PREMIER-WFI KLERCIDE 7030 STERILE DENATURED ETHANOL AEROSOL

Danmark - dansk - Ecolab

Køb det nu

Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad (SDS)

24-11-2017

Tilgængelig fra:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Autorisationsnummer:
111835E

Dokumenter på andre sprog

Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad - tysk

23-11-2017

Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad - engelsk

25-11-2017

Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad - fransk

23-11-2017

Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad - italiensk

25-11-2017

Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad - hollandsk

23-11-2017

Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad - polsk

26-11-2017

Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad - finsk

24-11-2017

Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad - svensk

24-11-2017

Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad - norsk

26-11-2017

Læs hele dokumentet

SIKKERHEDSDATABLAD

Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II (453/2010) -

Europa

PREMIER-WFI KLERCIDE 70/30 STERILE

DENATURED ETHANOL AEROSOL

Version:

: 1

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1 Produktidentifikator

Produktnavn

:

PREMIER-WFI KLERCIDE 70/30 STERILE DENATURED ETHANOL AEROSOL

Produktkode

:

111835E

Anvendelsesområde

:

Overfladedesinfektion

Produktet er kun til professionelt brug

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Identificerede brugere

Overfladedesinfektionsmiddel. Manuel proces

Overfladedesinfektionsmiddel. Spray og aftør, manuel proces

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Producent/ Distributør/

Importør

:

Ecolab ApS

Carl Jacobsens Vej 29

2500 Valby

DANMARK

Tel +45 36 15 85 85

Fax +45 36 15 85 48

dk@ecolab.com

1.4 Nødtelefon

Nationale rådgivende organ/Giftinformation

Telefonnummer

:

82121212

Producent/ Distributør/ Importør

Telefonnummer

:

36 15 85 85

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Produktdefinition

:

Blanding

Klassificering ifølge Direktiv 1999/45/EC [DPD]

Produktet er klassificeret som farligt i henhold til Direktivet 1999/45/EF og det's senere tilpasninger.

Klassificering

:

F; R11

Fysiske/kemiske farer

:

Meget brandfarlig.

Sundhedsfarer for

mennesker

:

Ikke relevant.

Miljøfarer

:

Ikke relevant.

Den komplette tekst for de ovenfor nævnte R-sætninger vises i sektion 16

I afsnit 11 findes mere detaljerede oplysninger om helbredspåvirkninger og symptomer.

2.2 Mærkningselementer

Faresymbol eller symboler

:

Farebetegnelse

:

Meget brandfarlig

Risikosætninger

:

R11- Meget brandfarlig.

Udgivelsesdato/Revisionsdato

:

12 maj 2011

1/11

PREMIER-WFI KLERCIDE 70/30 STERILE DENATURED ETHANOL AEROSOL

PUNKT 2: Fareidentifikation

Sikkerhedssætninger

:

S2- Opbevares utilgængeligt for børn.

S16- Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt.

Supplerende

mærkningselementer

:

Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for

temperaturer over 50°C. Må ikke punkteres eller brændes. Heller ikke, når den er

tømt. Udtømning må ikke finde sted imod åben ild eller glødende legemer. Holdes

væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. Opbevares utilgængeligt for børn.

2.3 Andre farer

Andre farer, som ikke

indebærer klassificering

:

Ikke relevant.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2 Blandinger

Klassificering

Produkt/ingrediens

navn

Identifikatorer

%

67/548/EØF

Regulativ (EC) nr.

1272/2008 [CLP]

Type

Ethanol

EC: 200-578-6

CAS: 64-17-5

Indeks: 603-002-00-5

50-75

F; R11

Flam. Liq. 2, H225

Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

Den komplette tekst

for de ovenfor

nævnte R-sætninger

vises i sektion 16

Se den komplette tekst

med faresætningerne

nævnt ovenfor i Afsnit

16.

Der er ingen supplerende indholdsstoffer tilstede, som efter leverandørens nuværende kendskab og i anvendte

koncentrationer, er klassificeret som sundhedsskadelige eller miljøfarlige og som derfor behøver nævnes i denne

sektion.

Type

[1] Stoffet er klassificeret med en sundheds- eller miljøfare

[2] Stoffet har en af Arbejdstilsynet fastsat grænseværdi

[3] Stoffet opfylder kriterierne for PBT i henhold til Regulativ (EC) nr. 1207/2006, bilag XIII

[4] Stoffet opfylder kriterierne for vPvB i henhold til Regulativ (EC) nr. 1207/2006, bilag XIII

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Øjenkontakt

:

Skyl straks øjne med store mængder vand, hvor øverste og nederste øjenlåg

lejlighedsvis løftes. Kontroller for og fjern evt. kontaktlinser. Bliv ved med at skylle i

mindst 10 minutter. Søg lægebehandling, hvis der opstår irritation.

Indånding

:

Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling,

som letter vejrtrækningen. Hvis der ingen vejrtrækning er, hvis vejrtrækningen er

uregelmæssig eller hvis åndedrættet ophører, så sørg for kunstigt åndedræt eller ilt

fra uddannet personale. Det kan være farligt for den person, der giver hjælp, at yde

mund-til-mund genoplivning. Søg læge hvis der er alvorlige eller vedvarende

skadevirkninger for sundheden. Er personen bevidstløs, lægges personen i NATO-

stilling og der søges straks lægehjælp. Oprethold åbne luftveje. Løsn stram

beklædning som f.eks. krave, slips, bælte eller bukse-/nederdelslinning.

Hudkontakt

:

Overskyl forurenet hud med rigelige mængder vand. Forurenet tøj og sko tages af.

Sørg for lægehjælp, hvis der opstår symptomer. Vask beklædning, før det

genbruges. Rengør skoene grundigt, før de bruges igen.

Udgivelsesdato/Revisionsdato

:

12 maj 2011

2/11

PREMIER-WFI KLERCIDE 70/30 STERILE DENATURED ETHANOL AEROSOL

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

Indtagelse

:

Skyl munden med vand. Fjern eventuel tandprotese. Flyt personen til et sted med

frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen.

Forsøg ikke at fremkalde opkastning, medmindre lægelig rådgiver anbefaler det.

Hvis opkastning indtræffer, holdes hovedet lavt så der ikke kommer opkast i

lungerne. Søg læge hvis der er alvorlige eller vedvarende skadevirkninger for

sundheden. Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden. Er personen

bevidstløs, lægges personen i NATO-stilling og der søges straks lægehjælp.

Oprethold åbne luftveje. Løsn stram beklædning som f.eks. krave, slips, bælte eller

bukse-/nederdelslinning.

Beskyttelse af

førstehjælpere

:

Der må ikke iværksættes handling, der medfører personlig risiko, eller uden

passende uddannelse. Det kan være farligt for den person, der giver hjælp, at yde

mund-til-mund genoplivning.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Potentielle akutte helbredspåvirkninger

Øjenkontakt

:

Kan medføre øjenirritation.

Indånding

:

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

Hudkontakt

:

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

Indtagelse

:

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

Tegn/symptomer på overeksponering

Øjenkontakt

:

Ingen specifikke data.

Indånding

:

Ingen specifikke data.

Hudkontakt

:

Ingen specifikke data.

Indtagelse

:

Ingen specifikke data.

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Anmærkninger til lægen.

:

Der bør behandles symptomatisk. Kontakt straks læge eller skadestue, hvis store

mængder er blevet indtaget eller inhaleret.

Særlige behandlinger

:

Ingen specifik behandling.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1 Slukningsmidler

Passende slukningsmidler

:

Brug pulver (tør kemikalie), CO

, vandspray (vandtåge) eller skum.

Upassende

slukningsmidler

:

Brug ikke vandstråle.

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Risici ved stoffet eller

blandinger

:

Yderst brandfarlig væske. Trykket stiger i tilfælde af brand eller ved opvarmning, og

beholderen kan briste med risiko for efterfølgende eksplosion. Udstrømning til kloak

kan medføre en brand- eller eksplosionsfare.

Farlige

forbrændingsprodukter

:

Nedbrydningsprodukter kan omfatte de følgende materialer:

kuldioxid

kulmonoxid

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Særlige

sikkerhedsforanstaltninger

for brandmænd

:

Hvis der er ildebrand, så isoler straks området ved at fjerne alle personer i

nærheden af branden. Der må ikke iværksættes handling, der medfører personlig

risiko, eller uden passende uddannelse. Flyt beholderne væk fra brandområdet, hvis

det kan gøres uden risiko. Brug vandspray til at afkøle beholdere, der er udsat for

brand.

Udgivelsesdato/Revisionsdato

:

12 maj 2011

3/11

PREMIER-WFI KLERCIDE 70/30 STERILE DENATURED ETHANOL AEROSOL

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

Særlige personlige

værnemidler, som skal

bæres af brandmandskabet

:

Brandfolk bør bruge egnet værneudstyr.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

For ikke-akut personale

:

Der må ikke iværksættes handling, der medfører personlig risiko, eller uden

passende uddannelse. Evakuer de omkringværende områder. Sørg for at

unødvendige og ubeskyttede personer ikke kan komme ind. Rør ikke ved, eller gå

ikke igennem det spildte materiale. Luk for alle antændelseskilder. Ingen nødblus,

rygning eller ild inden for fareområdet. Undgå indånding af dampe eller spraytåger.

Sørg for tilstrækkelig ventilation. Brug egnet åndedrætsværn ved utilstrækkelig

ventilationen. Anvend passende, personligt beskyttelsesudstyr.

For beredskab i

nødsituationer

:

Hvis særlig beklædning er påkrævet for at håndtere spildet, skal man være

opmærksom på oplysninger i Afsnit 8 om passende og upassende materialer. Se

også Afsnit 8 for yderligere oplysninger om hygiejniske foranstaltninger.

6.2

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

:

Undgå spredning af spildt materiale og afstrømning og kontakt med jord, vandveje,

afløb og kloakker. Underret myndighederne hvis produktet har medført

miljøforurening (kloakker, vandveje, jord og luft).

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Lille udslip

:

Fortynd med vand og tør op hvis vandopløseligt, eller absorber med et inaktivt tørt

materiale og placer i en egnet beholder til affaldsbortskaffelse. Brug gnistfrit værktøj

og eksplosionssikkert udstyr.

Stort udslip

:

Undgå udslip til kloakker, vandløb, kældre eller lukkede områder. Spild begrænses

og opsamles med ikke-brandbart absorberende materiale, f.eks. sand, jord,

vemiculite, diatomejord og placeres i beholder og bortskaffes i overensstemmelse

med gældende regler (se punkt 13). Brug gnistfrit værktøj og eksplosionssikkert

udstyr.

6.4 Henvisning til andre

punkter

:

Se Afsnit 1 for kontaktoplysninger i nødsituationer.

Se Afsnit 8 for oplysninger om passende, personligt beskyttelsesudstyr.

Se Afsnit 13 for yderligere oplysninger om affaldshåndtering.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

Oplysningerne i dette afsnit indeholder generelle råd og vejledning. Listen over identificerede anvendelser i Afsnit 1 bør

konsulteres for at få oplysninger relaterede til specifik brug ved scenarier for eksponering.

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Beskyttelsesforanstaltninger

:

Brug egnede personlige værnemidler (se sektion 8). Må ikke indtages. Undgå

kontakt med øjne, hud og beklædning. Undgå indånding af dampe eller spraytåger.

Må kun anvendes på steder med tilstrækkelig ventilation. Brug egnet

åndedrætsværn ved utilstrækkelig ventilationen. Gå ikke ind i lagerområder og

lukkede rum, hvis de ikke er tilstrækkelig ventileret. Opbevares i den originale

beholder eller godkendt alternativ, der er fremstillet af et tilsvarende materiale, hold

den tæt lukket, når den ikke bruges. Må ikke opbevares og anvendes i nærheden af

varme, gnister, åben ild eller andre antændelseskilder. Anvend eksplosionssikret

elektrisk (ventilations-, lys- og materialehåndterings-) udstyr. Brug ikke-gnistrende

værktøj. Foretag forebyggende forholdsregler imod elektrostatiske udladninger. For

at undgå brand eller eksplosion under overførsler skal statisk elektricitet afledes ved

at jorde og forbinde beholdere og udstyr før materialet overføres. Tomme beholdere

fastholder produktrester og kan derfor være farlige. Genbrug ikke beholderen.

Råd om generel

arbejdsmæssig hygiejne

:

Rygning, indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i områder, hvor dette produkt

håndteres, oplagres og forarbejdes. Brugere skal vaske hænder og ansigt, før de

spiser, drikker eller ryger. Fjern tilsmudset tøj og beskyttelsesudstyr, før der gås ind

på arealer til spisning. Se også Afsnit 8 for yderligere oplysninger om hygiejniske

foranstaltninger.

Udgivelsesdato/Revisionsdato

:

12 maj 2011

4/11

PREMIER-WFI KLERCIDE 70/30 STERILE DENATURED ETHANOL AEROSOL

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.2 Betingelser for sikker

opbevaring, herunder

eventuel uforenelighed

:

Opbevares ved følgende temperaturer: 0 til 25°C (32 til 77°F). Opbevares i henhold

til lokale regler. Opbevares på et adskilt og godkendt område. Opbevares i original

emballage, beskyttet fra direkte sollys på et tørt, køligt og vel-ventileret sted, væk fra

uforenelige materialer (se sektion 10) samt føde- og drikkevarer. Fjern alle

antændingskilder. Holdes væk fra oxiderende materialer. Hold beholderen tæt

lukket og forseglet, indtil den skal bruges. Åbnede beholdere skal lukkes

omhyggeligt og opbevares oprejst for at forebygge lækage. Må ikke opbevares i

umærkede beholdere. Skal indesluttes forsvarligt for at undgå miljøforurening.

7.3 Særlige anvendelser

Anbefalinger

:

Ikke relevant.

Løsninger specifikt til

industrisektoren

:

Ikke relevant.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Oplysningerne i dette afsnit indeholder generelle råd og vejledning. Listen over identificerede anvendelser i Afsnit 1 bør

konsulteres for at få oplysninger relaterede til specifik brug ved scenarier for eksponering.

8.1 Kontrolparametre

Arbejdstilsynets grænseværdier

Produkt/ingrediens navn

Grænseværdier for eksponering

Ethanol

Arbejdstilsynet (Danmark, 3/2008).

Gennemsnitværdier: 1900 mg/m³ 8 time (timer).

Gennemsnitværdier: 1000 ppm 8 time (timer).

Anbefalede

målingsprocedurer

:

Hvis dette produkt indeholder ingredienser med eksponeringsgrænser, kan det være

nødvendigt at foretage personlig og biologisk overvågning samt overvågning af

atmosfæren på arbejdspladsen for at kontrollere effektiviteten af ventilationen og

andre kontrolforanstaltninger og/eller nødvendigheden for at anvende

åndedrætsværn. Der henvises til den Europæiske Standard EN 689 for metoder til

vurdering af eksponering via inhalering af kemiske stoffer samt nationale

retningslinier for metoder til at fastsætte farlige stoffer.

Afledte effektniveauer

Ingen DEL'er tilgængelige.

Forventede effektkoncentrationer

Ingen PEC'er tilgængelige.

8.2 Eksponeringskontrol

Egnede ingeniørmæssige

kontrolfunktioner

:

Må kun anvendes på steder med tilstrækkelig ventilation. Anvend lukkede

systemer, lokalt udsugningsanlæg eller andre tekniske foranstaltninger for at holde

arbejdernes udsættelse for luftbårne urenheder under enhver anbefalet eller

lovmæssig grænseværdi. De tekniske kontroller skal også holde gas-, dampe- eller

støvkoncentrationer under eventuelle lavere eksplosive begrænsninger. Anvend

eksplosionssikret ventilationsudstyr.

Individuelle beskyttelsesforanstaltninger

Hygiejniske

foranstaltninger

:

Vask hænder, underarme og ansigt grundigt efter håndtering af kemiske produkter,

før der spises, ryges eller benyttes toilet, og ved arbejdsperiodens afslutning. De

rette teknikker bør bruges til at fjerne beklædning, der muligvis er forurenet. Vask

forurenet tøj, før det atter tages i brug. Sørg for, at øjenvaskestationer og

nødbruser befinder sig tæt på arbejdsstationens beliggenhed.

Beskyttelse af øjne/ansigt

(EN 166)

:

Ingen særlige anbefalinger.

Beskyttelse af hud

Udgivelsesdato/Revisionsdato

:

12 maj 2011

5/11

PREMIER-WFI KLERCIDE 70/30 STERILE DENATURED ETHANOL AEROSOL

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Beskyttelse af hænder

(EN 374)

:

Ingen særlige anbefalinger.

Beskyttelse af krop

(EN 14605)

:

Personligt beskyttelsesudstyr til kroppen bør vælges på grundlag af den opgave, der

skal udføres, og de involverede risici og bør godkendes af en specialist, før dette

produkt håndteres.

Anden hudbeskyttelse

:

Passende fodtøj og al yderligere beskyttelse af huden bør anvendes baseret på

opgaven, som skal udføres og de involverede risici, og bør godkendes af en

specialist før håndtering af dette produkt.

Beskyttelse af

åndedrætsorganer

(EN 143, 14387)

:

Åndedrætsværn er ikke påkrævet, når produktet bruges under normale og tilsigtede

betingelser.

Foranstaltninger til

begrænsning af

eksponering af miljøet

:

Emissioner fra udluftnings- eller arbejdsudstyr bør kontrolleres for at sikre, at de

opfylder de juridiske krav for miljøbeskyttelse. I visse tilfælde vil det være

nødvendigt med luftrensere, filtre eller andre tekniske modifikationer til udstyret for

at reducere emissionerne til acceptable niveauer.

PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende

Fysisk tilstandsform

:

Væske. [Aerosol.]

Farve

:

Farveløs.

Lugt

:

Alkohol-lignende.

Lugtgrænse

:

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen.

pH

:

7.5 [Konc. (% vægt / vægt): 100%]

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen.

Smeltepunkt/frysepunkt

:

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen.

Startkogepunkt og

kogeinterval

:

Flammepunkt

:

21 °C (Lukket kop)

Fordampningsgrad

:

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen.

Brandbarhed (fast, luftart)

:

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen.

Forbrændingstid

:

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen.

Forbrændingshastighed

:

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen.

Øvre/nedre grænser for

antænding eller eksplosion

:

Nedre: 3.1%

Damptryk

:

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen.

damp densitet

:

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen.

Relativ massefylde

:

0.85 til 0.89

Opløselighed(er)

:

Opløses nemt i de følgende materialer: koldt vand.

Oktanol/vand

fordelingskoefficient

:

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen.

Selvantændelsestemperatur

:

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen.

Nedbrydningstemperatur

:

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen.

Viskositet

:

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen.

Eksplosionsegenskaber

:

Ikke relevant.

Oxiderende egenskaber

:

Ingen.

9.2 Andre oplysninger

Type af aerosol

:

Spray

Ingen yderligere oplysninger.

Udgivelsesdato/Revisionsdato

:

12 maj 2011

6/11

PREMIER-WFI KLERCIDE 70/30 STERILE DENATURED ETHANOL AEROSOL

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

:

Ingen specifikke testdata relateret til reaktivitet er tilgængelige for dette produkt eller

dets ingredienser.

10.2 Kemisk stabilitet

:

Produktet er stabilt.

10.3 Risiko for farlige

reaktioner

:

Under normale opbevarings- og anvendelsesforhold opstår der ingen farlige

reaktioner.

10.4 Forhold, der skal

undgås

:

Undgå alle former for antændingskilder (gnist eller flamme). Beholdere må ikke

udsættes for tryk, skæring, svejsning, slaglodning, lodning, boring, slibning eller

udsættes for varme eller antændelseskilder.

10.5 Materialer, der skal

undgås

:

Ingen specifikke data.

10.6 Farlige

nedbrydningsprodukter

:

Ved normale opbevarings- og brugsforhold bør der ikke dannes farlige

nedbrydningsprodukter.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut giftighed

Konklusion/Sammendrag

:

Ikke bestemt for blandingen.

Irritation/ætsning

Konklusion/Sammendrag

:

Ikke bestemt for blandingen.

Sensibiliserende stof

Konklusion/Sammendrag

:

Ikke bestemt for blandingen.

Mutagenicitet

Konklusion/Sammendrag

:

Ikke bestemt for blandingen.

Carcinogenicitet

Konklusion/Sammendrag

:

Ikke bestemt for blandingen.

Reproduktionstoksicitet

Konklusion/Sammendrag

:

Ikke bestemt for blandingen.

Teratogenicitet

Konklusion/Sammendrag

:

Ikke bestemt for blandingen.

Oplysninger om mulige

eksponeringsbaner

:

Ikke bestemt for blandingen.

Potentielle akutte helbredspåvirkninger

Indånding

:

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

Indtagelse

:

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

Hudkontakt

:

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

Øjenkontakt

:

Kan medføre øjenirritation.

Symptomer, som vedrører de fysiske, kemiske og toksikologiske egenskaber

Indånding

:

Ingen specifikke data.

Indtagelse

:

Ingen specifikke data.

Hudkontakt

:

Ingen specifikke data.

Øjenkontakt

:

Ingen specifikke data.

Forsinkede og øjeblikkelige påvirkninger samt kroniske påvirkninger fra kort- og langvarig eksponering

Eksponering i kort tid

Potentielle øjeblikkelige

effekter

:

Ikke bestemt for blandingen.

Udgivelsesdato/Revisionsdato

:

12 maj 2011

7/11

PREMIER-WFI KLERCIDE 70/30 STERILE DENATURED ETHANOL AEROSOL

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

Potentielle forsinkede

effekter

:

Ikke bestemt for blandingen.

Eksponering i lang tid

Potentielle øjeblikkelige

effekter

:

Ikke bestemt for blandingen.

Potentielle forsinkede

effekter

:

Ikke bestemt for blandingen.

Potentielle kroniske sundhedseffekter

Konklusion/Sammendrag

:

Ikke bestemt for blandingen.

Generelt

:

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

Carcinogenicitet

:

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

Mutagenicitet

:

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

Teratogenicitet

:

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

Udviklingseffekter

:

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

Fertilitets effekter

:

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

Andre oplysninger

:

Ikke bestemt for blandingen.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1 Toksicitet

Konklusion/Sammendrag

:

Ikke bestemt for blandingen.

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Konklusion/Sammendrag

:

Den økologiske bedømmelse af produktet er baseret på data fra råstofferne og/eller

tilsvarende stoffer. Let og hurtigt nedbrydeligt: Alle organiske stoffer i produktet

opnår i test for let nedbrydelighed værdier > 60% BOD/COD hhv. CO2 udvikling eller

> 70% DOC-reduktion. Dette svarer til grænseværdierne for 'let nedbrydelig/readily

degradable' (f.eks. iht.OECD-metode 301).

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Konklusion/Sammendrag

:

Ikke bestemt for blandingen.

12.4 Mobilitet i jord

Fordelingskoefficient for

jord/vand (K

OC

)

:

Ikke bestemt for blandingen.

Mobilitet

:

Ikke bestemt for blandingen.

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

PBT

:

Ikke relevant.

vPvB

:

Ikke relevant.

12.6 Andre negative

virkninger

:

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

Oplysningerne i dette afsnit indeholder generelle råd og vejledning. Listen over identificerede anvendelser i Afsnit 1 bør

konsulteres for at få oplysninger relaterede til specifik brug ved scenarier for eksponering.

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Produkt

Udgivelsesdato/Revisionsdato

:

12 maj 2011

8/11

PREMIER-WFI KLERCIDE 70/30 STERILE DENATURED ETHANOL AEROSOL

PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

Metoder for bortskaffelse

:

Produktion af affald bør undgås eller minimeres hvor som helst, det er muligt.

Tomme beholdere eller den indvendige beklædning kan indeholde rester fra

produktet. Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde.

Betydelige mængder restkoncentration af affaldsproduktet bør ikke fjernes via kloak,

men skal behandles i et passende anlæg til behandling af spildevand.

Overskudsprodukter og produkter der ikke kan genbruges bortskaffes via en

godkendt affaldsordning. Bortskaffelse af dette produkt, opløsninger og eventuelle

biprodukter bør til enhver tid overholde kravene i lovgivningen om miljøbeskyttelse

og bortskaffelse af affald og alle regionale og lokale myndigheders eventuelle krav.

Undgå spredning af spildt materiale og afstrømning og kontakt med jord, vandveje,

afløb og kloakker.

Farligt Affald

:

Europæisk affaldskatalog (EWC)

Affaldskode

Affaldsbetegnelse

20 01 13*

Opløsningsmidler

Emballage

Metoder for bortskaffelse

:

Produktion af affald bør undgås eller minimeres hvor som helst, det er muligt.

Affaldsemballage bør genbruges. Forbrænding eller deponering på losseplads bør

kun overvejes, hvis genvinding ikke er gennemførligt.

Særlige forholdsregler

:

Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde. Der skal udvises

omhu ved håndtering af tomme beholdere, som ikke er blevet rengjorte eller

skyllede. Tomme beholdere eller den indvendige beklædning kan indeholde rester

fra produktet. Dampe fra produktets reststoffer kan danne en meget let antændelig

eller eksplosiv atmosfære i beholderen. Brugte beholdere må ikke skæres i,

svejses eller pulveriseres, med mindre de er omhyggeligt rengjorte indvendigt.

Undgå spredning af spildt materiale og afstrømning og kontakt med jord, vandveje,

afløb og kloakker.

PUNKT 14: Transportoplysninger

ADR/RID

ADN/ADNR

IMDG

IATA

14.1 UN-nummer

UN1950

UN1950

UN1950

UN1950

14.2 Officiel

godsbetegnelse

AEROSOLER

AEROSOLER

AEROSOLS

Aerosols, flammable

14.3

Transportfareklasse(r)

14.4

Emballagegruppe

14.5 Miljøfarer

Nej.

Nej.

14.6 Særlige

forsigtighedsregler

for brugeren

Ingen.

Ingen.

None.

None.

14.7 Bulktransport i henhold

til bilag II til MARPOL 73/78

og IBC-koden

:

Ikke relevant.

Udgivelsesdato/Revisionsdato

:

12 maj 2011

9/11

PREMIER-WFI KLERCIDE 70/30 STERILE DENATURED ETHANOL AEROSOL

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og

miljø

EU-regulativ (EC) Nr. 1907/2006 (REACH)

Bilag XIV - Liste over stoffer underlagt autorisation

Særligt problematiske stoffer

Ingen af bestanddelene er angivet.

Bilag XVII - Restriktioner

for fremstilling, placering

på markedet og brug af

særligt farlige stoffer,

blandinger og artikler

:

Ikke relevant.

Andre EU regler

Aerosolbeholdere

:

60.92% af indholdets masse er brandfarlig.

Nationale regler

15.2

Kemikaliesikkerhedsvurdering

:

Produktet indeholder stoffer, som der fortsat kræves en kemisk sikkerhedsvurdering

PUNKT 16: Andre oplysninger

Angiver oplysninger, der er ændret fra den tidligere udgave.

Forkortelser og initialord

:

ATE = Vurdering af Akut Toksicitet

CLP = Lovgivning om Klassificering, Mærkning og Emballering af stoffer og

blandinger [Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 1272/2008]

DNEL-værdi = Derived-No-Effect-Level

EUH sætning = CLP-specificeret faresætning

PNEC-værdi = Predicted-No-Effect-Concentration

RRN = REACH Registreringsnummer

Komplet tekst af forkortede

faresætninger

:

H224

Yderst brandfarlig væske og damp.

H225

Meget brandfarlig væske og damp.

H315

Forårsager hudirritation.

H319

Forårsager alvorlig øjenirritation.

Komplet tekst af

klassificeringer [CLP/GHS]

:

Eye Irrit. 2, H319

ALVORLIGE ØJENSKADER/ØJENIRRITATION -

Kategori 2

Flam. Liq. 1, H224

BRANDFARLIGE VÆSKER - Kategori 1

Flam. Liq. 2, H225

BRANDFARLIGE VÆSKER - Kategori 2

Skin Irrit. 2, H315

HUDÆTSNING/HUDIRRITATION - Kategori 2

Komplet tekst af forkortede

R-sætninger

:

R11- Meget brandfarlig.

Komplet tekst af

klassificeringer [DSD/DPD]

:

F - Meget brandfarlig

Udskriftsdato

:

12 maj 2011

Udgivelsesdato/

Revisionsdato

:

12 maj 2011

Dato for forrige udgave

:

Ingen tidligere validering

Version:

:

Bemærkning til læseren

Udgivelsesdato/Revisionsdato

:

12 maj 2011

10/11

PREMIER-WFI KLERCIDE 70/30 STERILE DENATURED ETHANOL AEROSOL

PUNKT 16: Andre oplysninger

Ovennævnte oplysninger er efter vor bedste overbevisning korrekte i relation til den receptur, der har været

anvendt ved produkternes fremstilling i det pågældende land.

Udgivelsesdato/Revisionsdato

:

12 maj 2011

11/11

Søg underretninger relateret til dette produkt

Del denne information