P3-ULTRASIL 160

Primær information

 • Handelsnavn:
 • P3-ULTRASIL 160
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Medicinsk udstyr

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • P3-ULTRASIL 160
  Serbien
 • Sprog:
 • serbisk

Status

 • Kilde:
 • Ecolab
 • Autorisationsnummer:
 • 114643E
 • Sidste ændring:
 • 12-03-2018

Produktresumé: dosering, interaktioner, bivirkninger

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006

P3-ultrasil 160

114643E

1 / 12

POGLAVLJE 1. IDENTIFIKACIJA HEMIKALIJE I PODACI O LICU KOJE STAVLJA HEMIKALIJU U

PROMET

1.1 Identifikacija hemikalije

Naziv proizvoda

P3-ultrasil 160

Šifra proizvoda

114643E

Upotreba

supstance/preparata

Sredstvo za pranje

Vrsta supstance

Mešavina

Samo za profesionalne korisnike.

Informacije o razblaživanju

proizvoda.

Nisu dostupne informacije o razblaživanju.

1.2 Identifikovani načini korišćenja hemikalije i načini korišćenja koji se ne preporučuju

Identifikovani načini

korišćenja

Procesno čišćenje; Poluzatvoreni proces čišćenja

Preporučena ograničenja

prilikom upotrebe

Rezervisano za industrijsku i profesionalnu upotrebu.

1.3 Podaci o snabdevaču

Društvo

Ecolab Hygiene d.o.o.

Tošin Bunar 272

11000 Beograd, Srbija +381 (0)11 2076800 (Radnim danom od

8.00 do 16.00 h)

office.belgrade@ecolab.com

1.4 Broj telefona za hitne slučajeve

Broj telefona za hitne

slučajeve

+381 (0)11 2076800 (Radnim danom od 8.00 do 16.00 h)

Broj telefona centra za

kontrolu trovanja

+381 11 36 08-440 (24 časovni kontakt)

Datum kompilacije/revizije

03.08.2015

Verzija

POGLAVLJE 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

2.1 Klasifikacija hemikalije

Klasifikacija (UREDBOM (EZ) br. 1272/2008)

Izjedanje kože, Kategorija 1B

H314

Klasifikacija (67/548/EEZ, 1999/45/EZ)

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006

P3-ultrasil 160

114643E

2 / 12

C; KOROZIVNO

Za puni tekst oznaka upozorenja pomenutih u ovom odeljku videti odeljak 16.

Za puni tekst H-izjava navedenih u ovom odeljku pogledajte odeljak 16.

2.2 Elementi obeležavanja

Obeležavanje (UREDBOM (EZ) br. 1272/2008)

Piktogrami opasnosti

Signalna reč

Opasnost

Saopštenja o opasnostima

H314

Izaziva teške opekotine kože i oštećenje oka

Saopštenja o merama

predostrožnosti

Prevencija:

P280

Nositi zaštitne rukavice/ zaštitne naočare/

zaštitu za lice.

Reagovanje

:

P303 + P361 + P353

AKO DOSPE NA KOŽU (ili kosu): Hitno

ukloniti/skinuti svu kontaminiranu odeću. Isprati

kožu vodom/ istuširati se.

P305 + P351 + P338

AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati

vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna

sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće

učiniti. Nastaviti sa ispiranjem.

P310

Odmah pozovite CENTAR ZA OTROVE

/lekara.

Opasni sastojci koje treba navesti na etiketi:

Potassium Hydroxid

2.3 Ostale opasnosti

Nepoznato.

POGLAVLJE 3. SASTAV/PODACI O SASTOJCIMA

3.2 Podaci o sastojcima smeše

Opasni sastojci

Hemijski naziv

Br. CAS

Br. EC

Br. REACH

Klasifikacija

(67/548/EEZ)

Klasifikacija

(UREDBOM (EZ) br.

1272/2008)

Koncentracija [%]

fosfati

7758-11-4

231-834-5

Nije

klasifikovano

Iritacija oka Kategorija 2;

H319

>= 10 - < 20

Potassium Hydroxid

1310-58-3

215-181-3

01-2119487136-33

Xn-C; R22-R35

Akutna toksičnost. Kategorija

4; H302

Izjedanje kože Kategorija 1A;

H314

>= 2.5 - < 5

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006

P3-ultrasil 160

114643E

3 / 12

Korozivno za metale

Kategorija 1; H290

Etilendiamin

tetraacetat

64-02-8

200-573-9

01-2119486762-27

Xn; R22-R41

Akutna toksičnost. Kategorija

4; H302

Ozbiljna povreda oka

Kategorija 1; H318

>= 3 - < 5

diphosphoric acid,

tetrapotassium salt

7320-34-5

230-785-7

01-2119489369-18

Xi; R36

Iritacija oka Kategorija 2;

H319

>= 1 - < 2.5

Za puni tekst oznaka upozorenja pomenutih u ovom odeljku videti odeljak 16.

Za puni tekst H-izjava navedenih u ovom odeljku pogledajte odeljak 16.

POGLAVLJE 4. MERE PRVE POMOĆI

4.1 Opis mera prve pomoći

U slučaju dodira sa očima

Odmah početi ispirati sa puno vode, takođe ispod kapaka,

najmanje 15 minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i

ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. Odmah

potražiti pomoć lekara.

U slučaju dodira sa kožom

Odmah početi ispirati sa puno vode najmanje 15 minuta. Ako je

moguće, upotrebiti blagi sapun. Pre ponovne upotrebe oprati

odeću. Pre ponovne upotrebe dobro očistiti odeću. Odmah

potražiti pomoć lekara.

Ako se proguta

Vodom isprati usta. NEMOJTE izazivati povraćanje. Nikada davati

bilo što kroz usta lica koje nije pri svesti. Odmah potražiti pomoć

lekara.

Ako se udiše

Izvesti na svež vazduh. Simptomatično lečenje. Ako se pojave

simptomi, potražiti pomoć lekara.

4.2 Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odloženi

Za detaljnije informacije o uticaju na zdravlje i o simptomima videti poglavlje 11.

4.3 Hitna medicinska pomoć i poseban tretman

Lečenje

Simptomatično lečenje.

POGLAVLJE 5. MJERE GAŠENJA POŽARA

5.1 Sredstva za gašenje požara

Odgovarajuća sredstva za

gašenje požara

Preduzeti vatrogasne mere koje odgovaraju lokalnim uslovima i

okolnoj sredini.

Neodgovarajuća sredstva za

gašenje požara

Nepoznato.

5.2 Posebne opasnosti koje mogu nastati od supstanci i smeša

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006

P3-ultrasil 160

114643E

4 / 12

Posebne opasnosti tokom

gašenja požara

Ne pali se i ne sagoreva.

Opasni produkti sagorevanja

Proizvodi raspadanja mogu sadržati sledeće materije:

Oksidi ugljenika

Oksidi azota (NOx)

Oksidi sumpora

Oksidi fosfora

5.3 Savet za vatrogasce

Posebna zaštitna oprema za

vatrogasce

: Koristiti opremu za ličnu zaštitu.

Dodatne informacije

: Ostatke požara i kontaminiranu vodu korišćenu za gašenje požara

treba odložiti u skladu sa lokalnim propisima. Nemojte udisati dim

u slučaju požara i/ili eksplozije.

POGLAVLJE 6. MERE U SLUČAJU UDESA

6.1 Lične predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju udesa

Preporuke za osoblje koje ne

interveniše u hitnim

slučajevima

Obezbediti dovoljnu ventilaciju. Zadržati ljude podalje od

iscurele/izlivene materije i na mestu gde ne duva vetar. Sprečiti

udisanje, gutanje i dodir sa kožom i očima. Radnici koji su izloženi

koncentracijama većim od granične vrednosti izlaganja treba da

nose odgovarajuće odobrene respiratore. Obezbediti da čišćenje

obavlja samo obučeno osoblje. Videti zaštitne mere navedene u

odeljcima 7 i 8.

Preporuke za osoblje koje

interveniše u hitnim

slučajevima

Ukoliko se zahteva specijalizovana odeća pri rukovanju sa

iscurelim materijalom, uzeti u obzir bilo koju informaciju o

odgovarajućim i neodgovarajućim materijalima u Odeljku 8.

6.2 Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu

Predostrožnosti koje se

odnose na životnu sredinu

Sprečiti dodir sa zemljištem, površinskim ili podzemnim vodama.

6.3 Mere koje treba preduzeti i materijal za sprečavanje širenja i sanaciju

Metode čišćenja

Zaustaviti curenje, ako je to moguće učiniti na bezbedan

način.Zaustaviti izlivenu materiju, pokupiti je negorivim

materijalom za apsorpciju (npr. pesak, zemlja, dijatomejska

zemlja, vermikulit) i odložiti u kontejner za odlaganje u skladu sa

lokalnim/nacionalnim propisima (videti odeljak 13).Isprati tragove

vodom.Za velika izlivanja, ograditi prosuti materijal ili ga na drugi

način zadržati i tako obezbediti da ne dospe u vodene tokove.

6.4 Upućivanje na druga poglavlja

Za informacije o kontaktu u hitnim slučajevima, videti Odeljak 1.

Za ličnu zaštitu videti odeljak 8.

Za informacije o dodatnom tretmanu otpada, videti Odeljak 13.

POGLAVLJE 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006

P3-ultrasil 160

114643E

5 / 12

7.1 Predostrožnosti za bezbedno rukovanje

Preporuke u vezi sa

bezbednim rukovanjem

Nemojte gutati.Ne dozvoliti kontakt sa očima, kožom ili

odećom.Ne udisati prašinu/ dim/ gas/ maglu/ paru/ sprej.

Upotrebljavati samo uz odgovarajuću ventilaciju.Oprati ruke

detaljno nakon rukovanja.

Higijenske mere

Rukovati u skladu sa dobrom industrijskom higijenom i

bezbednosnom praksom. Skinuti i oprati kontaminiranu odeću pre

ponovne upotrebe. Oprati lice, ruke i sve izložene delove kože

detaljno nakon rukovanja. Obezbediti odgovarajuću opremu za

brzo kvašenje ili ispiranje očiju i tela u slučaju kontakta ili prskanja

opasnom materijom.

7.2 Uslovi za bezbedno skladištenje, uključujući nekompatibilnosti

Zahtevi za skladišna

područja i posude

Čuvati van domašaja dece. Ĉuvati ambalažu ĉvrsto zatvorenu.

Skladištiti u prikladnim označenim posudama.

Temperatura skladištenja

0 °C do 40 °C

7.3 Posebni načini korišćenja

Posebni načini upotrebe

Procesno čišćenje; Poluzatvoreni proces čišćenja

POGLAVLJE 8. KONTROLA IZLOŽENOSTI I LIČNA ZAŠTITA

8.1 Parametri kontrole izloženosti

Granične vrednosti izlaganja

Ne sadrži supstance za koje važe granične vrednosti izlaganja na radu.

DNEL

fosfati

Krajnja upotreba: Radnici

Putevi izlaganja: Udisanje

Potencijalna dejstva na zdravlje: Dugotrajni sistemski efekti

Vrednost: 4.07 mg/m3

potassium hydroxide

Krajnja upotreba: Radnici

Putevi izlaganja: Udisanje

Vrednost: 1 mg/m3

Krajnja upotreba: Potrošači

Putevi izlaganja: Udisanje

Vrednost: 1 mg/m3

PNEC

fosfati

Slatka voda

Vrednost: 0.05 mg/l

Morska voda

Vrednost: 0.005 mg/l

Isprekidana upotreba/ispuštanje

Vrednost: 0.5 mg/l

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006

P3-ultrasil 160

114643E

6 / 12

Postrojenje za tretman otpadnih voda

Vrednost: 100 mg/l

8.2 Kontrola izloženosti i lična zaštita

Odgovarajuće tehničko-tehnološke mere

Tehničko-tehnološke mere

Efikasan sistem odvodne ventilacije. Koncentracije u vazduhu

održavati unutar standarda izlaganja na radu.

Individualne mere zaštite

Higijenske mere

Rukovati u skladu sa dobrom industrijskom higijenom i

bezbednosnom praksom. Skinuti i oprati kontaminiranu odeću pre

ponovne upotrebe. Oprati lice, ruke i sve izložene delove kože

detaljno nakon rukovanja. Obezbediti odgovarajuću opremu za

brzo kvašenje ili ispiranje očiju i tela u slučaju kontakta ili prskanja

opasnom materijom.

Zaštita očiju/lica (EN 166)

Zaštitni naočari

Štitnik za lice

Zaštita ruku (EN 374)

Nosite sledeću ličnu zaštitnu opremu:

Nitril-guma

butil-guma

Nepropusne rukavice

Rukavice odložiti i zameniti ih novim u slučaju bilo kakvih znakova

razgradnje rukavica ili hemijske penetracije kroz rukavice.

Zaštita kože i tela (EN

14605)

Lična zaštitna sredstva koja obuhvataju: odgovarajuće zaštitne

rukavice, zaštitne naočare i zaštitnu odeću

Zaštita organa za disanje

(EN 143, 14387)

Nije potrebna ukoliko se koncentracija u vazduhu održava ispod

granične vrednosti izlaganja. Koristiti sertifikovanu respiratornu

zaštitnu opremu u skladu sa zahtevima EU(89/656/EEC,

89/686/EEC ), ili ekvivalent, kada se štetno udisanje ne može

izbeći ili ako su postavljeni strožiji kriterijumi zbog tehničkih mera

kolektivne zaštite ili merama, metodama ili procedurama radne

organizacije.

Kontrola izloženosti životne sredine

Opšte preporuke

: Voditi računa o pripremi prostora oko rezervoara.

POGLAVLJE 9. FIZIČKA I HEMIJSKA SVOJSTVA

9.1 Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima hemikalije

Izgled

: tečnost

Boja

: svetlo žuta

Miris

: miris amonijaka

10.4 - 11.4, 100 %

Tačka paljenja

Nije primenljivo, Ne podržava gorenje.

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006

P3-ultrasil 160

114643E

7 / 12

Prag Mirisa

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu

Tačka topljenja/mržnjenja

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu

Početna tačka ključanja i

opseg ključanja

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu

Brzina isparavanja

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu

Zapaljivost (čvrsta materija,

gas)

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu

Gornja granica

eksplozivnosti

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu

Donja granica eksplozivnosti

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu

Napon pare

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu

Relativna gustina pare

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu

Relativna gustina

1.365 - 1.385

Rastvorljivost u vodi

rastvorljivo

Zapaljivost u drugim

rastvaračima

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu

Koeficjent raspodele u

sistemu n-oktanol/voda

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu

Temperatura samopaljenja

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu

Termičko razlaganje

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu

Viskoznost,kinematička

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu

Eksplozivna svojstva

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu

Oksidujuća svojstva

Supstanca ili smeša nije klasifikovana kao oksidirajuća materija.

9.2 Ostali podaci

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu

POGLAVLJE 10. REAKTIVNOST I STABILNOST

10.1 Reaktivnost

U uslovima normalne upotrebe nisu poznate opasne reakcije.

10.2 Hemijska stabilnost

Stabilno u normalnim uslovima.

10.3 Mogućnost nastanka opasnih reakcija

U uslovima normalne upotrebe nisu poznate opasne reakcije.

10.4 Uslovi koje treba izbegavati

Nepoznato.

10.5 Nekompatibilni materijali

Kiseline

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006

P3-ultrasil 160

114643E

8 / 12

Metali u prahu

10.6 Opasni proizvodi razgradnje

Proizvodi raspadanja mogu sadržati sledeće materije:

Oksidi ugljenika

Oksidi azota (NOx)

Oksidi sumpora

Oksidi fosfora

POGLAVLJE 11. TOKSIKOLOŠKI PODACI

11.1 Podaci o toksičnim efektima

Informacije o verovatnim

putevima izlaganja

Udisanje, Dodir sa očima, Dodir sa kožom

Toksičnost

Akutna oralna toksičnost

: Procenjena vrednost akutne toksičnosti : > 2,000 mg/kg

Akutna inhalaciona

toksičnost

: Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

Akutna dermalna toksičnost

: Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

Korozivno oštećenje/iritacija

kože

: Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

Teško oštećenje/iritacija oka

: Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

Senzibilizacija respiratornih

organa ili kože

: Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

Karcinogenost

: Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

dejstvo na reprodukciju

: Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

Mutagenost germinativnih

ćelija

: Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

Teratogenost

: Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

STOT - jednokratno izlaganje

: Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

STOT - ponavljano izlaganje

: Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

Otrovan ako se udiše

: Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

Sastojci

Akutna oralna toksičnost

: fosfati

LD50 Pacov: > 2,000 mg/kg

Potassium Hydroxid

LD50 Pacov: 333 mg/kg

Etilendiamin tetraacetat

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006

P3-ultrasil 160

114643E

9 / 12

LD50 Pacov: 1,700 mg/kg

diphosphoric acid, tetrapotassium salt

LD50 Pacov: > 2,000 mg/kg

Sastojci

Akutna dermalna toksičnost

: fosfati

LD50 Pacov: > 2,000 mg/kg

Potencijalna dejstva na zdravlje

Oči

Dovodi do teškog oštećenja oka

Koža

Izaziva teške opekotine kože.

Gutanje

Izaziva opekotine digestivnog trakta.

Udisanje

Može nadražiti nos, grlo i pluća.

Hronično izlaganje

Kod normalne upotrebe oštećenja zdravlja nisu poznata niti

predviđena.

Iskustvo na osnovu izlaganja ljudi

Dodir sa očima

Crvenilo, Bolovi, Korozija

Dodir sa kožom

Crvenilo, Bolovi, Korozija

Gutanje

Korozija, Bolovi u stomaku

Udisanje

Iritativnost respiratornih organa, Kašalj

POGLAVLJE 12. EKOTOKSIKOLOŠKI PODACI

12.1 Ekotoksičnost

Dejstva na životnu sredinu

Ekotoksikološka dejstva ovog proizvoda nisu poznata.

Proizvod

Toksičnost za ribe

: Podaci nisu dostupni

Toksičnost za dafnije i ostale

vodene beskičmenjake

: Podaci nisu dostupni

Toksičnost za alge

: Podaci nisu dostupni

Sastojci

Toksičnost za ribe

: fosfati

96 h LC50 Ribe: > 100 mg/l

Etilendiamin tetraacetat

96 h LC50 Ribe: 121 mg/l

Sastojci

Toksičnost za dafnije i ostale

vodene beskičmenjake

: diphosphoric acid, tetrapotassium salt

48 h EC50 Daphnia (Dafnija-vodena buva): > 100 mg/l

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006

P3-ultrasil 160

114643E

10 / 12

12.2 Perzistentnost i razgradljivost

Proizvod

Biorazgradljivost

: Proizvod sadrži tenzide koji su biološki razgradivi u skladu sa

regulativom o deterdžentima 648/2004/EC.

Sastojci

Biorazgradljivost

fosfati

Rezultat: Nije primenljivo

Potassium Hydroxid

Rezultat: Nije primenljivo

Etilendiamin tetraacetat

Rezultat: Slaba biorazgradljivost

diphosphoric acid, tetrapotassium salt

Rezultat: Nije primenljivo

12.3 Potencijal bioakumulacije

Podaci nisu dostupni

12.4 Mobilnost u zemljištu

Podaci nisu dostupni

12.5 Rezultati PBT i vPvB procene

Proizvod

Procena

Ova supstanca/smeša ne sadrži komponente koje se smatraju

kao perzistentne, bioakumulativne i toksične (PBT), ili veoma

perzistentne i veoma bioakumulativne (vPvB) na nivoima od 0,1%

ili više.

12.6 Ostali štetni efekti

Podaci nisu dostupni

POGLAVLJE 13. ODLAGANJE

Odložiti u skladu sa evropskim direktivama o otpadu i opasnom otpadu.Oznake otpada treba

dodeliti korisnik, po mogućnosti u dogovoru sa organima nadležnim za oblast otpada.

13.1 Metode tretmana otpada

Proizvod

: Gde je moguće, reciklaža ima prednost pred odlaganjem ili

spaljivanjem. Ako reciklaža nije praktična, odložiti u skladu sa

lokalnim propisima. Otpatke odložiti u ovlašćenom postrojenju za

odlaganje otpada.

Kontaminirana ambalaža

: Odložiti kao nekorišćeni proizvod. Prazne posude treba predati

ovlašćenom lokalnom preduzeću na reciklažu ili odlaganje.

Nemojte ponovo koristiti prazne posude. Odlagati u skladu sa

lokalnim, državnim ili saveznim propisima.

Evropski katalog otpada

: 200129* - detergents containing dangerous substances

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006

P3-ultrasil 160

114643E

11 / 12

POGLAVLJE 14. PODACI O TRANSPORTU

Prevoznik/pošiljalac je dužan da uskladi pakovanje, obeležavanje i označavanje sa načinom

transporta.

Prevoz kopnom (ADR/ADN/RID)

14.1 UN broj

1814

14.2 UN naziv za teret u

transportu

KALIJUMHIDROKSID, RASTVOR

14.3 Klasa opasnosti u

transportu

14.4 Ambalažna grupa

14.5 Opasnost po životnu

sredinu

14.6 Posebne

predostrožnosti za korisnika

Nema

Vazdušni prevoz (IATA)

14.1 UN broj

1814

14.2 UN naziv za teret u

transportu

Potassium hydroxide solution

14.3 Klasa opasnosti u

transportu

14.4 Ambalažna grupa

14.5 Opasnost po životnu

sredinu

14.6 Posebne

predostrožnosti za korisnika

Nema

Pomorski prevoz

(IMDG/IMO)

14.1 UN broj

1814

14.2 UN naziv za teret u

transportu

POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION

14.3 Klasa opasnosti u

transportu

14.4 Ambalažna grupa

14.5 Opasnost po životnu

sredinu

14.6 Posebne

predostrožnosti za korisnika

Nema

14.7 Transport u rasutom

stanju u skladu sa Aneksom

II MARPOL 73/78 i IBC Code

Nije primenljivo

POGLAVLJE 15. REGULATORNI PODACI

15.1 Propisi u vezi sa bezbednošću, zdravljem i životnom sredinom

prema Uredbi o detergentima

EZ 648/2004

15% ili više, ali manje od 30%: Fosfati

manje od 5%: Fosfonati, Etilendiamintetraoctena kiselina (EDTA) i

njene soli

Lokalni propis

Uzeti u obzir Direktivu 94/33/EZ u vezi sa zaštitom mladih ljudi na radu.

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006

P3-ultrasil 160

114643E

12 / 12

Ostali propisi

Zakon o hemikalijama (Sl. glasnik RS, br. 36/09, 88/10, 92/11 I

25/2015)

Samo za biocidne proizvode: Zakon o biocidnim proizvodima (Sl.

glasnik RS, br. 36/2009, 88/2010, 92/2011 i 25/2015)

Zakon o prevozu opasnih materija (Sl. glasnik RS, br. 36/09)

Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i reklamiranju

hemikalije i određenog proizvoda (Sl. glasnik RS, br. 59/10, 25/11

i 5/12)

Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju

hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno

harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN ("Sl.

glasnik RS” br. 64/10, 26/11 i 5/12)

Pravilnik o sadržaju bezbednosnog lista (Službeni glasnik RS br.

100/11).

Pravilnik o detergentima (“Sl. Glasnik RS” br. 40/10 i 92/11 i

25/15)

Pravilik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri

izlaganju hemijskim materijama („Sl. Glasnik RS“ br. 106/2009)

Zakon o otpadu (“Sl. Glasnik RS”, br. 36/2009 i 88/2010)

15.2 Procena bezbednosti hemikalije

Ovaj proizvod sadrži supstance za koje se i dalje zahtevaju procene o hemijskoj bezbednosti.

POGLAVLJE 16. OSTALI PODACI

Puni tekst R oznaka

Nije klasifikovano

Nije klasifikovano

Štetan ako se proguta.

Izaziva teške opekotine.

Nadražuje oci.

Rizik od teškog oštećenja oka.

Puni tekst obaveštenja o opasnosti

H290

Može biti korozivno za metale.

H302

Štetno ako se proguta.

H314

Izaziva teške opekotine kože i oštećenje oka

H318

Dovodi do teškog oštećenja oka

H319

Dovodi do jake iritacije oka.

Puni tekst drugih skraćenica

Sačinio

Regulatory Affairs

Brojevi navedeni u listama MSDS dati su u formatu: 1,000,000=1 milion i1,000=1 hiljada. 0.1=1

desetina i 0.001=1 hiljaditi

IZMENJENE INFORMACIJE: Značajne izmene regulatornih ili zdravstvenih informacija za ovu

reviziju naznačene su u traci na levoj margini Uputstva za bezbedno rukovanje (SDS).

Informacije date u ovom bezbednosnom listu su prema našim najboljim saznanjima, informacijama

i ubeđenjima na dan objavljivanja bezbednosnog lista tačne. Date informacije obrazovane su

isključivo kao smernice za bezbedno rukovanje, upotrebu, obradu, skladištenje, prevoz, odlaganje

i ispuštanje i ne predstavljaju garanciju ili specifikaciju kvaliteta. Informacije se odnose samo na

određenu naznačenu materiju i moguće je da ne važe za slučajeve kada se ta materija koristi u

kombinaciji sa drugim materijama ili u procesima koji nisu navedeni u tekstu.

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her