Spironolactone Ceva

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel PIL
Produktets egenskaber SPC
Offentlige vurderingsrapport PAR
Aktiv bestanddel:
spironolacton
Tilgængelig fra:
Ceva Santé Animale
ATC-kode:
QC03DA01
INN (International Name):
spironolactone
Terapeutisk gruppe:
Hunde
Terapeutisk område:
Diuretika
Terapeutiske indikationer:
Til anvendelse i kombination med standardterapi (herunder diuretisk støtte, hvor det er nødvendigt) til behandling af kongestivt hjertesvigt forårsaget af valvular regurgitation hos hunde.
Produkt oversigt:
Revision: 6
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/V/C/000105
Autorisation dato:
2007-06-20
EMEA kode:
EMEA/V/C/000105

Dokumenter

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk
Produktresumé Produktresumé - bulgarsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk
Produktresumé Produktresumé - spansk
Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk
Produktresumé Produktresumé - tjekkisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk
Produktresumé Produktresumé - estisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk
Produktresumé Produktresumé - græsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk
Produktresumé Produktresumé - engelsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk
Produktresumé Produktresumé - fransk
Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk
Produktresumé Produktresumé - italiensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk
Produktresumé Produktresumé - lettisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk
Produktresumé Produktresumé - litauisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk
Produktresumé Produktresumé - ungarsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk
Produktresumé Produktresumé - maltesisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk
Produktresumé Produktresumé - hollandsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk
Produktresumé Produktresumé - polsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk
Produktresumé Produktresumé - portugisisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk
Produktresumé Produktresumé - rumænsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk
Produktresumé Produktresumé - slovakisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk
Produktresumé Produktresumé - slovensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk
Produktresumé Produktresumé - finsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk
Produktresumé Produktresumé - svensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk bokmål
Produktresumé Produktresumé - norsk bokmål
Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk
Produktresumé Produktresumé - islandsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk
Produktresumé Produktresumé - kroatisk

B. INDLÆGSSEDDEL

INDLÆGSSEDDEL

Spironolactone Ceva 10 mg tabletter til hund

Spironolactone Ceva 40 mg tabletter til hund

Spironolactone Ceva 80 mg tabletter til hund

1.

NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVER AF MARKEDFØRINGSTILLADELSE OG

INDEHAVER AF FREMSTILLINGSTILLADELSE ANSVARLIG FOR BATCH

RELEASE.

Indehaver af markedsføringstilladelse:

Ceva Santé Animale

10, avenue de la Ballastière

33500 Libourne

Frankrig/

Tel: + 33 (0) 5 57 55 40 40

Fax: + 33 (0) 5 57 55 41 98

Fremstiller for batch release:

Ceva Santé Animale

Z.I. Très le Bois

22600 Loudéac

Frankrig

Catalent Germany

Schorndorf GmbH

Steinbeistrasse 2

D-73614 Schorndorf

Tyskland

2.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Spironolactone Ceva 10 mg tabletter til hund

Spironolactone Ceva 40 mg tabletter til hund

Spironolactone Ceva 80 mg tabletter til hund

Spironolakton

3.

INDHOLD

Spironolactone Ceva 10 mg indeholder 10 mg spironolakton

Spironolactone Ceva 40 mg indeholder 40 mg spironolakton

Spironolactone Ceva 80 mg indeholder 80 mg spironolakton

4.

INDIKATIONER

Til anvendelse i kombination med standardbehandling (omfattende vanddrivende behandling om

nødvendigt) til behandling af kongestiv hjerteinsufficiens forårsaget af valvulært tilbageløb hos hund.

5.

KONTRAINDIKATIONER

Bør ikke anvendes til dyr, der lider af hypoadrenokorticisme, hyperkalæmi eller hyponatriæmi.

Bør ikke anvendes sammen med NSAID til hunde med renal insufficiens.

Bør ikke anvendes i forbindelse med drægtighed og laktation.

Bør ikke anvendes til dyr, der anvendes eller påtænkes anvendt til avl.

6.

BIVIRKNINGER

Der kan observeres reversibel atrofi (reduktion af størrelse) af prostata hos intakte handyr.

Observerer du andre alvorlige bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel, bedes du

kontakte dyrlægen.

7.

DYREARTER

Hund

8.

DOSERING OG INDGIVELSE

Oral anvendelse.

Administrer 2 mg spironolakton pr. kg legemsvægt én gang dagligt.

Antal tabletter

L

EGEMSVÆGT

Spironolactone

Ceva 10 mg

Spironolactone

Ceva 40 mg

Spironolactone

Ceva 80 mg

1 til 2,5 kg

½

2,5 til 5 kg

1

5 til 10 kg

2

10 til 15 kg

3

15 til 20 kg

1

20 til 30 kg

1 + ½

30 til 40 kg

1

40 til 50 kg

1 + ¼

50 til 60 kg

1 + ½

9.

VEJLEDNING VEDRØRENDE KORREKT ADMINISTRATION

Veterinærlægemidlet bør indgives sammen med foder. Tabletten kan enten iblandes en lille mængde

foder, der gives før resten af hundens foder, eller indgives direkte i munden efter fodring. Tabletterne

indeholder oksekødsmag for at forbedre palatibiliteten, og afprøvning på raske hunde har vist, at

tabletterne blev indtaget frivilligt og fuldstændigt i 75 % af tilfældene.

10.

TILBAGEHOLDELSESTID

11.

SÆRLIGE OPBEVARINGSFORHOLD

Opbevares utilgængeligt for børn.

Dette veterinærlægemiddel kræver ingen særlige opbevaringsforhold.

Tabletter skal anvendes inden for 2 måneder efter glassets anbrud.

Rester af delte tabletter bør opbevares i det originale glas.

Bør ikke anvendes efter udløbsdatoen, der er angivet på æsken efter ”EXP”.

12.

SÆRLIGE FORSIGTIGHEDSREGLER

Særlige forsigtighedsregler for dyret

Nyrefunktion og serumkaliumniveau bør evalueres før indledning af kombineret behandling med

spironolakton og hæmmere af angiotensin-konverterende-enzym (ACE-inhibitorer). I modsætning til i

human medicin, er der i kliniske undersøgelser med denne kombination hos hunde ikke observeret

øget forekomst af hyperkalæmi (højere indhold af kalium i blodet). Dog anbefales regelmæssig

monitorering af renalfunktion og serumkalium hos hunde med renal svækkelse, da der kan være en

øget risiko for hyperkaliæmi

Hunde, der behandles med spironolakton og NSAID sideløbende, bør sikres korrekt væskeoptagelse.

Monitorering af sådanne hundes renalfunktion og serumkalium anbefales før behandlingens start samt

under behandlingsforløbet (se afsnittet KONTRAINDIKATIONER).

Da spironolakton har en antiandrogen effekt (virker mod hanlige kønshormoner) anbefales det ikke at

anvende veterinærlægemidlet til hunde i vækst.

Da spironolakton gennemgår en ekstensiv biotransformation i leveren, bør man være særlig

opmærksom ved anvendelse af veterinærlægemidlet til patienter med leverdysfunktion.

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer veterinærlægemidlet

Sensibilisering af hud kan forekomme: personer der er overfølsomme over for spironolaktoner, bør

undgå kontakt med veterinærlægemidlet.

Vask hænder efter anvendelse.

Søg læge i tilfælde at utilsigtet indtagelse og vis indlægsseddel og mærkning til lægen.

Drægtighed, diegivning eller æglægning

Bør ikke anvendes til drægtige og lakterende dyr, da der hos laboratoriedyr (rotte, mus, kanin og abe)

er observeret tegn på udviklingsrelateret toksicitet.

Interaktioner

Furosomid og pimobendan er hos hunde med hjerteinsufficiens blevet anvendt sammen med

Spironolactone Ceva uden nogen kliniske tegn på bivirkninger.

Spironolakton nedsætter eliminationen af digoxin og hæver derved plasmakoncentrationen af digoxin.

Da det terapeutiske indeks for digoxin er meget snævert, er det tilrådeligt at monitorere hunde, der

både modtager digoxin og spironolaktone, meget nøje.

Administration af enten deoxycorticosteron eller NSAID sammen med spironolaktone kan føre til en

moderat reduktion af den spironolaktons natriuretiske effekt (reduktion af natriumudskillelse i urinen).

Samtidig administration af spironolakton og ACE-hæmmere eller andre kaliumbesparende lægemidler

(som angiotensionreceptorblokkere, ß-blokkere, calciumkanalblokkere, etc.) kan potentielt føre til

hyperkaliæmi. (se afsnit 4.5).

Spironolakton kan forårsage både induktion og inhibition af cytokrom P450-enzymer og kan derfor

afficere metabolismen af andre lægemidler, der metaboliseres på samme måde.

Overdosering

Efter administration af op til 10 gange den anbefalede dosis (20 mg/kg) til raske hunde, observeredes

dosis-afhængige bivirkninger. (Se afsnit BIVIRKNINGER).

I tilfælde af en hunds utilsigtede massive indtagelse er der ingen specifik antidot eller behandling. Det

anbefales i så tilfælde at inducere vomitus samt at foretage lavage af ventriklen (afhængig af

risikovurdering). Symptomatisk behandling som f.eks. væsketerapi bør indledes.

13.

SÆRLIGE FORHOLDSREGLER FOR BORTSKAFFELSE AF RESTER AF

VETERINÆRLÆGEMIDLET ELLER AFFALD.

Spørg dyrlægen hvordan rester af medicinen bortskaffes efter ophør med behandling.

Disse forholdsregler tages for at beskytte miljøet.

14.

DATO FOR SENESTE GODKENDELSE AF INDLÆGSSEDDEL.

Detaljeret information vedrørende dette produkt er tilgængelig på European Medicines Agency

(EMEA)´s hjemmeside http://www.emea.europa.eu

15.

ØVRIG INFORMATION

Pakningsstørrelser:

Glas indeholdende 30 tabletter pakket i en kartonæske.

Alle pakningsstørrelser markedsføres ikke nødvendigvis.

Farmakodynamiske egenskaber

Spironolakton og dets aktive metabolitter (inklusiv 7α-thiomethyl-spironolakton og canrenon)

fungerer som en specifik antagonist i forhold til aldosteron, og udøver deres effekt ved kompetitiv

binding til mineralokortikoid-receptor, lokaliseret i nyrer, hjerte og blodkar.

Spironolakton er et natriuretisk

lægemiddel

(historisk beskrevet som et svagt diuretikum).

I nyrerne

inhiberer spironolaktone den aldosteron-inducerede natriumretention, hvilket fører til en øget

udskillelse af natrium og vand, samt retention af kalium.

Spironolaktons og dets metabolitters renale effekt fører til et fald i ekstracellulærvolumen og deraf

følgende nedsættelse af preload og tryk i venstre forkammer. Resultatet er en forbedret hjertefunktion.

I det kardio-vaskulære system, forebygger spironolakton aldosterons nedbrydende effekter. Selvom

den præcise virkningsmekanisme endnu ikke er veldefineret, fremmer aldosteron fibrose af

myokardiet, myokardiel og vaskulær remodellering og endotelial dysfunktion.

I eksperimentelle modeller hos hunde er det vist, at langtidsbehandling med en aldosteron-antagonist

forebygger progressiv dysfunktion af venstre ventrikel og mindsker remodelleringen af venstre

ventrikel hos hunde med kronisk hjerteinsufficiens.

I en klinisk undersøgelse af overlevelsestiden hos hunde med kongestiv hjerteinsufficiens, fandtes en

65 % reduktion i relativ risiko for dødsfald efter 15 måneder hos hunde behandlet med spironolakton i

kombination med standardbehandling i forhold til hunde, som kun blev behandlet med

standardbehandling (dødsfald blev defineret som naturlig død eller aflivning pga. hjertesvigt).

Hos dyr i behandling kan en let forøgelse af aldosteronniveauet i blodet observeres. Dette menes at

være forårsaget af en aktivering af feedbackmekanismer uden deraf følgende kliniske bivirkninger.

Ved høje doseringer kan der forekomme en dosisrelateret hypertrofi af den adrenale zona glomerulosa.

INDLÆGSSEDDEL

Spironolactone Ceva 10 mg tabletter til hund

Spironolactone Ceva 40 mg tabletter til hund

Spironolactone Ceva 80 mg tabletter til hund

1.

NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVER AF MARKEDFØRINGSTILLADELSE OG

INDEHAVER AF FREMSTILLINGSTILLADELSE ANSVARLIG FOR BATCH

RELEASE.

Indehaver af markedsføringstilladelse:

Ceva Santé Animale

10, avenue de la Ballastière

33500 Libourne

Frankrig/

Tel: + 33 (0) 5 57 55 40 40

Fax: + 33 (0) 5 57 55 41 98

Fremstiller for batch release:

Ceva Santé Animale

Z.I. Très le Bois

22600 Loudéac

Frankrig

Catalent Germany

Schorndorf GmbH

Steinbeistrasse 2

D-73614 Schorndorf

Tyskland

2.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Spironolactone Ceva 10 mg tabletter til hund

Spironolactone Ceva 40 mg tabletter til hund

Spironolactone Ceva 80 mg tabletter til hund

Spironolakton

3.

INDHOLD

Spironolactone Ceva 10 mg indeholder 10 mg spironolakton

Spironolactone Ceva 40 mg indeholder 40 mg spironolakton

Spironolactone Ceva 80 mg indeholder 80 mg spironolakton

4.

INDIKATIONER

Til anvendelse i kombination med standardbehandling (omfattende vanddrivende behandling om

nødvendigt) til behandling af kongestiv hjerteinsufficiens forårsaget af valvulært tilbageløb hos hund.

5.

KONTRAINDIKATIONER

Bør ikke anvendes til dyr, der lider af hypoadrenokorticisme, hyperkalæmi eller hyponatriæmi.

Bør ikke anvendes sammen med NSAID til hunde med renal insufficiens.

Bør ikke anvendes i forbindelse med drægtighed og laktation.

Bør ikke anvendes til dyr, der anvendes eller påtænkes anvendt til avl.

6.

BIVIRKNINGER

Der kan observeres reversibel atrofi (reduktion af størrelse) af prostata hos intakte handyr.

Observerer du andre alvorlige bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel, bedes du

kontakte dyrlægen.

7.

DYREARTER

Hund

8.

DOSERING OG INDGIVELSE

Oral anvendelse.

Administrer 2 mg spironolakton pr. kg legemsvægt én gang dagligt.

Antal tabletter

L

EGEMSVÆGT

Spironolactone

Ceva 10 mg

Spironolactone

Ceva 40 mg

Spironolactone

Ceva 80 mg

1 til 2,5 kg

½

2,5 til 5 kg

1

5 til 10 kg

2

10 til 15 kg

3

15 til 20 kg

1

20 til 30 kg

1 + ½

30 til 40 kg

1

40 til 50 kg

1 + ¼

50 til 60 kg

1 + ½

9.

VEJLEDNING VEDRØRENDE KORREKT ADMINISTRATION

Veterinærlægemidlet bør indgives sammen med foder. Tabletten kan enten iblandes en lille mængde

foder, der gives før resten af hundens foder, eller indgives direkte i munden efter fodring.

10.

TILBAGEHOLDELSESTID

11.

SÆRLIGE OPBEVARINGSFORHOLD

Opbevares utilgængeligt for børn.

Dette veterinærlægemiddel kræver ingen særlige opbevaringsforhold.

Rester af delte tabletter bør opbevares i den originale blisterpakning og anvendes inden for 7 dage.

Bør ikke anvendes efter udløbsdatoen, der er angivet på æsken og blisterpakningen efter ”EXP”.

12.

SÆRLIGE FORSIGTIGHEDSREGLER

Særlige forsigtighedsregler for dyret

Nyrefunktion og serumkaliumniveau bør evalueres før indledning af kombineret behandling med

spironolakton og hæmmere af angiotensin-konverterende-enzym (ACE-inhibitorer). I modsætning til i

human medicin, er der i kliniske undersøgelser med denne kombination hos hunde ikke observeret

øget forekomst af hyperkalæmi (højere indhold af kalium i blodet). Dog anbefales regelmæssig

monitorering af renalfunktion og serumkalium hos hunde med renal svækkelse, da der kan være en

øget risiko for hyperkaliæmi

Hunde, der behandles med spironolakton og NSAID sideløbende, bør sikres korrekt væskeoptagelse.

Monitorering af sådanne hundes renalfunktion og serumkalium anbefales før behandlingens start samt

under behandlingsforløbet (se afsnittet KONTRAINDIKATIONER).

Da spironolakton har en antiandrogen effekt (virker mod hanlige kønshormoner) anbefales det ikke at

anvende veterinærlægemidlet til hunde i vækst.

Da spironolakton gennemgår en ekstensiv biotransformation i leveren, bør man være særlig

opmærksom ved anvendelse af veterinærlægemidlet til patienter med leverdysfunktion.

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer veterinærlægemidlet

Sensibilisering af hud kan forekomme: personer der er overfølsomme over for spironolaktoner, bør

undgå kontakt med veterinærlægemidlet.

Vask hænder efter anvendelse.

Søg læge i tilfælde at utilsigtet indtagelse og vis indlægsseddel og mærkning til lægen.

Drægtighed, diegivning eller æglægning

Bør ikke anvendes til drægtige og lakterende dyr, da der hos laboratoriedyr (rotte, mus, kanin og abe)

er observeret tegn på udviklingsrelateret toksicitet.

Interaktioner

Furosomid og pimobendan er hos hunde med hjerteinsufficiens blevet anvendt sammen med

Spironolactone Ceva uden nogen kliniske tegn på bivirkninger.

Spironolakton nedsætter eliminationen af digoxin og hæver derved plasmakoncentrationen af digoxin.

Da det terapeutiske indeks for digoxin er meget snævert, er det tilrådeligt at monitorere hunde, der

både modtager digoxin og spironolaktone, meget nøje.

Administration af enten deoxycorticosteron eller NSAID sammen med spironolaktone kan føre til en

moderat reduktion af den spironolaktons natriuretiske effekt (reduktion af natriumudskillelse i urinen).

Samtidig administration af spironolakton og ACE-hæmmere eller andre kaliumbesparende lægemidler

(som angiotensionreceptorblokkere, ß-blokkere, calciumkanalblokkere, etc.) kan potentielt føre til

hyperkaliæmi. (se afsnit 4.5).

Spironolakton kan forårsage både induktion og inhibition af cytokrom P450-enzymer og kan derfor

afficere metabolismen af andre lægemidler, der metaboliseres på samme måde.

Overdosering

Efter administration af op til 10 gange den anbefalede dosis (20 mg/kg) til raske hunde, observeredes

dosis-afhængige bivirkninger. (Se afsnit BIVIRKNINGER)

I tilfælde af en hunds utilsigtede massive indtagelse er der ingen specifik antidot eller behandling. Det

anbefales i så tilfælde at inducere vomitus samt at foretage lavage af ventriklen (afhængig af

risikovurdering). Symptomatisk behandling som f.eks. væsketerapi bør indledes.

13.

SÆRLIGE FORHOLDSREGLER FOR BORTSKAFFELSE AF RESTER AF

VETERINÆRLÆGEMIDLET ELLER AFFALD.

Spørg dyrlægen hvordan rester af medicinen bortskaffes efter ophør med behandling.

Disse forholdsregler tages for at beskytte miljøet.

14.

DATO FOR SENESTE GODKENDELSE AF INDLÆGSSEDDEL.

Detaljeret information vedrørende dette produkt er tilgængelig på European Medicines Agency

(EMEA)´s hjemmeside http://www.emea.europa.eu

15.

ØVRIG INFORMATION

Pakningsstørrelser:

Kartonæske indeholdende 3 eller 18 bilstre à 10 tabletter.

Alle pakningsstørrelser markedsføres ikke nødvendigvis.

Farmakodynamiske egenskaber

Spironolakton og dets aktive metabolitter (inklusiv 7α-thiomethyl-spironolaktone og canrenon)

fungerer som en specifik antagonist i forhold til aldosteron, og udøver deres effekt ved kompetitiv

binding til mineralokortikoid-receptor, lokaliseret i nyrer, hjerte og blodkar.

Spironolakton er et natriuretisk

lægemiddel

(historisk beskrevet som et svagt diuretikum).

I nyrerne

inhiberer spironolaktone den aldosteron-inducerede natriumretention, hvilket fører til en øget

udskillelse af natrium og vand, samt retention af kalium.

Spironolaktons og dets metabolitters renale effekt fører til et fald i ekstracellulærvolumen og deraf

følgende nedsættelse af preload og tryk i venstre forkammer. Resultatet er en forbedret hjertefunktion.

I det kardio-vaskulære system, forebygger spironolakton aldosterons nedbrydende effekter. Selvom

den præcise virkningsmekanisme endnu ikke er veldefineret, fremmer aldosteron fibrose af

myokardiet, myokardiel og vaskulær remodellering og endothelial dysfunktion.

I eksperimentelle modeller hos hunde er det vist, at langtidsbehandling med en aldosteron-antagonist

forebygger progressiv dysfunktion af venstre ventrikel og mindsker remodelleringen af venstre

ventrikel hos hunde med kronisk hjerteinsufficiens.

I en klinisk undersøgelse af overlevelsestiden hos hunde med kongestiv hjerteinsufficiens, fandtes en

65 % reduktion i relativ risiko for dødsfald efter 15 måneder hos hunde behandlet med spironolakton i

kombination med standardbehandling i forhold til hunde, som kun blev behandlet med

standardbehandling (dødsfald blev defineret som naturlig død eller aflivning pga. hjertesvigt).

Hos dyr i behandling kan en let forøgelse af aldosteronniveauet i blodet observeres. Dette menes at

være forårsaget af en aktivering af feedbackmekanismer uden deraf følgende kliniske bivirkninger.

Ved høje doseringer kan der forekomme en dosisrelateret hypertrofi af den adrenale zona glomerulosa.

BILAG I

PRODUKTRESUME

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Spironolactone Ceva 10 mg tabletter til hund

Spironolactone Ceva 40 mg tabletter til hund

Spironolactone Ceva 80 mg tabletter til hund

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Aktivt indhold:

Spironolactone Ceva 10 mg indeholder 10 mg spironolakton

Spironolactone Ceva 40 mg indeholder 40 mg spironolakton

Spironolactone Ceva 80 mg indeholder 80 mg spironolakton

For udførlig liste over hjælpestoffer, se afsnit 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Tabletter.

Spironolactone Ceva 10 mg: Brun. Todelt, oval tablet af 10 mm´s længde

Spironolactone Ceva 40 mg: Brun. Todelt, oval tablet af 17 mm´s længde

Spironolactone Ceva 80 mg: Brun. Firdelt, oval tablet af 20 mm´s længde

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter

Hund

4.2

Terapeutiske indikationer

Til anvendelse i kombination med standard-behandling (omfattende vanddrivende behandling om

nødvendigt) til behandling af kongestiv hjerteinsufficiens forårsaget af valvulært tilbageløb hos hunde.

4.3

Kontraindikationer

Bør ikke anvendes til dyr, der lider af hypoadrenokorticisme, hyperkalæmi eller hyponatriæmi.

Bør ikke anvendes sammen med nonsteroide antiflammatoriske stoffer (NSAID) til hunde med renal

insufficiens eller renal dysfunktion

Bør ikke anvendes i forbindelse med drægtighed og laktation.

Bør ikke anvendes til dyr, der anvendes eller påtænkes anvendt til avl.

4.4

Særlige advarsler for hver dyreart

Ingen.

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Særlige forsigtighedsregler for dyret

Nyrefunktion og serumkaliumniveau bør evalueres før indledning af kombineret behandling med

spironolakton og hæmmere af angiotensin-konverterende-enzym (ACE-hæmmere).

I modsætning til i human medicin, er der i kliniske undersøgelser med denne kombinationsbehandling

hos hunde ikke observeret øget forekomst af hyperkalæmi. Hos hunde med renal svækkelse anbefales

regelmæssig monitorering af renalfunktion og serumkalium, da der kan være en øget risiko for

hyperkaliæmi.

Hunde, der behandles med spironolakton og NSAID sideløbende, bør sikres korrekt væskeoptagelse.

Monitorering af sådanne hundes renalfunktion og serumkalium anbefales før behandlingens start samt

under behandlingsforløbet (se afsnit 4.3).

Da spironolakton har en antiandrogen effekt, bør veterinærlægemidlet ikke anvendes til hunde i vækst.

Da spironolakton gennemgår en ekstensiv hepatisk biotransformation, bør man være særlig

opmærksom ved anvendelse af veterinærlægemidlet til hunde med leverdysfunktion.

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer veterinærlægemidlet

Sensibilisering af hud kan forekomme: personer der er overfølsomme over for spironolaktoner, bør

undgå kontakt med veterinærlægemidlet.

Vask hænder efter anvendelse.

Søg læge i tilfælde at utilsigtet indtagelse og vis indlægsseddel og mærkning til lægen.

4.6

Bivirkninger

Der kan observeres reversibel atrofi af prostata hos intakte handyr.

4.7

Drægtighed, diegivning eller æglægning

Bør ikke anvendes til drægtige og lakterende dyr, da der hos laboratoriedyr (rotte, mus, kanin og abe)

er observeret tegn på udviklingsrelateret toksicitet.

4.8

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Furosomid og pimobendan er hos hunde med hjerteinsufficiens blevet anvendt sammen med

Spironolactone Ceva uden nogen kliniske tegn på bivirkninger.

Spironolakton nedsætter eliminationen af digoxin og hæver derved plasmakoncentrationen af digoxin.

Da det terapeutiske indeks for digoxin er meget snævert, er det tilrådeligt at monitorere hunde, der

både modtager digoxin og spironolakton, meget nøje.

Administration af enten deoxycorticosteron eller NSAID sammen med spironolakton kan føre til en

moderat reduktion af den spironolaktons natriuretiske effekt (reduktion af natriumudskillelse i urinen).

Samtidig administration af spironolakton og ACE-hæmmere eller andre kaliumbesparende lægemidler

(som angiotensionreceptorblokkere, ß-blokkere, calciumkanalblokkere, etc.) kan potentielt føre til

hyperkaliæmi. (se afsnit 4.5).

Spironolakton kan forårsage både induktion og inhibition af cytokrom P450-enzymer og kan derfor

afficere metabolismen af andre lægemidler, der metaboliseres på samme måde.

4.9

Dosering og indgivelsesmåde

Oral anvendelse.

Administrer 2 mg spironolakton pr. kg legemsvægt én gang dagligt. Veterinærlægemidlet bør indgives

sammen med foder. Tabletten kan enten iblandes en lille mængde foder, der gives før resten af

hundens foder, eller indgives direkte i munden efter fodring. Tabletterne indeholder oksekødsmag for

at forbedre palatibiliteten, og afprøvning på raske hunde har vist, at tabletterne blev indtaget frivilligt

og fuldstændigt i 75 % af tilfældene.

Antal tabletter

LEGEMSVÆGT

Spironolactone

Ceva

10 mg

Spironolactone

Ceva

40 mg

Spironolactone

Ceva 80 mg

1 til 2,5 kg

½

2,5 til 5 kg

1

5 til 10 kg

2

10 til 15 kg

3

15 til 20 kg

1

20 til 30 kg

1 + ½

30 til 40 kg

1

40 til 50 kg

1 + ¼

50 til 60 kg

1 + ½

4.10

Overdosering

Efter administration af op til 10 gange den anbefalede dosis (20 mg/kg) til raske hunde, observeredes

dosis-afhængige bivirkninger. (Se afsnit 4.6.)

I tilfælde af en hunds utilsigtede massive indtagelse er der ingen specifik antidot eller behandling. Det

anbefales i så tilfælde at inducere vomitus samt at foretage lavage af ventriklen (afhængig af

risikovurdering). Symptomatisk behandling som f.eks. væsketerapi bør indledes.

4.11

Tilbageholdelsestid

Ikke relevant

5.

FARMAKOLOGISKE OG IMMUNOLOGISKE OPLYSNINGER

Farmakoterapeutisk gruppe: Aldosteron-antagonist.

ATCvet code: QC03DA01.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Spironolakton og dets aktive metabolitter (inklusiv 7α-thiomethyl-spironolakton og canrenon)

fungerer som en specifik antagonist i forhold til aldosteron, og udøver deres effekt ved kompetitiv

binding til mineralokortikoid-receptorer, lokaliseret i nyrer, hjerte og blodkar.

Spironolakton er et natriuretisk

lægemiddel

(historisk beskrevet som et svagt diuretikum).

I nyrerne

inhiberer spironolakton den aldosteron-inducerede natriumretention, hvilket fører til en øget

udskillelse af natrium og dermed følgelig vand, samt retention af kalium.

Den renale effekt af spironolakton og dets metabolitter fører til et fald i ekstracellulærvolumen og

deraf følgende nedsættelse af preload og tryk i venstre forkammer. Resultatet er en forbedret

hjertefunktion.

I det cardio-vaskulære system, forebygger spironolakton de nedbrydende effekter af aldosteron.

Selvom den præcise virkningsmekanisme endnu ikke er veldefineret, fremmer aldosteron fibrose af

myokardiet, myokardiel og vaskulær remodellering og endotelial dysfunktion.

I eksperimentelle modeller hos hunde er det vist, at langtidsbehandling med en aldosteron-antagonist

forebygger progressiv dysfunktion af venstre ventrikel og mindsker remodelleringen af venstre

ventrikel hos hunde med kronisk hjerteinsufficiens.

I en klinisk undersøgelse af overlevelsestiden hos hunde med kongestiv hjerteinsufficiens, fandtes en

65 % reduktion i relativ risiko for dødsfald efter 15 måneder hos hunde behandlet med spironolakton i

kombination med standardbehandling i forhold til hunde, som kun blev behandlet med

standardbehandling (dødsfald blev defineret som naturlig død eller aflivning pga. hjertesvigt).

Spironolakton kan, ved anvendelse i kombination med ACE-hæmmere, modvirke effekten af “

aldosteron escape”.

Hos dyr i behandling kan en let forøgelse af aldosteronniveauet i blodet observeres. Dette menes at

være forårsaget af en aktivering af feedbackmekanismer uden deraf følgende kliniske bivirkninger.

Ved indgivelse af høje doser kan der iagttages en dosisrelateret hypertrofi af binyrens zona

glomerulosa.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Farmakokinetikken for spironolakton er baseret på dennes metabolitter, da spironolakton selv er meget

ustabil ved prøvetagning.

Optagelse

Efter oral administration af spironolakton til hunde, er det vist, at de tre metabolitter når et niveau på

32 til 49 % af den administrerede dosis. Foder øger biotilgængeligheden til 80-90 %. Efter oral

adminstrering af 2 til 4 mg/kg øges absorptionen lineært indenfor måleområdet. Der observeredes

ingen akkumulering efter indgivelse af adskillige orale doser på 2 mg spironolakton pr. kg i 10 på

hinanden følgende dage. For de primære metabolitter, 7α-thiomethyl-spironolakton og canrenon opnås

gennemsnitlige C

-værdier på 382 μg/l og 94 μg/l efter henholdsvis 2 og 4 timer. Steady-state

forhold indtræder på dag 2.

Fordeling

Det gennemsnitlige distributionsvolumen for 7α-thiomethyl-spironolakton og canrenon er henholdsvis

ca.153 liter og 177 liter.

Den gennemsnitlige opholdstid (MRT) for metabolitterne spænder fra 9-14 timer, og de distribueres

fortrinsvis til mavetarmkanal, nyrer, lever og binyrer.

Metabolisering

Spironolakton metaboliseres hurtigt og fuldstændigt i leveren til dets aktive metabolitter, 7α-

thiomethyl-spironolakton og canrenon, der er de primære metabolitter hos hunden.

Elimination

Spironolakton udskilles hovedsageligt via dets metabolitter. Plasmaclearance for canrenon er

1,45

0,39 l/time/kg og for 7α-thiomethyl-spironolakton 0,89

0,44 l/time/kg. Efter oral administration

af radioaktivt mærket spironolakton til hunde blev 70 % af dosis genfundet i fæces og 20 % i urinen.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Laktosemonohydrat

Mikrokrystallinsk cellulose

Crospovidon

Povidon K30

Kunstig oksekødssmag

Sukrose

Magnesiumstearat

6.2

Uforligeligheder

Ingen relevante.

6.3

Opbevaringstid

Holdbarhed i salgspakning er 3 år.

2 måneder efter anbrud af glasset.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Dette veterinærlægemiddel kræver ingen særlige opbevaringsforhold.

Rester af delte tabletter bør opbevares i det originale originale glas.

6.5

Emballage

Hvidt HDPE-glas med et børnesikret, manipulationsafslørende skruelåg af polypropylen med et

tørrende indlæg. Glasset indeholder 30 tabletter i en kartonæske.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af veterinærlægemidlet eller affald

Al uanvendt medicin eller affald herfra skal bortskaffes i overensstemmelse med de lokale krav.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Ceva Santé Animale

10, avenue de la Ballastière

33500 Libourne

Frankrig/France

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER

EU/2/07/074/007-009

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

Dato for første markedsføringstilladelse: 20. juni 2007

Dato for seneste ændring: 22. maj 2012

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Detaljeret information om dette veterinærlægemiddel er tilgængelig på hjemmesiden for Det

Europæiske Lægemiddelagentur http://www.ema.europa.eu/.

FORBUD MOD SALG, UDLEVERING OG/ELLER BRUG

Ikke relevant

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Spironolactone Ceva 10 mg tabletter til hund

Spironolactone Ceva 40 mg tabletter til hund

Spironolactone Ceva 80 mg tabletter til hund

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Aktivt indhold:

Spironolactone Ceva 10 mg indeholder 10 mg spironolakton

Spironolactone Ceva 40 mg indeholder 40 mg spironolakton

Spironolactone Ceva 80 mg indeholder 80 mg spironolakton

For udførlig liste over hjælpestoffer, se afsnit 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Tabletter.

Spironolactone Ceva 10 mg: Hvid med en let brunmelering. Todelt, oval tablet af 10 mm´s længde.

Spironolactone Ceva 40 mg: Hvid med en let brunmelering. Oval tablet af 17 mm´s længde med tre

parallelle brudlinjer

Spironolactone Ceva 80 mg: Hvid med en let brunmelering. Oval tablet af 20 mm´s længde med tre

parallelle brudlinjer

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter

Hund

4.2

Terapeutiske indikationer

Til anvendelse i kombination med standard-behandling (omfattende vanddrivende behandling om

nødvendigt) til behandling af kongestiv hjerteinsufficiens forårsaget af valvulært tilbageløb hos hunde.

4.3

Kontraindikationer

Bør ikke anvendes til dyr, der lider af hypoadrenokorticisme, hyperkalæmi eller hyponatriæmi.

Bør ikke anvendes sammen med nonsteroide antiflammatoriske stoffer (NSAID) til hunde med renal

insufficiens eller renal dysfunktion

Bør ikke anvendes i forbindelse med drægtighed og laktation.

Bør ikke anvendes til dyr, der anvendes eller påtænkes anvendt til avl.

4.4

Særlige advarsler for hver dyreart

Ingen.

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Særlige forsigtighedsregler for dyret

Nyrefunktion og serumkaliumniveau bør evalueres før indledning af kombineret behandling med

spironolakton og hæmmere af angiotensin-konverterende-enzym (ACE-hæmmere).

I modsætning til i human medicin, er der i kliniske undersøgelser med denne kombinationsbehandling

hos hunde ikke observeret øget forekomst af hyperkalæmi. Hos hunde med renal svækkelse anbefales

regelmæssig monitorering af renalfunktion og serumkalium, da der kan være en øget risiko for

hyperkaliæmi.

Hunde, der behandles med spironolakton og NSAID sideløbende, bør sikres korrekt væskeoptagelse.

Monitorering af sådanne hundes renalfunktion og serumkalium anbefales før behandlingens start samt

under behandlingsforløbet (se afsnit 4.3).

Da spironolakton har en antiandrogen effekt, bør veterinærlægemidlet ikke anvendes til hunde i vækst.

Da spironolakton gennemgår en ekstensiv hepatisk biotransformation, bør man være særlig

opmærksom ved anvendelse af veterinærlægemidlet til hunde med leverdysfunktion.

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer veterinærlægemidlet

Sensibilisering af hud kan forekomme: personer der er overfølsomme over for spironolaktoner, bør

undgå kontakt med veterinærlægemidlet.

Vask hænder efter anvendelse.

Søg læge i tilfælde at utilsigtet indtagelse og vis indlægsseddel og mærkning til lægen.

4.6

Bivirkninger

Der kan observeres reversibel atrofi af prostata hos intakte handyr.

4.7

Drægtighed, diegivning eller æglægning

Bør ikke anvendes til drægtige og lakterende dyr, da der hos laboratoriedyr (rotte, mus, kanin og abe)

er observeret tegn på udviklingsrelateret toksicitet.

4.8

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Furosomid og pimobendan er hos hunde med hjerteinsufficiens blevet anvendt sammen med

Spironolactone Ceva uden nogen kliniske tegn på bivirkninger.

Spironolakton nedsætter eliminationen af digoxin og hæver derved plasmakoncentrationen af digoxin.

Da det terapeutiske indeks for digoxin er meget snævert, er det tilrådeligt at monitorere hunde, der

både modtager digoxin og spironolakton, meget nøje.

Administration af enten deoxycorticosteron eller NSAID sammen med spironolakton kan føre til en

moderat reduktion af den spironolaktons natriuretiske effekt (reduktion af natriumudskillelse i urinen).

Samtidig administration af spironolakton og ACE-hæmmere eller andre kaliumbesparende lægemidler

(som angiotensionreceptorblokkere, ß-blokkere, calciumkanalblokkere, etc.) kan potentielt føre til

hyperkaliæmi. (se afsnit 4.5).

Spironolakton kan forårsage både induktion og inhibition af cytokrom P450-enzymer og kan derfor

afficere metabolismen af andre lægemidler, der metaboliseres på samme måde.

4.9

Dosering og indgivelsesmåde

Oral anvendelse.

Administrer 2 mg spironolakton pr. kg legemsvægt én gang dagligt. Veterinærlægemidlet bør indgives

sammen med foder. Tabletten kan enten iblandes en lille mængde foder, der gives før resten af

hundens foder, eller indgives direkte i munden efter fodring.

Antal tabletter

LEGEMSVÆGT

Spironolactone

Ceva

10 mg

Spironolactone

Ceva

40 mg

Spironolactone

Ceva 80 mg

1 til 2,5 kg

½

2,5 til 5 kg

1

5 til 10 kg

2

10 til 15 kg

3

15 til 20 kg

1

20 til 30 kg

1 + ½

30 til 40 kg

1

40 til 50 kg

1 + ¼

50 til 60 kg

1 + ½

4.10

Overdosering

Efter administration af op til 10 gange den anbefalede dosis (20 mg/kg) til raske hunde, observeredes

dosis-afhængige bivirkninger. (Se afsnit 4.6.)

I tilfælde af en hunds utilsigtede massive indtagelse er der ingen specifik antidot eller behandling. Det

anbefales i så tilfælde at inducere vomitus samt at foretage lavage af ventriklen (afhængig af

risikovurdering). Symptomatisk behandling som f.eks. væsketerapi bør indledes.

4.11

Tilbageholdelsestid

Ikke relevant

5.

FARMAKOLOGISKE OG IMMUNOLOGISKE OPLYSNINGER

Farmakoterapeutisk gruppe: Aldosteron-antagonist.

ATCvet code: QC03DA01.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Spironolakton og dets aktive metabolitter (inklusiv 7α-thiomethyl-spironolakton og canrenon)

fungerer som en specifik antagonist i forhold til aldosteron, og udøver deres effekt ved kompetitiv

binding til mineralokortikoid-receptorer, lokaliseret i nyrer, hjerte og blodkar.

Spironolakton er et natriuretisk

lægemiddel

(historisk beskrevet som et svagt diuretikum).

I nyrerne

inhiberer spironolakton den aldosteron-inducerede natriumretention, hvilket fører til en øget

udskillelse af natrium og dermed følgelig vand, samt retention af kalium.

Den renale effekt af spironolakton og dets metabolitter fører til et fald i ekstracellulærvolumen og

deraf følgende nedsættelse af preload og tryk i venstre forkammer. Resultatet er en forbedret

hjertefunktion.

I det kardio-vaskulære system, forebygger spironolakton de nedbrydende effekter af aldosteron.

Selvom den præcise virkningsmekanisme endnu ikke er veldefineret, fremmer aldosteron fibrose af

myokardiet, myokardiel og vaskulær remodellering og endotelial dysfunktion.

I eksperimentelle modeller hos hunde er det vist, at langtidsbehandling med en aldosteron-antagonist

forebygger progressiv dysfunktion af venstre ventrikel og mindsker remodelleringen af venstre

ventrikel hos hunde med kronisk hjerteinsufficiens.

I en klinisk undersøgelse af overlevelsestiden hos hunde med kongestiv hjerteinsufficiens, fandtes en

65 % reduktion i relativ risiko for dødsfald efter 15 måneder hos hunde behandlet med spironolakton i

kombination med standardbehandling i forhold til hunde, som kun blev behandlet med

standardbehandling (dødsfald blev defineret som naturlig død eller aflivning pga. hjertesvigt).

Spironolakton kan, ved anvendelse i kombination med ACE-hæmmere, modvirke effekten af “

aldosteron escape”.

Hos dyr i behandling kan en let forøgelse af aldosteronniveauet i blodet observeres. Dette menes at

være forårsaget af en aktivering af feedbackmekanismer uden deraf følgende kliniske bivirkninger.

Ved indgivelse af høje doser kan der iagttages en dosisrelateret hypertrofi af binyrens zona

glomerulosa.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Farmakokinetikken for spironolakton er baseret på dennes metabolitter, da spironolakton selv er meget

ustabil ved prøvetagning.

Optagelse

Efter oral administration af spironolakton til hunde, er det vist, at de tre metabolitter når et niveau på

32 til 49 % af den administrerede dosis. Foder øger biotilgængeligheden til 80-90 %. Efter oral

adminstrering af 2 til 4 mg/kg øges absorptionen lineært indenfor måleområdet. Der observeredes

ingen akkumulering efter indgivelse af adskillige orale doser på 2 mg spironolakton pr. kg i 10 på

hinanden følgende dage. For de primære metabolitter, 7α-thiomethyl-spironolakton og canrenon opnås

gennemsnitlige C

-værdier på 382 μg/l og 94 μg/l efter henholdsvis 2 og 4 timer. Steady-state

forhold indtræder på dag 2.

Fordeling

Det gennemsnitlige distributionsvolumen for 7α-thiomethyl-spironolakton og canrenon er henholdsvis

ca.153 liter og 177 liter.

Den gennemsnitlige opholdstid (MRT) for metabolitterne spænder fra 9-14 timer, og de distribueres

fortrinsvis til mavetarmkanal, nyrer, lever og binyrer.

Metabolisering

Spironolakton metaboliseres hurtigt og fuldstændigt i leveren til dets aktive metabolitter, 7α-

thiomethyl-spironolakton og canrenon, der er de primære metabolitter hos hunden.

Elimination

Spironolakton udskilles hovedsageligt via dets metabolitter. Plasmaclearance for canrenon er

1,45

0,39 l/time/kg og for 7α-thiomethyl-spironolakton 0,89

0,44 l/time/kg. Efter oral administration

af radioaktivt mærket spironolakton til hunde blev 70 % af dosis genfundet i fæces og 20 % i urinen.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Oksekødssmag

Mannitol

Natriumlaurylsulfat

Mikrokrystallinsk cellulose

Povidon

Sorbitol

Talkum

Magnesiumstearat

6.2

Uforligeligheder

Ingen relevante.

6.3

Opbevaringstid

Holdbarhed i salgspakning er 3 år.

Rester af delte tabletter bør anvendes inden for 7 dage.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Dette veterinærlægemiddel kræver ingen særlige opbevaringsforhold.

Rester af delte tabletter bør opbevares i den originale blisterpakning.

6.5

Emballage

Polyamid/aluminium/polyvinylklorid/aluminium-blistre indholdende 10 tabletter

Pakningsstørrelser:

Kartonæske indeholdende 3 eller 18 bilstre à 10 tabletter

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af veterinærlægemidlet eller affald

Al uanvendt medicin eller affald herfra skal bortskaffes i overensstemmelse med de lokale krav.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Ceva Santé Animale

10, avenue de la Ballastière

33500 Libourne

Frankrig/France

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER

EU/2/07/074/001-006

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

Dato for første markedsføringstilladelse: 20. juni 2007

Dato for seneste ændring: 22. maj 2012

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Detaljeret information om dette veterinærlægemiddel er tilgængelig på hjemmesiden for Det

Europæiske Lægemiddelagentur http://www.ema.europa.eu/.

FORBUD MOD SALG, UDLEVERING OG/ELLER BRUG

Ikke relevant

European Medicines Agency

Veterinary Medicines

7 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HB, UK

Tel. (44-20) 74 18 84 00 Fax (44-20) 74 18 84 47

E-mail: mail@emea.europa.eu http://www.emea.europa.eu

EMEA 2007 Reproduction and/or distribution of this document is authorised for non commercial purposes only provided the EMEA is acknowledged

EMEA/V/C/105

EUROPÆISK OFFENTLIG VURDERINGSRAPPORT (EPAR)

PRILACTONE

EPAR - sammendrag for offentligheden

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR).Formålet

er at forklare, hvordan Udvalget for Veterinærlægemidlers (CVMP) vurdering af denforelagte

dokumentation førte til, at man anbefalede at anvende lægemidlet som beskrevet nedenfor.

Dette dokument er ikke en erstatning for den personlige drøftelse med din dyrlæge. Hvis du ønsker

yderligere oplysninger om dit dyrs sygdomstilstand eller behandling, kan du kontakte din dyrlæge.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om baggrunden for CVMP’s anbefalinger, kan du læse de

faglige drøftelser (også en del af denne EPAR).

Hvad er PRILACTONE?

PRILACTONE-tabletter

indeholder

aktive

stof

spironolacton

(10 mg,

40 mg

eller

80 mg).

Tabletterne har delekærv, så de lettere kan deles, hvis der kræves mindre doser.

Hvad anvendes PRILACTONE til?

PRILACTONE anvendes til behandling af hunde med kongestiv hjerteinsufficiens forårsaget af

defekte hjerteklapper. Når hjerteklapperne er defekte, er hjertet ikke i stand til at pumpe blodet rundt

så effektivt som tidligere. Som resultat heraf kan blodet akkumulere i venerne, og der kan lække

væske ind i vævet, hvilket gør det umuligt for hjertet at sende iltet blod rundt i kroppen tilstrækkelig

effektivt. PRILACTONE anvendes i kombination med ‘standardbehandling’ (anden hjertemedicin,

herunder vanddrivende behandling om nødvendigt).

PRILACTONE gives til hunden én gang daglig sammen med mad (enten blandet i maden eller

umiddelbart efter fodring). Den anvendte dosis er 2 mg per kilogram af hundens legemsvægt. Det

korrekte antal tabletter, halve tabletter eller kvarte tabletter, der skal gives ud fra hundens størrelse,

fremgår af indlægssedlen.

Hvordan virker PRILACTONE?

Det aktive stof i PRILACTONE, spironolacton, blokerer virkningerne af et hormon, der kaldes

aldosteron, i nyrerne, hjertet og blodkarrene. Ved at blokere aldosteron får spironolacton nyrerne til at

udskille

salt

væske,

tilbageholde

kalium,

hvorved

hjertefunktionen

forbedres.

almindelig kendt, at der også er andre måder, hvorpå spironolacton virker på hjertet og blodkarrene i

forbindelse med kongestiv hjerteinsufficiens (men disse virkningsmekanismer er endnu ikke blevet

fuldt ud påvist hos hunde).

Hvordan blev PRILACTONE undersøgt?

PRILACTONE

blevet

undersøgt

laboratoriet

samt

undersøgelser

hunde

hjerteklapsygdomme, som blev behandlet i forskellige dyrlægepraksisser eller -klinikker i Europa

(‘kliniske

undersøgelser‘).

disse

kliniske

undersøgelser

hundeejerne

deres

hunde

enten

PRILACTONE tabletter eller placebo (uvirksomme tabletter uden noget aktivt stof) én gang daglig i

en dosis på 2 mg/kg sammen med mad. PRILACTONE-tabletterne blev givet sammen med mad, da

dette resulterer i, at mere af det aktive stof bliver absorberet fra tabletterne. Alle hunde modtog

EMEA 2007

Side 2/2

endvidere ‘standardbehandling’ (normalt et andet lægemiddel i gruppen ‘ACE-hæmmere’ og om

nødvendigt vanddrivende behandling). Behandlingen fortsatte i op til 15 måneder.

Hvilken fordel viser undersøgelserne, at der er ved PRILACTONE?

Resultaterne fra undersøgelserne viste, at hunde med kongestiv hjerteinsufficiens forårsaget af defekte

hjerteklapper,

PRILACTONE

tabletter

tillæg

anden

hjertemedicin

(‘standardbehandling’), havde en længere overlevelsestid end hunde, der fik standardbehandling plus

placebotabletter.

langtidsundersøgelse

blev

hunde,

blev

behandlet

PRILACTONE, endvidere set en mindre forværring af deres hjertesygdom sammenlignet med hunde,

der kun fik ‘standardbehandling’.

Hvilken risiko er der forbundet med PRILACTONE?

PRILACTONE var generelt veltolereret, når det blev givet daglig ved den anbefalede dosis i op til 15

måneder hos hunde med hjerteinsufficiens.

Da spironolacton kan nedsætte niveauet af visse mandlige hormoner, kan prostatakirtlen blive mindre

hos hanhunde, der ikke er kastreret. Dette er imidlertid reversibelt. Af de samme grunde bør

PRILACTONE-tabletter ikke anvendes hos hunde i vækst. De bør heller ikke anvendes til dyr, der har

højt

indhold

kalium

blodet

(hyperkaliæmi)

eller

lavt

indhold

natrium

blodet

(hyponatriæmi) eller til dyr, der lider af hypoadrenokorticisme (en sygdom, der skyldes en nedsættelse

af sekretionen af kortikosteroid fra binyren). PRILACTONE-tabletter bør ikke gives til hunde med

dårlig nyrefunktion, der får medicin, der er kendt som non-steroide anti-inflammatoriske midler

(NSAID’er). Da spironolacton nedbrydes i leveren, bør tabletterne anvendes med forsigtighed til

hunde med leversygdom.

PRILACTONE-tabletter bør ikke anvendes til hunde, der bruges til avl, eller som man påtænker at

bruge til avl, da det er blevet påvist, at spironolacton kan medføre skade på nyfødte eller unge

forsøgsdyr.

Den fuldstændige liste over de indberettede bivirkninger ved PRILACTONE og interaktioner med

andre lægemidler fremgår af indlægssedlen.

Hvilke forholdsregler skal der træffes af den, der giver lægemidlet eller kommer i berøring med

dyret?

Enhver, der håndterer PRILACTONE, bør efterfølgende vaske hænder. PRILACTONE kan medføre

overfølsomhed af huden, så personer, der ved, at de er allergiske over for spironolacton, bør ikke

håndtere produktet. Hvis det sker, at en person utilsigtet kommer til at sluge PRILACTONE-tabletter,

skal der omgående søges lægehjælp, og indlægssedlen eller etiketten skal vises til lægen.

Hvorfor blev PRILACTONE godkendt?

Udvalget for Veterinærlægemidler (CVMP) har fundet, at fordelene ved PRILACTONE er større end

risiciene ved brug i kombination med standardbehandling (herunder vanddrivende behandling om

nødvendigt) til behandling af kongestiv hjerteinsufficiens forårsaget af utætte hjerteklapper hos hunde.

Udvalget anbefalede udstedelse af markedsføringstilladelse for PRILACTONE. Benefit/risk-forholdet

fremgår af afsnit 6 i denne EPAR.

Andre oplysninger om PRILACTONE:

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union

PRILACTONE

CEVA

SANTE

ANIMALE

juni

2007.

Oplysninger

udleveringsbestemmelserne for dette lægemiddel findes på den ydre emballage.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 06-2007.

Andre produkter

search_alerts

share_this_information