TESTPRODUCT SPORICIDAL CC

Danmark - dansk - Ecolab

Køb det nu

Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad (SDS)

24-11-2017

Tilgængelig fra:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Autorisationsnummer:
115851E

Dokumenter på andre sprog

Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad - bulgarsk

24-11-2017

Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad - spansk

28-11-2017

Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad - tjekkisk

24-11-2017

Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad - tysk

23-11-2017

Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad - estisk

24-11-2017

Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad - græsk

25-11-2017

Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad - engelsk

25-11-2017

Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad - fransk

23-11-2017

Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad - italiensk

25-11-2017

Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad - lettisk

25-11-2017

Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad - litauisk

26-11-2017

Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad - hollandsk

23-11-2017

Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad - polsk

26-11-2017

Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad - portugisisk

26-11-2017

Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad - rumænsk

26-11-2017

Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad - slovakisk

27-11-2017

Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad - finsk

24-11-2017

Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad - svensk

24-11-2017

Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad - russisk

27-11-2017

Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad - norsk

26-11-2017

Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad - ukrainsk

28-11-2017

Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad - kroatisk

24-11-2017

Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad - serbisk

27-11-2017

TESTPRODUCT SPORICIDAL CC

SIKKERHEDSDATABLAD

Produktnavn

TESTPRODUCT SPORICIDAL CC

Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II (453/2010) -

Europa

:

1.1 Produktidentifikator

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Identificerede anvendelser

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Produktkode

:

Anvendelse der frarådes

1.4 Nødtelefon

Nationale rådgivende organ/Giftinformation

Biocid. Manuel proces

Ingen kendte.

Ecolab ApS

Høffdingsvej 36

2500 Valby

DANMARK

Tel +45 36 15 85 85

Fax +45 36 15 85 48

dk@ecolab.com

:

Producent/ Distributør/

Importør

:

Telefonnummer

82121212

115851E

Anvendelsesområde

:

Desinfektionmiddel

Produktet er kun til professionelt brug

Producent/ Distributør/ Importør

:

Telefonnummer

36 15 85 85

Version:

: 2

Klassificering

O; R7

Xn; R22

Xi; R41

:

Fysiske/kemiske farer

:

Kan forårsage brand. Brandfarlig.

:

Sundhedsfarer for

mennesker

Farlig ved indtagelse. Risiko for alvorlig øjenskade. Dampe kan give sløvhed og

svimmelhed.

I afsnit 11 findes mere detaljerede oplysninger om helbredspåvirkninger og symptomer.

Klassificering i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 1272/2008 [CLP/GHS]

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Produktdefinition

:

Blanding

Se den komplette tekst med R-sætninger eller faresætninger nævnt ovenfor i afsnit 16.

Klassificering ifølge Direktiv 1999/45/EC [DPD]

Produktet er klassificeret som farligt i henhold til Direktivet 1999/45/EF og det's senere tilpasninger.

Flam. Liq. 3, H226

Self-react. D, H242

Eye Dam. 1, H318

STOT SE 3, H336

Udgivelsesdato/

Revisionsdato

:

1/14

27 december 2013

TESTPRODUCT SPORICIDAL CC

PUNKT 2: Fareidentifikation

:

Andre farer, som ikke

indebærer klassificering

Temperatur kontrol kan være påkrævet. Farlig nedbrydning kan forekomme.

2.2 Mærkningselementer

Farepiktogrammer

:

Signalord

:

Faresætninger

:

Forebyggelse

:

Sikkerhedssætninger

Reaktion

:

Opbevaring

:

Farlig

P210 - Holdes væk fra varme, gnister, åben ild og varme overflader. - Rygning

forbudt.

P220 - Holdes væk fra tøj og andre brændbare materialer.

P234 - Opbevares kun i den originale beholder.

P280 - Bær beskyttelseshandsker og øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.

P305 + P351 + P338 - VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i

flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt

skylning.

P310 - Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge.

P403 - Opbevares på et godt ventileret sted.

2.3 Andre farer

Indeholder

:

n-Propanol

H226

Brandfarlig væske og damp.

H242

Brandfare ved opvarmning.

H318

Forårsager alvorlig øjenskade.

H336

Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

Identifikatorer

67/548/EØF

Produkt/ingrediens

navn

%

Type

Regulativ (EC) nr.

1272/2008 [CLP]

Klassificering

n-Propanol

REACH #:

01-2119486761-29

EF: 200-746-9

CAS: 71-23-8

Indeks: 603-003-00-0

25 -

<35

F; R11

Xi; R41

Flam. Liq. 2, H225

Eye Dam. 1, H318

STOT SE 3, H336

[1] [2]

Hydrogenperoxid

REACH #:

01-2119485845-22

EF: 231-765-0

CAS: 7722-84-1

Indeks: 008-003-00-9

8 - <35

O; R8

Xn; R20/22

C; R35

Ox. Liq. 1, H271

Acute Tox. 4, H302

Acute Tox. 4, H332

Skin Corr. 1A, H314

STOT SE 3, H335

[1] [2]

Eddikesyre

REACH #:

01-2119475328-30

EF: 200-580-7

CAS: 64-19-7

Indeks: 607-002-00-6

<10

C; R35

Flam. Liq. 3, H226

Skin Corr. 1A, H314

[1] [2]

Blandinger

3.2

Udgivelsesdato/

Revisionsdato

:

2/14

27 december 2013

TESTPRODUCT SPORICIDAL CC

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

Der er ingen supplerende indholdsstoffer tilstede, som efter leverandørens nuværende kendskab og i anvendte

koncentrationer, er klassificeret som sundhedsskadelige eller miljøfarlige og som derfor behøver nævnes i denne

sektion.

[1] Stoffet er klassificeret med en sundheds- eller miljøfare

[2] Stoffet har en af Arbejdstilsynet fastsat grænseværdi

[3] Stoffet opfylder kriterierne for PBT i henhold til Regulativ (EC) nr. 1907/2006, bilag XIII

[4] Stoffet opfylder kriterierne for vPvB i henhold til Regulativ (EC) nr. 1907/2006, bilag XIII

[5] Tilsvarende problematisk stof

Type

Den komplette tekst

for de ovenfor

nævnte R-sætninger

vises i sektion 16.

Se den komplette

tekst med

faresætningerne

nævnt ovenfor i Afsnit

16.

Skyl munden med vand. Fjern eventuel tandprotese. Hvis materialet er indtaget, og

den tilskadekomne er ved bevidsthed, gives små mægder vand at drikke. Stop,

hvis den tilskadekomne bliver dårlig, da opkastning kan være farlig. Forsøg ikke at

fremkalde opkastning, medmindre lægelig rådgiver anbefaler det. Hvis opkastning

indtræffer, holdes hovedet lavt så der ikke kommer opkast i lungerne. Kemiske

ætsninger skal hurtigt behandles af en læge. Giv aldrig en bevidstløs person noget

gennem munden. Er personen bevidstløs, lægges personen i aflåst sideleje og der

søges straks lægehjælp. Oprethold åbne luftveje. Løsn stram beklædning som f.

eks. krave, slips, bælte eller bukse-/nederdelslinning. Flyt personen til et sted med

frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen.

Søg straks lægebehandling. Kontakt en giftinformationscentral eller læge.

Hudkontakt

Skyl straks øjne med store mængder vand, hvor øverste og nederste øjenlåg

lejlighedsvis løftes. Kontroller for og fjern evt. kontaktlinser. Bliv ved med at skylle i

mindst 10 minutter. Kemiske ætsninger skal hurtigt behandles af en læge. Søg

straks lægebehandling. Kontakt en giftinformationscentral eller læge.

Skyl forurenet hud med rigelige mængder vand. Forurenet tøj og sko tages af. Bliv

ved med at skylle i mindst 10 minutter. Kemiske ætsninger skal hurtigt behandles

af en læge. Vask forurenet tøj, før det atter tages i brug. Rengør skoene grundigt,

før de bruges igen. Søg straks lægebehandling. Kontakt en giftinformationscentral

eller læge.

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling,

som letter vejrtrækningen. Hvis der stadig er mistanke om tilstedeværelse af røg,

skal redningspersonen bære en passende filtermaske eller luftforsynet

åndedrætsværn. Hvis der ingen vejrtrækning er, hvis vejrtrækningen er

uregelmæssig eller åndedrættet ophører, så sørg for kunstigt åndedræt eller ilt af

uddannet personale. Er personen bevidstløs, lægges personen i aflåst sideleje og

der søges straks lægehjælp. Oprethold åbne luftveje. Løsn stram beklædning som

f.eks. krave, slips, bælte eller bukse-/nederdelslinning. Søg straks lægebehandling.

Kontakt en giftinformationscentral eller læge.

Indtagelse

Indånding

Øjenkontakt

:

:

:

:

Beskyttelse af

førstehjælpere

:

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Potentielle akutte helbredspåvirkninger

Der må ikke iværksættes handlinger man ikke er uddannet til eller som medfører

personlig risiko. Hvis der stadig er mistanke om tilstedeværelse af røg, skal

redningspersonen bære en passende filtermaske eller luftforsynet åndedrætsværn.

Udgivelsesdato/

Revisionsdato

:

3/14

27 december 2013

TESTPRODUCT SPORICIDAL CC

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

Anmærkninger til lægen.

Der bør behandles symptomatisk. Kontakt straks læge eller skadestue, hvis store

mængder er blevet indtaget eller inhaleret.

:

Særlige behandlinger

Indånding

:

Kan medføre centralnervesystem (CNS) depression. Kan forårsage sløvhed eller

svimmelhed. Kan afgive gasser, dampe eller støv, der er meget irriterende eller

ætsende for åndedrætssystemet.

Kan medføre centralnervesystem (CNS) depression. Kan forårsage

ætsningsskader i mund, hals og mave.

:

Indtagelse

Hudkontakt

:

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

Forårsager alvorlig øjenskade.

:

Øjenkontakt

Tegn/symptomer på overeksponering

Hudkontakt

Indtagelse

Indånding

Væsentlige symptomer kan omfatte følgende:

kvalme eller opkastning

hovedpine

døsighed/træthed

svimmelhed/vertigo

bevidstløshed

Væsentlige symptomer kan omfatte følgende:

mavesmerter

Væsentlige symptomer kan omfatte følgende:

smerte eller irritation

rødmen

der kan forekomme blister

:

:

:

Øjenkontakt

:

Væsentlige symptomer kan omfatte følgende:

smerte

løber i vand

rødmen

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Ingen specifik behandling.

:

Isoler straks området ved at fjerne alle personer i nærheden af branden. Der må

ikke iværksættes handlinger man ikke er uddannet til eller som medfører personlig

risiko. Flyt beholderne væk fra brandområdet, hvis det kan gøres uden risiko. Brug

vandspray til at afkøle beholdere, der er udsat for brand.

Farlige

forbrændingsprodukter

Risici ved stof eller

blanding

Nedbrydningsprodukter kan omfatte de følgende materialer:

kuldioxid

kulmonoxid

Brandfarlig væske og damp. Brandfare ved opvarmning. Farlig nedbrydning kan

forekomme. Trykket stiger i tilfælde af brand eller ved opvarmning, og beholderen

kan briste med risiko for efterfølgende eksplosion. Udstrømning til kloak kan

medføre en brand- eller eksplosionsfare.

Brug pulver (tør kemikalie),

CO₂,

vandspray (vandtåge) eller skum.

5.1 Slukningsmidler

:

:

Brug ikke vandstråle.

Egnede slukningsmidler

:

Uegnede slukningsmidler

:

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Særlige

sikkerhedsforanstaltninger

for brandmænd

:

Udgivelsesdato/

Revisionsdato

:

4/14

27 december 2013

TESTPRODUCT SPORICIDAL CC

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

Brandmænd bør bære passende beskyttelsesudstyr og selvforsynet, lufttilført

åndedrætsapparatur (SCBA) med fuld ansigtsmaske, som skal anvendes i positiv

tryktilstand.

Særlige personlige

værnemidler, som skal

bæres af brandmandskabet

:

6.2

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Stop utætheden, hvis det kan gøres uden risiko. Flyt beholdere væk fra

spildområdet. Gå udslippet imøde i medvind. Undgå udslip til kloakker, vandløb,

kældre eller lukkede områder. Vask spild ned i et anlæg til behandling af

udstrømmende spild eller gør følgende. Spild begrænses og opsamles med ikke-

brandbart absorberende materiale, f.eks. sand, jord, vemiculite, diatomejord og

placeres i beholder og bortskaffes i overensstemmelse med gældende regler. Brug

gnistfrit værktøj og eksplosionssikkert udstyr. Forurenet opsugningsmateriale kan

have samme farlige egenskaber som det spildte produkt.

Undgå spredning af spildt materiale og afstrømning og kontakt med jord, vandveje,

afløb og kloakker. Underret myndighederne hvis produktet har medført

miljøforurening (kloakker, vandveje, jord og luft).

Stort udslip

:

Stop utætheden, hvis det kan gøres uden risiko. Flyt beholdere væk fra

spildområdet. Fortynd med vand og mop op hvis vandopløselig. Alternativt, eller

hvis uopløsligt i vand, absorber med et ikke brændbart tørstof og placer i en egnet

affaldsbeholder. Brug gnistfrit værktøj og eksplosionssikkert udstyr.

Lille udslip

:

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

For ikke-akut personale

:

For beredskab i

nødsituationer

:

6.4 Henvisning til andre

punkter

Se Afsnit 1 for kontaktoplysninger i nødsituationer.

Se Afsnit 8 for oplysninger om passende, personligt beskyttelsesudstyr.

Se Afsnit 13 for yderligere oplysninger om affaldshåndtering.

Der må ikke iværksættes handlinger man ikke er uddannet til eller som medfører

personlig risiko. Hold unødvendigt og ubeskyttet personnel ude. Forsøg at undgå

at røre ved eller at gå gennem spildt materiale. Luk for alle antændelseskilder.

Ingen nødblus, rygning eller ild inden for fareområdet. Undgå indånding af dampe

eller tåger. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Brug egnet åndedrætsværn ved

utilstrækkelig ventilationen. Anvend egnet, personligt beskyttelsesudstyr.

Hvis særlig beklædning er påkrævet for at håndtere spildet, skal man være

opmærksom på alle oplysninger i punkt 8 om passende og upassende materialer.

Se også informationen under "For ikke-akut personale".

:

:

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

Oplysningerne i dette punkt indeholder generelle råd og vejledning. Listen over identificerede anvendelser i punkt 1 bør

konsulteres for at få enhver oplysning relateret til specifik brug ved eksponeringsscenarier.

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Beskyttelsesforanstaltninger

:

Brug egnede personlige værnemidler (se sektion 8). Må ikke komme i kontakt med

øjne, hud eller beklædning. Undgå indånding af dampe eller tåger. Må ikke

indtages. Må kun anvendes på steder med tilstrækkelig ventilation. Brug egnet

åndedrætsværn ved utilstrækkelig ventilationen. Gå ikke ind i lagerområder og

lukkede rum, hvis de ikke er tilstrækkelig ventileret. Opbevares i den originale

beholder eller godkendt alternativ, der er fremstillet af et tilsvarende materiale, hold

den tæt lukket, når den ikke bruges. Må ikke opbevares og anvendes i nærheden

af varme, gnister, åben ild eller andre antændelseskilder. Anvend eksplosionssikret

elektrisk (ventilations-, lys- og materialehåndterings-) udstyr. Anvend kun værktøj,

som ikke frembringer gnister. Foretag forebyggende forholdsregler imod

elektrostatiske udladninger. Holdes væk fra tøj og brændbare materialer.

Temperatur kontrol kan være påkrævet. Bland ej med blegemiddel eller andre

Udgivelsesdato/

Revisionsdato

:

5/14

27 december 2013

TESTPRODUCT SPORICIDAL CC

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

Opbevares ved følgende temperaturer: -10 til 25°C (14 til 77°F). Temperatur kontrol

kan være påkrævet. Opbevares i henhold til lokale regler. Opbevares på et adskilt

og godkendt område. Opbevares i original emballage, beskyttet fra direkte sollys på

et tørt, køligt og vel-ventileret sted, væk fra uforenelige materialer (se Punkt 10)

samt føde- og drikkevarer. Fjern alle antændingskilder. Holdes væk fra oxiderende

materialer. Må ikke opbevares i nærheden af andre materialer. Hold beholderen

tæt lukket og forseglet, indtil den skal bruges. Åbnede beholdere skal lukkes

omhyggeligt og opbevares oprejst for at forebygge lækage. Må ikke opbevares i

umærkede beholdere. Skal indesluttes forsvarligt for at undgå miljøforurening.

Råd om generel

bedriftsmæssig hygiejne

:

7.2 Betingelser for sikker

opbevaring, herunder

eventuel uforenelighed

7.3 Særlige anvendelser

klorerede produkter - der dannes klorgas.

Brugere skal vaske hænder og ansigt, før de spiser, drikker eller ryger. Se også

punkt 8 for yderligere oplysninger om hygiejneforanstaltninger.

:

Anbefalinger

:

Specifikke løsninger til

den industrielle sektor

:

Ikke anvendelig før eksponeringsscenarier for stoffer bliver tilgængelige.

Ikke anvendelig før eksponeringsscenarier for stoffer bliver tilgængelige.

Egnede foranstaltninger til

eksponeringskontrol

:

Må kun anvendes på steder med tilstrækkelig ventilation. Tekniske reguleringer

kan være påkrævet for at styre de primære eller sekundære risici forbundet med

dette produkt. Anvend lukkede systemer, lokalt udsugningsanlæg eller andre

tekniske foranstaltninger for at holde arbejdernes udsættelse for luftbårne

urenheder under enhver anbefalet eller lovmæssig grænseværdi. De tekniske

kontroller skal også holde gas-, dampe- eller støvkoncentrationer under eventuelle

lavere eksplosive begrænsninger. Anvend eksplosionssikret ventilationsudstyr.

8.2 Eksponeringskontrol

Ingen DNELs tilgængelig for blandingen.

Forventede effekt koncentrationer

Ingen PNECs tilgængelig for blandingen.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1 Kontrolparametre

Afledte effektniveauer

Individuelle beskyttelsesforanstaltninger

Produkt/ingrediens navn

Grænseværdier for eksponering

Arbejdstilsynets grænseværdier

n-Propanol

Arbejdstilsynet (Danmark, 10/2012). Absorberes gennem

huden.

Gennemsnitværdier: 500 mg/m³ 8 timer.

Gennemsnitværdier: 200 ppm 8 timer.

Hydrogenperoxid

Arbejdstilsynet (Danmark, 10/2012).

Gennemsnitværdier: 1.4 mg/m³ 8 timer.

Gennemsnitværdier: 1 ppm 8 timer.

Eddikesyre

Arbejdstilsynet (Danmark, 10/2012).

Gennemsnitværdier: 25 mg/m³ 8 timer.

Gennemsnitværdier: 10 ppm 8 timer.

Udgivelsesdato/

Revisionsdato

:

6/14

27 december 2013

TESTPRODUCT SPORICIDAL CC

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Beskyttelse af hænder

(EN 374)

Brug en korrekt tilpasset luftrensende eller luftforsynet gasmaske, som overholder

en godkendt standard, hvis en risikovurdering angiver, at det er nødvendigt. Valg

af respirator skal være baseret på kendte eller forventede eksponeringsniveauer,

faren ved produktet og sikre funktionsgrænser for den valgte respirator.

Stærkt anbefalet : Handsker - butylgummi , nitrilgummi ( Gennemtrængningstid: 1-4

timer ) .

Stærkt anbefalet : Beskyttelsesbriller, ansigtsmaske eller anden ansigtsbeskyttelse.

Beskyttelse af øjne/ansigt

(EN 166)

Åndedrætsværn

(EN 143, 14387)

:

:

:

Beskyttelse af hud

Personligt beskyttelsesudstyr til kroppen bør vælges på grundlag af den opgave,

der skal udføres, og de involverede risici og bør godkendes af en specialist, før

dette produkt håndteres.

:

Foranstaltninger til

begrænsning af

eksponering af miljøet

:

Emissioner fra udluftnings- eller arbejdsudstyr bør kontrolleres for at sikre, at de

opfylder de juridiske krav for miljøbeskyttelse. I visse tilfælde vil det være

nødvendigt med luftrensere, filtre eller andre tekniske modifikationer til udstyret for

at reducere emissionerne til acceptable niveauer.

Vask hænder, underarme og ansigt grundigt efter håndtering af kemiske produkter,

før der spises, ryges eller benyttes toilet, og ved arbejdsperiodens afslutning. De

rette teknikker bør bruges til at fjerne beklædning, der muligvis er forurenet. Vask

forurenet tøj, før det atter tages i brug. Sørg for, at øjenvaskestationer og

nødbruser befinder sig tæt på arbejdsstationens beliggenhed.

Hygiejniske

foranstaltninger

:

Beskyttelse af krop

(EN 14605)

:

Anden hudbeskyttelse

Farer ved opvarmning

:

Passende fodtøj og alle yderligere hudbeskyttelsesforanstaltninger bør vælges

baseret på opgaven, som skal udføres og de involverede risici, og bør godkendes

af en specialist før håndtering af dette produkt.

Ikke relevant.

PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

Fysisk tilstandsform

Smeltepunkt/frysepunkt

Begyndelseskogepunkt og

kogepunkts interval

Damptryk

Relativ massefylde

Dampmassefylde

Opløselighed

Væske.

0.975 til 0.981

Opløses nemt i de følgende materialer: koldt vand og varmt vand.

Eddikesyre.

Lugt

pH-værdi

Farveløs.

Farve

Fordampningsgrad

Flammepunkt

34 °C (Lukket beholder)

2.8 til 3.2 [Konc. (% vægt / vægt): 100%]

Lugtgrænse

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende

Forbrændingstid

Forbrændingshastighed

:

:

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen.

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen.

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen.

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen.

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen.

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen.

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen.

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen.

Øvre/nedre grænser for

antændelse eller eksplosion

:

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen.

Antændelighed (fast stof,

luftart)

:

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen.

Udgivelsesdato/

Revisionsdato

:

7/14

27 december 2013

TESTPRODUCT SPORICIDAL CC

PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

Selvantændelsestemperatur

Fordelingskoefficient: n-

oktanol/vand

Eksplosionsegenskaber

:

:

:

Ikke tilgængelig

Oxiderende egenskaber

:

9.2 Andre oplysninger

Nedbrydningstemperatur

:

Ingen yderligere oplysninger.

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen.

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen.

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen.

Ikke relevant.

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen.

Viskositet

:

10.6 Farlige

nedbrydningsprodukter

10.4 Forhold, der skal

undgås

Undgå alle former for antændingskilder (gnist eller flamme). Beholdere må ikke

udsættes for tryk, skæring, svejsning, slaglodning, lodning, boring, slibning eller

udsættes for varme eller antændelseskilder. Undgå høj opvarmnings temperatur.

Ved normale opbevarings- og brugsbetingelser bør der ikke dannes farlige

nedbrydningsprodukter.

Produktet er stabilt.

10.2 Kemisk stabilitet

:

:

:

10.5 Materialer, der skal

undgås

:

10.3 Risiko for farlige

reaktioner

:

En farlig reaktion eller ustabilitet kan opstå under særlige opbevarings- eller

anvendelsesforhold.

Forhold kan omfatte følgende:

temperaturstigning

høj temperatur

Reaktioner kan omfatte følgende:

farlig nedbrydning

fare for at forårsage brand

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

:

Dette produkt (i laboratorietests) detonerer enten delvist, brænder af langsomt eller

udviser en middelstærk effekt, når det opvarmes i indelukket tilstand.

Ikke-reaktiv eller kompatibel med følgende materialer: organiske materialer,

metaller, syrer, alkalier og fugt. Bland ej med blegemiddel eller andre klorerede

produkter - der dannes klorgas.

Akut toksicitet

Hydrogenperoxid

LD50 Dermal

Kanin

>2000 mg/kg

LD50 Oral

Rotte

486 mg/kg

Eddikesyre

LC50 Indånding Damp

Rotte

>40 mg/l

4 timer

LD50 Dermal

Kanin

1060 mg/kg

LD50 Oral

Rotte

3310 mg/kg

Produkt/ingrediens navn

Resultat

Arter

Dosis

Eksponering

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger

Estimater for akut toksicitet

Konklusion/Sammendrag

:

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

Udgivelsesdato/

Revisionsdato

:

8/14

27 december 2013

TESTPRODUCT SPORICIDAL CC

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

Potentielle akutte helbredspåvirkninger

Indånding

:

Kan medføre centralnervesystem (CNS) depression. Kan forårsage sløvhed eller

svimmelhed. Kan afgive gasser, dampe eller støv, der er meget irriterende eller

ætsende for åndedrætssystemet.

Kan medføre centralnervesystem (CNS) depression. Kan forårsage

ætsningsskader i mund, hals og mave.

:

Indtagelse

Hudkontakt

:

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

Forårsager alvorlig øjenskade.

:

Øjenkontakt

Kræftfremkaldende egenskaber

Mutagenicitet

Teratogenicitet

Reproduktionstoksicitet

Symptomer, som vedrører de fysiske, kemiske og toksikologiske egenskaber

Irritation/ætsning

n-Propanol

Øjne - Irriterer moderat

Kanin

24 timer 20

milligrams

Hud - Mildt irriterende

Menneske

47 timer 100

Percent

Hud - Mildt irriterende

Menneske

24 timer 100

Percent

Hud - Mildt irriterende

Kanin

milligrams

Produkt/ingrediens navn

Resultat

Score

Eksponering

Observation

Konklusion/Sammendrag

:

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

Sensibiliserende stof

Konklusion/Sammendrag

:

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

Arter

Oral

5400 mg/kg

Indånding (dampe)

122.2 mg/l

Måde for optagelse

ATE værdi

Enkel STOT-eksponering

Gentagne STOT-eksponeringer

Produkt/ingrediens navn

Kategori

Aspirationsfare

Eksponeringsmetode

Målorganer

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

n-Propanol

Kategori 3

Ikke relevant.

Narkotiske

virkninger

Hydrogenperoxid

Kategori 3

Ikke relevant.

Luftvejsirritation

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

Konklusion/Sammendrag

:

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

Konklusion/Sammendrag

:

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

Konklusion/Sammendrag

:

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

Konklusion/Sammendrag

:

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

Oplysninger om

sandsynlige

eksponeringsveje

:

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

Udgivelsesdato/

Revisionsdato

:

9/14

27 december 2013

TESTPRODUCT SPORICIDAL CC

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

Potentielle kroniske sundhedseffekter

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

Generelt

:

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

Kræftfremkaldende

egenskaber

:

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

Mutagenicitet

:

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

Teratogenicitet

:

Udviklingseffekter

:

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

Fertilitets effekter

:

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

Hudkontakt

Indtagelse

Indånding

Væsentlige symptomer kan omfatte følgende:

kvalme eller opkastning

hovedpine

døsighed/træthed

svimmelhed/vertigo

bevidstløshed

Væsentlige symptomer kan omfatte følgende:

mavesmerter

Væsentlige symptomer kan omfatte følgende:

smerte eller irritation

rødmen

der kan forekomme blister

:

:

:

Øjenkontakt

:

Væsentlige symptomer kan omfatte følgende:

smerte

løber i vand

rødmen

Forsinkede og øjeblikkelige virkninger samt kroniske virkninger ved kortvarig og længerevarende

eksponering

Eksponering i kort tid

Eksponering i lang tid

Potentielle øjeblikkelige

effekter

:

Potentielle forsinkede

effekter

:

Potentielle øjeblikkelige

effekter

:

Potentielle forsinkede

effekter

:

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

Konklusion/Sammendrag

:

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

Andre oplysninger

:

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1 Toksicitet

n-Propanol

Akut EC50 3644 mg/l

Dafnie

48 timer

Akut LC50 4480 mg/l

Fisk

96 timer

Hydrogenperoxid

Akut EC50 1.38 mg/l

Akvatiske planter

72 timer

Eddikesyre

Akut LC50 75 mg/l

Fisk

96 timer

Produkt/ingrediens navn

Arter

Resultat

Eksponering

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Konklusion/Sammendrag

:

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

Udgivelsesdato/

Revisionsdato

:

10/14

27 december 2013

TESTPRODUCT SPORICIDAL CC

PUNKT 12: Miljøoplysninger

LogP

ow

BCF

mulighed

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

12.6 Andre negative

virkninger

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

Produkt/ingrediens navn

n-Propanol

0.25

Hydrogenperoxid

-1.36

Eddikesyre

-0.17

Konklusion/Sammendrag

:

Summen af de organiske komponenter i produktet opnåede i test for let

nedbrydelighed værdier på > 60% BOD/COD, hhv. CO2-udvikling eller > 70% DOC-

reduktion. Dette svarer til grænseværdierne for 'let nedbrydelig/readily degradable' (f.

eks. iht.OECD-metode 301).

PBT

:

Ikke relevant.

vPvB

:

Ikke relevant.

12.4 Mobilitet i jord

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

:

Fordelingskoefficient for

jord/vand (K

OC

)

:

Ikke bestemt for blandingen.

Mobilitet

:

Ikke bestemt for blandingen.

Klassificeringen af produktet opfylder muligvis kriterierne for farligt affald.

Farligt Affald

:

Produktion af affald bør undgås eller minimeres hvor som helst, det er muligt.

Tomme beholdere eller den indvendige beklædning kan indeholde rester fra

produktet. Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde.

Betydelige mængder af produktrester bør ikke bortskaffes via kloakken, men skal

behandles i et passende anlæg til behandling af spildevand. Overskudsprodukt og

produkt, der ikke kan genbruges, bortskaffes via en godkendt affaldsordning.

Bortskaffelse af dette produkt, opløsninger og eventuelle biprodukter bør til enhver

tid overholde kravene i lovgivningen om miljøbeskyttelse og bortskaffelse af affald

og alle regionale og lokale myndigheders eventuelle krav. Undgå spredning af spildt

materiale og afstrømning og kontakt med jord, vandveje, afløb og kloakker.

:

Metoder for bortskaffelse

PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

Oplysningerne i dette punkt indeholder generelle råd og vejledning. Listen over identificerede anvendelser i punkt 1 bør

konsulteres for at få enhver oplysning relateret til specifik brug ved eksponeringsscenarier.

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Produkt

Emballage

Metoder for bortskaffelse

:

Særlige forholdsregler

:

Produktion af affald bør undgås eller minimeres hvor som helst, det er muligt.

Emballageaffald bør genbruges.

Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde. Der skal udvises

omhu ved håndtering af tomme beholdere, som ikke er blevet rengjorte eller

skyllede af. Tomme beholdere eller den indvendige beklædning kan indeholde

rester fra produktet. Dampe fra produktets reststoffer kan danne en yderst

brandfarlig eller eksplosiv atmosfære inde i beholderen. Brugte beholdere må ikke

skæres i, svejses eller pulveriseres, med mindre de er omhyggeligt rengjorte

indvendigt. Undgå spredning af spildt materiale og afstrømning og kontakt med

jord, vandveje, afløb og kloakker.

Udgivelsesdato/

Revisionsdato

:

11/14

27 december 2013

TESTPRODUCT SPORICIDAL CC

BRANDFARLIG

VÆSKE, N.O.S.

(Propanol, eddikesyre)

FLAMMABLE LIQUID,

N.O.S. (Propanol,

eddikesyre)

Flammable liquid, n.o.

s. (Propanol,

eddikesyre)

UN1993

BRANDFARLIG

VÆSKE, N.O.S.

(Propanol, eddikesyre)

UN1993

UN1993

UN1993

PUNKT 14: Transportoplysninger

ADR/RID

IMDG

IATA

14.1 UN-nummer

14.2 UN-

forsendelsesbetegnelse

(UN proper

shipping name)

14.3

Transportfareklasse

(r)

14.4

Emballagegruppe

ADN/ADNR

14.5 Miljøfarer

14.6 Særlige

forsigtighedsregler

for brugeren

14.7 Bulktransport i

henhold til bilag II til

MARPOL 73/78 og IBC-

koden

Nej.

Nej.

:

Ikke relevant.

Ingen.

Ingen.

None.

None.

Nationale regler

Andre EU regler

Ikke relevant.

Bilag XVII -

Begrænsninger

vedrørende fremstilling,

markedsføring og

anvendelse af visse

farlige stoffer, kemiske

produkter og artikler

:

Danmark

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed

og miljø

EU-regulativ (EC) Nr. 1907/2006 (REACH)

Bilag XIV - Fortegnelse over stoffer, der kræver godkendelse

Særligt problematiske stoffer

Ingen af bestanddelene er angivet.

≥5 - <15% blegemidler med ilt

Indholdsdeklaration iht. forordning nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler:

Udgivelsesdato/

Revisionsdato

:

12/14

27 december 2013

TESTPRODUCT SPORICIDAL CC

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.2

Kemikaliesikkerhedsvurdering

Produktet indeholder stoffer, for hvilke der fortsat kræves en kemisk

sikkerhedsvurdering.

:

Angiver oplysninger, der er ændret fra den tidligere udgave.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Komplet tekst af forkortede

faresætninger

:

Forkortelser og initialord

:

ADN = Europæiske Bestemmelser vedrørende International Transport af Farligt

Gods ad Indre Vandveje

ADR = Europæisk Konvention om International Transport af Farligt Gods ad Vej

ATE = Vurdering af Akut Toksicitet

BCF = Biokoncentrationsfaktor

CLP = Lovgivning om Klassificering, Mærkning og Emballering af stoffer og

blandinger [Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 1272/2008]

DNEL-værdi = Derived-No-Effect-Level

DPD = Direktivet om Farlige Præparater [1999/45/EC]

EC = Europa-Kommissionen

EUH sætning = CLP-specificeret faresætning

IATA = International Air Transport Association

IBC = Mellemstor Beholder til Bulkvarer

IMDG = Den Internationale Kode for Søtransport af Farligt Gods

LogPow = Logaritme af octanol/vand-fordelingskoefficienten

MARPOL 73/78 = Den Internationale Konvention om Forebyggelse af Forurening

Fra Skibe, 1973 som modificeret ved Protokollen af 1978. ("Marpol" =

skibsforurening)

OEL = Grænseværdi

PBT = Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk

PNEC-værdi = Predicted-No-Effect-Concentration

REACH = Lovgivning om Registrering, Vurdering, Godkendelse af samt

Begrænsninger for Kemikalier [Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr.

1907/2006]

RID = Lovgivnngen om International Transport af Farligt Gods på Bane

REACH # = REACH Registreringsnummer

vPvB = Meget Persistente og Meget Bioakkumulerende

Procedure brugt til at tilvejebringe klassificeringen i henhold til Regulativ (EC) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

Klassificering

Begrundelse

Flam. Liq. 3, H226

På basis af testdata

Self-react. D, H242

Ekspert bedømmelse

Eye Dam. 1, H318

Beregningsmetode

STOT SE 3, H336

Beregningsmetode

H225

Meget brandfarlig væske og damp.

H226

Brandfarlig væske og damp.

H242

Brandfare ved opvarmning.

H271

Kan forårsage brand eller eksplosion, stærkt

brandnærende.

H302

Farlig ved indtagelse.

H314

Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.

H318

Forårsager alvorlig øjenskade.

H332

Farlig ved indånding.

H335

Kan forårsage irritation af luftvejene.

H336

Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

Udgivelsesdato/

Revisionsdato

:

13/14

27 december 2013

TESTPRODUCT SPORICIDAL CC

PUNKT 16: Andre oplysninger

27 december 2013

Udskriftsdato

Udgivelsesdato/

Revisionsdato

Version:

Ovennævnte oplysninger er efter vor bedste overbevisning korrekte i relation til den receptur, der har været

anvendt ved produkternes fremstilling i det pågældende land.

Bemærkning til læseren

Dato for forrige udgave

:

:

:

:

R7- Kan forårsage brand.

R8- Brandfarlig ved kontakt med brandbare stoffer.

R11- Meget brandfarlig.

R5- Eksplosionsfarlig ved opvarmning.

R10- Brandfarlig.

R22- Farlig ved indtagelse.

R20/22- Farlig ved indånding og ved indtagelse.

R35- Alvorlig ætsningsfare.

R41- Risiko for alvorlig øjenskade.

R67- Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.

:

Komplet tekst af forkortede

R-sætninger

Komplet tekst af

klassificeringer [DSD/DPD]

:

O - Brandnærende

F - Meget brandfarlig

C - Ætsende

Xn - Sundhedsskadelig

Xi - Lokalirriterende

27 december 2013

27 december 2013

Fulde tekst af

klassificeringer [CLP/GHS]

:

Acute Tox. 4, H302

AKUT TOKSICITET: ORAL - Kategori 4

Acute Tox. 4, H332

AKUT TOKSICITET: INDÅNDING - Kategori 4

Eye Dam. 1, H318

ALVORLIGE ØJENSKADER/ØJENIRRITATION -

Kategori 1

Flam. Liq. 2, H225

BRANDFARLIGE VÆSKER - Kategori 2

Flam. Liq. 3, H226

BRANDFARLIGE VÆSKER - Kategori 3

Ox. Liq. 1, H271

BRANDNÆRENDE VÆSKER - Kategori 1

Self-react. D, H242

SELVREAKTIVE STOFFER OG BLANDINGER - Type D

Skin Corr. 1A, H314

HUDÆTSNING/HUDIRRITATION - Kategori 1A

STOT SE 3, H335

SPECIFIK MÅLORGANTOKSICITET - ENKELT

EKSPONERING [Luftvejsirritation] - Kategori 3

STOT SE 3, H336

SPECIFIK MÅLORGANTOKSICITET - ENKELT

EKSPONERING [Narkotiske virkninger] - Kategori 3

Udgivelsesdato/

Revisionsdato

:

14/14

27 december 2013

Søg underretninger relateret til dette produkt

Del denne information