P3-OXYPAK S10

Primær information

 • Handelsnavn:
 • P3-OXYPAK S10
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Medicinsk udstyr

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • P3-OXYPAK S10
  Slovakiet
 • Sprog:
 • slovakisk

Status

 • Kilde:
 • Ecolab
 • Autorisationsnummer:
 • 113481E
 • Sidste ændring:
 • 12-03-2018

Produktresumé: dosering, interaktioner, bivirkninger

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenie (ES) č.

1907/2006

P3-oxypak S10

113481E

1 / 12

ODDIEL 1. Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

1.1 Identifikátor produktu

Názov výrobku

P3-oxypak S10

Kód výrobku

113481E

Použitie látky/zmesi

Biocíd

Druh látky

Zmes

Len na odborné použitie.

Informácie o riedení produktu

Informácie o roztoku nie sú k dispozícii.

1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

Identifikované použitia

Dezinfekčný prostriedok. Poloautomatizované použitie

Odporúčané obmedzenia z

hľadiska používania

Vyhradené pre priemyselné a profesionálne použitie.

1.3 Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

Spoločnost

Ecolab s.r.o.

Čajakova 18

811 05, Bratislava Slovensko 02 57204915-16

objednavky@ecolab.com

1.4 Núdzové telefónne číslo

Núdzové telefónne číslo

02 57204914 (dodávateľ, pracovné dni 8-16 hod.)

Telefónne číslo

toxikologického centra

02 54774166 (24/7)

Dátum zostavenia/revízie

31.07.2014

Verzia

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti

2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia (NARIADENIE (ES) č. 1272/2008)

Akútna toxicita , Kategória 4

H302

Dráždivosť kože , Kategória 2

H315

Vážne poškodenie očí , Kategória 1

H318

Toxicita pre špecifický cieľový orgán - jednorazová

expozícia , Kategória 3, Dýchací systém

H335

Klasifikácia (67/548/EHS, 1999/45/ES)

Xn; ŠKODLIVÝ

R20/22

R37/38

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenie (ES) č. 1907/2006

P3-oxypak S10

113481E

2 / 12

Plné znenie R viet uvedených v tomto oddieli viď oddiel 16.

Plný text H-údajov uvedených v tomto oddieli viď oddiel 16.

2.2 Prvky označovania

Označovanie (NARIADENIE (ES) č. 1272/2008)

Výstražné piktogramy

Výstražné slovo

Nebezpečenstvo

Výstražné upozornenie

H302

Škodlivý po požití.

H315

Dráždi kožu.

H318

Spôsobuje vážne poškodenie očí.

H335

Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

Bezpečnostné upozornenie

Prevencia:

P280

Noste ochranné rukavice/ ochranné okuliare/

ochranu tváre.

Opatrenia:

P305 + P351 + P338

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich

opatrne vyplachujte vodou. Ak používate

kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte

ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P310

Okamžite volajte NÁRODNÉ

TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM

alebo lekára.

Nebezpečné zložky ktoré musia byť uvedené na štítku.:

peroxid vodíka, roztok

2.3 Iná nebezpečnosť

Nie sú známe.

ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách

3.2 Zmesi

Nebezpečné zložky

Chemický názov

Č. CAS

Č.EK

č. REACH

Klasifikácia

(67/548/EHS)

Klasifikácia

(NARIADENIE (ES) č.

1272/2008)

Koncentrácia: [%]

peroxid vodíka,

roztok

7722-84-1

231-765-0

01-2119485845-22

C-O-Xn; R35-

R20/22-R5-

Oxidujúce kvapalinyKategória

1; H271

Akútna toxicitaKategória 4;

H302

Akútna toxicitaKategória 4;

H332

Žieravosť kožeKategória 1A;

H314

>= 35 - < 50

Plné znenie R viet uvedených v tomto oddieli viď oddiel 16.

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenie (ES) č. 1907/2006

P3-oxypak S10

113481E

3 / 12

Plný text H-údajov uvedených v tomto oddieli viď oddiel 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1 Opis opatrení prvej pomoci

Pri kontakte s očami

Okamžite oplachujte veľkým množstvom vody i pod viečkami

najmenej 15 minút. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to

možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite

vyhľadajte lekársku pomoc.

Pri kontakte s pokožkou

Okamžitě omývajte veľkým množstvom vody po dobu nejmenej 15

minút. Použite jemné mydlo, ak je k dispozícii. Ak sa vyvíja a

pretrváva dráždenie zaobstarajte lekársku opateru.

Pri požití

Vypláchnite si ústa. Ak sa objavia symptómy zaistite lekárske

ošetrenie.

Pri vdýchnutí

Dopravte na čerstvý vzduch. Liečte symptomaticky. Ak sa objavia

symptómy zaistite lekárske ošetrenie.

4.2 Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Podrobnejšie informácie týkajúce sa symptómov a vplyvu na zdravie sú uvedené v oddiele č. 11.

4.3 Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia

Zaobchádzanie

Liečte symptomaticky.

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia

5.1 Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky:

Použite spôsob hasenia požiaru odpovedajúci miestnej situácii a

okoliu.

Nevhodné hasiace

prostriedky

Nie sú známe.

5.2 Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

Zvláštne nebezpečenstvá pri

hasení požiaru

Nehorľavý alebo nevznietivý.

Nebezpečné produkty

spaľovania

V rozkladných produktov môžu byť nasledovné materiály:

Oxidy uhlíka

oxidy dusíka (NOx)

Oxidy síry

Kysličníky fosforu

5.3 Rady pre požiarnikov

Špeciálne ochranné

prostriedky pre požiarnikov

: Použite prostriedky osobnej ochrany.

Ďalšie informácie

: Zbytky po požiari a kontaminovaná voda použitá na hasenie

musia byť zneškodněné v súlade s miestnými predpismi. Pri

požiari a/alebo výbuchu nedýchajte dymy.

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenie (ES) č. 1907/2006

P3-oxypak S10

113481E

4 / 12

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

6.1 Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

Rada pre iný ako

pohotovostný personál

Zabezpečte primerané vetranie. Udržiavajte osoby mimo dosahu

smeru vetra a miesta vyliatia/úniku. Vyvarujte sa vdychovaniu,

požitiu a kontaktu s pokožkou alebo očami. Ak sú pracovníci

vystavení koncentráciam nad expozičný limit, musia použiť

vhodné schválené respirátory. Zaistite, aby cistenie bolo

vykonávané iba vyškoleným personálom. Informujte sa o

ochranných opatreniach uvedených v oddieloch 7 a 8.

Rada pre pohotovostný

personál

Ak je na riešenie úniku potrebné špeciálne oblečenie, prečítajte si

informácie v bode 8 o vhodných a nevhodných materiáloch.

6.2 Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Bezpečnostné opatrenia pre

životné prostredie

Zabráňte kontaktu s pôdou, povrchovými alebo spodnými vodami.

6.3 Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

Spôsoboch čistenia

Zastavte únik, ak je to bezpečné.Zadržte rozliate množstvo a

potom pozberajte pomocou nehorľavých absorbčných materiálov

(napr. piesku, zeminy, kremeliny, vermikulitu) a vložte do nádoby

na zneškodnenie podľa miestnych/národných smerníc (viď oddiel

13).Stopy látky spláchnite vodou.Pri rozsiahlom úniku, ohraničte

uvoľnený materiál tak, aby ste zabránili jeho rozptýleniu a

odtečeniu do vodných tokov.

6.4 Odkaz na iné oddiely

Pozri bod 1 - Informácie o núdzovom kontakte.

Ochrana osôb je uvedená v oddieli 8.

Pozri bod 13 - dalšie informácie o nakladaní s odpadmi.

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie

7.1 Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Pokyny pre bezpečnú

manipuláciu

Nepožívajte. Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. Zabráňte

kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. Nevdychujte prach/

dym/ plyn/ hmlu/ pary/ aerosóly. Používajte len pri patričnom

odvetraní. Po manipulácii starostlivo umyte ruky.

Hygienické opatrenia

Dodržujte zásady správnej priemyselnej hygieny a bezpečnosti

práce. Pred opakovaným použitím vyzlečte znečistený odev a

vyperte. Po manipulácii starostlivo umyte ruky, tvár a odkryté

miesta pokožky. Zabezpečte vhodné priestory pre rýchle

osprchovanie tela alebo vyplachovanie očí pre prípad kontaktu

alebo obliatia prípravkom.

7.2 Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility

Požiadavky na skladovacie

plochy a zásobníky

Uchovávajte mimo dosahu detí. Nádobu uchovávajte tesne

uzavretú. Skladujte vo vhodne oznacených kontajneroch.

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenie (ES) č. 1907/2006

P3-oxypak S10

113481E

5 / 12

Skladovacia teplota

-20 °C do 30 °C

7.3 Špecifické konečné použitie(-ia)

Osobitné použitia

Dezinfekčný prostriedok. Poloautomatizované použitie

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana

8.1 Kontrolné parametre

Limitné hodnoty vystavenia

Č. CAS

Súčasti

Typ hodnoty

(Forma

expozície)

Kontrolné

parametre

Aktualizácia

Podstata

7722-84-1

peroxid

vodíka, roztok

NPEL priemerný

1 ppm

1.4 mg/m3

2011-11-23

SK OEL

NPEL

krátkodobý

2 ppm

2.8 mg/m3

2011-11-23

SK OEL

DNEL

peroxid vodíka, roztok

Finálne použite: Pracovníci

Spôsoby expozície: Vdychovanie

Možné ovplyvnenie zdravia: krátkodobý - lokálny

Hodnota: 3 mg/m3

Finálne použite: Pracovníci

Spôsoby expozície: Vdychovanie

Možné ovplyvnenie zdravia: Dlhodobé - lokálne účinky

Hodnota: 1.4 mg/m3

8.2 Kontroly expozície

Primerané technické kontroly

Technické opatrenia

Účinný odsávací systém vetrania. Udržujte koncentráciu vo

vzduchu pod štandardnou hodnotou expozície na pracovisku.

Individuálne ochranné opatrenia

Hygienické opatrenia

Dodržujte zásady správnej priemyselnej hygieny a bezpečnosti

práce. Pred opakovaným použitím vyzlečte znečistený odev a

vyperte. Po manipulácii starostlivo umyte ruky, tvár a odkryté

miesta pokožky. Zabezpečte vhodné priestory pre rýchle

osprchovanie tela alebo vyplachovanie očí pre prípad kontaktu

alebo obliatia prípravkom.

Ochrana očí / tváre (EN 166)

Bezpečnostné ochranné okuliare

Obličajový štít

Ochrana rúk (EN 374)

Použite tento prostriedok osobnej ochrany:

Nitrilkaučuk

butylkaučuk

Nepriepustné rukavice

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenie (ES) č. 1907/2006

P3-oxypak S10

113481E

6 / 12

Rukavice by sa mali pri známkach znehodnotenia alebo

chemického prieniku vyradiť a nahradiť novými.

Ochrana pokožky a tela (EN

14605)

Nevyžadujú sa žiadne zvláštne ochranné zariadenia.

Ochrana dýchacích ciest (EN

143, 14387)

Nevyžaduje sa, ak sa koncentrácia vo vzduchu udržiava pod

limitom expozície uvedeným v príslušnom predpise (nariadenie

vlády). Používajte certifikované prostriedky na ochranu dýchacích

ciest, ktoré spĺňajú požiadavky EÚ (89/656/EHS, 89/686/EHS)

alebo ekvivalentné, v prípade ak sa nedá zabrániť alebo

dostatočne obmedziť respiračné riziko technickými prostriedkami

kolektívnej ochrany alebo opatreniami, metódami alebo postupmi

organizácie práce.

Kontroly environmentálnej expozície

Všeobecné odporúčania

: Zvážte zabezpecenie odpadu v okolí skladovacích nádob.

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

Vzhľad

: kvapalina

Farba

: číry, Bezfarebný

Zápach

: bez zápachu

2.3 - 3.1, 100 %

Teplota vzplanutia

Neaplikované.

Prahová hodnota zápachu

údaje sú nedostupné

Teplota topenia/tuhnutia

údaje sú nedostupné

Počiatočná teplota varu a

destilačný rozsah

údaje sú nedostupné

Rýchlosť odparovania

údaje sú nedostupné

Horľavosť (tuhá látka, plyn)

údaje sú nedostupné

Horný limit výbušnosti

údaje sú nedostupné

Dolný limit výbušnosti

údaje sú nedostupné

Tlak pár

údaje sú nedostupné

Relatívna hustota pár

údaje sú nedostupné

Relatívna hustota

1.11 - 1.15

Rozpustnosť vo vode

rozpustný

Rozpustnosť v iných

rozpúšťadlách

údaje sú nedostupné

Rozdeľovací koeficient: n-

oktanol/voda

údaje sú nedostupné

Teplota samovznietenia

údaje sú nedostupné

Tepelný rozklad

údaje sú nedostupné

Viskozita, kinematická

údaje sú nedostupné

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenie (ES) č. 1907/2006

P3-oxypak S10

113481E

7 / 12

Výbušné vlastnosti

údaje sú nedostupné

Oxidačné vlastnosti

Áno

9.2 Iné informácie

údaje sú nedostupné

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1 Reaktivita

Nie sú známe nebezpečné reakcie pri použití za normálnych podmienok.

10.2 Chemická stabilita

Stabilný za normálnych podmienok.

10.3 Možnosť nebezpečných reakcií

Nie sú známe nebezpečné reakcie pri použití za normálnych podmienok.

10.4 Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Nie sú známe.

10.5 Nekompatibilné materiály

Zásady

Organické materiály

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

V rozkladných produktov môžu byť nasledovné materiály:

Oxidy uhlíka

oxidy dusíka (NOx)

Oxidy síry

Kysličníky fosforu

ODDIEL 11: Toxikologické informácie

11.1 Informácie o toxikologických účinkoch

Informácie o

pravdepodobných spôsoboch

expozície

Vdychovanie, Kontakt s očami, Kontakt s pokožkou

Toxicita

Akútna orálna toxicita

: Akútna inhalačná toxicita : 1,365 mg/kg

Akútna toxicita pri vdýchnutí

: 4 h Akútna inhalačná toxicita : > 20 mg/l

Odhad akútnej toxicity

: Nie sú dostupné žiadne údaje o tomto produkte.

Poleptanie kože/podráždenie

kože

: Nie sú dostupné žiadne údaje o tomto produkte.

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenie (ES) č. 1907/2006

P3-oxypak S10

113481E

8 / 12

Vážne poškodenie

očí/podráždenie očí

: Nie sú dostupné žiadne údaje o tomto produkte.

Respiračná alebo kožná

senzibilizácia

: Nie sú dostupné žiadne údaje o tomto produkte.

Karcinogenita

: Nie sú dostupné žiadne údaje o tomto produkte.

Účinky na reprodukčnú

schopnosť

: Nie sú dostupné žiadne údaje o tomto produkte.

Mutagenita zárodočných

buniek

: Nie sú dostupné žiadne údaje o tomto produkte.

Teratogenita

: Nie sú dostupné žiadne údaje o tomto produkte.

Toxicita pre špecifický

cieľový orgán (STOT) –

jednorazová expozícia

: Nie sú dostupné žiadne údaje o tomto produkte.

Toxicita pre špecifický

cieľový orgán (STOT) –

opakovaná expozícia

: Nie sú dostupné žiadne údaje o tomto produkte.

Aspiračná toxicita

: Nie sú dostupné žiadne údaje o tomto produkte.

Súčasti

Akútna orálna toxicita

: peroxid vodíka, roztok

LD50 potkan: 486 mg/kg

Možné účinky na zdravie

Oči

Spôsobuje vážne poškodenie očí.

Koža

Spôsobuje dráždenie kože.

Požitie

Škodlivý po požití.

Vdychovanie

Môže spôsobiť dráždenie dýchacieho traktu. Môže spôsobiť

dráždenie nosa, hrdla a pľúc.

Chronická expozícia

Pri bežnom použití nie je známe ani sa neočakáva poškodenie

zdravia.

Skúsenosti s vystavením človeka danému vplyvu

Kontakt s očami

Sčervenanie, Bolesť, Poleptanie

Kontakt s pokožkou

Sčervenanie, Dráždenie

Požitie

Nie sú dostupné žiadne údaje.

Vdychovanie

Dráždenie dýchacích ciest, Kašeľ

ODDIEL 12: Ekologické informácie

12.1 Ekotoxicita

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenie (ES) č. 1907/2006

P3-oxypak S10

113481E

9 / 12

Účinky na životné prostredie

Tento výrobok nemá žiadne ekotoxické účinky.

Výrobok

Toxicita pre ryby

: údaje sú nedostupné

Toxicita pre dafnie a ostatné

vodné nestavovce.

: údaje sú nedostupné

Toxicita pre riasy

: údaje sú nedostupné

Súčasti

Toxicita pre riasy

: peroxid vodíka, roztok

72 h EC50: 1.38 mg/l

12.2 Perzistencia a degradovateľnosť

údaje sú nedostupné

12.3 Bioakumulačný potenciál

údaje sú nedostupné

12.4 Mobilita v pôde

údaje sú nedostupné

12.5 Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Výrobok

Hodnotenie

Táto látka / zmes neobsahuje žiadne zložky, ktoré sú považované

za perzistentné, bioakumulatívne a toxické (PBT) alebo veľmi

perzistentné a veľmi bioakumulatívne (vPvB) na úrovni 0,1%

alebo vyššej.

12.6 Iné nepriaznivé účinky

údaje sú nedostupné

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní

Zneškodnite v súlade s európskou smernicou o bežných a nebezpečných odpadoch.Kódy

odpadov by mal prideliť užívateľ a to najlepšie po prejednaní s úradmi zodpovednými za

zneškodňovanie odpadov.

13.1 Metódy spracovania odpadu

Výrobok

: Všade, kde je to možné, dajte prednosť recyklácii pred uložením

na skládku alebo spálením. Ak nie je recyklácia uskutočniteľná,

zneškodnite v súlade s miestnymi predpismi. Zneškodnenie

odpadov na schválenej skládke odpadov.

Znečistené obaly

: Zneškodnite ako nepoužitý výrobok. Prázdne nádoby by sa mali

odovzdať firme s oprávnením manipulovať s odpadmi na

recykláciu alebo zneškodnenie. Prázdne obaly znovu

nepoužívajte.

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenie (ES) č. 1907/2006

P3-oxypak S10

113481E

10 / 12

Európsky katalóg odpadov

: 200129* - detergenty obsahujúce nebezpečné látky

ODDIEL 14: Informácie o doprave

Odosielateľ je zodpovedný zabezpečiť, aby balenie, označovanie a značenie boli v súlade so

zvoleným spôsobom dopravy.

Pozemná preprava (ADR/ADN/RID)

14.1 Číslo OSN

2014

14.2 Správne expedičné

označenie OSN

PEROXID VODÍKA, VODNÝ ROZTOK

14.3 Trieda(-y)

nebezpečnosti pre dopravu

5.1 (8)

14.4 Obalová skupina

14.5 Nebezpečnosť pre

životné prostredie

14.6 Osobitné bezpečnostné

opatrenia pre užívateľa

Žiadny

Letecká doprava (IATA)

14.1 Číslo OSN

2014

14.3 Trieda(-y)

nebezpečnosti pre dopravu

5.1 (8)

Nedovolené prepravovať

Doprava po mori

(IMDG/IMO)

14.1 Číslo OSN

2014

14.2 Správne expedičné

označenie OSN

HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION

14.3 Trieda(-y)

nebezpečnosti pre dopravu

5.1 (8)

14.4 Obalová skupina

14.5 Nebezpečnosť pre

životné prostredie

14.6 Osobitné bezpečnostné

opatrenia pre užívateľa

Žiadny

14.7 Doprava hromadného

nákladu podľa prílohy II k

dohovoru MARPOL 73/78

a Kódexu IBC

Neaplikované.

ODDIEL 15: Regulačné informácie

15.1 Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia

a životného prostredia

Vnútroštátne nariadenie

Berte do úvahy smernicu 94/33/ES o ochrane mládeže v zamestnaní.

15.2 Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Tento produkt obsahuje látky, pre ktoré je ešte potrebné Hodnotenie chemickej bezpečnosti.

ODDIEL 16: Iné informácie

Plný text R-viet

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenie (ES) č. 1907/2006

P3-oxypak S10

113481E

11 / 12

R20/22

Škodlivý pri vdýchnutí a po požití.

Spôsobuje silné popáleniny/poleptanie.

Zahriatie môže spôsobiť výbuch.

Pri kontakte s horľavým materiálom môže spôsobiť požiar.

Plný text H-prehlásení

H271

Môže spôsobiť požiar alebo výbuch; silné oxidačné činidlo.

H302

Škodlivý po požití.

H314

Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

H332

Škodlivý pri vdýchnutí.

Plný text iných skratiek

Pripravil

Regulatory Affairs

Čísla uvedené v bezpečnostnom liste sú vo formáte: 1,000,000 = 1 milión a 1,000 = 1 tisíc. 0.1 = 1

desatina a 0.001 = 1 tisícina.

NOVELIZOVANÉ INFORMÁCIE: Výrazné zmeny informácií v tejto novele, ktoré sa týkajú

bezpecnostných a zdravotných predpisov, sú oznacené ciarou na lavom okraji SDS.

Údaj v tejto karte bezpečnostných údajov zodpovedá naším najlepším vedomostiam, informáciam

a presvedčeniu v okamžiku vydania. Uvedený údaj slúži len ako návod na bezpečnú manipuláciu,

spracovanie, skladovanie, prepravu, zneškodnenie a uvoľnenie do prodaj

PRÍLOHA: SCENÁRE EXPOZÍCIE

DPD + Látky

:

Uvedené látky sú hlavnými zložkami ktoré prispievajú k expozičnému scenáru zmesi podľa DPD +

Rule:

Trasa

Látka

Č. CAS

Č: EINECS

Požitie

peroxid vodíka, roztok

7722-84-1

231-765-0

Vdychovanie

peroxid vodíka, roztok

7722-84-1

231-765-0

Kožný

peroxid vodíka, roztok

7722-84-1

231-765-0

Oči

peroxid vodíka, roztok

7722-84-1

231-765-0

vodná zložka životného

prostredia

Žiadna čelná substancia

Fyzikálne vlastnosti DPD + Látky:

Látka

Tlak pár

Rozpustnosť vo

vode

POW

Molárna hmotnosť

peroxid vodíka, roztok

2.99 hPa

100 g/l

0.0269

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenie (ES) č. 1907/2006

P3-oxypak S10

113481E

12 / 12

Na nižšie uvedenej webovej stránke, prosím, vypočítajte váš rizikový faktor, aby ste ako

následný užívateľ mohli posúdiť, či vaše pracovné podmienky a vami prijaté opatrenia na

zníženie rizika zaručujú dostatočnú bezpečnosť:

www.ecetoc.org/tra

Krátky názov expozičného

scenára

Dezinfekčný prostriedok. Poloautomatizované použitie

Deskriptory použitia

Hlavné skupiny používateľov

Priemyselné použitia: Použitia látok ako takých alebo v

prípravkoch v priemyselných podnikoch

Sektory konečného použitia

SU3: Priemyselné použitia: Použitia látok ako takých alebo v

prípravkoch v priemyselných podnikoch

Kategória procesu

PROC4: Použitie v šaržiach a iné procesy (syntéza), kde je

možnosť expozície

PROC8b: Presun látky alebo prípravku (plnenie/ vypúšťanie) do/ z

nádob/ veľkých kontajnerov v určených zariadeniach

Kategórie chemických

produktov

PC35: Produkty na umývanie a čistenie (vrátane produktov na

základe rozpúšťadiel)

Kategórie uvoľňovania do

životného prostredia

ERC4: Priemyselné použitie pomôcok pri spracovaní v procesoch

a produktoch, ktoré sa nestanú súčasťou výrobkov

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her