Terrosa

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel PIL
Produktets egenskaber SPC
Aktiv bestanddel:
teriparatid
Tilgængelig fra:
Gedeon Richter Plc.
ATC-kode:
H05AA02
INN (International Name):
teriparatide
Terapeutisk gruppe:
Calciumhomeostase
Terapeutisk område:
Osteoporose
Terapeutiske indikationer:
Terrosa er indiceret hos voksne. Behandling af osteoporose hos postmenopausale kvinder og hos mænd med øget risiko for brud. Hos postmenopausale kvinder er der vist en signifikant reduktion i forekomsten af ​​vertebrale og ikke-vertebrale frakturer, men ikke hoftefrakturer.. Behandling af osteoporose, der er forbundet med vedvarende systemisk glukokortikoid behandling, kvinder og mænd med øget risiko for fraktur.
Produkt oversigt:
Revision: 3
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/003916
Autorisation dato:
2017-01-04
EMEA kode:
EMEA/H/C/003916

Dokumenter

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk
Produktresumé Produktresumé - bulgarsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk
Produktresumé Produktresumé - spansk
Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk
Produktresumé Produktresumé - tjekkisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk
Produktresumé Produktresumé - estisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk
Produktresumé Produktresumé - græsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk
Produktresumé Produktresumé - engelsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk
Produktresumé Produktresumé - fransk
Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk
Produktresumé Produktresumé - italiensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk
Produktresumé Produktresumé - lettisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk
Produktresumé Produktresumé - litauisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk
Produktresumé Produktresumé - ungarsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk
Produktresumé Produktresumé - maltesisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk
Produktresumé Produktresumé - hollandsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk
Produktresumé Produktresumé - polsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk
Produktresumé Produktresumé - portugisisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk
Produktresumé Produktresumé - rumænsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk
Produktresumé Produktresumé - slovakisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk
Produktresumé Produktresumé - slovensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk
Produktresumé Produktresumé - finsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk
Produktresumé Produktresumé - svensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk bokmål
Produktresumé Produktresumé - norsk bokmål
Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk
Produktresumé Produktresumé - islandsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk
Produktresumé Produktresumé - kroatisk

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

Terrosa 20 mikrogram/80 mikroliter injektionsvæske, opløsning

Teriparatid

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes

nye oplysninger om sikkerheden. De kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, De får. Se sidst

i punkt 4, hvordan De indberetter bivirkninger.

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, De vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til Dem personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer,

som De har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal De vide, før De begynder at bruge Terrosa

Sådan skal De bruge Terrosa

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Terrosa indeholder det aktive stof teriparatid, som anvendes til at styrke knoglerne og mindske

risikoen for knoglebrud ved at fremme knogledannelse.

Terrosa anvendes til behandling af knogleskørhed hos voksne. Knogleskørhed er en sygdom, der gør

dine knogler tynde og skrøbelige. Sygdommen er især almindelig hos kvinder efter

overgangsalderen, men den kan også forekomme hos mænd. Knogleskørhed er også almindeligt

forekommende hos patienter, der får lægemidler, som kaldes binyrebarkhormoner.

2.

Det skal De vide, før de begynder at bruge Terrosa

Brug ikke Terrosa:

hvis De er allergisk over for teriparatid eller et af de øvrige indholdsstoffer i denne medicin

(angivet i punkt 6).

hvis De har forhøjede niveauer af calcium i blodet (hyperkalcæmi).

hvis De har alvorlige nyreproblemer.

hvis De har haft knoglecancer, eller hvis en anden cancer har spredt sig til knoglerne

(metastaser).

hvis De har andre knoglesygdomme. Fortæl det til lægen, hvis De har en knoglesygdom.

hvis De har et uforklarligt højt niveau i blodet af et bestemt enzym i leveren (basisk fosfatase),

hvilket betyder, at De kan have Pagets sygdom (en sygdom med unormale knogleforandringer).

Spørg Deres læge, hvis der er noget, De er i tvivl om.

hvis De har fået strålebehandling, som påvirker Deres knogler.

hvis De er gravid eller ammer.

Advarsler og forsigtighedsregler

Terrosa kan øge kalk (calcium) i blodet eller urinen.

Kontakt lægen, før De tager Terrosa:

Hvis De lider af vedvarende kvalme, opkastning, forstoppelse, nedsat energi eller

muskelsvaghed. Dette kan være tegn på, der er for meget kalk i Deres blod.

Hvis De lider af nyresten eller har haft nyresten.

Hvis De har nyreproblemer (moderat nedsat nyrefunktion).

Nogle patienter oplever svimmelhed eller hjertebanken efter de første indsprøjtninger med Terrosa.

Når De tager de første doser af Terrosa, så gør det et sted, hvor De har mulighed for at sidde eller ligge

ned, hvis De skulle blive svimmel.

Den anbefalede behandlingstid på 24 måneder bør ikke overskrides.

Inden en cylinderampul sættes i Terrosa Pen, skriv cylinderampullens batchnummer (lot-nummer) og

den første injektionsdato ned i en kalender. Datoen for den første injektion skal også registreres på

Terrosas yderpakning (se det dertil beregnede felt på kartonen: {Første anvendelse:}) (se afsnit 3).

Terrosa må ikke bruges af patienter, der stadig vokser.

Børn og unge

Terrosa må ikke bruges til børn og unge (under 18 år).

Brug af anden medicin sammen med Terrosa

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis De bruger anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Det er vigtigt, da noget medicin (f.eks. digoxin/digitalis, medicin til behandling af hjertesygdomme)

kan påvirke teriparatid og omvendt.

Graviditet og amning

De må ikke anvende Terrosa, hvis De er gravid eller ammer. Hvis De er kvinde i den fødedygtige

alder, skal De anvende sikre præventionsmetoder, når de bruger Terrosa. Hvis De bliver gravid,

mens De bruger Terrosa, skal behandlingen med Terrosa ophøre. Spørg Deres læge eller

apotekspersonalet til råds, inden De tager nogen form for medicin.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Nogle patienter kan føle sig svimle efter en indsprøjtning med Terrosa. Hvis De føler Dem svimmel,

må De ikke køre bil eller betjene værktøj eller maskiner, før De har det bedre.

Terrosa indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. dosisenhed, dvs. den er i det

væsentlige natrium-fri.

3.

Sådan skal De bruge Terrosa

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller på

apoteket.

Den anbefalede dosis er 20 mikrogram (svarende til 80 mikroliter) én gang om dagen, som gives som

indsprøjtning under huden (subkutan injektion) i låret eller maven.

Som en hjælp til at huske at tage Deres medicin, bør De tage indsprøjtningen på omtrent samme

tidspunkt hver dag.

Terrosa kan indsprøjtes i forbindelse med måltider. De skal tage Terrosa hver dag i så lang tid, som

Deres læge har udskrevet det til Dem. Den totale behandlingstid med Terrosa bør ikke overskride

24 måneder. De bør ikke få mere end én behandlingskur på 24 måneder i Deres levetid.

Deres læge vil muligvis anbefale, at De tager Terrosa sammen med calcium og D-vitamin. Deres læge

vil fortælle Dem, hvor meget De skal tage hver dag.

Terrosa kan gives med eller uden mad.

Terrosa cylinderampuller er kun beregnet til brug med det genanvendelige Terrosa pen-flerdosis-

administrationssystem til og kanyler kompatible med pennen. Pennen og kanylerne følger ikke med

Terrosa. Men ved påbegyndelse af behandlingen skal der anvendes en pakke med cylinderampul og

pen, der indeholder en karton med en Terrosa cylinderampul og en karton med en Terrosa Pen.

Sæt cylinderampullen i pennen inden første brug. For korrekt brug af medicinen, er det vigtigt nøje at

følge den medfølgende brugsanvisning til pennen.

Brug en ny injektionskanyle til hver injektion for at forhindre kontaminering og bortskaf kanylen på

sikker vis efter brug.

Opbevar aldrig pennen med nålen påsat.

Del aldrig pennen med andre.

Brug ikke Terrosa Pen til injektion af anden medicin (f.eks. insulin).

Pennen er udelukkende tilpasset til brug med Terrosa.

Cylinderampullen må ikke fyldes op igen.

Overfør ikke medicinen til en injektionssprøjte.

Giv Terrosa-injektionen umiddelbart efter pennen med cylinderampullen isat tages ud af køleskabet.

Læg straks pennen med cylinderampullen isat tilbage i køleskabet efter brug. Tag ikke

cylinderampullen af pennen efter hver brug. Opbevar den i hylstret til cylinderampullen under hele

behandlingsperioden på 28 dage.

Klargøring af pennen til brug

Læs altid brugsanvisningen til Terrosa Pen, som følger med i pennens karton, for at garantere

korrekt administration af Terrosa.

Vask hænderne inden håndtering af cylinderampullen eller pennen.

Tjek udløbsdatoen på cylinderampullens etiket, inden cylinderampullen sættes i pennen. Sørg

for, at der er mindst 28 dage tilbage inden udløbsdatoen. Sæt cylinderampullen i pennen inden

den første brug, som beskrevet i brugsanvisningen til pennen. Skriv batchnummeret (lot-

nummeret) på hver cylinderampul og den første injektionsdato ned i en kalender. Datoen for den

første injektion skal desuden skrives på Terrosas yderpakning (se det dertil beregnede felt på

kartonen: {Første anvendelse:}).

Efter indsættelse af en ny cylinderampul og inden den første injektion fra denne cylinderampul,

skal pennen klargøres i henhold til den medfølgende brugsanvisning. Den skal ikke klargøres

igen efter den første dosis.

Injektion af Terrosa

Inden injektion af Terrosa, skal huden renses på det tilsigtede injektionssted (låret eller maven)

som anvist af lægen.

Tag forsigtigt fat i en ren hudfold og indfør kanylen lige ind i huden og lad den forblive trykket

ind, indtil dosisindikatoren vender tilbage til startpositionen.

Lad kanylen blive siddende i huden i seks sekunder efter injektion for at sørge for, at De har

modtaget hele dosen.

Så snart injektionen er færdig, sæt den ydre beskyttelseshætte på pennens nål og skru hætten

mod uret for at fjerne pennens nål. Derved forbliver den resterende Terrosa steril og lækage fra

pennen forebygges. Det forhindrer desuden luft i at komme ind i cylinderampullen såvel som

tilstopning af nålen.

Sæt hætten på pennen igen. Lad cylinderampullen blive i pennen.

Hvis De har brugt for meget Terrosa

Hvis De ved en fejltagelse har taget mere Terrosa, end De skulle, skal De kontakte Deres læge eller

apotek. De forventede virkninger af en overdosis omfatter kvalme, opkastning, svimmelhed og

hovedpine.

Hvis De har glemt at bruge Terrosa

Hvis De glemmer en injektion, eller ikke kan tage Deres medicin på det sædvanlige tidspunkt, skal

De tage den snarest muligt samme dag. De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den

glemte dosis. Tag ikke mere end én indsprøjtning samme dag.

Hvis De holder op med at bruge Terrosa

Hvis De overvejer at holde op med at bruge Terrosa, skal De tale med Deres læge om det først.

Deres læge kan råde Dem og beslutte, hvor længe De skal behandles med Terrosa.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, De er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

De mest almindelige bivirkninger er smerter i arme og ben (som kan forekomme

hos flere end 1 ud af

10 patienter). Andre almindelige bivirkninger (som påvirker op til 1 ud af 10 personer) inkluderer

kvalme, hovedpine og svimmelhed

. Hvis De bliver svimmel efter indsprøjtningen, skal De sætte eller

lægge Dem ned, indtil De får det bedre. Hvis De ikke får det bedre, skal De kontakte lægen, før de

fortsætter med behandlingen. Der er set tilfælde af besvimelse efter teriparatid-behandling.

Hvis De oplever ubehag rundt om injektionsstedet, såsom rødmen i huden, smerter, hævelser, kløe,

blå mærker eller mindre blødninger (som kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer), skal dette

aftage i løbet af få dage eller uger. I modsat fald skal De fortælle det til Deres læge.

I sjældne tilfælde oplever patienter allergiske reaktioner i form af vejrtrækningsbesvær, hævelse af

ansigtet, udslæt og brystsmerter. Disse reaktioner forekommer som regel lige efter injektion. Der kan i

sjældne tilfælde opstå alvorlige og potentielt livstruende allergiske reaktioner, herunder anafylaksi.

Andre bivirkninger omfatter:

Almindelige

(forekommer hos op til 1 ud af 10 patienter):

forhøjelse af blodets kolesterolniveau

depression

nervesmerter i benene

mathedsfornemmelse

fornemmelse af at alting drejer rundt

uregelmæssig puls

åndenød

øget svedtendens

muskelkramper

nedsat energi

træthed

brystsmerter

lavt blodtryk

halsbrand (smertefuld og brændende følelse bag brystbenet)

opkastning

en udposning på spiserøret (hernia hiatus esophagi)

lav hæmoglobin eller lavt antal af røde blodlegemer (blodmangel, anæmi)

Ikke almindelige

(forekommer hos op til 1 ud af 100 patienter):

øget hjertefrekvens (puls)

unormal hjertelyd

stakåndethed

hæmorroider

urininkontinens

øget vandladningstrang

vægtforøgelse

nyresten

smerter i muskler og led. Nogle patienter har haft alvorlige rygkramper eller smerter, der

medførte indlæggelse.

stigning i blodets kalkindhold

stigning i blodets indhold af urinsyre

stigning i et enzym ved navn basisk fosfatase

Sjældne

(forekommer hos op til 1 ud af 1.000 patienter):

nedsat nyrefunktion, inklusive nyresvigt

hævelser, hovedsagelig af hænder, fødder og ben

Indberetning af bivirkninger

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen og pennen efter EXP. Udløbsdatoen

er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C). Må ikke nedfryses.

Opbevar cylinderampullen i yderpakningen for at beskytte den mod lys.

De kan anvende Terrosa i op til 28 dage efter den første indsprøjtning, så længe

cylinderampullen/pennen med cylinderampullen isat opbevares i et køleskab (2 °C – 8 °C).

For at undgå at cylinderampullerne fryser ned, må de ikke lægges tæt på en eventuel frostboks i

køleskabet. Terrosa må ikke bruges, hvis det er eller har været nedfrosset.

Hver cylinderampul skal bortskaffes på forsvarlig vis 28 dage efter første brug, også selvom den

ikke er fuldstændig tom.

Terrosa indeholder en klar og farveløs opløsning. Terrosa må ikke anvendes, hvis opløsningen er

uklar, farvet eller indeholder partikler.

Spørg på apoteket, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Terrosa indeholder:

Aktive stof: Teriparatid. Hver dosis på 80 mikroliter indeholder 20 mikrogram teriparatid. En

cylinderampul med 2,4 ml indeholder 600 mikrogram teriparatid (svarende til 250 mikrogram

per ml).

Øvrige indholdsstoffer: Eddikesyre; koncentreret, mannitol, metacresol og

natriumacetattrihydrat, saltsyre (til pH-justering), natriumhydroxid (til pH-justering), vand til

injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Terrosa er en farveløs og klar opløsning. Det fås i en cylinderampul. Hver cylinderampul indeholder

2,4 ml opløsning, svarende til 28 doser.

Terrosa 20 mikrogram/80 mikroliter injektionsvæske, opløsning: 1 eller 3 cylinderampul(ler) pakket i

en plastbakke forseglet med et folielåg og pakket i en karton.

Terrosa pakke med cylinderampul og pen: 1 Terrosa cylinderampul pakket i en plastbakke, forseglet

med lågfolie og pakket i en karton og 1 Terrosa Pen pakket i en separat karton.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Gedeon Richter Plc.

Gyömrői út 19-21.

1103 Budapest

Ungarn

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Andre informationskilder

Detaljeret og opdateret information om produktet kan fås ved at scanne QR-koden angivet nedenfor

eller på yderpakningen med en smartphone. De samme oplysninger kan desuden findes på den

følgende URL:

www.terrosapatient.com

QR-kode skal inkluderes

De kan finde yderligere information om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside:

http://www.ema.europa.eu

Brugsanvisning

Terrosa Pen

Følg altid vejledningen nedenfor og på bagsiden, når du bruger Terrosa Pen.

Terrosa Pen dele

Klargøring af pennen – Første brug/udskiftning af cylinderampuller

Følg vejledningen, hver gang du indsætter en ny Terrosa cylinderampul i din Terrosa Pen. Gentag ikke

dette før hver daglig injektion, da du ellers ikke vil have nok Terrosa til 28 dage.

Læs indlægssedlen til Terrosa cylinderampullen, der leveres separat.

A: Fjern pennens hætte.

B: Fjern cylinderampulholderen ved at dreje den (bajonetkobling).

C: Fjern den tomme cylinderampul, hvis den skal udskiftes. Indsæt en ny Terrosa cylinderampul i

holderen med den bølgeformede metalhætte på cylinderampullen først.

Notér den første injektionsdato for hver ny cylinderampul. På denne måde vil du vide, hvornår de 28

daglige doser pr. ampul er brugt.

D: Skub forsigtigt stangen med gevind tilbage med din finger i en lige linje, så langt som den kan

komme. Dette er ikke nødvendigt, når stangen allerede sidder i startpositionen, f.eks. ved allerførste

brug. Stangen med gevind kan ikke skubbes helt tilbage til pennens kabinet.

E: Sæt cylinderampulholderen fast til kabinettet ved at dreje den 90 grader, indtil den stopper.

F: Fastgør en ny kanyle i pennen således:

Træk folien af.

Skru pennens kanyle på cylinderampulholderen ved at dreje den med uret. Sørg for, at pennens

kanyle sidder korrekt fast og stramt på cylinderampulholderen.

Fjern den ydre kanylehætte, og gem den.

Fjern den indre kanylehætte, og bortskaf den.

Det kan ske, at nogle dråber slipper ud, mens du sætter nålen fast. Dette er helt normalt.

G: Klargøring

Pennen skal klargøres og afprøves, når der er sat en ny cylinderampul i og inden den første injektion

fra hver cylinderampul.

Drej doseringsknappen med uret, indtil du ser et dråbesymbol på doseringsdisplayet. Sørg for, at de

to indikatorstriber flugter. Under justering af dosen afgiver pennen et hørbart klik og en mærkbar

modstand.

Hold pennen med

kanylen pegende opad

Tryk trykknappen helt ind. Hold den inde, indtil dosisindikationen er vendt tilbage til startpositionen.

Der skal afgives nogle dråber medicin fra kanylens spids.

Hvis der ikke fremkommer nogen dråber, skal du gentage trin G, indtil du ser nogle dråber. Gentag

ikke trin G mere end fire gange, men følg anvisningerne i afsnittet Fejlfinding på bagsiden.

Administration ved hjælp af Terrosa Pen

Vask dine hænder grundigt med sæbe for at minimere risikoen for infektion.

Sørg for at have følgende klar:

Din Terrosa Pen med indsat cylinderampul

En kompatibel kanyle til pennen

En beholder til skarpe genstande til de brugte kanyler.

Brug ikke

pennen, hvis

cylinderampullen er uklar, misfarvet eller indeholder partikler.

Læs indlægssedlen til Terrosa cylinderampullen, der leveres separat.

1. Sæt penkanylen fast

Brug en ny kanyle til hver injektion. Brug ikke penkanylen, hvis emballagen er beskadiget eller ikke er

åbnet af dig selv.

Bemærk:

Der er ingen grund til at udskifte kanylen, når du bruger den direkte efter klargøring af

pennen. I dette tilfælde skal du fortsætte til trin “2. Indstilling af dosis og injektion”.

Træk folien af.

Skru penkanylen på ampulholderen ved at dreje den med uret. Sørg for, at penkanylen sidder korrekt

fast og stramt på cylinderampulholderen.

Fjern den ydre nålehætte, og gem den.

Fjern den indre nålehætte, og bortskaf den.

Det kan ske, at nogle dråber slipper ud, mens du sætter kanylen fast. Dette er helt normalt.

2. Indstilling af dosis og injektion

Advarsel

: Sørg for at du bruger den korrekte medicinopløsning. Tjek cylinderampullens etiket inden

den indsættes i cylinderampulholderen.

For at indstille den faste daglige dosis på 80 mikroliter skal du dreje doseringsknappen med uret,

indtil den stopper og ikke kan drejes yderligere. Sørg for, at displayet viser en pil, og at de to

indikatorstriber flugter. Under justering af dosen afgiver pennen et hørbart klik og en mærkbar

modstand. Forsøg ikke at tvinge doseringsknappen videre.

Bemærk:

Hvis cylinderampullen indeholder mindre end 80 mikroliter, kan doseringsknappen ikke

drejes med uret op til pilen. I dette tilfælde skal du fjerne penkanylen, udskifte cylinderampullen og

fortsætte med klargøring i henhold til trinnene for klargøring af pennen.

Vælg et egnet injektionssted, og klargør din hud, som din læge har anbefalet. Hold forsigtigt en

hudfold mellem tommel- og pegefinger. Indsæt kanylen lige og forsigtigt i huden som vist i

illustrationen.

Advarsel:

Undgå, at penkanylen bøjer eller knækker. Vip ikke pennen, når kanylen er blevet indført i

huden. Vipning af pennen kan medføre, at kanylen bøjer eller knækker. Knækkede kanyler kan sidde

fast i huden. Kontakt straks lægen, hvis der sidder en knækket kanyle fast i huden.

Tryk på trykknappen, indtil dosisindikationen er vendt tilbage til startpositionen. Hold kanylen inde i

hudfolden i yderligere 6 sekunder.

Træk langsomt pennen ud. Kontrollér, om displayet er i startpositionen for at sikre, at den fulde dosis

er blevet injiceret.

3. Fjernelse af penkanylen

Sæt forsigtigt den ydre nålehætte fast på penkanylen.

Skru nålehætten mod uret for at fjerne penkanylen. Bortskaf den korrekt, f.eks. i en beholder

beregnet til skarpe genstande.

4. Sæt pennens hætte på igen

Fjern ikke cylinderampullen fra Terrosa Pen, før den er tom.

Sæt pennens hætte på igen efter hver brug.

Sæt Terrosa Pen med indsat cylinderampul tilbage i køleskabet mellem 2 og 8 °C øjeblikkeligt efter

brug.

Bemærkning til sundhedspersonale

Lokale, sundhedsprofessionelle eller institutionelle politikker kan erstatte anvisningerne angående

håndtering og bortskaffelse af kanylen.

Yderligere oplysninger

Den genanvendelige faste doseringspen er beregnet til let administration af Terrosa til behandling af

osteoporose. Hver Terrosa cylinderampul indeholder 28 doser á fastsat 80 mikroliter Terrosa.

Brug kun din Terrosa Pen, som anvist af din læge, og ifølge denne brugsanvisning i Terrosa

indlægssedlen.

Terrosa Pen kan bruges af patienter over 18 år, der injicerer sig selv, af sundhedspersoner og af

tredjeparter såsom voksne familiemedlemmer.

Terrosa Pen må ikke bruges af blinde eller synshæmmede patienter uden hjælp fra en oplært og rask

person. Kontakt din læge i tilfælde af hørelses- eller håndteringsproblemer.

Hvis du har spørgsmål angående brugen af Terrosa Pen, kan du kontakte vores

kundeservice

når som

helst.

telefonnummer: XXXXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXXX

Kompatible penkanyler

Ypsomed mylife Clickfine 29 til 31 gauge (diameter 0,25-0,33 mm) og 12, 10, 8 eller 6 mm længde

BD Micro-Fine Ultranåle 29 til 31 gauge (diameter 0,25-0,33 mm) og 12,7, 8 eller 5 mm længde

Penkanyler fra andre producenter kan bruges i henhold til deres angivne kompatibilitetsoplysninger.

Penkanylerne må kun bruges én gang,

og Terrosa cylinderampullen må kun bruges af én person.

Opbevaring og vedligeholdelse af Terrosa Pen

Håndter din pen forsigtigt. Undgå at tabe pennen og at lade den ramme ind i hårde overflader. Beskyt

den mod vand, støv og fugt.

En fugtig klud er nok til at rengøre Terrosa Pen. Brug ikke alkohol, andre opløsningsmidler eller

rengøringsmidler. Nedsænk aldrig Terrosa Pen i vand, da dette kan beskadige den.

Brug ikke din Terrosa Pen, hvis den er beskadiget, eller hvis du er i tvivl om, hvorvidt den fungerer

korrekt.

Transporter og opbevar Terrosa Pen med isat cylinderampul ved temperaturerne angivet i

indlægssedlen for Terrosa, som leveres separat.

Opbevar din Terrosa Pen, cylinderampuller og penkanylerne utilgængeligt for børn.

Opbevar ikke Terrosa Pen med enisat kanyle, da dette kan medføre, at der dannes luftbobler i

cylinderampullen.

Bortskaffelse af Terrosa Pen og brugt tilbehør

TerrosaPen har en levetid på to år. Før du bortskaffer Terrosa Pen, skal du altid fjerne penkanylen og

cylinderampullen. Kanyler og brugte cylinderampuller skal bortskaffes sikkert og separat. Terrosa Pen

kan bortskaffes i henhold til de lokale myndigheders anvisninger.

Følg instruktionerne i denne brugsvejledning. Hvis instruktionerne ikke følges, er der risiko for forkert

medicinering, unøjagtig dosering, overførsel af sygdomme eller infektion. Søg straks lægehjælphvis du

har bekymringer relateret til dit helbred.

Advarsler

Garanti

Garantien dækker produktions- og materialefejl på din Terrosa Pen i to år fra købsdatoen. Den er

begrænset til udskiftning af pennen. Garantien dækker ikke skader forårsaget af:

brug af andre cylinderampuller end Terrosa cylinderampullerne

forkert eller uforsigtig brug, håndtering eller rengøring

brug i strid med brugsanvisningen

at pennen bruges sammen med medicinsk udstyr,tilbehør eller forbrugsvarer end det, der anbefales af

Gedeon Richter Plc.

tab, påvirkning, anvendelse af magt, kontakt med væske

anden eksponering og slid, som ikke er i overensstemmelse med brugsanvisningen.

Fejlfinding

Følg instruktionerne i tabellen, hvis du har spørgsmål angående brugen af Terrosa Pen:

Spørgsmål

Svar

1. Der ses små luftbobler i cylinderampullen.

En lille luftboble vil ikke påvirke dosen eller

medføre skade.

2. Kanylen kan ikke sættes fast.

Brug en anden kanyle i stedet. Kontakt

kundeservice, hvis den anden kanyle ikke kan

sættes fast.

3. kanylen er ødelagt/bøjet/knækket.

Brug en anden kanyle i stedet.

4. Pennen afgiver ikke et hørbart signal under

justering af dosen.

Brug ikke denne pen. Kontakt kundeservice.

5. Der kommer ikke noget medicin ud af

kanylen under klargøringstrinnet “G:

Klargøring”.

Udskift kanylen, og gentag klargøringen som

beskrevet i klargøringsafsnit “F” og “G”.

Brug ikke denne pen, hvis der stadig ikke

kommer medicin ud. Kontakt kundeservice.

6. Doseringsknappen kan ikke drejes med uret

op til pilen.

Mængden af Terrosa, der er tilbage i

cylinderampullen, er mindre end 80 mikroliter.

Udskift cylinderampullen og penkanylen og

klargør i henhold til anvisning for klargøring af

pennen.

7. Displayet venter ikke tilbage til

startpositionen efter injektion.

Gentag ikke injektionen på den samme dag.

Brug en ny kanyle til din injektion næste dag.

Indstil dosen, og gennemfør injektionen som

beskrevet i afsnit “2. Indstilling af dosis og

injektion”.

Brug ikke denne pen, hvis displayet stadig ikke

vender tilbage til startpositionen efter

injektionen. Kontakt kundeservice.

8. Der observeres spild fra pennen.

Brug ikke denne pen. Kontakt kundeservice.

9. Doseringsknappen drejede uforsætligt med

uret efter udførelse af injektionen.

Hvordan nulstiller jeg doseringsknappen til

startpositionen?

Tryk ikke på trykknappen. Nulstil pennen ved

ganske enkelt at dreje doseringsknappen mod

uret til startpositionen.

Distributør:

Gedeon Richter Plc.

Gyömrői út 19-21.

1103 Budapest, Ungarn

Fremstiller:

Ypsomed AG

Brunnmattstrasse 6

3401 Burgdorf, Schweiz

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger

hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede

bivirkninger. Se i pkt. 4.8, hvordan bivirkninger indberettes.

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Terrosa 20 mikrogram/80 mikroliter injektionsvæske, opløsning.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver dosis på 80 mikroliter indeholder 20 mikrogram teriparatid*.

En cylinderampul med 2,4 ml opløsning indeholder 600 mikrogram teriparatid (svarende til

250 mikrogram pr. ml).

*Teriparatid, rhPTH(1-34), der fremstilles i

E.-coli

ved hjælp af rekombinant DNA-teknologi, er

identisk med den 34 N-terminale aminosyresekvens af det endogene humane parathyreoideahormon.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, opløsning.

Farveløs, klar injektionsvæske, opløsning med en pH-værdi på 3,8-4,5.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Terrosa er indiceret til voksne.

Behandling af osteoporose hos postmenopausale kvinder og hos mænd, der har forhøjet risiko for

frakturer (se pkt. 5.1). Hos postmenopausale kvinder er der påvist en signifikant reduktion i

forekomsten af vertebrale og ikke-vertebrale frakturer, men ikke hoftefrakturer.

Behandling af osteoporose, der ses i forbindelse med langvarig systemisk glukokortikoidbehandling

hos kvinder og mænd med forøget risiko for frakturer (se pkt. 5.1).

4.2

Dosering og administration

Den anbefalede dosis Terrosa er 20 mikrogram administreret en gang dagligt.

Dosering

Det anbefales at give tilskud af calcium og D-vitamin til patienter, som ikke får tilstrækkeligt af disse

i deres kost.

Den maksimale totale behandlingsvarighed med teriparatid bør være 24 måneder (se pkt. 4.4).

Forløbet med 24 måneders behandling med teriparatid bør ikke gentages i patientens levetid.

Patienterne kan fortsætte med andre osteoporosebehandlinger efter afslutning af teriparatid-

behandlingen.

Specielle populationer

Nedsat nyrefunktion

Teriparatid må ikke bruges til patienter med svært nedsat nyrefunktion (se pkt. 4.3). Teriparatid bør

anvendes med forsigtighed til patienter med moderat nedsat nyrefunktion. For patienter med let nedsat

nyrefunktion er der ingen særlige forbehold.

Nedsat leverfunktion

Der forligger ingen data for patienter med nedsat leverfunktion (se pkt. 5.3). Derfor skal teriparatid

anvendes med forsigtighed.

Pædiatrisk population og unge med åbne epifyser

Teriparatids sikkerhed og virkning hos børn og unge under 18 år er ikke klarlagt.

Teriparatid frarådes til pædiatriske patienter (under 18 år), børn eller unge med åbne epifyser.

Ældre

Dosisjustering på baggrund af alder er ikke nødvendig (se pkt. 5.2).

Terrosa skal administreres en gang dagligt ved subkutan injektion i lår eller abdomen.

Administration

Lægemidlet skal udelukkende administreres ved brug af det genanvendelige Terrosa Pen-multidosis

lægemiddeladministrationssystem og injektionsnåle, der er angivet som kompatible i den medfølgende

brugsanvisning til pennen. Pennen og injektionsnålene følger ikke med Terrosa. Men ved

påbegyndelse af behandlingen skal der anvendes en pakke med cylinderampul og pen, der indeholder

en karton med en Terrosa cylinderampul og en karton med en Terrosa Pen. Terrosa må ikke bruges

med andre penne.

Patienter skal undervises i at bruge korrekte injektionsteknikker (se pkt. 6.6). Der henvises desuden til

instruktionerne i brugsanvisningen, som er vedlagt i kartonen med administrationssystemet.

Datoen for den første injektion skal desuden skrives på Terrosas yderpakning (se det dertil beregnede

felt på yderpakning: {Første anvendelse:}).

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i

pkt 6.1.

Graviditet og amning (se pkt. 4.4 og 4.6).

Præeksisterende hyperkalcæmi.

Svært nedsat nyrefunktion.

Andre metaboliske knoglesygdomme (inklusive hyperparatyreoidisme og Pagets

knoglesygdom) end primær osteoporose eller glukokortikoidinduceret

osteoporose.

Uforklarlig, forhøjet alkalisk fosfatase.

Tidligere ekstern strålebehandling eller brachyterapi af skelettet.

Patienter med maligne lidelser i skelettet eller knoglemetastaser frarådes behandling med

teriparatid.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Der er iagttaget små og forbigående stigninger i serumcalciumkoncentrationerne efter injektion af

teriparatid hos patienter med normalt calciumniveau. De maksimale serumcalciumkoncentrationer

opnås mellem 4 og 6 timer efter hver teriparatiddosis og normaliseres igen efter 16 til 24 timer. Hvis

der skal tages blodprøver for serumcalcium fra en patient, bør dette derfor gøres mindst 16 timer efter

den seneste teriparatid-injektion. Rutinemæssig monitorering af calcium er ikke nødvendigt under

behandlingen.

Serum- og urincalcium

Teriparatid kan medføre mindre stigninger i udskillelsen af calcium i urinen, men forekomsten af

hypercalcuri viste sig i de kliniske forsøg ikke at adskille sig fra den, som observeredes hos

placebo-behandlede patienter.

Teriparatid er ikke undersøgt hos patienter med aktiv urolithiasis. Teriparatid bør anvendes med

forsigtighed hos patienter med aktiv eller nylig urolithiasis, da det muligvis kan forværre tilstanden.

Urolithiasis

I kortvarige kliniske forsøg med teriparatid er der set isolerede tilfælde af forbigående ortostatisk

hypotension. Et tilfælde begyndte typisk inden for 4 timer efter doseringen og forsvandt spontant i

løbet af få minutter til få timer. Hos de forsøgspersoner, som fik forbigående ortostatisk hypotension,

forekom det i løbet af de første doser og kunne afhjælpes ved, at forsøgspersonerne blev anbragt i en

hvilende stilling. Forekomsten af forbigående ortostatisk hypotension udelukkede ikke fortsat

behandling.

Ortostatisk hypotension

Der bør udvises forsigtighed hos patienter med moderat nedsat nyrefunktion.

Nedsat nyrefunktion

Der er begrænset erfaring med den yngre, voksne population, inklusive præmenopausale kvinder (se

pkt. 5.1). Behandlingen af denne patientgruppe bør kun påbegyndes, hvis fordelene klart opvejer

risiciene.

Den yngre, voksne population

Kvinder i den fertile alder bør anvende en sikker metode præventionsmetode under behandling med

teriparatid. I tilfælde af graviditet bør behandlingen med teriparatid ophøre.

Forsøg med rotter har vist tegn på en øget forekomst af osteosarkomer ved langvarig administration af

teriparatid (se pkt. 5.3). Indtil yderligere kliniske data foreligger, bør den anbefalede behandlings-

varighed på 24 måneder ikke overskrides.

Behandlingsvarighed

Batchnummeret (lot-nummeret) på hver cylinderampul såvel som datoen for den første injektion skal

registreres af patienten på en kalender.

Dokumentation

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. dosisenhed, dvs. den er i det

væsentlige natrium-fri.

Indholdsstof

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

I et studie med 15 raske forsøgspersoner, der fik digoxin dagligt, indtil steady state var nået, påvirkede

en enkelt dosis teriparatid ikke effekten af digoxin på hjertet. Sporadiske rapporter har imidlertid

antydet, at hyperkalcæmi kan prædisponere patienter for digitalistoksicitet. Da teriparatid forbigående

øger serumcalcium, bør teriparatid anvendes med forsigtighed hos patienter i samtidig behandling

med digitalis.

Teriparatid er undersøgt i farmakodynamiske interaktionsstudier med hydrochlorthiazid. Der blev ikke

fundet nogen klinisk signifikante interaktioner.

Samtidig administration af raloxifen eller hormonal substitutionsterapi og teriparatid påvirkede

hverken teriparatids effekt på serum- eller urincalcium eller de kliniske bivirkninger.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Kvinder i den fertile alder bør anvende effektiv prævention, hvis de behandles med teriparatid. I

tilfælde af graviditet, bør brugen af Terrosa ophøre.

Kvinder i den fertile alder/ Antikonception hos kvinder

Terrosa er kontraindiceret under graviditet (se punkt 4.3).

Graviditet

Terrosa

er kontraindiceret ved amning. Det vides ikke om teriparatid udskilles i modermælken.

Amning

Forsøg med kaniner har påvist reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3). Teriparatids påvirkning af fostrets

udvikling er ikke undersøgt hos mennesker. Den potentielle risiko hos mennesker er ukendt.

Fertilitet

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Teriparatid påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene

maskiner. Forbigående ortostatisk hypotension eller svimmelhed er observeret hos nogle patienter.

Disse patienter bør ikke føre bil og betjene maskiner, før symptomerne er aftaget.

4.8

Bivirkninger

De mest almindelige bivirkninger hos patienter, der behandles med teriparatid, er kvalme, smerter i

ekstremiteterne, hovedpine og svimmelhed.

Resume af sikkerhedsprofilen

Af de patienter, som deltog i de kliniske forsøg med teriparatid, indberettede 82,8 % af teriparatid-

patienterne og 84,5 % af placebo-patienterne mindst et tilfælde af bivirkninger.

Resume af bivirkninger i tabelform

De bivirkninger, som i kliniske forsøg og ved postmarketing eksponering er blevet forbundet med

brugen af teriparatid mod osteoporose, er opsummeret i nedenstående tabel.

Følgende konvention er anvendt til at klassificere bivirkningerne: Meget almindelig ( ≥1/10),

almindelig (≥1/100 til <1/10), ikke almindelig (≥1/1000 til <1/100) og sjælden (≥1/10.000 til

<1/1.000).

Organsystem-

klasse

Meget

almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

Sjælden

Blod og

lymfesystem

Anæmi

Immunsystemet

Anafylaksi

Metabolisme og

ernæring

Hyperkolestero-

læmi

Hyperkalcæmi

over 2,76 mmol/l,

hyperurikæmi

Hyperkalcæmi

over 3,25 mmol/l

Psykiske

forstyrrelser

Depression

Nervesystemet

Svimmelhed,

hovedpine, iskias,

synkope

Øre og labyrint

Vertigo

Organsystem-

klasse

Meget

almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

Sjælden

Hjerte

Palpitationer

Takykardi

Vaskulære

sygdomme

Hypotension

Luftveje, thorax

og mediastinum

Dyspnø

Emfysem

Mave-tarm-

kanalen

Kvalme,

opkastning, hernie

hiatus,

gastroøsofageal

refluks

Hæmorroider

Hud og

subkutane væv

Forøget

svedtendens

Knogler, led,

muskler og

bindevæv

Smerter i

ekstremiteter

Muskelkramper

Myalgi, artralgi,

rygkramper/

smerter*

Nyrer og urinveje

Urininkontinens,

polyuri, imperiøs

vandladning,

nefrolitiasis

Nyresvigt/nedsat

nyrefunktion

Almene

symptomer og

reaktioner på

administrations-

stedet

Træthed,

brystsmerter,

asteni, lette og

forbigående

reaktioner ved

injektionsstedet,

inklusive smerter,

hævelse, erytem,

lokaliseret

blodudtrædning,

kløe og mindre

blødning ved

injektionsstedet

Erytem på

injektionsstedet,

reaktion på

injektionsstedet

Mulige allergiske

reaktioner lige

efter injektion:

akut dyspnø,

mund-

/ansigtsødem,

generaliseret

urticaria,

brystsmerter, ødem

(hovedsagelig

perifer)

Undersøgelser

Vægtøgning,

hjertemislyd,

forøget basisk

fosfatase

*Der er set alvorlige tilfælde af rygkramper eller -smerter få minutter efter injektion.

I kliniske forsøg blev følgende reaktioner rapporteret med en frekvensforskel på ≥ 1 % forskel i

frekvensen i forhold til placebo: Kvalme, opkastning, smerter i ekstremiteter, svimmelhed,

depression og dyspnø.

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Teriparatid øger serumurinstofkoncentrationen. I kliniske forsøg havde 2,8 % af de patienter, der

blev behandlet med teriparatid, serumurinstofkoncentrationer over normalområdets øvre grænse,

hvilket til sammenligning gjaldt 0,7 % af placebopatienterne. Denne hyperurikæmi resulterede dog

hverken i en forøgelse af arthritis urica, ledsmerter eller urolithiasis.

I et stort klinisk forsøg blev der hos 2,8 % af de kvinder, der fik teriparatid, fundet antistoffer, der

krydsreagerede med teriparatid. Generelt blev disse antistoffer først påvist efter 12 måneders

behandling og aftog efter seponering af behandlingen. Der var ingen tegn på overfølsomheds-

reaktioner, allergiske reaktioner, effekt på serumcalcium eller effekt på knoglemineraltætheden

(BMD).

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i

Indberetning af formodede bivirkninger

Appendiks V.

4.9

Overdosering

Teriparatid blev administreret i enkeltdoser på op til 100 mikrogram samt i gentagne doser på op til

60 mikrogram/dag i 6 uger. De bivirkninger, som kan forventes ved overdosering, er forsinket

hyperkalcæmi og risiko for ortostatisk hypotension. Kvalme, opkastning, svimmelhed og hovedpine

kan også forekomme.

Tegn og symptomer

Efter markedsføringen har der været tilfælde af medicineringsfejl, hvor hele indholdet af pennen med

teriparatid (op til 800 mikrogram) blev administreret som en enkelt dosis. De rapporterede

bivirkninger, som var forbigående, inkluderede kvalme, slaphed/letargi og hypotension. I nogle

tilfælde blev der ikke observeret bivirkninger som resultat af overdoseringen. Der er ikke rapporteret

om dødsfald i forbindelse med overdosering.

Erfaring med overdosering baseret på spontane indberetninger efter markedsføringen af præparatet

Der findes ingen specifik antidot til teriparatid. Behandling af en formodet overdosis bør inkludere

midlertidig seponering af teriparatid, monitorering af serumcalcium og indledning af relevante

støttende foranstaltninger, som f.eks. hydrering.

Behandling af overdosering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Calciumhomeostase, Parathyreoideahormoner og -analoger, ATC-

kode: H05AA02.

Terrosa er et biosimilært lægemiddel. De kan finde yderligere oplysninger på Det Europæiske

Lægemiddelagenturs hjemmeside

http://www.ema.europa.eu.

Det endogene parathyreoideahormon (PTH), som består af 84 aminosyrer, er den primære regulator af

calcium- og phosphatmetabolismen i knogler og nyrer. Teriparatid (rhPTH(1-34)) er den aktive del (1-

34) af det endogene humane parathyreoideahormon. De fysiologiske virkninger af PTH omfatter

stimulation af knogledannelsen gennem en direkte påvirkning af de knogledannende celler

(osteoblaster), indirekte forøgelse af calciumabsorptionen fra tarmen og øget tubulær reabsorption af

calcium og udskillelse af phosphat via nyrerne.

Virkningsmekanisme

Teriparatid er et knogledannende stof til behandling af osteoporose. Teriparatids virkninger på

skelettet afhænger af, hvordan den systemiske eksponering tilrettelægges. Ved administration af

teriparatid en gang dagligt øges remodelleringen af nyt knoglevæv på trabekulære og kortikale

knogleoverflader ved fortrinsvist at stimulere osteoblastaktivitet frem for osteoklastaktivitet.

Farmakodynamisk virkning

Risikofaktorer

Klinisk virkning og sikkerhed

Uafhængige risikofaktorer, f.eks. lav BMD (knoglemineraltæthed), alder, tidligere frakturer, hofte-

frakturer i familien, høj knogleomsætning og lavt BMI, bør tages i betragtning for at identificere

de kvinder og mænd, der har forhøjet risiko for osteoporotiske frakturer, og som kan have gavn af

behandling.

Præmenopausale kvinder med glukokortikoidinduceret osteoporose bør vurderes at have en høj

risiko for at få fraktur, hvis de har en almindelig fraktur eller en kombination af risikofaktorer, som

placerer dem i gruppen med høj risiko for at få fraktur (f.eks. lav knogletæthed [f.eks. T-score ≤ -2],

langvarig behandling med høj dosis af glukokortikoid [f.eks. ≥ 7,5 mg dagligt i mindst 6 måneder],

høj tilgrundliggende sygdomsaktivitet eller lave koncentrationer af kønshormoner).

Postmenopausal osteoporose

Det primære forsøg omfattede 1.637 postmenopausale kvinder (gennemsnitsalder: 69,5 år). Ved

baseline havde 90 % af patienterne en eller flere vertebrale frakturer, og i gennemsnit var vertebral

BMD 0,82 g/cm

(ækvivalent med en T-score = - 2,6 SD). Alle patienterne fik 1.000 mg calcium

dagligt og mindst 400 IE D-vitamin dagligt. Resultaterne af behandling med teriparatid i op til

24 måneder (median: 19 måneder) viste en statistisk signifikant reduktion af frakturer (se tabel 1).

For at forebygge en eller flere nye vertebrale frakturer var det nødvendigt at behandle 11 kvinder i en

median periode på 19 måneder.

Tabel 1

Forekomsten af frakturer hos postmenopausale kvinder

Placebo

(N = 544) (%)

Teriparatid

(N = 541) (%)

Relativ risiko vs.

placebo

(95 % KI)

Ny vertebral fraktur (≥ 1)

14,3

0,35

(0,22-0,55)

Multiple vertebrale frakturer

(≥ 2)

0,23

(0,09-0,60)

Ikke-vertebrale lavenergifrakturer

0,47

(0,25-0,87)

Store ikke-vertebrale lavenergi-

frakturer

(hofte, radius, humerus,

ribben og bækken)

0,38

(0,17-0,86)

Forkortelser: N = antal patienter randomiseret til hver behandlingsgruppe; KI = konfidensinterval

Hyppigheden af vertebrale frakturer blev vurderet hos 448 placebo- og 444 teriparatid-patienter, der

havde fået taget røntgenbillede af rygsøjlen ved baseline og som opfølgning.

p≤0.001 sammenlignet med placebo

Der er ikke set en signifikant nedsættelse af hyppigheden af hoftefrakturer.

p≤0.025 sammenlignet med placebo

Efter en median behandlingsperiode på 19 måneder var knoglemineraltætheden (BMD) øget med

henholdsvis 9 % og 4 % i lænderygsøjlen og hoften sammenlignet med placebo (p<0,001).

Effekten på frakturer efter behandlingens ophør: Efter behandlingen med teriparatid indgik 1.262 af de

postmenopausale kvinder fra det primære forsøg i et opfølgningsforsøg. Det primære formål med

forsøget var at indsamle sikkerhedsdata vedrørende teriparatid. I denne observationsperiode var anden

osteoporosebehandling tilladt, og yderligere vurdering af vertebrale frakturer blev foretaget.

Med en median på 18 måneder efter seponering af behandlingen med teriparatid sås en reduktion på

41 % (p=0,004) i antallet af patienter med mindst en ny vertebral fraktur sammenlignet med placebo.

I et åbent forsøg blev 503 postmenopausale kvinder med svær osteoporose og en lavenergifraktur

inden for de foregående 3 år (83 % havde tidligere fået osteoporosebehandling) behandlet med

teriparatid i op til 24 måneder. Ved 24 måneder var den gennemsnitlige stigning i BMD fra baseline i

lænderygsøjle, hofte og lårbenshals henholdsvis 10,5 %, 2,6 % og 3,9 %. Den gennemsnitlige stigning

i BMD fra 18 til 24 måneder var 1,4 %, 1,2 % og 1,6 % for henholdsvis rygsøjle, hofte og lårbenshals.

Et 24 måneder, randomiseret, dobbeltblindet comparator-kontrolleret fase 4 forsøg inkluderede

1360 postmenopausale kvinder med konstateret osteoporose. 680 patienter blev randomiseret til

teriparatid og 680 patienter blev randomiseret til oral risedronat 35 mg/uge. Ved baseline havde

kvinderne en gennemsnitsalder på 72,1 år, og en median på 2 gængse vertebrale frakturer; 57,9 % af

patienterne havde tidligere fået bisphosphonat og 18,8 % modtog samtidig glukokortikoidbehandling

under studiet. 1.013 (74,5 %) patienter afsluttede 24 måneders opfølgning. Den akkumulerende

middelværdi (median) af glukokortikoiddosis var 474,3 (66,2) mg i teriparatid-armen og

898,0 (100,0) mg i risedronat-armen. Middelindtag (median) vitamin D for teriparatid-armen var

1433 IE/dag (1400 IE/dag) og for risedronat-armen var det 1191 IE/dag (900 IE/dag). For de patienter

der havde fået taget røntgenbillede af rygsøjlen ved baseline og som opfølgning, var hyppigheden af

nye vertebrale frakturer 28/516 (5,4 %) hos teriparatid- og 64/533 (12,0 %) hos risedronatbehandlede

patienter, relativ risiko (95 % CI) = 0,44 (0,29-0,68), p<0,0001. Den akkumulerende hyppighed for

samlede kliniske frakturer (kliniske vertebral og non-vertebral frakturer) var 4,8 % hos teriparatid- og

9,8 % hos risedronatbehandlede patienter, harzard ratioen (95 % CI) = 0,48 (0,32-0,74), p=0,0009.

Osteoporose hos mænd

437 patienter (gennemsnitsalder: 58,7 år) indgik i et forsøg med mænd med hypogonadisk (defineret

ved lavt niveau af fri testosteron om morgenen eller forhøjet FSH eller LH) eller idiopatisk osteo-

porose. Den gennemsnitlige T-score ved baseline for rygradens og lårbenshalsens knogle-

mineraltæthed var henholdsvis -2,2 og -2,1. Ved baseline havde 35 % af patienterne haft en vertebral

fraktur, og 59 % af patienterne havde haft en ikke-vertebral fraktur.

Alle patienter fik tilbudt 1.000 mg calcium dagligt og mindst 400 IE D-vitamin dagligt. BMD i lænde-

rygsøjlen var steget signifikant efter 3 måneder. Efter 12 måneder var BMD i lænderygsøjlen og i

hoften steget med henholdsvis 5 % og 1 % sammenlignet med placebo. Der blev imidlertid ikke påvist

nogen signifikant effekt på forekomsten af frakturer.

Glukokokortikoidinduceret osteoporose

Effekten af teriparatid hos mænd og kvinder (N=428), der fik langvarig systemisk

glukokortikoidbehandling (ækvivalent med 5 mg eller mere prednison i mindst 3 måneder) blev vist i

den 18 måneder primære fase i et 36 måneder, randomiseret, dobbeltblindet, comparator-kontrolleret

forsøg (alendronat 10 mg/dag). 28 % af patienterne havde en eller flere vertebrale frakturer ved

baseline. Alle patienter fik tilbudt 1.000 mg calcium og 800 IE D-vitamin dagligt.

Dette studie inkluderede postmenopausale kvinder (N=277), præmenopausale kvinder (N=67) og

mænd (N=83). Ved baseline havde de postmenopausale kvinder en gennemsnitsalder på 61 år, en

gennemsnitlig T-score på -2,7 for BMD i lænderygsøjlen, en middel prednisondosis ækvivalent med

7,5 mg dagligt og 34 % havde en eller flere vertebrale frakturer. De præmenopausale kvinder havde en

gennemsnitsalder på 37 år, en gennemsnitlig T-score på -2,5 for BMD i lænderygsøjlen, en middel

prednisondosis ækvivalent med 10 mg dagligt og 9 % havde en eller flere vertebrale frakturer.

Mændene havde en gennemsnitsalder på 57 år, en gennemsnitlig T-score på -2,2 for BMD i

lænderygsøjlen, en middel prednisondosis ækvivalent med 10 mg dagligt og 24 % havde en eller flere

vertebrale frakturer.

69 % af patienterne gennemførte den 18 måneder lange primære fase. Ved 18 måneders endpoint

havde teriparatid signifikant forøget BMD i lænderygsøjlen (7,2 %) sammenlignet med alendronat

(3,4 %) (p<0,001). Teriparatid øgede BMD i hoften (3,6 %) sammenlignet med alendronat (2,2 %)

(p<0,01), såvel som i lårbenshalsen (3,7 %) sammenlignet med alendronat (2,1 %) (p<0,05). Hos

patienter, som blev behandlet med teriparatid, blev BMD for lænderygsøjle, hofte og lårbenshals

mellem 18 og 24 måneder øget yderligere med henholdsvis 1,7 %, 0,9 % og 0,4 %.

Ved 36 måneder viste en analyse af rygsøjlerøntgenbilleder af 169 alendronatpatienter og

173 teriparatid-patienter, at 13 patienter i alendronat-gruppen (7,7 %) havde oplevet en ny vertebral

fraktur sammenlignet med 3 patienter i teriparatid-gruppen (1,7 %)(p=0,01). Derudover havde 15 af

214 patienter i alendronat-gruppen (7,0 %) oplevet en non-vertebral fraktur sammenlignet med 16 af

214 patienter i teriparatid-gruppen (7,5 %) (p=0,84).

Hos præmenopausale kvinder var forøgelsen i BMD fra baseline til 18 måneders endpoint signifikant

større i teriparatid-gruppen – i lænderygsøjlen (4,2 % versus -1,9 %; p<0,001) og hoften (3,8 % versus

0,9 %; p=0,005) – sammenlignet med alendronatgruppen. Der blev ikke påvist nogen signifikant effekt

på hyppigheden af frakturer.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Fordelingsvolumenet er ca. 1,7 l/kg. Halveringstiden for teriparatid er ca. 1 time ved subkutan

administration, hvilket svarer til den tid, absorptionen fra injektionsstedet tager.

Fordeling

Der er ikke udført undersøgelser af metabolismen eller udskillelsen af teriparatid, men den perifere

metabolisme af parathyreoideahormon menes at foregå fortrinsvist i lever og nyrer.

Biotransformation

Teriparatid elimineres ved hepatisk og ekstrahepatisk clearance (ca. 62 l/time hos kvinder og

94 l/time hos mænd).

Elimination

Der er ikke fundet aldersrelaterede (fra 31 til 85 år) forskelle i teriparatids farmakokinetik. Det er

ikke nødvendigt at justere dosis på baggrund af alder.

Ældre

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Teriparatid udviste ikke gentoksicitet i en række standardtests. Der sås ingen teratogen effekt på rotter,

mus eller kaniner. Der blev ikke set nogen vigtige virkninger hos drægtige rotter eller mus, som fik

teriparatid i daglige doser på 30 til 1.000 mikrogram/kg. Hos kaniner forekom dog fosterresorption og

nedsat kuldstørrelse ved daglige doser på 3 til 100 mikrogram/kg. Embryotoksiciteten, som blev set

hos kaniner, kan muligvis være relateret til deres meget større følsomhed over for virkningerne af PTH

på calciumioniseret blod sammenlignet med gnavere.

Rotter, som var i næsten livsvarig behandling med daglige injektioner, fik dosisafhængig overdreven

knogledannelse og havde øget forekomst af osteosarkom, der højst sandsynligt skyldes en epigenetisk

mekanisme. Teriparatid øgede ikke forekomsten af nogen anden form for neoplasi hos rotter. Med

baggrund i de knoglefysiologiske forskelle mellem rotter og mennesker er den kliniske relevans af

disse fund sandsynligvis lille. Der observeredes ingen knogletumorer hos ovariektomerede aber efter

18 måneders behandling eller i løbet af en 3 års opfølgningsperiode efter behandlingsophør.

Yderligere er der hverken observeret osteosarkomer i kliniske forsøg eller under det senere

opfølgningsforsøg.

Dyreforsøg har vist, at svært nedsat hepatisk blodomløb nedsætter eksponeringen af PTH til det

primære nedbrydningssystem (Kupffers stjerneceller) og dermed clearance af PTH(1-84).

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Eddikesyre, koncentreret

Mannitol

Metacresol

Natriumacetattrihydrat

Saltsyre (til pH-justering)

Natriumhydroxid (til pH-justering)

Vand til injektionsvæsker

6.2

Uforligeligheder

Da der ikke foreligger studier af eventuelle uforligeligheder, må dette lægemiddel ikke blandes med

andre lægemidler.

6.3

Opbevaringstid

2 år.

Kemisk stabilitet under brug er bevist i 28 dage ved 2-8 °C.

Fra et mikrobiologisk perspektiv kan præparatet efter åbning opbevares i op til 28 dage inden for

holdbarhedstiden ved 2-8 °C.

Andre opbevaringstider og opbevaringsforhold under brug er på brugerens eget ansvar.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C). Efter cylinderampullen sættes i pennen, skal den kombinerede

pen og cylinderampul lægges tilbage i køleskabet umiddelbart efter brug.

Må ikke nedfryses. Opbevar cylinderampullen i kartonen for at beskytte den mod lys.

Opbevar ikke pennen med påsat nål. Fjern ikke cylinderampullen fra pennen, efter den bruges første

gang.

Opbevaringsforhold efter anbrud af lægemidlet, se pkt. 6.3.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

3 ml cylinderampul (silikonebehandlet type I glas) med en stempelprop (bromobutyl) og forsegling

(aluminium og gummibeklædt segl) pakket i en plastbakke med folielåg pakket i en karton.

Hver cylinderampul indeholder 2,4 ml opløsning svarende til 28 doser med 20 mikrogram

(pr. 80 mikroliter).

Pakningsstørrelse:

Terrosa 20 mikrogram/80 mikloliter injektionsvæske, opløsning:

1 eller 3 cylinderampuller.

Terrosa pakke med cylinderampul og pen:

1 karton med Terrosa cylinderampul (med 1 cylinderampul) og 1 karton med Terrosa Pen (med 1

pen).

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Terrosa leveres i en cylinderampul. Terrosa cylinderampuller skal anvendes udelukkende i den

genanvendelige Terrosa Pen til flere doser og må ikke anvendes med nogen anden pen. Der medfølger

ingen kanyler med dette medicinske produkt.

Hver cylinderampul og pen er beregnet til brug af én patient. Pennen kan bruges med kompatible

kanyler. De er angivet i brugsanvisningen til pennen. Der skal anvendes en ny steril kanyle til pennen

til hver injektion.

Tjek altid cylinderampullens udløbsdato, inden den indsættes i Terrosa Pen. For at undgå

medicineringsfejl sørg for, at datoen ved ibrugtagning af en ny cylinderampul er mindst 28 dage fra

udløbsdatoen.

Inden pennen anvendes første gang, skal patienten læse og forstå den medfølgende brugsanvisning til

pennen.

Efter hver injektion skal pennen lægges tilbage i køleskabet. Efter den bruges første gang, må

cylinderampullen ikke fjernes fra pennen i anvendelsesperioden på 28 dage.

Terrosa må ikke overføres til en injektionssprøjte.

Tomme cylinderampuller må ikke fyldes op igen.

Terrosa må ikke bruges, hvis opløsningen er uklar, farvet eller indeholder synlige partikler.

Ikke anvendte lægemidler samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Gedeon Richter Plc.

Gyömrői út 19-21.

1103 Budapest

Ungarn

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/16/1159/001 [1 cylinderampul]

EU/1/16/1159/002 [3 cylinderampuller]

EU/1/16/1159/003 [Pakke med cylinderampul og pen]

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 04 januar 2017

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om produktet findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside

http://www.ema.europa.eu

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Del denne information