Peyona (previously Nymusa)

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel PIL
Produktets egenskaber SPC
Offentlige vurderingsrapport PAR
Aktiv bestanddel:
Koffeincitrat
Tilgængelig fra:
Chiesi Farmaceutici SpA
ATC-kode:
N06BC01
INN (International Name):
caffeine
Terapeutisk gruppe:
Psychoanaleptics,
Terapeutisk område:
Apnø
Terapeutiske indikationer:
Behandling af primær apnø af præmature nyfødte.
Produkt oversigt:
Revision: 9
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/001014
Autorisation dato:
2009-07-02
EMEA kode:
EMEA/H/C/001014

Dokumenter

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk
Produktresumé Produktresumé - bulgarsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk
Produktresumé Produktresumé - spansk
Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk
Produktresumé Produktresumé - tjekkisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk
Produktresumé Produktresumé - estisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk
Produktresumé Produktresumé - græsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk
Produktresumé Produktresumé - engelsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk
Produktresumé Produktresumé - fransk
Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk
Produktresumé Produktresumé - italiensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk
Produktresumé Produktresumé - lettisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk
Produktresumé Produktresumé - litauisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk
Produktresumé Produktresumé - ungarsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk
Produktresumé Produktresumé - maltesisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk
Produktresumé Produktresumé - hollandsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk
Produktresumé Produktresumé - polsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk
Produktresumé Produktresumé - portugisisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk
Produktresumé Produktresumé - rumænsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk
Produktresumé Produktresumé - slovakisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk
Produktresumé Produktresumé - slovensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk
Produktresumé Produktresumé - finsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk
Produktresumé Produktresumé - svensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk bokmål
Produktresumé Produktresumé - norsk bokmål
Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk
Produktresumé Produktresumé - islandsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk
Produktresumé Produktresumé - kroatisk

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

Peyona 20

mg/ml opløsning til infusion og oral opløsning

caffeincitrat

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden Deres nyfødte barn begynder at få behandling med

dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

Spørg Deres spædbarns læge, hvis der er mere, De vil vide.

Kontakt Deres spædbarns læge, hvis Deres spædbarn får bivirkninger, herunder bivirkninger,

som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal De vide, før Deres spædbarn begynder at få Peyona

Sådan vil Deres spædbarn få Peyona

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Peyona indeholder det aktive stof caffeincitrat, som stimulerer centralnervesystemet og tilhører en

gruppe lægemidler, der kaldes metylxantiner.

Peyona anvendes til behandling af afbrudt åndedræt hos for tidligt fødte spædbørn (primær apnø hos

præmature nyfødte børn).

Disse korte perioder, hvor for tidligt fødte spædbørn holder op med at trække vejret, skyldes, at

spædbarnets åndedrætscentre ikke er fuldt udviklede. Det er påvist, at dette lægemiddel reducerer

antallet af episoder med afbrudt åndedræt hos for tidligt fødte spædbørn.

2.

Det skal de vide, før

Deres spædbarn

begynder at få Peyona

Brug ikke Peyona:

Hvis Deres nyfødte spædbarn er allergisk over for caffeincitrat eller et af de øvrige

indholdsstoffer i dette lægemiddel (se punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt Deres spædbarns læge, før Deres nyfødte barn begynder at få Peyona.

Før behandling med Peyona for primær apnø hos for tidligt fødte spædbørn påbegyndes, skal alle

andre årsager til apnø være udelukket eller korrekt behandlet af Deres spædbarns læge.

Peyona bør anvendes med forsigtighed. Fortæl det til Deres spædbarns læge:

Hvis Deres nyfødte barn lider af krampeanfald

Hvis Deres nyfødte barn lider af hjertesygdom

Hvis Deres nyfødte barn har nyre- eller leverproblemer

Hvis Deres nyfødte barn ofte gylper

Hvis Deres nyfødte barn producerer mere urin end sædvanlig

Hvis Deres nyfødte barn har nedsat vægtøgning eller nedsat fødeindtag

Hvis De (moderen) indtog caffein inden fødslen

Brug af anden medicin sammen med Peyona

Fortæl det altid til Deres spædbarns læge, hvis Deres nyfødte barn får anden medicin eller har fået det

for nylig.

Fortæl det altid til Deres spædbarns læge, hvis Deres nyfødte barn tidligere er blevet behandlet med

teofyllin.

Deres spædbarn må ikke få følgende lægemidler under behandlingen med Peyona, uden at De først har

talt med Deres spædbarns læge herom. Lægen vil måske være nødt til at justere dosis eller udskifte et

af lægemidlerne med et andet:

- teofyllin (anvendes til behandling af åndedrætsbesvær)

- doxapram (anvendes til behandling af åndedrætsbesvær)

- cimetidin (anvendes til behandling af mavesygdom)

- ketoconazol (anvendes til behandling af svampeinfektioner)

- fenobarbital (anvendes til behandling af epilepsi)

- fenytoin (anvendes til behandling af epilepsi)

Dette lægemiddel kan øge risikoen for alvorlig tarmsygdom med blod i afføringen (nekrotiserende

enterocolitis), når det anvendes sammen med lægemidler, der anvendes til behandling af mavesygdom

(som for eksempel antihistamin H2-receptorblokkere eller protonpumpehæmmere, der nedsætter

dannelsen af mavesyre).

Graviditet og amning

Hvis De (moderen) ammer, mens Deres spædbarn behandles med Peyona, bør De ikke drikke kaffe

eller indtage andre produkter, der indeholder store mængder caffein, da caffein passerer over i

modermælken.

Peyona indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium per dosis; dvs. at det kan betragtes

som ‘natrium-frit’.

3.

Sådan vil Deres spædbarn få Peyona

Peyona bør kun anvendes i en intensivafdeling for nyfødte, hvor passende faciliteter til

overvågning af patienten er tilgængelige. Behandlingen bør påbegyndes af en læge, der har

erfaring i intensiv behandling af nyfødte.

Dosis

Deres spædbarns læge vil ordinere den mængde Peyona, der passer til Deres spædbarns vægt.

Startdosen er 20 mg per kg legemsvægt (svarende til 1 ml per kg legemsvægt).

Vedligeholdelsesdosen er 5 mg per kg legemsvægt (svarende til 0,25 ml per kg legemsvægt) hver 24.

time.

Anvendelsesmåde og administrationsvej

Peyona vil blive indgivet ved kontrolleret intravenøs infusion ved hjælp af en sprøjte-infusionspumpe

eller en anden infusionsanordning, der kan give afmålte doser. Denne metode kaldes også et “drop”.

Nogle af doserne (vedligeholdelsesdoserne) kan gives gennem munden.

Det kan være nødvendigt, at lægen regelmæssigt i løbet af behandlingen tager en blodprøve og

kontrollerer niveauet af caffein i spædbarnets blod for at undgå forgiftning.

Behandlingens varighed

Deres spædbarns læge vil tage stilling til, nøjagtigt hvor længe Deres nyfødte spædbarn skal fortsætte

behandlingen med Peyona.

Hvis Deres spædbarn har 5 til 7 dage uden apnø, stopper lægen behandlingen.

Hvis Deres nyfødte spædbarn har fået for meget Peyona

Deres nyfødte barn kan få feber, hurtigt åndedræt (takypnø), blive anspændt, få muskelrystelser, kaste

op, få for højt niveau af sukker i blodet (hyperglykæmi), få for lavt niveau af kalium i blodet

(hypokaliæmi), få høje niveauer i blodet af visse kemikalier (urea), forhøjet antal af visse celler

(leukocytter) i blodet samt krampeanfald, hvis Deres nyfødte barn får mere caffeincitrat end det bør.

Hvis dette sker, skal behandlingen med Peyona omgående afbrydes, og Deres læge vil behandle

overdoseringen.

Spørg Deres spædbarns læge, hvis der er noget, De er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Det kan

imidlertid være vanskeligt at skelne bivirkningerne fra hyppige komplikationer, der forekommer hos

for tidligt fødte spædbørn og komplikationer på grund af sygdommen.

Mens Deres nyfødte spædbarn er i behandling med Peyona, kan han/hun få nogle af følgende

reaktioner:

Alvorlige bivirkninger

Bivirkninger,

hvor hyppigheden ikke kan vurderes ud fra tilgængelige data

- alvorlig tarmsygdom med blod i afføringen (nekrotiserende enterocolitis)

Deres spædbarns læge kan også anse følgende andre bivirkninger for at være alvorlige i forbindelse

med den globale kliniske vurdering.

Andre bivirkninger

Almindeligt

indberettede bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 10 mennesker)

- lokale betændelsesreaktioner ved infusionsstedet

- hjerteforstyrrelser som for eksempel hurtige hjerteslag (takykardi)

- ændring i sukkerindholdet i blod eller serum (hyperglykæmi)

Ikke almindeligt

indberettede bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 100 mennesker)

- stimulering af centralnervesystemet som for eksempel krampeanfald

- hjerteforstyrrelser som for eksempel uregelmæssige hjerteslag (arytmi)

Sjældent

indberettede bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 1.000 mennesker)

- allergiske reaktioner

Bivirkninger,

hvor hyppigheden ikke kan vurderesrud fra data

- infektion i blodet (sepsis)

- ændring i sukkerindholdet i blod eller serum (hypoglykæmi), nedsat vækst, fødevareintolerans

(abnorm reaktion i forbindelse med fødeindtagelse)

- stimulering af centralnervesystemet såsom irritabilitet, nervøsitet og rastløshed; hjerneskade

- døvhed

- gylpning, øget overløb fra maven

- øget urinproduktion, stigning i visse stoffer i urinen (natrium og kalcium)

- ændringer i blodprøver (reduceret niveau af hæmoglobin efter langvarig behandling og reduceret

skjoldbruskkirtelhormon ved starten af behandlingen)

Indberetning af bivirkninger

Hvis Deres nyfødte barn får bivirkninger, bør De tale med Deres spædbarns læge. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De kan også indberette bivirkninger

direkte til Sundhedsstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V. Ved at

indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette

lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i

den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Alle ampuller med parenterale opløsninger skal undersøges visuelt for partikler i væsken inden indgivelse.

Efter at ampullen er åbnet, skal indholdet anvendes omgående.

6.

Pakningstørrelser og yderligere oplysninger

Peyona indeholder:

Aktivt stof: caffeincitrat.

Hver ml indeholder 20 mg caffeincitrat (svarende til 10 mg/ml caffein (base)).

Hver 1 ml ampul indeholder 20 mg caffeincitrat (svarende til 10 mg caffein (base)).

Hver 3 ml ampul indeholder 60 mg caffeincitrat (svarende til 30 mg caffein (base)).

Øvrige indholdsstoffer: citronsyre, natriumcitrat og vand til injektion.

Udseende og pakningsstørrelser

Peyona er en injektionsvæske, opløsning og en oral opløsning.

Peyona er en klar, farveløs opløsning, der leveres i glasampuller. Hver karton indeholder 10 ampuller.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Chiesi Farmaceutici S.p.A,

Via Palermo 26/A,

43122 Parma,

Italien

Fremstiller (batchfrigivelse)

Alfasigma S.p.A.,

Via Enrico Fermi 1,

Alanno (PE)

Italien

Chiesi Pharmaceuticals GmbH,

Gonzagagasse 16/16,

A-1010 Wien

Østrig

Hvis De ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal De henvende Dem til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

Chiesi sa/nv

Tél/Tel: + 32 (0)2 788 42 00

Lietuva

Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Tel: + 43 1 4073919

България

Luxembourg/Luxemburg

Chiesi Bulgaria EOOD

Тел.: +359 29201205

Chiesi sa/nv

Tél/Tel: + 32 (0)2 788 42 00

Česká republika

Chiesi CZ s.r.o.

Tel: + 420 261221745

Magyarország

Chiesi Hungary Kft.

Tel.:++36-1-429 1060

Danmark

Chiesi Pharma AB

Tlf: + 46 8 753 35 20

Malta

Chiesi Farmaceutici S.p.A

Tel: + 39 0521 2791

Deutschland

Chiesi GmbH

Tel: + 49 40 89724-0

Nederland

Chiesi Pharmaceuticals B.V.

Tel: +31 88 501 64 00

Eesti

Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Tel: + 43 1 4073919

Norge

Chiesi Pharma AB

Tlf: + 46 8 753 35 20

Ελλάδα

Chiesi Hellas AEBE

Τηλ: + 30 210 6179763

Österreich

Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Tel: + 43 1 4073919

España

Chiesi España, S.A.U.

Tel: + 34 93 494 8000

Polska

Chiesi Poland Sp. z.o.o.

Tel.: +48 22 620 1421

France

Chiesi S.A.S

Tél: + 33 1 47688899

Portugal

Angelini Farmacêutica, Lda

Tel: + 351 214 148 300

Hrvatska

Providens d.o.o.

Tel.: +385 (1) 48 74 500

România

Chiesi Romania S.R.L.

Tel: + 40 212023642

Ireland

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Tel: + 39 0521 2791

Slovenija

Chiesi Slovenija d.o.o.

Tel: ++386-1-43 00 901

Ísland

Chiesi Pharma AB

Sími: +46 8 753 35 20

Slovenská republika

Chiesi Slovakia s.r.o.

Tel: ++421 259300060

Italia

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Tel: + 39 0521 2791

Suomi/Finland

Chiesi Pharma AB

Puh/Tel: +46 8 753 35 20

Κύπρος

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

ηλ

: + 39 0521 2791

Sverige

Chiesi Pharma AB

Tel: +46 8 753 35 20

Latvija

Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Tel: + 43 1 4073919

United Kingdom

Chiesi Ltd

Tel: + 44 (0)161 488 5555

Denne indlægsseddel blev senest ændret:

De kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu/.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale. Disse oplysninger børe også

fremsendes til EMA/Sundhedsstyrelsen.

Der findes detaljerede oplysninger i det medfølgende Produktresumé fra PEYONA.

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Peyona 20 mg/ml infusionsvæske, opløsning og oral opløsning

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver ml indeholder 20 mg caffeincitrat (svarende til 10 mg caffein).

Hver 1 ml ampul indeholder 20 mg caffeincitrat (svarende til 10 mg caffein).

Hver 3 ml ampul indeholder 60 mg caffeincitrat (svarende til 30 mg caffein).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Infusionsvæske, opløsning.

Oral opløsning.

Klar, farveløs, vandig opløsning med pH=4,7.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Behandling af primær apnø hos præmature nyfødte børn.

4.2

Dosering og administration

Behandlingen med caffeincitrat skal initieres af en læge med erfaring i intensiv neonatal behandling.

Behandlingen bør kun administreres i en neonatal intensivafdeling med passende faciliteter til

overvågning og monitorering af patienten.

Dosering

Det anbefalede dosisregimen til spædbørn, der ikke tidligere er blevet behandlet, er en loading-dosis

på 20 mg caffeincitrat per kg legemsvægt, administreret ved langsom infusion over 30 minutter ved

brug af en sprøjte-infusionspumpe eller en anden infusionsanordning, der kan give afmålte doser. Efter

et tidsinterval på 24 timer kan der administreres vedligeholdelsesdoser på 5 mg per kg legemsvægt,

administreret ved langsom intravenøs infusion over 10 minutter hver 24. time. Alternativt kan der

administreres vedligeholdelsesdoser på 5 mg per kg legemsvægt ved oral administration som for

eksempel gennem en nasogastrisk sonde hver 24. time.

Den/de anbefalede loading-dosis(er) og vedligeholdelsesdoser af caffeincitrat fremgår af følgende

tabel, der præciserer forholdet mellem injektionsvolumener og administrerede doser, udtrykt som

caffeincitrat.

Dosis udtrykt som caffeinbase er halvdelen af dosis udtrykt som caffeincitrat (20 mg caffeincitrat

svarer til 10 mg caffeinbase).

Dosis af

caffeincitrat

(volumen)

Dosis af caffeincitrat

(mg/kg legemsvægt)

Administrationsvej

Hyppighed

Loading-dosis

1,0 ml/kg

legemsvægt

20 mg/kg legemsvægt

Intravenøs infusion

(over 30 minutter)

Én gang

Vedligehol-

delsesdosis *

0,25 ml/kg

legemsvægt

5 mg/kg legemsvægt

Intravenøs infusion

(over 10 minutter) eller

ved oral administration

Hver 24.

time *

* Startende 24 timer efter loading-dosen

Hos præmature nyfødte børn med utilstrækkelig klinisk respons til det anbefalede loading-dosis kan

der gives endnu en loading-dosis på maksimalt 10 - 20 mg/kg efter 24 timer.

I tilfælde af utilstrækkelig respons kan en højere vedligeholdelsesdosis på 10 mg/kg kropsvægt

overvejes, idet der tages højde for den potentielle akkumulering af caffein i forbindelse med den lange

halveringstid hos præmature nyfødte børn og den progressivt tiltagende evne til at metabolisere caffein

i forbindelse med postmenstruel alder (se pkt. 5.2). Hvis det er klinisk indiceret, skal niveauet af

caffein i plasma monitoreres. Diagnosen præmatur apnø skal muligvis genovervejes, hvis patienter

ikke responderer tilstrækkeligt på endnu en loading-dosis eller en vedligeholdelsesdosis på 10

mg/kg/dag (se pkt. 4.4).

Dosisjusteringer og monitorering

Det kan være nødvendigt at monitorere koncentrationerne af caffein i plasma med jævne mellemrum

gennem hele behandlingen hos børn, der udviser utilstrækkelig klinisk respons eller tegn på toksicitet.

Endvidere kan det være nødvendigt at justere doserne ifølge lægens vurdering efter rutinemæssig

monitorering af caffeinkoncentrationerne i plasma ved følgende eksempler på risikosituationer:

meget præmature børn (gestationsalder <28 uger og/eller legemsvægt <1000 g), især ved

parenteral ernæring

spædbørn med nedsat lever- og nyrefunktion (se pkt. 4.4 og 5.2)

spædbørn med krampelidelser

spædbørn med kendt og klinisk signifikant hjertesygdom

spædbørn der samtidig får lægemidler, der vides at interferere med caffeinmetabolisme (se pkt.

4.5)

spædbørn hvis mødre indtager caffein, mens de producerer brystmælk til barnet.

Det er tilrådeligt at måle baseline caffeinniveauerne hos:

spædbørn hvis mødre kan have indtaget store mængder caffein inden fødslen (se pkt. 4.4)

spædbørn som tidligere er blevet behandlet med teofyllin, som metaboliseres til caffein.

Caffein har forlænget halveringstid hos præmature nyfødte børn, og der er potentiel risiko for

akkumulering, hvilket kan gøre det nødvendigt at monitorere behandlede spædbørn i en længere

periode (se pkt. 5.2).

Der bør tages blodprøver med henblik på monitorering, lige inden næste dosis i tilfælde af manglende

terapeutisk effekt, og 2 til 4 timer efter den forudgående dosis, når der er mistanke om toksicitet.

Selv om der i litteraturen ikke er fastlagt et terapeutisk område for caffeinkoncentration i plasma,

forbindes caffeinniveauer i forsøg med klinisk fordel i området fra 8 til 30 mg/l, og der er normalt ikke

rejst bekymringer vedrørende sikkerheden i forbindelse med plasmaniveauer under 50 mg/l.

Behandlingens varighed

Der er ikke påvist en optimal behandlingsvarighed. I et nyligt, stort, multicenterforsøg med præmature

nyfødte børn blev der rapporteret en gennemsnitlig behandlingsperiode på 37 dage.

I klinisk praksis fortsættes behandlingen sædvanligvis, indtil spædbarnet har nået en postmenstruel

alder på 37 uger, hvor præmatur-betinget apnø sædvanligvis forsvinder spontant. Denne grænse kan

dog ændres på baggrund af klinisk vurdering i enkelte tilfælde afhængigt af patientens respons på

behandlingen, fortsat tilstedeværelse af episoder med apnø trods behandlingen eller andre kliniske

overvejelser. Det anbefales, at administrationen med caffeincitrat afbrydes, når patienten ikke har haft

signifikant attak af apnø i 5-7 dage.

Hvis patienten får tilbagevendende apnø, kan administration af caffeincitrat genstartes med enten en

vedligeholdelsesdosis eller en halv loading-dosis, afhængigt af tidsintervallet mellem ophør af

behandlingen med caffeincitrat, til der igen optrådte apnø.

På grund af den langsomme elimination af caffein i denne patientpopulation er der ingen krav om

gradvis nedsættelse af dosis i forbindelse med behandlingsophør.

Da der er risiko for tilbagefald med apnøer efter afbrydelse af behandlingen med caffeincitrat, bør

patienten fortsat monitoreres i cirka én uge.

Nedsat lever- eller nyrefunktion

Der er begrænsede erfaringer hos patienter med nedsat nyre- og leverfunktion. I et sikkerhedsstudie,

udført efter udstedelse af markedsføringstilladelsen, syntes hyppigheden af bivirkninger at være højere

hos et lille antal meget præmature spædbørn med nedsat nyre-/leverfunktion sammenlignet med

præmature spædbørn uden nedsat organfunktion (se pkt. 4.4 og 4.8).

Hos patienter med nedsat nyrefunktion er der øget risiko for akkumulering. En reduceret daglig

vedligeholdelsesdosis af caffeincitrat er nødvendig, og valg af dosis bør foretages på baggrund af

målinger af caffeinkoncentrationen i plasma.

Hos meget præmature spædbørn påvirkes caffein-

clearance

ikke af leverfunktionen. Metabolisering af

caffein i leveren udvikles progressivt i ugerne efter fødslen, og for de ældre spædbørn med

leversygdom kan det være nødvendigt at monitorere caffeinniveauerne i plasma, og det kan være

nødvendigt at foretage dosisjusteringer (se pkt. 4.4 og 5.2).

Administration

Caffeincitrat kan administreres ved intravenøs infusion samt peroralt.

Lægemidlet må ikke

administreres ved intramuskulær, subkutan, intratekal eller intraperitoneal injektion.

Ved intravenøs administration bør caffeincitratet indgives ved kontrolleret intravenøs infusion ved

brug af en sprøjte-infusionspumpe eller en anden infusionsanordning, der kan give afmålte doser.

Caffeincitrat kan enten anvendes uden fortynding, eller det kan fortyndes i en steril infusionsopløsning

som for eksempel glucose 50 mg/ml (5 %) eller natriumchlorid 9 mg/ml (0,9 %) eller kalciumglukonat

100 mg/ml (10 %) umiddelbart efter udtrækning fra ampullen (se pkt. 6.6).

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Apnø

Præmatur-betinget apnø er en eksklusionsdiagnose. Andre årsager til apnø (f.eks. lidelser i

centralnervesystemet, primær lungesygdom, anæmi, sepsis, metaboliske forstyrrelser, kardiovaskulære

abnormiteter eller obstruktiv apnø) bør udelukkes eller behandles korrekt, inden der påbegyndes

behandling med caffeincitrat. Manglende respons til caffeinbehandling (om nødvendigt bekræftet ved

måling af plasmaniveau) kan være en indikation på en anden årsag til apnø.

Caffeinindtagelse

Hos nyfødte børn, hvis mødre indtog store mængder caffein inden fødslen, bør baseline-

caffeinkoncentrationerne i plasma måles inden påbegyndelse af behandling med caffeincitrat, da

caffein let krydser placentaen og går over i fostrets kredsløb (se pkt. 4.2 og 5.2).

Ammende mødre til nyfødte børn, der behandles med caffeincitrat, bør ikke indtage caffeinholdige

mad- og drikkevarer eller lægemidler, der indeholder caffein (se pkt. 4.6), da caffein udskilles i

modermælken (se pkt. 5.2).

Teofyllin

Hos nyfødte, der tidligere er behandlet med teofyllin, bør baseline caffeinkoncentrationerne i plasma

måles inden påbegyndelse af behandling med caffeincitrat, da for tidligt fødte spædbørn metaboliserer

teofyllin til caffein.

Krampeanfald

Caffein er et stimulerende middel, der påvirker centralnervesystemet, og der er indberettet

krampeanfald i forbindelse med overdosering af caffein. Der skal udvises ekstrem forsigtighed, hvis

caffeincitrat anvendes hos nyfødte med krampelidelser.

Kardiovaskulære reaktioner

Publicerede undersøgelser har vist, at caffein øger hjerterytmen, venstre ventrikelfunktion og

slagvolumen. Caffeincitrat bør derfor anvendes med forsigtighed hos nyfødte med kendt

kardiovaskulær sygdom. Det er påvist, at caffein forårsager takyarytmier hos modtagelige personer.

Hos nyfødte er dette sædvanligvis en simpel sinus-takykardi. Hvis kardiotokografi (CTG) har vist

usædvanlige rytmeforstyrrelser, inden barnet er født, bør caffeincitrat administreres med forsigtighed.

Nedsat nyre- og leverfunktion

Caffeincitrat skal administreres med forsigtighed til præmature nyfødte børn med nedsat nyre- eller

leverfunktion. I et sikkerhedsstudie, udført efter udstedelse af markedsføringstilladelsen syntes

hyppigheden af bivirkninger at være højere hos et lille antal at meget præmature spædbørn med nedsat

nyre-/leverfunktion sammenlignet med præmature spædbørn uden nedsat organfunktion (se pkt. 4.2,

4.8 og 5.2). Med henblik på at undgå toksicitet skal caffeinkoncentrationen i plasma monitoreres hos

denne population og dosis justeres på baggrund heraf.

Nekrotiserende enterocolitis

Nekrotiserende enterocolitis er en almindelig årsag til morbiditet og mortalitet hos præmature nyfødte

børn. Der er rapporteret en mulig forbindelse mellem brugen af metylxantiner og udvikling af

nekrotiserende enterocolitis. Der er dog ikke påvist en kausal sammenhæng mellem brugen af caffein

eller andre metylxantiner og nekrotiserende enterocolitis. Som det gælder for alle for tidligt fødte

spædbørn, skal de spædbørn, der bliver behandlet med caffeincitrat, monitoreres for udvikling af

nekrotiserende enterocolitis (se pkt. 4.8).

Caffeincitrat bør anvendes med forsigtighed hos spædbørn, der lider af gastroøsofageal refluks, da

behandlingen kan forværre denne tilstand.

Caffeincitrat medfører en generel øget metabolisme, som kan resultere i større energi- og

ernæringskrav under behandlingen.

Væske- og elektrolyttab på grund af caffeincitrat kan gøre det nødvendigt at korrigere væske- og

elektrolytforstyrrelserne.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Interkonversion mellem caffein og teofyllin forekommer hos præmature nyfødte børn. Disse aktive

stoffer bør ikke anvendes samtidig.

Cytokrom P450 1A2 (CYP1A2) er det vigtigste enzym, der er involveret i metaboliseringen af caffein

hos mennesker. Caffein har derfor potentiale til at interagere med aktive stoffer, der er substrater for

CYP1A2, at hæmme CYP1A2 eller inducere CYP1A2. Metaboliseringen af caffein hos præmature

nyfødte børn er imidlertid begrænset på grund af deres endnu ikke fuldtudviklede

leverenzymsystemer.

Selv om der kun findes begrænsede data vedrørende interaktioner mellem caffein og andre aktive

stoffer hos præmature nyfødte børn, kan det være nødvendigt med lavere doser caffeincitrat ved

samtidig administration af aktive stoffer, der nedsætter caffeineliminationen hos voksne

(f.eks. cimetidin og ketoconazol). Desuden kan højere caffeincitratdoser kan være nødvendige ved

samtidig administration af aktive stoffer, der øger caffeineliminationen (f.eks. fenobarbital og

fenytoin). Hvis der er tvivl om mulige interaktioner, bør caffeinkoncentrationerne i plasma måles.

Da bakteriel overvækst i tarmen associeres med udvikling af nekrotiserende enterocolitis, kan samtidig

administration med caffeincitrat og lægemidler, der hæmmer mavens syresekretion (antihistamin H2-

receptorblokkere eller protonpumpehæmmere), i teorien øge risikoen for nekrotiserende enterocolitis

(se pkt. 4.4 og 4.8).

Samtidig brug af caffein og doxapram kan forstærke disse stoffers stimulerende virkninger på det

kardiorespiratoriske system og centralnervesystemet. Hvis samtidig brug er indiceret, skal

hjerterytmen og blodtrykket monitoreres nøje.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

I dyreforsøg har caffein vist sig at være embryotoksisk og teratogent ved høje doser. Disse virkninger

er ikke relevante i forbindelse med kortvarig administration hos præmature nyfødte børn (se pkt. 5.3).

Amning

Caffein udskilles i modermælken og krydser let placentaen og går over i fostrets kredsløb (se pkt. 5.2).

Ammende mødre til nyfødte børn, der behandles med caffeincitrat, bør ikke indtage caffeinholdige

mad- og drikkevarer eller lægemidler, der indeholder caffein.

Hos nyfødte børn, hvis mødre indtog store mængder caffein inden fødslen, bør baseline

caffeinkoncentrationerne i plasma måles inden påbegyndelse af behandling med caffeincitrat (se pkt.

4.4).

Fertilitet

De virkninger på reproduktionen, der er observeret hos dyr, er ikke relevante i denne indikation hos

præmature nyfødte børn (se pkt. 5.2).

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Ikke relevant.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofil

Caffeincitrats sandsynlige bivirkninger kan forudsiges på baggrund af den kendte farmakologi og

toksikologi for caffein og andre metylxantiner. De beskrevne bivirkninger inkluderer stimulering af

centralnervesystemet (CNS) såsom krampeanfald, irritabilitet, rastløshed og anspændthed, kardielle

virkninger som for eksempel takykardi, arytmi, hypertension samt øget slagvolumen, metaboliserings-

og ernæringsforstyrrelser såsom hyperglykæmi. Disse virkninger er dosisrelaterede og kan

nødvendiggøre måling af plasmaniveau og dosisreduktion.

Tabel over bivirkninger

De bivirkninger, der kan associeres med caffeincitrat, og som er beskrevet i litteraturen samt indsamlet

fra et sikkerhedsstudie efter udstedelse af markedsføringstilladelsen, er opstillet nedenfor ifølge

systemorganklasse og foretrukken term (i henhold til MedDRA).

Hyppigheden defineres som: meget almindelig (

1/10), almindelig (

1/100 til

<

1/10), ikke almindelig

1/1.000 til

<

1/100), sjælden (

1/10.000 til

<

1/1.000), meget sjælden (

<

1/10.000) og ikke kendt (kan

ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Systemorganklasse

Bivirkninger

Hyppighed

Infektioner og parasitære

Sepsis

Ikke kendt

sygdomme

Immunsystemet

Overfølsomhedsreaktion

Sjælden

Metabolisme og ernæring

Hyperglykæmi

Almindelig

Hypoglykæmi, manglende trivsel,

fødeintolerans

Ikke kendt

Nervesystemet

Krampeanfald

Ikke almindelig

Irritabilitet, anspændthed, rastløshed,

hjerneskade

Ikke kendt

Øre og labyrint

Døvhed

Ikke kendt

Hjerte

Takykardi

Almindelig

Arytmi

Ikke almindelig

Øget

output

fra venstre

ventrikelfunktion og øget slagvolumen

Ikke kendt

Mave-tarm-kanalen

Regurgitation, øget gastrisk aspirat,

nekrotiserende enterocolitis

Ikke kendt

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Flebitis ved infusionsstedet,

inflammation ved infusionsstedet

Almindelig

Undersøgelser

Øget urinproduktion, øget urinnatrium

og -calcium, nedsat hæmoglobin,

nedsat thyroxin

Ikke kendt

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Nekrotiserende enterocolitis er en almindelig årsag til morbiditet og mortalitet hos præmature nyfødte

børn. Der er rapporter om en mulig sammenhæng mellem brugen af metylxantiner og udvikling af

nekrotiserende enterocolitis. Der er dog ikke påvist en kausal sammenhæng mellem brugen af caffein

eller andre metylxantiner og nekrotiserende enterocolitis.

I et dobbeltblindt, placebokontrolleret studie med caffeincitrat hos 85 præmature nyfødte børn (se pkt.

5.1) blev nekrotiserende enterocolitis diagnosticeret i forsøgets blinde fase hos to spædbørn i aktiv

behandling og hos ét spædbarn i placebobehandling samt hos tre spædbørn i caffein-behandling under

studiets åbne fase. Tre af spædbørnene, som udviklede nekrotiserende enterocolitis under forsøget,

døde. Et stort, multicenterstudie (n=2006), der undersøgte det langsigtede resultat af behandling af

præmature nyfødte børn med caffeincitrat (se pkt. 5.1), viste ingen øget hyppighed af nekrotiserende

enterocolitis hos den caffeinbehandlede gruppe sammenlignet med den placebobehandlede gruppe.

Som det gælder for alle for tidligt fødte spædbørn, skal de spædbørn, der bliver behandlet med

caffeincitrat, monitoreres for udvikling af nekrotiserende enterocolitis (se pkt. 4.4).

Hjerteskade, krampeanfald og døvhed blev observeret, men var hyppigere i placebogruppen.

Caffein kan undertrykke erythropoietin-syntesen og derved reducere hæmoglobinkoncentrationen ved

forlænget behandling.

Der er registreret forbigående fald i thyroxin (T4) hos spædbørn i starten af behandlingen, men de

opretholdes ikke i forbindelse med vedvarende behandling.

Der er ingen indikationer på langvarige reaktioner på neonatal caffeinbehandling med hensyn til

neuroudvikling eller manglende evne til at trives eller på de kardiovaskulære, gastrointestinale eller

endokrine systemer. Caffein synes hverken at forværre cerebral hypoksi eller at forværre nogen

medfølgende skader, selvom muligheden ikke kan udelukkes.

Andre særlige populationer

I et sikkerhedsstudie, udført efter udstedelse af markedsføringstilladelsen, med 506 præmature

spædbørn behandlet med Peyona er sikkerhedsdata blevet indsamlet hos 31 meget præmature

spædbørn med nedsat nyre-/leverfunktion. Bivirkninger syntes at forekomme hyppigere hos denne

undergruppe med nedsat organfunktion end hos andre observerede spædbørn uden nedsat

organfunktion. Kardielle forstyrrelser (takykardi, herunder et enkelt tilfælde af arytmi) blev indberettet

oftest.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Publicerede caffeinniveauer i forbindelse med overdosering i plasma har ligget i området fra cirka

50 mg/l til 350 mg/l.

Symptomer

Tegn og symptomer rapporteret i litteraturen efter overdosering med caffein hos præmature nyfødte

børn omfatter hyperglykæmi, hypokaliæmi, små rystelser i ekstremiteterne, rastløshed, hypertoni,

opistotonus, tonisk-kloniske bevægelser, krampeanfald, takypnø, takykardi, opkastning,

maveirritation, mave-tarmblødning, pyreksi, anspændthed, forhøjet niveau af urea i blod og forhøjet

antal hvide blodlegemer samt ufrivillige bevægelser af kæbe og læber. Der er indberettet ét tilfælde af

overdosering med caffein, der blev kompliceret af udvikling af intraventrikulær blødning og langvarig

neurologisk følgesygdom. Der er ingen indberetninger af dødsfald associeret med overdosering med

caffein hos præmature nyfødte børn.

Behandling

Behandling af caffeinoverdosering er primært symptomatisk og understøttende. Kalium- og

glukosekoncentrationerne i plasma bør monitoreres, og hypokaliæmi og hyperglykæmi bør korrigeres.

Caffeinkoncentrationerne i plasma har vist sig at falde efter udskiftningstransfusion. Krampeanfald

kan behandles med intravenøs administration af krampestillende midler (diazepam eller et barbiturat

såsom pentobarbitalnatrium eller fenobarbital).

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Psykoanaleptika, xantinderivater, ATC-kode: N06BC01

Virkningsmekanisme

Caffein er strukturelt relateret til metylxantinerne teofyllin og teobromin.

De fleste af dets virkninger er tilskrevet antagonismen af adenosinreceptorer, både A1 og A2A

undertyper, påvist i receptorbindingsanalyser og observeret ved koncentrationer, der nærmer sig de

koncentrationer, der opnås terapeutisk i denne indikation.

Farmakodynamisk virkning

Caffein virker primært som et CNS-stimulerende middel. Dette er grundlaget for caffeins virkning i

præmatur-betinget apnø, for hvilket der har været foreslået adskillige virkningsmekanismer, herunder:

(1) stimulering af åndedrætscentret, (2) øget minutventilation, (3) nedsat grænse for hyperkapni, (4)

øget respons på hyperkapni, (5) øget tonus i skeletmuskulaturen (6) nedsat diafragmatisk træthed, (7)

øget metabolisme og (8) øget iltforbrug.

Klinisk virkning og sikkerhed

Den kliniske virkning af caffeincitrat blev vurderet i et multicenter, randomiseret, dobbeltblindt studie,

der sammenlignede caffeincitrat med placebo hos 85 præmature spædbørn (gestationsalder 28 til <33

uger) med præmatur-betinget apnø. Spædbørnene fik en 20 mg/kg caffeincitrat loading-dosis

intravenøst. Der blev derefter administreret en daglig vedligeholdelsesdosis på 5 mg/kg caffeincitrat

enten intravenøst eller oralt (gennem en sonde) i op til 10-12 dage. Protokollen tillod, at spædbørnene

blev “reddet” med en åben fase-caffeincitratbehandling, hvis deres apnø vedblev at være ukontrolleret.

I disse tilfælde fik spædbørnene endnu en loading-dosis på 20 mg/kg caffeincitrat efter

behandlingsdag 1 og inden behandlingsdag 8.

Under behandlingen med caffeincitrat forekom der flere dage uden tilfælde af apnø (3,0 dage versus

1,2 dage for placebo; p=0,005); og en højere procentdel af patienterne havde desuden ingen tilfælde af

apnø i > 8 dage (caffein 22 % versus placebo 0 %).

Et nyligt, stort placebokontrolleret, multicenterforsøg (n=2006) undersøgte de kort- og langvarige (18-

21 måneder) resultater af caffeinbehandling hos præmature nyfødte børn. En gruppe spædbørn, som

blev randomiseret til at få caffeincitrat, modtog en intravenøs loading-dosis på 20 mg/kg efterfulgt af

en daglig vedligeholdelsesdosis på 5 mg/kg. Hvis apnøerne vedblev, kunne den daglige

vedligeholdelsesdosis øges til maksimalt 10 mg/kg caffeincitrat. Vedligeholdelsesdoserne blev justeret

en gang om ugen i forhold til ændringer i kropsvægt og kunne gives oralt, når spædbarnet kunne tåle

fuldstændig enteral ernæring. Caffeinbehandlingen reducerede hyppigheden af bronkopulmonal

dysplasi [odds ratio (95 % CI) 0,63 (0,52 til 0,76)] og forbedrede overlevelsesraten uden invaliderende

neuroudvikling [odds ratio (95 % CI) 0,77 (0,64 til 0,93)].

Omfanget og typen af caffeinets virkning på dødsfald og invaliditet var forskellig afhængigt af, hvilket

omfang af respiratorisk støtte spædbarnet havde behov for ved randomiseringen, hvilket indikerede

mere gavn for de understøttede spædbørn [odds ratio (95 % CI) for død og invaliditet, se tabellen

nedenfor].

Dødsfald eller invaliditet inddelt i undergrupper efter respiratorisk støtte ved indtræden i

forsøget

Undergrupper

Odds ratio (95% CI)

Ingen støtte

1,32 (0,81 til 2,14)

Ikke-invasiv støtte

0,73 (0,52 til 1,03)

Endotracheal tube

0,73 (0,57 til 0,94)

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Caffeincitrat dissocieres hurtigt i vandig opløsning. Citrat-delen metaboliseres hurtigt ved infusion

eller indtagelse.

Absorption

Virkningen af caffein fra caffeincitrat starter inden for få minutter efter påbegyndelse af infusionen.

Efter oral administration af 10 mg caffein (base)/kg legemsvægt til præmature nyfødte børn lå den

maksimale plasma-caffeinkoncentration (C

) i området fra 6 til 10 mg/l, og middeltiden til den

maksimale koncentration (t

) lå i området fra 30 minutter til 2 timer. Omfanget af absorption

påvirkes ikke af indtagelse af modermælkserstatning, men t

kan være forlænget.

Fordeling

Caffein distribueres hurtigt i hjernen efter administration af caffeincitrat. Caffeinkoncentrationerne i

cerebrospinalvæsken hos præmature nyfødte børn tilnærmer sig deres plasmaniveauer.

Middelfordelingsvolumenet (V

) af caffein hos spædbørn (0,8-0,9 l/kg) er lidt højere end hos voksne

(0,6 l/kg). Data vedrørende plasmaproteinbinding er hverken tilgængelige for nyfødte eller spædbørn.

Hos voksne rapporteres middelplasmaproteinbindingen

in vitro

at være cirka 36 %.

Caffein krydser let placenta og går over i fostrets kredsløb og udskilles i modermælken.

Biotransformation

Caffeins metabolisme hos præmature nyfødte børn er meget begrænset på grund af deres endnu ikke

fuldt udviklede leverenzymsystemer, og de fleste af de aktive stoffer udskilles i urinen. Leverens

cytokrom P450 1A2 (CYP1A2) er involveret i biotransformationen af caffein hos ældre personer.

Interkonversion mellem caffein og teofyllin er blevet indberettet hos præmature nyfødte børn.

Caffeinniveauerne er cirka 25 % af teofyllin-niveauerne efter administration af teofyllin, og cirka

3-8 % af administreret caffein forventes at blive omdannet til teofyllin.

Elimination

Hos yngre spædbørn er elimination af caffein meget langsommere end hos voksne på grund af

spædbørnenes endnu ikke fuldt udviklede lever- og/eller nyrefunktion. Hos nyfødte sker caffein-

clearence næsten udelukkende ved udskillelse via nyrerne. Caffeins middelhalveringstid (t

) og

fraktion udskilt uændret i urinen (A

) hos børn er omvendt i forhold til gestationsalder / postmenstruel

alder. Hos nyfødte er t

cirka 3-4 dage, og A

er cirka 86 % (inden for 6 dage). Ved 9 måneders

alderen nærmer caffeins metabolisme sig det, der ses hos voksne (t

= 5 timer og A

= 1 %).

Der er ikke gennemført forsøg, der undersøgte caffeins farmakokinetik hos nyfødte med lever- eller

nyreinsufficiens.

I tilfælde af signifikant nedsat nyrefunktion er det på grund af den øgede risiko for akkumulering

nødvendigt at nedsætte den daglige vedligeholdelsesdosis af caffein, og fastsættelsen af dosis bør være

vejledt af målinger af caffein i blodet. Hos præmature nyfødte børn med kolestatisk hepatitis er der

observeret forlænget eliminationshalveringstid af caffein med en stigning af plasmaniveauer over den

normale grænse for variation, hvilket indicerer særlig forsigtighed i forbindelse med dosering til

sådanne patienter (se pkt. 4.2 og 4.4).

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Ikke-kliniske data viser ingen særlig risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle studier af

toksicitet efter gentagne doser af caffein. Ved højere doser blev der imidlertid hos gnavere induceret

krampeanfald. Ved terapeutiske doser blev der observeret visse adfærdsmæssige ændringer hos

nyfødte rotter; sandsynligvis som resultat af øget adenosinreceptoraktivitet, der vedvarede i

voksenlivet. Caffein viste hverken mutagen eller onkogen risiko. Det teratogene potentiale og de

virkninger på reproduktionen, der er observeret hos dyr, er ikke relevante i caffeincitrats indikation

hos populationen præmature nyfødte børn.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Citronsyremonohydrat

Natriumcitrat

Vand til injektioner.

6.2

Uforligeligheder

Dette lægemiddel må ikke blandes med andre lægemidler eller administreres samtidig i den samme

intravenøse slange med andre lægemidler end dem, der er anført under pkt. 6.6.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

Efter åbning af ampullen bør lægemidlet anvendes omgående.

Den fortyndede opløsnings kemiske og fysiske kompatibilitet er blevet påvist i 24 timer ved 25 ºC og

ved 2-8 ºC.

Fra et mikrobiologisk synspunkt bør lægemidlet, når det administreres sammen med infusionsvæsker,

anvendes umiddelbart efter fortynding ved brug af aseptisk teknik.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Opbevaringsforhold for det fortyndede lægemiddel, se pkt. 6.3.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Klart, type I-glas, 1 ml ampul

Klart, type I-glas, 3 ml ampul

Pakningsstørrelse af 10 ampuller

6.6

Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Dette produkt skal håndteres under nøje overholdelse af aseptisk teknik, da produktet ikke indeholder

konserveringsmidler.

Peyona skal inden administration undersøges visuelt for partikler i væsken samt for misfarvning.

Ampuller, hvis væske er misfarvet eller indeholder synlige partikler, skal kasseres.

Peyona kan enten anvendes ufortyndet eller fortyndet i sterile infusionsopløsninger, såsom glukose

50 mg/ml (5 %) eller natriumchlorid 9 mg/ml (0,9 %) eller kalciumglukonat 100 mg/ml (10 %)

umiddelbart efter udtrækning fra ampullen.

Den fortyndede opløsning skal være klar og farveløs. Ufortyndede og fortyndede parenterale

opløsninger skal undersøges visuelt for partikler i væsken og misfarvning inden administration.

Opløsningen må ikke anvendes, hvis væsken er misfarvet, eller hvis der ses fremmede partikler i

væsken.

Kun til engangsbrug. Eventuel ubrugt væske i ampullen skal kasseres. Ubrugte portioner må ikke

gemmes til senere administration.

Ingen særlige forholdsregler ved bortskaffelse.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

CHIESI FARMACEUTICI SpA

Via Palermo 26/A

43122 Parma

ITALIEN

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/09/528/002 1 ml ampuller

EU/1/09/528/001 3 ml ampuller

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 02/07/2009

Dato for seneste fornyelse: 03/03/2014

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

{MM/ÅÅÅÅ}

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu

30 Churchill Place Canary Wharf London E14 5EU United Kingdom

An agency of the European

Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/239231/2015

EMEA/H/C/001014

EPAR - sammendrag for offentligheden

Peyona

koffeincitrat

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Peyona.

Det forklarer, hvordan Udvalget for Lægemidler til Mennesker (CHMP) vurderede lægemidlet og nåede

frem til sin udtalelse til fordel for udstedelse af en markedsføringstilladelse og til sine anbefalinger om,

hvordan Peyona skal anvendes.

Hvad er Peyona?

Peyona er en infusionsvæske, opløsning, (drop i en vene), som indeholder det aktive stof koffeincitrat

(20 mg/ml). Opløsningen kan også indgives oralt.

Hvad anvendes Peyona til?

Peyona anvendes til behandling af primær apnø hos for tidligt fødte spædbørn. Apnø hos nyfødte er

ophør af vejrtrækning i mere end 20 sekunder. Primær betyder, at apnøen ikke har nogen indlysende

årsag.

Da antallet af patienter med primær apnø hos for tidligt fødte spædbørn er lavt, betragtes sygdommen

som »sjælden«, og Peyona blev udpeget som »lægemiddel til sjældne sygdomme« den 17. februar

2003.

Lægemidlet udleveres kun efter recept.

Hvordan anvendes Peyona?

Behandling med Peyona bør kun indledes under opsyn af en læge med erfaring i neonatal intensiv

behandling. Behandling skal foregå i en neonatal intensivafdeling, som er veludstyret til monitorering

af spædbarnet.

Behandlingen indledes med en dosis på 20 mg per kg legemsvægt, administreret en gang ved langsom

infusion over 30 minutter. Efter 24 timer kan der administreres en vedligeholdelsesdosis på 5 mg per

Tidligere kendt som Nymusa.

Peyona0F

EMA/178481/2015

Side 2/3

kg legemsvægt hver dag, administreret ved langsom infusion over 10 minutter eller ved oral

administration gennem en nasogastrisk sonde (et rør gennem næsen ned til maven).

Når det anses for at være nødvendigt, kan lægen overvåge koncentrationerne af koffein i barnets blod

og tilpasse dosis herefter. Lægen afbryder behandlingen med Peyona, når barnet ikke har haft

apnøanfald i 5-7 dage.

Hvordan virker Peyona?

Apnø hos for tidligt fødte spædbørn skyldes, at barnets vejrtrækningscenter i hjernen ikke er fuldt

udviklet. Det aktive stof i Peyona, koffeincitrat, stimulerer nervesystemet. Koffeincitrat er en

»antagonist« af adenosin, et stof, der blokerer aktiviteten i nogle dele af hjernen, herunder den del,

der er ansvarlig for kontrol af vejrtrækningen. Ved apnø virker koffeincitrat ved at blokere de

receptorer, som adenosin normalt binder sig til. Dette nedbringer virkningen af adenosin og stimulerer

hjernen til at genoptage vejrtrækningen.

Hvordan blev Peyona undersøgt?

Da koffeincitrat er blevet anvendt til for tidligt fødte spædbørn i lang tid, fremlagde virksomheden

oplysninger fra faglitteraturen. I en publiceret undersøgelse, som omfattede 85 for tidligt fødte

spædbørn med adskillige apnøepisoder, blev koffeincitrat sammenlignet med placebo (en virkningsløs

behandling). Det primære effektmål var baseret på mindst en halvering af det daglige antal

apnøepisoder over 10 dage.

I en stor publiceret undersøgelse omfattende 2 006 for tidligt fødte spædbørn med apnø blev

koffeincitrat sammenlignet med placebo. I denne undersøgelse så man på, hvor længe børnene

overlevede, og på, om de havde nogen neurologiske lidelser efter 18 måneder.

I en publiceret gennemgang af 5 undersøgelser blev koffein og theophyllin (et andet stimulerende

middel) sammenlignet med placebo hos 192 for tidligt fødte spædbørn med apnø. Det primære

effektmål ved denne gennemgang var antallet af patienter, hvor der ikke kunne iagttages manglende

terapeutisk effekt. Behandlingen blev anset for at have manglende terapeutisk effekt på et spædbarn,

hvis der ikke skete en halvering af antallet af apnøepisoder, hvis spædbarnet havde behov for en

maskine til at hjælpe med vejrtrækningen, eller hvis spædbarnet ikke overlevede.

Hvilken fordel viser undersøgelserne, at der er ved Peyona?

Koffeincitrat var mere effektivt end placebo til behandling af apnø hos for tidligt fødte spædbørn. I 6 ud

af 10 dage var koffeincitrat mere effektivt end placebo til at reducere antallet af episoder med apnø

med mindst halvdelen. Desuden havde flere spædbørn, som fik koffeincitrat, mindst 8 dage uden

apnø: 22 % af de spædbørn, der fik koffeincitrat sammenlignet med ingen af de spædbørn, der fik

placebo.

I den store publicerede undersøgelse døde 46 % af de børn, der fik placebo (431 ud af 932), eller de

havde neurologiske lidelser, sammenlignet med 40 % af de spædbørn, som fik koffeincitrat (377 ud af

937).

I gennemgangen af 5 undersøgelser kunne der iagttages manglende terapeutisk effekt hos færre

spædbørn, der blev behandlet med koffein og theophyllin, i sammenligning med placebo.

Peyona0F

EMA/178481/2015

Side 3/3

Hvilken risiko er der forbundet med Peyona?

De hyppigste bivirkninger ved koffeincitrat (som optræder hos mellem 1 og 10 patienter ud af 100) er

højt blodglukoseniveau (hyperglykæmi), forøget hjertefrekvens (takykardi), betændelse i en vene

(flebitis) og betændelse ved injektionsstedet. Den fuldstændige liste over indberettede bivirkninger ved

koffeincitrat fremgår af indlægssedlen.

Hvorfor blev Peyona godkendt?

CHMP besluttede, at fordelene ved Peyona opvejer risiciene, og anbefalede udstedelse af en

markedsføringstilladelse for Peyona.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Peyona?

Der er udarbejdet en risikostyringsplan for at sikre, at Peyona anvendes så sikkert som muligt. På

baggrund af denne er der anført sikkerhedsoplysninger i produktresuméet og indlægssedlen for

Peyona, herunder passende forholdsregler, som patienter og sundhedspersonale skal følge.

Virksomheden, som fremstiller Peyona, skal desuden indgå aftale med medlemsstaterne om et kort,

der skal opsættes på de intensivafdelinger, hvor lægemidlet vil blive anvendt. Kortet skal give

oplysninger om, hvordan Peyona skal administreres, herunder doser, overvågning af koffeinniveauer i

plasma og de bivirkninger, der kan opstå under behandlingen.

Andre oplysninger om Peyona

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Nymusa den 2. juli 2009. Navnet blev ændret til Peyona den 24. november 2010.

Sammendraget af udtalelsen fra Udvalget for Lægemidler til Sjældne Sygdomme for Peyona findes på

agenturets websted under ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare disease designation

Den fuldstændige EPAR for Peyona findes på agenturets websted under ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om behandling med Peyona, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR) eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 03-2015.

Andre produkter

search_alerts

share_this_information