dato:
2017-08-23

Læs hele dokumentet

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Tolterodine Accord 1 mg filmdragerade tabletter

Tolterodine Accord 2 mg filmdragerade tabletter

tolterodintartrat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de

uppvisar symtom som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om följande:

Vad Tolterodine Accord är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Tolterodine Accord

Hur du använder Tolterodine Accord

Eventuella biverkningar

Hur Tolterodine Accord ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

VAD TOLTERODINE ACCORD ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Den aktiva substansen är tolterodintartrat. Tolterodintartrat tillhör en läkemedelsklass som kallas

antimuskarina läkemedel.

Tolterodine Accord används för att behandla symtom från överaktiv blåsa. Symtom från en överaktiv

blåsa kan göra att du inte kan kontrollera urinträngningarna utan måste rusa till toaletten utan

föregående varning och/eller att du måste gå på toaletten ofta.

Tolterodintartrat som finns i Tolterodine Accord kan också vara godkänd för att behandla andra

sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan

hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU TAR TOLTERODINE ACCORD

Använd inte Tolterodine Accord

om du är allergisk (överkänslig) mot tolterodin eller mot något av övriga innehållsämnen i detta

läkemedel

om du inte kan tömma blåsan (urinretention)

om du har obehandlat glaukom med trång kammarvinkel (förhöjt ögontryck)

om du lider av myastenia gravis (påtaglig muskelsvaghet)

om du lider av allvarlig ulcerös kolit (sår och inflammation i tjocktarmen)

om du lider av toxisk megakolon (akut uttalad vidgning av tjocktarmen)

Varningar och försiktighet

om du har svårighet att kasta vatten och/eller svag urinstråle

om du har magtarmproblem som påverkar matpassagen och/eller matsmältningen

om du lider av någon njursjukdom (nedsatt njurfunktion)

om du lider av någon leversjukdom

om du lider av någon nervrubbning som påverkar ditt blodtryck, tarm eller sexuella funktion

(neuropati i autonoma nervsystemet)

om du har hiatushernia (diafragmabråck)

om du någon gång haft problem med tömning av tarmen eller lidit av svår förstoppning

(minskade magtarmrörelser)

om du har någon hjärtsjukdom såsom:

ett onormalt elektrokardiogram (EKG)

långsam hjärtfrekvens (bradykardi)

eller tidigare haft problem med hjärtat (kardiomypati (svag hjärtmuskel), myokardischemi

(minskat blodflöde till hjärtat), arytmi (oregelbunden hjärtverksamhet) eller hjärtsvikt)

om du har onormalt låga nivåer av kalium (hypokalemi), kalcium (hypokalcemi) eller magnesium

(hypomagnesemi) i blodet.

om du tar något läkemedel för att behandla oregelbunden hjärtverksamhet (arytmi) (se

”Användning av andra läkemedel”).

Innan du börjar med behandling med Tolterodine Accord, fråga din läkare eller apotekspersonal om du

tror att något av ovanstående kan gälla dig.

Andra läkemedel och Tolterodine Accord

Tala om för din läkare om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

Tolterodintartrat, den aktiva substansen i Tolterodine Accord, kan påverkas av och/eller påverka andra

läkemedel.

Därför rekommenderas inte intag av Tolterodine Accord samtidigt med:

vissa antibiotika (t ex erytromycin, klaritromycin)

läkemedel som används för behandling av svampinfektioner (t ex ketokonazol, itrakonazol)

läkemedel som används för behandling av HIV

Tolterodine Accord ska användas med försiktighet när det tas samtidigt med:

läkemedel som påverkar matpassagen (t ex metoklopramid, domperidon och cisaprid)

läkemedel för behandling av oregelbunden hjärtverksamhet (t ex amiodaron, sotalol, kinidin,

prokainamid)(se ”Var särskilt försiktig med Tolterodine Accord”)

andra läkemedel med liknande verkningsmekanism som Tolterodine Accord (antimuskarina

egenskaper), som t ex amantadin, vissa antihistaminer, fenotiazinbaserade antipsykotika och

tricykliska antidepressiva eller läkemedel med motsatt verkningsmekanism (kolinerga

egenskaper). Minskningen i magtarmrörelser som orsakas av läkemedel med antimuskarin effekt

kan påverka absorptionen av andra läkemedel.

Tolterodine Accord med mat och dryck

Detta läkemedel kan tas före, efter eller under måltid.

Graviditet, amning och fertilitet

Graviditet

Du ska inte använda Tolterodine Accord om du är gravid. Tala omedelbart om för din läkare om du är

gravid, tror att du är gravid eller planerar att bli gravid.

Amning

Det är okänt om tolterodin passerar över i modersmjölk. Amning rekommenderas inte vid användning

av Tolterodine Accord.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Tolterodine Accord kan få dig att känna dig yr, trött eller påverka ditt seende. Din förmåga att köra bil

eller hantera maskiner kan påverkas.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten

som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden

är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för

vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

3.

HUR DU ANVÄNDER TOLTERODINE ACCORD

Dosering

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är

osäker.

En vanlig dos är en 2 mg-tablett två gånger dagligen, förutom för patienter med en njur- eller

leveråkomma eller besvärliga biverkningar. Då kan läkaren sänka dosen till en 1 mg-tablett två gånger

om dagen.

Tolterodine Accord rekommenderas inte till barn.

Svälj tabletterna hela.

Behandlingstid

Din läkare kommer att tala om för dig hur länge behandlingen med Tolterodine Accord kommer att

pågå. Avbryt inte behandlingen tidigare för att du inte ser någon omedelbar effekt. Din blåsa behöver

lite tid för att anpassa sig. Därför skall du fullfölja din behandling med tabletter som din läkare har

förskrivit. Om du inte har fått någon effekt efter avslutad behandling, tala med din läkare.

Behandlingsnyttan ska utvärderas igen efter 2 eller 3 månader.

Rådgör alltid med din läkare om du funderar på att avbryta behandlingen.

Om du har tagit för stor mängd av Tolterodine Accord

Om du fått i dig för stor mängd Tolterodine Accord eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av

misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken

samt rådgivning.

Vid överdosering av Tolterodine Accord har följande symtom rapporterats.

allvarliga effekter på centrala nervsystemet (hallucinationer, svår excitation [uppjagat

sinnestillstånd])

kramper eller uttalad excitation

andningssvårigheter

takykardi (snabb hjärtrytm)

urinretention (svårighet att urinera)

vidgad pupill

förlängd QT-tid (förändring i EKG)

Om du har glömt att ta Tolterodine Accord

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Om du glömmer att ta en dos när du brukar ta

den, kan du ta den

så snart du kommer ihåg det

om det inte snart är dags för nästa dos. I så fall följer

du istället det vanliga dosschemat.

Om du har ytterligare frågor om användningen av detta läkemedel, vänd dig till läkare eller

apotekspersonal.

Om du slutar att ta Tolterodine Accord

Om du har några ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Tolterodine Accord orsaka biverkningar men alla användare behöver inte

få dem.

Du bör omedelbart kontakta läkare

eller uppsöka akutmottagning

om du upplever tecken på

angioödem såsom

uppsvällt ansikte, tunga eller svalg

sväljningssvårigheter

nässelutslag och svårigheter att andas

Du bör också uppsöka läkare om du upplever överkänslighet (såsom klåda, hudutslag, nässelutslag,

andningssvårigheter). Sådana reaktioner är mindre vanligt förekommande (uppträder hos färre än 1 av

100 patienter).

Kontakta läkare omedelbart eller uppsök akutmottagning om du upplever följande symtom:

bröstsmärtor, andningssvårigheter eller uttalad trötthet (även vid vila), andningssvårigheter

nattetid, uppsvullna ben.

Dessa symtom kan vara tecken på hjärtsvikt, vilket är mindre vanligt förekommande (uppträder hos

färre än 1 av 100 patienter).

Följande biverkningar har observerats under behandling med Tolterodine Accord med följande

frekvens.

Mycket vanliga biverkningar

(uppträder hos fler än 1 av 10 patienter):

Muntorrhet

Huvudvärk

Vanliga biverkningar

(uppträder hos färre än 1 av 10 patienter)

Bronkit (luftrörskatarr)

Yrsel

Sömnighet

Torra ögon

Dimsyn

Buksmärtor

Svindel

Palpitationer

(hjärtklappning)

Torr hud

Matsmältningsproblem

(dyspepsi)

Förstoppning

Trötthet

Smärta vid eller svårighet att

kasta vatten

Viktökning

Bröstsmärtor

Illamående (kräkningar)

Oförmåga att tömma blåsan

Diarré

Myrkrypningar i fingrar och tår

Väderspänningar

Vätskeansamling i kroppen som orsakar svullnad (t ex i anklarna)

Mindre vanliga biverkningar

(uppträder hos färre än 1 av 100 patienter)

Allergiska reaktioner

Oregelbunden

hjärtfrekvens

Ökad hjärtfrekvens

hjärtsvikt

Halsbränna

Minnesnedsättning

Andra biverkningar som har rapporterats efter godkännandet innefattar svåra allergiska reaktioner,

förvirring, hallucinationer (se, höra, känna, känna smak eller lukt av saker som inte finns där),

hudrodnad, angioödem och desorientering. Det har också förekommit rapporter om förvärrade

demenssymtom hos patienter som behandlas för demens.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska.Detta gäller även biverkningar som inte

nämns i denna information. Du kan också rapporterabiverkningar direkt till

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

HUR TOLTERODINE ACCORD SKA FÖRVARAS

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Använd inte Tolterodine Accord efter utgångsdatum som anges på blistret/kartongen. Utgångsdatumet

är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör

med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är för att skydda miljön.

6.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är 1 mg tolterodintartrat, motsvarande 0,68 mg tolterodin.

Den aktiva substansen är 2 mg tolterodintartrat, motsvarande 1,37 mg tolterodin.

Övriga innehållsämnen är:

Tablettkärna: mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglykolat (typ A), magnesiumstearat, kolloidal

vattenfri kiseldioxid

Filmdragering: Hypromellos (E464), titandioxid (E171), makrogol 8000, talk (E553b)

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Tolterodine Accord 1 mg filmdragerade tabletter är vita till benvita, runda, cirka 6,35 mm i diameter,

bikonvexa, filmdragerade tabletter, märkta med S16 på ena sidan och omärkta på den andra.

Tolterodine Accord 2 mg filmdragerade tabletter är vita till benvita, runda, cirka 6,35 mm i diameter,

bikonvexa, filmdragerade tabletter, märkta med S042 på ena sidan och omärkta på den andra.

Tolterodine Accord 1 mg filmdragerade tabletter finns i följande förpackningsstorlekar:

Tolterodine Accord 2 mg filmdragerade tabletter finns i följande förpackningsstorlekar:

Blisterförpackningar innehållande:

14 filmdragerade tabletter (1 blisterkarta à 14)

28 filmdragerade tabletter (2 blisterkartor à 14)

56 filmdragerade tabletter (4 blisterkartor à 14)

20 filmdragerade tabletter (2 blisterkartor à 10)

50 filmdragerade tabletter (5 blisterkartor à 10)

100 filmdragerade tabletter (10 blisterkartor à 10)

30 filmdragerade tabletter (3 blisterkartor à 10 eller 2 blisterkartor à 15 )

60 filmdragerade tabletter (6 blisterkartor à 10 eller 4 blisterkartor à 15 )

90 filmdragerade tabletter (9 blisterkartor à 10 eller 6 blisterkartor à 15 )

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Accord Healthcare B.V.

Winthontlaan 200

3526 KV Utrecht

Nederländerna

Tillverkare:

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319 Pinner Road,

North Harrow Middlesex HA1 4HF

Storbritannien

Accord Healthcare Polska Sp.z o.o.,

ul. Lutomierska 50,95-200 Pabianice, Polen

Accord Healthcare B.V.,

Winthontlaan 200,

3526 KV Utrecht,

Nederländerna

Denna bipacksedel ändrades senast

2020-11-05

Læs hele dokumentet

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Tolterodine Accord 1 mg filmdragerade tabletter

Tolterodine Accord 2 mg filmdragerade tabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje filmdragerad tablett innehåller tolterodintartrat 1 mg motsvarande 0,68 mg tolterodin.

Varje filmdragerad tablett innehåller tolterodintartrat 2 mg motsvarande 1,37 mg tolterodin.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

FARMACEUTISK FORM

Filmdragerad tablett

Vit till benvit, rund, cirka 6,35 mm i diameter, bikonvex, filmdragerad tablett, märkt med S16 på

ena sidan och omärkt på den andra.

Vit till benvit, rund, cirka 6,35 mm i diameter, bikonvex, filmdragerad tablett, märkt med S042

på ena sidan och omärkt på den andra.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Symtomatisk behandling av trängningsinkontinens och/eller ökad miktionsfrekvens och

trängningar som kan uppträda hos patienter med överaktiv blåsa.

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Vuxna (inklusive äldre):

Rekommenderad dos är 2 mg två gånger dagligen utom till patienter med försämrad

leverfunktion eller kraftigt nedsatt njurfunktion (GFR<30 ml/min) för vilka den rekommenderade

dosen är 1 mg två gånger dagligen (se avsnitt 4.4). Doseringen kan reduceras från 2 mg till 1 mg

två gånger dagligen vid besvärande biverkningar.

Effekten av behandlingen bör utvärderas igen efter 2-3 månader (se avsnitt 5.1).

Pediatrisk population

Effekt av Tolterodine Accord vid behandling av barn har inte kunnat visas (se avsnitt 5.1).

Tolterodine Accord rekommenderas därför inte till barn.

4.3

Kontraindikationer

Tolterodin är kontraindicerat till patienter med:

urinretention

obehandlat glaukom med trång kammarvinkel

myastenia gravis

överkänslighet mot det aktiva innehållsämnet eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt

allvarlig ulcerös kolit

toxisk megakolon

4.4

Varningar och försiktighet

Tolterodin skall ges med försiktighet till patienter med:

kraftigt försvårad tömning av blåsan med risk för urinretention

obstruktiv sjukdom i magtarmkanalen, t ex pylorusstenos

njurfunktionsnedsättning (se avsnitt 4.2)

leversjukdom (se avsnitt 4.2 och 5.2)

autonom neuropati

hiatus hernia

risk för minskad gastrointestinal motilitet

Multipla perorala dagliga doser av 4 mg (terapeutisk dos) och 8 mg (supraterapeutisk dos)

tolterodin med omedelbar frisättning har visats förlänga QTc-intervallet (se avsnitt 5.1).

Den kliniska relevansen av detta är oklar och beror på patientens individuella riskfaktorer och

känslighet. Tolterodin bör användas med försiktighet hos patienter med riskfaktorer för QT-

förlängning inklusive:

medfödd eller dokumenterad förvärvad QT-förlängning

elektrolytstörningar såsom hypokalemi, hypomagnesemi och hypokalcemi

bradykardi

betydelsefulla hjärtsjukdomar (t ex kardiomyopati, myokardischemi, arytmi, kronisk

hjärtsvikt)

samtidig administrering av läkemedel kända för att förlänga QT-intervallet inkluderande

klass IA (t ex kinidin, prokainamid) och klass III (t ex amiodaron, sotalol) antiarytmika.

Detta gäller särskilt när man tar potenta CYP3A4-hämmare (se avsnitt 5.1). Samtidig behandling

med potenta CYP3A4-hämmare bör undvikas (se avsnitt 4.5, Interaktioner).

Liksom vid all behandling av symptom på trängningar och trängningsinkontinens ska organiska

orsaker till trängningar och täta urintömningar utredas före behandling.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Samtidig systemisk behandling med potenta CYP3A4-hämmare som makrolidantibiotika (t ex

erytromycin och klaritromycin), antimykotika (t ex ketokonazol och itrakonazol) samt

proteashämmare, rekommenderas inte på grund av ökade serumkoncentrationer av tolterodin hos

långsamma CYP2D6-metaboliserare och därmed påföljande risk för överdosering (se avsnitt 4.4).

Samtidig behandling med andra läkemedel som har antimuskarin effekt, som t ex amantadin,

vissa antihistaminer, fenotiazinbaserad antipsykotika och tricykliska antidepressanter, kan

resultera i mer uttalad terapeutisk effekt och biverkningar.

Omvänt kan tolterodins terapeutiska

effekt reduceras genom samtidig administrering av muskarina, kolinerga receptoragonister.

Minskningen i gastrisk motilitet som orsakas av läkemedel med antimuskarin effekt kan påverka

absorptionen av andra läkemedel.

Effekten av motilitetsstimulerande medel som metoklopramid, domperidon och cisaprid kan

försämras av tolterodin.

Samtidig behandling med fluoxetin (en potent CYP2D6-hämmare) resulterar inte i en kliniskt

signifikant interaktion då tolterodin och dess CYP2D6-beroende metabolit, 5-hydroxymetyl

tolterodin, är ekvipotenta.

Interaktionsstudier har inte påvisat några interaktioner med warfarin eller kombinerade p-piller

(etinylestradiol/levonorgestrel).

En klinisk studie tyder på att tolterodin inte hämmar enzymen CYP2D6, 2C19, 2C9, 3A4 eller

1A2. En ökning av plasmanivån av läkemedel som metaboliseras av dessa isoenzymer är därför

inte trolig vid samtidig behandling med tolterodin.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Data angående behandling av gravida kvinnor saknas.

Djurförsök har visat reproduktionstoxikologiska effekter (se avsnitt 5.3). Risken för människa är

okänd. Följaktligen rekommenderas inte användning av Tolterodine Accord under graviditet.

Amning

Uppgifter saknas om huruvida tolterodin passerar över i modersmjölk. Tolterodin bör undvikas

under amning.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Eftersom detta läkemedel kan orsaka ackommodationsstörningar och påverka reaktionsförmågan

kan förmågan att köra och använda maskiner påverkas negativt.

4.8

Biverkningar

Tolterodin kan p.g.a. sina farmakologiska egenskaper ge upphov till lätta till måttliga

antimuskarina effekter, såsom muntorrhet, dyspepsi och reducerat tårflöde.

Nedanstående tabell visar de biverkningar som setts vid användning av tolterodin i kliniska

prövningar och efter godkännandet. Den vanligast rapporterade biverkan var muntorrhet som

förekom hos 35 % av de patienter som behandlats med Tolterodine Accord och hos 10 % av de

patienter som fått placebo. Huvudvärk rapporterades också mycket ofta och förekom hos 10,1 %

av de patienter som behandlats med Tolterodine Accord och hos 7,4 % av de patienter som fått

placebo.

Mycket

vanlig (≥1/10)

Vanlig

(1/100 och

<1/10)

Mindre vanlig

(1/1000 och

<1/100)

Ingen känd

frekvens

(kan

inte beräknas

från

tillgängliga

data)

Infektioner och

infestationer

Bronkit

Immunsystemet

Överkänslighets-

reaktioner

Anafylaktoida

reaktioner

Psykiska störningar

Förvirring,

hallucinationer,

desorientering

Centrala och perifera

nervsystemet

Huvudvärk

Yrsel,

somnolens,

parestesier

Minnesnedsättning

Ögon

Reducerat

tårflöde,

onormalt seende

inklusive

ackommodations-

störningar

Öron och

balansorgan

Vertigo

Hjärtat

Palpitationer

Takykardi,

hjärtsvikt,

arytmier

Blodkärl

Hudrodnad

Magtarmkanalen

Muntorrhet

Dyspepsi,

förstoppning,

magsmärtor,

flatulens,

kräkningar, diarré

Gastroesofagal

reflux

Hud och subkutan

vävnad

Torr hud

Angioödem

Njurar och urinvägar

Dysuri,

urinretention

Allmänna symtom

och/eller symtom vid

administreringsstället

Trötthet,

bröstsmärtor,

perifert ödem

Undersökningar

Viktökning

Fall av förvärrade demenssymtom (t.ex. förvirring, desorientering, vanföreställningar) har

rapporterats hos patienter som stod på behandling med kolinesterashämmare mot demens då

tolterodinbehandling initierades.

Pediatrisk population

I två randomiserade, placebokontrollerade, dubbelblinda fas III-studier på barn som genomfördes

under en period på 12 veckor, där totalt 710 barnpatienter rekryterades, var andelen patienter med

urinvägsinfektioner, diarré och avvikande beteende högre hos patienter som behandlats med

tolterodin än för de patienter som behandlats med placebo (urinvägsinfektion: tolterodin 6,8 %,

placebo 3,6 %; diarré: tolterodin 3,3 %, placebo 0,9 %; avvikande beteende: tolterodin 1,6 %,

placebo 0,4 %). (se avsnitt 5.1).

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det

möjligt

kontinuerligt

övervaka

läkemedlets

nytta-riskförhållande.

Hälso-

sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning via

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

Den högsta dos tolterodintartrat som getts till frivilliga försökspersoner är 12,8 mg som en

engångsdos,

vilket gav upphov till ackommodationsstörningar och miktionssvårigheter som de

allvarligaste biverkningarna.

Vid eventuell överdosering av tolterodin ska patienten behandlas med ventrikeltömning och ges

aktivt kol.

Behandla symtomen enligt följande:

Allvarliga centrala antikolinerga effekter (t.ex hallucinationer, svår excitation): behandla

med fysostigmin

Kramper eller uttalad excitation: behandla med bensodiazepiner

Andningsinsufficiens: ge konstgjord andning

Takykardi: behandla med betablockerare

Urinretention: behandla med kateterisering

Pupilldilation: behandla med pilokarpin ögondroppar och/eller placera patienten i ett mörkt

rum.

En ökning i QT-intervallet observerades vid en total daglig dos på 8 mg tolterodin med

omedelbar frisättning (den dubbla rekommenderade dagsdosen av beredningsformen med

omedelbar frisättning och likvärdigt med tre gånger den maximala koncentrationen av

kapselberedningen med fördröjd frisättning) intaget under 4 dagar. Vid överdosering av

tolterodin skall gängse övervakning och åtgärder för handläggning av QT-förlängning vidtagas.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Urologiska spasmolytika

ATC-kod: G04B D07

Tolterodin är en kompetitiv, specifik muskarinreceptorantagonist med selektivitet för urinblåsa

framför spottkörtlar in vivo.

En av tolterodins metaboliter (5-hydroxymetylderivat) har en

farmakologisk profil som liknar modersubstansens. Denna metabolit bidrar hos snabba

metaboliserare signifikant till tolterodins terapeutiska effekt (se avsnitt 5.2).

Effekt av behandling kan förväntas inom fyra veckor.

Effekt av behandling med tolterodin 2 mg två gånger dagligen efter 4 respektive 12 veckors

studier jämfört med placebo (poolade data). Absolut förändring och procentuell förändring

relativt utgångsvärdet.

Variabel

4 veckors studier

12 veckors studier

Tolterodin

2 mg 2

gånger

dagligen

Placebo

Statistisk

signifikans

jämfört med

placebo

Tolterodin

2 mg 2

gånger

dagligen

Placebo

Statistisk

signifikans

jämfört med

placebo

Antal miktioner

per 24 timmar

-1.6

(-14 %)

n=392

-0.9

(-8 %)

n=189

-2.3

(-20 %)

n=354

-1.4

(-12 %)

n=176

Antal

inkontinens-

episoder per 24

timmar

-1.3

(-38 %)

n=288

(-26 %)

n=151

n.s.

-1.6

(-47 %)

n=299

-1.1

(-32 %)

n=145

Medelvolym

per miktion

(ml)

(+17 %)

n=385

(+8 %)

n=185

(+22 %)

n=354

(+6 %)

n=176

Andel patienter

med inga eller

minimala

besvär efter

behandling (%)

16 %

n=394

n=190

19 %

n=356

15 %

n=177

n.s.

n.s.=ej signifikant; *=p<0,05; **= p<0,01; ***= p<0,001; n=antal patienter

Effekten av tolterodin utvärderades hos patienter som genomgått urodynamisk undersökning vid

studiestart. Beroende på urodynamiskt resultat allokerades patienterna antingen till en grupp med

positivt urodynamiskt svar (motoriska trängningar) eller en grupp med negativt urodynamiskt

svar (sensoriska trängningar). Inom varje grupp randomiserades patienterna till behandling med

tolterodin eller placebo. Studien gav inga övertygande bevis på att tolterodin hade bättre effekt än

placebo vid sensoriska trängningar.

Tolterodins kliniska effekter på QT-intervallet studerades på EKG som tagits på mer än 600

behandlade patienter, inklusive äldre och patienter med tidigare känd kardiovaskulär sjukdom.

Förändringarna i QT-intervall skilde sig inte signifikant mellan placebo- och

behandlingsgrupperna.

Effekten av tolterodin på QT-förlängning undersöktes vidare hos 48 friska manliga och kvinnliga

frivilliga i åldern 18-55 år. Personerna fick tolterodin 2 mg två gånger dagligen och 4 mg två

gånger dagligen som beredning med omedelbar frisättning. Resultaten (Fridericia-korrigerade)

vid maximal tolterodinkoncentration (1 timme) visade en medelökning av QTc-intervallet på 5,0

och 11, 8 msek för tolterodin 2 mg respektive 4 mg två gånger dagligen samt 19,3 msek för

moxifloxacin (400 mg), använd som aktiv, intern kontroll. En farmakokinetisk/farmakodynamisk

modell beräknade att ökningarna i QTc-intervallet hos långsamma metaboliserare (som saknar

CYP2D6) behandlade med tolterodin 2 mg två gånger dagligen är jämförbara med dem som

observerats hos snabba metaboliserare som tagit 4 mg två gånger dagligen. Vid respektive

dosering av tolterodin översteg inga personer, oberoende av metabol profil, 500 msek för absolut

QTcF eller 60 msek i förändring från ursprungsnivå – värden ansedda som tröskelvärden att ta i

särskilt beaktande. 4 mg två gånger dagligen motsvarar tre gånger den maximala

koncentrationen (C

) som fås med den högsta terapeutiska dosen tolterodin som beredning i

kapsel med fördröjd frisättning.

Pediatrisk population

Effekt har inte kunnat visas i en barnpopulation. Två randomiserade, placebokontrollerade,

dubbelblinda 12 veckors fas 3-studier på barn genomfördes med tolterodin depotkapslar. Totalt

710 barnpatienter (486 behandlandes med tolterodin och 224 med placebo) i åldrarna 5-10 år med

frekventa urintömningar och trängningsinkontinens ingick i studierna. Ingen signifikant skillnad,

med avseende på förändringar från utgångsvärdet i antalet inkontinenta episoder per vecka, kunde

observeras mellan de två grupperna i någon av studierna (se avsnitt 4.8).

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Farmakokinetiska egenskaper för denna beredning:

Tolterodin absorberas snabbt. Både tolterodin och 5-hydroxymetylmetaboliten når maximala

serumkoncentrationer 1-3 timmar efter dosering. Halveringstiden för tolterodin efter tablettintag

är 2-3 timmar hos snabba metaboliserare och omkring 10 timmar hos långsamma metaboliserare

(som saknar CYP2D6). Steady state-koncentrationer uppnås inom 2 dagar. Föda påverkar inte

exponeringen av obundet tolterodin och den aktiva 5-hydroxymetylmetaboliten hos snabba

metaboliserare, trots att tolterodinnivåerna ökar vid samtidigt födointag. Kliniskt relevanta

förändringar förväntas inte heller hos långsamma metaboliserare.

Absorption:

Efter peroral administrering genomgår tolterodin CYP2D6-katalyserad förstapassagemetabolism i

levern vilket resulterar i bildandet av 5-hydroxymetylderivatet, en farmakologiskt ekvipotent

huvudmetabolit.

Tolterodins absoluta biotillgänglighet är 17 % hos snabba metaboliserare (majoriteten av

patienterna) och 65 % hos långsamma metaboliserare vilka saknar CYP2D6.

Distribution:

Tolterodin och 5-hydroxymetylmetaboliten binds huvudsakligen till orosomukoid. De obundna

fraktionerna är 3,7 % respektive 36 %. Tolterodins distributionsvolym är 113 liter.

Elimination:

Tolterodin genomgår omfattande metabolisering i levern efter peroral dosering.

Tolterodin metaboliseras huvudsakligen av det polymorfa enzymet CYP2D6 varvid 5-

hydroxymetaboliten bildas. Vidare metabolism leder till bildandet av metaboliterna 5-

karboxylsyra och N-dealkylerad 5-karboxylsyra, vilka utgör 51 % respektive 29 % av

utsöndringen i urin. En mindre del (omkring 7 %) av befolkningen saknar CYP2D6-aktivitet.

Den identifierade metabolismvägen för dessa individer (långsamma metaboliserare) är

dealkylering via CYP3A4 till N-dealkylerad tolterodin, vilket inte bidrar till den kliniska

effekten. Återstoden av befolkningen är snabba metaboliserare. Systemisk clearance av tolterodin

hos snabba metaboliserare är 30 liter/timme. Hos långsamma metaboliserare leder reducerad

clearance till signifikant högre serumkoncentrationer av tolterodin (omkring 7 gånger så höga)

och försumbara koncentrationer av 5-hydroxymetylmetaboliten kan observeras.

5-hydroxymetylmetaboliten är farmakologiskt aktiv och ekvipotent med tolterodin. Beroende på

skillnaderna i proteinbindningsegenskaper för tolterodin och 5-hydroxymetylmetaboliten, liknar

exponeringen (AUC) av obundet tolterodin hos långsamma metaboliserare den kombinerade

exponeringen av obundet tolterodin och 5-hydroxymetylmetaboliten hos patienter med CYP2D6-

aktivitet som fått samma dosering. Säkerheten, tolerabiliteten och behandlingseffekten liknar

varandra, oberoende av fenotyp.

Utsöndringen av radioaktivitet efter administrering av [14C]-tolterodin är ungefär 77 % i urin och

17 % i faeces. Mindre än 1 % av dosen utsöndras i oförändrad form och omkring 4 % som 5-

hydroxymetylmetaboliten. Den karboxylerade metaboliten och den motsvarande dealkylerade

metaboliten utgör omkring 51 % resp. 29 % av utsöndringen i urin.

Farmakokinetiken är linjär i det terapeutiska dosintervallet.

Särskilda patientgrupper:

Nedsatt leverfunktion: Omkring 2 gånger högre exponering av obundet tolterodin och 5-

hydroxymetylmetaboliten erhålles hos patienter med levercirrhos (se avsnitt 4.2 och 4.4). Nedsatt

njurfunktion: Den genomsnittliga exponeringen av obundet tolterodin och dess 5-

hydroxymetylmetabolit är fördubblad hos patienter med kraftigt nedsatt njurfunktion (inulin

clearance GFR ≤30 ml/min). Plasmanivåer av andra metaboliter var märkbart (upp till 12 gånger)

ökade hos dessa patienter. Den kliniska betydelsen av den ökade exponeringen av dessa

metaboliter är okänd. Det finns inga data från patienter med lätt till måttlig

njurfunktionsnedsättning (se avsnitt 4.2 och 4.4).

Pediatrisk population:

Exponeringen av aktiva substanser per mg dos är likartad för vuxna och ungdomar. I medeltal är

denna exponering per mg dos ungefär 2-faldigt högre hos barn mellan 5 och 10 år jämfört med

hos vuxna (se avsnitt 4.2 och 5.1).

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

I prekliniska studier av toxicitet, genotoxicitet, karcinogenicitet och säkerhetsfarmakologi har

inga kliniskt relevanta effekter observerats, förutom sådana som är förknippade med tolterodins

farmakologiska effekt.

Reproduktionsstudier har utförts på möss och kaniner.

Tolterodin hade ingen effekt på fertilitet eller reproduktionsförmåga hos mus. Vid

plasmaexponering 20 (C

) respektive 7 (AUC) gånger högre än vad som setts hos

tolterodinbehandlade människor, gav tolterodin upphov till embryodöd och missbildningar hos

mus.

Inga missbildningar sågs hos kanin vid studier med 20 (C

) respektive 3 (AUC) gånger högre

plasmaexponering än vad som kan förväntas hos tolterodinbehandlade människor.

Tolterodin och dess aktiva humana metaboliter förlänger durationen av aktionspotentialen (90 %

repolarisering) i purkinjefibrer hos hund (14-75 gånger terapeutiska nivåer) och blockerar K+-

flödet i klonade humana ’ether-a-go-go’-relaterade genkanaler (hERG, 0,5-26,1 gånger

terapeutiska nivåer). Hos hundar har förlängning av QT-intervallet observerats efter

administrering av tolterodin och dess humana metaboliter (3,1-61,0 gånger terapeutiska nivåer).

Den kliniska relevansen av dessa fynd är okänd.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Kärna:

Mikrokristallin cellulosa pH 102

Natriumstärkelseglykolat (typ A)

Magnesiumstearat

Kolloidal vattenfri kiseldioxid

Filmdragering:

Hypromellos (E464)

Titandioxid (E171)

Makrogol 8000

Talk (E553b)

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

2 år

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

PVC/PVDC blister med aluminiumfolie

Förpackningsstorlekar:

Tolterodin 1 mg filmdragerade tabletter finns i följande förpackningsstorlekar:

Tolterodin 2 mg filmdragerade tabletter finns i följande förpackningsstorlekar:

Blisterförpackningar med:

14 filmdragerade tabletter (1 blisterkarta à 14)

28 filmdragerade tabletter (2 blisterkartor à 14)

56 filmdragerade tabletter (4 blisterkartor à 14)

20 filmdragerade tabletter (2 blisterkartor à 10)

50 filmdragerade tabletter (5 blisterkartor à 10)

100 filmdragerade tabletter (10 blisterkartor à 10)

30 filmdragerade tabletter (3 blisterkartor à 10 eller 2 blisterkartor à 15)

60 filmdragerade tabletter (6 blisterkartor à 10 eller 4 blisterkartor à 15)

90 filmdragerade tabletter (9 blisterkartor à 10 eller 6 blisterkartor à 15)

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Inga särskilda anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Accord Healthcare B.V.

Winthontlaan 200

3526 KV Utrecht

Nederländerna

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

1mg: 47894

2mg: 47895

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

2012-11-08/2014-04-05

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2019-04-12

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information