Tekturna

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

09-09-2009

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

09-09-2009

Aktiv bestanddel:
aliskiren
Tilgængelig fra:
Novartis Europharm Ltd.
ATC-kode:
C09XA02
INN (International Name):
aliskiren
Terapeutisk gruppe:
Agenter, der virker på renin-angiotensinsystemet
Terapeutisk område:
Forhøjet blodtryk
Terapeutiske indikationer:
Behandling af essentiel hypertension.
Produkt oversigt:
Revision: 4
Autorisation status:
Trukket tilbage
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/000852
Autorisation dato:
2007-08-22
EMEA kode:
EMEA/H/C/000852

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

09-09-2009

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

09-09-2009

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

09-09-2009

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

09-09-2009

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

09-09-2009

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

09-09-2009

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

09-09-2009

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

09-09-2009

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

09-09-2009

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

09-09-2009

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

09-09-2009

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

09-09-2009

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

09-09-2009

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

09-09-2009

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

09-09-2009

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

09-09-2009

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

09-09-2009

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

09-09-2009

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

09-09-2009

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

09-09-2009

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

09-09-2009

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

09-09-2009

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

09-09-2009

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

09-09-2009

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

09-09-2009

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

09-09-2009

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

09-09-2009

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

09-09-2009

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

09-09-2009

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

09-09-2009

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

09-09-2009

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

09-09-2009

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

09-09-2009

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

09-09-2009

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

09-09-2009

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

09-09-2009

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

09-09-2009

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

09-09-2009

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

09-09-2009

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

09-09-2009

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

09-09-2009

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

09-09-2009

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

09-09-2009

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

09-09-2009

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

09-09-2009

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

09-09-2009

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

09-09-2009

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

09-09-2009

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

09-09-2009

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

09-09-2009

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

09-09-2009

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

09-09-2009

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

09-09-2009

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

09-09-2009

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

09-09-2009

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

09-09-2009

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

09-09-2009

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

09-09-2009

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

09-09-2009

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

09-09-2009

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

09-09-2009

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

09-09-2009

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

09-09-2009

BILAG I

PRODUKTRESUME

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Tekturna 150 mg filmovertrukne tabletter

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver filmovertrukken tablet indeholder 150 mg aliskiren (som hemifumarat).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukken tablet

Lys pink, udadbuet, rund tablet, præget med ”IL” på den ene side og ”NVR” på den anden side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Behandling af essentiel hypertension.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Den anbefalede dosis af Tekturna er 150 m

én gang dagligt. Hos patienter med utilstrækkeligt

kontrolleret blodtryk kan dosis øges til 300 mg én gang dagligt.

Den antihypertensive effekt er til stede i betydelig grad inden for to uger (85-90 %) efter initiering af

behandling m

d 150 mg en gang dagligt.

Tekturna kan anvendes alene eller kombineres med andre antihy

ertensiva (se pkt 4.4 og 5.1).

Tekturna bør tages med et let måltid mad én gang daglig, fortrinsvis på samme tidspunkt hver dag.

Grapefrugt juice må ikke tages sammen med Tekturna.

Nedsat nyrefunktion

Der kræves ingen justering af initialdosen for patienter med mildt til stærkt nedsat nyrefunktion (se

pkt. 4.4 og 5.2).

Nedsat leverfunktion

Der kræves ingen justering af initialdosen for patienter m

d mildt til stærkt nedsat leverfunktion (se

pkt. 5.2).

Ældre patienter (over 65 år)

Der kræves ingen justering af initialdosen for ældre patienter.

Pædiatriske patienter (under 18 år)

Tekturna bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år p.g.a. manglende dokumentation for

sikkerhed og virkning (se pkt. 5.2).

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne.

Angioødem forårsaget af aliskiren i anamnesen.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

2. og 3. trimester af graviditet (se pkt. 4.6).

Brug af aliskiren sammen med ciclosporin, en yderst potent P-gp-hæmmer, og andre potente P-gp-

hæmmere (quinidin, verapamil) er kontraindiceret (se pkt. 4.5).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Patienter, som anvender andre lægemidler der hæmmer renin-angiotensin systemet (RAS), og/eller har

nedsat ny

refunktion og/eller diabetes m

ellitus har en øget risiko for hyperkalæmi under behandling

med aliskiren.

Aliskiren bør anvendes med forsigtighed til patienter me

d svær hjertesvigt (New York Heart

Association [NYHA] klasse III-IV).

I tilfælde af alvorlig og vedvarende diarré bør behandling med Tekturna stoppes.

Angioødem

Som ved andre stoffer, der virker på renin-angiotensin-systemet, er angioødem blevet rapporteret hos

patienter, som behandles med aliskiren. Hvis angioødem opstår, skal Tekturna seponeres med det

samme, og der skal iværksættes relevant behandling og monitorering, indtil komplet og vedvarende

resolution af tegn og symptomer indtræffer. Hvis tunge, glottis og svælg er påvirket, skal der gives

adrenalin. Yderligere skal der tages de nødvendige forholdsregler for at sikre patientens luftveje.

Patienter med natrium- og/eller væskemangel

Symptomatisk hypotension kan forekomme hos patienter m

d markant væske- og/eller natriummangel

(f.eks. patienter, som får høje doser af diuretika) efter initiering af behandling med Tekturna. Denne

tilstand bør korrigeres før administration af Tekturna, eller behandlingen skal indledes under nøje

medicinsk overvågning.

Nedsat nyrefunktion

Tekturna er ikke undersøgt i kliniske studier med hy

pertensive patienter, der har svært nedsat

refunktion (serumkreatinin ≥ 150 μmol/l eller 1,70 mg/dl hos kvinder og ≥ 177 μmol/l eller

2,00 mg/dl hos mænd og/eller estimeret glomerulær filtrationsrate (GFR) < 30 ml/min.), tidligere

dialyse, nefrotisk syndrom eller renovaskulær hypertension. På grund af de manglende

sikkerhedsoplysninger for Tekturna skal der udvises forsigtighed overfor patienter med svært nedsat

nyrefunktion.

Som for andre stoffer, der virker på renin-angiotensin-system

et, skal der udvises forsigtighed, når

aliskiren gives til patienter, der er prædisponerede for renal dysfunktion som hypovolæmi (f.eks. pga.

blodtab, alvorlig og vedvarende diarré, vedvarende opkastning), hjertelidelse, leverlidelse eller

nyrelidelse. Akut nyresvigt, som var reversibel ved seponering af behandlingen, er rapporteret efter

markedsføring hos risikopatienter, som fik aliskiren. Hvis der opstår tegn på nyresvigt, skal

aliskirenbehandling afbrydes med det samme.

Nyrearteriestenose

Der er ingen tilgængelige kontrollerede kliniske data om brug af Tekturna til patienter med unilateral

eller bilateral nyrearteriestenose eller brug af Tekturna til patienter med stenose i en enkelt nyre. Der

er dog, ligesom for andre stoffer, der virker på renin-angiotensin-systemet, en øget risiko for

nyreinsufficiens, inklusive akut nyresvigt, når patienter med nyrearteriestenose behandles med

aliskiren. Derfor skal der udvises forsigtighed hos disse patienter. Hvis der opstår nyresvigt, skal

ehandlingen afbrydes.

Moderate P-gp-hæmmere

Samtidig administration af aliskiren 300 mg og ketoconazol 200 mg resulterede i en 76 % stigning i

aliskirens AUC, men P-gp-hæmmere som ketoconazol kan forventes at øge vævskoncentrationerne

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

mere end plasmakoncentrationerne. Der skal derfor udvises forsigtighed, hvis aliskiren gives sammen

med moderate P-gp-hæmmere som ketoconazol (se pkt. 4.5).

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Tekturna har ingen kendte klinisk relevante interaktioner med lægemidler, som typisk bruges til

behandling af hypertension eller diabetes.

Stoffer, som er undersøgt i kliniske farmakokinetiske studier inkluderer acenocoumarol, atenolol,

celecoxib, pioglitazon, allopurinol, isosorbid-5-mononitrat, ramipril og hydrochlortiazid. Der er ikke

identificeret nogen interaktioner.

Samtidig administration af aliskiren med enten valsartan (↓28 %)

, metformin (↓28 %), amlodipin

(↑29 %) eller cimetidin (↑19 %) resulterede i en ændring af C

eller AUC for Tekturna på mellem

20 % og 30 %. Ved samtidig administration med atorvastatin steg AUC og C

for Tekturna ved

steady state med 50 %. Samtidig administration af Tekturna havde ingen signifikant indvirkning på

atorvastatins, valsartans, metformins eller amlodipins farmakokinetik. Dosisjustering for Tekturna

eller disse samtidigt administrerede lægemidler er derfor ikke nødvendig.

Biotilgængeligheden af digoxin kan blive lettere nedsat af Tekturna.

Foreløbige data tyder på at irbesartan kan nedsætte AUC og C

for Tekturna.

I forsøgsdyr er det blevet vist a P-gp har stor indfly

delse på Tekturnas biotilgængelighed. Inducere af

P-gp (prikbladet perikum, rifampicin) kan derfor nedsætte biotilgængeligheden af Tekturna.

Interaktioner med CYP450

Aliskiren hæmmer ikke CYP450-isoenzymer (CYP1A2, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 og 3A). Aliskiren

inducerer ikke CYP3A4. Det forventes derfor ikke, at aliskiren påvirker den systemiske eksponering

af stoffer, som hæmmer, inducerer eller metaboliseres af disse enzymer. Aliskiren metaboliseres

minimalt af cytokrom P450-enzymer. Derfor forventes der ingen interaktioner på grund af hæmning

eller induktion af CYP450 isoenzymer er dermed ikke forventet. CYP3A4-hæmmere påvirker dog ofte

også P-gp. Øget aliskiren-eksponering ved samtidig administration af CYP3A4-hæmmere, som også

hæmmer P-gp, kan derfor forventes (se også P-glycoprotein interaktioner herunder).

Interaktioner med P-glycoprotein

I prækliniske forsøg er det vist, at MDR1/Mdr1a/1b (P-gp) er det vigtigste efflukssystem involveret i

aliskirens intestinale absorption og galdeudskillelse. Induktorer af P-gp (perikum, rifampicin) kan

muligvis derfor nedsætte Tekturnas biotilgængelighed. Selvom det ikke er blevet undersøgt for

aliskiren, er det kendt, at P-gp også kontrollerer vævsoptaget for et stort udvalg af substrater, og P-gp

kan øge koncentrationsforholdet mellem væv og plasma. Derfor kan kan P-gp-induktorer øge

vævskoncentrationen mere end plasmakoncentrationen. Muligheden for interaktioner med lægemidler

ved P-gp’s bindingssted vil sandsynligvis afhænge af denne transportørs hæmningsgrad.

P-gp-substrater eller svage hæmmere

Der er ikke observeret nogen relevante interaktioner m

d atenolol, digoxin, amlodipin eller cimetidin.

Ved samtidig administration af aliskiren (300 mg) og atorvastatin (80 mg) blev AUC og C

aliskiren øget med 50 % ved steady state.

Moderate P-gp-hæmmere

Administration af ketoconazol (200 mg) sammen med aliskiren (300 mg) resulterede i en 80 %

stigning af plasm

aniveauerne for aliskiren (AUC og C

). Prækliniske forsøg tyder på, at samtidig

administration af aliskiren og ketoconazol øger aliskirens gastrointestinale absorption og mindsker den

biliære udskillelse. Aliskirens ændringer af plasmaniveauerne ved tilstedeværelse af ketoconazol

forventes at ligge inden for det område, der ville være opnået, hvis aliskirendosis blev fordoblet.

Aliskirendoser på op til 600 mg eller det dobbelte af den højeste anbefalede terapeutiske dosis er

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

fundet at være veltolererede i kontrollerede kliniske forsøg. Alligevel forventes det, at P-gp-hæmmere

øger vævskoncentrationerne mere end plasmakoncentrationerne. Der skal derfor udvises fors

hvis aliskiren gives sammen ketoconazol eller andre moder

igtighed,

ate P-gp-hæm

ere (itraconazol,

larithromycin, telithromycin, erythromycin, amiodaron).

Potente P-gp-hæmmere

Et interaktionsforsøg med raske frivillige personer, hvor dosis blev administreret en gang, har vist

ciclosporin (200 og 600 mg) øger C

af aliskiren 75 mg cirka 2,5 gange og AUC cirka 5 gange.

Forøgelsen kan være større for de højere doser af aliskiren. Derfor

, at

er sam

tidig adm

inistration af

liskiren og potente P-gp-hæmmere kontraindiceret (se pkt. 4.3).

Furosemid

Når aliskiren blev administreret sammen med furosemid, faldt AUC og C

for furosemid med

henholdsvis 28 % og 49 %. Det anbefales derfor at monitorere virkningen ved initiering og justerin

af furosem

idbehandling for at undgå potentiel underudnyttelse i kliniske situationer med volumen-

verload.

Non-steroide anti-inflammatoriske lægemidler (NSAID)

Som for andre stoffer, der virker på renin-angiotensin-systemet, kan NSAID reducere aliskirens

antihypertensive effekt. Hos visse patienter med påvirket nyrefunktion (dehydrerede patienter eller

ældre patienter) kan samtidig administration af aliskiren og NSAID medføre en yderligere forværring

af nyrefunktionen, inklusive risiko for akut nyresvigt, som sædvanligvis e

r reversibel. Kombination af

liskiren og NSAID kræver derfor forsigtighed, især hos ældre patienter.

Kalium og kaliumbesparende diuretika

Baseret på erfaringer med andre stoffer, som påvirker renin-angiotensin-systemet kan samtidig brug af

kaliumbesparende diuretika, kaliumtilskud, kaliumholdige salterstatninger eller andre stoffer, som k

øge koncentrationen af kalium i serum (f.eks. heparin), føre til øget

serum

kalium

. Der bør udvises

rsigtighed, hvis samtidig medicinering betragtes som nødvendig.

Grapefrugt juice

På grund af manglende data om mulig interaktion mellem grapefrugt juice og aliskiren kan denne

teraktion ikke udelukkes. Grapefrugt juice må ikke tages sammen med Tekturna.

Warfarin

Effekten af Tekturna på warfarins farmakokinetik er ikke blevet evalueret.

Fødeindtag

Måltider med højt fedtindhold reducerer absorptionen af Tekturna betragteligt.

.6

Graviditet og am

ning

4

Graviditet

Der foreligger ikke data om brugen af hos gravide kvinder. Tekturna var ikke teratogent i

kaniner (se pkt. 5.3). Andre stoffer, som virker direkte på RAS, associeres med alvorlige

fostermisdannelser og dødsfald hos nyfødte. Tekturna bør, som andre præparater, der virker direkte på

RAS, ikke anvendes under 1. trimester i graviditeten (se pkt. 4.3) eller hos kvinder, som planlæ

blive gravide. Tekturna er kontraindikeret under 2. og 3. trimester af graviditeten. Læger, som

ordinerer præparater, der virker på RAS, bør rådgive kvinder i den fertile alder om den potentielle

risiko ved disse stoffer under gravi

rotter eller

gger at

ditet.

Hvis der opstår graviditet under behandlingen, skal Tekturna

eponeres som

konsekvens heraf.

Amning

Det vides ikke, om aliskiren udskilles i human modermælk. Tekturn

a udskilles i mælken hos

diegivende rotter. Det anbefales derfor ikke til kvinder der am

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Der er ikke foretaget undersøgelser af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene

maskiner. Når m

an fører motorkøretøjer eller betjener maskiner, skal man være opmærksom på, at der

lejlighedsvis kan optræde svimmelhed eller træthed under hvilken som helst antihypertensiv

behandling. Tekturna har en ubetydelig indflydelse på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene

maskiner.

4.8

Bivirkninger

Tekturna er evalueret med henblik på sikkerhed hos m

re end 7.800 patienter, herunder over 2.300,

som var i behandling i mere end 6 måneder, og mere end 1.200, som var i behandling i over 1 år.

Incidensen af bivirkninger viste ingen forbindelse med køn, alder, BMI, race eller etnicitet.

Behandling med Tekturna udviste en samlet incidens af bivirkninger svarende til placebo for

behandling med op til 300 mg. Bivirkningerne var generelt milde og forbigående og det har kun

sjældent været nødvendigt at seponere behandlingen. Den mest almindelige bivirkning er diarré.

For patienter, der blev behandlet med placebo (0,6 %) svarede incidensen af hoste til incidensen for

patienter, der blev behandlet me

d Tekturna (0,9 %).

Bivirkningerne (tabel 1) er ordnet i frekvensgrupper med den mest almindelige først og ved

anvendelse af følgende definition: Meget almindelig (≥1/10); almindelig (≥1/100 til <1/10); ikke

almindelig (≥1/1.000 til <1/100); sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000); meget sjælden (<1/10.000),

inklusive enkeltstående rapporter. Inden for hver enkelt frekvensgruppe er bivirkningerne opstillet

efter, hvor alvorlige de er. De alvorligste bivirkninger er anført først.

Tabel 1

Mave-tarmkanalen

Almindelig:

Diarré

Hud o

g subkutane væv

Ikke almindelig:

Udslæt

Sjælden:

Angioødem

Angioødem er forekommet under behandling med Tekturna. I kontrollerede kliniske studier forekom

angioødem sjældent under behandling med Tekturna, og havde sammenlignelig hyppighed med

placebo eller hydrochlorthiazid. Tilfælde af angioødem er også rapporteret efter markedsføring

(frekvens ikke kendt). I tilfælde af tegn tydende på en allergisk reaktion (særligt besvær med

vejrtrækning eller synkning, hævelse i ansigtet, ekstremiteterne, øjne, læber og/eller tunge), bør

atienten afbryde behandlingen og kontakte lægen (se pkt. 4.4).

Laboratoriefund

I kontrollerede kliniske forsøg blev klinisk relevante ændringer i standardlaboratorieparametre i få

tilfælde associeret med administration af Tekturna. I kliniske studier af hypertensive patienter havde

Tekturna ingen klinisk signifikant virkning på total kolesterol, HDL-kolesterol, fastende triglycerider,

stende glukose eller urinsyre.

Hæmoglobin og hæmatokritværdi

: Der blev observeret sm

å fald i hæm

oglobin og hæmatokritværdi

(gennemsnitligt fald på henholdsvis ca. 0,05 mmol/l og 0,16 volumenprocent). Ingen patienter fik

seponeret behandlingen på grund af anæmi. Denne virkning ses også med andre stoffer, som virker på

enin-angiotensin-systemet, f.eks. ACE-hæmmere og angiotensin-II-antagonister.

Serumkalium

: Stigningerne i serumkalium

var minimale og ikke hyppige hos patienter med essentiel

hypertension, som blev behandlet med Tekturna alene (0,9 % kontra 0,6 % med placebo). I et studie,

hvor Tekturna blev anvendt sammen med en ACE-hæmmer i en diabetisk population, var stigningerne

i serumkalium dog mere hyppige (5,5 %). Derfor er rutinemæssig monitorering af elektrolytter og

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

nyrefunktion som ved andre stoffer, der virker på RAS-systemet, indiceret i patienter med diabetes

mellitus, nyresygdom eller hjertesvigt.

Efter markedsføring er der rapporteret om renal dysfunktion og tilfælde af akut ny

resvigt hos

risikopatienter (se pkt. 4.4).

4.9

Overdosering

Der er begrænsede data til rådighed vedrørende overdosering hos m

nnesker. De mest sandsynlige

manifestationer af overdosering vil være hypotension relateret til aliskirens antihypertensive virkning.

Hvis der skulle opstå symptomatisk hypotension, bør der iværksættes støttende behandling.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Reninhæmmer, ATC-kode: C09XA02

Aliskiren er en oral aktiv, non-peptid, potent og selektiv direkte hæmmer af humant renin.

Ved at hæmme enzymet renin hæmmer aliskiren RAS-systemets aktiveringspunkt og blokerer

konverteringen af angiotensinogen til angiotensin

I og m

indsker niveauet af angiotensin I og

angiotensin II. Mens andre stoffer, som hæmmer RAS (ACE-hæmmere og angiotensin-II-antagonister

(ARB)) forårsager en kompensatorisk stigning i plasmareninaktiviteten (PRA), mindsker behandling

med aliskiren PRA hos hypertensive patienter med ca. 50-80 %. Tilsvarende reduktioner blev fundet,

når aliskiren blev kombineret med andre antihypertensive stoffer. Den kliniske betydning af

forskellene i effekt på PRA er ikke kendt på nuværende tidspunkt.

Hypertension

Hos hypertensive patienter gav administration af Tekturna en gang dagligt i doser på 150 mg og

300 mg dosisafhængige reduktioner i både det systoliske og det diastoliske blodtryk, som blev

opretholdt over hele dosisintervallet på 24 timer (med vedvarende gavnlig virkning tidligt om

morgenen) med en gennemsnitlig peak/trough ratio for diastolisk respons på op til 98 % for 300-mg-

dosen. 85-90 % af den maksimale blodtrykssænkende effekt blev observeret efter 2 uger. Den

blodtryksnedsættende effekt blev opretholdt under langtidsbehandling og var uafhængig af alder, køn,

BMI og etnicitet. Tekturna er undersøgt i 1.864 patienter i alderen 65 år eller derover og i

26 patienter i alderen 75 år eller derover.

Undersøgelser af Tekturna-m

onoterapi har vist en blodtry

kssænkende effekt, som er sammenlignelig

med andre klasser af antihypertensiva, herunder ACE-hæmmere og angiotension-II-antagonister.

Sammenlignet med et diuretikum (hydrochlortiazid – HCTZ) sænkede Tekturna 300 mg det

systoliske/diastoliske blodtryk med 17,0/12,3 mmHg sammenlignet med 14,4/10,5 mmHg for HCTZ

25 mg efter 12 ugers behandling. Hos hypertensive patienter med diabetes var monoterapi med

ekturna både sikker og effektiv.

Der er undersøgelser af kom

binationsbehandling tilgængelige hvor

Tekturna er kombineret med

diuretikaet hydrochlorthiazid, ACE-hæmmeren ramipril, calciumkanal-blokkeren amlodipin og

angiotensinreceptor-antogonisten valsartan og betablokeren atenolol. Disse kombinationer var

veltolereret. Tekturna inducerede en additiv blodtrykssænkende virkning ved kombination med

hydrochlorthiazid og ramipril. Hos patienter, som ikke responderede tilstrækkeligt på 5 mg af

calciumantagonisten amlodipin, havde kombinationen med Tekturna 150 mg en blodtrykssænkende

virkning, som svarede til den opnåede virkning ved at amlodipindosen blev øget til 10 mg, men med

en lavere incidens af ødem (aliskiren 150 mg/amlodipin 5 mg 2,1 % kontra amlodipin 10 mg 11,2 %).

Tekturna i kombination med angiotensinreceptor-antagonisten valsartan viste en additiv

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

blodtrykssænkende effekt i et studie specifikt designet til at undersøge effekten af

iabetes gav Tekturna en additiv blodtryksreduktion, når det blev kombineret med ramipril, mens

ling med andre antihypertensiva. Ved ophør

f behandlingen vendte blodtrykket gradvist tilbage mod basisniveauet over flere uger, og der var

turna 150 mg godt tolereret. Type B natriuretisk peptid (BNP)-

e ikke serumkoncentrationen af kreatinin men blev forbundet med en

kturna med hensyn til mortalitet, kardiovaskulær morbiditet og organskade

kombinationsterapien.

Hos adipøse patienter m

d utilstrækkelig respons på HCTZ 25 mg gav tillægsbehandling med

Tekturna 300 mg en yderligere blodtryksnedsættende effekt, som var sammenlignelig med

tillægsbehandling af irbesartan 300 mg eller amlodipin 10 mg. Hos hypertensive patienter med

kombination af Tekturna og ramipril havde en lavere incidens af hoste (1,8 %) end ramipril (4,7 %).

Der er ingen tegn på hy

potension efter første dosis og ingen indvirkning på pulsen hos patienter, som

er blevet behandlet i kontrollerede kliniske undersøgelser. Kraftig hypotension var usædvanlig (0,1 %

hos patienter med ukompliceret hypertension, som blev behandlet med Tekturna alene. Hypotensio

var også usædvanlig (< 1 %) under kombinationsbehand

ingen tegn på reboundeffekt for blodtrykket eller PRA.

I et 3-m

åneders studie med 302 patienter med let stabilt hjertesvigt, som alle var i standardbehandling

for stabilt hjertesvigt blev tillæg af Tek

niveauet blev nedsat med 25 % i Tekturna-armen sammenlignet med placebo. Den kliniske signifikans

af denne reduktion er dog ikke kendt.

I et 6 må

neders studie med 599 hypertensionspatienter med type 2 diabetes mellitus og nefropati, der

alle fik 100 mg losartan sammen med optimal antihypertensiv standardbehandling, opnåede ved tillæ

af Tekturna 300 mg en 20 % reduktion i forhold til placebo i urin-albumin-kreatininforholdet

(UACR), dvs. fra 58 mg/mmol til 46 mg/mmol. Andelen af patienter, som fik UACR reduceret med

mindst 50% fra baseline ved forsøgets slutning var henholdsvis 24,7 % for Tekturna og 12,5 % for

placebo. Den kliniske relevans af en reduktion i UACR er ikke fastslået uden en samtidig effekt på

blodtrykket. Tekturna påvirked

øget frekvens (4,2 % vs. 1,9 % for placebo) af serum-kalium

koncentrationen

6,0 mmol, selvom det

ikke var statistisk signifikant.

Gavnlige virkninger af Te

er for nærværende ikke kendt.

ardiel elektrofy

siologi

Ingen effekt på QT-intervallet blev rapp

ontrolleret studie ved anvendelse af standard og Holter elektrokardiografi.

orteret i et random

iseret, dobbeltblindet, placebo og aktivt

5.2

Farmakokinetiske

egenskaber

Absorption

Efter oral absorption nås de maksimale plasmakoncentrationer af aliskiren efter 1-3 timer. Aliskirens

bsolutte biotilgængelighed er ca. 2-3 %. Måltider med højt fedtindhold reducerer C

med 85 % og

70 %. Steady state-plasmakoncentrationerne nås inden for 5-7 dage efter administration en

AUC med

gang dagligt, og steady state-niveauerne er ca. 2 gange større end ved initialdosen.

Fordeling

fter intravenøs administration er det gennemsnitlige distributionsvolumen om

kring 135 liter, hvilket

res om

fattende i det ekstravaskulære rum

. Aliskirens

indikerer, at aliskiren distribue

plasmaproteinbinding er moderat (47-51 %) og uafhængig af koncentrationen.

Metabolisering og udskillelse

Den gennemsnitlige halveringstid er ca. 40 timer (interval 34-41 timer). Aliskiren udskilles

hovedsageligt som et uændret stof i fæces (78 %). Cirka 1,4 % af den totale orale dosis

etaboliseret. Denne metabolisering sky

bliver

ldes enzymet CYP3A4. Omkring 0,6 % af dosis genfindes i

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

urinen efter oral administration. Efter intravenøs administration er den gennemsnitlige

plasmaclearance ca. 9 l/time.

Linearitet/non-linearitet

Eksponeringen med aliskiren øgedes mere end proportionelt sammenlignet med stigning

Efter administrati

en i dosis.

on af en enkelt dosis i intervallet 75 til 600 m

, resulterede en fordobling i dosis i en

2,3 og 2,6 fold stigning i respektivt AUC og C

. Ved steady state kan non-linearitet være mere

er er årsag til afvigelsen fra linearitet er ikke blevet identificeret. En mulig

udtalt. Mekanismen d

mekanisme er mætning af transportere på absorptionsstedet eller ved den hepatobiliære

udskillelsesrute.

Patientkarakteristika

Aliskiren er en effektiv en gang daglig antihypertensiv beh

andling til voksne patienter uanset køn,

lder, BMI og etnicitet.

ngen

funktion.

,8 og 2 gange niveauet hos raske personer efter adm

nistration af en enkelt dosis og ved steady state.

en der skal udvises forsigtighed hos patienter med svært nedsat nyrefunktion.

ignifikant påvirket hos patienter med let til svær leversygdom.

erfor er justering af initialdosen af aliskiren ikke nødvendig hos patienter med let til svært nedsat

k signifikant. Selvom aliskiren har et kendt irritationspotentiale blev de opnåede

ikkerhedsmargener i et studie på raske frivillige forsøgspersoner hos mennesker ved en dosis på

toksicitet eller

Sikkerhedsfarmakologistudier afslørede ingen bivirkninger på funktionen af centralnervesystemet og

respiratorisk eller kardiovaskulær funktion. Hændelser under gentagen-dosis toksicitetsstudier i dyr

var i overensstemmelse med det kendte potentiale for lokalirritation eller de forventede

farmakologiske effekter af aliskiren.

AUC er 50% højere hos ældre (> 65 år) end hos yngre individer. Køn, vægt og etnicitet har i

klinisk relevant indflydelse på aliskirens farmakokinetik.

Aliskirens farmakokinetik blev evalueret hos patienter med varierende grader af nedsat nyre

Den relative AUC og C

for aliskiren hos personer med nedsat nyrefunktion lå på mellem

Disse observerede ændringer korrelerede imidlertid ikke m

ed graden af nedsat nyrefunktion. Det er

ikke nødvendigt at justere initialdosen af Tekturna hos patienter med mildt til svært nedsat

nyrefunktion, m

Aliskirens farmakokinetik blev ikke s

leverfunktion.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Det karcinogene potentiale blev vurderet i et 2-årigt rottestudie og i et 6-måneders studie af transg

mus. Der blev ikke påvist noget karcinogent potentiale. Der er registreret et tilfælde af adenom i kol

og et tilfælde af adenocarcinom i coecum hos rotter ved dosen 1.500 mg/kg/dag, hvilket ikke var

statistis

300 mg anset for at være passende ved 9-11 gange baseret på fækale koncentrationer eller 6 ga

baseret på koncentrationerne i m

cosa, sammenlignet med 250 mg/kg/dag i karcinogenitetsstudiet

rotter.

Aliskiren havde ikke noget m

tagent potentiale i

in vitro-

in vivo

-mutagenicitetsstudierne.

Analyserne omfattede

in vitro

-analyser af bakterie- og pattedyrsceller og

in vivo

-vurderinger hos

rotter.

tudier af aliskirens reproduktive toksicitet viste ingen tegn på embryoføtal

teratogenicitet ved doser på op til 600 mg

/kg/dag hos rotter eller 100 mg/kg/dag hos kaniner.

Fertiliteten og den præ- og postnatale udvikling blev ikke påvirket hos rotter ved doser på op til

250 mg/kg/dag. Doserne hos rotter og kaniner gav en systemisk eksponering, der var henholdsvis 1-4

og 5 gange højere end den maksimale anbefalede humane dosis (300 mg).

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Crospovidon

Magnesiumstearat

Cellulose, mikrokrystallinsk

Povidon

Silica, kolloid vandfri

Hypromellose

Macrogol

Talcum

Jernoxid, sort (E172)

Jernoxid, rød (E172)

Titandioxid (E171)

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

2 år

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares over 30°C. Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod fugt.

.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

6

A/Alu/PVC blister.

Pakninger indeholdende 7, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98 eller 280 tabletter.

akninger indeholdende 84 (3x28)

, 98 (2x49) eller 280 (20x14) tabletter er multipakninger.

kke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis m

rkedsført.

.6

Regler for destruktion

6

ke anvendte lægemidler sam

t affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinjer.

.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

7

Limited

Novartis Europharm

rst Road

blehu

Horsham

H12 5AB

West Sussex, R

torbritannien

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/07/408/001-010

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

22.08.2007

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Tekturna 300 mg filmovertrukne tabletter

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver filmovertrukken tablet indeholder 300 mg aliskiren (som hemifumarat).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukken tablet

Lyserød, udadbuet, oval tablet, præget med ”IU” på den ene side og ”NVR” på den anden side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Behandling af essentiel hypertension.

.2

Dosering og indgivelsesmåde

4

Den anbefalede dosis af Tekturna er 150 mg én gang dagligt. Hos patienter med utilstrækkeligt

ontrolleret blodtryk kan dosis øges til 300 mg én gang dagligt.

Den antihypertensive effekt er til stede i betydelig grad inden for to uger (85-90 %) efter initiering af

ehandling med 150 mg en gang dagligt.

ekturna kan anvendes alene eller kombineres med andre antihypertensiva (se pkt 4.4 og 5.1).

Tekturna bør tages m

d et let måltid mad én gang daglig, fortrinsvis på samme tidspunkt hver dag.

rapefrugt juice må ikke tages sammen med Tekturna.

Nedsat nyrefunktion

Der kræves ingen justering af initialdosen for patienter med mildt til stærkt nedsat nyrefunktion (se

kt. 4.4 og 5.2).

Nedsat leverfunktion

Der kræves ingen justering af initialdosen for patienter med mildt til stærkt nedsat leverfunktion (se

kt. 5.2).

Ældre patienter (over 65 år)

er kræves ingen justering af initialdosen for ældre patienter.

Pædiatriske patienter (under 18 år)

Tekturna bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år p.g.a. manglende dokumentation for

ikkerhed og virkning (se pkt. 5.2).

.3

Kontraindikationer

4

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Angioødem forårsaget af aliskiren i anamnesen.

. og 3. trimester af graviditet (se pkt. 4.6).

-hæmmer, og andre potente P-gp-

æmmere (quinidin, verapamil) er kontraindiceret (se pkt. 4.5).

.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

g/eller

/eller diabetes mellitus, har en øget risiko for hyperkalæmi under

ehandling med aliskiren.

hed til patienter med svær hjertesvigt (New York Heart

alvorlig og vedvarende diarré bør behandling med Tekturna stoppes.

Brug af aliskiren sam

men med ciclosporin, en yderst potent P-gp

4

Patienter, som anvender andre lægem

idler, der hæmmer renin-angiotensin systemet (RAS), o

har nedsat nyrefunktion og

Aliskiren bør anvendes me

d forsigtig

Association [NYHA] klasse III-IV).

I tilfælde af

Angioødem

Som ved andre stoffer, der virker på renin-angiotensin-systemet, er angioødem blevet rapporteret ho

patienter, som behandles med aliskiren. Hvis angioødem opstår, skal Tekturna seponeres med det

samme, og der skal iværksættes relevant behandling og monitorering, indtil komplet og vedvarende

resolution af tegn og symptomer indtræffer. Hvis tunge, glottis og svælg er påvirket, skal der give

dige forholdsregler for at sikre patientens luftveje.

adrenalin. Yderligere skal der tages de nødven

Patienter med natrium- og/eller væskemangel

Symptomatisk hypotension kan forekomme hos patienter med markant væske- og/eller natriummange

(f.eks. patienter, som får høje doser af diuretika) efter initiering af behandling med Tekturna. Denn

tilstand bør korrigeres før

inistration af Tekt

urna, eller behandlingen skal indledes under nøje

medicinsk overvågning.

Nedsat nyrefunktion

Tekturna er ikke undersøgt i kliniske studier med hypertensive patienter, der har svært nedsat

nyrefunktion (serumkreatinin ≥ 150 μmol/l eller 1,70 mg/dl hos kvinder og ≥ 177 μmol/l eller

2,00 mg/dl hos mænd og/eller estimeret glomerulær filtrationsrate (GFR) < 30 ml/min.), tidligere

dialyse, nefrotisk syndrom eller renovaskulær hypertension. På grund af de manglende

sikkerhedsoply

sninger for Tekturna skal der udvises forsigtighed overfor patienter m

d svært nedsat

t efter

iren. Hvis der opstår tegn på nyresvigt, skal

afbrydes med det samme.

nyrefunktion.

for andre stoffer, der virker på renin-angiotensin-sy

stemet, skal der udvises forsigtighed, når

aliskiren gives til patienter, der er prædisponerede for renal dysfunktion som hypovolæmi (f.eks. pga

blodtab, alvorlig og vedvarende diarré, vedvarende opkastning), hjertelidelse, leverlidelse eller

nyrelidelse. Akut nyresvigt, som var reversibel ved seponering af behandlingen, er rapportere

arkedsføring hos risikopatienter, som fik alisk

liskirenbehandling

Nyrearteriestenose

Der er ingen tilgængelige kontrollerede kliniske data om brug af Tekturna til patienter med unilateral

eller bilateral nyrearteriestenose eller brug af Tekturna til patienter med stenose i en enkelt nyre. Der

er dog, ligesom for andre stoffer, der virker på renin-angiotensin-systemet, en øget risiko for

nyreinsufficiens, inklusive akut nyresvigt, når patienter med nyrearteriestenose behandles med

aliskiren. Derfor skal der

udvises forsigtighed hos disse patienter. Hvis der opstår ny

resvigt, skal

behandlingen afbry

des.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Moderate P-gp-hæmmere

Samtidig administration af aliskiren 300 mg og ketoconazol 200 m

resulterede i en 76 % stigning i

aliskirens AUC, men P-gp-hæmmere som ketoconazol kan forventes at øge vævskoncentrationerne

mere end plasmakoncentrationerne. Der skal derfor udvises forsigtighed, hvis aliskiren gives sammen

med moderate P-gp-hæmmere som ketoconazol (se pkt. 4.5).

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Tekturna har ingen kendte klinisk relevante interaktioner med lægemidler, som typisk bruges til

behandling af hypertension eller diabetes.

Stoffer, som er undersøgt i kliniske farmakokinetiske studier inkluderer acenocoumarol, atenolol,

celecoxib, pioglitazon, allopurinol, isosorbid-5-mononitrat, ramipril og hydrochlortiazid. Der er ikke

identificeret nogen interaktioner.

Samtidig administration af aliskiren med enten valsartan (↓28 %

, metformin (↓28 %), amlodipin

(↑29 %) eller cimetidin (↑19 %) resulterede i en ændring af C

eller AUC for Tekturna på mellem

20 % og 30 %. Ved samtidig administration med atorvastatin steg AUC og C

for Tekturna ved

steady state med 50 %. Samtidig administration af Tekturna havde ingen signifikant indvirkning på

atorvastatins, valsartans, metformins eller amlodipins farmakokinetik. Dosisjustering for Tekturna

eller disse samtidigt administrerede lægemidler er derfor ikke nødvendig.

Biotilgængeligheden af digoxin kan blive lettere nedsat af Tekturna.

Foreløbige data tyder på at irbesartan kan nedsætte AUC og C

for Tekturna.

I forsøgsdyr er det blevet vist a P-gp har stor indfly

delse på Tekturnas biotilgængelighed. Inducere af

P-gp (prikbladet perikum, rifampicin) kan derfor nedsætte biotilgængeligheden af Tekturna.

Interaktioner med CYP450

Aliskiren hæmmer ikke CYP450-isoenzymer (CYP1A2, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 og 3A). Aliskiren

inducerer ikke CYP3A4. Det forventes derfor ikke, at aliskiren påvirker den systemiske eksponering

af stoffer, som hæmmer, inducerer eller metaboliseres af disse enzymer. Aliskiren metaboliseres

minimalt af cytokrom P450-enzymer. Derfor forventes der ingen interaktioner på grund af hæmning

eller induktion af CYP450 isoenzymer er dermed ikke forventet. CYP3A4-hæmmere påvirker dog ofte

også P-gp. Øget aliskiren-eksponering ved samtidig administration af CYP3A4-hæmmere, som også

hæmmer P-gp, kan derfor forventes (se også P-glycoprotein interaktioner herunder).

Interaktioner med P-glycoprotein

I prækliniske forsøg er det vist, at MDR1/Mdr1a/1b (P-gp) er det vigtigste efflukssystem involveret i

aliskirens intestinale absorption og galdeudskillelse. Induktorer af P-gp (perikum, rifampicin) kan

muligvis derfor nedsætte Tekturnas biotilgængelighed. Selvom det ikke er blevet undersøgt for

aliskiren, er det kendt, at P-gp også kontrollerer vævsoptaget for et stort udvalg af substrater, og P-gp

kan øge koncentrationsforholdet mellem væv og plasma. Derfor kan kan P-gp-induktorer øge

vævskoncentrationen mere end plasmakoncentrationen. Muligheden for interaktioner med lægemidler

ved P-gp’s bindingssted vil sandsynligvis afhænge af denne transportørs hæmningsgrad.

P-gp-substrater eller svage hæmmere

Der er ikke observeret nogen relevante interaktioner m

d atenolol, digoxin, amlodipin eller cimetidin.

Ved samtidig administration af aliskiren (300 mg) og atorvastatin (80 mg) blev AUC og C

aliskiren øget med 50 % ved steady state.

Moderate P-gp-hæmmere

Administration af ketoconazol (200 mg) sammen med aliskiren (300 mg) resulterede i en 80 %

stigning af plasm

aniveauerne for aliskiren (AUC og C

). Prækliniske forsøg tyder på, at samtidig

administration af aliskiren og ketoconazol øger aliskirens gastrointestinale absorption og mindsker den

biliære udskillelse. Aliskirens ændringer af plasmaniveauerne ved tilstedeværelse af ketoconazol

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

forventes at ligge inden for det område, der ville være opnået, hvis aliskirendosis blev fordoblet.

Aliskirendoser på op til 600 mg eller det dobbelte af den højeste anbefalede terapeutiske dosis er

fundet at være veltolererede i kontrollerede kliniske forsøg. Alligevel forventes det, at P-gp-hæmmere

øger vævskoncentrationerne mere end plasmakoncentrationerne. Der skal derfor udvises forsigtighed,

hvis aliskiren gives sammen ketoconazol eller andre moderate P-gp-hæmmere (itraconazol,

clarithromycin, telithromycin, erythromycin, amiodaron).

Potente P-gp-hæmmere

Et interaktionsforsøg med raske frivillige personer, hvor dosis blev adm

inistreret en gang, har vist, at

ciclosporin (200 og 600 m

g) øger C

af aliskiren 75 mg cirka 2,5 gange og AUC cirka 5 gange.

Forøgelsen kan være større for de højere doser af aliskiren. Derfor er samtidig administration af

aliskiren og potente P-gp-hæmmere kontraindiceret (se pkt. 4.3).

Furosemid

Når aliskiren blev administreret sammen med furosemid, faldt AUC og C

for furosemid med

henholdsvis 28 % og 49 %. Det anbefales derfor at monitorere virkningen ved initiering og justering

af furosemidbehandling for at undgå potentiel underudnyttelse i kliniske situationer med volumen-

overload.

Non-steroide anti-inflammatoriske lægemidler (NSAID)

Som for andre stoffer, der virker på renin-angiotensin-sy

stem

et, kan NSAID reducere aliskirens

antihypertensive effekt. Hos visse patienter med påvirket nyrefunktion (dehydrerede patienter eller

ældre patienter) kan samtidig administration af aliskiren og NSAID medføre en yderligere forværring

af nyrefunktionen, inklusive risiko for akut nyresvigt, som sædvanligvis er reversibel. Kombination af

aliskiren og NSAID kræver derfor forsigtighed, især hos ældre patienter.

Kalium og kaliumbesparende diuretika

Baseret på erfaringer med andre stoffer, som påvirker renin-angiotensin-systemet kan samtidig brug af

kaliumbesparende diuretika, kaliumtilskud, kaliumholdige salterstatninger eller andre stoffer, som kan

øge koncentrationen af kalium i serum (f.eks. heparin), føre til øget serumkalium. Der bør udvises

forsigtighed, hvis samtidig medicinering betragtes som nødvendig.

Grapefrugt juice

På grund af manglende data om mulig interaktion mellem grapefrugt juice og aliskiren kan denne

interaktion ikke udelukkes. Grapefrugt juice må ikke tages sammen med Tekturna.

Warfarin

Effekten af Tekturna på warfarins farmakokinetik er ikke blevet evalueret.

Fødeindtag

Måltider med højt fedtindhold reducerer absorptionen af Tekturna betragteligt.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Der foreligger ikke data om brugen af hos gravide kvinder. Tekturna var ikke teratogent i rotter eller

kaniner (se pkt. 5.3). Andre stoffer, som

virker direkte på RAS, associeres m

ed alvorlige

fostermisdannelser og dødsfald hos nyfødte. Tekturna bør, som andre præparater, der virker direkte på

RAS, ikke anvendes under 1. trimester i graviditeten (se pkt. 4.3) eller hos kvinder, som planlægger at

blive gravide. Tekturna er kontraindikeret under 2. og 3. trimester af graviditeten. Læger, som

ordinerer præparater, der virker på RAS, bør rådgive kvinder i den fertile alder om den potentielle

risiko ved disse stoffer under graviditet.

Hvis der opstår graviditet under behandlingen, skal Tekturna

seponeres som konsekvens heraf.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Amning

Det vides ikke, om aliskiren udskilles i human m

oderm

ælk. Tekturna udskilles i mælken hos

diegivende rotter. Det anbefales derfor ikke til kvinder der ammer.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Der er ikke foretaget undersøgelser af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene

maskiner. Når man fører motorkøretøjer eller betjener maskiner, skal man være opmærksom på, at der

lejlighedsvis kan optræde svimmelhed eller træthed under hvilken som helst antihypertensiv

behandling. Tekturna har en ubetydelig indflydelse på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene

maskiner.

4.8

Bivirkninger

Tekturna er evalueret med henblik på sikkerhed hos me

re end 7.800 patienter, herunder over 2.300,

som var i behandling i mere end 6 måneder, og mere end 1.200, som var i behandling i over 1 år.

Incidensen af bivirkninger viste ingen forbindelse med køn, alder, BMI, race eller etnicitet.

Behandling med Tekturna udviste en samlet incidens af bivirkninger svarende til placebo for

behandling med op til 300 mg. Bivirkningerne var generelt milde og forbigående og det har kun

sjældent været nødvendigt at seponere behandlingen. Den mest almindelige bivirkning er diarré.

For patienter, der blev behandlet med placebo (0,6 %) svarede incidensen af hoste til incidensen for

patienter, der blev behandlet me

d Tekturna (0,9 %).

Bivirkningerne (tabel 1) er ordnet i frekvensgrupper med den mest almindelige først og ved

anvendelse af følgende definition: Meget almindelig (≥1/10); almindelig (≥1/100 til <1/10); ikke

almindelig (≥1/1.000 til <1/100); sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000); meget sjælden (<1/10.000),

inklusive enkeltstående rapporter. Inden for hver enkelt frekvensgruppe er bivirkningerne opstillet

efter, hvor alvorlige de er. De alvorligste bivirkninger er anført først.

abel 1

T

Mave-

n

tarmkanale

Almindelig:

Diarré

Hud o

g subkutane væv

Ikke almindelig:

Udslæt

Sjælden:

Angioødem

Angioødem er forekommet under behandling med Tekturna. I kontrollerede kliniske studier forekom

angioødem sjældent under behandling med Tekturna, og havde sammenlignelig hyppighed med

placebo eller hydrochlorthiazid. Tilfælde af angioødem er også rapporteret efter markedsføring

(frekvens ikke kendt). I tilfælde af tegn tydende på en allergisk reaktion (særligt besvær med

vejrtrækning eller synkning, hævelse i ansigtet, ekstremiteterne, øjne, læber og/eller tunge), bør

atienten afbryde behandlingen og kontakte lægen (se pkt. 4.4).

Laboratoriefund

I kontrollerede kliniske forsøg blev klinisk relevante ændringer i standardlaboratorieparametre i få

tilfælde associeret med administration af Tekturna. I kliniske studier af hypertensive patienter havde

Tekturna ingen klinisk signifikant virkning på total kolesterol, HDL-kolesterol, fastende triglycerider,

stende glukose eller urinsyre.

Hæmoglobin og hæmatokritværdi

: Der blev observeret sm

å fald i hæm

oglobin og hæmatokritværdi

(gennemsnitligt fald på henholdsvis ca. 0,05 mmol/l og 0,16 volumenprocent). Ingen patienter fik

seponeret behandlingen på grund af anæmi. Denne virkning ses også med andre stoffer, som virker på

renin-angiotensin-systemet, f.eks. ACE-hæmmere og angiotensin-II-antagonister.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Serumkalium

: Stigningerne i serumkalium var minimale og ikke hyppige hos patienter med essentiel

hypertension, som blev behandlet med Tekturna alene (0,9 % kontra 0,6 % med placebo). I et studie,

hvor Tekturna blev anvendt sammen med en ACE-hæmmer i en diabetisk population, var stigningerne

i serumkalium dog mere hyppige (5,5 %). Derfor er rutinemæssig monitorering af elektrolytter og

nyrefunktion som ved andre stoffer, der virker på RAS-systemet, indiceret i patienter med diabetes

mellitus, nyresygdom eller hjertesvigt.

Efter markedsføring er der rapporteret om renal dysfunktion og tilfælde af akut ny

resvigt hos

risikopatienter (se pkt. 4.4).

4.9

Overdosering

Der er begrænsede data til rådighed vedrørende overdosering hos me

nnesker. De mest sandsynlige

manifestationer af overdosering vil være hypotension relateret til aliskirens antihypertensive virkning.

Hvis der skulle opstå symptomatisk hypotension, bør der iværksættes støttende behandling.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Reninhæmmer, ATC-kode: C09XA02

Aliskiren er en oral aktiv, non-peptid, potent og selektiv direkte hæmmer af humant renin.

Ved at hæmme enzymet renin hæmmer aliskiren RAS-systemets aktiveringspunkt og blokerer

konverteringen af angiotensinogen til angiotensin

I og m

indsker niveauet af angiotensin I og

angiotensin II. Mens andre stoffer, som hæmmer RAS (ACE-hæmmere og angiotensin-II-antagonister

(ARB)) forårsager en kompensatorisk stigning i plasmareninaktiviteten (PRA), mindsker behandling

med aliskiren PRA hos hypertensive patienter med ca. 50-80 %. Tilsvarende reduktioner blev fundet,

når aliskiren blev kombineret med andre antihypertensive stoffer. Den kliniske betydning af

forskellene i effekt på PRA er ikke kendt på nuværende tidspunkt.

Hypertension

Hos hypertensive patienter gav administration af Tekturna en gang dagligt i doser på 150 mg og

300 mg dosisafhængige reduktioner i både det systoliske og det diastoliske blodtryk, som blev

opretholdt over hele dosisintervallet på 24 timer (med vedvarende gavnlig virkning tidligt om

morgenen) med en gennemsnitlig peak/trough ratio for diastolisk respons på op til 98 % for 300-mg-

dosen. 85-90 % af den maksimale blodtrykssænkende effekt blev observeret efter 2 uger. Den

blodtryksnedsættende effekt blev opretholdt under langtidsbehandling og var uafhængig af alder, køn,

BMI og etnicitet. Tekturna er undersøgt i 1.864 patienter i alderen 65 år eller derover og i

26 patienter i alderen 75 år eller derover.

Undersøgelser af Tekturna-m

onoterapi har vist en blodtry

kssænkende effekt, som er sammenlignelig

med andre klasser af antihypertensiva, herunder ACE-hæmmere og angiotension-II-antagonister.

Sammenlignet med et diuretikum (hydrochlortiazid – HCTZ) sænkede Tekturna 300 mg det

systoliske/diastoliske blodtryk med 17,0/12,3 mmHg sammenlignet med 14,4/10,5 mmHg for HCTZ

25 mg efter 12 ugers behandling. Hos hypertensive patienter med diabetes var monoterapi med

ekturna både sikker og effektiv.

Der er undersøgelser af kom

binationsbehandling tilgængelige hvor

Tekturna er kombineret med

diuretikaet hydrochlorthiazid, ACE-hæmmeren ramipril, calciumkanal-blokkeren amlodipin og

angiotensinreceptor-antogonisten valsartan og betablokeren atenolol. Disse kombinationer var

veltolereret. Tekturna inducerede en additiv blodtrykssænkende virkning ved kombination med

hydrochlorthiazid og ramipril. Hos patienter, som ikke responderede tilstrækkeligt på 5 mg af

calciumantagonisten amlodipin, havde kombinationen med Tekturna 150 mg en blodtrykssænkende

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

virkning, som svarede til den opnåede virkning ved at amlodipindosen blev øget til 10 mg, men med

en lavere incidens af ødem (aliskiren 150 mg/amlodipin 5 mg 2,1 % kontra amlodipin 10

Tekturna i kombination med angiotensinreceptor-antagonisten valsartan viste en ad

blodtrykssænkende effe

mg 11,2 %).

ditiv

kt i et studie specifikt designet til at undersøge effekten af

binationsterapien.

bination af Tekturna og ramipril havde en lavere incidens af hoste (1,8 %) end ramipril (4,7 %).

basisniveauet over flere uger, og der var

gen tegn på reboundeffekt for blodtrykket eller PRA.

rna-armen sammenlignet med placebo. Den kliniske signifikans

for placebo) af serum-kaliumkoncentrationen

6,0 mmol, selvom det

a med hensyn til mortalitet, kardiovaskulær morbiditet og organskade

endt.

Hos adipøse patienter med utilstrækkelig respons på HCTZ 25 mg gav tillægsbehandling me

Tekturna 300 mg en yderligere blodtryksnedsættende effekt, som var sammenlignelig med

tillægsbehandling af irbesartan 300 mg eller amlodipin 10 mg. Hos hypertensive patienter med

diabetes gav Tekturna en additiv blodtryksreduktion, når det blev kombineret med ramipril, mens

Der er ingen tegn på hypotension efter første dosis og ingen indvirkning på pulsen hos patienter, som

er blevet behandlet i kontrollerede kliniske undersøgelser. Kraftig hypotension var usædvanlig (0,1 %

hos patienter med ukompliceret hypertension, som blev behandlet med Tekturna alene. Hypotension

var også usædvanlig (< 1 %) under kombinationsbehandling med andre antihypertensiva. Ved oph

af behandlingen vendte blodtrykket gradvist tilbage mod

I et 3-m

neders studie med 302 patienter med let stabilt hjertesvigt, som alle var i standardbehandling

for stabilt hjertesvigt blev tillæg af Tekturna 150 mg godt tolereret. Type B natriuretisk peptid (BNP)-

niveauet blev nedsat med 25 % i Tektu

af denne reduktion er dog ikke kendt.

I et 6 må

neders studie med 599 hypertensionspatienter med type 2 diabetes mellitus og nefropati, der

alle fik 100 mg losartan sammen med optimal antihypertensiv standardbehandling, opnåede ved tillæ

af Tekturna 300 mg en 20 % reduktion i forhold til placebo i urin-albumin-kreatininforholdet

(UACR), dvs. fra 58 mg/mmol til 46 mg/mmol. Andelen af patienter, som fik UACR reduceret med

mindst 50% fra baseline ved forsøgets slutning var henholdsvis 24,7 % for Tekturna og 12,5 % for

placebo. Den kliniske relevans af en reduktion i UACR er ikke fastslået uden en samtidig effekt på

blodtrykket. Tekturna påvirkede ikke serumkoncentrationen af kreatinin men blev forbundet med en

øget frekvens (4,2 % vs. 1,9 %

ikke var statistisk signifikant.

avnlige virkninger af Tekturn

er for nærværende ikke k

Kardiel elektrofysiologi

ngen effekt på QT-intervallet blev rapporteret i et randomiseret, dobbeltblin

det, placebo og aktivt

akokinetiske

egenskaber

kontrolleret studie ved anvendelse af standard og Holter elektrokardiografi.

5.2

Farm

Absorption

Efter oral absorption nås de maksimale plasmakoncentrationer af aliskiren efter 1-3 timer. Aliskirens

absolutte biotilgængelighed er ca. 2-3 %. Måltider med højt fedtindhold reducerer C

med 85 % og

UC med 70 %. Steady state-plasmakoncentrationerne nås inden for 5-7 dage efter adm

inistration en

t, og steady state-niveauerne er ca. 2 gange større end ved initialdosen.

gang daglig

Fordeling

Efter intravenøs administration er det gennemsnitlige distributionsvolumen omkring 135 liter, hvilket

indikerer, at aliskiren distribueres omfattende i det ekstravaskulære rum. Aliskir

plasmaproteinbinding er moderat (47-51 %) og uafhængig af koncentrationen.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Metabolisering og udskillelse

Den gennemsnitlige halveringstid er ca. 40 timer (interval 34-41 timer). Aliskiren udskilles

hovedsageligt som

et uændret stof i fæces (78 %). Cirka 1,4 % af den totale orale dosis bliver

etaboliseret. Denne metabolisering skyldes enzymet CYP3A4. Omkring 0,6 % af dosis genfindes i

urinen efter oral administration. Efter intravenøs administration er den gennemsnitlige

plasmaclearance ca. 9 l/time.

Linearitet/non-linearitet

Eksponeringen med aliskiren øgedes m

re end proportionelt sammenlignet med stigningen i dosis.

Efter administration af en enkelt dosis i intervallet 75 til 600 mg, resulterede en fordobling i dosis i en

~2,3 og 2,6 fold stigning i respektivt AUC og C

. Ved steady state kan non-linearitet være mere

udtalt. Mekanismen der er årsag til afvigelsen fra linearitet er ikke blevet identificeret. En mulig

mekanisme er mætning af transportere på absorptionsstedet eller ved den hepatobiliære

udskillelsesrute.

Patientkarakteristika

Aliskiren er en effektiv en gang daglig antihypertensiv behandling til voksne patienter uanset køn,

alder, BMI og etnicitet.

AUC er 50% højere hos ældre (> 65 år) end hos yngre individer. Køn, vægt og etnicitet har ingen

klinisk relevant indflydelse på aliskirens farm

akokinetik.

Aliskirens farmakokinetik blev evalueret hos patienter med varierende grader af nedsat nyrefunktion.

Den relative AUC og C

for aliskiren hos personer med nedsat nyrefunktion lå på mellem

0,8 og 2 gange niveauet hos raske personer efter administration af en enkelt dosis og ved steady state.

Disse observerede ændringer korrelerede imidlertid ikke med graden af nedsat nyrefunktion. Det er

ikke nødvendigt at justere initialdosen af Tekturna hos patienter med mildt til svært nedsat

nyrefunktion, men der skal udvises forsigtighed hos patienter med svært nedsat nyrefunktion.

Aliskirens farmakokinetik blev ikke signifikant påvirket hos patie

nter med let til svær leversygdom.

Derfor er justering af initialdosen af aliskiren ikke nødvendig hos patienter med let til svært nedsat

leverfunktion.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Det karcinogene potentiale blev vurderet i et 2-årigt rottestudie og i et 6-m

åneders studie af transgene

mus. Der blev ikke påvist noget karcinogent potentiale. Der er registreret et tilfælde af adenom i kolon

og et tilfælde af adenocarcinom i coecum hos rotter ved dosen 1.500 mg/kg/dag, hvilket ikke var

statistisk signifikant. Selvom aliskiren har et kendt irritationspotentiale blev de opnåede

sikkerhedsmargener i et studie på raske frivillige forsøgspersoner hos mennesker ved en dosis på

300 mg anset for at være passende ved 9-11 gange baseret på fækale koncentrationer eller 6 gange

baseret på koncentrationerne i mucosa, sammenlignet med 250 mg/kg/dag i karcinogenitetsstudiet hos

rotter.

Aliskiren havde ikke noget mu

tagent potentiale i

in vitro-

in vivo

-mutagenicitetsstudierne.

Analyserne omfattede

in vitro

-analyser af bakterie- og pattedyrsceller og

in vivo

-vurderinger hos

otter.

Studier af aliskirens reproduktive toksicitet viste ingen tegn på embryoføtal toksicitet eller

teratogenicitet ved doser på op til 600 mg/kg/dag hos rotter eller 100 mg/kg/dag hos kaniner.

Fertiliteten og den præ- og postnatale udvikling blev ikke påvirket hos rotter ved doser på op til

250 mg/kg/dag. Doserne hos rotter og kaniner gav en systemisk eksponering, der var henholdsvis 1-4

og 5 gange højere end den maksimale anbefalede humane dosis (300 mg).

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Sikkerhedsfarmakologistudier afslørede ingen bivirkninger på funktionen af centralnervesystemet og

respiratorisk eller kardiovaskulær funktion. Hændelser under gentagen-dosis toksicitetsstudier i dyr

var i overensstemmelse med det kendte potentiale for lokalirritation eller de forventede

farmakologiske effekter af aliskiren.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Crospovidon

Magnesiumstearat

Cellulose, mikrokrystallinsk

Povidon

Silica, kolloid vandfri

Hypromellose

Macrogol

Talcum

Jernoxid, sort (E172)

Jernoxid, rød (E172)

Titandioxid (E171)

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

6.4

Særlige opbevaringsforhold

å ikke opbevares over 30°C. O

pbevares i den originale pakning for at besky

tte mod fugt.

.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

6

A/Alu/PVC blister.

Pakninger indeholdende 7, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98 eller 280 tabletter.

akninger indeholdende 84 (3x28), 90 (3x30), 98 (2x49) eller 280 (20x14) tabletter er m

ltipakninger.

Ikke

lle pakningsstørrelser er n

ødvendigvis ma

rkedsført.

ke anvendte lægemidler samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinjer.

RKEDSFØRINGSTILLADELSEN

uropharm Limited

West Sussex, RH12 5AB

Storbritannien

6.6

Regler for destruktion

7.

INDEHAVER AF MA

Novartis E

Wimblehurst Road

Horsham

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/07/408/011-020

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

22.08.2007

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

BILAG II

A.

FREMSTILLER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE

B.

BETINGELSER FOR MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

A.

FREMSTILLER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE

Navn og adresse på fremstilleren ansvarlig for batchfrigivelse

Novartis Farma S.p.A.

Via Provinciale Schito 131

I-80058 Torre Annunziata/NA

Italien

B.

BETINGELSER FOR MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER PÅLAGT INDEHAVEREN AF

MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN VEDRØRENDE UDLEVERING OG BRUG

Lægemidlet må kun udleveres efter recept

BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER MED HENSYN TIL EN SIKKER OG

VIRKNINGSFULD ANVENDELSE AF LÆGEMIDLET

Ikke relevant.

ANDRE BETINGELSER

Pharmacovigilancesystem

Indehaveren af markedsføringstilladelsen skal sikre at pharm

acovigilancesy

stemet, som beskrevet i

version 2 (dateret 5. juli 2006) præsenteret i modul 1.8.1 af ansøgningen om markedsføringstilladelse,

er på plads og operativt før og mens produktet er på markedet.

Risk ManagementPlan

Indehaveren af markedsføringstilladelsen forpligter sig til at udføre studier og yderligere

pharm

acovigilance-aktiviteter som

beskrevet i pharmacovigilance-planen, som aftalt i versionen af

30. maj 2007 af risk management planen (RMP), præsenteret i modul 1.8.2 af ansøgningen om

markedsførringstilladelse og enhver efterfølgende opdatering af RMP aftalt af CHMP.

I henhold til CHMPs ”Guideline on Risk Manageme

nt Systems for medicinal products for human

use”, bør den opdaterede RMP indsendes samtidig som den næste Periodic Safety Update Report

PSUR).

Derudover bør en opdateret RMP insendes

Når ny

information modtages som kan have indflydelse på den nuværende

sikkerhedsspecifikation, pharmacovilanceplan eller risikominim

eringsaktiviteter.

ig (pharmacovigilance er risikominimerings) milepæl er nået.

Indenfor 60 dage efter en vigt

Efter anmodning fra EMEA.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

BILAG III

ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

A. ETIKETTERING

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

KARTON TIL ENKELTPAKNING

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Tekturna 150 mg filmovertrukne tabletter

Aliskiren

2.

ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver filmovertrukken tablet indeholder 150 mg aliskiren (som hemifumarat).

3.

LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

4.

LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE (PAKNINGSSTØRRELSE)

7 filmovertrukne tabletter

14 filmovertrukne tabletter

28 filmovertrukne tabletter

30 filmovertrukne tabletter

50 filmovertrukne tabletter

56 filmovertrukne tabletter

90 filmovertrukne tabletter

5.

ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Oral anvendelse.

æs indlægssedlen inden brug.

6.

ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR

BØRN

pbevares utilgængeligt for børn.

.

EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

7

.

UDLØBSDATO

8

Udløbsdato

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

9.

SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Må ikke opbevares over 30°C.

Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod fugt.

10.

EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF

UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

11.

NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Storbritannien

12.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/07/408/001

7 filmovertrukne tabletter

EU/1/07/408/002

14 filmovertrukne tabletter

EU/1/07/408/003

28 filmovertrukne tabletter

EU/1/07/408/004

30 filmovertrukne tabletter

EU/1/07/408/005

50 filmovertrukne tabletter

EU/1/07/408/006

56 filmovertrukne tabletter

EU/1/07/408/008

90 filmovertrukne tabletter

3.

FREMSTILLERENS

BATCHNUMMER

1

4.

GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

1

eceptpligtigt lægemiddel.

5.

INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

1

6.

INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

1

Tekturna 150 mg

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

MINDSTEKRAV TIL OPLYSNINGER PÅ BLISTERKORT ELLER BLISTERSTRIPS

BLISTER

BLISTER (KALENDERPAKNING)

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Tekturna 150 mg filmovertrukne tabletter

Aliskiren

2.

NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Novartis Europharm Limited

3.

UDLØBSDATO

4.

BATCHNUMMER

5.

ANDET

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

KARTON TIL DELPAKNING (UDEN BLUE BOX)

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Tekturna 150 mg filmovertrukne tabletter

Aliskiren

2.

ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver filmovertrukken tablet indeholder 150 mg aliskiren (som hemifumarat).

3.

LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

4.

LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE (PAKNINGSSTØRRELSE)

14 filmovertrukne tabletter

Del af en multipakning bestående af 20 pakninger, der hver indeholder 14 tabletter.

28 filmovertrukne tabletter

Del af en multipakning bestående af 3 pakninger, der hver indeholder 28 tabletter.

49 filmovertrukne tabletter

Del af en multipakning bestående af 2 pakninger, der hver indeholder 49 tabletter.

5.

ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Oral anvendelse.

æs indlægssedlen inden brug.

6.

ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR

BØRN

pbevares utilgængeligt for børn.

.

EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

7

.

UDLØBSDATO

8

dløbsdato

.

SÆRLIGE

OPBEVARINGSBETINGELSER

9

Må ikke opbevares over 30°C.

Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod fugt.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

10.

EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF

UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

11.

NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Storbritannien

12.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/07/408/007

84 filmovertrukne tabletter (3x28)

EU/1/07/408/009

98 filmovertrukne tabletter (2x49)

EU/1/07/408/010

280 filmovertrukne tabletter (20x14)

13.

FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

14.

GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

eceptpligtigt lægemiddel.

5.

INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

1

6.

INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

1

Tekturna 150 mg

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

YDRE KARTON TIL MULTPAKNING (INKLUSIV BLUE BOX)

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Tekturna 150 mg filmovertrukne tabletter

Aliskiren

2.

ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver filmovertrukken tablet indeholder 150 mg aliskiren (som hemifumarat).

3.

LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

4.

LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE (PAKNINGSSTØRRELSE)

84 filmovertrukne tabletter

Multipakning bestående af 3 pakninger, der hver indeholder 28 tabletter.

98 filmovertrukne tabletter

Multipakning bestående af 2 pakninger, der hver indeholder 49 tabletter.

280 filmovertrukne tabletter

Multipakning bestående af 20 pakninger, der hver indeholder 14 tabletter.

5.

ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Oral anvendelse.

æs indlægssedlen inden brug.

6.

ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR

BØRN

pbevares utilgængeligt for børn.

.

EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

7

.

UDLØBSDATO

8

dløbsdato

.

SÆRLIGE

OPBEVARINGSBETINGELSER

9

Må ikke opbevares over 30°C.

Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod fugt.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

10.

EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF

UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

11.

NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Storbritannien

12.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/07/408/007

84 filmovertrukne tabletter (3x28)

EU/1/07/408/009

98 filmovertrukne tabletter (2x49)

EU/1/07/408/010

280 filmovertrukne tabletter (20x14)

13.

FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

14.

GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

eceptpligtigt lægemiddel.

5.

INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

1

6.

INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

1

Tekturna 150 mg

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

KARTON TIL ENKELTPAKNING

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Tekturna 300 mg filmovertrukne tabletter

Aliskiren

2.

ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver filmovertrukken tablet indeholder 300 mg aliskiren (som hemifumarat).

3.

LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

4.

LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE (PAKNINGSSTØRRELSE)

7 filmovertrukne tabletter

14 filmovertrukne tabletter

28 filmovertrukne tabletter

30 filmovertrukne tabletter

50 filmovertrukne tabletter

56 filmovertrukne tabletter

5.

ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Oral anvendelse.

æs indlægssedlen inden brug.

6.

ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR

BØRN

pbevares utilgængeligt for børn.

.

EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

7

.

UDLØBSDATO

8

dløbsdato

.

SÆRLIGE

OPBEVARINGSBETINGELSER

9

Må ikke opbevares over 30°C.

Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod fugt.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

10.

EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF

UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

11.

NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Storbritannien

12.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/07/408/011

7 filmovertrukne tabletter

EU/1/07/408/012

14 filmovertrukne tabletter

EU/1/07/408/013

28 filmovertrukne tabletter

EU/1/07/408/014

30 filmovertrukne tabletter

EU/1/07/408/015

50 filmovertrukne tabletter

EU/1/07/408/016

56 filmovertrukne tabletter

13.

FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

14.

GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

eceptpligtigt lægemiddel.

5.

INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

1

6.

INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

1

Tekturna 300 mg

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

MINDSTEKRAV TIL OPLYSNINGER PÅ BLISTERKORT ELLER BLISTERSTRIPS

BLISTER

BLISTER (KALENDERPAKNING)

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Tekturna 300 mg filmovertrukne tabletter

Aliskiren

2.

NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Novartis Europharm Limited

3.

UDLØBSDATO

4.

BATCHNUMMER

5.

ANDET

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

KARTON TIL DELPAKNING (UDEN BLUE BOX)

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Tekturna 300 mg filmovertrukne tabletter

Aliskiren

2.

ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver filmovertrukken tablet indeholder 300 mg aliskiren (som hemifumarat).

3.

LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

4.

LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE (PAKNINGSSTØRRELSE)

14 filmovertrukne tabletter

Del af en multipakning bestående af 20 pakninger, der hver indeholder 14 tabletter.

28 filmovertrukne tabletter

Del af en multipakning bestående af 3 pakninger, der hver indeholder 28 tabletter.

30 filmovertrukne tabletter

Del af en multipakning bestående af 3 pakninger, der hver indeholder 30 tabletter.

49 filmovertrukne tabletter

Del af en multipakning bestående af 2 pakninger, der hver indeholder 49 tabletter.

.

ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

5

Oral anvendelse.

æs indlægssedlen inden brug.

6.

ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR

BØRN

pbevares utilgængeligt for børn.

.

EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

7

.

UDLØBSDATO

8

Udløbsdato

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

9.

SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Må ikke opbevares over 30°C.

Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod fugt.

10.

EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF

UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

11.

NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Storbritannien

12.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/07/408/017

84 filmovertrukne tabletter (3x28)

EU/1/07/408/018

90 filmovertrukne tabletter (3x30)

EU/1/07/408/019

98 filmovertrukne tabletter (2x49)

EU/1/07/408/020

280 filmovertrukne tabletter (20x14)

13.

FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

4.

GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

1

eceptpligtigt lægemiddel.

5.

INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

1

6.

INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

1

Tekturna 300 mg

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

YDRE KARTON TIL MULTPAKNING (INKLUSIV BLUE BOX)

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Tekturna 300 mg filmovertrukne tabletter

Aliskiren

2.

ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver filmovertrukken tablet indeholder 300 mg aliskiren (som hemifumarat).

3.

LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

4.

LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE (PAKNINGSSTØRRELSE)

84 filmovertrukne tabletter

Multipakning bestående af 3 pakninger, der hver indeholder 28 tabletter.

90 filmovertrukne tabletter

Multipakning bestående af 3 pakninger, der hver indeholder 30 tabletter.

98 filmovertrukne tabletter

Multipakning bestående af 2 pakninger, der hver indeholder 49 tabletter.

280 filmovertrukne tabletter

Multipakning bestående af 20 pakninger, der hver indeholder 14 tabletter.

.

ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

5

Oral anvendelse.

æs indlægssedlen inden brug.

6.

ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR

BØRN

pbevares utilgængeligt for børn.

.

EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

7

.

UDLØBSDATO

8

Udløbsdato

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

9.

SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Må ikke opbevares over 30°C.

Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod fugt.

10.

EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF

UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

11.

NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Storbritannien

12.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/07/408/017

84 filmovertrukne tabletter (3x28)

EU/1/07/408/018

90 filmovertrukne tabletter (3x30)

EU/1/07/408/019

98 filmovertrukne tabletter (2x49)

EU/1/07/408/020

280 filmovertrukne tabletter (20x14)

13.

FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

4.

GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

1

eceptpligtigt lægemiddel.

5.

INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

1

6.

INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

1

Tekturna 300 mg

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

B. INDLÆGSSEDDEL

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Tekturna 150 mg filmovertrukne tabletter

Aliskiren

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage medicinen.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er m

ere, du vil vide.

Lægen har ordineret Tekturna til dig personligt. Lad derfor være me

d at give det til andre. Det

kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som

ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Tekturna

Sådan skal du tage Tekturna

Bivirkninger

Opbevaring

Yderligere oplysninger

.

VIRKNING OG ANVENDELSE

1

Tekturna tilhører en ny klasse af m

edicin, kaldet reninhæmmere. Tekturna hjælper med at sænke et

forhøjet blodtryk. Reninhæmmere nedsætter den mængde angiotensin-II, kroppen kan producere.

Angiotensin-II får blodkarrene til at trække sig sammen, hvilket øger blodtrykket. Når mængden af

ngiotensin-II mindskes, kan blodkarrene slappe af, og det sænker blodtrykket.

Forhøjet blodtryk øger belastningen på hjerte og blodkar. Hvis det fortsætter i lang tid, kan det

beskadige blodkarrene i hjernen, hjertet og ny

rerne, som kan føre til slagtilfælde, hjertesvigt,

hjerteanfald eller nyresvigt. Når blodtrykket sænkes til normalt niveau, mindskes risikoen for at få

isse sygdomme.

.

DET SKAL DU VIDE, FØR

DU BEGYNDER AT TAGE TEKTURNA

2

Tag ikke Tekturna

hvis du er overfølsom

(allergisk) over for aliskiren eller et af de øvrige indholdsstoffer i

Tekturna. Hvis du mener, at du er allergisk, skal du bede lægen om vejledning.

hvis du på et tidspunkt har haft svært ved at trække vejret eller at synke eller har haft hævet

ansigt, hænder og fødder, øjenomgivelser, læber og/eller tunge (angioødem), når du har taget

aliskiren.

de sidste 6 måneder af graviditeten eller hvis du amm

er, se afsnittet om ”Graviditet og amning”.

hvis du tager ciclosporin (medicin, der bruges til organtransplantatio

n for at undgå afstødning af

handle angina pectoris) eller quinidin (medicin, som

bruges til at

korrigere hjerterytmen).

et diuretikum (kaldes også vanddrivende tabletter, som øger den mængde urin, du

hvis du har nedsat nyrefunktion.

organet. Bruges også til andre tilstande f.eks. gigt eller hudeksem).

hvis du tager verapam

il (m

edicin, som bruges til at sænke blodtrykket, til at korrigere

hjerterytmen eller til at be

Vær ekstra forsigtig med at tage Tekturna

hvis du tager

producerer).

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

hvis du oplever, at du har svært ved at trække vejret eller at sy

nke eller har hævet ansigt, hænder

og fødder, øjenom

givelser, læber og/eller tunge (angioødem).

Hvis noget af dette gælder for dig, skal du fortælle det til lægen, før du tager Tekturna.

Tekturna anbefales ikke til børn og unge.

Der er ingen særlige doseringsanbefalinger til patienter på 65 år og derover.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden m

dicin eller har brugt det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

Det kan være nødvendigt for din læge at ændre din dosis og/eller tage andre forsigtighedsregler, hvis

du tager et af følgende lægemidler:

medicin, der kan øge mængden af kalium i dit blod. Dette gælder også kalium

besparende

diuretika og kaliumtilskud.

furosemid, m

edicin, der tilhører gruppen af diuretika. Kaldes også vanddrivende tabletter, og

bruges til at øge mængden af den urin, du producerer.

ketoconazol, me

dicin, der bruges til at behandle svampeinfektioner.

visse typer af sm

ertestillende medicin kaldet ikke-steroide antiinflammatoriske lægemidler

(NSAID).

Brug af Tekturna sammen med mad og drikke

Du skal tage Tekturna sammen med et let måltid ma

d én gang daglig, fortrinsvis på samme tidspunkt

hver dag. Du må ikke tage Tekturna sammen med grapefrugt juice.

Graviditet og amning

Du må

ikke tage Tekturna, hvis du er gravid. Det er vigtigt, at du straks taler med din læge, hvis du

tror, at du er gravid, eller hvis du planlægger at blive gravid. Du må ikke amme, hvis du tager

ekturna.

pørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form

for m

edicin.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Du kan kom

e til at føle dig svimmel, og det kan påvirke din koncentrationsevne. Du skal sørge for at

finde ud af, hvordan du reagerer på Tekturna, før du kører bil, betjener maskiner eller udfører andre

ktiviteter, som kræver koncentration.

.

SÅDAN SKAL DU TAGE TEKTURNA

3

ag altid Tekturna nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl så spørg lægen eller på apoteket.

Mennesker me

d forhøjet blodtryk bemærker ofte ingen tegn på problemet. Mange føler sig helt raske.

Det er meget vigtigt, at du tager medicinen nøjagtigt efter lægens anvisninger, hvis du vil opnå det

bedste resultat og mindske risikoen for bivirkninger. Overhold dine aftaler med lægen, også selvom du

ler dig rask.

Startdosis er normalt en tablet på 150 mg én gang daglig.

læge kan ordinere Tekturna sammen med anden medicin, der bruges til

at behandle forhøjet blodtryk.

Lægen kan ordinere en højere dosis på en tablet på 300 mg

én gang daglig, alt efter hvordan du

reagerer på behandlingen. Din

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Indtagelse

Det anbefales, at du tager tabletterne sammen med vand. Du bør tage Tekturna sammen med et let

måltid mad, én gang daglig, fortrinsvis på samme tidspunkt hver dag. Du må ikke tage Tekturna

sammen med grapefrugt juice.

Hvis du har taget for meget Tekturna

Hvis du er kommet til at tage for mange tabletter af Tekturna, skal du straks kontakte en læge. Det kan

være nødvendigt m

d lægebehandling.

Hvis du har glemt at tage Tekturna

Hvis du glemmer at tage Tekturna, skal du tage det så snart, du kom

er i tanker om det, og derefter

tage den næste dosis til sædvanlig tid. Hvis det næsten er tid til den næste dosis, skal du bare tage den

næste tablet til sædvanlig tid. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

4.

BIVIRKNINGER

Tekturna kan som al anden medicin give bivirkninger, m

n ikke alle får bivirkninger.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos m

llem 1 og 10 ud af 100 patienter): Diarré.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos me

llem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): Hududslæt.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

Angioødem (besvær

med at trække vejret eller med at synke eller hævet ansigt, hænder og fødder, øjenomgivelser, læber

og/eller tunge).

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke bestemm

es ud fra tilgængelige data): Nyreproblemer.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller du får

bivirkninger, som

ikke er nævnt her.

5.

OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke Tekturna efter den udløbs

dato, der står på pakningen og blisterkortet. Udløbsdatoen (Exp)

er den sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares over 30°C.

pbevares i den originale pakning for at beskytte mod fugt.

.

YDERLIGERE

OPLYSNINGER

6

Tekturna indeholder

Aktivt stof: aliskiren (som hemifumarat) 150 mg.

Øvrige indholdsstoffer: crospovidon, hy

promellose, magnesiumstearat, macrogol,

mikrokrystallinsk cellulose, povidon, kolloid vandfri silica, talcum, titandioxid (E171), sort

jernoxid (E172), rød jernoxid (E172).

Udseende og pakningsstørrelser

Tekturna 150 m

filmovertrukne tabletter er lyse pink, udadbuede, runde tabletter, præget med ”IL” på

en ene side og ”NVR” på den anden side.

Tekturna er tilgængelig i pakninger, der indholder 7, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98 eller 280 tabletter.

Pakninger, der indeholder 84 (3x28), 98 (2x49) eller 280 (20x14) tabletter er m

ultipakninger. Ikke alle

pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført i dit land.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Storbritannien

Fremstiller

Novartis Farma S.p.A.

Via Provinciale Schito 131

I-80058 Torre Annunziata/NA

Italien

Hvis du vil have yderligere oplysninger om Tekturna, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant:

België/Belgique/Belgien

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma GmbH

Tél/Tel: +49 911 273 0

България

Novartis Pharma Services Inc.

Тел.: +359 2 489 98 28

Magyarország

Novartis Hungária Kft. Pharma

Tel.: +36 1 457 65 00

Česká republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Malta

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +356 2298 3217

Danmark

Novartis Healthcare A

lf: +45 39 16 84 00

Nederland

Novartis Pharma B.V.

Tel: +31 26 37 82 111

Deutschland

Novartis Pharma Gm

el: +49 911 273 0

Norge

Novartis Norge AS

Tlf: +47 23 05 20 00

Eesti

ices Inc.

Novartis Pharma Serv

el: +372 60 62 400

Österreich

Novartis Pharma Gm

Tel: +43 1 86 6570

Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E

ηλ: +30 210 281 17 12

Polska

Novartis Poland Sp. z o

Tel.: +48 22 550 8888

España

S.A.

Novartis Farmacéutica,

el: +34 93 306 42 00

Portugal

os Farm

acêuticos, S.A.

Novartis Farm

a - Produt

Tel: +351 21 000 8600

France

Novartis Pharma S.A.S.

él: +33 1 55 47 66 00

România

ces Inc.

Novartis Pharma Servi

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Novartis Ireland Limite

Tel: +353 1 260 12 55

Tel: +386 1 300 75 77

Slovenija

es Inc.

Novartis Pharma Servic

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

el: +421 2 5542 5439

Tel: +39 02 96 54 1

uh/Tel: +358 9 61 33 22 11

έλληνας Λτδ

ηλ: +357 22 690 690

el: +46 8 732 32 00

ices Inc.

el: +371 7 887 070

ls UK Ltd.

el: +44 1276 698370

es Inc.

el: +370 5 269 16 50

Denne indlægsseddel blev senest godkendt i

Slovenská republika

Novartis Slovakia s.r.o.

Italia

Novartis Farma S.p.A

Suomi/Finland

Novartis Finland Oy

Κύπρος

Δημητριάδης και Παπα

Sverige

Novartis Sverige AB

Latvija

Novartis Pharma Serv

United Kingdom

Novartis Pharmaceutica

Lietuva

Novartis Pharma Servic

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Tekturna 300 mg filmovertrukne tabletter

Aliskiren

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage medicinen.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er m

ere, du vil vide.

Lægen har ordineret Tekturna til dig personligt. Lad derfor være me

d at give det til andre. Det

kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som

ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Tekturna

Sådan skal du tage Tekturna

Bivirkninger

Opbevaring

Yderligere oplysninger

.

VIRKNING OG ANVENDELSE

1

Tekturna tilhører en ny klasse af m

edicin, kaldet reninhæmmere. Tekturna hjælper med at sænke et

forhøjet blodtryk. Reninhæmmere nedsætter den mængde angiotensin-II, kroppen kan producere.

Angiotensin-II får blodkarrene til at trække sig sammen, hvilket øger blodtrykket. Når mængden af

ngiotensin-II mindskes, kan blodkarrene slappe af, og det sænker blodtrykket.

Forhøjet blodtryk øger belastningen på hjerte og blodkar. Hvis det fortsætter i lang tid, kan det

beskadige blodkarrene i hjernen, hjertet og ny

rerne, som kan føre til slagtilfælde, hjertesvigt,

hjerteanfald eller nyresvigt. Når blodtrykket sænkes til normalt niveau, mindskes risikoen for at få

isse sygdomme.

.

DET SKAL DU VIDE, FØR

DU BEGYNDER AT TAGE TEKTURNA

2

Tag ikke Tekturna

hvis du er overfølsom

(allergisk) over for aliskiren eller et af de øvrige indholdsstoffer i

Tekturna. Hvis du mener, at du er allergisk, skal du bede lægen om vejledning.

hvis du på et tidspunkt har haft svært ved at trække vejret eller at synke eller har haft hævet

ansigt, hænder og fødder, øjenomgivelser, læber og/eller tunge (angioødem), når du har taget

aliskiren.

de sidste 6 måneder af graviditeten eller hvis du amm

er, se afsnittet om ”Graviditet og amning”.

hvis du tager ciclosporin (medicin, der bruges til organtransplantatio

n for at undgå afstødning af

handle angina pectoris) eller quinidin (medicin, som

bruges til at

korrigere hjerterytmen).

et diuretikum (kaldes også vanddrivende tabletter, som øger den mængde urin, du

hvis du har nedsat nyrefunktion.

organet. Bruges også til andre tilstande f.eks. gigt eller hudeksem).

hvis du tager verapam

il (m

edicin, som bruges til at sænke blodtrykket, til at korrigere

hjerterytmen eller til at be

Vær ekstra forsigtig med at tage Tekturna

hvis du tager

producerer).

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

hvis du oplever, at du har svært ved at trække vejret eller at sy

nke eller har hævet ansigt, hænder

og fødder, øjenom

givelser, læber og/eller tunge (angioødem).

Hvis noget af dette gælder for dig, skal du fortælle det til lægen, før du tager Tekturna.

Tekturna anbefales ikke til børn og unge.

Der er ingen særlige doseringsanbefalinger til patienter på 65 år og derover.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden m

edicin eller har brugt det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

Det kan være nødvendigt for din læge at ændre din dosis og/eller tage andre forsigtighedsregler, hvis

du tager et af følgende lægemidler:

medicin, der kan øge mængden af kalium i dit blod. Dette gælder også kalium

besparende

diuretika og kaliumtilskud.

furosemid, m

edicin, der tilhører gruppen af diuretika. Kaldes også vanddrivende tabletter, og

bruges til at øge mængden af den urin, du producerer.

ketoconazol, me

dicin, der bruges til at behandle svampeinfektioner.

visse typer af sm

ertestillende medicin kaldet ikke-steroide antiinflammatoriske lægemidler

(NSAID).

Brug af Tekturna sammen med mad og drikke

Du skal tage Tekturna samm

en med et let måltid mad én gang daglig, fortrinsvis på samme tidspunkt

ver dag. Du må ikke tage Tekturna sammen med grapefrugt juice.

Graviditet og amning

Du må

ikke tage Tekturna, hvis du er gravid. Det er vigtigt, at du straks taler med din læge, hvis du

tror, at du er gravid, eller hvis du planlægger at blive gravid. Du må ikke amme, hvis du tager

ekturna.

pørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form

for m

edicin.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Du kan kom

e til at føle dig svimmel, og det kan påvirke din koncentrationsevne. Du skal sørge for at

finde ud af, hvordan du reagerer på Tekturna, før du kører bil, betjener maskiner eller udfører andre

ktiviteter, som kræver koncentration.

.

SÅDAN SKAL DU TAGE TEKTURNA

3

ag altid Tekturna nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl så spørg lægen eller på apoteket.

Mennesker me

d forhøjet blodtryk bemærker ofte ingen tegn på problemet. Mange føler sig helt rask

Det er meget vigtigt, at du tager medicinen nøjagtigt efter lægens anvisninger, hvis du vil opnå det

bedste resultat og mindske risikoen for bivirkninger. Overhold dine aftaler med lægen, også selvom du

ler dig rask.

tartdosis er norma

lt en tablet på 150 mg én gang daglig.

læge kan ordinere Tekturna sammen med anden medicin, der bruges til

at behandle forhøjet blodtryk.

Lægen kan ordinere en højere dosis på en tablet på 300 mg én gang daglig, alt efter hvordan du

reagerer på behandlingen. Din

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Indtagelse

Det anbefales, at du tager tabletterne sammen med vand. Du bør tage Tekturna sammen med et let

måltid mad, én gang daglig, fortrinsvis på samme tidspunkt hver dag. Du må ikke tage Tekturna

sammen med grapefrugt juice.

Hvis du har taget for meget Tekturna

Hvis du er kommet til at tage for mange tabletter af Tekturna, skal du straks kontakte en læge. Det kan

være nødvendigt m

d lægebehandling.

Hvis du har glemt at tage Tekturna

Hvis du glemmer at tage Tekturna, skal du tage det så snart, du kom

er i tanker om det, og derefter

tage den næste dosis til sædvanlig tid. Hvis det næsten er tid til den næste dosis, skal du bare tage den

næste tablet til sædvanlig tid. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

4.

BIVIRKNINGER

Tekturna kan som al anden medicin give bivirkninger, m

n ikke alle får bivirkninger.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos m

llem 1 og 10 ud af 100 patienter): Diarré.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos me

llem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): Hududslæt.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

Angioødem (besvær

med at trække vejret eller med at synke eller hævet ansigt, hænder og fødder, øjenomgivelser, læber

og/eller tunge).

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke bestemm

es ud fra tilgængelige data): Nyreproblemer.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller du får

bivirkninger, som

ikke er nævnt her.

5.

OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke Tekturna efter den udløbs

dato, der står på pakningen og blisterkortet. Udløbsdatoen (Exp)

er den sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares over 30°C.

pbevares i den originale pakning for at beskytte mod fugt.

.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

6

Tekturna indeholder

Aktivt stof: aliskiren (som hemifumarat) 300 mg.

Øvrige indholdsstoffer: crospovidon, hy

promellose, magnesiumstearat, macrogol,

mikrokrystallinsk cellulose, povidon, kolloid vandfri silica, talcum, titandioxid (E171), sort

jernoxid (E172), rød jernoxid (E172).

Udseende og pakningsstørrelser

Tekturna 300 m

filmovertrukne tabletter er lyserøde, udadbuede, ovale tabletter, præget med ”IU” på

en ene side og ”NVR” på den anden side.

Tekturna er tilgængelig i pakninger, der indeholder 7, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98 eller 280 tabletter.

Pakninger, der indeholder 84 (3x28), 90 (3x30), 98 (2x49) eller 280 (20x14) tabletter er

ltipakninger. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført i dit land.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Storbritannien

Fremstiller

Novartis Farma S.p.A.

Via Provinciale Schito 131

I-80058 Torre Annunziata/NA

Italien

Hvis du vil have yderligere oplysninger om Tekturna, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant:

België/Belgique/Belgien

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma GmbH

Tél/Tel: +49 911 273 0

България

Novartis Pharma Services Inc.

Тел.: +359 2 489 98 28

Magyarország

Novartis Hungária Kft. Pharma

Tel.: +36 1 457 65 00

Česká republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Malta

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +356 2298 3217

Danmark

Novartis Healthcare A

Tlf: +45 39 16 84 00

Nederland

Novartis Pharma B.V.

Tel: +31 26 37 82 111

Deutschland

Novartis Pharma Gm

el: +49 911 273 0

Norge

Novartis Norge AS

Tlf: +47 23 05 20 00

Eesti

ices Inc.

Novartis Pharma Serv

el: +372 60 62 400

Österreich

Novartis Pharma Gm

Tel: +43 1 86 6570

Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E

ηλ: +30 210 281 17 12

Polska

Novartis Poland Sp. z o

Tel.: +48 22 550 8888

España

S.A.

Novartis Farmacéutica,

el: +34 93 306 42 00

Portugal

tos Farm

acêuticos, S.A.

Novartis Farma - Produ

Tel: +351 21 000 8600

France

Novartis Pharma S.A.S.

él: +33 1 55 47 66 00

România

ces Inc.

Novartis Pharma Servi

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Novartis Ireland Limite

el: +353 1 260 12 55

Slovenija

es Inc.

Novartis Pharma Servic

Tel: +386 1 300 75 77

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

el: +421 2 5542 5439

Tel: +39 02 96 54 1

uh/Tel: +358 9 61 33 22 11

έλληνας Λτδ

ηλ: +357 22 690 690

el: +46 8 732 32 00

ices Inc.

el: +371 7 887 070

ls UK Ltd.

el: +44 1276 698370

es Inc.

el: +370 5 269 16 50

Denne indlægsseddel blev senest godkendt i

Slovenská republika

Novartis Slovakia s.r.o.

Italia

Novartis Farma S.p.A

Suomi/Finland

Novartis Finland Oy

Κύπρος

Δημητριάδης και Παπα

Sverige

Novartis Sverige AB

Latvija

Novartis Pharma Serv

United Kingdom

Novartis Pharmaceutica

Lietuva

Novartis Pharma Servic

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

BILAG I

PRODUKTRESUME

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Tekturna 150 mg filmovertrukne tabletter

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver filmovertrukken tablet indeholder 150 mg aliskiren (som hemifumarat).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukken tablet

Lys pink, udadbuet, rund tablet, præget med ”IL” på den ene side og ”NVR” på den anden side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Behandling af essentiel hypertension.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Den anbefalede dosis af Tekturna er 150 m

én gang dagligt. Hos patienter med utilstrækkeligt

kontrolleret blodtryk kan dosis øges til 300 mg én gang dagligt.

Den antihypertensive effekt er til stede i betydelig grad inden for to uger (85-90 %) efter initiering af

behandling m

d 150 mg en gang dagligt.

Tekturna kan anvendes alene eller kombineres med andre antihy

ertensiva (se pkt 4.4 og 5.1).

Tekturna bør tages med et let måltid mad én gang daglig, fortrinsvis på samme tidspunkt hver dag.

Grapefrugt juice må ikke tages sammen med Tekturna.

Nedsat nyrefunktion

Der kræves ingen justering af initialdosen for patienter med mildt til stærkt nedsat nyrefunktion (se

pkt. 4.4 og 5.2).

Nedsat leverfunktion

Der kræves ingen justering af initialdosen for patienter m

d mildt til stærkt nedsat leverfunktion (se

pkt. 5.2).

Ældre patienter (over 65 år)

Der kræves ingen justering af initialdosen for ældre patienter.

Pædiatriske patienter (under 18 år)

Tekturna bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år p.g.a. manglende dokumentation for

sikkerhed og virkning (se pkt. 5.2).

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne.

Angioødem forårsaget af aliskiren i anamnesen.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

2. og 3. trimester af graviditet (se pkt. 4.6).

Brug af aliskiren sammen med ciclosporin, en yderst potent P-gp-hæmmer, og andre potente P-gp-

hæmmere (quinidin, verapamil) er kontraindiceret (se pkt. 4.5).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Patienter, som anvender andre lægemidler der hæmmer renin-angiotensin systemet (RAS), og/eller har

nedsat ny

refunktion og/eller diabetes m

ellitus har en øget risiko for hyperkalæmi under behandling

med aliskiren.

Aliskiren bør anvendes med forsigtighed til patienter me

d svær hjertesvigt (New York Heart

Association [NYHA] klasse III-IV).

I tilfælde af alvorlig og vedvarende diarré bør behandling med Tekturna stoppes.

Angioødem

Som ved andre stoffer, der virker på renin-angiotensin-systemet, er angioødem blevet rapporteret hos

patienter, som behandles med aliskiren. Hvis angioødem opstår, skal Tekturna seponeres med det

samme, og der skal iværksættes relevant behandling og monitorering, indtil komplet og vedvarende

resolution af tegn og symptomer indtræffer. Hvis tunge, glottis og svælg er påvirket, skal der gives

adrenalin. Yderligere skal der tages de nødvendige forholdsregler for at sikre patientens luftveje.

Patienter med natrium- og/eller væskemangel

Symptomatisk hypotension kan forekomme hos patienter m

d markant væske- og/eller natriummangel

(f.eks. patienter, som får høje doser af diuretika) efter initiering af behandling med Tekturna. Denne

tilstand bør korrigeres før administration af Tekturna, eller behandlingen skal indledes under nøje

medicinsk overvågning.

Nedsat nyrefunktion

Tekturna er ikke undersøgt i kliniske studier med hy

pertensive patienter, der har svært nedsat

refunktion (serumkreatinin ≥ 150 μmol/l eller 1,70 mg/dl hos kvinder og ≥ 177 μmol/l eller

2,00 mg/dl hos mænd og/eller estimeret glomerulær filtrationsrate (GFR) < 30 ml/min.), tidligere

dialyse, nefrotisk syndrom eller renovaskulær hypertension. På grund af de manglende

sikkerhedsoplysninger for Tekturna skal der udvises forsigtighed overfor patienter med svært nedsat

nyrefunktion.

Som for andre stoffer, der virker på renin-angiotensin-system

et, skal der udvises forsigtighed, når

aliskiren gives til patienter, der er prædisponerede for renal dysfunktion som hypovolæmi (f.eks. pga.

blodtab, alvorlig og vedvarende diarré, vedvarende opkastning), hjertelidelse, leverlidelse eller

nyrelidelse. Akut nyresvigt, som var reversibel ved seponering af behandlingen, er rapporteret efter

markedsføring hos risikopatienter, som fik aliskiren. Hvis der opstår tegn på nyresvigt, skal

aliskirenbehandling afbrydes med det samme.

Nyrearteriestenose

Der er ingen tilgængelige kontrollerede kliniske data om brug af Tekturna til patienter med unilateral

eller bilateral nyrearteriestenose eller brug af Tekturna til patienter med stenose i en enkelt nyre. Der

er dog, ligesom for andre stoffer, der virker på renin-angiotensin-systemet, en øget risiko for

nyreinsufficiens, inklusive akut nyresvigt, når patienter med nyrearteriestenose behandles med

aliskiren. Derfor skal der udvises forsigtighed hos disse patienter. Hvis der opstår nyresvigt, skal

ehandlingen afbrydes.

Moderate P-gp-hæmmere

Samtidig administration af aliskiren 300 mg og ketoconazol 200 mg resulterede i en 76 % stigning i

aliskirens AUC, men P-gp-hæmmere som ketoconazol kan forventes at øge vævskoncentrationerne

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

mere end plasmakoncentrationerne. Der skal derfor udvises forsigtighed, hvis aliskiren gives sammen

med moderate P-gp-hæmmere som ketoconazol (se pkt. 4.5).

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Tekturna har ingen kendte klinisk relevante interaktioner med lægemidler, som typisk bruges til

behandling af hypertension eller diabetes.

Stoffer, som er undersøgt i kliniske farmakokinetiske studier inkluderer acenocoumarol, atenolol,

celecoxib, pioglitazon, allopurinol, isosorbid-5-mononitrat, ramipril og hydrochlortiazid. Der er ikke

identificeret nogen interaktioner.

Samtidig administration af aliskiren med enten valsartan (↓28 %)

, metformin (↓28 %), amlodipin

(↑29 %) eller cimetidin (↑19 %) resulterede i en ændring af C

eller AUC for Tekturna på mellem

20 % og 30 %. Ved samtidig administration med atorvastatin steg AUC og C

for Tekturna ved

steady state med 50 %. Samtidig administration af Tekturna havde ingen signifikant indvirkning på

atorvastatins, valsartans, metformins eller amlodipins farmakokinetik. Dosisjustering for Tekturna

eller disse samtidigt administrerede lægemidler er derfor ikke nødvendig.

Biotilgængeligheden af digoxin kan blive lettere nedsat af Tekturna.

Foreløbige data tyder på at irbesartan kan nedsætte AUC og C

for Tekturna.

I forsøgsdyr er det blevet vist a P-gp har stor indfly

delse på Tekturnas biotilgængelighed. Inducere af

P-gp (prikbladet perikum, rifampicin) kan derfor nedsætte biotilgængeligheden af Tekturna.

Interaktioner med CYP450

Aliskiren hæmmer ikke CYP450-isoenzymer (CYP1A2, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 og 3A). Aliskiren

inducerer ikke CYP3A4. Det forventes derfor ikke, at aliskiren påvirker den systemiske eksponering

af stoffer, som hæmmer, inducerer eller metaboliseres af disse enzymer. Aliskiren metaboliseres

minimalt af cytokrom P450-enzymer. Derfor forventes der ingen interaktioner på grund af hæmning

eller induktion af CYP450 isoenzymer er dermed ikke forventet. CYP3A4-hæmmere påvirker dog ofte

også P-gp. Øget aliskiren-eksponering ved samtidig administration af CYP3A4-hæmmere, som også

hæmmer P-gp, kan derfor forventes (se også P-glycoprotein interaktioner herunder).

Interaktioner med P-glycoprotein

I prækliniske forsøg er det vist, at MDR1/Mdr1a/1b (P-gp) er det vigtigste efflukssystem involveret i

aliskirens intestinale absorption og galdeudskillelse. Induktorer af P-gp (perikum, rifampicin) kan

muligvis derfor nedsætte Tekturnas biotilgængelighed. Selvom det ikke er blevet undersøgt for

aliskiren, er det kendt, at P-gp også kontrollerer vævsoptaget for et stort udvalg af substrater, og P-gp

kan øge koncentrationsforholdet mellem væv og plasma. Derfor kan kan P-gp-induktorer øge

vævskoncentrationen mere end plasmakoncentrationen. Muligheden for interaktioner med lægemidler

ved P-gp’s bindingssted vil sandsynligvis afhænge af denne transportørs hæmningsgrad.

P-gp-substrater eller svage hæmmere

Der er ikke observeret nogen relevante interaktioner m

d atenolol, digoxin, amlodipin eller cimetidin.

Ved samtidig administration af aliskiren (300 mg) og atorvastatin (80 mg) blev AUC og C

aliskiren øget med 50 % ved steady state.

Moderate P-gp-hæmmere

Administration af ketoconazol (200 mg) sammen med aliskiren (300 mg) resulterede i en 80 %

stigning af plasm

aniveauerne for aliskiren (AUC og C

). Prækliniske forsøg tyder på, at samtidig

administration af aliskiren og ketoconazol øger aliskirens gastrointestinale absorption og mindsker den

biliære udskillelse. Aliskirens ændringer af plasmaniveauerne ved tilstedeværelse af ketoconazol

forventes at ligge inden for det område, der ville være opnået, hvis aliskirendosis blev fordoblet.

Aliskirendoser på op til 600 mg eller det dobbelte af den højeste anbefalede terapeutiske dosis er

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

fundet at være veltolererede i kontrollerede kliniske forsøg. Alligevel forventes det, at P-gp-hæmmere

øger vævskoncentrationerne mere end plasmakoncentrationerne. Der skal derfor udvises fors

hvis aliskiren gives sammen ketoconazol eller andre moder

igtighed,

ate P-gp-hæm

ere (itraconazol,

larithromycin, telithromycin, erythromycin, amiodaron).

Potente P-gp-hæmmere

Et interaktionsforsøg med raske frivillige personer, hvor dosis blev administreret en gang, har vist

ciclosporin (200 og 600 mg) øger C

af aliskiren 75 mg cirka 2,5 gange og AUC cirka 5 gange.

Forøgelsen kan være større for de højere doser af aliskiren. Derfor

, at

er sam

tidig adm

inistration af

liskiren og potente P-gp-hæmmere kontraindiceret (se pkt. 4.3).

Furosemid

Når aliskiren blev administreret sammen med furosemid, faldt AUC og C

for furosemid med

henholdsvis 28 % og 49 %. Det anbefales derfor at monitorere virkningen ved initiering og justerin

af furosem

idbehandling for at undgå potentiel underudnyttelse i kliniske situationer med volumen-

verload.

Non-steroide anti-inflammatoriske lægemidler (NSAID)

Som for andre stoffer, der virker på renin-angiotensin-systemet, kan NSAID reducere aliskirens

antihypertensive effekt. Hos visse patienter med påvirket nyrefunktion (dehydrerede patienter eller

ældre patienter) kan samtidig administration af aliskiren og NSAID medføre en yderligere forværring

af nyrefunktionen, inklusive risiko for akut nyresvigt, som sædvanligvis e

r reversibel. Kombination af

liskiren og NSAID kræver derfor forsigtighed, især hos ældre patienter.

Kalium og kaliumbesparende diuretika

Baseret på erfaringer med andre stoffer, som påvirker renin-angiotensin-systemet kan samtidig brug af

kaliumbesparende diuretika, kaliumtilskud, kaliumholdige salterstatninger eller andre stoffer, som k

øge koncentrationen af kalium i serum (f.eks. heparin), føre til øget

serum

kalium

. Der bør udvises

rsigtighed, hvis samtidig medicinering betragtes som nødvendig.

Grapefrugt juice

På grund af manglende data om mulig interaktion mellem grapefrugt juice og aliskiren kan denne

teraktion ikke udelukkes. Grapefrugt juice må ikke tages sammen med Tekturna.

Warfarin

Effekten af Tekturna på warfarins farmakokinetik er ikke blevet evalueret.

Fødeindtag

Måltider med højt fedtindhold reducerer absorptionen af Tekturna betragteligt.

.6

Graviditet og am

ning

4

Graviditet

Der foreligger ikke data om brugen af hos gravide kvinder. Tekturna var ikke teratogent i

kaniner (se pkt. 5.3). Andre stoffer, som virker direkte på RAS, associeres med alvorlige

fostermisdannelser og dødsfald hos nyfødte. Tekturna bør, som andre præparater, der virker direkte på

RAS, ikke anvendes under 1. trimester i graviditeten (se pkt. 4.3) eller hos kvinder, som planlæ

blive gravide. Tekturna er kontraindikeret under 2. og 3. trimester af graviditeten. Læger, som

ordinerer præparater, der virker på RAS, bør rådgive kvinder i den fertile alder om den potentielle

risiko ved disse stoffer under gravi

rotter eller

gger at

ditet.

Hvis der opstår graviditet under behandlingen, skal Tekturna

eponeres som

konsekvens heraf.

Amning

Det vides ikke, om aliskiren udskilles i human modermælk. Tekturn

a udskilles i mælken hos

diegivende rotter. Det anbefales derfor ikke til kvinder der am

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Der er ikke foretaget undersøgelser af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene

maskiner. Når m

an fører motorkøretøjer eller betjener maskiner, skal man være opmærksom på, at der

lejlighedsvis kan optræde svimmelhed eller træthed under hvilken som helst antihypertensiv

behandling. Tekturna har en ubetydelig indflydelse på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene

maskiner.

4.8

Bivirkninger

Tekturna er evalueret med henblik på sikkerhed hos m

re end 7.800 patienter, herunder over 2.300,

som var i behandling i mere end 6 måneder, og mere end 1.200, som var i behandling i over 1 år.

Incidensen af bivirkninger viste ingen forbindelse med køn, alder, BMI, race eller etnicitet.

Behandling med Tekturna udviste en samlet incidens af bivirkninger svarende til placebo for

behandling med op til 300 mg. Bivirkningerne var generelt milde og forbigående og det har kun

sjældent været nødvendigt at seponere behandlingen. Den mest almindelige bivirkning er diarré.

For patienter, der blev behandlet med placebo (0,6 %) svarede incidensen af hoste til incidensen for

patienter, der blev behandlet me

d Tekturna (0,9 %).

Bivirkningerne (tabel 1) er ordnet i frekvensgrupper med den mest almindelige først og ved

anvendelse af følgende definition: Meget almindelig (≥1/10); almindelig (≥1/100 til <1/10); ikke

almindelig (≥1/1.000 til <1/100); sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000); meget sjælden (<1/10.000),

inklusive enkeltstående rapporter. Inden for hver enkelt frekvensgruppe er bivirkningerne opstillet

efter, hvor alvorlige de er. De alvorligste bivirkninger er anført først.

Tabel 1

Mave-tarmkanalen

Almindelig:

Diarré

Hud o

g subkutane væv

Ikke almindelig:

Udslæt

Sjælden:

Angioødem

Angioødem er forekommet under behandling med Tekturna. I kontrollerede kliniske studier forekom

angioødem sjældent under behandling med Tekturna, og havde sammenlignelig hyppighed med

placebo eller hydrochlorthiazid. Tilfælde af angioødem er også rapporteret efter markedsføring

(frekvens ikke kendt). I tilfælde af tegn tydende på en allergisk reaktion (særligt besvær med

vejrtrækning eller synkning, hævelse i ansigtet, ekstremiteterne, øjne, læber og/eller tunge), bør

atienten afbryde behandlingen og kontakte lægen (se pkt. 4.4).

Laboratoriefund

I kontrollerede kliniske forsøg blev klinisk relevante ændringer i standardlaboratorieparametre i få

tilfælde associeret med administration af Tekturna. I kliniske studier af hypertensive patienter havde

Tekturna ingen klinisk signifikant virkning på total kolesterol, HDL-kolesterol, fastende triglycerider,

stende glukose eller urinsyre.

Hæmoglobin og hæmatokritværdi

: Der blev observeret sm

å fald i hæm

oglobin og hæmatokritværdi

(gennemsnitligt fald på henholdsvis ca. 0,05 mmol/l og 0,16 volumenprocent). Ingen patienter fik

seponeret behandlingen på grund af anæmi. Denne virkning ses også med andre stoffer, som virker på

enin-angiotensin-systemet, f.eks. ACE-hæmmere og angiotensin-II-antagonister.

Serumkalium

: Stigningerne i serumkalium

var minimale og ikke hyppige hos patienter med essentiel

hypertension, som blev behandlet med Tekturna alene (0,9 % kontra 0,6 % med placebo). I et studie,

hvor Tekturna blev anvendt sammen med en ACE-hæmmer i en diabetisk population, var stigningerne

i serumkalium dog mere hyppige (5,5 %). Derfor er rutinemæssig monitorering af elektrolytter og

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

nyrefunktion som ved andre stoffer, der virker på RAS-systemet, indiceret i patienter med diabetes

mellitus, nyresygdom eller hjertesvigt.

Efter markedsføring er der rapporteret om renal dysfunktion og tilfælde af akut ny

resvigt hos

risikopatienter (se pkt. 4.4).

4.9

Overdosering

Der er begrænsede data til rådighed vedrørende overdosering hos m

nnesker. De mest sandsynlige

manifestationer af overdosering vil være hypotension relateret til aliskirens antihypertensive virkning.

Hvis der skulle opstå symptomatisk hypotension, bør der iværksættes støttende behandling.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Reninhæmmer, ATC-kode: C09XA02

Aliskiren er en oral aktiv, non-peptid, potent og selektiv direkte hæmmer af humant renin.

Ved at hæmme enzymet renin hæmmer aliskiren RAS-systemets aktiveringspunkt og blokerer

konverteringen af angiotensinogen til angiotensin

I og m

indsker niveauet af angiotensin I og

angiotensin II. Mens andre stoffer, som hæmmer RAS (ACE-hæmmere og angiotensin-II-antagonister

(ARB)) forårsager en kompensatorisk stigning i plasmareninaktiviteten (PRA), mindsker behandling

med aliskiren PRA hos hypertensive patienter med ca. 50-80 %. Tilsvarende reduktioner blev fundet,

når aliskiren blev kombineret med andre antihypertensive stoffer. Den kliniske betydning af

forskellene i effekt på PRA er ikke kendt på nuværende tidspunkt.

Hypertension

Hos hypertensive patienter gav administration af Tekturna en gang dagligt i doser på 150 mg og

300 mg dosisafhængige reduktioner i både det systoliske og det diastoliske blodtryk, som blev

opretholdt over hele dosisintervallet på 24 timer (med vedvarende gavnlig virkning tidligt om

morgenen) med en gennemsnitlig peak/trough ratio for diastolisk respons på op til 98 % for 300-mg-

dosen. 85-90 % af den maksimale blodtrykssænkende effekt blev observeret efter 2 uger. Den

blodtryksnedsættende effekt blev opretholdt under langtidsbehandling og var uafhængig af alder, køn,

BMI og etnicitet. Tekturna er undersøgt i 1.864 patienter i alderen 65 år eller derover og i

26 patienter i alderen 75 år eller derover.

Undersøgelser af Tekturna-m

onoterapi har vist en blodtry

kssænkende effekt, som er sammenlignelig

med andre klasser af antihypertensiva, herunder ACE-hæmmere og angiotension-II-antagonister.

Sammenlignet med et diuretikum (hydrochlortiazid – HCTZ) sænkede Tekturna 300 mg det

systoliske/diastoliske blodtryk med 17,0/12,3 mmHg sammenlignet med 14,4/10,5 mmHg for HCTZ

25 mg efter 12 ugers behandling. Hos hypertensive patienter med diabetes var monoterapi med

ekturna både sikker og effektiv.

Der er undersøgelser af kom

binationsbehandling tilgængelige hvor

Tekturna er kombineret med

diuretikaet hydrochlorthiazid, ACE-hæmmeren ramipril, calciumkanal-blokkeren amlodipin og

angiotensinreceptor-antogonisten valsartan og betablokeren atenolol. Disse kombinationer var

veltolereret. Tekturna inducerede en additiv blodtrykssænkende virkning ved kombination med

hydrochlorthiazid og ramipril. Hos patienter, som ikke responderede tilstrækkeligt på 5 mg af

calciumantagonisten amlodipin, havde kombinationen med Tekturna 150 mg en blodtrykssænkende

virkning, som svarede til den opnåede virkning ved at amlodipindosen blev øget til 10 mg, men med

en lavere incidens af ødem (aliskiren 150 mg/amlodipin 5 mg 2,1 % kontra amlodipin 10 mg 11,2 %).

Tekturna i kombination med angiotensinreceptor-antagonisten valsartan viste en additiv

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

blodtrykssænkende effekt i et studie specifikt designet til at undersøge effekten af

iabetes gav Tekturna en additiv blodtryksreduktion, når det blev kombineret med ramipril, mens

ling med andre antihypertensiva. Ved ophør

f behandlingen vendte blodtrykket gradvist tilbage mod basisniveauet over flere uger, og der var

turna 150 mg godt tolereret. Type B natriuretisk peptid (BNP)-

e ikke serumkoncentrationen af kreatinin men blev forbundet med en

kturna med hensyn til mortalitet, kardiovaskulær morbiditet og organskade

kombinationsterapien.

Hos adipøse patienter m

d utilstrækkelig respons på HCTZ 25 mg gav tillægsbehandling med

Tekturna 300 mg en yderligere blodtryksnedsættende effekt, som var sammenlignelig med

tillægsbehandling af irbesartan 300 mg eller amlodipin 10 mg. Hos hypertensive patienter med

kombination af Tekturna og ramipril havde en lavere incidens af hoste (1,8 %) end ramipril (4,7 %).

Der er ingen tegn på hy

potension efter første dosis og ingen indvirkning på pulsen hos patienter, som

er blevet behandlet i kontrollerede kliniske undersøgelser. Kraftig hypotension var usædvanlig (0,1 %

hos patienter med ukompliceret hypertension, som blev behandlet med Tekturna alene. Hypotensio

var også usædvanlig (< 1 %) under kombinationsbehand

ingen tegn på reboundeffekt for blodtrykket eller PRA.

I et 3-m

åneders studie med 302 patienter med let stabilt hjertesvigt, som alle var i standardbehandling

for stabilt hjertesvigt blev tillæg af Tek

niveauet blev nedsat med 25 % i Tekturna-armen sammenlignet med placebo. Den kliniske signifikans

af denne reduktion er dog ikke kendt.

I et 6 må

neders studie med 599 hypertensionspatienter med type 2 diabetes mellitus og nefropati, der

alle fik 100 mg losartan sammen med optimal antihypertensiv standardbehandling, opnåede ved tillæ

af Tekturna 300 mg en 20 % reduktion i forhold til placebo i urin-albumin-kreatininforholdet

(UACR), dvs. fra 58 mg/mmol til 46 mg/mmol. Andelen af patienter, som fik UACR reduceret med

mindst 50% fra baseline ved forsøgets slutning var henholdsvis 24,7 % for Tekturna og 12,5 % for

placebo. Den kliniske relevans af en reduktion i UACR er ikke fastslået uden en samtidig effekt på

blodtrykket. Tekturna påvirked

øget frekvens (4,2 % vs. 1,9 % for placebo) af serum-kalium

koncentrationen

6,0 mmol, selvom det

ikke var statistisk signifikant.

Gavnlige virkninger af Te

er for nærværende ikke kendt.

ardiel elektrofy

siologi

Ingen effekt på QT-intervallet blev rapp

ontrolleret studie ved anvendelse af standard og Holter elektrokardiografi.

orteret i et random

iseret, dobbeltblindet, placebo og aktivt

5.2

Farmakokinetiske

egenskaber

Absorption

Efter oral absorption nås de maksimale plasmakoncentrationer af aliskiren efter 1-3 timer. Aliskirens

bsolutte biotilgængelighed er ca. 2-3 %. Måltider med højt fedtindhold reducerer C

med 85 % og

70 %. Steady state-plasmakoncentrationerne nås inden for 5-7 dage efter administration en

AUC med

gang dagligt, og steady state-niveauerne er ca. 2 gange større end ved initialdosen.

Fordeling

fter intravenøs administration er det gennemsnitlige distributionsvolumen om

kring 135 liter, hvilket

res om

fattende i det ekstravaskulære rum

. Aliskirens

indikerer, at aliskiren distribue

plasmaproteinbinding er moderat (47-51 %) og uafhængig af koncentrationen.

Metabolisering og udskillelse

Den gennemsnitlige halveringstid er ca. 40 timer (interval 34-41 timer). Aliskiren udskilles

hovedsageligt som et uændret stof i fæces (78 %). Cirka 1,4 % af den totale orale dosis

etaboliseret. Denne metabolisering sky

bliver

ldes enzymet CYP3A4. Omkring 0,6 % af dosis genfindes i

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

urinen efter oral administration. Efter intravenøs administration er den gennemsnitlige

plasmaclearance ca. 9 l/time.

Linearitet/non-linearitet

Eksponeringen med aliskiren øgedes mere end proportionelt sammenlignet med stigning

Efter administrati

en i dosis.

on af en enkelt dosis i intervallet 75 til 600 m

, resulterede en fordobling i dosis i en

2,3 og 2,6 fold stigning i respektivt AUC og C

. Ved steady state kan non-linearitet være mere

er er årsag til afvigelsen fra linearitet er ikke blevet identificeret. En mulig

udtalt. Mekanismen d

mekanisme er mætning af transportere på absorptionsstedet eller ved den hepatobiliære

udskillelsesrute.

Patientkarakteristika

Aliskiren er en effektiv en gang daglig antihypertensiv beh

andling til voksne patienter uanset køn,

lder, BMI og etnicitet.

ngen

funktion.

,8 og 2 gange niveauet hos raske personer efter adm

nistration af en enkelt dosis og ved steady state.

en der skal udvises forsigtighed hos patienter med svært nedsat nyrefunktion.

ignifikant påvirket hos patienter med let til svær leversygdom.

erfor er justering af initialdosen af aliskiren ikke nødvendig hos patienter med let til svært nedsat

k signifikant. Selvom aliskiren har et kendt irritationspotentiale blev de opnåede

ikkerhedsmargener i et studie på raske frivillige forsøgspersoner hos mennesker ved en dosis på

toksicitet eller

Sikkerhedsfarmakologistudier afslørede ingen bivirkninger på funktionen af centralnervesystemet og

respiratorisk eller kardiovaskulær funktion. Hændelser under gentagen-dosis toksicitetsstudier i dyr

var i overensstemmelse med det kendte potentiale for lokalirritation eller de forventede

farmakologiske effekter af aliskiren.

AUC er 50% højere hos ældre (> 65 år) end hos yngre individer. Køn, vægt og etnicitet har i

klinisk relevant indflydelse på aliskirens farmakokinetik.

Aliskirens farmakokinetik blev evalueret hos patienter med varierende grader af nedsat nyre

Den relative AUC og C

for aliskiren hos personer med nedsat nyrefunktion lå på mellem

Disse observerede ændringer korrelerede imidlertid ikke m

ed graden af nedsat nyrefunktion. Det er

ikke nødvendigt at justere initialdosen af Tekturna hos patienter med mildt til svært nedsat

nyrefunktion, m

Aliskirens farmakokinetik blev ikke s

leverfunktion.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Det karcinogene potentiale blev vurderet i et 2-årigt rottestudie og i et 6-måneders studie af transg

mus. Der blev ikke påvist noget karcinogent potentiale. Der er registreret et tilfælde af adenom i kol

og et tilfælde af adenocarcinom i coecum hos rotter ved dosen 1.500 mg/kg/dag, hvilket ikke var

statistis

300 mg anset for at være passende ved 9-11 gange baseret på fækale koncentrationer eller 6 ga

baseret på koncentrationerne i m

cosa, sammenlignet med 250 mg/kg/dag i karcinogenitetsstudiet

rotter.

Aliskiren havde ikke noget m

tagent potentiale i

in vitro-

in vivo

-mutagenicitetsstudierne.

Analyserne omfattede

in vitro

-analyser af bakterie- og pattedyrsceller og

in vivo

-vurderinger hos

rotter.

tudier af aliskirens reproduktive toksicitet viste ingen tegn på embryoføtal

teratogenicitet ved doser på op til 600 mg

/kg/dag hos rotter eller 100 mg/kg/dag hos kaniner.

Fertiliteten og den præ- og postnatale udvikling blev ikke påvirket hos rotter ved doser på op til

250 mg/kg/dag. Doserne hos rotter og kaniner gav en systemisk eksponering, der var henholdsvis 1-4

og 5 gange højere end den maksimale anbefalede humane dosis (300 mg).

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Crospovidon

Magnesiumstearat

Cellulose, mikrokrystallinsk

Povidon

Silica, kolloid vandfri

Hypromellose

Macrogol

Talcum

Jernoxid, sort (E172)

Jernoxid, rød (E172)

Titandioxid (E171)

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

2 år

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares over 30°C. Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod fugt.

.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

6

A/Alu/PVC blister.

Pakninger indeholdende 7, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98 eller 280 tabletter.

akninger indeholdende 84 (3x28)

, 98 (2x49) eller 280 (20x14) tabletter er multipakninger.

kke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis m

rkedsført.

.6

Regler for destruktion

6

ke anvendte lægemidler sam

t affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinjer.

.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

7

Limited

Novartis Europharm

rst Road

blehu

Horsham

H12 5AB

West Sussex, R

torbritannien

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/07/408/001-010

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

22.08.2007

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Tekturna 300 mg filmovertrukne tabletter

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver filmovertrukken tablet indeholder 300 mg aliskiren (som hemifumarat).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukken tablet

Lyserød, udadbuet, oval tablet, præget med ”IU” på den ene side og ”NVR” på den anden side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Behandling af essentiel hypertension.

.2

Dosering og indgivelsesmåde

4

Den anbefalede dosis af Tekturna er 150 mg én gang dagligt. Hos patienter med utilstrækkeligt

ontrolleret blodtryk kan dosis øges til 300 mg én gang dagligt.

Den antihypertensive effekt er til stede i betydelig grad inden for to uger (85-90 %) efter initiering af

ehandling med 150 mg en gang dagligt.

ekturna kan anvendes alene eller kombineres med andre antihypertensiva (se pkt 4.4 og 5.1).

Tekturna bør tages m

d et let måltid mad én gang daglig, fortrinsvis på samme tidspunkt hver dag.

rapefrugt juice må ikke tages sammen med Tekturna.

Nedsat nyrefunktion

Der kræves ingen justering af initialdosen for patienter med mildt til stærkt nedsat nyrefunktion (se

kt. 4.4 og 5.2).

Nedsat leverfunktion

Der kræves ingen justering af initialdosen for patienter med mildt til stærkt nedsat leverfunktion (se

kt. 5.2).

Ældre patienter (over 65 år)

er kræves ingen justering af initialdosen for ældre patienter.

Pædiatriske patienter (under 18 år)

Tekturna bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år p.g.a. manglende dokumentation for

ikkerhed og virkning (se pkt. 5.2).

.3

Kontraindikationer

4

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Angioødem forårsaget af aliskiren i anamnesen.

. og 3. trimester af graviditet (se pkt. 4.6).

-hæmmer, og andre potente P-gp-

æmmere (quinidin, verapamil) er kontraindiceret (se pkt. 4.5).

.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

g/eller

/eller diabetes mellitus, har en øget risiko for hyperkalæmi under

ehandling med aliskiren.

hed til patienter med svær hjertesvigt (New York Heart

alvorlig og vedvarende diarré bør behandling med Tekturna stoppes.

Brug af aliskiren sam

men med ciclosporin, en yderst potent P-gp

4

Patienter, som anvender andre lægem

idler, der hæmmer renin-angiotensin systemet (RAS), o

har nedsat nyrefunktion og

Aliskiren bør anvendes me

d forsigtig

Association [NYHA] klasse III-IV).

I tilfælde af

Angioødem

Som ved andre stoffer, der virker på renin-angiotensin-systemet, er angioødem blevet rapporteret ho

patienter, som behandles med aliskiren. Hvis angioødem opstår, skal Tekturna seponeres med det

samme, og der skal iværksættes relevant behandling og monitorering, indtil komplet og vedvarende

resolution af tegn og symptomer indtræffer. Hvis tunge, glottis og svælg er påvirket, skal der give

dige forholdsregler for at sikre patientens luftveje.

adrenalin. Yderligere skal der tages de nødven

Patienter med natrium- og/eller væskemangel

Symptomatisk hypotension kan forekomme hos patienter med markant væske- og/eller natriummange

(f.eks. patienter, som får høje doser af diuretika) efter initiering af behandling med Tekturna. Denn

tilstand bør korrigeres før

inistration af Tekt

urna, eller behandlingen skal indledes under nøje

medicinsk overvågning.

Nedsat nyrefunktion

Tekturna er ikke undersøgt i kliniske studier med hypertensive patienter, der har svært nedsat

nyrefunktion (serumkreatinin ≥ 150 μmol/l eller 1,70 mg/dl hos kvinder og ≥ 177 μmol/l eller

2,00 mg/dl hos mænd og/eller estimeret glomerulær filtrationsrate (GFR) < 30 ml/min.), tidligere

dialyse, nefrotisk syndrom eller renovaskulær hypertension. På grund af de manglende

sikkerhedsoply

sninger for Tekturna skal der udvises forsigtighed overfor patienter m

d svært nedsat

t efter

iren. Hvis der opstår tegn på nyresvigt, skal

afbrydes med det samme.

nyrefunktion.

for andre stoffer, der virker på renin-angiotensin-sy

stemet, skal der udvises forsigtighed, når

aliskiren gives til patienter, der er prædisponerede for renal dysfunktion som hypovolæmi (f.eks. pga

blodtab, alvorlig og vedvarende diarré, vedvarende opkastning), hjertelidelse, leverlidelse eller

nyrelidelse. Akut nyresvigt, som var reversibel ved seponering af behandlingen, er rapportere

arkedsføring hos risikopatienter, som fik alisk

liskirenbehandling

Nyrearteriestenose

Der er ingen tilgængelige kontrollerede kliniske data om brug af Tekturna til patienter med unilateral

eller bilateral nyrearteriestenose eller brug af Tekturna til patienter med stenose i en enkelt nyre. Der

er dog, ligesom for andre stoffer, der virker på renin-angiotensin-systemet, en øget risiko for

nyreinsufficiens, inklusive akut nyresvigt, når patienter med nyrearteriestenose behandles med

aliskiren. Derfor skal der

udvises forsigtighed hos disse patienter. Hvis der opstår ny

resvigt, skal

behandlingen afbry

des.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Moderate P-gp-hæmmere

Samtidig administration af aliskiren 300 mg og ketoconazol 200 m

resulterede i en 76 % stigning i

aliskirens AUC, men P-gp-hæmmere som ketoconazol kan forventes at øge vævskoncentrationerne

mere end plasmakoncentrationerne. Der skal derfor udvises forsigtighed, hvis aliskiren gives sammen

med moderate P-gp-hæmmere som ketoconazol (se pkt. 4.5).

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Tekturna har ingen kendte klinisk relevante interaktioner med lægemidler, som typisk bruges til

behandling af hypertension eller diabetes.

Stoffer, som er undersøgt i kliniske farmakokinetiske studier inkluderer acenocoumarol, atenolol,

celecoxib, pioglitazon, allopurinol, isosorbid-5-mononitrat, ramipril og hydrochlortiazid. Der er ikke

identificeret nogen interaktioner.

Samtidig administration af aliskiren med enten valsartan (↓28 %

, metformin (↓28 %), amlodipin

(↑29 %) eller cimetidin (↑19 %) resulterede i en ændring af C

eller AUC for Tekturna på mellem

20 % og 30 %. Ved samtidig administration med atorvastatin steg AUC og C

for Tekturna ved

steady state med 50 %. Samtidig administration af Tekturna havde ingen signifikant indvirkning på

atorvastatins, valsartans, metformins eller amlodipins farmakokinetik. Dosisjustering for Tekturna

eller disse samtidigt administrerede lægemidler er derfor ikke nødvendig.

Biotilgængeligheden af digoxin kan blive lettere nedsat af Tekturna.

Foreløbige data tyder på at irbesartan kan nedsætte AUC og C

for Tekturna.

I forsøgsdyr er det blevet vist a P-gp har stor indfly

delse på Tekturnas biotilgængelighed. Inducere af

P-gp (prikbladet perikum, rifampicin) kan derfor nedsætte biotilgængeligheden af Tekturna.

Interaktioner med CYP450

Aliskiren hæmmer ikke CYP450-isoenzymer (CYP1A2, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 og 3A). Aliskiren

inducerer ikke CYP3A4. Det forventes derfor ikke, at aliskiren påvirker den systemiske eksponering

af stoffer, som hæmmer, inducerer eller metaboliseres af disse enzymer. Aliskiren metaboliseres

minimalt af cytokrom P450-enzymer. Derfor forventes der ingen interaktioner på grund af hæmning

eller induktion af CYP450 isoenzymer er dermed ikke forventet. CYP3A4-hæmmere påvirker dog ofte

også P-gp. Øget aliskiren-eksponering ved samtidig administration af CYP3A4-hæmmere, som også

hæmmer P-gp, kan derfor forventes (se også P-glycoprotein interaktioner herunder).

Interaktioner med P-glycoprotein

I prækliniske forsøg er det vist, at MDR1/Mdr1a/1b (P-gp) er det vigtigste efflukssystem involveret i

aliskirens intestinale absorption og galdeudskillelse. Induktorer af P-gp (perikum, rifampicin) kan

muligvis derfor nedsætte Tekturnas biotilgængelighed. Selvom det ikke er blevet undersøgt for

aliskiren, er det kendt, at P-gp også kontrollerer vævsoptaget for et stort udvalg af substrater, og P-gp

kan øge koncentrationsforholdet mellem væv og plasma. Derfor kan kan P-gp-induktorer øge

vævskoncentrationen mere end plasmakoncentrationen. Muligheden for interaktioner med lægemidler

ved P-gp’s bindingssted vil sandsynligvis afhænge af denne transportørs hæmningsgrad.

P-gp-substrater eller svage hæmmere

Der er ikke observeret nogen relevante interaktioner m

d atenolol, digoxin, amlodipin eller cimetidin.

Ved samtidig administration af aliskiren (300 mg) og atorvastatin (80 mg) blev AUC og C

aliskiren øget med 50 % ved steady state.

Moderate P-gp-hæmmere

Administration af ketoconazol (200 mg) sammen med aliskiren (300 mg) resulterede i en 80 %

stigning af plasm

aniveauerne for aliskiren (AUC og C

). Prækliniske forsøg tyder på, at samtidig

administration af aliskiren og ketoconazol øger aliskirens gastrointestinale absorption og mindsker den

biliære udskillelse. Aliskirens ændringer af plasmaniveauerne ved tilstedeværelse af ketoconazol

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

forventes at ligge inden for det område, der ville være opnået, hvis aliskirendosis blev fordoblet.

Aliskirendoser på op til 600 mg eller det dobbelte af den højeste anbefalede terapeutiske dosis er

fundet at være veltolererede i kontrollerede kliniske forsøg. Alligevel forventes det, at P-gp-hæmmere

øger vævskoncentrationerne mere end plasmakoncentrationerne. Der skal derfor udvises forsigtighed,

hvis aliskiren gives sammen ketoconazol eller andre moderate P-gp-hæmmere (itraconazol,

clarithromycin, telithromycin, erythromycin, amiodaron).

Potente P-gp-hæmmere

Et interaktionsforsøg med raske frivillige personer, hvor dosis blev adm

inistreret en gang, har vist, at

ciclosporin (200 og 600 m

g) øger C

af aliskiren 75 mg cirka 2,5 gange og AUC cirka 5 gange.

Forøgelsen kan være større for de højere doser af aliskiren. Derfor er samtidig administration af

aliskiren og potente P-gp-hæmmere kontraindiceret (se pkt. 4.3).

Furosemid

Når aliskiren blev administreret sammen med furosemid, faldt AUC og C

for furosemid med

henholdsvis 28 % og 49 %. Det anbefales derfor at monitorere virkningen ved initiering og justering

af furosemidbehandling for at undgå potentiel underudnyttelse i kliniske situationer med volumen-

overload.

Non-steroide anti-inflammatoriske lægemidler (NSAID)

Som for andre stoffer, der virker på renin-angiotensin-sy

stem

et, kan NSAID reducere aliskirens

antihypertensive effekt. Hos visse patienter med påvirket nyrefunktion (dehydrerede patienter eller

ældre patienter) kan samtidig administration af aliskiren og NSAID medføre en yderligere forværring

af nyrefunktionen, inklusive risiko for akut nyresvigt, som sædvanligvis er reversibel. Kombination af

aliskiren og NSAID kræver derfor forsigtighed, især hos ældre patienter.

Kalium og kaliumbesparende diuretika

Baseret på erfaringer med andre stoffer, som påvirker renin-angiotensin-systemet kan samtidig brug af

kaliumbesparende diuretika, kaliumtilskud, kaliumholdige salterstatninger eller andre stoffer, som kan

øge koncentrationen af kalium i serum (f.eks. heparin), føre til øget serumkalium. Der bør udvises

forsigtighed, hvis samtidig medicinering betragtes som nødvendig.

Grapefrugt juice

På grund af manglende data om mulig interaktion mellem grapefrugt juice og aliskiren kan denne

interaktion ikke udelukkes. Grapefrugt juice må ikke tages sammen med Tekturna.

Warfarin

Effekten af Tekturna på warfarins farmakokinetik er ikke blevet evalueret.

Fødeindtag

Måltider med højt fedtindhold reducerer absorptionen af Tekturna betragteligt.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Der foreligger ikke data om brugen af hos gravide kvinder. Tekturna var ikke teratogent i rotter eller

kaniner (se pkt. 5.3). Andre stoffer, som

virker direkte på RAS, associeres m

ed alvorlige

fostermisdannelser og dødsfald hos nyfødte. Tekturna bør, som andre præparater, der virker direkte på

RAS, ikke anvendes under 1. trimester i graviditeten (se pkt. 4.3) eller hos kvinder, som planlægger at

blive gravide. Tekturna er kontraindikeret under 2. og 3. trimester af graviditeten. Læger, som

ordinerer præparater, der virker på RAS, bør rådgive kvinder i den fertile alder om den potentielle

risiko ved disse stoffer under graviditet.

Hvis der opstår graviditet under behandlingen, skal Tekturna

seponeres som konsekvens heraf.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Amning

Det vides ikke, om aliskiren udskilles i human m

oderm

ælk. Tekturna udskilles i mælken hos

diegivende rotter. Det anbefales derfor ikke til kvinder der ammer.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Der er ikke foretaget undersøgelser af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene

maskiner. Når man fører motorkøretøjer eller betjener maskiner, skal man være opmærksom på, at der

lejlighedsvis kan optræde svimmelhed eller træthed under hvilken som helst antihypertensiv

behandling. Tekturna har en ubetydelig indflydelse på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene

maskiner.

4.8

Bivirkninger

Tekturna er evalueret med henblik på sikkerhed hos me

re end 7.800 patienter, herunder over 2.300,

som var i behandling i mere end 6 måneder, og mere end 1.200, som var i behandling i over 1 år.

Incidensen af bivirkninger viste ingen forbindelse med køn, alder, BMI, race eller etnicitet.

Behandling med Tekturna udviste en samlet incidens af bivirkninger svarende til placebo for

behandling med op til 300 mg. Bivirkningerne var generelt milde og forbigående og det har kun

sjældent været nødvendigt at seponere behandlingen. Den mest almindelige bivirkning er diarré.

For patienter, der blev behandlet med placebo (0,6 %) svarede incidensen af hoste til incidensen for

patienter, der blev behandlet me

d Tekturna (0,9 %).

Bivirkningerne (tabel 1) er ordnet i frekvensgrupper med den mest almindelige først og ved

anvendelse af følgende definition: Meget almindelig (≥1/10); almindelig (≥1/100 til <1/10); ikke

almindelig (≥1/1.000 til <1/100); sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000); meget sjælden (<1/10.000),

inklusive enkeltstående rapporter. Inden for hver enkelt frekvensgruppe er bivirkningerne opstillet

efter, hvor alvorlige de er. De alvorligste bivirkninger er anført først.

abel 1

T

Mave-

n

tarmkanale

Almindelig:

Diarré

Hud o

g subkutane væv

Ikke almindelig:

Udslæt

Sjælden:

Angioødem

Angioødem er forekommet under behandling med Tekturna. I kontrollerede kliniske studier forekom

angioødem sjældent under behandling med Tekturna, og havde sammenlignelig hyppighed med

placebo eller hydrochlorthiazid. Tilfælde af angioødem er også rapporteret efter markedsføring

(frekvens ikke kendt). I tilfælde af tegn tydende på en allergisk reaktion (særligt besvær med

vejrtrækning eller synkning, hævelse i ansigtet, ekstremiteterne, øjne, læber og/eller tunge), bør

atienten afbryde behandlingen og kontakte lægen (se pkt. 4.4).

Laboratoriefund

I kontrollerede kliniske forsøg blev klinisk relevante ændringer i standardlaboratorieparametre i få

tilfælde associeret med administration af Tekturna. I kliniske studier af hypertensive patienter havde

Tekturna ingen klinisk signifikant virkning på total kolesterol, HDL-kolesterol, fastende triglycerider,

stende glukose eller urinsyre.

Hæmoglobin og hæmatokritværdi

: Der blev observeret sm

å fald i hæm

oglobin og hæmatokritværdi

(gennemsnitligt fald på henholdsvis ca. 0,05 mmol/l og 0,16 volumenprocent). Ingen patienter fik

seponeret behandlingen på grund af anæmi. Denne virkning ses også med andre stoffer, som virker på

renin-angiotensin-systemet, f.eks. ACE-hæmmere og angiotensin-II-antagonister.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Serumkalium

: Stigningerne i serumkalium var minimale og ikke hyppige hos patienter med essentiel

hypertension, som blev behandlet med Tekturna alene (0,9 % kontra 0,6 % med placebo). I et studie,

hvor Tekturna blev anvendt sammen med en ACE-hæmmer i en diabetisk population, var stigningerne

i serumkalium dog mere hyppige (5,5 %). Derfor er rutinemæssig monitorering af elektrolytter og

nyrefunktion som ved andre stoffer, der virker på RAS-systemet, indiceret i patienter med diabetes

mellitus, nyresygdom eller hjertesvigt.

Efter markedsføring er der rapporteret om renal dysfunktion og tilfælde af akut ny

resvigt hos

risikopatienter (se pkt. 4.4).

4.9

Overdosering

Der er begrænsede data til rådighed vedrørende overdosering hos me

nnesker. De mest sandsynlige

manifestationer af overdosering vil være hypotension relateret til aliskirens antihypertensive virkning.

Hvis der skulle opstå symptomatisk hypotension, bør der iværksættes støttende behandling.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Reninhæmmer, ATC-kode: C09XA02

Aliskiren er en oral aktiv, non-peptid, potent og selektiv direkte hæmmer af humant renin.

Ved at hæmme enzymet renin hæmmer aliskiren RAS-systemets aktiveringspunkt og blokerer

konverteringen af angiotensinogen til angiotensin

I og m

indsker niveauet af angiotensin I og

angiotensin II. Mens andre stoffer, som hæmmer RAS (ACE-hæmmere og angiotensin-II-antagonister

(ARB)) forårsager en kompensatorisk stigning i plasmareninaktiviteten (PRA), mindsker behandling

med aliskiren PRA hos hypertensive patienter med ca. 50-80 %. Tilsvarende reduktioner blev fundet,

når aliskiren blev kombineret med andre antihypertensive stoffer. Den kliniske betydning af

forskellene i effekt på PRA er ikke kendt på nuværende tidspunkt.

Hypertension

Hos hypertensive patienter gav administration af Tekturna en gang dagligt i doser på 150 mg og

300 mg dosisafhængige reduktioner i både det systoliske og det diastoliske blodtryk, som blev

opretholdt over hele dosisintervallet på 24 timer (med vedvarende gavnlig virkning tidligt om

morgenen) med en gennemsnitlig peak/trough ratio for diastolisk respons på op til 98 % for 300-mg-

dosen. 85-90 % af den maksimale blodtrykssænkende effekt blev observeret efter 2 uger. Den

blodtryksnedsættende effekt blev opretholdt under langtidsbehandling og var uafhængig af alder, køn,

BMI og etnicitet. Tekturna er undersøgt i 1.864 patienter i alderen 65 år eller derover og i

26 patienter i alderen 75 år eller derover.

Undersøgelser af Tekturna-m

onoterapi har vist en blodtry

kssænkende effekt, som er sammenlignelig

med andre klasser af antihypertensiva, herunder ACE-hæmmere og angiotension-II-antagonister.

Sammenlignet med et diuretikum (hydrochlortiazid – HCTZ) sænkede Tekturna 300 mg det

systoliske/diastoliske blodtryk med 17,0/12,3 mmHg sammenlignet med 14,4/10,5 mmHg for HCTZ

25 mg efter 12 ugers behandling. Hos hypertensive patienter med diabetes var monoterapi med

ekturna både sikker og effektiv.

Der er undersøgelser af kom

binationsbehandling tilgængelige hvor

Tekturna er kombineret med

diuretikaet hydrochlorthiazid, ACE-hæmmeren ramipril, calciumkanal-blokkeren amlodipin og

angiotensinreceptor-antogonisten valsartan og betablokeren atenolol. Disse kombinationer var

veltolereret. Tekturna inducerede en additiv blodtrykssænkende virkning ved kombination med

hydrochlorthiazid og ramipril. Hos patienter, som ikke responderede tilstrækkeligt på 5 mg af

calciumantagonisten amlodipin, havde kombinationen med Tekturna 150 mg en blodtrykssænkende

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

virkning, som svarede til den opnåede virkning ved at amlodipindosen blev øget til 10 mg, men med

en lavere incidens af ødem (aliskiren 150 mg/amlodipin 5 mg 2,1 % kontra amlodipin 10

Tekturna i kombination med angiotensinreceptor-antagonisten valsartan viste en ad

blodtrykssænkende effe

mg 11,2 %).

ditiv

kt i et studie specifikt designet til at undersøge effekten af

binationsterapien.

bination af Tekturna og ramipril havde en lavere incidens af hoste (1,8 %) end ramipril (4,7 %).

basisniveauet over flere uger, og der var

gen tegn på reboundeffekt for blodtrykket eller PRA.

rna-armen sammenlignet med placebo. Den kliniske signifikans

for placebo) af serum-kaliumkoncentrationen

6,0 mmol, selvom det

a med hensyn til mortalitet, kardiovaskulær morbiditet og organskade

endt.

Hos adipøse patienter med utilstrækkelig respons på HCTZ 25 mg gav tillægsbehandling me

Tekturna 300 mg en yderligere blodtryksnedsættende effekt, som var sammenlignelig med

tillægsbehandling af irbesartan 300 mg eller amlodipin 10 mg. Hos hypertensive patienter med

diabetes gav Tekturna en additiv blodtryksreduktion, når det blev kombineret med ramipril, mens

Der er ingen tegn på hypotension efter første dosis og ingen indvirkning på pulsen hos patienter, som

er blevet behandlet i kontrollerede kliniske undersøgelser. Kraftig hypotension var usædvanlig (0,1 %

hos patienter med ukompliceret hypertension, som blev behandlet med Tekturna alene. Hypotension

var også usædvanlig (< 1 %) under kombinationsbehandling med andre antihypertensiva. Ved oph

af behandlingen vendte blodtrykket gradvist tilbage mod

I et 3-m

neders studie med 302 patienter med let stabilt hjertesvigt, som alle var i standardbehandling

for stabilt hjertesvigt blev tillæg af Tekturna 150 mg godt tolereret. Type B natriuretisk peptid (BNP)-

niveauet blev nedsat med 25 % i Tektu

af denne reduktion er dog ikke kendt.

I et 6 må

neders studie med 599 hypertensionspatienter med type 2 diabetes mellitus og nefropati, der

alle fik 100 mg losartan sammen med optimal antihypertensiv standardbehandling, opnåede ved tillæ

af Tekturna 300 mg en 20 % reduktion i forhold til placebo i urin-albumin-kreatininforholdet

(UACR), dvs. fra 58 mg/mmol til 46 mg/mmol. Andelen af patienter, som fik UACR reduceret med

mindst 50% fra baseline ved forsøgets slutning var henholdsvis 24,7 % for Tekturna og 12,5 % for

placebo. Den kliniske relevans af en reduktion i UACR er ikke fastslået uden en samtidig effekt på

blodtrykket. Tekturna påvirkede ikke serumkoncentrationen af kreatinin men blev forbundet med en

øget frekvens (4,2 % vs. 1,9 %

ikke var statistisk signifikant.

avnlige virkninger af Tekturn

er for nærværende ikke k

Kardiel elektrofysiologi

ngen effekt på QT-intervallet blev rapporteret i et randomiseret, dobbeltblin

det, placebo og aktivt

akokinetiske

egenskaber

kontrolleret studie ved anvendelse af standard og Holter elektrokardiografi.

5.2

Farm

Absorption

Efter oral absorption nås de maksimale plasmakoncentrationer af aliskiren efter 1-3 timer. Aliskirens

absolutte biotilgængelighed er ca. 2-3 %. Måltider med højt fedtindhold reducerer C

med 85 % og

UC med 70 %. Steady state-plasmakoncentrationerne nås inden for 5-7 dage efter adm

inistration en

t, og steady state-niveauerne er ca. 2 gange større end ved initialdosen.

gang daglig

Fordeling

Efter intravenøs administration er det gennemsnitlige distributionsvolumen omkring 135 liter, hvilket

indikerer, at aliskiren distribueres omfattende i det ekstravaskulære rum. Aliskir

plasmaproteinbinding er moderat (47-51 %) og uafhængig af koncentrationen.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Metabolisering og udskillelse

Den gennemsnitlige halveringstid er ca. 40 timer (interval 34-41 timer). Aliskiren udskilles

hovedsageligt som

et uændret stof i fæces (78 %). Cirka 1,4 % af den totale orale dosis bliver

etaboliseret. Denne metabolisering skyldes enzymet CYP3A4. Omkring 0,6 % af dosis genfindes i

urinen efter oral administration. Efter intravenøs administration er den gennemsnitlige

plasmaclearance ca. 9 l/time.

Linearitet/non-linearitet

Eksponeringen med aliskiren øgedes m

re end proportionelt sammenlignet med stigningen i dosis.

Efter administration af en enkelt dosis i intervallet 75 til 600 mg, resulterede en fordobling i dosis i en

~2,3 og 2,6 fold stigning i respektivt AUC og C

. Ved steady state kan non-linearitet være mere

udtalt. Mekanismen der er årsag til afvigelsen fra linearitet er ikke blevet identificeret. En mulig

mekanisme er mætning af transportere på absorptionsstedet eller ved den hepatobiliære

udskillelsesrute.

Patientkarakteristika

Aliskiren er en effektiv en gang daglig antihypertensiv behandling til voksne patienter uanset køn,

alder, BMI og etnicitet.

AUC er 50% højere hos ældre (> 65 år) end hos yngre individer. Køn, vægt og etnicitet har ingen

klinisk relevant indflydelse på aliskirens farm

akokinetik.

Aliskirens farmakokinetik blev evalueret hos patienter med varierende grader af nedsat nyrefunktion.

Den relative AUC og C

for aliskiren hos personer med nedsat nyrefunktion lå på mellem

0,8 og 2 gange niveauet hos raske personer efter administration af en enkelt dosis og ved steady state.

Disse observerede ændringer korrelerede imidlertid ikke med graden af nedsat nyrefunktion. Det er

ikke nødvendigt at justere initialdosen af Tekturna hos patienter med mildt til svært nedsat

nyrefunktion, men der skal udvises forsigtighed hos patienter med svært nedsat nyrefunktion.

Aliskirens farmakokinetik blev ikke signifikant påvirket hos patie

nter med let til svær leversygdom.

Derfor er justering af initialdosen af aliskiren ikke nødvendig hos patienter med let til svært nedsat

leverfunktion.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Det karcinogene potentiale blev vurderet i et 2-årigt rottestudie og i et 6-m

åneders studie af transgene

mus. Der blev ikke påvist noget karcinogent potentiale. Der er registreret et tilfælde af adenom i kolon

og et tilfælde af adenocarcinom i coecum hos rotter ved dosen 1.500 mg/kg/dag, hvilket ikke var

statistisk signifikant. Selvom aliskiren har et kendt irritationspotentiale blev de opnåede

sikkerhedsmargener i et studie på raske frivillige forsøgspersoner hos mennesker ved en dosis på

300 mg anset for at være passende ved 9-11 gange baseret på fækale koncentrationer eller 6 gange

baseret på koncentrationerne i mucosa, sammenlignet med 250 mg/kg/dag i karcinogenitetsstudiet hos

rotter.

Aliskiren havde ikke noget mu

tagent potentiale i

in vitro-

in vivo

-mutagenicitetsstudierne.

Analyserne omfattede

in vitro

-analyser af bakterie- og pattedyrsceller og

in vivo

-vurderinger hos

otter.

Studier af aliskirens reproduktive toksicitet viste ingen tegn på embryoføtal toksicitet eller

teratogenicitet ved doser på op til 600 mg/kg/dag hos rotter eller 100 mg/kg/dag hos kaniner.

Fertiliteten og den præ- og postnatale udvikling blev ikke påvirket hos rotter ved doser på op til

250 mg/kg/dag. Doserne hos rotter og kaniner gav en systemisk eksponering, der var henholdsvis 1-4

og 5 gange højere end den maksimale anbefalede humane dosis (300 mg).

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Sikkerhedsfarmakologistudier afslørede ingen bivirkninger på funktionen af centralnervesystemet og

respiratorisk eller kardiovaskulær funktion. Hændelser under gentagen-dosis toksicitetsstudier i dyr

var i overensstemmelse med det kendte potentiale for lokalirritation eller de forventede

farmakologiske effekter af aliskiren.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Crospovidon

Magnesiumstearat

Cellulose, mikrokrystallinsk

Povidon

Silica, kolloid vandfri

Hypromellose

Macrogol

Talcum

Jernoxid, sort (E172)

Jernoxid, rød (E172)

Titandioxid (E171)

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

6.4

Særlige opbevaringsforhold

å ikke opbevares over 30°C. O

pbevares i den originale pakning for at besky

tte mod fugt.

.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

6

A/Alu/PVC blister.

Pakninger indeholdende 7, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98 eller 280 tabletter.

akninger indeholdende 84 (3x28), 90 (3x30), 98 (2x49) eller 280 (20x14) tabletter er m

ltipakninger.

Ikke

lle pakningsstørrelser er n

ødvendigvis ma

rkedsført.

ke anvendte lægemidler samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinjer.

RKEDSFØRINGSTILLADELSEN

uropharm Limited

West Sussex, RH12 5AB

Storbritannien

6.6

Regler for destruktion

7.

INDEHAVER AF MA

Novartis E

Wimblehurst Road

Horsham

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/07/408/011-020

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

22.08.2007

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

BILAG II

A.

FREMSTILLER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE

B.

BETINGELSER FOR MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

A.

FREMSTILLER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE

Navn og adresse på fremstilleren ansvarlig for batchfrigivelse

Novartis Farma S.p.A.

Via Provinciale Schito 131

I-80058 Torre Annunziata/NA

Italien

B.

BETINGELSER FOR MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER PÅLAGT INDEHAVEREN AF

MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN VEDRØRENDE UDLEVERING OG BRUG

Lægemidlet må kun udleveres efter recept

BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER MED HENSYN TIL EN SIKKER OG

VIRKNINGSFULD ANVENDELSE AF LÆGEMIDLET

Ikke relevant.

ANDRE BETINGELSER

Pharmacovigilancesystem

Indehaveren af markedsføringstilladelsen skal sikre at pharm

acovigilancesy

stemet, som beskrevet i

version 2 (dateret 5. juli 2006) præsenteret i modul 1.8.1 af ansøgningen om markedsføringstilladelse,

er på plads og operativt før og mens produktet er på markedet.

Risk ManagementPlan

Indehaveren af markedsføringstilladelsen forpligter sig til at udføre studier og yderligere

pharm

acovigilance-aktiviteter som

beskrevet i pharmacovigilance-planen, som aftalt i versionen af

30. maj 2007 af risk management planen (RMP), præsenteret i modul 1.8.2 af ansøgningen om

markedsførringstilladelse og enhver efterfølgende opdatering af RMP aftalt af CHMP.

I henhold til CHMPs ”Guideline on Risk Manageme

nt Systems for medicinal products for human

use”, bør den opdaterede RMP indsendes samtidig som den næste Periodic Safety Update Report

PSUR).

Derudover bør en opdateret RMP insendes

Når ny

information modtages som kan have indflydelse på den nuværende

sikkerhedsspecifikation, pharmacovilanceplan eller risikominim

eringsaktiviteter.

ig (pharmacovigilance er risikominimerings) milepæl er nået.

Indenfor 60 dage efter en vigt

Efter anmodning fra EMEA.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

BILAG III

ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

A. ETIKETTERING

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

KARTON TIL ENKELTPAKNING

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Tekturna 150 mg filmovertrukne tabletter

Aliskiren

2.

ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver filmovertrukken tablet indeholder 150 mg aliskiren (som hemifumarat).

3.

LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

4.

LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE (PAKNINGSSTØRRELSE)

7 filmovertrukne tabletter

14 filmovertrukne tabletter

28 filmovertrukne tabletter

30 filmovertrukne tabletter

50 filmovertrukne tabletter

56 filmovertrukne tabletter

90 filmovertrukne tabletter

5.

ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Oral anvendelse.

æs indlægssedlen inden brug.

6.

ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR

BØRN

pbevares utilgængeligt for børn.

.

EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

7

.

UDLØBSDATO

8

Udløbsdato

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

9.

SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Må ikke opbevares over 30°C.

Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod fugt.

10.

EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF

UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

11.

NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Storbritannien

12.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/07/408/001

7 filmovertrukne tabletter

EU/1/07/408/002

14 filmovertrukne tabletter

EU/1/07/408/003

28 filmovertrukne tabletter

EU/1/07/408/004

30 filmovertrukne tabletter

EU/1/07/408/005

50 filmovertrukne tabletter

EU/1/07/408/006

56 filmovertrukne tabletter

EU/1/07/408/008

90 filmovertrukne tabletter

3.

FREMSTILLERENS

BATCHNUMMER

1

4.

GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

1

eceptpligtigt lægemiddel.

5.

INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

1

6.

INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

1

Tekturna 150 mg

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

MINDSTEKRAV TIL OPLYSNINGER PÅ BLISTERKORT ELLER BLISTERSTRIPS

BLISTER

BLISTER (KALENDERPAKNING)

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Tekturna 150 mg filmovertrukne tabletter

Aliskiren

2.

NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Novartis Europharm Limited

3.

UDLØBSDATO

4.

BATCHNUMMER

5.

ANDET

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

KARTON TIL DELPAKNING (UDEN BLUE BOX)

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Tekturna 150 mg filmovertrukne tabletter

Aliskiren

2.

ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver filmovertrukken tablet indeholder 150 mg aliskiren (som hemifumarat).

3.

LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

4.

LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE (PAKNINGSSTØRRELSE)

14 filmovertrukne tabletter

Del af en multipakning bestående af 20 pakninger, der hver indeholder 14 tabletter.

28 filmovertrukne tabletter

Del af en multipakning bestående af 3 pakninger, der hver indeholder 28 tabletter.

49 filmovertrukne tabletter

Del af en multipakning bestående af 2 pakninger, der hver indeholder 49 tabletter.

5.

ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Oral anvendelse.

æs indlægssedlen inden brug.

6.

ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR

BØRN

pbevares utilgængeligt for børn.

.

EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

7

.

UDLØBSDATO

8

dløbsdato

.

SÆRLIGE

OPBEVARINGSBETINGELSER

9

Må ikke opbevares over 30°C.

Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod fugt.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

10.

EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF

UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

11.

NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Storbritannien

12.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/07/408/007

84 filmovertrukne tabletter (3x28)

EU/1/07/408/009

98 filmovertrukne tabletter (2x49)

EU/1/07/408/010

280 filmovertrukne tabletter (20x14)

13.

FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

14.

GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

eceptpligtigt lægemiddel.

5.

INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

1

6.

INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

1

Tekturna 150 mg

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

YDRE KARTON TIL MULTPAKNING (INKLUSIV BLUE BOX)

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Tekturna 150 mg filmovertrukne tabletter

Aliskiren

2.

ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver filmovertrukken tablet indeholder 150 mg aliskiren (som hemifumarat).

3.

LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

4.

LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE (PAKNINGSSTØRRELSE)

84 filmovertrukne tabletter

Multipakning bestående af 3 pakninger, der hver indeholder 28 tabletter.

98 filmovertrukne tabletter

Multipakning bestående af 2 pakninger, der hver indeholder 49 tabletter.

280 filmovertrukne tabletter

Multipakning bestående af 20 pakninger, der hver indeholder 14 tabletter.

5.

ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Oral anvendelse.

æs indlægssedlen inden brug.

6.

ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR

BØRN

pbevares utilgængeligt for børn.

.

EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

7

.

UDLØBSDATO

8

dløbsdato

.

SÆRLIGE

OPBEVARINGSBETINGELSER

9

Må ikke opbevares over 30°C.

Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod fugt.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

10.

EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF

UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

11.

NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Storbritannien

12.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/07/408/007

84 filmovertrukne tabletter (3x28)

EU/1/07/408/009

98 filmovertrukne tabletter (2x49)

EU/1/07/408/010

280 filmovertrukne tabletter (20x14)

13.

FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

14.

GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

eceptpligtigt lægemiddel.

5.

INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

1

6.

INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

1

Tekturna 150 mg

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

KARTON TIL ENKELTPAKNING

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Tekturna 300 mg filmovertrukne tabletter

Aliskiren

2.

ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver filmovertrukken tablet indeholder 300 mg aliskiren (som hemifumarat).

3.

LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

4.

LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE (PAKNINGSSTØRRELSE)

7 filmovertrukne tabletter

14 filmovertrukne tabletter

28 filmovertrukne tabletter

30 filmovertrukne tabletter

50 filmovertrukne tabletter

56 filmovertrukne tabletter

5.

ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Oral anvendelse.

æs indlægssedlen inden brug.

6.

ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR

BØRN

pbevares utilgængeligt for børn.

.

EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

7

.

UDLØBSDATO

8

dløbsdato

.

SÆRLIGE

OPBEVARINGSBETINGELSER

9

Må ikke opbevares over 30°C.

Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod fugt.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

10.

EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF

UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

11.

NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Storbritannien

12.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/07/408/011

7 filmovertrukne tabletter

EU/1/07/408/012

14 filmovertrukne tabletter

EU/1/07/408/013

28 filmovertrukne tabletter

EU/1/07/408/014

30 filmovertrukne tabletter

EU/1/07/408/015

50 filmovertrukne tabletter

EU/1/07/408/016

56 filmovertrukne tabletter

13.

FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

14.

GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

eceptpligtigt lægemiddel.

5.

INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

1

6.

INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

1

Tekturna 300 mg

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

MINDSTEKRAV TIL OPLYSNINGER PÅ BLISTERKORT ELLER BLISTERSTRIPS

BLISTER

BLISTER (KALENDERPAKNING)

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Tekturna 300 mg filmovertrukne tabletter

Aliskiren

2.

NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Novartis Europharm Limited

3.

UDLØBSDATO

4.

BATCHNUMMER

5.

ANDET

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

KARTON TIL DELPAKNING (UDEN BLUE BOX)

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Tekturna 300 mg filmovertrukne tabletter

Aliskiren

2.

ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver filmovertrukken tablet indeholder 300 mg aliskiren (som hemifumarat).

3.

LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

4.

LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE (PAKNINGSSTØRRELSE)

14 filmovertrukne tabletter

Del af en multipakning bestående af 20 pakninger, der hver indeholder 14 tabletter.

28 filmovertrukne tabletter

Del af en multipakning bestående af 3 pakninger, der hver indeholder 28 tabletter.

30 filmovertrukne tabletter

Del af en multipakning bestående af 3 pakninger, der hver indeholder 30 tabletter.

49 filmovertrukne tabletter

Del af en multipakning bestående af 2 pakninger, der hver indeholder 49 tabletter.

.

ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

5

Oral anvendelse.

æs indlægssedlen inden brug.

6.

ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR

BØRN

pbevares utilgængeligt for børn.

.

EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

7

.

UDLØBSDATO

8

Udløbsdato

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

9.

SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Må ikke opbevares over 30°C.

Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod fugt.

10.

EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF

UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

11.

NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Storbritannien

12.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/07/408/017

84 filmovertrukne tabletter (3x28)

EU/1/07/408/018

90 filmovertrukne tabletter (3x30)

EU/1/07/408/019

98 filmovertrukne tabletter (2x49)

EU/1/07/408/020

280 filmovertrukne tabletter (20x14)

13.

FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

4.

GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

1

eceptpligtigt lægemiddel.

5.

INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

1

6.

INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

1

Tekturna 300 mg

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

YDRE KARTON TIL MULTPAKNING (INKLUSIV BLUE BOX)

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Tekturna 300 mg filmovertrukne tabletter

Aliskiren

2.

ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver filmovertrukken tablet indeholder 300 mg aliskiren (som hemifumarat).

3.

LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

4.

LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE (PAKNINGSSTØRRELSE)

84 filmovertrukne tabletter

Multipakning bestående af 3 pakninger, der hver indeholder 28 tabletter.

90 filmovertrukne tabletter

Multipakning bestående af 3 pakninger, der hver indeholder 30 tabletter.

98 filmovertrukne tabletter

Multipakning bestående af 2 pakninger, der hver indeholder 49 tabletter.

280 filmovertrukne tabletter

Multipakning bestående af 20 pakninger, der hver indeholder 14 tabletter.

.

ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

5

Oral anvendelse.

æs indlægssedlen inden brug.

6.

ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR

BØRN

pbevares utilgængeligt for børn.

.

EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

7

.

UDLØBSDATO

8

Udløbsdato

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

9.

SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Må ikke opbevares over 30°C.

Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod fugt.

10.

EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF

UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

11.

NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Storbritannien

12.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/07/408/017

84 filmovertrukne tabletter (3x28)

EU/1/07/408/018

90 filmovertrukne tabletter (3x30)

EU/1/07/408/019

98 filmovertrukne tabletter (2x49)

EU/1/07/408/020

280 filmovertrukne tabletter (20x14)

13.

FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

4.

GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

1

eceptpligtigt lægemiddel.

5.

INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

1

6.

INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

1

Tekturna 300 mg

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

B. INDLÆGSSEDDEL

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Tekturna 150 mg filmovertrukne tabletter

Aliskiren

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage medicinen.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er m

ere, du vil vide.

Lægen har ordineret Tekturna til dig personligt. Lad derfor være me

d at give det til andre. Det

kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som

ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Tekturna

Sådan skal du tage Tekturna

Bivirkninger

Opbevaring

Yderligere oplysninger

.

VIRKNING OG ANVENDELSE

1

Tekturna tilhører en ny klasse af m

edicin, kaldet reninhæmmere. Tekturna hjælper med at sænke et

forhøjet blodtryk. Reninhæmmere nedsætter den mængde angiotensin-II, kroppen kan producere.

Angiotensin-II får blodkarrene til at trække sig sammen, hvilket øger blodtrykket. Når mængden af

ngiotensin-II mindskes, kan blodkarrene slappe af, og det sænker blodtrykket.

Forhøjet blodtryk øger belastningen på hjerte og blodkar. Hvis det fortsætter i lang tid, kan det

beskadige blodkarrene i hjernen, hjertet og ny

rerne, som kan føre til slagtilfælde, hjertesvigt,

hjerteanfald eller nyresvigt. Når blodtrykket sænkes til normalt niveau, mindskes risikoen for at få

isse sygdomme.

.

DET SKAL DU VIDE, FØR

DU BEGYNDER AT TAGE TEKTURNA

2

Tag ikke Tekturna

hvis du er overfølsom

(allergisk) over for aliskiren eller et af de øvrige indholdsstoffer i

Tekturna. Hvis du mener, at du er allergisk, skal du bede lægen om vejledning.

hvis du på et tidspunkt har haft svært ved at trække vejret eller at synke eller har haft hævet

ansigt, hænder og fødder, øjenomgivelser, læber og/eller tunge (angioødem), når du har taget

aliskiren.

de sidste 6 måneder af graviditeten eller hvis du amm

er, se afsnittet om ”Graviditet og amning”.

hvis du tager ciclosporin (medicin, der bruges til organtransplantatio

n for at undgå afstødning af

handle angina pectoris) eller quinidin (medicin, som

bruges til at

korrigere hjerterytmen).

et diuretikum (kaldes også vanddrivende tabletter, som øger den mængde urin, du

hvis du har nedsat nyrefunktion.

organet. Bruges også til andre tilstande f.eks. gigt eller hudeksem).

hvis du tager verapam

il (m

edicin, som bruges til at sænke blodtrykket, til at korrigere

hjerterytmen eller til at be

Vær ekstra forsigtig med at tage Tekturna

hvis du tager

producerer).

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

hvis du oplever, at du har svært ved at trække vejret eller at sy

nke eller har hævet ansigt, hænder

og fødder, øjenom

givelser, læber og/eller tunge (angioødem).

Hvis noget af dette gælder for dig, skal du fortælle det til lægen, før du tager Tekturna.

Tekturna anbefales ikke til børn og unge.

Der er ingen særlige doseringsanbefalinger til patienter på 65 år og derover.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden m

dicin eller har brugt det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

Det kan være nødvendigt for din læge at ændre din dosis og/eller tage andre forsigtighedsregler, hvis

du tager et af følgende lægemidler:

medicin, der kan øge mængden af kalium i dit blod. Dette gælder også kalium

besparende

diuretika og kaliumtilskud.

furosemid, m

edicin, der tilhører gruppen af diuretika. Kaldes også vanddrivende tabletter, og

bruges til at øge mængden af den urin, du producerer.

ketoconazol, me

dicin, der bruges til at behandle svampeinfektioner.

visse typer af sm

ertestillende medicin kaldet ikke-steroide antiinflammatoriske lægemidler

(NSAID).

Brug af Tekturna sammen med mad og drikke

Du skal tage Tekturna sammen med et let måltid ma

d én gang daglig, fortrinsvis på samme tidspunkt

hver dag. Du må ikke tage Tekturna sammen med grapefrugt juice.

Graviditet og amning

Du må

ikke tage Tekturna, hvis du er gravid. Det er vigtigt, at du straks taler med din læge, hvis du

tror, at du er gravid, eller hvis du planlægger at blive gravid. Du må ikke amme, hvis du tager

ekturna.

pørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form

for m

edicin.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Du kan kom

e til at føle dig svimmel, og det kan påvirke din koncentrationsevne. Du skal sørge for at

finde ud af, hvordan du reagerer på Tekturna, før du kører bil, betjener maskiner eller udfører andre

ktiviteter, som kræver koncentration.

.

SÅDAN SKAL DU TAGE TEKTURNA

3

ag altid Tekturna nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl så spørg lægen eller på apoteket.

Mennesker me

d forhøjet blodtryk bemærker ofte ingen tegn på problemet. Mange føler sig helt raske.

Det er meget vigtigt, at du tager medicinen nøjagtigt efter lægens anvisninger, hvis du vil opnå det

bedste resultat og mindske risikoen for bivirkninger. Overhold dine aftaler med lægen, også selvom du

ler dig rask.

Startdosis er normalt en tablet på 150 mg én gang daglig.

læge kan ordinere Tekturna sammen med anden medicin, der bruges til

at behandle forhøjet blodtryk.

Lægen kan ordinere en højere dosis på en tablet på 300 mg

én gang daglig, alt efter hvordan du

reagerer på behandlingen. Din

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Indtagelse

Det anbefales, at du tager tabletterne sammen med vand. Du bør tage Tekturna sammen med et let

måltid mad, én gang daglig, fortrinsvis på samme tidspunkt hver dag. Du må ikke tage Tekturna

sammen med grapefrugt juice.

Hvis du har taget for meget Tekturna

Hvis du er kommet til at tage for mange tabletter af Tekturna, skal du straks kontakte en læge. Det kan

være nødvendigt m

d lægebehandling.

Hvis du har glemt at tage Tekturna

Hvis du glemmer at tage Tekturna, skal du tage det så snart, du kom

er i tanker om det, og derefter

tage den næste dosis til sædvanlig tid. Hvis det næsten er tid til den næste dosis, skal du bare tage den

næste tablet til sædvanlig tid. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

4.

BIVIRKNINGER

Tekturna kan som al anden medicin give bivirkninger, m

n ikke alle får bivirkninger.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos m

llem 1 og 10 ud af 100 patienter): Diarré.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos me

llem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): Hududslæt.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

Angioødem (besvær

med at trække vejret eller med at synke eller hævet ansigt, hænder og fødder, øjenomgivelser, læber

og/eller tunge).

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke bestemm

es ud fra tilgængelige data): Nyreproblemer.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller du får

bivirkninger, som

ikke er nævnt her.

5.

OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke Tekturna efter den udløbs

dato, der står på pakningen og blisterkortet. Udløbsdatoen (Exp)

er den sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares over 30°C.

pbevares i den originale pakning for at beskytte mod fugt.

.

YDERLIGERE

OPLYSNINGER

6

Tekturna indeholder

Aktivt stof: aliskiren (som hemifumarat) 150 mg.

Øvrige indholdsstoffer: crospovidon, hy

promellose, magnesiumstearat, macrogol,

mikrokrystallinsk cellulose, povidon, kolloid vandfri silica, talcum, titandioxid (E171), sort

jernoxid (E172), rød jernoxid (E172).

Udseende og pakningsstørrelser

Tekturna 150 m

filmovertrukne tabletter er lyse pink, udadbuede, runde tabletter, præget med ”IL” på

en ene side og ”NVR” på den anden side.

Tekturna er tilgængelig i pakninger, der indholder 7, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98 eller 280 tabletter.

Pakninger, der indeholder 84 (3x28), 98 (2x49) eller 280 (20x14) tabletter er m

ultipakninger. Ikke alle

pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført i dit land.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Storbritannien

Fremstiller

Novartis Farma S.p.A.

Via Provinciale Schito 131

I-80058 Torre Annunziata/NA

Italien

Hvis du vil have yderligere oplysninger om Tekturna, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant:

België/Belgique/Belgien

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma GmbH

Tél/Tel: +49 911 273 0

България

Novartis Pharma Services Inc.

Тел.: +359 2 489 98 28

Magyarország

Novartis Hungária Kft. Pharma

Tel.: +36 1 457 65 00

Česká republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Malta

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +356 2298 3217

Danmark

Novartis Healthcare A

lf: +45 39 16 84 00

Nederland

Novartis Pharma B.V.

Tel: +31 26 37 82 111

Deutschland

Novartis Pharma Gm

el: +49 911 273 0

Norge

Novartis Norge AS

Tlf: +47 23 05 20 00

Eesti

ices Inc.

Novartis Pharma Serv

el: +372 60 62 400

Österreich

Novartis Pharma Gm

Tel: +43 1 86 6570

Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E

ηλ: +30 210 281 17 12

Polska

Novartis Poland Sp. z o

Tel.: +48 22 550 8888

España

S.A.

Novartis Farmacéutica,

el: +34 93 306 42 00

Portugal

os Farm

acêuticos, S.A.

Novartis Farm

a - Produt

Tel: +351 21 000 8600

France

Novartis Pharma S.A.S.

él: +33 1 55 47 66 00

România

ces Inc.

Novartis Pharma Servi

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Novartis Ireland Limite

Tel: +353 1 260 12 55

Tel: +386 1 300 75 77

Slovenija

es Inc.

Novartis Pharma Servic

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

el: +421 2 5542 5439

Tel: +39 02 96 54 1

uh/Tel: +358 9 61 33 22 11

έλληνας Λτδ

ηλ: +357 22 690 690

el: +46 8 732 32 00

ices Inc.

el: +371 7 887 070

ls UK Ltd.

el: +44 1276 698370

es Inc.

el: +370 5 269 16 50

Denne indlægsseddel blev senest godkendt i

Slovenská republika

Novartis Slovakia s.r.o.

Italia

Novartis Farma S.p.A

Suomi/Finland

Novartis Finland Oy

Κύπρος

Δημητριάδης και Παπα

Sverige

Novartis Sverige AB

Latvija

Novartis Pharma Serv

United Kingdom

Novartis Pharmaceutica

Lietuva

Novartis Pharma Servic

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Tekturna 300 mg filmovertrukne tabletter

Aliskiren

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage medicinen.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er m

ere, du vil vide.

Lægen har ordineret Tekturna til dig personligt. Lad derfor være me

d at give det til andre. Det

kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som

ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Tekturna

Sådan skal du tage Tekturna

Bivirkninger

Opbevaring

Yderligere oplysninger

.

VIRKNING OG ANVENDELSE

1

Tekturna tilhører en ny klasse af m

edicin, kaldet reninhæmmere. Tekturna hjælper med at sænke et

forhøjet blodtryk. Reninhæmmere nedsætter den mængde angiotensin-II, kroppen kan producere.

Angiotensin-II får blodkarrene til at trække sig sammen, hvilket øger blodtrykket. Når mængden af

ngiotensin-II mindskes, kan blodkarrene slappe af, og det sænker blodtrykket.

Forhøjet blodtryk øger belastningen på hjerte og blodkar. Hvis det fortsætter i lang tid, kan det

beskadige blodkarrene i hjernen, hjertet og ny

rerne, som kan føre til slagtilfælde, hjertesvigt,

hjerteanfald eller nyresvigt. Når blodtrykket sænkes til normalt niveau, mindskes risikoen for at få

isse sygdomme.

.

DET SKAL DU VIDE, FØR

DU BEGYNDER AT TAGE TEKTURNA

2

Tag ikke Tekturna

hvis du er overfølsom

(allergisk) over for aliskiren eller et af de øvrige indholdsstoffer i

Tekturna. Hvis du mener, at du er allergisk, skal du bede lægen om vejledning.

hvis du på et tidspunkt har haft svært ved at trække vejret eller at synke eller har haft hævet

ansigt, hænder og fødder, øjenomgivelser, læber og/eller tunge (angioødem), når du har taget

aliskiren.

de sidste 6 måneder af graviditeten eller hvis du amm

er, se afsnittet om ”Graviditet og amning”.

hvis du tager ciclosporin (medicin, der bruges til organtransplantatio

n for at undgå afstødning af

handle angina pectoris) eller quinidin (medicin, som

bruges til at

korrigere hjerterytmen).

et diuretikum (kaldes også vanddrivende tabletter, som øger den mængde urin, du

hvis du har nedsat nyrefunktion.

organet. Bruges også til andre tilstande f.eks. gigt eller hudeksem).

hvis du tager verapam

il (m

edicin, som bruges til at sænke blodtrykket, til at korrigere

hjerterytmen eller til at be

Vær ekstra forsigtig med at tage Tekturna

hvis du tager

producerer).

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

hvis du oplever, at du har svært ved at trække vejret eller at sy

nke eller har hævet ansigt, hænder

og fødder, øjenom

givelser, læber og/eller tunge (angioødem).

Hvis noget af dette gælder for dig, skal du fortælle det til lægen, før du tager Tekturna.

Tekturna anbefales ikke til børn og unge.

Der er ingen særlige doseringsanbefalinger til patienter på 65 år og derover.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden m

edicin eller har brugt det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

Det kan være nødvendigt for din læge at ændre din dosis og/eller tage andre forsigtighedsregler, hvis

du tager et af følgende lægemidler:

medicin, der kan øge mængden af kalium i dit blod. Dette gælder også kalium

besparende

diuretika og kaliumtilskud.

furosemid, m

edicin, der tilhører gruppen af diuretika. Kaldes også vanddrivende tabletter, og

bruges til at øge mængden af den urin, du producerer.

ketoconazol, me

dicin, der bruges til at behandle svampeinfektioner.

visse typer af sm

ertestillende medicin kaldet ikke-steroide antiinflammatoriske lægemidler

(NSAID).

Brug af Tekturna sammen med mad og drikke

Du skal tage Tekturna samm

en med et let måltid mad én gang daglig, fortrinsvis på samme tidspunkt

ver dag. Du må ikke tage Tekturna sammen med grapefrugt juice.

Graviditet og amning

Du må

ikke tage Tekturna, hvis du er gravid. Det er vigtigt, at du straks taler med din læge, hvis du

tror, at du er gravid, eller hvis du planlægger at blive gravid. Du må ikke amme, hvis du tager

ekturna.

pørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form

for m

edicin.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Du kan kom

e til at føle dig svimmel, og det kan påvirke din koncentrationsevne. Du skal sørge for at

finde ud af, hvordan du reagerer på Tekturna, før du kører bil, betjener maskiner eller udfører andre

ktiviteter, som kræver koncentration.

.

SÅDAN SKAL DU TAGE TEKTURNA

3

ag altid Tekturna nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl så spørg lægen eller på apoteket.

Mennesker me

d forhøjet blodtryk bemærker ofte ingen tegn på problemet. Mange føler sig helt rask

Det er meget vigtigt, at du tager medicinen nøjagtigt efter lægens anvisninger, hvis du vil opnå det

bedste resultat og mindske risikoen for bivirkninger. Overhold dine aftaler med lægen, også selvom du

ler dig rask.

tartdosis er norma

lt en tablet på 150 mg én gang daglig.

læge kan ordinere Tekturna sammen med anden medicin, der bruges til

at behandle forhøjet blodtryk.

Lægen kan ordinere en højere dosis på en tablet på 300 mg én gang daglig, alt efter hvordan du

reagerer på behandlingen. Din

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Indtagelse

Det anbefales, at du tager tabletterne sammen med vand. Du bør tage Tekturna sammen med et let

måltid mad, én gang daglig, fortrinsvis på samme tidspunkt hver dag. Du må ikke tage Tekturna

sammen med grapefrugt juice.

Hvis du har taget for meget Tekturna

Hvis du er kommet til at tage for mange tabletter af Tekturna, skal du straks kontakte en læge. Det kan

være nødvendigt m

d lægebehandling.

Hvis du har glemt at tage Tekturna

Hvis du glemmer at tage Tekturna, skal du tage det så snart, du kom

er i tanker om det, og derefter

tage den næste dosis til sædvanlig tid. Hvis det næsten er tid til den næste dosis, skal du bare tage den

næste tablet til sædvanlig tid. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

4.

BIVIRKNINGER

Tekturna kan som al anden medicin give bivirkninger, m

n ikke alle får bivirkninger.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos m

llem 1 og 10 ud af 100 patienter): Diarré.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos me

llem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): Hududslæt.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

Angioødem (besvær

med at trække vejret eller med at synke eller hævet ansigt, hænder og fødder, øjenomgivelser, læber

og/eller tunge).

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke bestemm

es ud fra tilgængelige data): Nyreproblemer.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller du får

bivirkninger, som

ikke er nævnt her.

5.

OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke Tekturna efter den udløbs

dato, der står på pakningen og blisterkortet. Udløbsdatoen (Exp)

er den sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares over 30°C.

pbevares i den originale pakning for at beskytte mod fugt.

.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

6

Tekturna indeholder

Aktivt stof: aliskiren (som hemifumarat) 300 mg.

Øvrige indholdsstoffer: crospovidon, hy

promellose, magnesiumstearat, macrogol,

mikrokrystallinsk cellulose, povidon, kolloid vandfri silica, talcum, titandioxid (E171), sort

jernoxid (E172), rød jernoxid (E172).

Udseende og pakningsstørrelser

Tekturna 300 m

filmovertrukne tabletter er lyserøde, udadbuede, ovale tabletter, præget med ”IU” på

en ene side og ”NVR” på den anden side.

Tekturna er tilgængelig i pakninger, der indeholder 7, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98 eller 280 tabletter.

Pakninger, der indeholder 84 (3x28), 90 (3x30), 98 (2x49) eller 280 (20x14) tabletter er

ltipakninger. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført i dit land.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Storbritannien

Fremstiller

Novartis Farma S.p.A.

Via Provinciale Schito 131

I-80058 Torre Annunziata/NA

Italien

Hvis du vil have yderligere oplysninger om Tekturna, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant:

België/Belgique/Belgien

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma GmbH

Tél/Tel: +49 911 273 0

България

Novartis Pharma Services Inc.

Тел.: +359 2 489 98 28

Magyarország

Novartis Hungária Kft. Pharma

Tel.: +36 1 457 65 00

Česká republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Malta

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +356 2298 3217

Danmark

Novartis Healthcare A

Tlf: +45 39 16 84 00

Nederland

Novartis Pharma B.V.

Tel: +31 26 37 82 111

Deutschland

Novartis Pharma Gm

el: +49 911 273 0

Norge

Novartis Norge AS

Tlf: +47 23 05 20 00

Eesti

ices Inc.

Novartis Pharma Serv

el: +372 60 62 400

Österreich

Novartis Pharma Gm

Tel: +43 1 86 6570

Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E

ηλ: +30 210 281 17 12

Polska

Novartis Poland Sp. z o

Tel.: +48 22 550 8888

España

S.A.

Novartis Farmacéutica,

el: +34 93 306 42 00

Portugal

tos Farm

acêuticos, S.A.

Novartis Farma - Produ

Tel: +351 21 000 8600

France

Novartis Pharma S.A.S.

él: +33 1 55 47 66 00

România

ces Inc.

Novartis Pharma Servi

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Novartis Ireland Limite

el: +353 1 260 12 55

Slovenija

es Inc.

Novartis Pharma Servic

Tel: +386 1 300 75 77

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

el: +421 2 5542 5439

Tel: +39 02 96 54 1

uh/Tel: +358 9 61 33 22 11

έλληνας Λτδ

ηλ: +357 22 690 690

el: +46 8 732 32 00

ices Inc.

el: +371 7 887 070

ls UK Ltd.

el: +44 1276 698370

es Inc.

el: +370 5 269 16 50

Denne indlægsseddel blev senest godkendt i

Slovenská republika

Novartis Slovakia s.r.o.

Italia

Novartis Farma S.p.A

Suomi/Finland

Novartis Finland Oy

Κύπρος

Δημητριάδης και Παπα

Sverige

Novartis Sverige AB

Latvija

Novartis Pharma Serv

United Kingdom

Novartis Pharmaceutica

Lietuva

Novartis Pharma Servic

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

European Medicines Agency

7 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HB, UK

Tel. (44-20) 74 18 84 00 Fax (44-20) 74 18 84 16

E-mail: mail@emea.europa.eu http://www.emea.europa.eu

European Medicines Agency, 2009. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMEA/H/C/852

EUROPÆISK OFFENTLIG VURDERINGSRAPPORT (EPAR)

TEKTURNA

EPAR – sammendrag for offentligheden

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR). Det

forklarer, hvordan Udvalget for Humanmedicinske Lægemidler (CHMP) vurderede de

gennemførte undersøgelser og nåede frem til sine anbefalinger om, hvordan lægemidlet skal

anvendes.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om din sygdomstilstand eller behandling, kan du læse

indlægssedlen (også en del af denne EPAR) eller kontakte din læge eller dit apotek. Hvis du

ønsker yderligere oplysninger om baggrunden for CHMP’s anbefalinger, kan du læse de faglige

drøftelser (også en del af denne EPAR).

Hvad er Tekturna?

Tekturna er et lægemiddel, der indeholder det aktive stof aliskiren. Det leveres som tabletter (lyserøde

og runde: 150 mg, røde og ovale 300 mg: 300 mg).

Hvad anvendes Tekturna til?

Tekturna anvendes til behandling af essentiel hypertension (for højt blodtryk). ‘Essentiel’ betyder, at

hypertensionen ikke har nogen umiddelbar årsag.

Lægemidlet udleveres kun efter recept.

Hvordan anvendes Tekturna?

Den anbefalede dosis af Tekturna er 150 mg én gang dagligt, anvendt enten alene eller sammen med

anden medicin mod for højt blodtryk. Den skal tages sammen med et let måltid, helst på samme tid

hver dag, men der må ikke indtages grapefrugtjuice sammen med Tekturna. Dosis af Tekturna kan

øges til 300 mg én gang dagligt hos patienter, hvis blodtryk ikke er tilstrækkeligt reguleret. Tekturna

anbefales ikke til patienter under 18 år på grund af manglende data om sikkerhed og virkning i denne

aldersgruppe.

Hvordan virker Tekturna?

Det aktive stof i Tekturna, aliskiren, er en reninhæmmer. Det blokerer virkningen af enzymet renin,

der i kroppen medvirker ved dannelsen af stoffet angiotensin I. Angiotensin I omdannes til hormonet

angiotensin II, der virker stærkt sammentrækkende på blodkarrene. Når produktionen af angiotensin I

blokeres, mindskes indholdet af både angiotensin I og angiotensin II. Dette fremkalder vasodilatation

(udvidelse af blodkarrene), så blodtrykket falder. Dette kan nedsætte de risici, der er forbundet med

forhøjet blodtryk såsom slagtilfælde.

Hvordan blev Tekturna undersøgt?

Virkningerne af Tekturna blev først afprøvet i forsøgsmodeller, inden de blev undersøgt hos

mennesker

.

Tekturna blev anvendt i 14 hovedundersøgelser, hvori der deltog 10 000 patienter med essentiel

hypertension. Tretten af undersøgelserne omfattede patienter med let til moderat hypertension. Én

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

undersøgelse omfattede patienter med svær hypertension. I fem af undersøgelserne blev virkningerne

af Tekturna anvendt alene sammenlignet med virkningerne af placebo (virkningsløs behandling).

Tekturna blev dels taget alene, dels i kombination med andre lægemidler og blev sammenlignet med

andre lægemidler mod for højt blodtryk. I kombinationsundersøgelserne blev Tekturna anvendt

sammen med en angiotensinkonvertaseenzymhæmmer, ramipril, en angiotensinreceptorblokker

(valsartan), en betablokker (atenolol), en kalciumkanalblokker (amlodipin) og et vanddrivende middel

(hydrochlorthiazid). Undersøgelserne varede mellem seks og 52 uger, og virkningen blev

hovedsagelig bedømt ved ændringen i blodtrykket, som enten var det diastoliske blodtryk (blodtrykket

i hvilefasen mellem to hjerteslag) eller det systoliske blodtryk (blodtrykket i hjertekamrenes

sammentrækningsfase). Blodtrykket blev målt i ‘millimeter kviksølv’ (mmHg).

Hvilken fordel viser undersøgelserne, at der er ved Tekturna?

Når Tekturna blev anvendt alene, var det mere effektivt end placebo og lige så effektivt som

sammenligningslægemidlerne til at nedsætte blodtrykket. I de fem undersøgelser, hvor Tekturna blev

anvendt alene og sammenlignet med placebo, fik patienter under 65 år i gennemsnit mindsket det

diastoliske blodtryk med 9,0 mmHg efter otte ugers behandling med Tekturna, 150 mg.

Gennemsnitsværdien ved undersøgelsens start var 99,4 mmHg. Til sammenligning fik patienterne på

placebo et fald på 5,8 mmHg fra en startværdi på 99,3 mmHg.

Hos patienter over 65 år og hos dem, der fik Tekturna i større doser, blev blodtrykket sænket

yderligere. Tekturna nedsatte også blodtrykket hos patienter med sukkersyge og hos overvægtige

patienter. Lægemidlets virkning holdt sig i indtil et år i to af undersøgelserne.

Undersøgelserne viste også, at når Tekturna anvendes sammen med andre lægemidler (især

hydrochlorthiazid), kan det mindske blodtrykket mere, end når disse lægemidler anvendes uden

Tekturna.

Hvilken risiko er der forbundet med Tekturna?

Den almindeligste bivirkning ved Tekturna (som ses hos mellem 1 og 10 patienter ud af 100) er diarré.

Den fuldstændige liste over alle de indberettede bivirkninger ved Tekturna fremgår af indlægssedlen.

Tekturna bør ikke anvendes hos patienter, der kan være overfølsomme (allergiske) over for aliskiren

eller andre af indholdsstofferne. Det må ikke anvendes hos patienter, som har haft angioødem

(hævelse under huden) med aliskiren, eller hos kvinder, som er mere end tre måneder henne i

graviditeten. Det anbefales ikke at anvende det i de første tre måneder af graviditeten og heller ikke til

kvinder, der planlægger at blive gravide. Tekturna må ikke tages sammen med ciclosporin (et

lægemiddel, som nedsætter aktiviteten i immunsystemet), quinidin (anvendes til afhjælpning af

uregelmæssig hjerterytme) eller verapamil (anvendes til behandling af hjerteproblemer).

Hvorfor blev Tekturna godkendt?

Udvalget for Humanmedicinske Lægemidler (CHMP) fandt, at fordelene ved Tekturna opvejer

risiciene ved behandling af essentiel hypertension. Udvalget anbefalede udstedelse af

markedsføringstilladelse for Tekturna.

Andre oplysninger om Tekturna:

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Tekturna til Novartis Europharm Limited den 22. august 2007.

Den fuldstændige EPAR for Tekturna findes her

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 04-2009.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information