PERFORMANCE BOOSTER E

Primær information

 • Handelsnavn:
 • PERFORMANCE BOOSTER E
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Medicinsk udstyr

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • PERFORMANCE BOOSTER E
  Finland
 • Sprog:
 • spansk

Status

 • Kilde:
 • Ecolab
 • Autorisationsnummer:
 • 116651E
 • Sidste ændring:
 • 12-03-2018

Produktresumé: dosering, interaktioner, bivirkninger

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

Performance booster E

116651E

1 / 17

AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/ BLANDNINGEN OCH BOLAGET/ FÖRETAGET

1.1 Produktbeteckning

Produktnamn

Performance booster E

Produktkod

116651E

Användning av ämnet eller

blandningen

Textiltvättmedel

Ämnestyp

Blandning

Endast för yrkesmässigt bruk.

Information om utspädning

Ingen information om utspädning anges.

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som

det avråds från

Identifierade användningar

Textiltvättmedel. Automatisk användning

Rekommenderade

begränsningar av

användningen

Endast för yrkesmässigt och industriellt bruk.

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Företag

Oy Ecolab Ab

PL 123 (Palkka Tilanportti 1)

00241, Helsinki Finland 020 7561 400 (Finland)

fi-tilaukset@ecolab.com

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Telefonnummer för

nödsituationer

020 7561 400 (vardagar 8.00 - 16.00)

Telefonnummer till

Giftinformationscentralen

09 471 977

Datum för

sammanställning/omarbetnin

04.10.2016

Version

AVSNITT 2. FARLIGA EGENSKAPER

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)

Akut toxicitet, Kategori 4

H302

Irriterande på huden, Kategori 2

H315

Allvarlig ögonskada, Kategori 1

H318

Akut toxicitet i vattenmiljön, Kategori 1

H400

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

Performance booster E

116651E

2 / 17

Kronisk toxicitet i vattenmiljön, Kategori 3

H412

2.2 Märkningsuppgifter

Märkning (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)

Faropiktogram

Signalord

Fara

Faroangivelser

H302

Skadligt vid förtäring.

H315

Irriterar huden.

H318

Orsakar allvarliga ögonskador.

H400

Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

H412

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande

organismer.

Skyddsangivelser

Förebyggande:

P273

Undvik utsläpp till miljön.

P280

Använd skyddshandskar/ ögonskydd/

ansiktsskydd.

Åtgärder:

P305 + P351 + P338

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj

försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur

eventuella kontaktlinser om det går lätt.

Fortsätt att skölja.

P310

Kontakta genast

GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.

Farliga beståndsdelar som måste listas på etiketten:

Alkoholer, C13-15, grenade och linjära, etoxylerade

alkoholer,C10-16, etoxylerade

2-[2-(2-butoxyetoxy)etoxy]etanol

Tertiära aminer

N,N-dimetyloktanamid

Tilläggsmärkning:

Särskild märkning av vissa

blandningar

Innehåller: d-Limonene Kan orsaka en allergisk reaktion.

2.3 Andra faror

Ingen känd.

AVSNITT 3. SAMMANSÄTTNING/ INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

3.2 Blandningar

Farliga komponenter

Kemiskt namn

CAS-nr.

EG-nr.

REACH Nr.

KlassificeringFÖRORDNING (EG) nr

1272/2008

Koncentration

Alkoholer, C13-15,

grenade och linjära,

157627-86-6

Akut toxicitet Kategori 4; H302

Irriterande på huden Kategori 2; H315

>= 30 - < 50

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

Performance booster E

116651E

3 / 17

etoxylerade

Allvarlig ögonskada Kategori 1; H318

Akut toxicitet i vattenmiljön Kategori 1;

H400

alkoholer,C10-16,

etoxylerade

68002-97-1

500-182-6

Akut toxicitet Kategori 4; H302

Irriterande på huden Kategori 2; H315

Allvarlig ögonskada Kategori 1; H318

Akut toxicitet i vattenmiljön Kategori 1;

H400

>= 10 - < 20

2-[2-(2-

butoxyetoxy)etoxy]etanol

143-22-6

205-592-6

01-2119475107-38

Allvarlig ögonskada Kategori 1; H318

>= 5 - < 10

Tertiära aminer

14433-76-2

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Kategori 1; H318

Frätande/irriterande på huden Kategori

2; H315

>= 5 - < 10

N,N-dimetyloktanamid

1118-92-9

Irriterande på huden Kategori 2; H315

Allvarlig ögonskada Kategori 1; H318

>= 5 - < 10

Propan-2-ol

67-63-0

200-661-7

01-2119457558-25

Brandfarliga vätskor Kategori 2; H225

Ögonirritation Kategori 2; H319

Specifik organtoxicitet - enstaka

exponering Kategori 3; H336

>= 1 - < 2.5

d-Limonene

5989-27-5

227-813-5

01-2119529223-47

Nota C Brandfarliga vätskor Kategori 3;

H226

Irriterande på huden Kategori 2; H315

Hudsensibilisering Kategori 1; H317

Akut toxicitet i vattenmiljön Kategori 1;

H400

Kronisk toxicitet i vattenmiljön Kategori

1; H410

>= 0.5 - < 1

Ämnen med ett gränsvärde för exponering på arbetsplatsen :

2-(2-butoxietoxi)etanol

112-34-5

203-961-6

Ögonirritation Kategori 2; H319

>= 0.1 - < 0.25

Se avsnitt 16 för den fullständiga lydelsen av H-(faro-)angivelserna nämnda i detta avsnitt.

AVSNITT 4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Vid ögonkontakt

Skölj omedelbart med rikliga mängder vatten, även under

ögonlocken, i minst 15 minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om

det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta omedelbart läkare.

Vid hudkontakt

Tvätta omedelbart med mycket vatten i minst 15 minuter. Använd

mild tvål om det finns tillgängligt. Sök läkarvård om irritation

utvecklas och kvarstår.

Vid förtäring

Skölj munnen. Sök läkarvård om symptom uppstår.

Vid inandning

Flytta ut i friska luften. Behandla symptomatiskt. Sök läkarvård om

symptom uppstår.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Ytterligare information om hälsoeffekter och symtom finns i avsnitt 11.

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

Performance booster E

116651E

4 / 17

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt

krävs

Behandling

Behandla symptomatiskt.

AVSNITT 5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel

Använd släckningsmedel som är lämpliga för lokala förhållanden

och omgivande miljö.

Olämpliga släckmedel

Ingen känd.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Särskilda risker vid

brandbekämpning

Brandfara

Förvaras åtskilt från värme och antändningskällor.

Bakeld över en avsevärd sträcka är möjlig.

Farliga förbränningsprodukter

Nedbrytningsprodukter kan inkludera följande ämnen:

Koloxider

Kväveoxider (NOx)

Svaveloxider

Fosforoxider

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Särskild skyddsutrustning för

brandbekämpningspersonal

: Använd personlig skyddsutrustning.

Ytterligare information

: Förorenat släckvatten skall samlas upp separat, får ej tillföras

avloppet. Brandavfall och förorenat släckvatten skall omhändertas

enligt föreskrift. I händelse av brand och/eller explosion andas inte

in rök.

AVSNITT 6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Råd för annan personal än

räddningspersonal

Säkerställ god ventilation. Avlägsna alla antändningskällor. Håll

folk borta från och på vindsidan av spill/läckage. Undvik

inandning, förtäring och kontakt med hud och ögon. Då arbetare

utsätts för koncentrationer över exponeringsgränsen skall särskilt

godkänt andningsskydd användas. Se till att endast utbildad

personal utför uppsamlingen/rengöringen. Hänvisa till

skyddsåtgärderna uppräknade under avsnitten 7 och 8.

Råd för räddningspersonal

Om hanteringen av utsläppet kräver speciella kläder, beakta all

information om lämpliga och olämpliga material i avsnitt 8.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Miljöskyddsåtgärder

Tillåt ej kontakt med jord, yt- eller grundvatten.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Rengöringsmetoder

Avlägsna alla antändningskällor om det kan göras på ett säkert

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

Performance booster E

116651E

5 / 17

sätt.Stoppa läckan om det kan göras på ett säkert sätt.Valla in och

samla upp spill med icke brännbart absorbentmaterial (t ex sand,

jord, diatoméjord, Vermiculit) och placera i en behållare för vidare

hantering som avfall enlig lokala / nationella regler (se avsnitt

13).Vid stora spill, valla in det utspillda materialet eller samla upp

det på annat sätt för att säkerställa att spill inte når vattenvägar.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 1 för kontaktinformation i en nödsituation.

För personligt skydd se avsnitt 8.

Ytterligare information om avfallshantering finns i avsnitt 13.

AVSNITT 7. HANTERING OCH LAGRING

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Råd för säker hantering

Undvik förtäring. Undvik kontakt med huden och ögonen. Får inte

komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna. Inandas inte

damm/ rök/ gaser/ dimma/ ångor/ sprej. Använd endast under

tillfredsställande ventilation. Får ej utsättas för brand, gnistor och

heta ytor. Vidtag nödvändiga åtgärder för att undvika statisk

elektrisk urladdning (vilket kan orsaka antändning av organiska

ångor). Tvätta händerna grundligt efter användning.

Åtgärder beträffande hygien

Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis. Ta

av och tvätta förorenade kläder innan de används igen. Tvätta

ansiktet, händerna och alla exponerade hudpartier grundligt efter

användning. Vid kontakt eller risk för stänk, se till att det finns

nöddusch eller annan utrustning för att skölja ögon och kropp.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Krav på lagerutrymmen och

behållare

Förvaras åtskilt från värme och antändningskällor. Förvaras åtskilt

från oxiderande medel. Förvaras oåtkomligt för barn. Behållaren

ska vara väl tillsluten. Lagra i lämpligt märkta behållare.

Lagringstemperatur

5 °C till 40 °C

7.3 Specifik slutanvändning

Specifika

användningsområden

Textiltvättmedel. Automatisk användning

AVSNITT 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/ PERSONLIGT SKYDD

8.1 Kontrollparametrar

Gränsvärden för exponering

Beståndsdelar

CAS-nr.

Värdesort

(Exponeringssätt)

Kontrollparametrar

Grundval

Propan-2-ol

67-63-0

HTP-värden 15 min

250 ppm

620 mg/m3

FI OEL

HTP-värden 8h

200 ppm

500 mg/m3

FI OEL

d-Limonene

5989-27-5

HTP-värden 8h

25 ppm

140 mg/m3

FI OEL

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

Performance booster E

116651E

6 / 17

HTP-värden 15 min

50 ppm

280 mg/m3

FI OEL

2-(2-

butoxietoxi)etanol

112-34-5

HTP-värden 8h

10 ppm

68 mg/m3

FI OEL

DNEL

Propan-2-ol

Användningsområde: Arbetstagare

Exponeringsväg: Hud

Potentiella hälsoeffekter: Långtids - systemiska effekter

Vara: 888 mg/cm2

Användningsområde: Arbetstagare

Exponeringsväg: Inandning

Potentiella hälsoeffekter: Långtids - systemiska effekter

Vara: 500 mg/m3

Användningsområde: Konsumenter

Exponeringsväg: Hud

Potentiella hälsoeffekter: Långtids - systemiska effekter

Vara: 319 mg/cm2

Användningsområde: Konsumenter

Exponeringsväg: Inandning

Potentiella hälsoeffekter: Långtids - systemiska effekter

Vara: 89 mg/m3

Användningsområde: Konsumenter

Exponeringsväg: Förtäring

Potentiella hälsoeffekter: Långtids - systemiska effekter

Vara: 26 ppm

2-(2-butoxietoxi)etanol

Användningsområde: Arbetstagare

Exponeringsväg: Inandning

Potentiella hälsoeffekter: korttids - lokal

Vara: 101.2 mg/m3

Användningsområde: Arbetstagare

Exponeringsväg: Hud

Potentiella hälsoeffekter: Långtids - systemiska effekter

Vara: 20 mg/kg

Användningsområde: Arbetstagare

Exponeringsväg: Inandning

Potentiella hälsoeffekter: Långtids - systemiska effekter

Vara: 67.5 mg/m3

Användningsområde: Arbetstagare

Exponeringsväg: Inandning

Potentiella hälsoeffekter: korttids - lokal

Vara: 67.5 mg/m3

PNEC

Propan-2-ol

Sötvatten

Vara: 140.9 mg/l

Havsvatten

Vara: 140.9 mg/l

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

Performance booster E

116651E

7 / 17

Oregelbunden användning/utsläpp

Vara: 140.9 mg/l

Sötvatten

Vara: 552 mg/kg

Havssediment

Vara: 552 mg/kg

Jord

Vara: 28 mg/kg

Reningsverk

Vara: 2251 mg/l

Oralt

Vara: 160 mg/kg

2-(2-butoxietoxi)etanol

Sötvatten

Vara: 1 mg/l

Havsvatten

Vara: 0.1 mg/l

Oregelbunden användning/utsläpp

Vara: 3.9 mg/l

Reningsverk

Vara: 200 mg/l

Sediment

Vara: 4 mg/kg

Jord

Vara: 0.4 mg/kg

Oralt

Vara: 56 mg/kg

8.2 Begränsning av exponeringen

Lämpliga tekniska kontroller

Tekniska åtgärder

Effektivt frånluftssystem. Håll luftkoncentrationerna under de

hygieniska gränsvärdena.

Individuella skyddsåtgärder

Åtgärder beträffande hygien

Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis. Ta

av och tvätta förorenade kläder innan de används igen. Tvätta

ansiktet, händerna och alla exponerade hudpartier grundligt efter

användning. Vid kontakt eller risk för stänk, se till att det finns

nöddusch eller annan utrustning för att skölja ögon och kropp.

Ögonskydd / ansiktsskydd

(EN 166)

Korgglasögon

Ansiktsskydd

Handskydd (EN 374)

Rekommenderat förebyggande hudskydd

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

Performance booster E

116651E

8 / 17

Handskar

Nitrilgummi

butylgummi

Genombrottstid: 1-4 timmar

Minsta tjocklek för butylgummi 0.3 mm, för nitrilgummi 0.2 mm

eller motsvarande (fråga handsktillverkaren/återförsäljaren om

råd).

Handskar skall kasseras och ersättas om det föreligger

indikationer på utnötning eller kemiskt genombrott.

Hud- och kroppsskydd (EN

14605)

Ingen speciell skyddsutrustning erfordras.

Andningsskydd (EN 143,

14387)

Ej nödvändigt om de luftburna koncentrationerna hålls under de

hygieniska gränsvärdena. Använd certifierad

andningsskyddsutrustning som uppfyller EU krav 89/656/EEC,

89/686/EEC) eller likvärdigt, när respiratoriska risker ej kan

undvikas eller i tillräcklig grad begränsas genom tekniska

begränsningsåtgärder, metoder eller procedurer vid

organisationen av arbetet.

Begränsning av miljöexponeringen

Allmän rekommendation

: Överväg om invallning runt lagringstankar behövs.

AVSNITT 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende

: vätska

Färg

: klar, ljusgul

Lukt

: Tillsatt doftämne

pH-värde

6.95 - 7.25, 100 %

Flampunkt

64 °C sluten kopp

Lukttröskel

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen

Smältpunkt/fryspunkt

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen

Initial kokpunkt och

kokpunktsintervall

> 100 °C

Avdunstningshastighet

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen

Brandfarlighet (fast form,

gas)

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen

Övre explosionsgräns

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen

Nedre explosionsgräns

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen

Ångtryck

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen

Relativ ångdensitet

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen

Relativ densitet

0.971 - 0.991

Löslighet i vatten

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen

Löslighet i andra

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

Performance booster E

116651E

9 / 17

lösningsmedel

Fördelningskoefficient: n-

oktanol/vatten

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen

Självantändningstemperatur

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen

Termiskt sönderfall

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen

Viskositet, kinematisk

15.000 mm2/s (40 °C)

Explosiva egenskaper

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen

Oxiderande egenskaper

Ämnet eller blandningen klassificeras inte som oxiderande.

9.2 Annan information

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen

AVSNITT 10. STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet

Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil vid normala förhållanden.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Värme, flammor och gnistor.

10.5 Oförenliga material

Oxidationsmedel

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Nedbrytningsprodukter kan inkludera följande ämnen:

Koloxider

Kväveoxider (NOx)

Svaveloxider

Fosforoxider

AVSNITT 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Information om sannolika

exponeringsvägar

Inandning, Ögonkontakt, Hudkontakt

Produkt

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

Performance booster E

116651E

10 / 17

Akut oral toxicitet

: Uppskattad akut toxicitet : 1,923 mg/kg

Akut inhalationstoxicitet

: Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

Akut dermal toxicitet

: Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

Frätande/irriterande på

huden

: Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

Allvarlig

ögonskada/ögonirritation

: Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

Luftvägs-/hudsensibilisering

: Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

Cancerogenitet

: Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

Reproduktionseffekter

: Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

Mutagenitet i könsceller

: Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

Teratogenicitet

: Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

Specifik organtoxicitet -

enstaka exponering

: Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

Specifik organtoxicitet -

upprepad exponering

: Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

Aspirationstoxicitet

: Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

Beståndsdelar

Akut oral toxicitet

: Alkoholer, C13-15, grenade och linjära, etoxylerade

LD50 Råtta: 1,250 mg/kg

alkoholer,C10-16, etoxylerade

LD50 Råtta: > 1,000 mg/kg

Propan-2-ol

LD50 Råtta: 5,840 mg/kg

d-Limonene

LD50 Råtta: 4,400 mg/kg

2-(2-butoxietoxi)etanol

LD50 Råtta: 3,306 mg/kg

Beståndsdelar

Akut inhalationstoxicitet

: alkoholer,C10-16, etoxylerade

4 h LC50 Råtta: > 50 mg/l

Propan-2-ol

4 h LC50 Råtta: > 30 mg/l

Beståndsdelar

Akut dermal toxicitet

: Alkoholer, C13-15, grenade och linjära, etoxylerade

LD50 Råtta: > 2,000 mg/kg

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

Performance booster E

116651E

11 / 17

Propan-2-ol

LD50 Kanin: 12,870 mg/kg

d-Limonene

LD50 Kanin: > 5,000 mg/kg

2-(2-butoxietoxi)etanol

LD50 Kanin: 2,764 mg/kg

Potentiella hälsoeffekter

Ögon

Orsakar allvarliga ögonskador.

Orsakar hudirritation.

Förtäring

Skadligt vid förtäring.

Inandning

Hälsoskadliga effekter är inte kända och inte förväntade vid

normal användning.

Kronisk exponering

Hälsoskadliga effekter är inte kända och inte förväntade vid

normal användning.

Erfarenheter från exponering av människa

Ögonkontakt

Rodnad, Smärta, Frätning

Hudkontakt

Rodnad, Irritation

Förtäring

Ingen information tillgänglig.

Inandning

Inga kända eller förväntade symptom.

AVSNITT 12. EKOLOGISK INFORMATION

12.1 Ekotoxicitet

Miljöeffekter

Mycket giftigt för vattenlevande organismer. Skadliga

långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Produkt

Fisktoxicitet

: inga tillgängliga data

Toxicitet för Daphnia och

andra vattenlevande

ryggradslösa djur.

: inga tillgängliga data

Algtoxicitet

: inga tillgängliga data

Beståndsdelar

Fisktoxicitet

: Propan-2-ol

96 h LC50 Pimephales promelas (amerkansk elritza): 9,640 mg/l

2-(2-butoxietoxi)etanol

96 h LC50 Fisk: 1,300 mg/l

Beståndsdelar

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

Performance booster E

116651E

12 / 17

Toxicitet för Daphnia och

andra vattenlevande

ryggradslösa djur.

: Alkoholer, C13-15, grenade och linjära, etoxylerade

48 h EC50 Daphnia magna (vattenloppa): 0.317 mg/l

alkoholer,C10-16, etoxylerade

48 h EC50: > 0.1 mg/l

Propan-2-ol

LC50 Daphnia magna (vattenloppa): > 10,000 mg/l

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Produkt

Bionedbrytbarhet

: Tensiderna i produkten är biologiskt nedbrytbara enligt kraven i

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 om

tvätt- och rengöringsmedel.

Beståndsdelar

Bionedbrytbarhet

Alkoholer, C13-15, grenade och linjära, etoxylerade

Resultat: Lätt bionedbrytbar.

alkoholer,C10-16, etoxylerade

Resultat: Lätt bionedbrytbar.

2-[2-(2-butoxyetoxy)etoxy]etanol

Resultat: Lätt bionedbrytbar.

Tertiära aminer

Resultat: Lätt bionedbrytbar.

N,N-dimetyloktanamid

Resultat: Lätt bionedbrytbar.

Propan-2-ol

Resultat: Lätt bionedbrytbar.

d-Limonene

Resultat: Lätt bionedbrytbar.

2-(2-butoxietoxi)etanol

Resultat: Lätt bionedbrytbar.

12.3 Bioackumuleringsförmåga

inga tillgängliga data

12.4 Rörlighet i jord

inga tillgängliga data

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Produkt

Bedömning

Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses vara

långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket

långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0.1%

eller högre.

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

Performance booster E

116651E

13 / 17

12.6 Andra skadliga effekter

inga tillgängliga data

AVSNITT 13. AVFALLSHANTERING

Avfallshantera i enlighet med de Europeiska direktiven för avfall och farligt avfall.Avfallskoden skall

tilldelas av användare, helst i samförstånd med myndigterna som handhar avfall.

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt

: Produkten får inte komma ut i avlopp, vattendrag eller i marken.

Återvinning är att föredra framför deponering eller förbränning. Om

återvinning inte är lämpligt, avfallshantering i överensstämmelse

med lokala bestämmelser. Ta hand om avfallen på en godkänd

avfallsanläggning.

Förorenad förpackning

: Avfallshantera som oanvänd produkt. Tomma behållare måste

lämnas till godkänd avfallshanteringsanläggning för

återanvändning eller bortskaffande. Återanvänd inte tömd

behållare. Destrueras i enlighet med lokala, delstatliga och

federala bestämmelser.

Vägledning för avfallskoder

: Organiskt avfall innehållande farliga

ämnen. Om produkten skall användas i någon ytterligare process

måste slutanvändaren omvärdera och tilldela den mest lämpliga

EWC koden. Den som genererar avfallet är skyldig att bestämma

toxiciteten och de fysiska egenskaperna hos det generade

materialet för att fastställa rätt avfallsidentifikation och

avfallshanteringsmetoder i enlighet med tillämpliga Europeiska

(EU Direktiv 2008/98/EC) och lokala stämmelser.

AVSNITT 14. TRANSPORTINFORMATION

Avsändaren har ansvaret att se till att förpackning, etikettering och märkning är i enlighet med det

valda transportslaget.

Landtransport (ADR/ADN/RID)

14.1 UN-nummer

3082

14.2 Officiell

transportbenämning

MILJÖFARLIGT ÄMNE, FLYTANDE, N.O.S.

(alkoholetoxylat, Limonene)

14.3 Faroklass för transport

14.4 Förpackningsgrupp

14.5 Miljöfaror

14.6 Särskilda

försiktighetsåtgärder

Ingen

Flygtransport (IATA)

14.1 UN-nummer

3082

14.2 Officiell

transportbenämning

Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.

(alkoholetoxylat, Limonene)

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

Performance booster E

116651E

14 / 17

14.3 Faroklass för transport

14.4 Förpackningsgrupp

14.5 Miljöfaror

14.6 Särskilda

försiktighetsåtgärder

Ingen

Sjötransport (IMDG/IMO)

14.1 UN-nummer

3082

14.2 Officiell

transportbenämning

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,

N.O.S.

(alkoholetoxylat, Limonene)

14.3 Faroklass för transport

14.4 Förpackningsgrupp

14.5 Miljöfaror

14.6 Särskilda

försiktighetsåtgärder

Ingen

14.7 Bulktransport enligt

bilaga II till MARPOL 73/78

och IBC-koden

Inte tillämplig

AVSNITT 15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och

miljö

enligt Tvätt- och

rengöringsmedelsförordninge

n EG 648/2004

30 % och mer: Nonjoniska tensider

5 % och däröver men mindre än 15 %: Katjoniska tensider

mindre än 5 %: Polykarboxilater

Andra beståndsdelar: Parfym

Allergiframkallande ämne:

d-Limonene

Nationell (inhemsk) bestämmelse

Lägg märke till Direktiv 94/33/EG för skydd av unga i arbetslivet.

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Denna produkt innehåller ämnen för vilka kemikaliesäkerhetsrapport fortfarande krävs.

AVSNITT 16. ANNAN INFORMATION

Procedur använd för att bestämma klassificeringen enligt

FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008

Klassificering

Motivering

Akut toxicitet 4, H302

Beräkningsmetod

Irriterande på huden 2, H315

Beräkningsmetod

Allvarlig ögonskada 1, H318

Beräkningsmetod

Akut toxicitet i vattenmiljön 1, H400

Beräkningsmetod

Kronisk toxicitet i vattenmiljön 3, H412

Beräkningsmetod

Fullständig text på H-Angivelser

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

Performance booster E

116651E

15 / 17

H225

Mycket brandfarlig vätska och ånga.

H226

Brandfarlig vätska och ånga.

H302

Skadligt vid förtäring.

H315

Irriterar huden.

H317

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H318

Orsakar allvarliga ögonskador.

H319

Orsakar allvarlig ögonirritation.

H336

Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

H400

Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

H410

Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Fullständig text på andra förkortningar

ADN - Europeisk överenskommelse om internationell transport av farligt gods på inländska

vattenleder; ADR - Europeisk överenskommelse om internationell transport av farligt gods på väg;

AICS

Australisk

förteckning över

kemikalier;

ASTM

Amerikansk

organisation

för

materialtestning; bw - Kroppsvikt; CLP - Förordning om klassificeringsmärkning av förpackningar;

förordning (EG) nr 1272/2008; CMR - Carcinogent, mutant eller reproduktiv toxikant; DIN - Det

tyska standardiseringsinstitutets standard; DSL - Lista över ämnen använda i hushållet (Kanada);

ECHA - Europeiska kemikaliemyndigheten; EC-Number - EG-nummer; ECx - Koncentration som

ger x % svar; ELx - Loading Rate som ger x % svar (Elx-värde); EmS - Nödinstruktioner; ENCS -

Förekommande och nytillkommande kemikalier (Japan); ErCx - Koncentration som ger x %

tillväxtsvar (ErCx-värde); GHS - Globalt harmoniserat system; GLP - God laboratoriepraxis; IARC

Internationell

myndighet

för

cancerforskning;

IATA

Internationell

sammanslutning

för

flygtransporter;

Internationella

regler

för

konstruktion

utrustande

fartyg

för

bulktransport av farliga kemikalier; IC50 - Halva maximala inhibitoriska koncentrationen; ICAO -

Internationell organisation för civil flygtrafik; IECSC - Förteckning över i Kina förekommande

kemikalier; IMDG - Internationella föreskrifter för sjötransport av farligt gods; IMO - Internationella

sjöfartsorganisationen;

ISHL

säkerhet

hälsa

inom

industrin

(Japan);

Internationella standardiseringsorganisationen; KECI - Koreansk förteckning över förekommande

kemikalier; LC50 - Dödlig koncentration för 50 % av en testpopulation; LD50 - Dödlig dos för 50 %

testpopulation

(dödlig

mediandos);

MARPOL

Internationell

överenskommelse

förebyggande

förorening

från

fartyg;

n.o.s.

Utan

närmare

specifikation;

NO(A)EC

Koncentration utan observerad (bi)verkan; NO(A)EL - Nivå utan observerad (bi)verkan; NOELR -

Loading Rate utan observerbar effekt (NOELR-värde); NZIoC - Nyzeeländsk förteckning över

kemikalier; OECD - Organisation för ekonomisk samverkan och utveckling; OPPTS - Myndighet

för kemisk säkerhet och förebyggande av förorening; PBT - Persistent, bioackumulerande och

giftigt ämne; PICCS - Filippinsk förteckning över kemikalier och kemiska ämnen; (Q)SAR -

(Kvantitativ) relation mellan struktur och aktivitet; REACH - Förordning (EG) nr 1907/2006 från

Europaparlamentet och rådet avseende registrering, bedömning, godkännande och begränsning

av kemikalier; RID - Förordningar avseende internationella transporter av farligt gods på järnväg;

SADT

Temperatur

för

självaccelererande

nedbrytning;

Säkerhetsdatablad;

TCSI

Taiwanesisk förteckning över kemikalier; TRGS - Tekniska regler för farliga ämnen; TSCA - Lag

om kontroll av giftiga ämnen (Förenta Staterna); UN - Förenta Nationerna; vPvB - Mycket

persistent och starkt bioackumulerande

Utfört av

Regulatory Affairs

Tal anges i säkerhetsdatabladet i följande form: 1,000,000 = 1 miljon och 1,000 = ettusen.0.1 = 1

tiondel och 0.001 = 1 tusendel.

REVIDERAD INFORMATION: Mer omfattande ändringar avseende myndighetskrav och

hälsoinformation i denna revision anges med ett lodrätt streck i säkerhetsdatabladets vänstra

marginal.

Informationen i detta säkerhetsdatablad är enligt vår information och så vitt vi vet korrekt vid det

angivna datumet för revidering. Informationen avser endast att vara en vägledning för säker

hantering, användning, bearbetning, lagring, transport, avfallshantering och utsläpp och skall inte

ses som garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen hänför sig endast till det angivna

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

Performance booster E

116651E

16 / 17

materialet och gäller inte för detta material använt i kombination med något annat material eller

process om inte angivet i texten.

BILAGA: EXPONERINGSSCENARIER

DPD+-ämnen

:

Följande ämnen är de viktigaste ämnena som bidrar till blandningens exponeringsscenario enligt

DPD+-regeln:

Exponeringsväg

Ämne

CAS-nr.

EINECS-nr.

Förtäring

Alkoholer, C13-15, grenade och linjära,

etoxylerade

157627-86-6

Inandning

Propan-2-ol

67-63-0

200-661-7

Alkoholer, C13-15, grenade och linjära,

etoxylerade

157627-86-6

Ögon

Alkoholer, C13-15, grenade och linjära,

etoxylerade

157627-86-6

vattenmiljö

Alkoholer, C13-15, grenade och linjära,

etoxylerade

157627-86-6

Fysikaliska egenskaper DPD+-ämnen:

Ämne

Ångtryck

Löslighet i vatten

Pow

Molmassa

Propan-2-ol

6,020 Pa

60.10 g/mol

För att beräkna om era nedströms driftförhållanden och åtgärder för riskhantering är säkra,

vänligen beräkna er riskfaktor på nedanstående hemsida:

www.ecetoc.org/tra

Kort titel för

exponeringsscenario

Textiltvättmedel. Automatisk användning

Användningsdeskriptorer

Huvudsakliga

användargrupper

Industriella användningar: Användningar av ämnen som sådana

eller i beredningar på industriella produktionsplatser

Slutanvändningssektorer

SU3: Industriella användningar: Användningar av ämnen som

sådana eller i beredningar på industriella produktionsplatser

Processkategorier

PROC2: Användning i sluten, kontinuerlig process med enstaka

kontrollerade exponeringar

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

Performance booster E

116651E

17 / 17

PROC8b: Överföring av ämne eller beredning (fyllning/ tömning)

från/ till kärl/ stora behållare på platser som är särskilt avsedda för

detta ändamål

Produktkategorier

PC35: Tvättmedel och rengöringsprodukter (inklusive

lösningsmedelsbaserade produkter)

Miljöavgivningskategorier

ERC4: Industriell användning av processhjälpmedel i processer

och produkter, som inte kommer att utgöra någon del av varan

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her