PRO MATADOR (913359)

Danmark - dansk - Ecolab

Køb det nu

Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad (SDS)

24-11-2017

Tilgængelig fra:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Autorisationsnummer:
113860E

Identifikation af stoffet/materialet og fremstiller, leverandør eller importør

SIKKERHEDSDATABLAD

PRO MATADOR (913359)

Er i overensstemelse med EU forordning (EF) nr. 1907/2006 med

senere ændringer

1.

Identifikation af stof eller kemisk produkt

PRO MATADOR (913359)

Produktnavn

:

Identifikation af selskab/virksomhed

:

Tøjvaskemiddel

Produktet er kun til professionelt brug

Anvendelsesområde

Dato for revision : 1 september 2009

Version: : 1

113860E

Kode :

Producent/

Distributør/

Importør

:

Ecolab ApS

Carl Jacobsens Vej 29-37

2500 Valby

Danmark

Tel +45 36 15 85 85

Fax +45 36 15 85 49

dk@ecolab.com

Nødtelefon: 36 15 85 85

Giftlinien

:

82121212

Fareidentifikation

2.

Klassificering

C; R34

Xi; R37

:

Produktet er klassificeret som farligt i henhold til Direktivet 1999/45/EF og det's senere tilpasninger.

:

Sundhedsfarer for mennesker

Ætsningsfare. Irriterer åndedrætsorganerne.

:

Yderligere farer

Håndtering og/eller behandling af dette materiale kan danne støv, som kan

forårsage mekanisk irritation af øjnene, huden, næsen og halsen.

I afsnit 11 findes mere detaljerede oplysninger om helbredspåvirkninger og symptomer.

Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

3.

Stof/præparat

Præparat

dinatriummetasilicat

229-912-9

6834-92-0

50 - 100

C; R34

Xi; R37

natriumcarbonat

207-838-8

497-19-8

30 - 50

Xi; R36

Fedtalkoholethoxylater, > 5EO

5 - 10

Xn; R22

Xi; R41

:

EINECS

%

Klassificering

Navn på indholdsstof

Den komplette tekst for de ovenfor nævnte

R-sætninger vises i sektion 16

CAS

≥5 - <15% nonioniske tensider

<5% polycarboxylater

Indholdsdeklaration iht. forordning nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler:

[1] Stoffet er klassificeret med en sundheds- eller miljøfare

Der er ingen supplerende indholdsstoffer tilstede, som efter leverandørens nuværende kendskab og i

anvendte koncentrationer, er klassificeret som sundhedsskadelige eller miljøfarlige og som derfor

behøver nævnes i denne sektion.

Udgivelsesdato

:

1 september 2009

Side: 1/5

PRO MATADOR (913359)

Grænseværdier er nævnt under afsnit 8, hvis de er tilgængelige.

[2] Stoffet har en af Arbejdstilsynet fastsat grænseværdi

[3] PBT-stof

[4] vPvB-stof

Skyl munden med vand. Flyt den person, der er blevet udsat for stoffet, ud i

frisk luft. Forsøg ikke at fremkalde opkastning, medmindre lægelig rådgiver

anbefaler det. Søg straks lægebehandling.

Hudkontakt

Søg straks lægebehandling. Skyl straks øjne med store mængder vand,

hvor øverste og nederste øjenlåg lejlighedsvis løftes.

Overskyl forurenet hud med rigelige mængder vand. Forurenet tøj og sko

tages af. Vask forurenet tøj grundigt med vand, før det tages af, ellers

anvend handsker. Bliv ved med at skylle i mindst 10 minutter. Søg straks

lægebehandling.

4.

Førstehjælpsforanstaltninger

Flyt den person, der er blevet udsat for stoffet, ud i frisk luft. Søg straks

lægebehandling.

Indtagelse

Indånding

Øjenkontakt

:

:

:

:

Førstehjælpsforanstaltninger

Særlige behandlinger

Ikke tilgængelig

:

I afsnit 11 findes mere detaljerede oplysninger om helbredspåvirkninger og symptomer.

Brandbekæmpelse

5.

Brandmænd bør bære passende beskyttelsesudstyr og selvforsynet,

lufttilført åndedrætsapparatur (SCBA) med fuld ansigtsmaske, som skal

anvendes i positiv tryktilstand.

Særlige personlige

værnemidler, som skal bæres

af brandmandskabet

Brug vandspray (tåge), skum, pulver eller CO

i tilfælde af brand.

Slukningsmiddel - Velegnet

:

:

Slukningsmiddel - Ikke

velegnet

Ingen kendte.

:

Miljømæssige forholdsregler

Personlige forholdsregler

6.

Forholdsregler ved udslip

:

Bemærk: Se sektion 8 vedrørende personlige værnemidler og sektion 13 vedrørende bortskaffelse af

affald.

:

Sørg for at unødvendige og ubeskyttede personer ikke kan komme ind. Rør

ikke ved, eller gå ikke igennem det spildte materiale. Undgå indånding af

støv. Sørg for tilstrækkelig ventilation.

Undgå spredning af spildt materiale og afstrømning og kontakt med jord,

vandveje, afløb og kloakker.

Lille udslip

:

Flyt beholdere væk fra spildområdet. Støvsug, eller fej materialet op, og

anbring det i en mærket affaldsbeholder udvalgt til dette formål.

Stort udslip

:

Undgå udslip til kloakker, vandløb, kældre eller lukkede områder. Støvsug,

eller fej materialet op, og anbring det i en mærket affaldsbeholder udvalgt til

dette formål.

Håndtering

Håndtering og opbevaring

Opbevaring

7.

Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller beklædning. Undgå indånding

af støv. Må ikke indtages. Må kun anvendes på steder med tilstrækkelig

ventilation. Brug egnet åndedrætsværn ved utilstrækkelig ventilationen.

Vask altid hænderne grundigt med sæbe og vand efter håndtering.

Emballagematerialer

Brug original beholder.

Opbevares i henhold til lokale regler. Opbevares i original emballage,

beskyttet fra direkte sollys på et tørt, køligt og vel-ventileret sted, væk fra

uforenelige materialer (se sektion 10) samt føde- og drikkevarer. Hold

beholderen tæt lukket og forseglet, indtil den skal bruges.

:

:

:

Anbefalet

Ikke relevant.

Dansk brandklasse

:

Ikke tilgængelig

:

Særlig anvendelse

Opbevares ved følgende temperaturer: 0 og 40°C

Udgivelsesdato

:

1 september 2009

Side: 2/5

PRO MATADOR (913359)

Grænseværdier for

eksponering

8.

Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Beskyttelse af hænder

(EN 374)

Eksponeringskontrol

Åndedrætsværn er ikke påkrævet, når produktet bruges under normale og

tilsigtede betingelser.

1-4 timer : butylgummi , nitrilgummi

Beskyttelsesbriller, ansigtsmaske eller anden ansigtsbeskyttelse.

Beskyttelse af øjne

(EN 166)

Beskyttelse af

åndedrætsorganer

(EN 143, 14387)

:

:

:

Ikke mulig.

:

Anvend lukkede systemer, lokalt udsugningsanlæg eller andre tekniske

foranstaltninger for at holde arbejdernes udsættelse for luftbårne urenheder

under enhver anbefalet eller lovmæssig grænseværdi. Hvis brugen danner

støv, røg eller spraytåge, bør der anvendes ventilation, så de skadelige

stoffer holdes under grænseværdien.

Foranstaltninger til kontrol

af erhvervsmæssig

eksponering

:

Beskyttelse af hud

(EN 14605)

sikkerhedsforklæde . Egnet beskyttelsesfodtøj.

:

Fysisk-kemiske egenskaber

Fysisk tilstandsform

Fast stof. [Pulver.]

Lugtfri.

Lugt

Hvid. [Lys]

Farve

9.

:

:

Generel information

Udseende

Ikke tilgængelig

Smeltepunkt

Kogepunkt

Damptryk

Relativ massefylde

damp densitet

Opløselighed

Ikke tilgængelig

0.85 til 0.9 g/cm

(20 °C)

Ikke tilgængelig

Ikke relevant.

Ikke tilgængelig

pH

Fordampningshastighed

(butylacetat = 1)

Ikke relevant.

Flammepunkt

> 100°C

Ikke relevant.

Ikke relevant.

Brandbarhed (fast, luftart)

Ikke relevant.

12 til 13 (1%)

Viskositet

Ikke tilgængelig

Oktanol/vand

fordelingskoefficient

Eksplosions begrænsninger

Eksplosionsegenskaber

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Ikke tilgængelig

Oxiderende egenskaber

:

Vigtige oplysninger om sundhed, sikkerhed og miljø

:

Ikke relevant.

Stabilitet og reaktivitet

Stabilitet

10.

Let reaktiv eller inkompatibel med følgende materialer: syrer og fugt.

Ikke- reaktiv eller inkompatibel med følgende materialer: organiske

materialer, metaller og alkalier.

:

Materialer, der skal undgås

:

Må ikke blandes med andre produkter.

Stabilt under normale betingelser.

Udgivelsesdato

:

1 september 2009

Side: 3/5

PRO MATADOR (913359)

Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)

11.

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

Carcinogenicitet

:

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

Mutagenicitet

:

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

Reproduktionstoksicitet

:

Potentielle akutte helbredspåvirkninger

Indånding

:

Irriterer åndedrætsorganerne.

Kan forårsage ætsningsskader i mund, hals og mave.

:

Indtagelse

Hudkontakt

:

Ætsningsfare.

Ætsningsfare.

:

Øjenkontakt

Miljøoplysninger

12.

Tensiderne i produktet er biologisk nedbrydelige iht. kravene i forordning nr. 648/2004 om vaske- og

rengøringsmidler.

Produktet er ikke klassificeret som miljøfarligt iht. Miljøministeriets bekendtgørelse om klassificering og

mærkning.

Økotoksicitet

Persistens og nedbrydelighed

Bortskaffelse

13.

200129*

Europæisk affaldskatalog

:

Affaldskort nr.

:

1.11

Affaldsgruppe

:

Affald skal bortskaffes i henhold til gældende regler. Opbrug produktet så

vidt muligt ifølge instruktion

Metoder for bortskaffelse

:

ADR/RID Klasse

14.

Internationale transportregler

ÆTSENDE BASISK UORGANISK FAST

STOF, N.O.S. (Natriummetasilikat,

natriumcarbonat)

IMDG Klasse

CORROSIVE SOLID, BASIC, INORGANIC,

N.O.S. (Sodium metasilicate,

natriumcarbonat)

Transportoplysninger

Oplysninger om

regulering

UN nummer

Officiel godsbetegnelse

Klasse

Emballagegruppe

Etiket

UN3262

UN3262

Vær opmærsom på særlige forpakningsregler lufttransport.

Oplysninger om regulering

15.

Faresymbol/faresymboler

EU regler

:

R34- Ætsningsfare.

R37- Irriterer åndedrætsorganerne.

Risikosætninger

Indeholder

:

:

dinatriummetasilicat

Ætsende

Udgivelsesdato

:

1 september 2009

Side: 4/5

PRO MATADOR (913359)

Nationale regler

Anvendelsesbegrænsninger

Må ikke anvendes erhvervsmæssigt af unge under 18 år, jævnfør

Arbejdsministeriets bekendtgørelse om unges farlige arbejde.

:

Sikkerhedssætninger

S2- Opbevares utilgængeligt for børn.

S22- Undgå indånding af støv.

S26- Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge

kontaktes.

S36/37/39- Brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelseshandsker og -

briller/ansigtsskærm.

S45- Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående

lægebehandling nødvendig; vis etiketten, hvis det er muligt.

:

Anvendelsesbegrænsninger for unge under 18, jf. Arbejdsministeriets bekendtgørelse om unges farlige

arbejde.

Andre oplysninger

16.

R22- Farlig ved indtagelse.

R34- Ætsningsfare.

R41- Risiko for alvorlig øjenskade.

R36- Irriterer øjnene.

R37- Irriterer åndedrætsorganerne.

:

Den fulde ordlyd af R-

sætninger omtalt under punkt 2

og 3 - Danmark

1 september 2009

Historik

Udskriftsdato

Dato for revision

Version:

Udarbejdet af

1 september 2009

Version:

Bemærkning til

læseren

1

1

:

:

:

:

Ecolab Regulatory Department Europe

Side: 5/5

”Ovennævnte oplysninger er efter vor bedste overbevisning korrekte i relation til den receptur, der har

været anvendt ved produkternes fremstilling i det pågældende land.

Søg underretninger relateret til dette produkt

Del denne information