Potactasol

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel PIL
Produktets egenskaber SPC
Offentlige vurderingsrapport PAR
Aktiv bestanddel:
topotecan
Tilgængelig fra:
Actavis Group PTC ehf
ATC-kode:
L01XX17
INN (International Name):
topotecan
Terapeutisk gruppe:
Antineoplastiske midler,
Terapeutisk område:
Livmoderhalskræft Livmoderhalskræft Neoplasmer, Småcellet Lungekræft
Terapeutiske indikationer:
Topotecan monoterapi er indiceret til behandling af patienter med metastatisk ovariecancer efter et nederlag i første linje eller efterfølgende behandling, patienter med recidiverende small cell lung cancer (SCLC), for hvem re-behandling med frist-line regime ikke anses for hensigtsmæssigt. , Topotecan i kombination med cisplatin er indiceret til patienter med carcinoma af livmoderhalsen tilbagevendende efter strålebehandling, og for patienter med Stadium IV sygdom. Patienter med tidligere udsættelse for cisplatin kræver en vedvarende behandling gratis interval til at retfærdiggøre, at behandling med kombination.
Produkt oversigt:
Revision: 7
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/002282
Autorisation dato:
2011-01-06
EMEA kode:
EMEA/H/C/002282

Dokumenter

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk
Produktresumé Produktresumé - bulgarsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk
Produktresumé Produktresumé - spansk
Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk
Produktresumé Produktresumé - tjekkisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk
Produktresumé Produktresumé - estisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk
Produktresumé Produktresumé - græsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk
Produktresumé Produktresumé - engelsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk
Produktresumé Produktresumé - fransk
Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk
Produktresumé Produktresumé - italiensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk
Produktresumé Produktresumé - lettisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk
Produktresumé Produktresumé - litauisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk
Produktresumé Produktresumé - ungarsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk
Produktresumé Produktresumé - maltesisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk
Produktresumé Produktresumé - hollandsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk
Produktresumé Produktresumé - polsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk
Produktresumé Produktresumé - portugisisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk
Produktresumé Produktresumé - rumænsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk
Produktresumé Produktresumé - slovakisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk
Produktresumé Produktresumé - slovensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk
Produktresumé Produktresumé - finsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk
Produktresumé Produktresumé - svensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk bokmål
Produktresumé Produktresumé - norsk bokmål
Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk
Produktresumé Produktresumé - islandsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk
Produktresumé Produktresumé - kroatisk

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

Potactasol 1 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Potactasol 4 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

topotecan

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at få dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du får Potactasol

Sådan får du Potactasol

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Potactasol indeholder det aktive stof topotekan, som hjælper til med at ødelægge kræftceller.

Potactasol bruges til at behandle:

- ovariecancer eller - småcellet lungekræft, som er kommet igen efter kemoterapi

- fremskreden livmoderhalskræft, hvor behandling med kirurgi eller stråleterapi ikke er mulig.

I sådanne tilfælde er behandling med Potactasol kombineret med medicin, der indeholder cisplatin.

2.

Det skal du vide, før du får Potactasol

Du må ikke få Potactasol

hvis du er allergisk over for topotecan eller et af de øvrige indholdsstoffer i Potactasol (angivet i

afsnit 6 )

hvis du ammer.

hvis dine blodcelletal er for lave. Din læge vil give dig besked, hvis dette er tilfældet på

baggrund af resultaterne fra din seneste blodprøve.

Tal med lægen

, hvis du mener, noget af ovenstående gælder for dig.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du får Potactasol

hvis du har nyreproblemer. Det kan være nødvendigt at justere din dosis af Potactasol.

Potactasol frarådes, hvis din nyrefunktion er meget nedsat.

hvis du har leverproblemer. Potactasol frarådes i tilfælde af alvorlig nedsat leverfunktion.

hvis du har en lungebetændelse med tegn som hoste, feber og vejrtrækningsproblemer, se også

punkt 4 ”Bivirkninger”.

Potactasol kan nedsætte antallet af blodceller (blodplader). Dette kan medføre alvorlig blødning fra

relativt små skader, som fx en lille rift. I sjældne tilfælde kan det resultere i mere alvorlig blødning.

Tal med din læge om, hvordan risikoen for blødninger kan minimeres.

Hyppigheden af bivirkninger er større hos patienter med generelt dårligt helbred. Lægen vil vurdere

din generelle tilstand under behandlingen, og du bør informere lægen, hvis du har feber, infektion eller

ikke føler dig rask.

Børn og unge

Erfaringen med behandling af børn og unge er begrænset, og Potactasol frarådes derfor.

Brug af anden medicin sammen med Potactasol

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.

Graviditet og amning

Potactasol må ikke gives til gravide kvinder, medmindre det er tvingende nødvendigt. Hvis du er

gravid eller tror du kan være gravid, skal du straks fortælle det til din læge.

Du skal anvende effektive præventionsmetoder under behandlingen med Potactasol for at undgå at

blive gravid eller blive far til et barn. Spørg din læge til råds.

Patienter, der er bekymrede for deres fertilitet, skal spørge lægen til råds om muligheder for fertilitets-

og familieplanlægning, før behandlingen påbegyndes.

Du må ikke amme under behandlingen med Potactasol.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Potactasol kan medføre træthed eller svaghed. Hvis du oplever dette, så kør ikke bil og brug ikke

værktøj eller maskiner.

Potactasol indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. hætteglas, d.v.s. det er

hovedsagligt ”natriumfri”.

3.

Sådan får du Potactasol

Din dosis af Potactasol afhænger af:

din sygdom

din kropsoverflade (overfladeareal målt i kvardratmeter)

resultaterne af blodprøverne, der tages inden og under behandlingen

hvor godt du tåler behandlingen

Voksne

Ovariecancer og småcellet lungecancer

Den sædvanlige dosis er: 1,5 mg/m

af kroppens overfladeareal en gang om dagen i 5 dage. Denne

behandlingscyklus vil normalt blive gentaget hver tredje uge.

Livmoderhalskræft

Den sædvanlige dosis er 0,75 mg/m

af kroppens overfladeareal pr. dag i 3 dage. Denne

behandlingscyklus vil normalt blive gentaget hver tredje uge.

Ved behandling af livmoderhalskræft gives Potactasol sammen med et andet lægemiddel mod cancer,

der indeholder cisplatin. For mere information om cisplatin, se tilsvarende indlægsseddel for cisplatin.

Patienter med nedsat nyrefunktion

Afhængigt af din nyrefunktion vil lægen eventuelt nedsætte din dosis.

Hvordan Potactasol tilberedes

Topotecan leveres som pulver til koncentrat til opløsning før infusion. Pulveret skal opløses, og det

færdige koncentrat skal yderligere fortyndes før anvendelse.

Sådan bruges Potactasol

En læge eller en sygeplejerske vil give dig den tilberedte og fortyndede Potactasol opløsning som

infusion (drop), sædvanligvis i armen over en periode på ca. 30 minutter.

Hvis du får for meget Potactasol

Da du får denne medicin af en læge eller sygeplejerske, er det usandsynligt, at du får for meget. I det

usandsynlige tilfælde at overdosering forekommer, vil din læge overvåge dig for bivirkninger. Fortæl

din læge eller sygeplejerske, hvis du er bekymret over den mængde medicin, du får.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Du skal informere din læge

straks

hvis du oplever nogen af følgende alvorlige bivirkninger. De kan

kræve indlæggelse på hospital og kan være livstruende.

Infektioner

(meget almindelig, kan ske hos flere end 1 ud af 10 personer), med symptomer som:

feber

alvorlig forværrelse af din generelle tilstand

lokale symptomer så som halssmerter eller en brændende følelse, når du tisser

stærke mavesmerter, feber og muligvis diare (sjældent med blod) kan være tegn på

tyktarmsbetændelse (neutropenisk colitis).

Potactasol kan forringe din evne til at bekæmpe infektioner.

Lungebetændelse

(sjælden, kan ske hos 1 ud af 1.000 personer), med symptomer som:

vejrtrækningsproblemer

hoste

feber

Risikoen for at udvikle denne forværrede tilstand (interstitiel lungesygdom) er højere, hvis du har en

eksisterende lungesygdom, eller hvis du tidligere har fået strålebehandling eller medicin, der

påvirkede dine lunger. Se også punkt 2 ” Advarsler og forsigtighedsregler”. Denne tilstand kan blive

dødelig.

Alvorlige allergiske (anafylaktiske) reaktioner

(sjælden, kan påvireke op til 1 ud af 1.000 personer)

med symptomer som f.eks.:

hævelse i ansigtet, læberne, tungen eller halsen, vejtrækningsbesvær, lavt blodtryk,

svimmelhed og kløende udslæt.

Andre bivirkninger med Potactasol inkluderer:

Meget almindelige bivirkninger (kan ske hos flere end 1 ud af 10 personer):

Generel følelse af slaphed og træthed, som kan være symptomer på fald i antallet af røde

blodceller (anæmi). I nogle tilfælde kan det være nødvendigt, at du får en blodtransfusion.

Fald i antallet af cirkulerende hvide blodceller (leukocytter) i blodet. Unormalt lavt antal af

neutrofile granulocytter (en type hvide blodceller) i blodet, med eller uden feber.

Usædvanlige blå mærker eller blødninger (til tider alvorlig), der er forårsaget af en nedsættelse i

antallet af de celler, som får blodet til at størkne (blodplader).

Vægttab og tab af appetit (anoreksi); træthed; slaphed.

Utilpashed (kvalme), opkastning, diaré, mavesmerter, forstoppelse.

Betændelse i munden. Og mave-tarmkanalen.

Feber.

Hårtab.

Almindelige bivirkninger

(kan ske hos 1 ud af 10 personer):

Allergi eller overfølsomhedsreaktioner (herunder udvikling af udslæt)

Unormalt højt niveau af bilirubin, et restprodukt som leveren producerer under nedbrydelsen af

røde blodceller. Symptomer kan være gulfarvning af huden (gulsot).

Fald i antallet af alle typer af blodlegemer (pancytopenia)

Utilpashed

Alvorlig blodinfektion, som kan blive fatal

Kløe (pruritus)

Sjældne bivirkninger (kan ske hos 1 ud af 1.000personer):

Hævelser, der er forårsaget af væskeophobninger (angioødemer) f.eks. rundt om øjne og læber,

såvel som hænder, fødder og i halsen. Svære hævelser kan føre til vejrtrækningsproblemer.

Kløende udslæt (eller nældefeber).

Meget sjældne bivirkninger (kan ske hos 1 ud af 10.000personer):

Milde smerter og betændelse på injektionsstedet p.g.a. forkert injektion af lægemidlet i den

omkringliggende hud (extravasation) f.eks. udsivning.

Ikke kendte bivirkninger (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

Alvorlige mavesmerter, kvalme, opkastning af blod, sort eller blodig afføring (mulige symptomer

på perforering af mave-tarmkanalen).

Mundsår, synkebesvær, mavesmerter, kvalme, opkastning, diarré, blodig afføring (mulige tegn og

symptomer på betændelse i mundslimhinden, maven og/eller tarmene [slimhindeinflammation]).

Hvis du er i behandling for livmoderhalskræft, kan du få bivirkninger af den anden medicin (cisplatin),

som du vil få sammen med Potactasol.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på hætteglasset og pakningen efter EXP.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevar hætteglasset i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Opbevaring efter rekonstituering og fortynding

Koncentratets fysiske og kemiske stabilitet er påvist i 24 timer ved 25 ± 2° C under normale lysforhold

og 24 timer ved 2 til 8° C beskyttet mod lys.

Opløsningens fysiske og kemiske stabilitet efter fortynding af koncentratet i natriumchlorid 9 mg/ml

(0,9 %) infusionsvæske eller 50 mg/ml (5 %) glucoseinfusionsvæske er påvist i 4 timer ved 25 ± 2° C

under normale lysforhold. De testede opløsninger blev rekonstitueret og opbevaret i 12 timer og

henholdsvis 24 timer ved 25 ± 2° C efter rekonstitution og derefter fortyndet.

Fra et mikrobiologisk synspunkt skal præparatet anvendes omgående. Hvis det ikke anvendes

omgående, er ansvaret for i-brug tid og betingelser forud for anvendelse brugerens og vil normalt ikke

være længere end 24 timer ved 2 til 8° C, medmindre rekonstituering/fortynding er foretaget under

kontrollerede og validerede aseptiske forhold.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer for

cytotoksisk materiale.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Potactasol indeholder:

Aktivt stof: topotecan. Hvert hætteglas indeholder 1 mg eller 4 mg topotecan (som

hydrochlorid). Efter tilberedning indeholder 1 ml af koncentratet 1 mg topotecan.

Øvrige indholdsstoffer: mannitol (E421), vinsyre (E334), saltsyre (E507) og natriumhydroxid

(se punkt 2).

Udseende og pakningstørrelse

Potactasol leveres i type I farveløst hætteglas, type I, med grå brombutylprop og aluminiumsforsegling

med plastik flip-off låg. Hvert hætteglas kan være beklædt med et beskyttelsesskjold. Hvert hætteglas

indeholder 1 mg eller 4 mg topotecan.

Hver pakning indeholder et hætteglas.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegi 76-78

220 Hafnarfjordur

Island

Fremstiller

S.C. Sindan-Pharma S.R.L.

11 Ion Michalache Blvd

Bukarest

Rumænien

Hvis du vil have yderligere oplysninger om Potactasol, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant:

België/Belgique/Belgien

Actavis Group PTC ehf.

IJsland / Islande / Island

Lietuva

UAB "Sicor Biotech"

Tel: +370 5 266 0203

България

Актавис ЕАД

Teл.: +359 2 489 95 85

Luxembourg/Luxemburg

Actavis Group PTC ehf.

Islande / Island

Česká republika

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Tel: +420 251 007 111

Magyarország

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Tel.: +36 1 288 6400

Danmark

Teva Denmark A/S

Tlf: +45 44 98 55 11

Malta

Actavis Ltd.

Tel: +35621693533

Deutschland

PUREN Pharma GmbH & Co. KG

Tel.: +49-89-558-9090

Nederland

Actavis Group PTC ehf.

IJsland

Eesti

UAB "Sicor Biotech" Eesti filiaal

Tel: +372 661 0801

Norge

Teva Norway AS

Tlf: +47 66 77 55 90

Ελλάδα

Specifar ABEE

Τηλ: +30 210 5401500

Österreich

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Tel: +43(0)1 97007 0

España

Actavis Group PTC ehf.

Islandia

Polska

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 345 93 00

France

Actavis Group PTC ehf.

Islande

Portugal

Generis Farmacêutica, S.A.

Tel: + 351 214967120

Hrvatska

Pliva Hrvatska d.o.o.

Tel: +385 1 37 20 000

România

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: +40 21 230 65 24

Ireland

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tel: +353 51 321740

Slovenija

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

Actavis Group PTC ehf.

Sími: +354 550 3300

Slovenská republika

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o

Tel: +421 2 57 26 79 11

Italia

Aurobindo Pharma (Italia) s.r.l.

Tel: +39 0296392601

Suomi/Finland

ratiopharm Oy

Puh/Tel: +358 (0)20 180 5900

Κύπρος

Specifar ABEE

Τηλ: +30 210 5401500

Ελλάδα

Sverige

Teva Sweden AB

Tel: +46 42 12 11 00

Latvija

UAB "Sicor Biotech" filiāle Latvijā

Tel: +371 673 23 666

United Kingdom

Actavis UK Limited

Tel: +44 1271 385257

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Du kan finde yderligere information om Potactasol på Det europæiske Lægemiddelagenturs (EMEAs)

hjemmeside http://www.ema.europa.eu/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale:

POTACTASOL

INSTRUKTION

Rekonstitution og fortynding før administration

Potactasol pulver til koncentrat for infusionsvæske, skal før infusion rekonstitueres med en passende

mængde vand til injektioner, som følger:

Potactasol 1 mg med 1.1 ml vand til injektioner (da det indeholder 10 % overskud)

Potactasol 4 mg med 4 ml vand til injektioner

Rekonstitueringen vil resultere i en koncentrat indeholdende 1 mg topotecan pr. ml.

Denne koncentrat (1 mg/ml) skal fortyndes før administration.

Volumen af den rekonstituerede koncentrat svarer til den beregnede individuelle dosis og skal

fortyndes yderligere med enten natriumchlorid 9 mg/ml (0,9 %) eller 5 % w/v glucose, til en endelig

koncentration mellem 25 og 50 mikrogram pr. ml til opløsning for infusion, f.eks.:

Volumen for

25 migrogram/ml opløsning

Volumen for

50 migrogram/ml opløsning

1 ml af 1 mg/ml topotecan

opløsning

Tilsat 39 ml giver 40 ml

Tilsat 19 ml giver 20 ml

4 ml af 1 mg/ml topotecan

opløsning

Tilsat 156 ml giver 160 ml

Tilsat 76 ml giver 80 ml

Opbevaring efter rekonstituering og fortynding

Koncentratets fysiske og kemiske stabilitet er påvist i 24 timer ved 25 ± 2° C under normale

lysforhold, og 24 timer ved 2 ° C til 8° C når det er beskyttet mod lys.

Opløsningens fysiske og kemiske stabilitet

efter fortynding

af koncentratet i natriumchlorid 9 mg/ml

(0,9 %) opløsning for injektion eller 50 mg/ml (5 %) glucoseopløsning for infusion, er påvist i 4 timer

ved 25 ± 2° C under normale lysforhold. De testede opløsninger blev rekonstitueret og opbevaret i

12 timer og henholdsvis 24 timer ved 25 ± 2° C efter rekonstitution og derefter fortyndet.

Fra et mikrobiologisk synspunkt, skal produktet anvendes omgående. Hvis det ikke anvendes

omgående, er ansvaret for i-brug tid og betingelser forud for anvendelse brugers og vil normalt ikke

være længere end 24 timer ved 2 til 8° C, medmindre rekonstituering/fortynding er foretaget under

kontrollerede og validerede aseptiske forhold.

Håndtering og bortskaffelse

De normale procedurer for omgang med anti-tumor medicin skal følges:

Personalet skal være uddannet i at rekonstituere og fortynde lægemidlet.

Gravide medarbejdere må ikke arbejde med dette lægemiddel.

Personale, som håndterer dette lægemiddel under rekonstitution og fortynding, skal bære

beskyttelsesdragt herunder maske, briller og handsker.

Uforvarende berøring med hud eller øjne skal omgående behandles med rigelige mængder vand.

Alt udstyr brugt til administration eller rengøring, herunder handsker, bør anbringes i en

højrisiko-affaldssæk til forbrænding ved høj temperatur.

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Potactasol 1 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Potactasol 4 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Potactasol 1 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Hvert hætteglas indeholder 1 mg topotecan (som hydrochlorid).

Efter rekonstituering: 1 ml koncentrat indeholder 1 mg topotecan.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på

Hvert hætteglas indeholder 0,52 mg natrium (0,0225 mmol).

Potactasol 4 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Hvert hætteglas indeholder 4 mg topotecan (som hydrochlorid).

Efter rekonstituering: 1 ml koncentrat indeholder 1 mg topotecan.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på

Hvert hætteglas indeholder 2,07 mg natrium (0,09 mmol).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning.

Gult pulver.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Topotecan-monoterapi er indiceret til behandling af:

Patienter med metastaserende ovariecancer, hvor 1. linje-behandling eller efterfølgende har

slået fejl

patienter med recidiverende småcellet lungecancer (SCLC) for hvem gentagelse af 1. linje-

behandling ikke anses for hensigtsmæssig (se pkt. 5.1).

Topotecan i kombination med cisplatin er indiceret til behandling af patienter med cervixcancer, som

recidiverer efter strålebehandling eller til patienter i sygdomsstadie IVB. Patienter, der tidligere har

fået cisplatin, skal have et vedvarende behandlingsfrit interval, for at kombinationsbehandlingen er

berettiget (se pkt. 5.1).

4.2

Dosering og administration

Brug af topotecan bør begrænses til afdelinger specialiseret i brug af cytotoksisk kemoterapi.

Topotecan bør kun administreres under overvågning af en læge, der har erfaring i brugen af

kemoterapi (se pkt. 6.6).

Dosering

Ved brug af topotecan i kombination med cisplatin bør cisplatins produktinformation konsulteres.

Før administration af den første serie med topotecan skal patienten have et neutrofiltal på ≥ 1,5 x 10

og et trombocyttal på ≥ 100 x 10

/l og et hæmoglobinniveau på ≥ 9g/dl (om nødvendigt efter

transfusion) ved

baseline

Ovariecancer og småcellet lungecancer

Første dosis

Den anbefalede dosis af topotecan er 1,5 mg/m

legemsoverflade pr. dag administreret som intravenøs

infusion over 30 minutter hver dag fem dage i træk, med et interval på tre uger mellem begyndelsen af

hver serie. Hvis behandlingen er veltolereret, kan den fortsættes, indtil sygdommen progredierer (se

pkt. 4.8 og 5.1).

Efterfølgende doser

Efterfølgende doser af topotecan bør ikke gives, medmindre neutrofiltallet er ≥ 1 x 10

trombocyttallet er ≥ 100 x 10

/l og hæmoglobinniveauet er ≥ 9 g/dl (om nødvendigt efter transfusion).

Standard onkologisk praksis for behandling af neutropeni er enten at administrere topotecan sammen

med andre lægemidler (f.eks. G-CSF), eller at reducere dosis for at opretholde neutrofiltallet.

Hvis dosisreduktion er valgt til patienter som oplever alvorlig neutropeni (neutrofiltal < 0,5 x 10

/l) i

syv dage eller mere, eller alvorlig neutropeni forbundet med feber eller infektion, eller hvis behandling

er blevet udskudt på grund af neutropeni, skal dosis reduceres med 0,25 mg/m

/dag til 1,25 mg/m

/dag (eller derefter om nødvendigt ned til 1,0 mg/m

/dag).

Doserne skal ligeledes reduceres, hvis trombocyttallet falder til under 25 x 10

/l. I kliniske studier blev

topotecanbehandlingen stoppet, hvis dosis var blevet reduceret til 1,0 mg/m

/dag og yderligere

reduktion af dosis var nødvendig, for at håndtere bivirkninger.

Cervixcancer

Første dosis

Den anbefalede dosis af topotecan er 0,75 mg/m

legemsoverflade/dag administreret som en

intravenøs infusion over 30 minutter på dag 1, 2 og 3. Cisplatin administreres som intravenøs infusion

på dag 1 med en dosis på 50 mg/m

legemsoverflade/dag, efter administration af topotecan. Denne

serie gentages hver 21. dag seks gange eller indtil progression af sygdommen.

Efterfølgende doser

Efterfølgende doser af topotecan bør ikke gives, medmindre neutrofiltallet er ≥ 1,5 x 10

trombocyttallet er ≥ 100 x 10

/l og hæmoglobinniveauet er ≥ 9 g/dl (om nødvendigt efter transfusion).

Standard onkologisk praksis for behandling af neutropeni er enten at administrere topotecan sammen

med anden medicin (f.eks. G-CSF), eller at reducere dosis for at opretholde neutrofiltallet.

Ved dosisreduktion hos patienter, som oplever alvorlig neutropeni (neutrofiltal <0,5 x 10

/l) i syv dage

eller mere, eller alvorlig neutropeni forbundet med feber eller infektion, eller hvis behandlingen er

blevet udskudt på grund af neutropeni, bør dosis reduceres med 20 % til 0,60 mg/m

/dag i de

efterfølgende serier (eller derefter om nødvendigt ned til 0,45 mg/m

/dag).

Doserne bør ligeledes reduceres, hvis trombocyttallet falder til under 25 x 10

Særlige patientgrupper

Patienter med nedsat nyrefunktion

Monoterapi (ovariecancer og småcellet lungecancer)

Der er utilstrækkelig erfaring med anvendelsen af topotecan hos patienter med alvorligt nedsat

nyrefunktion (kreatininclearance < 20 ml/min). Anvendelse af topotecan i denne gruppe af patienter

anbefales ikke (se pkt. 4.4).

Begrænsede data indikerer, at dosis bør reduceres hos patienter med moderat nedsat nyrefunktion. Den

rekommanderede topotecandosis ved monoterapi hos patienter med ovariecancer og småcellet

lungecancer og en kreatinin clearance mellem 20 og 39 ml/min er 0,75 mg/m

/dag i fem

sammenhængende dage.

Kombinationsterapi (cervixcancer):

I kliniske studier med kombinationsbehandling med topotecan og cisplatin til behandling af

cervixcancer blev behandlingen kun initieret for patienter med serumkreatinin ≤ 1,5 mg/dl. Hvis

serumkreatinin under kombinationsbehandling overstiger 1,5 mg/dl anbefales det at konsultere

cisplatin produktinformation vedrørende dosisreduktion/fortsat behandling. Hvis behandlingen med

cisplatin ophører, er der utilstrækkelige data til at underbygge fortsat monoterapi med topotecan til

patienter med cervixcancer.

Patienter med nedsat leverfunktion

Et mindre antal patienter med nedsat leverfunktion (serumbilirubin mellem 1,5 og 10 mg/dl) fik

intravenøst 1,5 mg/m

/dag topotecan i fem dage hver tredje uge. En reduktion i topotecan clearance

blev observeret. Der er dog ikke tilstrækkelige data til rådighed til at foretage en dosisanbefaling til

denne patientgruppe (se pkt. 4.4).

Der er utilstrækkelig erfaring med brugen af topotecan hos patienter med alvorlig nedsat leverfunktion

(serumbilirubin ≥ 10 mg/dl) på grund af cirrose. Det anbefales ikke at anvende topotecan i denne

patientgruppe (se pkt. 4.4).

Pædiatrisk population

De foreliggende data er beskrevet i pkt. 5.1 og 5.2, men der kan ikke gives nogen anbefalinger

vedrørende dosering.

Administration

Potactasol er til til intravenøs infusion efter rekonstitution og fortynding. Det skal rekonstitueres og

fortyndes yderligere før brug (se pkt. 6.6).

Sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages før håndtering og administration af lægemidlet

Rekonstitution og fortynding af lægemidlet må kun foretages af oplært personale. Klargøring af

lægemidlet skal foretages i et afmærket område under aseptiske forhold.

Der skal bæres tilstrækkeligt beskyttende engangshandsker, briller, kittel og maske. Der skal udvises

forsigtighed for at undgå, at lægemidlet ved et uheld kommer i kontakt med øjnene. Hvis det kommer i

kontakt med øjnene, skylles der med rigelige mængder vand. Søg derefter vurdering hos en læge. Ved

kontakt med huden, vaskes det berørte område grundigt med rigelige mængder vand. Vask altid

hænder, efter handskerne er taget af. Se pkt. 6.6.

Gravide kvinder blandt personalet bør ikke arbejde med cytotoksisk præparation.

4.3

Kontraindikationer

Alvorlig overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne

anført i pkt. 6.1.

Amning (se pkt. 4.6).

Før den første behandling indledes, alvorlig knoglemarvssuppression, defineret som et

baseline-

neutrofiltal på < 1,5 x 10

/l og/eller et trombocyttal på ≤ 100 x 10

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Den hæmatologiske toksicitet er dosisafhængig, og det samlede blodbillede, herunder trombocytter,

bør fastlægges jævnligt (se pkt. 4.2)

Som for andre cytostatika kan topotecan forårsage svær myelosuppression. Der er rapporteret om

myelosuppression, der har ført til sepsis, som igen har ført til dødsfald, efter behandling med

topotecan (se pkt. 4.8).

Topotecan-induceret netropeni kan medføre neutropenisk colitis. I kliniske studier med topotecan har

man set dødsfald på grund af neutropenisk colitis. Hos patienter, som har feber, neutropeni og et

kompatibelt mønster med mavesmerter, bør risikoen for neutropenisk colitis overvejes.

Topotecan er blevet associeret med rapporter om interstitiel lungesygdom (ILD), og nogle af disse

tilfælde har været fatale (se pkt. 4.8). Underliggende risikofaktorer inkluderer tidligere ILD, pulmonal

fibrose, lungecancer, eksponering af thorax for stråler og brug af pneumotoksiske stoffer og/eller

kolonistimulerende faktorer. Patienter bør monitoreres for pulmonale symptomer, der indikerer (ILD)

(eks. hoste, feber, dyspnø og/eller hypoxia), og topetecan bør seponeres, hvis en ny diagnose af ILD

bekræftes.

Topotecan monoterapi og topotecan i kombination med cisplatin, er sædvanligvis associeret med

klinisk relevant trombocytopeni. Dette bør overvejes når Potactasol ordineres f.eks. i tilfælde, hvor det

overvejes at behandle patienter med øget risiko for tumorblødning.

Som det ville være forventet har patienter med dårlig performancestatus (PS ≥ 1) en lavere responsrate

og en øget forekomst af komplikationer såsom feber, infektion og sepsis (se pkt 4.8). Det er vigtigt

med en omhyggelig vurdering af performancestatus ved påbegyndelse af behandling for at sikre, at

patienter ikke forværres til PS 3.

Der er ikke tilstrækkelig erfaring i brugen af topotecan til patienter med svært nedsat nyrefunktion

(kreatininclearance < 20 ml/min) eller svært nedsat leverfunktion (serumbilirubin ≥ 10 mg/dl) på

grund af cirrose. Anvendelse af topotecan til disse patienter anbefales ikke (se pkt. 4.2).

Et lille antal hepatisk svækkede patienter (serumbilirubin mellem 1,5 og 10 mg/dl) fik topotecan

1,5 mg/m

/dag intravenøst i fem dage hver tredje uge. En reduktion i clearance af topotecan blev

observeret. Der er dog ikke en tilstrækkelig mængde data tilgængelig til at kunne give en anbefaling

vedrørende dosering til denne patientgruppe (se pkt. 4.2).

Dette præparat indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. hætteglas d.v.s. hovedsageligt

”natriumfri”.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført “

in vivo

” humane farmakokinetiske interaktionsstudier.

Topotecan hæmmer ikke humane P450-enzymer (se pkt. 5.2). I et populationsstudie med intravenøs

administration havde samtidig administration af granisetron, ondansetron, morphin eller

kortikosteroider, ingen signifikant virkning på farmakokinetikken af total topotecan (aktiv og inaktiv

form).

Når topotecan gives sammen med andre kemoterapeutika, kan det være nødvendigt at reducere dosis

af de enkelte lægemidler for at forbedre tolerabiliteten. Ved kombination med platin-baseret

kemoterapi er der dog en særlig sekvens-afhængig interaktion, afhængig af om platin stoffet gives på

dag 1 eller 5 i forhold til topotecan doseringen. Hvis enten cisplatin eller carboplatin gives på dag 1 for

topotecan doseringen, skal der gives en lavere dosis af begge stoffer, for at forbedre tolerancen, i

forhold til den indivudielle dosis der kan gives af platin stofferne, hvis de gives på dag 5 for topotecan

doseringen.

Ved administration af topotecan (0,75 mg/m

legemsoverflade/dag i 5 sammenhængende dage) og

cisplatin (60 mg/m

legemsoverflade/dag på dag 1) til 13 patienter med ovariecancer, blev en svag

stigning set i AUC(12 %, n = 9) og C

(23 %, n = 11) på dag 5. Det er vurderet usandsynlig, at denne

stigning har klinisk relevans.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Kvinder i den fertile alder/kontraception til mænd og kvinder

Prækliniske studier har vist, at topotecan fremkalder embryo/fosterdødelighed og misdannelser (se

pkt. 5.3). Som for andre cytostatika kan topotecan forårsage fosterskader, hvorfor kvinder i den fertile

alder bør tilrådes at undgå graviditet, hvis de er i behandling med topotecan.

Som med al cytotoksisk kemoterapi skal patienter, der behandles med topotecan, rådes til, at de eller

deres partner skal anvende en effektiv kontraceptionsmetode.

Graviditet

Hvis topotecan anvendes under graviditet, eller hvis graviditet indtræder under behandlingen med

topotecan, skal patienten advares om den potentielle risiko for barnet.

Amning

Topotecan er kontraindiceret under amning (se pkt. 4.3). Selvom det ikke vides om topotecan udskilles

i human brystmælk, skal amning stoppes ved behandlingsstart.

Fertilitet

I reproduktionstoksiske studier med rotter er der ikke set påvirkning af fertilitet hos hverken hanner

eller hunner (se pkt. 5.3). Topotecan er dog som andre cytostatika genotoksisk, og påvirkning af

fertiliteten, herunder den mandlige fertilitet, kan ikke udelukkes.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Der er ikke foretaget undersøgelser af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene

maskiner. Forsigtighed bør dog udvises ved kørsel med motorkøretøj eller ved betjening af maskineri,

hvis træthed og asteni vedvarer.

4.8

Bivirkninger

I studier til dosisbestemmelse omfattende 523 patienter med recidiverende ovariecancer og

631 patienter med recidiverende småcellet lungecancer var den dosisbegrænsende toksicitet af

topotecanmonoterapi hæmatologisk. Toksiciteten var forudsigelig og reversibel. Der var ingen tegn på

kumulativ hæmatologisk eller non-hæmatologisk toksicitet.

Sikkerhedsprofilen fra kliniske studier med topotecan, givet i kombination med cisplatin mod

cervixcancer, er i overensstemmelse med hvad der er set ved topotecan monoterapi. Den samlede

hæmatologiske toksicitet er lavere hos patienter behandlet med topotecan i kombination med cisplatin

sammenlignet med topotecan-monotrapi, men højere end med cisplatin alene.

Flere bivirkninger blev set for topotecan givet i kombination med cisplatin. Disse bivirkninger er dog

tidligere set som følge af behandling med cisplatin-monoterapi og skyldes ikke topotecan. Cisplatin

produktinformation bør konsulteres for en komplet liste over bivirkninger associeret til brugen af

cisplatin.

De samlede sikkerhedsdata for topotecan-monoterapi fremgår herunder.

Bivirkningerne nævnt herunder er, opdelt efter systemorganklasse og absolut hyppighed (alle

indberettede hændelser). Hyppigheden defineres som: meget almindelig (≥ 1/10), almindelig (≥ 1/100,

til < 1/10), ikke almindelig (≥ 1/1.000, til < 1/100), sjælden (≥ 1/10.000, til < 1/1.000), meget sjælden

(< 1/10.000), og ikke kendte (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Inden for hver enkelt hyppighedsgruppe er bivirkningerne opstillet efter, hvor alvorlige de er. De

alvorligste bivirkninger er anført først.

Infektioner og parasitære sygdomme

Meget almindelig:

infektion

Almindelig:

sepsis

Blod og lymfesystem

Meget almindelig:

febril neutropeni

neutropeni (se mave-tarm-kanalen nedenfor)

trombocytopeni

anæmi

leukopeni

Almindelig:

pancytopeni

Ikke kendt:

alvorlig blødning (associeret med trombocytopeni)

Immunsystemet

Almindelig:

overfølsomhedsreaktion herunder udslæt

Sjælden:

anafylaktisk reaktion

angioødem

urticaria

Metabolisme og ernæring

Meget almindelig:

anoreksi (muligvis alvorlig)

Luftveje, thorax og mediastinum

Sjælden:

interstitiel lungesygdom (nogle tilfælde har været letale)

Mave-tarm-kanalen

Meget almindelig:

kvalme, opkastning og diarré (alle muligvis alvorlige)

forstoppelse

mavesmerter

mucositis

Ikke kendt:

Gastrointestinal perforation

Lever og galdeveje

Almindelig:

hyperbilirubinæmi

Hud og subkutane væv

Meget almindelig:

alopeci

Almindelig:

pruritus

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Meget almindelig:

pyreksi

asteni

træthed

Almindelig:

utilpashed

Meget sjælden:

Ekstravasation

Ikke kendt:

slimhindeinflammation

Dødsfald på grund af sepsis er rapporteret for patienter i behandling med topotecan (se pkt. 4.4)

Neutropenisk colitis, herunder letal neutropenisk colitis, er set som en komplikation til topotecan-

induceret neutropeni (se pkt. 4.4.).

Reaktionerne har været milde og har generelt ikke krævet specifik behandling.

Bivirkningerne ovenfor kan forekomme med større hyppighed hos patienter, som har en dårlig

performancestatus (se pkt. 4.4).

Hyppighederne forbundet med hæmatologiske og non-hæmatologiske bivirkninger anført nedenfor er

repræsentative for de bivirkningsrapporter, som anses for at være relateret eller muligvis relateret til

behandling med topotecan.

Hæmatologiske

Neutropeni

: Alvorlig neutropeni (neutrofiltal < 0,5 x 10

/l) under serie 1 hos 55 % af patienterne med

en varighed ≥ syv dage hos 20 % og totalt set hos 77 % af patienterne (39 % af serierne). I forbindelse

med alvorlig neutropeni forekom feber eller infektion hos 16 % af patienterne under serie 1 og totalt

set hos 23 % af patienterne (6 % af serierne). Mediantiden til indtræden af alvorlig neutropeni var

ni dage, og medianvarigheden syv dage. Alvorlig neutropeni varede længere end syv dage i 11 % af

alle serierne. Blandt alle patienter, der blev behandlet i de kliniske studier (herunder både dem med

alvorlig neutropeni og dem, der ikke udviklede alvorlig neutropeni), udviklede 11 % (4 % af serierne)

feber, og 26 % (9 % af serierne) udviklede infektion. Endvidere udviklede 5 % (1 % af serierne) af alle

de behandlede patienter sepsis (se pkt. 4.4).

Trombocytopeni:

Alvorlig trombocytopeni (trombocyttal < 25 x 10

/l) hos 25 % af patienterne (8 % af

serierne), moderat (trombocyttal mellem 25,0 og 50,0 x 10

/l) hos 25 % af patienterne (15 % af

serierne). Mediantiden før indtræden af alvorlig trombocytopeni var dag 15, og medianvarigheden var

fem dage. Der blev givet trombocyttransfusioner i 4 % af serierne. Signifikante følger af

trombocytopeni herunder letal tumorblødning er sjældent rapporteret.

Anæmi:

Moderat til alvorlig anæmi (Hb ≤ 8,0 g/dl) hos 37 % af patienterne (14 % af serierne). Der

blev givet transfusioner af røde blodlegemer til 52 % af patienterne (21 % af serierne).

Non-hæmatologiske

Hyppigt rapporterede nonhæmatologiske bivirkninger var gastrointestinale, såsom kvalme (52 %),

opkastning (32 %), diarre (18 %), obstiptation (9 %) og mucositis (14 %). Hyppigheden af alvorlig

(grad 3 eller 4) kvalme, opkastning, diarre og mucositis var henholdsvis 4, 3, 2 og 1 %.

Lette abdominalsmerter blev rapporteret hos 4 % patienterne.

Træthed blev observeret hos ca. 25 % og asteni hos 16 % af patienterne, som blev behandlet med

topotecan. Hyppigheden af alvorlig (grad 3 eller 4) træthed og asteni var i begge tilfælde 3 %.

Total eller udtalt alopecia blev observeret hos 30 % af patienterne, og partiel alopecia hos 15 % af

patienterne.

Andre alvorlige hændelser registreret som relateret til eller muligvis relateret til behandling med

topotecan var anoreksi (12 %), utilpashed (3 %) og hyperbilirubinæmi (1 %).

I sjældne tilfælde er der rapporteret overfølsomhedsreaktioner heriblandt udslæt, urticaria, angioødem

og anafylaktiske reaktioner. I kliniske studier er udslæt rapporteret hos 4 % af patienterne og pruritus

hos 1,5 % af patienterne.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Overdosering er blevet rapporteret hos patienter i behandling med intravenøs topotecan (op til 10

gange den anbefalede dosis) og topotecan kapsler (op til 5 gange den anbefalede dosis). De tegn og

symptomer der blev observeret efter overdosering var i overensstemmelse med de kendte bivirkninger

forbundet med topotecan (se pkt. 4.8). De primære komplikationer forbundet med overdosering er

knoglemarvssuppression og mucositis. Yderligere er forhøjede leverenzymer blevet rapporteret ved

overdosering med topotecan intravenøst.

Der findes ikke nogen kendt antidot mod topotecan-overdosering. Yderligere behandling bør være

som klinisk indiceret eller efter anbefaling fra Giftlinjen.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: antineoplastiske stoffer, andre antineoplastiske stoffer, ATC-kode:

L01XX17.

Virkningsmekanisme

Anti-tumor aktiviteten af topotecan involverer hæmning af topoisomerase-I, et enzym tæt involveret i

DNA replikation, da den eliminerer det torsionale belastning, der opstår foran den bevægelige

replikationsgaffel. Topotecan hæmmer topoisomerase-I ved at stabilisere det kovalente kompleks af

enzym og strengkløvet DNA, som er et intermediært produkt af den katalytiske mekanisme. Den

cellulære følge af topotecans hæmning af topoisomerase-I skyldes proteinassocierede

enkelstrengsbrud på DNA.

Klinisk virkning og sikkerhed

Relapserende ovariecancer

I et sammenlignende studie med topotecan og paclitaxel hos patienter tidligere behandlet for

ovariecancer med platinbaseret kemoterapi (henholdsvis n = 112 og n = 114), var responsraten (95 %

CI) 20,5 % (13 %, 28 %)

versus

14 % (8 %, 20 %) og mediantiden til progression var 19 uger

versus

15 uger (hazard ratio 0,7

0,6; 1,0

) for henholdsvis topotecan og paclitaxel. Median samlet

overlevelse var 62 uger for topotecan

versus

53 uger for paclitaxel (hazard ratio 0,9

0,6; 1,3

Responsraten i hele ovariecancerprogrammet (n = 392, alle tidligere behandlet med cisplatin eller

cisplatin og paclitaxel) var 16 %. I kliniske studier var mediantiden til respons 7,6-11,6 uger. Hos

patienter, der var refraktære eller som fik tilbagefald inden for 3 måneder efter cisplatinbehandling

(n = 186), var responsraten 10 %.

Disse data bør evalueres i lyset af den totale sikkerhedsprofil af lægemidlet, specielt den signifikante

hæmatologiske toksicitet (se pkt. 4.8).

En supplerende retrospektiv analyse blev udført på data fra 523 patienter med recidiverende

ovariecancer. Samlet set blev 87 fuldstændige og partielle responser observeret, heraf 13, som optrådte

mellem 5. og 6. serie, og 3, som optrådte derefter. Af de patienter, som fik flere end 6 serier

kemoterapi, fuldførte 91 % studiet som planlagt eller blev behandlet, indtil sygdommen progredierede,

og heraf blev kun 3 % ekskluderet på grund af bivirkninger.

Relapserende SCLC

I en fase III-studie (studie 478) blev oral topotecan plus best supportive care (BSC)(n = 71)

sammenlignet med BSC alene (n = 70) hos patienter, som havde tilbagefald efter 1.linje-behandling

(mediantid til progression [TTP] fra 1. linje-behandling: 84 dage for oral topotecan plus BSC, 90 dage

for BSC alene) og for hvem gentagelse af behandling med i.v. kemoterapi ikke var hensigtsmæssig. I

oral topotecan plus BSC-gruppen var der en statisistiks signifikant forbedring i samlet overlevelse

sammenlignet med gruppen med BSC alene (log-rank p = 0,0104). Den ikke-justerede hazard ratio for

oral topotecan plus BSC-gruppen i forhold til gruppen med BSC alene var 0,64 (95 % CI; 0,45; 0,90).

Medianoverlevelsen hos patienter behandlet med oral topotecan plus BSC var 25,9 uger (95 % CI

18,3; 31,6) sammenlignet med 13,9 uger (95 % CI 11,1; 18,6) for patienter, der modtog BSC alene

(p = 0,0104).

Patienternes egen rapportering af symptomer vha. ublindede vurderinger viste en klar tendens mod

symptomforbedring med oral topotecan plus BSC.

Et fase II-studie (studie 065) og et fase III-studie (studie 396) blev gennemført til vurdering af

virkningen af oral topotecan versus intravenøs topotecan til patienter, der havde oplevet tilbagefald

≥ 90 dage efter afslutningen af et tidligere behandlingsforløb med kemoterapi (se tabel 1). I

patienternes egne rapporteringer vha. en ublindet vurdering på en symptomskala i begge studier var

oral og intravenøs topotecan forbundet med samme symptomlindring hos patienter med recidiverende,

sensitiv SCLC.

Tabel 1. Oversigt over overlevelse, responsrate og tiden indtil progression hos SCLC-patienter,

der er behandlet med oral eller intravenøs topotecan.

Studie 065

Studie 396

Oral

topotecan

Intravenous

topotecan

Oral

topotecan

Intravenous

topotecan

(N = 52)

(N = 54)

(N = 153)

(N = 151)

Medianoverlevelse (uger)

32.3

25.1

33.0

35.0

(95 % CI)

(26.3, 40.9)

(21.1, 33.0)

(29.1, 42.4)

(31.0, 37.1)

Hazard ratio (95 % CI)

0.88 (0.59, 1.31)

0.88 (0.7, 1.11)

Responsrate (%)

23.1

14.8

18.3

21.9

(95 % CI)

(11.6, 34.5)

(5.3, 24.3)

(12.2, 24.4)

(15.3, 28.5)

Forskel i responserate

(95 % CI)

8.3 (-6.6, 23.1)

-3.6 (-12.6, 5.5)

Mediantid indtil

progression (uger)

14.9

13.1

11.9

14.6

(95 % CI)

(8.3, 21.3)

(11.6, 18.3)

(9.7, 14.1)

(13.3, 18.9)

Hazard ratio (95 % CI)

0.90 (0.60, 1.35)

1.21 (0.96, 1.53)

N = antal behandlede patienter.

CI = konfidensinterval.

I en andet randomiseret fase III-studie som sammenlignede intravenøs (i.v.) topotecan med

cyclophosphamid, doxorubicin og vincristin (CAV) hos patienter med recidiverende, sensitiv SCLC,

var den samlede responsrate 24,3 % for topotecan sammenlignet med 18,3 % for CAV gruppen.

Mediantid til progression var ens i de to grupper (13,3 uger henholdsvis 12,3 uger).

Medianoverlevelsen for de to grupper var 25,0 henholdsvis 24,7 uger. Hazard ratio for overlevelse

med intravenøs topotecan relativt til CAV var 1,04 (95 % CI 0,78; 1,40).

Responsraten for topotecan i det kombinerede program for småcellet lungecancer [n = 480] for

patienter med recidiverende sygdom efter førstebehandling var 20,2 %. Medianoverlevelsen var

30,3 uger (95 % CI: 27,6; 33,4).

I en population af patienter med refraktær SCLC (dem som ikke responderer på førstebehandling) var

responsraten for topotecan 4,0 %.

Cervixcancer

I et randomiseret, sammenlignende fase III-studie, udført af Gynaecologic Oncology Group

(GOG 0179), blev topotecan + cisplatin (n = 147) sammenlignet med cisplatin alene (n = 146) for

behandling af histologisk bekræftet, persisterende, recidiverende eller stadium IVB-cervixcancer, hvor

kurativ behandling med kirurgi og/eller stråleterapi ikke var vurderet hensigtsmæssig. Behandling med

topotecan + cisplatin resulterede i en statistisk signifikant forlængelse af den samlede overlevelse i

forhold til cisplatin-monoterapi efter justering for interimanalyser (Log-rank p = 0,033).

Tabel 2 Resultater studie GOG-0179

ITT-population

Cisplatin 50 mg/m

2

på dag 1,

hver 21. dag

Cisplatin 50 mg/m2 på dag 1 +

Topotecan 0,75 mg/m2 på dag 1-3,

hver 21. dag

Overlevelse (mdr.)

(n = 146)

(n = 147)

Median (95 % CI)

6,5 (5,8; 8,8)

9,4 (7,9; 11,9)

Hazard ratio (95 % CI)

0,76 (0,59; 0,98)

Log rank p-værdi

0,033

Patienter uden forudgående cisplatin kemo/stråleterapi

cisplatin

topotecan/cisplatin

Overlevelse (mdr.)

(n = 46)

(n = 44)

Median (95 % CI)

8,8 (6,4; 11,5)

15,7 (11,9; 17,7)

Hazard ratio (95 % CI)

0,51 (0,31; 0,82)

Patienter med forudgående cisplatin kemo/stråleterapi

cisplatin

topotecan/cisplatin

Overlevelse (mdr.)

(n = 72)

(n = 69)

Median (95 % CI)

5,9 (4,7; 8,8)

7,9 (5,5; 10,9)

Risikoforhold (95 % CI)

0,85 (0,59; 1,21)

For patienter (n = 39) med recidiv inden for 180 dage efter kemo/stråleterapi med cisplatin, var

medianoverlevelsen i den gruppe, der fik topotecan + cisplatin 4,6 mdr. (95 % CI: 2,6; 6,1) versus

4,5 mdr. (95 % CI: 2,9; 9,6) for gruppen, der fik cisplatin alene og med en hazard ratio på

1,15 (0,59;2,23).

For de patienter (n = 102) med recidiv efter 180 dage, var medianoverlevelse i gruppen, der fik

topotecan + cisplatin 9,9 mdr. (95 % CI: 7; 12,6) versus 6,3 mdr. (95 % CI: 4,9; 9,5) for gruppen, der

fik cisplatin alene og med en hazard ratio på 0,75 (0,49; 1,16).

Pædiatrisk population

Administration af topotecan til den pædiatriske population er undersøgt, men kun begrænsede data om

virkning og sikkerhed er tilgængelige.

I et ikke blindet studie af børn (n = 108; aldersgruppe: børn op til 16 år) med recidiverende eller

progredierende solide tumorer, blev topotecan administreret med en startdosis på 2,0 mg/m2 som

intravenøs infusion over 30 minutter i 5 dage. Behandlingen blev gentaget hver 3. uge i op til et år

afhængig af terapirespons. Følgende tumortypervar inkluderet: Ewing’s sarkom/primitiv

neuroektoderm tumor, neuroblastoma, osteoblastoma og rhabdomyosarcoma. Antitumoraktivitet blev

vist primært hos patienter med neuroblastoma. Toksiciteten af topotecan hos børn med recidiverende

og refraktære solide tumorer svarende til, hvad der tidligere er set for voksne patienter. I dette studie

fik 46 patienter (43 %) G-CSF over 192 (42,1 %) serier. 65 patienter (60 %) fik transfusion af pakket

blod og 50 patienter (46 %) fik transfusion af trombocytter henholdsvis over 139 og 159 serier

(henholdsvis 30,5 % og 34,9 %). På baggrund af den toksiske grænseværdi for myelosuppression blev

den maximalt tolererede dosis (MTD) fastsat til 2,0 mg/m2/dag med G-CSF og 1,4 mg/m2/dag uden

GCSF i et farmakokinetisk studie hos børn med refraktære solide tumorer (se pkt. 5.2)

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Fordeling

Efter intravenøs administration af topotecandoser på 0,5 til 1,5 mg/m

, som 30 minutters infusion

dagligt i 5 dage, viste topotecan en høj plasmaclearance på 62 l/time (SD 22), hvilket svarer til ca. 2/3

af blodgennemstrømning gennem leveren. Topotecan havde ligeledes et højt distributionsvolumen på

omkring 132 l (SD 57), samt en relativ kort halveringstid på 2-3 timer. Sammenligning af

farmakokinetiske parametre viste ingen farmakokinetiske ændringer i løbet af de 5 doseringsdage.

Arealet under kurven (AUC) øges omtrent proportionalt med dosisforøgelsen. Der sås ringe eller

ingen akkumulering af topotecan efter gentagen daglig dosering og der var ingen tegn på ændring i

farmakokinetikken efter multiple doser. Prækliniske studier tyder på, at topotecans

plasmaproteinbinding var lav (35 %), og fordelingen mellem blodceller og plasma var rimelig

homogen.

Biotransformation

Eliminationen af topotecan er kun delvist undersøgt hos mennesker. En vigtig eliminationsvej for

topotecan var hydrolyse af laktonringen, så der dannes ringåbnet carboxylat.

Metabolisme udgør < 10 % af topotecans eliminering. En N-desmethyl metabolit, som i et cellebaseret

assay har vist sig at have samme eller mindre aktivitet end lægemiddelstoffet, er fundet i urin, plasma

og fæces. Det gennemsnitlige forhold mellem hovedmetabolitten og lægemiddelstoffets AUC var

< 10 % for såvel topotecan som topotecanlaketon. En O-glucuroniseret metabolit af topotecan og

N-desmethyl topotecan er identificeret i urin.

Elimination

Overordnet genvinding af topotecan-relateret materiale efter fem daglige doser af topotecan var 71 til

76 % af den administrerede intravenøse dosis. Omtrent 51 % blev udskilt som uomdannet topotecan

og 3 % blev udskilt som N-desmethyl topotecan i urinen. Fæcal eliminering af uomdannet topotecan

udgjorde 18 % mens fæcal eliminering af N-desmethyl topotecan var 1,7 %. Samlet set, bidrog

N-desmethyl metabolitten i gennemsnit mindre end 7 % (interval 4-9 %) til det topotecan-relaterede

materiale i urin og fæces, som der kunne gøres rede for. Topotecan-O-glucuronid og N-desmethyl

topotecan O glucuronid i urinen var mindre end 2,0 %.

In vitro

data på humane levermikrosomer indikerer dannelsen af små mængder af N-demethyleret

topotecan.

In vitro

hæmmede topotecan hverken de menneskelige P450-enzymer CYP1A2, CYP2A6,

CYP2C8/9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E, CYP3A og CYP4A eller de menneskelige cytosoliske

enzymer dihydropyrimidin eller xanthinoxidase.

Ved administration i kombination med cisplatin (cisplatin dag 1, topotecan dag 1 til 5) blev

topotecanclearance reduceret på dag 5 sammenlignet med dag 1 (19,1 l/time/m

legemsoverflade

sammenlignet med 21,3 l/h/ m

legemsoverflade [n = 9]) (se pkt. 4.5)

Særlige patientgrupper

Nedsat leverfunktion

Plasmaclearance hos patienter med nedsat leverfunktion (serum bilirubin mellem 1,5 og 10 mg/dl)

faldt til ca. 67 % sammenlignet med en kontrolgruppe af patienter. Halveringstiden for topotecan steg

med ca. 30 %, men der observeredes ingen åbenbar ændring i distributionsvolumen. Plasmaclearance

af total topotecan (aktiv eller inaktiv form) hos patienter med nedsat leverfunktion faldt kun ca. 10 %

sammenlignet med kontrolgruppen.

Nedsat nyrefunktion

Plasmaclearance hos patienter med nedsat nyrefunktion (kreatinin-clearance på 41-60 ml/min) faldt til

ca. 67 % sammenlignet med kontrolgruppen. Distributionsvolumen faldt en anelse, hvorved

halveringstiden kun steg 14 %. Hos patienter med moderat nedsat nyrefunktion faldt topotecan

plasmaclearance til 34 % af værdien for kontrolgruppens patienter. Den gennemsnitlige halveringstid

steg fra 1,9 time til 4,9 time.

Alder/vægt

I et populationsstudie havde et antal faktorer, herunder alder, vægt og ascites ingen signifikant

virkning på clearance af total topotecan (aktiv og inaktiv form).

Pædiatrisk population

Farmakokinetiken af topotecan givet som intravenøs infusion over 30 minutter i 5 dage er undersøgt i

to studier. Et studie med et doseringsinterval på 1,4 til 2,4 mg/m

/dag til børn (fra 2 år og op til 12 år;

n = 18), til unge (fra 12 år op til 16 år; n = 9) og yngre voksne (fra 16 år op til 21 år; n = 9) med

refraktære solide tumorer. Det andet studie med et doseringsinterval på 2,0 til 5,2 mg/m

til børn

(n = 8), unge (n = 3) og yngre voksne (n = 3) med leukæmi. Der var i disse studier ikke nogen synlige

forskelle i farmakokinetiken af topotecan hos børn, unge og yngre voksne med solide tumorer eller

leukæmi, men data er for begrænset til en difinitiv konklusion.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Som følge af dets virkemåde er topotecan genotoksisk over for pattedyrsceller (lymfomceller hos mus

og lymfocytter hos mennesker)

in vitro

samt knoglemarvsceller hos mus

in vivo

. Topotecan har også

vist sig at forårsage embryo- og fosterdødelighed, når det gives til rotter og kaniner.

I reproduktionstoksiske studier af topotecan til rotter sås ingen virkning på fertiliteten hos hverken

hanner eller hunner. Hos hunnerne blev dog set super-ovulation og let forhøjede præimplantationstab.

Det carcinogene potentiale af topotecan er ikke undersøgt.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Mannitol (E421)

Vinsyre (E334)

Natriumhydroxid

Saltsyre (E507)

6.2

Uforligeligheder

Dette lægemiddel må ikke blandes med andre lægemidler end dem, der er anført under pkt. 6.6.

6.3

Opbevaringstid

Hætteglas

4 år.

Rekonstitueret og fortyndet opløsning

Den fysiske og kemiske stabilitet af koncentratet er påvist i 24 timer ved 25 ± 2° C, under normale

lysforhold, og i 24 timer ved 2 til 8° C når det er beskyttet mod lys.

Den fysiske og kemiske stabilitet af opløsningen

efter fortynding

af koncentratet i natriumchlorid

9 mg/ml (0,9 %) opløsning til injektion eller 50 mg/ml (5 %) glucoseopløsning til infusion er påvist i

4 timer ved 25 ± 2° C under normale lysforhold. De testede opløsninger blev opbevaret i henholdsvis

12 timer og 24 timer ved 25 ± 2° C efter rekonstitution og derefter fortyndet.

Fra et mikrobiologisk synspunkt, skal produktet anvendes omgående. Hvis det ikke anvendes

omgående, er ansvaret for i-brug-tid og opbevaringsbetingelser forud for anvendelse brugers og vil

normalt ikke være længere end 24 timer ved 2 til 8 °C, medmindre rekonstituering/fortynding er

foretaget under kontrollerede og validerede aseptiske forhold.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevar hætteglasset i den ydre karton for at beskytte mod lys.

For information om opbevaringsforhold for det rekonstituerede og fortyndede lægemiddel, se pkt. 6.3.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Potactasol 1 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Type I farveløst hætteglas (5 ml) med grå brombutylprop og aluminiumsforsegling med plastik flip-off

låg indeholdende 1 mg topotecan.

Potactasol 4 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Type I farveløst hætteglas (8 ml) med grå brombutylprop og aluminiumsforsegling med plastik flip-off

låg indeholdende 4 mg topotecan.

Hvert hætteglas kan være beklædt med et beskyttelsesskjold.

Potactasol fås i pakninger med 1 hætteglas

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Potactasol 1 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Indholdet af Potactasol 1 mg hætteglas skal rekonstitueres med 1,1 ml vand til injektionsvæsker. Det

klare koncentrat, hvis farve er lys gul, giver 1 mg topotecan pr. ml, da Potactasol 1 mg indeholder et

overskud på 10 %.

Yderligere fortynding af den rekonstituerede opløsning med enten natriumchlorid 9 mg/ml (0,9 %)

eller 5 % w/v glucose, er påkrævet for at opnå en endelig koncentration på mellem

25 og 50 mikrogram/ml.

Potactasol 4 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Indholdet af Potactasol 4 mg hætteglas skal rekonstitueres med 4 ml vand til injektionsvæsker. Det

klare koncentrat, hvis farve er lys gul, giver 1 mg topotecan pr. ml.

Yderligere fortynding af den rekonstituerede opløsning med enten natriumchlorid 9 mg/ml (0,9 %)

eller 5 % w/v glucose, er påkrævet for at opnå en endelig koncentration på mellem

25 og 50 mikrogram/ml.

De normale procedurer for korrekt håndtering og bortskaffelse af anticancermedicin skal overholdes,

dvs.:

Personale skal oplæres i rekonstitution og fortynding af medikamentet.

Gravide kvinder blandt personalet må ikke arbejde med dette medikament.

Personale, som håndterer dette medikament under rekonstitution og fortynding skal bære

beskyttelsesdragt, herunder maske, beskyttelsesbriller og handsker.

Hvis man ved et uheld får medikamentet på huden eller i øjnene, skal der straks skylles med

rigelige mængder vand.

Alle genstande brugt under håndtering eller rengøring, herunder handsker, skal anbringes i

højrisikoaffaldsposer, beregnet til forbrænding ved høj temperatur.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegi 76-78

IS-220 Hafnarfjordur

Island

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

Potactasol 1 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

EU/1/10/660/001

Potactasol 4 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

EU/1/10/660/002

9.

DATO FOR FØRSTE MAKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 6. januar 2011

Dato for seneste fornyelse: 5. oktober 2015

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu

30 Churchill Place Canary Wharf London E14 5EU United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/607222/2015

EMEA/H/C/002282

EPAR - sammendrag for offentligheden

Potactasol

topotecan

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for

Potactasol. Det forklarer, hvordan Udvalget for Lægemidler til Mennesker (CHMP) vurderede

lægemidlet og nåede frem til sin udtalelse til fordel for udstedelse af en markedsføringstilladelse og til

sine anbefalinger om, hvordan Potactasol skal anvendes.

Hvad er Potactasol?

Potactasol er et lægemiddel, der indeholder det aktive stof topotecan. Det fås som et pulver, der

blandes til en opløsning til infusion (drop i en vene).

Potactasol er et "generisk lægemiddel". Det betyder, at Potactasol er identisk med et

"referencelægemiddel", der allerede er godkendt i Den Europæiske Union, og som hedder Hycamtin.

Der kan indhentes yderligere oplysninger om generiske lægemidler i dokumentet med spørgsmål og

svar her

Hvad anvendes Potactasol til?

Potactasol er et lægemiddel mod kræft. Det anvendes som eneste lægemiddel til behandling af

patienter med:

metastatisk kræft i æggestokkene (når canceren har bredt sig til andre dele af kroppen). Det

anvendes, når mindst en anden behandling ikke har virket

småcellet lungekræft, når kræften er vendt tilbage. Det anvendes, når det ikke anbefales at

gentage den oprindelige behandling.

Det anvendes også sammen med cisplatin (et andet lægemiddel mod kræft) til behandling af kvinder

med livmoderhalskræft ved tilbagefald af sygdommen efter strålebehandling, og når sygdommen er

fremskreden (kræften har spredt sig fra livmoderhalsen).

Lægemidlet udleveres kun efter recept.

Potactasol

EMA/607222/2015

Side 2/3

Hvordan anvendes Potactasol?

Behandling med Potactasol bør kun gives under overvågning af en læge med erfaring i anvendelse af

kemoterapi. Infusionerne bør indgives på en specialiseret kræftafdeling.

Hvilken dosis Potactasol, som skal anvendes, afhænger af den pågældende kræfttype og patientens

vægt og højde. Når Potactasol anvendes alene til behandling af kræft i æggestokkene, gives det ved

infusion i løbet af 30 minutter. Ved behandling af både kræft i æggestokkene og lungekræft gives

Potactasol hver dag i fem dage med et interval på tre uger mellem starten på hvert forløb.

Behandlingen kan fortsætte, indtil sygdommen forværres.

Når Potactasol anvendes sammen med cisplatin til behandling af livmoderhalskræft, indgives det som

en infusion på dag 1, 2 og 3 (cisplatin gives på dag 1). Dette gentages hver 21. dag, indtil patienten

har fået seks kure, eller indtil sygdommen forværres.

Det kan være nødvendigt at tilpasse dosen af Potactasol eller udsætte behandlingen afhængigt af

bivirkningerne. De nærmere oplysninger fremgår af produktresuméet (også en del af denne EPAR).

Hvordan virker Potactasol?

Det aktive stof i Potactasol, topotecan, er et lægemiddel mod kræft, der tilhører gruppen af

"topoisomerasehæmmere". Det blokerer et enzym, der kaldes topoisomerase I, og som har betydning

for delingen af DNA. Når enzymet blokeres, går DNA-strengene i stykker. Det forhindrer kræftcellerne i

at dele sig, og de dør efterhånden. Potactasol påvirker også andre celler end kræftcellerne, hvilket

medfører bivirkninger.

Hvordan blev Potactasol undersøgt?

Virksomheden har fremlagt data fra faglitteraturen om topotecan. Der krævedes ingen supplerende

undersøgelser, eftersom Potactasol er et generisk lægemiddel, der indgives ved infusion og indeholder

det samme aktive stof som referencelægemidlet Hycamtin.

Hvilken fordel og risiko er der forbundet med Potactasol?

Da Potactasol er et generisk lægemiddel, som er bioækvivalent med referencelægemidlet, anses

benefit/risk-forholdet for at være det samme som for referencelægemidlet.

Hvorfor blev Potactasol godkendt?

CHMP konkluderede, at Potactasol i overensstemmelse med EU's krav har vist sig at være

sammenligneligt med Hycamtin. Det var derfor CHMP's opfattelse, at fordelene opvejer de

identificerede risici, som for Hycamtin. Udvalget anbefalede udstedelse af markedsføringstilladelse for

Potactasol.

Andre oplysninger om Potactasol

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Potactasol den 6. januar 2011.

Den fuldstændige EPAR for Potactasol findes på agenturets websted under

ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. Hvis du ønsker yderligere

Potactasol

EMA/607222/2015

Side 3/3

oplysninger om behandling med Potactasol, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR)

eller kontakte din læge eller dit apotek.

Den fuldstændige EPAR for referencelægemidlet findes også på agenturets websted.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 10-2015.

Andre produkter

search_alerts

share_this_information