Spectrila

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel PIL
Produktets egenskaber SPC
Offentlige vurderingsrapport PAR
Aktiv bestanddel:
asparaginase
Tilgængelig fra:
Medac Gesellschaft fuer klinische Spezialpraeparate mbH
ATC-kode:
L01XX02
INN (International Name):
asparaginase
Terapeutisk gruppe:
Antineoplastiske midler,
Terapeutisk område:
Forløbercellelimfoblastisk leukæmi-lymfom
Terapeutiske indikationer:
Spectrila er angivet som en komponent af antineoplastisk kombinationsbehandling til behandling af akut lymfoblastær leukæmi, (alle) i pædiatriske patienter fra fødsel til 18 år og voksne.
Produkt oversigt:
Revision: 3
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/002661
Autorisation dato:
2016-01-14
EMEA kode:
EMEA/H/C/002661

Dokumenter

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk
Produktresumé Produktresumé - bulgarsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk
Produktresumé Produktresumé - spansk
Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk
Produktresumé Produktresumé - tjekkisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk
Produktresumé Produktresumé - estisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk
Produktresumé Produktresumé - græsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk
Produktresumé Produktresumé - engelsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk
Produktresumé Produktresumé - fransk
Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk
Produktresumé Produktresumé - italiensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk
Produktresumé Produktresumé - lettisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk
Produktresumé Produktresumé - litauisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk
Produktresumé Produktresumé - ungarsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk
Produktresumé Produktresumé - maltesisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk
Produktresumé Produktresumé - hollandsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk
Produktresumé Produktresumé - polsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk
Produktresumé Produktresumé - portugisisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk
Produktresumé Produktresumé - rumænsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk
Produktresumé Produktresumé - slovakisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk
Produktresumé Produktresumé - slovensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk
Produktresumé Produktresumé - finsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk
Produktresumé Produktresumé - svensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk bokmål
Produktresumé Produktresumé - norsk bokmål
Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk
Produktresumé Produktresumé - islandsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk
Produktresumé Produktresumé - kroatisk

B. INDLÆGSSEDDEL

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye

oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst i

punkt 4, hvordan du indberetter bivirkninger.

Indlægsseddel: Information til patienten

Spectrila 10.000 E, pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Asparaginase

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at få administreret dette lægemiddel, da

den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at få administreret Spectrila

Sådan skal du bruge Spectrila

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Spectrila indeholder asparaginase, som er et enzym, der påvirker naturlige stoffer, der er nødvendige

for væksten af kræftceller. Alle celler har behov for en aminosyre, der kaldes asparagin, for at holde

sig i live. Normale celler kan selv danne asparagin, men nogle kræftceller kan ikke. Asparaginase

sænker asparaginniveauet i blodets kræftceller og stopper kræftens vækst.

Spectrila anvendes til at behandle voksne og børn med akut lymfoblastisk leukæmi (ALL), som er en

type af blodkræft. Spectrila anvendes som en del af en kombinationsbehandling.

2.

Det skal du vide, før du begynder at få administreret Spectrila

Spectrila vil ikke blive anvendt:

hvis du er allergisk over for asparaginase eller over for et af de øvrige indholdsstoffer i Spectrila

(angivet i punkt 6),

hvis du har eller tidligere har lidt af betændelse i bugspytkirtlen (pankreatitis),

hvis du har svære problemer med leverfunktionen,

hvis du har en blodstørkningssygdom (såsom hæmofili).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, før du får administreret Spectrila.

De følgende livstruende situationer kan opstå i løbet af behandlingen med Spectrila:

svær betændelse i bugspytkirtlen (akut pankreatitis),

problemer med leveren,

en alvorlig allergisk reaktion, som medfører vejrtrækningsbesvær eller svimmelhed,

blodstørkningsforstyrrelser (blødning eller dannelse af blodpropper),

forhøjet blodsukker.

Din læge vil tage blodprøver før og under behandlingen med Spectrila.

Hvis der opstår svære leverproblemer, skal behandlingen med Spectrila straks afbrydes.

Hvis der opstår allergiske symptomer, skal den intravenøse infusion af Spectrila straks afbrydes. Du

vil måske få lægemidler mod allergi og lægemidler til at stabilisere kredsløbet, hvis det er nødvendigt.

I de fleste tilfælde kan din behandling fortsætte ved at skifte til andre lægemidler, der indeholder andre

former af asparaginase.

Blodstørkningsforstyrrelser kan kræve, at du får frisk plasma eller en bestemt type protein

(antitrombin III) for at reducere risikoen for blødning eller dannelse af blodpropper (trombose).

Det kan være nødvendigt at behandle forhøjet blodsukker med intravenøse væsker og/eller insulin.

Reversibelt posteriort leukoencefalopatisyndrom (karakteriseret ved hovedpine, forvirring,

krampeanfald og synstab) kan kræve blodtrykssænkende medicin og i tilfælde af krampeanfald, som

følge af antiepileptisk behandling.

Brug af anden medicin sammen med Spectrila

Fortæl altid lægen, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette er vigtigt, da

Spectrila kan forøge bivirkningerne af andre lægemidler via dets virkning på leveren, som spiller en

vigtig rolle for fjernelse af lægemidlerne fra kroppen.

Det er desuden især vigtigt at fortælle det til lægen, hvis du tager nogle af de følgende lægemidler:

Vincristin (anvendes til at behandle visse former for kræft), da anvendelse af vincristin sammen

med asparaginase kan øge risikoen for visse bivirkninger. For at undgå dette gives vincristin

normalt 3 – 24 timer før asparaginase.

Glukokortikoider (antiinflammatoriske lægemidler, der dæmper dit immunsystem), da

anvendelse af glukokortikoider sammen med asparaginase kan øge dannelsen af blodpropper

(trombose).

Lægemidler, der nedsætter blodets evne til at størkne, såsom antikoagulantia (f.eks. warfarin og

heparin), dipyridamol, acetylsalicylsyre eller lægemidler til behandling af smerter og

betændelse, da anvendelsen af disse lægemidler sammen med asparaginase kan øge risikoen for

blødninger.

Lægemidler, som metaboliseres i leveren, da risikoen for bivirkninger kan forhøjes.

Asparaginase kan påvirke virkningen af methotrexat eller cytarabin (anvendes til at behandle

visse kræfttyper):

hvis asparaginase gives efter disse stoffer, kan deres virkning være øget.

hvis asparaginase gives før disse stoffer, kan deres virkning være svækket.

Lægemidler, som kan have en negativ virkning på leverfunktionen, da disse negative virkninger

kan forværres af samtidig behandling med asparaginase.

Lægemidler, som kan undertrykke knoglemarvsfunktionen, da disse virkninger kan være

forstærket ved samtidig anvendelse af asparaginase. Du kan være mere modtagelig over for

infektioner.

Andre lægemidler mod kræft, da de kan bidrage til frigivelse af for meget urinsyre, når

tumorcellerne ødelægges af asparaginase.

Vaccination

Samtidig vaccination med levende vacciner kan øge risikoen for en alvorlig infektion. Du bør derfor

ikke blive vaccineret med levende vacciner indtil mindst 3 måneder efter behandlingen med Spectrila

er ophørt.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Der er ingen data fra anvendelse af asparaginase til gravide kvinder. Spectrila må ikke anvendes i

løbet af graviditeten medmindre kvindens kliniske tilstand kræver behandling med asparaginase. Det

er ukendt, om asparaginase er til stede i human brystmælk. Derfor må Spectrila ikke anvendes under

amning.

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Hvis du er kønsmoden, skal du anvende prævention eller være afholdende i løbet af kemoterapien og i

op til 3 måneder efter endt behandling. Da der ikke kan udelukkes en indirekte interaktion mellem

komponenterne i den orale kontraception(p-piller, svangerskabsforebyggende midler) og asparaginase,

anses oral kontraception ikke for at være tilstrækkelig sikker. Der bør anvendes en anden metode end

oral kontraception hos kvinder i den fertile alder.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Du må ikke føre motorkøretøj, mens du tager dette lægemiddel, da det kan få dig til at føle dig døsig,

træt eller forvirret.

3.

Sådan skal du bruge Spectrila

Spectrila forberedes og gives kun af sundhedspersonale. Din læge bestemmer, hvilken dosis du vil få.

Dosen afhænger af dit legemsoverfladeareal (body surface area, BSA), som beregnes ud fra din højde

og vægt.

Spectrila gives i en vene. Det gives normalt sammen med andre lægemidler mod kræft.

Behandlingsvarigheden afhænger af den specifikke kemoterapiprotokol, der anvendes til at behandle

din sygdom.

Den anbefalede dosis af Spectrila for voksne er 5.000 E pr. m² legemsoverfladeareal (BSA), der gives

hver tredje dag.

Brug til børn og unge

Som for voksne er den anbefalede dosis til børn og unge i alderen 1 – 18 år 5.000 E pr. m² BSA, der

gives hver tredje dag.

Den anbefalede dosis til spædbørn i alderen 0 – 12 måneder er følgende:

alder under 6 måneder:

6.700 E/m² BSA,

alder 6 – 12 måneder:

7.500 E/m² BSA,

Hvis du har fået for meget Spectrila

Hvis du tror, at du har fået for meget Spectrila, skal du fortælle det til lægen eller sundhedspersonalet

så snart som muligt.

Der er ingen kendte tilfælde af overdosering med asparaginase, hvor patienterne viste nogen tegn på

en overdosering. Hvis det er nødvendigt, vil din læge behandle dine symptomer og give dig

støttebehandling.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Fortæl det straks til lægen, og hold op med at tage Spectrila, hvis du oplever:

betændelse i bugspytkirtlen, der forårsager svære smerter i mave og ryg,

meget unormal leverfunktion (bestemt ved laboratorieprøver),

allergiske reaktioner, herunder alvorlig allergisk reaktion (anafylaktisk shock), rødme, udslæt,

lavt blodtryk, hævelse af ansigt og hals, nældefeber, stakåndethed,

blodstørkningsforstyrrelser, såsom blødning, dissemineret intravaskulær koagulation (DIC) eller

dannelse af blodpropper (trombose),

højt blodsukker (hyperglykæmi).

En liste over alle andre bivirkninger er opstillet nedenunder efter, hvor almindelige de er:

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer):

kvalme, opkastning, mavepine eller vandig afføring (diarré)

væskeophobning (ødem)

træthedsfølelse

unormale laboratorieprøver, herunder ændrede proteinniveauer i blodet, ændringer i blodfedt

eller i leverenzymværdier eller høje niveauer af urinstof i blodet

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer):

let til moderat reduktion i alle celletal i blodet

allergiske reaktioner, herunder hvæsende vejrtrækning (bronkospasme) eller

vejrtrækningsbesvær

lavt blodsukker (hypoglykæmi)

appetitløshed eller vægttab

depression, hallucination eller forvirring

nervøsitet (agitation) eller døsighed (søvnighed)

ændringer i elektroencefalogrammet (en afbildning af den elektriske aktivitet i din hjerne)

højt niveau af amylase og lipase i blodet

smerter (rygsmerter, ledsmerter, mavepine)

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer):

højt niveau af urinsyre i blodet (hyperurikæmi)

højt niveau af ammoniak i blodet (hyperammonæmi)

hovedpine

Sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer):

diabetisk ketoacidose (komplikation som følge af ukontrolleret blodsukker)

krampeanfald, svært nedsat bevidsthed, herunder koma og slagtilfælde

reversibelt, posteriort leukoencefalopatisyndrom (en tilstand karakteriseret ved hovedpine,

forvirring, krampeanfald og synstab)

betændelse i spytkirtlerne (parotitis)

kolestase (blokeret galdeflow fra leveren)

gulsot

nedbrydning af leverceller (levercellenekrose)

leversvigt, som kan føre til døden

Meget sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer):

nedsat funktion af skjoldbruskkirtlen eller biskjoldbruskkirtlerne

let tremor (rysten) af fingrene

pseudocyster i bugspytkirtlen (ophobning af væske efter akut betændelse i bugspytkirtlen)

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):

infektioner

fedtlever

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller sygeplejerske. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel.

Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks

V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i

den nævnte måned.

Opbevares i køleskab (2 °C - 8 °C).

Opbevar hætteglasset i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Den rekonstituerede opløsning er stabil i 2 dage ved opbevaring ved 2 °C - 8 °C.

Hvis lægemidlet ikke bruges straks, er brugeren, der forbereder dette lægemiddel, ansvarlig for

opbevaringstiderne og betingelserne for at sikre sterilitet af præparatet. Opbevaringstiden vil normalt

ikke være længere end 24 timer ved temperaturer fra 2 °C – 8 °C.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Spectrila indeholder:

Aktivt stof: asparaginase. Asparaginase fremstilles ved hjælp af rekombinant dna-teknologi i en

mikroorganisme, der kaldes

Escherichia coli

. Et hætteglas indeholder 10.000 enheder

asparaginase. Efter rekonstitution indeholder en ml 2.500 enheder asparaginase.

Lægemidlet indeholder også saccharose.

Udseende og pakningsstørrelser

Spectrila fås som et pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning.

Pulveret er hvidt, og det leveres i et klart hætteglas med en gummiprop og en aluminiumsforsegling og

et flip-off-låg af plastic.

Spectrila fås i pakninger med 1 eller 5 hætteglas.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

medac

Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Theaterstr. 6

22880 Wedel

Tyskland

Tlf.:

+49-4103-8006-0

Fax:

+49-4103-8006-100

E-mail: contact@medac.de

Denne indlægsseddel blev senest ændret MM/ÅÅÅÅ.

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

http://www.ema.europa.eu hjemmeside.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale:

Sporbarhed

Det anbefales kraftigt, at præparatets handelsnavn og batchnummer registreres tydeligt, hver gang

Spectrila administreres til en patient, for at forbinde patienten med den pågældende batch af

præparatet.

Spectrila må kun anvendes af læger med erfaring i sådanne behandlingsprotokoller.

Anbefalede kontrolundersøgelser og sikkerhedsforanstaltninger

Før behandlingen påbegyndes, skal bilirubin, levertransaminaser og koagulationsparametre (partiel

tromboplastintid [PTT], protrombintid [PT], antitrombin, fibrinogen og D-dimer) bestemmes.

Efter administration af asparaginase rådes der til nøje overvågning af bilirubin, levertransaminaser,

glucose i blod/urin, koagulationsparametre (PTT, PT, antitrombin III, fibrinogen og D

-

dimer),

amylase, lipase, triglycerider og kolesterol.

Akut pankreatitis

Behandlingen med asparaginase bør seponeres hos patienter, der udvikler akut pankreatitis. Der er

opstået akut pankreatitis hos under 10 % af patienterne. I sjældne tilfælde opstår der blødende eller

nekrotiserende pankreatitis. Der har været isolerede rapporter om dødelige udfald. Kliniske

symptomer omfatter abdominalsmerter, kvalme, opkastning og anoreksi. Serum-amylase og lipase er

normalt forhøjet, selvom de kan være normale hos nogle patienter på grund af en hæmmet

proteinsyntese. Patienter med svær hypertriglyceridæmi har en øget risiko for at udvikle akut

pankreatitis. Disse patienter bør ikke længere blive behandlet med noget asparaginasepræparat.

Hepatotoksicitet

I sjældne tilfælde er der blevet beskrevet svært nedsat leverfunktion, herunder kolestase, ikterus,

levernekrose og leversvigt med dødelig udgang (se pkt. 4.8 og 4.5). Leverparametrene skal overvåges

nøje før og under behandlingen med asparaginase.

Behandlingen med asparaginase skal afbrydes, hvis patienterne udvikler svært nedsat leverfunktion

(bilirubin > 3 gange den øvre normalgrænse [ULN], transaminaser > 10 gange ULN), svær

hypertriglyceridæmi, hyperglykæmi eller koagulationsforstyrrelse (f.eks. sinusvenetrombose, svær

blødning).

Allergi og anafylaksi

På grund af risikoen for svære anafylaktiske reaktioner må asparaginase ikke administreres som en

bolus intravenøs injektion. Hvis der opstår allergiske symptomer, skal administrationen af

asparaginase straks seponeres og der skal gives passende behandling, hvilket kan omfatte

antihistaminer og kortikosteroider.

Koagulationsforstyrrelser

På grund af hæmningen af proteinsyntesen (nedsat syntese af faktor II, V, VII, VIII og IX, protein C

og S, antitrombin III [AT III]) forårsaget af asparaginase, kan der opstå koagulationsforstyrrelser, som

kan vise sig enten som trombose, dissemineret intravaskulær koagulation (DIC) eller blødning.

Risikoen for trombose synes større end risikoen for blødning. Symptomatiske tromboser relateret til

anvendelsen af centrale venekatetre er også blevet beskrevet. Hyppig kontrol af koagulationsparametre

er vigtigt før og under behandlingen med asparaginase. Der bør søges ekspertrådgivning i tilfælde,

hvor AT III er nedsat.

Hyperglykæmiske tilstande

Asparaginase kan inducere hyperglykæmi som følge af en nedsat insulinproduktion. Desuden kan det

nedsætte insulinsecerneringen fra β-celler i pankreas og hæmme funktionen af insulinreceptorer.

Syndromet er generelt selvbegrænsende. I sjældne tilfælde kan det dog føre til diabetisk ketoacidose.

Samtidig behandling med kortikosteroider bidrager til denne virkning. Glucoseniveauer i serum og

urin bør overvåges regelmæssigt og behandles efter klinisk indikation.

Antineoplastiske stoffer

Asparaginase-induceret tumorcelledestruktion kan frigive store mængder urinsyre og føre til

hyperurikæmi. Samtidig administration af andre antineoplastiske lægemidler bidrager til denne

virkning. En aggressiv alkalisering af urinen og anvendelsen af allopurinol kan forhindre urat-

nefropati.

Glukokortikoider

Der blev observeret en større risiko for trombose i løbet af induktionsbehandlingen med asparaginase

og prednison hos børn med en genetisk protrombotisk risikofaktor (faktor V G1691A-mutationer,

protrombin G20210A-variation, methylentetrahydrofolat-reduktase [MTHFR] T677T-genotype,

forhøjet lipoprotein A, hyperhomocysteinæmi).

Kontraception

Der skal anvendes sikker kontraception under behandlingen og i mindst 3 måneder efter seponering af

asparaginase. Da der ikke kan udelukkes en indirekte interaktion mellem komponenterne i den orale

kontraception og asparaginase, anses oral kontraception ikke for at være tilstrækkelig sikker i en sådan

klinisk situation.

Philadelphiakromosom-positive patienter

Spectrilas virkning og sikkerhed er ikke klarlagt hos Philadelphiakromosom-positive patienter.

Asparaginaseaktivitet

Måling af asparaginases aktivitetsniveau i serum eller plasma kan udføres for at udelukke accelereret

elimination af asparaginaseaktiviteten. Niveauerne skal helst måles tre dage efter den sidste

administration af asparaginase, dvs. normalt lige før den næste dosis asparaginase gives. Lavt

aktivitetsniveau af asparaginase ledsages ofte af fremkomsten af anti-asparaginase-antistoffer. I

sådanne tilfælde bør det overvejes at skifte til et andet asparaginase-præparat. Der bør først søges

ekspertrådgivning.

Hypoalbuminæmi

Som følge af en hæmmet proteinsyntese falder niveauet af serumprotein (især albumin) meget hyppigt

hos patienter i behandling med asparaginase. Da serumprotein er vigtigt for bindingen og

transportfunktionen af nogle aktive stoffer, skal niveauet af serumprotein overvåges regelmæssigt.

Hyperammonæmi

Niveauet af ammoniak i plasma bør bestemmes hos alle patienter med uforklarede neurologiske

symptomer eller svær og langvarig opkastning. I tilfælde af hyperammonæmi med svære kliniske

symptomer bør der iværksættes terapeutiske og farmakologiske foranstaltninger, der hurtigt reducerer

ammoniakniveauet i plasma (f.eks. proteinrestriktion og hæmodialyse), revertering af kataboliske

tilstande og øget elimination af nitrogenaffald bør påbegyndes, og der skal søges ekspertrådgivning.

Reversibelt posteriort leukoencefalopatisyndrom

Reversibelt posteriort leukoencefalopatisyndrom (RPLS) kan opstå i sjældne tilfælde i løbet af

behandlingen med alle asparaginaser. Dette syndrom karakteriseres ved magnetisk resonansscanning

(MR-scanning) af reversible (fra et par dage til måneder) læsioner/ødemer, primært i hjernens

posteriore region. Symptomer på RPLS omfatter i alt væsentligt forhøjet blodtryk, krampeanfald,

hovedpine, ændring af psykisk tilstand og akut synsnedsættelse (primært kortikal blindhed eller

homonym hemianopsi). Det er uklart, om RPLS er forårsaget af asparaginase, samtidig behandling

eller de underliggende sygdomme.

RPLS behandles symptomatisk, herunder foranstaltninger til at behandle krampeanfald. Seponering

eller dosisreduktion af samtidigt administrerede immunsupprimerende lægemidler kan være

nødvendig. Der bør søges ekspertrådgivning.

Håndtering

3,7 ml vand til injektionsvæsker

sprøjtes forsigtigt mod hætteglassets inderside

med en

injektionssprøjte (der må ikke sprøjtes direkte på eller ind i pulveret). Indholdet opløses ved at dreje

hætteglasset langsomt rundt (undgå skumdannelse fra omrystning). Opløsningen, der er klar til brug,

kan være let uigennemsigtig.

Den beregnede mængde asparaginase opløses yderligere i 50 til 250 ml natriumchlorid 9 mg/ml

(0,9 %) injektionsvæske, opløsning.

Administration

Kun til intravenøs anvendelse. Den daglige mængde asparaginase, som er nødvendig til hver patient,

kan fortyndes i et endeligt volumen på 50 – 250 ml natriumchlorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvæske,

opløsning.

Varighed af administration

Den fortyndede opløsning med asparaginase infunderes i løbet af 0,5 til 2 timer.

Asparaginase må ikke administreres som en bolusdosis.

Bortskaffelse

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

BILAG IV

VIDENSKABELIGE KONKLUSIONER OG BEGRUNDELSER FOR ÆNDRING AF

BETINGELSERNE FOR MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN/-TILLADELSERNE

Videnskabelige konklusioner

Under hensyntagen til PRAC's vurderingsrapport om PSUR'en/PSUR'erne for asparaginase

(centralt godkendt præparat) er CHMP nået frem til følgende videnskabelige konklusioner:

For at hjælpe med sporbarheden af rASNase-batches og med at skelne mellem forskellige ASNase-

og rASNase-præparater skal produktinformationen i pkt. 4.4. i produktresuméet og i det relevante

punkt i indlægssedlen inkludere en fremtrædende erklæring om, at navnet og batchnummeret for det

administrerede præparat skal registreres tydeligt i patientjournalen.

CHMP tilslutter sig PRAC's videnskabelige konklusioner.

Begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelsen/-tilladelserne

På baggrund af de videnskabelige konklusioner for asparaginase (centralt godkendt præparat) er

CHMP af den opfattelse, at benefit/risk-forholdet for det lægemiddel/de lægemidler, der indeholder

asparaginase (centralt godkendt præparat), forbliver uændret under forudsætning af, at de foreslåede

ændringer indføres i produktinformationen.

CHMP anbefaler, at betingelserne for markedsføringstilladelsen/-tilladelserne ændres.

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger

hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede

bivirkninger. Se i pkt. 4.8, hvordan bivirkninger indberettes.

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Spectrila 10.000 E, pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hvert hætteglas indeholder 10.000 enheder asparaginase*.

En enhed (E) defineres som den mængde enzym, der er nødvendig for at frigøre et µmol ammoniak pr.

minut ved pH på 7,3 og 37 °C.

Efter rekonstitution indeholder hver ml 2.500 enheder asparaginase.

*Fremstillet i

Escherichia coli-

celler med rekombinant dna-teknologi.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning.

Hvidt pulver.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Spectrila er indiceret som en komponent af antineoplastisk kombinationsbehandling til behandling af

akut lymfoblastisk leukæmi (ALL) hos pædiatriske patienter fra fødslen til 18 år og voksne.

4.2

Dosering og administration

Spectrila skal ordineres og administreres af læger og sundhedspersonale med erfaring i at anvende

antineoplastiske præparater. Det må kun gives i hospitalsregi, hvor passende genoplivningsudstyr er til

rådighed.

Dosering

Spectrila anvendes normalt som en del af protokoller med kemoterapi af kombinationstypen sammen

med andre antineoplastiske stoffer (se også pkt. 4.5).

Voksne og børn over 1 år

Den anbefalede intravenøse dosis af asparaginase er 5.000 enheder pr. kvadratmeter (E/m²)

legemsoverfladeareal (BSA), der gives hver tredje dag.

Behandlingen kan overvåges baseret på den minimale serum-asparaginaseaktivitet målt tre dage efter

administration af Spectrila. Hvis værdierne for asparaginaseaktiviteten ikke når målniveauerne, kan

det overvejes at skifte til et andet asparaginasepræparat (se pkt. 4.4).

Data for virkning og sikkerhed af Spectrila hos voksne er begrænset.

Data for virkning og sikkerhed af Spectrila i behandlingsfaserne efter induktion er meget begrænset.

Specielle populationer

Nedsat nyrefunktion

Ingen dosisjustering er nødvendig hos patienter med nedsat nyrefunktion.

Nedsat leverfunktion

Ingen dosisjustering er nødvendig hos patienter med let til moderat nedsat leverfunktion. Spectrila bør

imidlertid ikke anvendes hos patienter med svært nedsat leverfunktion (se pkt. 4.3).

Ældre

Begrænsede data er tilgængelige for behandling af patienter over 65 år.

Børn i alderen 0 – 12 år

Baseret på begrænsede data er den anbefalede dosis til spædbørn følgende:

alder under 6 måneder:

6.700 E/m² BSA,

alder 6 – 12 måneder:

7.500 E/m² BSA.

Administration

Spectrila er kun til administration ved intravenøs infusion.

Den daglige mængde Spectrila, som er nødvendig til hver patient, kan fortyndes i et endeligt volumen

på 50 - 250 ml natriumchlorid 9 mg/ml (0,9 %) infusionsvæske, opløsning. Den fortyndede opløsning

med asparaginase kan infunderes i løbet af 0,5 til 2 timer.

Asparaginase må ikke administreres som en bolusdosis.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof, alle naturligt forekommende (ikke pegylerede)

E. coli

asparaginase-præparater eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Pankreatitis.

Svært nedsat leverfunktion (bilirubin > 3 gange den øvre normalgrænse [ULN], transaminaser

> 10 gange ULN).

Eksisterende, kendt koagulopati (f.eks. hæmofili).

Tidligere pankreatitis, alvorlig blødning eller alvorlig trombose med tidligere

asparaginasebehandling.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Sporbarhed

Det anbefales kraftigt, at præparatets handelsnavn og batchnummer registreres tydeligt, hver gang

Spectrila administreres til en patient, for at forbinde patienten med den pågældende batch af

præparatet.

Der kan opstå de følgende livstruende situationer i løbet af behandlingen med asparaginase hos

patienter i alle aldersgrupper:

akut pankreatitis,

hepatotoksicitet,

anafylaksi,

koagulationsforstyrrelser, herunder symptomatisk trombose relateret til anvendelsen af centrale

venekatetre,

hyperglykæmiske tilstande.

Før behandlingen påbegyndes, skal bilirubin, levertransaminaser og koagulationsparametre (f.eks.

partiel tromboplastintid [PTT], protrombintid [PT], antitrombin III og fibrinogen) bestemmes.

Efter administration af alle slags asparaginasepræparater rådes der til nøje overvågning af bilirubin,

levertransaminaser, glucose i blod/urin, koagulationsparametre (f.eks. PTT, PT, antitrombin III,

fibrinogen og D-dimer), amylase, lipase, triglycerider og kolesterol.

Akut pankreatitis

Behandlingen med asparaginase bør seponeres hos patienter, der udvikler akut pankreatitis. Der er

opstået akut pankreatitis hos under 10 % af patienterne. I sjældne tilfælde opstår der blødende eller

nekrotiserende pankreatitis. Der har været isolerede rapporter om dødelige udfald. Kliniske

symptomer omfatter abdominalsmerter, kvalme, opkastning og anoreksi. Serum-amylase og lipase er

normalt forhøjet, selvom de kan være normale hos nogle patienter på grund af en hæmmet

proteinsyntese. Patienter med svær hypertriglyceridæmi har en øget risiko for at udvikle akut

pankreatitis.

Disse patienter bør ikke længere blive behandlet med noget asparaginasepræparat (se også pkt. 4.3 og

4.8).

Hepatotoksicitet

I sjældne tilfælde er der blevet beskrevet svært nedsat leverfunktion, herunder kolestase, ikterus,

levernekrose og leversvigt med dødelig udgang (se pkt. 4.8 og 4.5). Leverparametrene skal overvåges

nøje før og under behandlingen med asparaginase.

Behandlingen med asparaginase skal afbrydes, hvis patienterne udvikler svært nedsat leverfunktion

(bilirubin > 3 gange den øvre normalgrænse [ULN], transaminaser > 10 gange ULN), svær

hypertriglyceridæmi, hyperglykæmi eller koagulationsforstyrrelse (f.eks. sinusvenetrombose, svær

blødning).

Allergi og anafylaksi

På grund af risikoen for svære anafylaktiske reaktioner må asparaginase ikke administreres som en

bolus intravenøs injektion.

En forudgående intrakutan test eller en lille intravenøs testdosis kan anvendes. Ingen af disse

procedurer gør det imidlertid muligt nøjagtigt at udpege de patienter, der vil få en allergisk reaktion.

Hvis der opstår allergiske symptomer, skal administrationen af asparaginase øjeblikkeligt seponeres,

og der skal gives passende behandling, hvilket kan omfatte antihistaminer og kortikosteroider.

Koagulationsforstyrrelser

På grund af hæmningen af proteinsyntesen (nedsat syntese af faktor II, V, VII, VIII og IX, protein C

og S, antitrombin III [AT III]) forårsaget af asparaginase, kan der opstå koagulationsforstyrrelser, som

kan vise sig enten som trombose, dissemineret intravaskulær koagulation (DIC) eller blødning.

Risikoen for trombose synes større end risikoen for blødning. Symptomatiske tromboser relateret til

anvendelsen af centrale venekatetre er også blevet beskrevet. Ca. halvdelen af de trombotiske

hændelser er lokaliseret i cerebrale kar.

Der kan opstå sinusvenetrombose. Iskæmiske slagtilfælde er sjældne.

Erhvervet eller genetisk nedsatte fysiologiske koagulationshæmmere (protein C, protein S,

antitrombin) er også beskrevet i relation til vaskulære komplikationer.

Hyppig kontrol af koagulationsparametre er vigtigt før og under behandlingen med asparaginase. Der

bør søges ekspertrådgivning i tilfælde, hvor AT III er nedsat.

Hyperglykæmiske tilstande

Asparaginase kan inducere hyperglykæmi som følge af nedsat insulinproduktion. Desuden kan det

nedsætte insulinsecerneringen fra β-celler i pankreas og hæmme funktionen af insulinreceptorer.

Syndromet er generelt selvbegrænsende. I sjældne tilfælde kan det imidlertid føre til diabetisk

ketoacidose. Samtidig behandling med kortikosteroider bidrager til denne virkning. Glucoseniveauer i

serum og urin bør overvåges regelmæssigt og behandles efter klinisk indikation.

Antineoplastiske stoffer

Asparaginase-induceret tumorcelledestruktion kan frigive store mængder urinsyre og føre til

hyperurikæmi. Samtidig administration af andre antineoplastiske lægemidler bidrager til denne

virkning. En aggressiv alkalisering af urinen og anvendelse af allopurinol kan forhindre urat-nefropati.

Glukokortikoider

Der blev observeret en større risiko for trombose i løbet af induktionsbehandlingen med asparaginase

og prednison hos børn med en genetisk protrombotisk risikofaktor (faktor V G1691A-mutationer,

protrombin G20210A-variation, methylentetrahydrofolat-reduktase [MTHFR] T677T-genotype,

forhøjet lipoprotein A, hyperhomocysteinæmi).

Kontraception

Der skal anvendes sikker kontraception under behandlingen og i mindst 3 måneder efter seponering af

asparaginase. Da der ikke kan udelukkes en indirekte interaktion mellem komponenterne i den orale

kontraception og asparaginase, anses oral kontraception ikke for at være tilstrækkelig sikker i en sådan

klinisk situation (se pkt. 4.6).

Philadelphiakromosom-positive patienter

Spectrilas virkning og sikkerhed er ikke klarlagt hos Philadelphiakromosom-positive patienter.

Anbefalede kontrolundersøgelser for patienter i alle aldersgrupper

Asparaginaseaktivitet

Måling af asparaginases aktivitetsniveau i serum eller plasma kan udføres for at udelukke accelereret

reduktion af asparaginaseaktiviteten.

Niveauet skal helst måles tre dage efter den sidste administration af asparaginase, dvs. normalt lige før

den næste dosis asparaginase gives. Lavt aktivitetsniveau af asparaginase ledsages ofte af

fremkomsten af anti-asparaginase-antistoffer. I sådanne tilfælde bør det overvejes at skifte til et andet

asparaginase-præparat. Der bør først søges ekspertrådgivning.

Hypoalbuminæmi

Som følge af en hæmmet proteinsyntese falder niveauet af serumprotein (især albumin) meget hyppigt

hos patienter i behandling med asparaginase. Da serumprotein er vigtigt for bindingen og

transportfunktionen af nogle aktive stoffer, skal niveauet af serumprotein overvåges regelmæssigt.

Hyperammonæmi

Niveauet af ammoniak i plasma bør bestemmes hos alle patienter med uforklarede neurologiske

symptomer eller svær og langvarig opkastning. I tilfælde af hyperammonæmi med svære kliniske

symptomer bør der tages terapeutiske og farmakologiske forholdsregler, der hurtigt reducerer

ammoniakniveauet i plasma (f.eks. proteinrestriktion og hæmodialyse), revertering af kataboliske

tilstande og øget elimination af nitrogenaffald bør påbegyndes, og der skal søges ekspertrådgivning.

Reversibelt posteriort leukoencefalopatisyndrom

Reversibelt posteriort leukoencefalopatisyndrom (RPLS) kan opstå i sjældne tilfælde under

behandlingen med alle asparaginaser (se pkt. 4.8). Dette syndrom karakteriseres ved magnetisk

resonansscanning (MR-scanning) af reversible (fra et par dage til måneder) læsioner/ødemer, primært i

hjernens posteriore region. Symptomer på RPLS omfatter i alt væsentligt forhøjet blodtryk,

krampeanfald, hovedpine, ændring af psykisk tilstand og akut synsnedsættelse (primært kortikal

blindhed eller homonym hemianopsi). Det er uklart, om RPLS er forårsaget af asparaginase, samtidig

behandling eller de underliggende sygdomme.

RPLS behandles symptomatisk, herunder foranstaltninger til at behandle krampeanfald. Seponering

eller dosisreduktion af samtidigt administrerede immunsupprimerende lægemidler kan være

nødvendig. Der bør søges ekspertrådgivning.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Generelt

Asparaginase kan øge toksiciteten af andre lægemidler via virkningen på leverfunktionen, f.eks. øget

hepatotoksicitet med potentielt hepatotoksiske lægemidler, øget toksicitet af lægemidler, der

metaboliseres af leveren eller bindes til plasmaproteiner, og ændret farmakokinetik og

farmakodynamik af lægemidler, der er bundet til plasmaproteiner. Derfor bør der udvises forsigtighed

hos patienter, der får andre lægemidler, som metaboliseres af leveren.

Leverparametrene bør overvåges, når muligt hepatotoksiske lægemidler gives samtidigt med

asparaginase (se pkt. 4.4 og 4.8).

Myelosuppressive stoffer

I løbet af behandling med asparaginase-indeholdende behandlingsprogrammer kan der opstå

myelosuppression, der muligvis påvirker alle tre cellelinjer, samt infektioner. Samtidig behandling

med myelosuppressive lægemidler samt lægemidler, der vides at forårsage infektioner, er primære

bidragende faktorer, og patienterne skal overvåges nøje for tegn og symptomer på myelosuppression

og infektion (se pkt. 4.8).

Vincristin

Toksiciteten af vincristin kan være additiv med aktiviteten af asparaginase, hvis begge stoffer

administreres samtidigt. Derfor skal vincristin gives 3 til 24 timer før administration af asparaginase

for at minimere toksiciteten.

Glukokortikoider og/eller antikoagulantia

Anvendelse af glukokortikoider og/eller antikoagulantia sammen med asparaginase kan øge risikoen

for en ændring i koagulationsparametre (se pkt. 4.4).

Dette kan fremme tendensen til blødning (antikoagulantia) eller trombose (glukokortikoider). Der skal

derfor udvises forsigtighed, når antikoagulanter (f.eks. coumarin, heparin, dipyridamol,

acetylsalicylsyre eller nonsteroide antiinflammatoriske lægemidler) eller glukokortikoider gives på

samme tid.

Methotrexat (MTX)

Hæmning af proteinsyntesen sekundært til asparaginase-induceret tømning af asparagin har vist sig at

attenuere den cytotoksiske virkning af MTX, som kræver cellereplikation for den antineoplastiske

aktivitet. Denne antagonisme observeres, hvis asparaginase administreres før eller samtidigt med

methotrexat.

Omvendt forstærkes antitumor-virkningen af methotrexat, når asparaginase administreres

24 timer efter behandling med methotrexat. Dette behandlingsprogram har vist sig at reducere den

gastrointestinale og hæmatologiske virkning af methotrexat.

Cytarabin

Laboratorie

in vitro-

in vivo-

data indikerer, at virkningen af højdosis cytarabin reduceres ved

forudgående administration af asparaginase. Hvis asparaginase blev givet efter cytarabin blev der

imidlertid observeret en synergistisk virkning. Denne virkning var mest tydelig med et

behandlingsinterval på ca. 120 timer.

Vaccination

Samtidig vaccination med levende vacciner øger risikoen for en alvorlig infektion. Immunisering med

levende vacciner bør derfor finde sted tidligst 3 måneder efter et behandlingsforløb mod leukæmi er

færdigt.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Kvinder i den fertile alder / Kontraception hos mænd og kvinder

Kvinder i den fertile alder skal anvende sikker kontraception og undgå at blive gravide, mens de

behandles med asparaginase-indeholdende kemoterapi. Da der ikke kan udelukkes en indirekte

interaktion mellem komponenterne i den orale kontraception og asparaginase, anses oral kontraception

ikke for at være tilstrækkelig sikker i en sådan klinisk situation. Der bør anvendes en anden metode

end oral kontraception hos kvinder i den fertile alder (se pkt. 4.4). Mænd bør anvende sikre

kontraceptionsmetoder og rådes til ikke at undfange et barn, mens de får asparaginase. Det er ukendt,

hvor lang tid efter behandling med asparaginase det er sikkert at blive gravid eller undfange et barn.

Som en forholdsregel anbefales det at vente i tre måneder efter behandlingen er færdig. Behandling

med anden kemoterapi bør også tages i betragtning.

Graviditet

Der er ingen data fra anvendelse af asparaginase til gravide kvinder. Der blev ikke udført

reproduktionsstudier med asparaginase hos dyr, men studier med asparaginase-præparater hos mus,

rotter, kyllinger og kaniner har vist embryotoksiske og teratogene virkninger (se pkt. 5.3). Baseret på

resultater fra dyrestudier og virkningsmekanismen må Spectrila ikke anvendes i løbet af graviditeten

medmindre kvindens kliniske tilstand kræver behandling med asparaginase.

Amning

Det er ukendt, om asparaginase udskilles i human brystmælk. Da der kan opstå mulige alvorlige

bivirkninger hos ammende spædbørn, bør Spectrila seponeres i løbet af amningen.

Fertilitet

Der foreligger ingen humane data for virkningen af asparaginase på fertiliteten.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Spectrila påvirker i moderat grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner, især via den

mulige virkning på nerve- og mave-tarm-systemerne (se pkt. 4.8).

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

Den primære toksicitet af asparaginase stammer fra immunologiske reaktioner forårsaget af

eksponeringen for bakterielt protein. Overfølsomhedsreaktioner varierer fra forbigående rødme eller

udslæt og urticaria til bronkospasme, angioødem og anafylaksi.

Desuden kan behandlingen med asparaginase føre til forstyrrelser i organsystemer, der udviser et højt

niveau af proteinsyntese. En nedsat proteinsyntese kan primært føre til nedsat leverfunktion, akut

pankreatitis, nedsat insulinproduktion med hyperglykæmi, nedsat produktion af størkningsfaktorer

(især fibrinogen og antitrombin III), der fører til koagulationsforstyrrelser (trombose, blødning), og

nedsat produktion af lipoproteiner, hvilket fører til hypertriglyceridæmi.

De mest alvorlige bivirkninger af Spectrila omfatter svære overfølsomhedsreaktioner, såsom

anafylaktisk shock (sjælden), tromboemboliske hændelser (almindelig), akut pankreatitis (almindelig)

og svær hepatotoksicitet, f.eks. gulsot, levernekrose, leversvigt (sjælden).

Hyppigst (meget almindelig) observerede bivirkninger af Spectrila omfatter

overfølsomhedsreaktioner, hyperglykæmi, hypoalbuminæmi, kvalme, opkastning, diarré,

abdominalsmerter, ødem, træthed og ændringer i laboratorieparametre (f.eks. transaminaser, bilirubin,

lipider i blodet, koagulationsparametre).

Da Spectrila normalt anvendes til kombinationsbehandling med andre antineoplastiske stoffer, er det

ofte svært at skelne fra bivirkningerne fra andre lægemidler.

Tabel over bivirkninger

De følgende bivirkninger, opstillet i tabel 1, er indsamlet fra kliniske studier med Spectrila hos

125 børn med nydiagnosticeret akut lymfoblastisk leukæmi samt erfaring efter markedsføring med

andre

E. coli

-deriverede asparaginase-præparater hos børn og unge.

Bivirkningerne er klassificeret efter hyppighed, de hyppigste først. Inden for hver

hyppighedsgruppering er bivirkningerne opstillet efter faldende alvorlighedsgrad.

Hyppighederne i denne tabel er defineret ved hjælp af den følgende konvention:

Meget almindelig (≥ 1/10),

almindelig (≥ 1/100 til < 1/10),

ikke almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100),

sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1.000),

meget sjælden (< 1/10.000),

ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Tabel 1

Systemorganklasse

Hyppighed og symptom

Infektioner og parasitære

sygdomme

Ikke kendt

Infektioner

Blod og lymfesystem

Almindelig

Dissemineret intravaskulær koagulation (DIC), anæmi,

leukopeni, trombocytopeni

Immunsystemet

Meget almindelig

Overfølsomhed, herunder rødme, udslæt, hypotension,

ødem/angioødem, urticaria, dyspnø

Almindelig

Overfølsomhed, herunder bronkospasme

Sjælden

Anafylaktisk shock

Det endokrine system

Meget sjælden

Sekundær hypotyreoidisme, hypoparatyreoidisme

Metabolisme og ernæring

Meget almindelig

Hyperglykæmi, hypoalbuminæmi

Almindelig

Hypoglykæmi, nedsat appetit, vægttab

Ikke almindelig

Hyperurikæmi, hyperammonæmi

Sjælden

Diabetisk ketoacidose

Psykiske forstyrrelser

Almindelig

Depression, hallucination, forvirring

Nervesystemet

Almindelig

Neurologiske tegn og symptomer, herunder ophidselse,

svimmelhed og døsighed

Ikke almindelig

Hovedpine

Sjælden

Iskæmisk slagtilfælde, reversibelt posteriort

leukoencefalopatisyndrom (RPLS), krampeanfald,

bevidsthedsforstyrrelser, herunder koma

Meget sjælden

Tremor

Systemorganklasse

Hyppighed og symptom

Vaskulære sygdomme

Almindelig

Trombose, især kavernøs sinustrombose eller dyb venetrombose,

blødning

Mave-tarm-kanalen

Meget almindelig

Diarré, kvalme, opkastning, abdominalsmerter

Almindelig

Akut pankreatitis

Sjælden

Blødende pankreatitis, nekrotiserende pankreatitis, parotitis

Meget sjælden

Pankreatitis med dødeligt udfald, pankreatisk pseudocyste

Lever og galdeveje

Sjælden

Leversvigt med muligt dødeligt udfald, levernekrose, kolestase,

gulsot

Ikke kendt

Leversteatose

Almene symptomer og reaktioner

på administrationsstedet

Meget almindelig

Ødem, træthed

Almindelig

Smerter (rygsmerter, ledsmerter)

Undersøgelser

Meget almindelig

Forhøjede transaminaser, blod-bilirubin, blod-basisk fosfatase,

blod-kolesterol, blod-triglycerid, very-low-density-lipoprotein

(VLDL), lipoprotein-lipaseaktivitet, blod-urinstof, ammoniak,

blod-laktatdehydrogenase (LDH)

Nedsat antitrombin III, blod-fibrinogen, blod-kolesterol, low-

density-lipoprotein (LDL), totalt protein

Almindelig

Forhøjelse i amylase, lipase, unormalt elektroencefalogram

(EEG) (reduceret alfabølge-aktivitet, forhøjet theta- og

deltabølge-aktivitet)

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Immunsystemet

Spectrila kan inducere antistoffer fra forskellige immunoglobulinklasser (IgG, IgM, IgE). Disse

antistoffer kan inducere kliniske allergiske reaktioner, inaktivere den enzymatiske aktivitet eller

accelerere eliminationen af asparaginase.

Allergiske reaktioner kan manifestere sig som rødme, udslæt, smerter (ledsmerter, rygsmerter og

mavesmerter), hypotension, ødem/angioødem, urticaria, dyspnø, bronkospasme op til anafylaktisk

shock.

Sandsynligheden for, at der opstår allergiske reaktioner, øges med antallet af administrerede doser. I

meget sjældne tilfælde kan reaktionerne imidlertid opstå efter den første dosis af asparaginase.

De fleste overfølsomhedsreaktioner over for asparaginase observeres i løbet af efterfølgende

behandlingsfaser (behandling med gentagen induktion, forsinket intensivering).

I et klinisk studie hos børn med nydiagnosticeret ALL (studie MC-ASP.5/ALL) blev der observeret de

følgende hyppigheder af allergiske hændelser (tabel 2).

Tabel 2: Hyppighed af patienter med allergiske reaktioner (MC-ASP.5/ALL,

sikkerhedsanalysesæt)

Behandlingsgruppe

Spectrila

Reference asparaginase

Antal patienter

Allergisk reaktion inden for 12 timer efter

asparaginaseinfusion i løbet af

induktionsbehandlingen

2 (2,1 %)

5 (5,0 %)

Enhver allergisk hændelse* inden for 24 timer

efter asparaginaseinfusion i løbet af

induktionsbehandlingen

16 (16 %)

24 (24 %)

*Herunder alle allergiske reaktioner inden for 12 timer efter asparaginaseinfusion, og alle uønskede hændelser med CTCAE-termerne

synkope (besvimelse), hypotension, udslæt, rødme, pruritus, dyspnø, reaktioner på injektionsstedet eller luftvejsobstruktion inden for

24 timer efter asparaginaseinfusion

Der blev ikke observeret nogen allergiske reaktioner hos nogen af de 12 spædbørn < 1 år i løbet af

behandlingen med Spectrila (studie MC-ASP.6/INF).

Hvis der opstår allergiske symptomer, skal administrationen af Spectrila straks seponeres (se pkt. 4.4).

Immunogenicitet

I studiet hos børn/unge i alderen 1 – 8 år med

de novo

ALL (studie MC-ASP.5/ALL) blev 10 patienter

i Spectrila-gruppen (10,3 %) og 9 i referencegruppen (8,9 %) på dag 33 af induktionsbehandlingen

målt positive for anti-asparaginase-antistoffer på mindst et tidspunkt.

En tilsvarende andel patienter i begge grupper udviklede anti–asparaginase-antistoffer før

behandlingsfasen efter induktion blev påbegyndt (Spectrila 54,6 % vs. reference

E. coli

-asparaginase

52,5 %). Hovedparten af anti-asparaginase-antistoffer blev udviklet i tidsrummet fra den sidste

asparaginaseinfusion på dag 33, og til behandlingen efter induktion blev påbegyndt på dag 79.

Der blev ikke observeret nogen anti-asparaginase-antistoffer hos nogen af de 12 spædbørn < 1 år i

løbet af behandlingen med Spectrila (studie MC-ASP.6/INF).

Hypotyreoidisme

Der har været rapporter om transitorisk sekundær hypotyreoidisme, sandsynligvis forårsaget af en

reduktion i serum-tyroxinbindende globulin på grund af asparaginase-induceret

proteinsyntesehæmning.

Hypoalbuminæmi

Som følge af en hæmmet proteinsyntese falder niveauet af serumprotein (især albumin) meget hyppigt

hos patienter i behandling med asparaginase (se pkt. 4.4). Som følge af hypoalbuminæmi kan der opstå

ødem.

Dyslipidæmi

Lette til moderate ændringer i lipidværdier i blodet (f.eks. forhøjet eller nedsat kolesterol, forhøjet

triglycerid, forhøjet VLDL-fraktion og nedsat LDL, forhøjet lipoprotein lipaseaktivitet) observeres

meget hyppigt hos patienter i behandling med asparaginase, hvilket i de fleste tilfælde er til stede uden

kliniske symptomer. Samtidig administration af glukokortikoider kan være en bidragende faktor. Der

er imidlertid blevet rapporteret sjældne tilfælde af svær hypertriglyceridæmi (triglycerider

> 1.000 mg/dl), hvilket øger risikoen for udvikling af akut pankreatitis. Asparaginase-associeret

hyperlipidæmi bør behandles afhængigt af sværhedsgraden og af de kliniske symptomer.

Hyperammonæmi

Der er ikke hyppigt blevet rapporteret hyperammonæmi hos patienter i behandling med protokoller

indeholdende asparaginase, især hvis patienterne også lider af nedsat leverfunktion. I meget sjældne

tilfælde er svær hyperammonæmi blevet rapporteret, hvilket kan inducere neurologiske forstyrrelser

som krampeanfald og koma.

Hyperglykæmi og hypoglykæmi

Ændringer i endokrin pankreasfunktion observeres hyppigt i løbet af behandlingen med asparaginase

og manifesterer sig primært som hyperglykæmi. Disse hændelser er normalt forbigående.

I sjældne tilfælde er der blevet rapporteret diabetisk ketoacidose.

Hypoglykæmi, for det meste uden kliniske symptomer, er hyppigt blevet observeret hos patienter i

behandling med asparaginase. Mekanismen, der fører til denne reaktion, er ukendt.

Nervesystemet

Bivirkninger i centralnervesystemet observeret hos patienter i behandling med protokoller

indeholdende asparaginase omfatter ændringer i EEG, krampeanfald, svimmelhed, døsighed, koma og

hovedpine.

Årsagerne til disse forstyrrelser i nervesystemet er ikke klar. Det kan være nødvendigt at udelukke

hyperammonæmi og sinusvenetrombose.

I sjældne tilfælde er der blevet observeret et reversibelt posteriort leukoencefalopatisyndrom (RPLS) i

løbet af behandlingsprogrammer indeholdende asparaginase.

Mave-tarm-kanalen

Kvalme/opkastning observeres meget almindeligt hos patienter i behandlingsprogrammer

indeholdende asparaginase, men det er normalt af en let karakter. Anoreksi, appetitløshed,

abdominalkramper, diarré og vægttab er også blevet rapporteret.

Der er opstået akut pankreatitis hos under 10 % af patienterne. I sjældne tilfælde opstår der blødende

eller nekrotiserende pankreatitis. Der har været isolerede rapporter om dødelige udfald.

Der er blevet rapporteret nogle få tilfælde af asparaginase-induceret parotitis i litteraturen.

Pædiatrisk population

Data om sikkerheden af Spectrila hos spædbørn < 1 år er begrænset.

Voksne og andre specielle populationer

Kvalitativt observeres de samme asparaginase-inducerede bivirkninger hos voksne og børn. Nogle af

disse bivirkninger (f.eks. tromboemboliske hændelser) vides dog at forekomme med en større

hyppighed hos voksne patienter sammenlignet med den pædiatriske population.

Grundet en større hyppighed af komorbiditeter, såsom nedsat lever- og/eller nyrefunktion, tolererer

patienter > 55 år normalt behandlingen med asparaginase dårligere end pædiatriske patienter.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Der er ikke rapporteret tilfælde af overdosering med asparaginase med kliniske symptomer. Der findes

ingen specifik antidot. Behandling er symptomatisk og støttende.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Antineoplastiske stoffer, Andre antineoplastiske stoffer

ATC-kode: L01XX02.

Virkningsmekanisme

Aasparaginase hydrolyserer asparagin til asparaginsyre og ammoniak. I modsætning til normale celler

har lymfoblastiske tumorceller en meget begrænset kapacitet for at syntetisere asparagin, på grund af

en signifikant reduceret ekspression af asparaginsyntetase. Derfor kræver de asparagin, som

diffunderer fra det ekstracellulære miljø. Som følge af asparaginase-induceret asparagintømning i

serum forstyrres proteinsyntesen i lymfoblastiske tumorceller, mens de fleste normale celler skånes.

Asparaginase kan også være toksisk for normale celler, der hurtigt deler sig, og som i en vis

udstrækning er afhængige af en eksogen forsyning af asparagin.

På grund af koncentrationsgradienten af asparagin mellem det ekstra- og intravaskulære rum reduceres

asparaginniveauerne efterfølgende også i de ekstravaskulære rum, f.eks. cerebrospinalvæsken.

Farmakodynamisk virkning

I et klinisk studie af børn med

de novo

ALL (studie MC-ASP.4/ALL) blev det vist, at de

gennemsnitlige asparaginkoncentrationer i serum faldt umiddelbart efter endt infusion med

asparaginase fra koncentrationer før dosis på ca. 40 µM til under den nedre kvantificeringsgrænse for

den bioanalytiske metode (< 0,5 µM). De gennemsnitlige asparaginkoncentrationer i serum forblev

under 0,5 µM fra, straks efter den første infusion af asparaginase var endt, indtil mindst tre dage efter

den sidste infusion. Derefter steg serumniveauet af asparagin igen og vendte tilbage til normale

værdier i løbet af 1 – 3 uger.

I tillæg til asparagin er asparaginase også i stand til at kløve aminosyren glutamin til glutaminsyre og

ammoniak, men med meget mindre effektivitet. Kliniske studier med asparaginase har vist, at

glutaminniveauerne kun påvirkes i moderat grad med en meget stor variabilitet fra individ til individ.

Umiddelbart efter endt infusion af asparaginase faldt serumniveauerne af glutamin med maks. 50 %

fra niveauer før dosering på ca. 400 µM, men de vendte hurtigt tilbage til de normale værdier i løbet af

få timer.

Klinisk virkning og sikkerhed

Studie hos børn/unge i alderen 1 – 18 år med de novo ALL

Spectrilas virkning og sikkerhed blev sammenlignet med en naturligt forekommende

E. coli

-asparaginase (referencelægemiddel) i et randomiseret, dobbeltblindet klinisk studie (studie

MC-ASP.5/ALL, baseret på ALL behandlingsprotokol DCOG ALL10) med 199 børn/unge i alderen

1 – 18 år med

de novo

ALL. Patienterne fik 5.000 E/m² asparaginase (Spectrila

versus

en reference

E. coli

- asparaginase) på dag 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 og 33 af induktionsbehandlingen. Efter

induktionsbehandlingen fortsætte patienterne behandling med kemoterapi-programmer, der omfattede

yderligere behandling med asparaginaser.

Det primære endepunkt fra hyppigheden af patienter med fuldstændig asparagintømning i serum

(defineret som serumniveauer af asparagin under den nedre kvantificeringsgrænse (< 0,5 µM) på alle

tidspunkter målt fra dag 12 op til dag 33) i løbet af induktionsbehandlingen. Formålet med studiet var

at vise non-inferioritet af Spectrila i forhold til referencen

E. coli

-asparaginase med hensyn til det

primære endepunkt.

Resultaterne i dette studie er opsummeret i tabel 3:

Tabel 3: Virkningsresultater (MC-ASP.5/ALL, komplet analysesæt)

Behandlingsgruppe

Spectrila

Reference asparaginase

Antal patienter

Komplet asparagintømning i serum

Ja

93 (94,9 %)

95 (94,1 %)

Nej

2 (2,0 %)

2 (2,0 %)

Kan ikke evalueres

3 (3,1 %)

4 (4,0 %)

Forskel (95 % CI

a

); P-værdi

b

0,8 % (-6,25 %, 8,04 %), P = 0,0028

Komplet asparagintømning i CSF

Ja

c

82 (83,7 %)

88 (87,1 %)

Nej

1 (1,0 %)

6 (5,9 %)

Kan ikke evalueres

15 (15,3 %)

7 (6,9 %)

Forskel (95 % CI

a

)

-3,5 % (-13,67 %, 6,58 %)

Behandlingsgruppe

Spectrila

Reference asparaginase

Antal patienter

Komplet remissionsrate efter induktionsbehandling

Ja

90 (91,8 %)

97 (96,0 %)

Nej

2 (2,0 %)

2 (2,0 %)

Kan ikke evalueres / ikke kendt

6 (6,1 %)

2 (2,0 %)

Forskel (95 % CI

a

)

-4,2 % (-11,90 %, 2,81 %)

MRD-status efter induktionsbehandling

MRD-negativ

29 (29,6 %)

32 (31,7 %)

MRD-positiv

63 (64,3 %)

60 (59,4 %)

Kan ikke evalueres / ikke kendt

6 (6,1 %)

9 (8,9 %)

Forskel (95 % CI

a

)

-2,1 % (-14,97 %, 10,84 %)

CI = konfidensinterval, CSF = cerebrospinalvæske, MRD = minimal residualsygdom

a

Ubetinget nøjagtigt konfidensinterval baseret på Chan og Zhang

b

Ubetinget nøjagtig test af non-inferioritet for binomiale forskelle baseret på estimater af begrænset maksimal sandsynlighed

c

Patienter blev anset for at respondere, hvis asparaginværdier i CSF på protokoldag 33 var under den nedre kvantificeringsgrænse.

I løbet af induktionsbehandlingen blev der observeret asparaginase-typiske bivirkninger, såsom

forhøjede leverenzymer/bilirubin (≥ CTCAE grad III: 44,3 %

vs.

39,6 %), blødning eller

tromboembolisme (≥ CTCAE grad II: 2,1 %

vs.

4,0 %) og neurotoksicitet (≥ CTCAE grad III: 4,1 %

vs.

5,9 %) med tilsvarende hyppigheder i begge grupper (Spectrila

versus

reference).

Studie hos spædbørn med de novo ALL

I et ikke kontrolleret klinisk studie (studie MC-ASP.6/INF) blev 12 spædbørn (medianalder [interval]

på tidspunktet for første infusion: 6 måneder [0,5 – 12,2 måneder]) med

de novo

ALL behandlet med

Spectrila i INTERFANT-06-protokollen. Patienterne fik asparaginase ved en dosis på 10.000 E/m²

justeret til patientens aktuelle alder på administrationstidspunktet (< 6 måneder: 6.700 E/m², 6 –

12 måneder: 7.500 E/m², > 12 måneder: 10.000 E/m²) på dag 15, 18, 22, 25, 29 og 33 af

induktionsbehandlingen. Asparagintømningen i serum var fuldstændig hos 11 ud af 12 patienter

(92 %). Alle 12 patienter (100 %) var i komplet remission efter induktionsbehandlingen.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Farmakokinetiske parametre for Spectrila blev bestemt hos 7 voksne patienter efter en intravenøs

infusion på 5.000 E/m².

Absorption

Asparaginase absorberes ikke i mave-tarm-kanalen, derfor skal Spectrila gives intravenøst.

Fordeling

Asparaginase fordeles primært i det intravaskulære rum. Det gennemsnitlige (standardafvigelse, SD)

fordelingsvolumen ved

steady-state

) var 2,47 l (0,45 l).

Det ser ikke ud til, at asparaginase gennemtrænger blod-hjernebarrieren i målbare mængder.

Mediane (interval) maksimale serumkoncentrationer for asparaginaseaktiviteten var 2.324 E/l (1.625 –

4.819 E/l). Maksimal (C

) asparaginaseaktivitet i serum blev nået med en forsinkelse på ca. 2 timer

efter endt infusion.

Efter gentagen administration af asparaginase ved en dosis på 5.000 E/m² hver tredje dag var de

minimale aktivitetsniveauer for asparaginase i serum i intervallet fra 108 til 510 E/l.

Biotransformation

Metabolismen for asparaginase er ukendt, men menes at finde sted via nedbrydning i det retikulo-

histiocytiske system og af serum-proteaser.

Elimination

Den gennemsnitlige ± SD terminale halveringstid (eliminationshalveringstiden) for

asparaginaseaktiviteten i serum var 25,8

9,9 t med et interval fra 14,2 til 44,2 t.

Farmakokinetiske/farmakodynamiske forhold

I kliniske studier med asparaginase blev det minimale aktivitetsniveau i serum over 100 E/l opnået hos

de fleste patienter, hvilket næsten altid korrelerede med en fuldstændig tømning af asparagin i serum

og cerebrospinalvæsken (CSF). Selv de få patienter med minimalt aktivitetsniveau af asparaginase i

serum på 10 - 100 E/l oplevede normalt fuldstændig asparagin-tømning i serum og CSF.

Pædiatrisk population

Farmakokinetiske parametre efter administration af 5.000 E/m

Spectrila blev bestemt hos

14 børn/unge (i alderen 2 – 14 år) med

de novo

ALL (studie MC-ASP.4/ALL). Resultaterne vises i

tabel 4.

Tabel 4: Farmakokinetiske parametre for Spectrila hos 14 børn/unge

Parameter

Median (inteval)

Areal under kurven (AUC

0-72t

60.165 (38.627 – 80.764) E*t/l

Maksimal serumkoncentration (C

3.527 (2.231 – 4.526) E/l

Tid til C

0 (0 – 2) t

Halveringstid

17,33 (12,54 –

22,91) t

Total clearance

0.053 (0.043 – 0.178) l/t

Fordelingsvolumen

0,948 (0,691 – 2,770) l

Mediane minimale serum-asparaginase-aktiviteter blev målt hos 81 børn/unge med

de novo

ALL tre

dage efter infusion af asparaginase (umiddelbart før den næste dosis skulle gives) i løbet af

induktionsbehandlingen, og den var i intervallet 168 til 184 E/l (studie MC-ASP.5/ALL).

De minimale aktivitetsniveauer i serum blev målt hos 12 spædbørn (i alderen fra fødsel til 1 år) med

de novo

ALL (studie MC-ASP.6/INF). Mediane (interval) serum minimale asparaginase-aktiviteter på

dag 18, 25 og 33 var hhv. 209 (42 - 330) E/l, 130 (6 – 424) E/l og 32 (1 – 129) E/l. Det lavere mediane

aktivitetsniveau på dag 33 sammenlignet med de to tidligere målinger skyldtes delvist det faktum, at

denne sidste serumprøve blev taget 4 dage efter den sidste infusion af asparaginase i stedet for tre dage

for de andre tilfælde.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Prækliniske studier med gentagne doser af toksicitet og sikkerhedsfarmakologi hos rotter afdækkede

ingen specielle farer for mennesker, undtagen en lille, men signifikant saluretisk virkning ved doser

under den anbefalede dosis for ALL/LBL-patienter. Desuden var pH-værdien i urin og den relative

vægt af nyrerne forhøjet ved eksponeringer, der anses for at overstige den maksimale humane

eksponering i væsentlig grad. Disse virkninger vurderes derfor til at være af ringe klinisk relevans.

Evidens fra publicerede data med asparaginase viser, at mutagenicitet, klastogenicitet og

karcinogenicitet af asparaginase er ubetydelig.

Asparaginase forårsagede en større hyppighed af misdannelser (herunder i centralnervesystemet,

hjertet og skeletsystemet) og fosterdød ved doser tilsvarende eller større end de anbefalede kliniske

doser (på basis af E/m²) hos flere arter, herunder mus, rotter og/eller kaniner.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Saccharose

6.2

Uforligeligheder

Dette lægemiddel må ikke blandes med andre lægemidler end dem, der er anført under pkt. 6.6.

6.3

Opbevaringstid

Uåbnede hætteglas

4 år

Rekonstitueret og fortyndet opløsning

Der er blevet påvist kemisk og fysisk stabilitet under brug i 2 dage ved 2 °C - 8 °C.

Fra et mikrobiologisk synspunkt bør præparatet anvendes umiddelbart. Hvis det ikke bruges straks, er

opbevaringstiderne under brug og betingelserne før anvendelsen brugerens ansvar, og de vil normalt

ikke være længere end 24 timer ved temperaturer fra 2 °C - 8 °C, medmindre

rekonstitutionen/fortyndingen har fundet sted under kontrollerede og validerede aseptiske betingelser.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C).

Opbevar hætteglasset i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Opbevaringsforhold efter rekonstitution og fortynding af lægemidlet, se pkt. 6.3.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Farveløst 20 ml hætteglas (type I-glas), lukket med en prop af butylgummi, aluminiumsforsegling og

plastic flip-off-låg, indeholdende 10.000 enheder asparaginase.

Hver pakning indeholder enten 1 eller 5 hætteglas. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis

markedsført.

6.6

Regler for bortskaffelse og anden håndtering

3,7 ml vand til injektionsvæsker sprøjtes forsigtigt mod hætteglassets inderside med en

injektionssprøjte (der må ikke sprøjtes direkte på eller ind i pulveret). Indholdet opløses ved at dreje

hætteglasset langsomt rundt (undgå skumdannelse fra omrystning). Den rekonstituerede opløsning kan

være let uigennemsigtig.

Den beregnede mængde asparaginase opløses yderligere i 50 til 250 ml natriumchlorid 9 mg/ml

(0,9 %) infusionsvæske, opløsning.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Theaterstr. 6

22880 Wedel

Tyskland

Tlf.: +49 4103 8006-0

Fax: +49 4103 8006-100

E-mail: contact@medac.de

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/15/1072/001

EU/1/15/1072/002

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

14. januar 2016

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

http://www.ema.europa.eu hjemmeside.

EMA/793954/2015

EMEA/H/C/002661

EPAR - sammendrag for offentligheden

Spectrila

asparaginase

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for

Spectrila. Det forklarer, hvordan agenturet vurderede lægemidlet for at kunne anbefale udstedelse af

en markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er ikke en praktisk

vejledning i, hvordan Spectrila bør anvendes.

Hvis du ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Spectrila, kan du læse indlægssedlen eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Hvad er Spectrila, og hvad anvendes det til?

Spectrila er et lægemiddel til behandling af akut lymfoblastær leukæmi, en kræftform udgående fra de

hvide blodlegemer, der kaldes lymfoblaster. Det indeholder det aktive stof asparaginase og anvendes i

kombination med andre lægemidler mod kræft.

Hvordan anvendes Spectrila?

Spectrila gives hver 3. dag med drop (ved infusion) i en vene, idet dosis afhænger af patientens alder

og legemsoverflade.

Kun sundhedspersoner med erfaring i kræftbehandling bør ordinere og give Spectrila.

Sundhedspersonerne bør kun give lægemidlet på et hospital, hvor der er genoplivningsudstyr til

rådighed. De nærmere oplysninger fremgår af indlægssedlen.

Spectrila udleveres kun efter recept og fås i hætteglas som et pulver, hvoraf der fremstilles en

infusionsvæske.

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Hvordan virker Spectrila?

Det aktive stof i Spectrila, asparaginase, indeholder et enzym, der virker ved at nedbryde aminosyren

asparagin i blodet og derved nedsætte dens koncentration. Kræftcellerne behøver denne aminosyre for

at vokse og formere sig, hvorfor nedsættelse af dens koncentration i blodet får kræftcellerne til at dø.

Normale celler kan derimod producere deres eget asparagin og påvirkes mindre af lægemidlet.

Hvilke fordele viser undersøgelserne, at der er ved Spectrila?

I en undersøgelse hos 199 børn med ALL var Spectrila lige så effektivt som et andet lægemiddel

indeholdende asparaginase (begge anvendt i kombination med andre lægemidler) til at nedsætte

blodets indhold af asparagin: 95 % af de patienter, der blev behandlet med Spectrila, og 94 % af dem,

der blev behandlet med et andet lægemiddel indeholdende asparaginase, fik fuldstændig fjernet

blodets indhold af asparagin.

Hvilke risici er der forbundet med Spectrila?

De hyppigste bivirkninger ved Spectrila (som kan forekomme hos mere end 1 ud af 10 personer), er

allergiske reaktioner (herunder rødme, udslæt, lavt blodtryk, nældefeber og vejrtrækningsbesvær),

diarré, kvalme, opkastning, mavesmerter, træthed, hævelse (forårsaget af væskeophobning), højt

blodsukker og lavt indhold af proteinet albumin i blodet samt andre unormale blodprøver. Den

fuldstændige liste over indberettede bivirkninger med Spectrila fremgår af indlægssedlen.

De alvorligste bivirkninger ved Spectrila er svære allergiske reaktioner, blodpropper,

bugspytkirtelbetændelse (pankreatitis) og leverproblemer.

Spectrila må ikke anvendes hos patienter, der er allergiske over for noget lægemiddel indeholdende

asparaginase eller hos dem, der har haft bugspytkirtelbetændelse (pankreatitis), svær leversygdom

eller blodpropper. Det må heller ikke anvendes hos patienter, der har haft bugspytkirtelbetændelse,

svære blødninger eller blodpropper efter behandling med asparaginase. Den fuldstændige liste over

begrænsninger fremgår af indlægssedlen.

Hvorfor blev Spectrila godkendt?

Spectrila er effektivt til at nedsætte blodets indhold af asparagin, som kræftcellerne behøver for at

overleve. Data hos voksne er begrænsede, men der er solid klinisk erfaring med asparaginase hos

voksne, og fordelene ved Spectrila til voksne kan forventes at være tilsvarende.

Hvad angår risici, svarer bivirkningerne ved Spectrila til bivirkningerne af andre asparaginase-

lægemidler og er omfattet af risikominimeringsplanen for lægemidlet.

Agenturets Udvalg for Lægemidler til Mennesker (CHMP) konkluderede derfor, at fordelene ved

Spectrila opvejer risiciene, og anbefalede, at det godkendes til anvendelse i EU.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Spectrila?

Der er udarbejdet en risikostyringsplan for at sikre, at Spectrila anvendes så sikkert som muligt. På

baggrund af denne er der anført sikkerhedsoplysninger i produktresuméet og indlægssedlen for

Spectrila, herunder passende forholdsregler, som sundhedspersonale og patienter skal følge.

Yderligere oplysninger fremgår af resuméet af risikostyringsplanen

Spectrila

EMA/793954/2015

Side 2/3

Andre oplysninger om Spectrila

Den fuldstændige EPAR og resuméet af risikostyringsplanen for Spectrila findes på agenturets websted

under: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Hvis du

ønsker yderligere oplysninger om behandling med Spectrila, kan du læse indlægssedlen (også en del af

denne EPAR) eller kontakte din læge eller dit apotek.

Spectrila

EMA/793954/2015

Side 3/3

Andre produkter

search_alerts

share_this_information