P3-STABILON PLUS

Primær information

 • Handelsnavn:
 • P3-STABILON PLUS
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Medicinsk udstyr

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • P3-STABILON PLUS
  Belgien
 • Sprog:
 • hollandsk

Status

 • Kilde:
 • Ecolab
 • Autorisationsnummer:
 • 104792E
 • Sidste ændring:
 • 12-03-2018

Produktresumé: dosering, interaktioner, bivirkninger

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr.

1907/2006

P3-stabilon PLUS

104792E

1 / 16

RUBRIEK 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/

ONDERNEMING

1.1 Productidentificatie

Productbenaming

P3-stabilon PLUS

Productcode

104792E

Gebruik van de stof of het

mengsel

Additief

Type stof

Mengsel

Uitsluitend bestemd voor professionele gebruikers.

informatie over

productverdunning

geen informatie over de verdunning gegeven

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Geïdentificeerd gebruik

Proces reiniger; Half gesloten reiniging

Aanbevolen beperkingen

voor gebruik

Uitsluitend voor industrieel en beroepsmatig gebruik.

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Firma

Ecolab B.V.B.A./S.P.R.L.

Havenlaan 4, Ravenshout Bed. 4 210

B-3980 Tessenderlo, België 013 67 05 11 (België)

Info.be@Ecolab.com

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

Telefoonnummer voor

noodgevallen

013 67 06 70 (België)

Telefoonnummer NVIC

(alleen voor artsen)

070 245 245

Datum van

samenstelling/herziening

14.01.2016

Versie

RUBRIEK 2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Indeling (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)

Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 1A

H314

Chronische aquatische toxiciteit, Categorie 3

H412

De classificatie van dit product is enkel en alleen gebaseerd op zijn extreme pH waarde

(overeenkomstig de Europese wetgeving).

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

P3-stabilon PLUS

104792E

2 / 16

Indeling (67/548/EEG, 1999/45/EG)

C; BIJTEND

De classificatie van dit product is enkel en alleen gebaseerd

op zijn extreme pH waarde (overeenkomstig de Europese

wetgeving).

R52/53

Voor de volledige tekst van de R-zinnen die worden genoemd in deze paragraaf, zie Paragraaf 16.

Voor de volledige text van H-zinnen zoals vermeld in deze paragraaf, zie paragraaf 16.

2.2 Etiketteringselementen

Etikettering (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)

Gevarenpictogrammen

Signaalwoord

Gevaar

Gevarenverklaringen

H314

Veroorzaakt ernstige brandwonden en

oogletsel.

H412

Schadelijk voor in het water levende

organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen

Preventie:

P273

Voorkom lozing in het milieu.

P280

Beschermende handschoenen/

oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.

Maatregelen:

P303 + P361 + P353

BIJ CONTACT MET DE HUID (of het

haar): verontreinigde kleding onmiddellijk

uittrekken. Huid met water

afspoelen/afdouchen.

P305 + P351 + P338

BIJ CONTACT MET DE OGEN:

voorzichtig afspoelen met water gedurende

een aantal minuten; contactlenzen verwijderen,

indien mogelijk; blijven spoelen.

P310

Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts

raadplegen.

Gevaarlijke bestanddelen die op het etiket vermeld moeten worden:

Ethoxylaten van alkylamines

Vetalcohol ethoxylaten =/< C15 en =/< 5EO

HEDP

Fosforzuur

2.3 Andere gevaren

Niet mengen met bleek- of andere chloorhoudende producten - ivm chloorgas vorming.

RUBRIEK 3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

3.2 Mengsels

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

P3-stabilon PLUS

104792E

3 / 16

Gevaarlijke bestanddelen

Chemische naam

CAS-Nr.

EG-Nr.

REACH Nummer

Indeling

(67/548/EEG)

Indeling

(VERORDENING (EG) Nr.

1272/2008)

Concentratie [%]

Vetalcohol

ethoxylaten met >

146340-16-1

R38-R50

Huidcorrosie/-irritatie

Categorie 2; H315

Acute aquatische toxiciteit

Categorie 1; H400

>= 10 - < 20

Ethoxylaten van

alkylamines

61791-14-8

500-152-2

Xn-Xi-N; R22-

R38-R41-

R51/53

Acute toxiciteit Categorie 4;

H302

Huidcorrosie/-irritatie

Categorie 2; H315

Ernstig oogletsel Categorie 1;

H318

Chronische aquatische

toxiciteit Categorie 2; H411

>= 5 - < 10

Fosforzuur

7664-38-2

231-633-2

01-2119485924-24

C; R34

Huidcorrosie/-irritatie

Categorie 1B; H314

Bijtend voor metalen

Categorie 1; H290

>= 5 - < 10

Vetalcohol

ethoxylaten =/< C15

en =/< 5EO

68439-51-0

Xi; R41-R38

Huidcorrosie/-irritatie

Categorie 2; H315

Ernstig oogletsel Categorie 1;

H318

>= 5 - < 10

Zuren

526-95-4

208-401-4

01-2119454394-36

Xi; R36

Oogirritatie Categorie 2; H319

>= 5 - < 10

Zuren

37971-36-1

253-733-5

01-2119436643-39

Xi; R36

Bijtend voor metalen

Categorie 1; H290

Oogirritatie Categorie 2; H319

>= 3 - < 5

HEDP

2809-21-4

220-552-8

01-2119510391-53

Xi-Xn; R41-

Bijtend voor metalen

Categorie 1; H290

Acute toxiciteit Categorie 4;

H302

Ernstig oogletsel Categorie 1;

H318

>= 1 - < 2.5

Alkylamine

61788-46-3

262-977-1

01-2119473798-17

Xn-C-N; R22-

R35-R41-R50

Acute toxiciteit Categorie 4;

H302

Huidcorrosie/-irritatie

Categorie 1A; H314

Ernstig oogletsel Categorie 1;

H318

Acute aquatische toxiciteit

Categorie 1; H400

>= 0.25 - < 0.5

Anorganische zouten

7681-11-0

231-659-4

Xi-N; R36-R50

Oogirritatie Categorie 2; H319

Acute aquatische toxiciteit

Categorie 1; H400

>= 0.1 - < 0.25

Voor de volledige tekst van de R-zinnen die worden genoemd in deze paragraaf, zie Paragraaf 16.

Voor de volledige text van H-zinnen zoals vermeld in deze paragraaf, zie paragraaf 16.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

P3-stabilon PLUS

104792E

4 / 16

RUBRIEK 4. EERSTEHULPMAATREGELEN

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Bij aanraking met de ogen

Onmiddellijk spoelen met veel water, ook onder de oogleden,

gedurende tenminste 15 minuten. Contactlenzen verwijderen,

indien mogelijk. Blijven spoelen. Onmiddellijk medische hulp

inroepen.

Bij aanraking met de huid

Onmiddellijk met veel water afwassen gedurende tenminste 15

minuten. Gebruik zachte zeep, indien beschikbaar. Kleding

wassen alvorens opnieuw te gebruiken. Schoenen grondig

reinigen alvorens opnieuw te gebruiken. Onmiddellijk medische

hulp inroepen.

Bij inslikken

Mond spoelen met water. GEEN braken opwekken. Nooit een

bewusteloos persoon laten drinken (of eten). Onmiddellijk

medische hulp inroepen.

Bij inademing

Overbrengen naar de frisse lucht. Symptomatisch behandelen.

Medische hulp inroepen als aandoeningen merkbaar worden.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Zie sectie 11 voor meer gedetailleerde informatie betreffende gezondheidseffecten en symptonen.

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Behandeling

Symptomatisch behandelen.

RUBRIEK 5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

5.1 Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen

Gebruik blusmiddelen die geschikt zijn voor de plaatselijke

omstandigheden en de omgeving.

Ongeschikte blusmiddelen

Niets bekend.

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Specifieke gevaren bij

brandbestrijding

Niet ontvlambaar of brandbaar.

Gevaarlijke

verbrandingsproducten

Ontledingsproducten kunnen onder meer zijn:

Koolstofoxiden

Stikstofoxiden (NOx)

Zwaveloxiden

Oxides van fosfor

5.3 Advies voor brandweerlieden

Speciale beschermende

: Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

P3-stabilon PLUS

104792E

5 / 16

uitrusting voor

brandweerlieden

Nadere informatie

: Verbrandingsresten en verontreinigd bluswater moeten verwijderd

worden volgens plaatselijke regelgeving. Bij brand en/of explosie

inademen van rook vermijden.

RUBRIEK 6. MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET

MENGSEL

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

Advies voor andere personen

dan de hulpdiensten

Zorg voor voldoende ventilatie. Omstanders op afstand en

bovenwinds houden van gemorst materiaal/lek. Vermijd

inademing, inslikken en aanraking met de huid en ogen. Bij

blootstelling aan concentraties boven de MAC-waarde moet

toereikende, goedgekeurde adembescherming worden gedragen.

Zorg ervoor dat het schoonmaken alleen wordt uitgevoerd door

daarvoor opgeleid personeel. Zie de beschermingsmaatregelen in

paragraaf 7 en 8.

Advies voor de hulpdiensten

Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het

gemorst product, lees dan ook de eventuele informatie in Rubriek

8 over geschikte en ongeschikte materialen.

6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen

Milieuvoorzorgsmaatregelen

Voorkom aanraking met bodem, oppervlakte- of grondwater.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Reinigingsmethoden

Het lek dichten als dat veilig gedaan kan worden.Morsing

beperken en verzamelen met niet-brandbare absorptiematerialen,

(bijvoorbeeld zand, aarde, diatomeeënaarde, vermiculiet) en

overbrengen in een vat voor verwijdering volgens

plaatselijke/landelijke voorschriften (zie paragraaf 13).Sporen

wegspoelen met water.Bij uitgebreid morsen gemorst materiaal

indammen of anderszins insluiten zodat het materiaal niet in een

waterweg terecht komt.

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Zie Rubriek 1 voor contactgegevens voor noodgevallen.

Voor persoonlijke bescherming zie paragraaf 8.

Zie Rubriek 13 voor aanvullende informatie over afvalbehandeling.

RUBRIEK 7. HANTERING EN OPSLAG

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Advies voor veilige hantering

Niet inslikken. Contact met de ogen, de huid of de kleding

vermijden. Stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel niet inademen.

Alleen gebruiken met voldoende ventilatie. Na het werken met dit

product de handen grondig wassen. Niet mengen met bleek- of

andere chloorhoudende producten - ivm chloorgas vorming.

Hygiënische maatregelen

Gebruiken volgens gangbare regels en praktijken met betrekking

tot industriële hygiëne en veiligheid. Verontreinigde kleding

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

P3-stabilon PLUS

104792E

6 / 16

verwijderen en wassen voor hergebruik. Na het werken met dit

product het gezicht, de handen en blootgestelde huid grondig

wassen. Zorg voor geschikte faciliteiten voor het snel uitspoelen of

spoelen van de ogen en het lichaam in geval van contact- of

spatgevaar.

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Eisen aan opslagruimten en

containers

Verwijderd houden van sterke logen / basen. Buiten het bereik

van kinderen houden. In goed gesloten verpakking bewaren.

Opslaan in containers voorzien van daarvoor geschikte etiketten.

Opslagtemperatuur

0 °C tot 40 °C

7.3 Specifiek eindgebruik

Specifiek gebruik

Proces reiniger; Half gesloten reiniging

RUBRIEK 8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE

BESCHERMING

8.1 Controleparameters

Grenzen blootstelling in beroep

Bestanddelen

CAS-Nr.

Type van de

waarde (Wijze van

blootstelling)

Controleparameters

Basis

Fosforzuur

7664-38-2

TGG 8 hr

1 mg/m3

BE OEL

TGG 15 min

2 mg/m3

BE OEL

Anorganische zouten

7681-11-0

TGG 8 hr (damp en

aërosol)

0.01 ppm

0.1 mg/m3

(jood)

BE OEL

DNEL

phosphoric acid

Eindgebruik: Werknemers

Blootstellingsroute: Inademing

Mogelijke gezondheidsaandoeningen: Acute - plaatselijke effecten

Waarde: 2 mg/m3

Eindgebruik: Werknemers

Blootstellingsroute: Inademing

Mogelijke gezondheidsaandoeningen: Lange termijn-plaatselijke

effecten

Waarde: 1 mg/m3

Eindgebruik: Consumenten

Blootstellingsroute: Inademing

Mogelijke gezondheidsaandoeningen: Lange termijn-plaatselijke

effecten

Waarde: 0.73 mg/m3

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Geschikte technische beheersinstrumenten

Technische maatregelen

Effectief afzuigventilatiesysteem. Houdt de concentraties in de

lucht beneden de nationale grenswaarden.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

P3-stabilon PLUS

104792E

7 / 16

Individuele beschermingsmaatregelen

Hygiënische maatregelen

Gebruiken volgens gangbare regels en praktijken met betrekking

tot industriële hygiëne en veiligheid. Verontreinigde kleding

verwijderen en wassen voor hergebruik. Na het werken met dit

product het gezicht, de handen en blootgestelde huid grondig

wassen. Zorg voor geschikte faciliteiten voor het snel uitspoelen

of spoelen van de ogen en het lichaam in geval van contact- of

spatgevaar.

Bescherming van de ogen /

het gezicht (EN 166)

ruimzichtbril

Gelaatsscherm

Bescherming van de handen

(EN 374)

Aanbevolen preventieve huidbescherming

Handschoenen

Nitrilrubber

butylrubber

Doorbreektijd: 1-4 uur

Raadpleeg een leverancier voor persoonlijke

beschermingsmiddelen voor de passende dikte (afhankelijk van

het type handschoen en zijn voorgenomen gebruik).

Handschoenen moeten weggegooid en vervangen worden bij

tekenen van degradatie of chemische doorbraak.

Huid- en

lichaamsbescherming (EN

14605)

Persoonlijke beschermingsuitrusting bevat: geschikte

beschermende handschoenen, ruimzichtbril en beschermende

kleding

Bescherming van de

ademhalingswegen (EN 143,

14387)

Geen speciale beschermingsmiddelen nodig.

Beheersing van milieublootstelling

Algemeen advies

: Beschouw de voorzorg van omsluiting rond opslag vaten

RUBRIEK 9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Voorkomen

: vloeibaar

Kleur

: bruin

Geur

: reukloos

0.5 - 1.0, 100 %

Vlampunt

Niet van toepassing

Geurdrempelwaarde

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel

Smelt-/vriespunt

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel

Beginkookpunt en

kooktraject

> 100 °C

Verdampingssnelheid

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

P3-stabilon PLUS

104792E

8 / 16

Ontvlambaarheid (vast, gas)

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel

Bovenste explosiegrens

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel

Onderste explosiegrens

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel

Dampspanning

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel

Relatieve dampdichtheid

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel

Relatieve dichtheid

1.08 - 1.12

Oplosbaarheid in water

oplosbaar

Oplosbaarheid in andere

oplosmiddelen

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel

Verdelingscoëfficiënt n-

octanol/water

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel

Zelfontbrandingstemperatuu

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel

Thermische ontleding

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel

Viscositeit, kinematisch

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel

Ontploffingseigenschappen

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel

Oxiderende eigenschappen

De stof of het mengsel is niet geclassificeerd als oxiderend.

9.2 Overige informatie

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel

RUBRIEK 10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

10.1 Reactiviteit

Onder normale gebruiksomstandigheden zijn geen gevaarlijke reacties waargenomen.

10.2 Chemische stabiliteit

Stabiel onder normale omstandigheden.

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Niet mengen met bleek- of andere chloorhoudende producten - ivm chloorgas vorming.

10.4 Te vermijden omstandigheden

Niets bekend.

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Basen

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Ontledingsproducten kunnen onder meer zijn:

Koolstofoxiden

Stikstofoxiden (NOx)

Zwaveloxiden

Oxides van fosfor

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

P3-stabilon PLUS

104792E

9 / 16

RUBRIEK 11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

11.1 Informatie over toxicologische effecten

Informatie over

waarschijnlijke

blootstellingsrouten

Inademing, Aanraking met de ogen, Aanraking met de huid

Toxiciteit

Acute orale toxiciteit

: Acute toxiciteitsschattingen : > 2,000 mg/kg

Acute toxiciteit bij inademing

: Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

Acute dermale toxiciteit

: Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

Huidcorrosie/-irritatie

: Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

Ernstig oogletsel/oogirritatie

: Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

Sensibilisatie van de

luchtwegen/de huid

: Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

Kankerverwekkendheid

: Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

voortplantingseffecten

: Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

Mutageniteit in

geslachtscellen

: Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

Teratogeniteit

: Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

STOT bij eenmalige

blootstelling

: Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

STOT bij herhaalde

blootstelling

: Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

Aspiratiesgiftigheid

: Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

Bestanddelen

Acute orale toxiciteit

: Vetalcohol ethoxylaten met > 5EO

LD50 Rat: > 2,000 mg/kg

Ethoxylaten van alkylamines

LD50 Rat: 500 mg/kg

Fosforzuur

LD50 Rat: > 2,600 mg/kg

Vetalcohol ethoxylaten =/< C15 en =/< 5EO

LD50 Rat: > 2,000 mg/kg

Zuren

LD50 Rat: 6,060 mg/kg

Zuren

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

P3-stabilon PLUS

104792E

10 / 16

LD50 Rat: > 6,500 mg/kg

HEDP

LD50 Rat: 1,659 mg/kg

Alkylamine

LD50 Rat: 1,300 mg/kg

Anorganische zouten

LD50 Rat: 4,340 mg/kg

Bestanddelen

Acute toxiciteit bij inademing

: Fosforzuur

4 h LC50 Rat: 0.962 mg/l

Bestanddelen

Acute dermale toxiciteit

: Ethoxylaten van alkylamines

LD50 Konijn: > 2,000 mg/kg

Fosforzuur

LD50 Konijn: > 2,000 mg/kg

Vetalcohol ethoxylaten =/< C15 en =/< 5EO

LD50 Konijn: 2,290 mg/kg

Zuren

LD50 Rat: > 2,000 mg/kg

HEDP

LD50 Konijn: > 10,000 mg/kg

Mogelijke gezondheidseffecten

Ogen

Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Huid

Veroorzaakt ernstige brandwonden op de huid.

Inname

Veroorzaakt brandwonden aan het spijsverteringskanaal.

Inademing

Kan irritatie veroorzaken aan neus, keel en longen.

Chronische blootstelling

Gezondheidsletsel bij normaal gebruik niet bekend of te

verwachten.

Ervaring met blootstelling van mensen

Aanraking met de ogen

Roodheid, Pijn, Corrosie

Aanraking met de huid

Roodheid, Pijn, Corrosie

Inslikken

Corrosie, Buikpijn

Inademing

Ademhalingsirritatie, Hoesten

RUBRIEK 12. ECOLOGISCHE INFORMATIE

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

P3-stabilon PLUS

104792E

11 / 16

12.1 Ecotoxiciteit

Milieueffecten

Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige

gevolgen.

Product

Toxiciteit voor vissen

: Geen gegevens beschikbaar

Toxiciteit voor dafnia's en

andere ongewervelde

waterdieren.

: Geen gegevens beschikbaar

Toxiciteit voor algen

: Geen gegevens beschikbaar

Bestanddelen

Toxiciteit voor vissen

: Vetalcohol ethoxylaten =/< C15 en =/< 5EO

96 h LC50: > 1 mg/l

Zuren

96 h LC50 Vis: > 1,042 mg/l

HEDP

96 h LC50 Vis: 368 mg/l

Anorganische zouten

96 h LC50 Vis: 896 mg/l

Bestanddelen

Toxiciteit voor dafnia's en

andere ongewervelde

waterdieren.

: Ethoxylaten van alkylamines

96 h LC50 Daphnia (Watervlieg): 8 mg/l

Fosforzuur

48 h EC50 Daphnia magna (grote watervlo): > 100 mg/l

Zuren

48 h EC50 Daphnia (Watervlieg): > 1,000 mg/l

Anorganische zouten

48 h EC50: 0.17 mg/l

Bestanddelen

Toxiciteit voor algen

: Fosforzuur

72 h EC50 Desmodesmus subspicatus (groene algen): > 100 mg/l

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Product

Biologische afbreekbaarheid

: De oppervlakteactieve stoffen in het product zijn biologisch

afbreekbaar volgens de vereisten van de verordening betreffende

detergentia 648/2004/EG.

Bestanddelen

Biologische afbreekbaarheid

Vetalcohol ethoxylaten met > 5EO

Resultaat: Gemakkelijk biologisch afbreekbaar.

Ethoxylaten van alkylamines

Resultaat: slecht biologisch afbreekbaar

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

P3-stabilon PLUS

104792E

12 / 16

Fosforzuur

Resultaat: Niet van toepassing - anorganisch

Vetalcohol ethoxylaten =/< C15 en =/< 5EO

Resultaat: Gemakkelijk biologisch afbreekbaar.

Zuren

Resultaat: Biologisch afbreekbaar

Zuren

Resultaat: slecht biologisch afbreekbaar

HEDP

Resultaat: slecht biologisch afbreekbaar

Alkylamine

Resultaat: Gemakkelijk biologisch afbreekbaar.

Anorganische zouten

Resultaat: Niet van toepassing - anorganisch

12.3 Bioaccumulatie

Geen gegevens beschikbaar

12.4 Mobiliteit in de bodem

Geen gegevens beschikbaar

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Product

Beoordeling

Deze substantie/dit mengsel bevat geen componenten die men

kan beschouwen als persistent, bioaccumulatief en toxisch (PBT)

of als zeer persistent en zeer bioaccumulatief (vPvB) op niveaus

van 0.1% of hoger.

12.6 Andere schadelijke effecten

Geen gegevens beschikbaar

RUBRIEK 13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

Verwijderen overeenkomstig de Europese Richtlijnen voor afvalstoffen en gevaarlijke

afvalstoffen.Afvalcodes moeten worden toegekend door de gebruiker, bij voorkeur in overleg met

de afvalverwerkende autoriteiten.

13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Product

: Het product mag niet wegvloeien in riool, waterstroom of bodem.

Hergebruiken waar mogelijk verdient voorkeur boven verwijderen

of verbranden. Indien hergebruik niet mogelijk is, verwijderen

volgens plaatselijke voorschriften. Afval aan een erkend

verwijderingsbedrijf aanbieden.

Verontreinigde verpakking

: Verwijderen als ongebruikt product. Lege containers moeten

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

P3-stabilon PLUS

104792E

13 / 16

worden afgevoerd naar een erkende afvalverwerkingscentrale

voor hergebruik of verwijdering. Lege containers niet

hergebruiken. Afvoeren in overeenstemming met de locale, staat

en federale regelgeving

Europese afvalstoffenlijst

: 200114* - zuren

RUBRIEK 14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

de verlader/afzender/verzender is verantwoordelijk zich ervan te vergewissen dat de verpakking,

etikettering en markeing in overeenstemming is met de geselecteerde wijze van transport.

Wegtransport (ADR/ADN/RID)

14.1 VN-nummer

1805

14.2 Juiste ladingnaam

overeenkomstig de

modelreglementen van de

FOSFORZUUR, OPLOSSING

14.3

Transportgevarenklasse(n)

14.4 Verpakkingsgroep

14.5 Milieugevaren

14.6 Bijzondere voorzorgen

voor de gebruiker

Geen

Luchttransport (IATA)

14.1 VN-nummer

1805

14.2 Juiste ladingnaam

overeenkomstig de

modelreglementen van de

Phosphoric acid, solution

14.3

Transportgevarenklasse(n)

14.4 Verpakkingsgroep

14.5 Milieugevaren

14.6 Bijzondere voorzorgen

voor de gebruiker

Geen

Zeetransport (IMDG/IMO)

14.1 VN-nummer

1805

14.2 Juiste ladingnaam

overeenkomstig de

modelreglementen van de

PHOSPHORIC ACID SOLUTION

14.3

Transportgevarenklasse(n)

14.4 Verpakkingsgroep

14.5 Milieugevaren

14.6 Bijzondere voorzorgen

voor de gebruiker

Geen

14.7 Vervoer in bulk

overeenkomstig bijlage II bij

MARPOL 73/78 en de IBC-

code

Niet van toepassing

RUBRIEK 15. REGELGEVING

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

P3-stabilon PLUS

104792E

14 / 16

het mengsel

overeenkomstig de

detergentiaverordening EC

648/2004

30 % en meer: Niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen

Plaatselijke verordening

Neem nota van Richtlijn 94/33/EG voor de bescherming van jonge mensen op de werkplek.

Andere verordeningen

NL: PGS 15 (indien ADR 5.2; PGS 8), Vlaanderen : Vlarem II bis

15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling

Dit product bevat bestanddelen waarvoor chemische veiligheidsbeoordelingen vereist zijn.

RUBRIEK 16. OVERIGE INFORMATIE

Volledige tekst van de R-phrasen

Schadelijk bij opname door de mond.

Veroorzaakt brandwonden.

Veroorzaakt ernstige brandwonden.

Irriterend voor de ogen.

Irriterend voor de huid.

Gevaar voor ernstig oogletsel.

Zeer vergiftig voor in het water levende organismen.

R51/53

Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch

milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

Volledige tekst van de H-verklaringen

H290

Kan bijtend zijn voor metalen.

H302

Schadelijk bij inslikken.

H314

Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

H315

Veroorzaakt huidirritatie.

H318

Veroorzaakt ernstig oogletsel.

H319

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H400

Zeer giftig voor in het water levende organismen.

H411

Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Volledige tekst van andere afkortingen

(Q)SAR - (Kwantitatieve) structuur-activiteitsrelaties; ADN - Europese overeenkomst betreffende

het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren; ADR - Europese

overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg

(ADR-overeenkomst).; ASTM - Amerikaanse Vereniging voor het testen van materialen; bw -

Lichaamsgewicht;

Verordening

betreffende

indeling,

etikettering

verpakking;

Verordening (EG) nr 1272/2008; DIN - Standaard of het Duitse instituut voor standaardisatie;

ECHA - Europees Agentschap voor Chemische Stoffen; EC-Number - EINECS nummer; ECx -

Concentratie verbonden met x% respons; ELx - Laadcapaciteit verbonden met x% respons; EmS

Noodschema;

ErCx

Concentratie

verbonden

groei

respons;

Globaal

geharmoniseerd systeem; IARC - Internationaal agentschap voor onderzoek naar kanker; IATA -

Vereniging voor internationaal luchtvervoer; IBC - Internationale IMO-code voor de bouw en de

uitrusting van schepen die gevaarlijke chemicaliën in bulk vervoeren; IC50

- Halfmaximale

remmende concentratie; ICAO - Internationale Burgerluchtvaartorganisatie; IMDG - Internationale

maritieme gevaarlijke goederen; IMO - Internationale maritieme organisatie; ISO - Internationale

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

P3-stabilon PLUS

104792E

15 / 16

organisatie voor standaardisering; LC50 - Dodelijke concentratie voor 50% van een testpopulatie;

LD50 - Dodelijke dosis voor 50% van een testpopulatie (letale-dosismediaan); MARPOL -

Internationale conventie voor de preventie van vervuiling door schepen; n.o.s. - Niet op andere

wijze gespecificeerd; NO(A)EC - Geen waarneembaar (negatief) effect op concentratie; NO(A)EL

- Geen waarneembaar (negatief) effect op Level; NOELR - Geen waarneembaar effect op

laadcapaciteit; OECD - Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling OESO;

OPPTS - Bureau voor chemische veiligheid en vervuilingspreventie; PBT - Moeilijk afbreekbare,

bioaccumulatieve en toxische stof; REACH - Verordening (EG) nr 1907/2006 van het Europese

Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen

ten aanzien van chemische stoffen (REACH); RID - Reglement betreffende het internationale

spoorwegvervoer

gevaarlijke

goederen

(RID);

SADT

Zelfversnellende

ontledingstemperatuur;

SDS - Veiligheidsinformatieblad; TRGS

- Technisch voorschrift over

gevaarlijke

stoffen;

Verenigde

Naties;

vPvB

Zeer

moeilijk

afbreekbaar

zeer

bioaccumulatief; DSL - Lijst met binnenshuis gebruikte stoffen (Canada); KECI - Koreaanse

inventarislijst van bestaande chemicaliën; TSCA - Wet inzake het beheersen van toxische stoffen

(VS); AICS - Werkplek Environmental blootstellingslimiet; IECSC - Inventarislijst van bestaande

chemische stoffen in China; ENCS - Bestaande en nieuwe chemische stoffen (Japan); ISHL -

Industriële

Veiligheids- en Gezondheitswet (Japan); PICCS

Philippijnse inventarislijst van

chemicaliën en chemische stoffen; NZIoC - Nieuw-Zeelandse inventarislijst van chemicaliën;

TCSI - Taiwanese inventarislijst van chemische stoffen; CMR - Carcinogeen, mutageen of giftig

voor de voortplanting; GLP - Goede laboratoriumspraktijk

Gemaakt door

Regulatory Affairs

Getallen vermeld op het MSDS zijn als volgt opgemaakt: 1,000,000 = 1 miljoen en 1,000 = 1

duizend. 0.1 = 1 tiende en 0.001 = 1 duizendste.

GECONTROLEERDE INFORMATIE: Belangrijke wijzigingen in de wettelijke of

gezondheidsinformatie voor deze versie zijn aangeduid met een balk in de linkermarge van het

VIB.

De informatie op dit veiligheidsinformatieblad is zover ons bekend juist op de aangegeven

uitgiftedatum. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als handleiding voor veilig hanteren,

gebruiken, verwerken, opslaan, vervoeren, verwijderen, en vrijkomen, en mag niet beschouwd

worden als een garantie of aanduiding van kwaliteit. De informatie heeft alleen betrekking op het

hierin vermelde product en is niet zonder meer geldig wanneer het samen met andere producten

of in enig ander procédé wordt gebruikt, tenzij dit in de tekst vermeld wordt.

BIJLAGE: BLOOTSTELLINGSCENARIO'S

DPD +stoffen

:

the volgende stoffen zijn de belangrijkste stoffen die bijdragen aan het Blootstellingsscenario van

het mengsel in overeenstemming met DPD

Route

Stof

CAS-Nr.

EINECS-Nr.

Inslikken

Fosforzuur

7664-38-2

231-633-2

Inademing

Fosforzuur

7664-38-2

231-633-2

Huid

Vetalcohol ethoxylaten met > 5EO

146340-16-1

Ogen

Vetalcohol ethoxylaten =/< C15 en =/<

68439-51-0

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

P3-stabilon PLUS

104792E

16 / 16

aquatisch milieu

Vetalcohol ethoxylaten met > 5EO

146340-16-1

Fysische eigenschappen DPD + stoffen

Stof

Dampspanning

Oplosbaarheid in

water

Pow

moleculaire massa

Fosforzuur

4 Pa

> 850 g/l

98 g/mol

Om te berekenen of uw downstream bedrijfsomstandigheden en Risk management metingen

veilig zijn, bereken uw risico factor in onderstaande website

www.ecetoc.org/tra

Verkorte titel van het

blootstellingsscenario

Proces reiniger; Half gesloten reiniging

Gebruiksdescriptoren

Hoofdgebruikersgroepen

Industrieel gebruik: Gebruik van stoffen als zodanig of in

preparaten in een industriële omgeving

Eindgebruiksectoren

SU3: Industrieel gebruik: Gebruik van stoffen als zodanig of in

preparaten in een industriële omgeving

Procescategorieën

PROC4: Gebruik in een batchproces of ander proces (synthese)

met kans op blootstelling

PROC8b: Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/ leeg

laten lopen) van/ naar vaten/ grote containers in gespecialiseerde

voorzieningen

Product categoriën

PC35: Was- en reinigingsmiddelen (inclusief op oplosmiddelbasis)

Milieu-emissiecategorieën

ERC4: Industrieel gebruik van verwerkingshulpmiddelen in

processen en producten die geen onderdeel worden van

voorwerpen

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her