P3-OXYPAK S10

Primær information

 • Handelsnavn:
 • P3-OXYPAK S10
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Medicinsk udstyr

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • P3-OXYPAK S10
  Rumænien
 • Sprog:
 • rumænsk

Status

 • Kilde:
 • Ecolab
 • Autorisationsnummer:
 • 113481E
 • Sidste ændring:
 • 12-03-2018

Produktresumé: dosering, interaktioner, bivirkninger

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu

Reglementările UE No. 1907/2006

P3-oxypak S10

113481E

1 / 12

SECŢIUNEA 1. Identificarea substan

ei/amestecului

i a societă

ii/întreprinderii

1.1 Element de identificare a produsului

Denumirea produsului

P3-oxypak S10

Codul produsului

113481E

Utilizarea

substanţei/amestecului

Biocid

Tipul substanţei

Amestec

Numai pentru utilizare profesională.

Informa

ii privind diluarea

produsului.

Nu sunt furnizate informa

ii despre dilu

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanţei sau amestecului şi utilizări contraindicate

Utilizări identificate

Produs pentru dezinfecţie. Process semi-automat

Restricţii recomandate în

timpul utilizării

Rezervat utilizărilor industriale şi profesionale.

1.3 Detalii privind furnizorul fişei cu date de securitate

Societatea

Ecolab SRL

Şoseaua Păcurari 138

Centrul de afaceri „IDEO”, etaj 2, 700545 România Iaşi

023 222 2210

iulian.andriuta@ecolab.com

1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgenţă

Număr de telefon care poate

fi apelat în caz de urgenţă

0232 222 210 (Program: Luni-Vineri, între orele: 9:00 - 17:00)

Numărul de telefon de la

Biroul pentru Regulamentul

sanitar internaţional şi

informare toxicologică

021 3183606 (Program: Luni-Vineri, între orele: 8:00 - 15:00)

Data redactării/revizuirii

31.07.2014

Versiune

SECŢIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1 Clasificarea substanţei sau a amestecului

Clasificare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008)

Toxicitate acută , Categoria 4

H302

Iritarea pielii , Categoria 2

H315

Lezarea gravă a ochilor , Categoria 1

H318

Toxicitate asupra unui organ ţintă specific - o singură

expunere , Categoria 3, Aparatul respirator

H335

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

P3-oxypak S10

113481E

2 / 12

Clasificare (67/548/CEE, 1999/45/CE)

Xn; NOCIV

R20/22

R37/38

Pentru textul complet al frazelor R menţionate în acest paragraf, se va consulta paragraful 16.

Pentru textul complet al acestor fraze H menţionate în această secţiune, se va consulta Secţiunea

2.2 Elemente pentru etichetă

Etichetare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008)

Pictograme de pericol

Cuvânt de semnalizare

(avertizare)

Pericol

Fraze descriptive pentru tipul

de pericol

H302

Nociv în caz de înghiţire.

H315

Provoacă iritarea pielii.

H318

Provoacă leziuni oculare grave.

H335

Poate provoca iritarea căilor respiratorii.

Fraze ce descriu prevederile

necesare atunci când se

foloseşte materialul

Prevenire:

P280

Purtaţi mănuşi de protecţie/ echipament de

protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a

feţei.

Răspuns:

P305 + P351 + P338

ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi

cu atenţie cu apă timp de mai multe minute.

Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi

dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă.

Continuaţi să clătiţi.

P310

Sunaţi imediat la un CENTRU DE

INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.

Componente potenţial periculoase ce trebuie să fie specificate pe etichetă:

Hydrogen peroxide

2.3 Alte pericole

Necunoscut.

SECŢIUNEA 3: Compozi

ie/informa

ii privind componen

ii

3.2 Amestecuri

Componente potenţial periculoase

Denumire chimică

Nr. CAS

Nr.CE

Nr. REACH

Clasificare

(67/548/CEE)

Clasificare

(REGULAMENTUL (CE) NR.

1272/2008)

Concentraţia: [%]

Hydrogen peroxide

7722-84-1

231-765-0

C-O-Xn; R35-

R20/22-R5-

Lichide oxidanteCategoria 1;

H271

>= 35 - < 50

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

P3-oxypak S10

113481E

3 / 12

01-2119485845-22

Toxicitate acutăCategoria 4;

H302

Toxicitate acutăCategoria 4;

H332

Corodarea pieliiCategoria 1A;

H314

Pentru textul complet al frazelor R menţionate în acest paragraf, se va consulta paragraful 16.

Pentru textul complet al acestor fraze H menţionate în această secţiune, se va consulta Secţiunea

SECŢIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor

În caz de contact cu ochii

Se va clăti imediat cu multă apă, de asemenea sub pleoape, cel

puţin 15 minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi

dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi.

Se va chema de urgenţă medicul.

În caz de contact cu pielea

Se va spăla imediat cu multă apă timp de cel puţin 15 minute. Se

va utiliza un săpun neutru dacă este disponibil. Se va acorda

asistenţă medicală dacă iritaţia creşte şi persistă.

Dacă este ingerat

Se va clăti gura. Se va da asistenţă medicală dacă apar

simptomele.

Dacă se inhalează

Se va avea grije ca persoana să aibă aer proaspăt. Se va trata

simptomatologic. Se va da asistenţă medicală dacă apar

simptomele.

4.2 Cele mai importante simptome şi efecte, atât acute, cât şi întârziate

Consultaţi Secţiunea 11 pentru informaţii detaliate despre efectele asupra sănătăţii şi simptome

4.3 Indicaţii privind orice fel de asistenţă medicală imediată şi tratamentele speciale necesare

Tratament

Se va trata simptomatologic.

SECŢIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de stingere

corespunzătoare

Se vor folosi metode de stingere adecvate condiţiilor locale şi

mediului înconjurător.

Mijloace de stingere

necorespunzătoare

Necunoscut.

5.2 Pericole speciale cauzate de substanţa sau amestecul în cauză

Riscuri specifice în timpul

luptei împotriva incendiilor

Nu este inflamabil sau combustibil.

Produşi de combustie

periculoşi

Produsele de descompunere pot conţine următoarele substanţe:

Oxizi de carbon

oxizi de azot (NOx)

Oxizi de sulf

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

P3-oxypak S10

113481E

4 / 12

Oxizi ai fosforului

5.3 Recomandări destinate pompierilor

echipamentelor speciale de

protecţie pentru pompieri

: Se va folosi echipament de protecţie individual.

Informaţii suplimentare

: Rezidiile de ardere şi apa folosită la stingere, care a fost

contaminată, trebuie eliminate în conformitate cu reglementările

locale. În cazul unui incendiu şi/sau explozie nu se va inhala

fumul.

SECŢIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală

6.1 Precauţii personale, echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă

Sfaturi pentru personalul care

nu este implicat în situaţii de

urgenţă

Se va asigura ventilaţie adecvată. Se vor ţine persoanele la

distanţă de locul de curgere/scurgere şi într-un loc protejat de

vânt. Se va evita inhalarea, ingerarea şi contactul cu pielea şi

ochii. Atunci când lucrătorii trebuie să facă faţă la concentraţii ce

depăşesc limita de expunere profesională, aceştia trebui să poarte

aparate respiratorii adecvate aprobate. Asiguraţi-vă că procesul

de curăţare este coordonat doar de personal instruit. A se vedea

măsurile de protecţie din capitolele 7 şi 8.

Sfaturi pentru personalul care

intervine în situaţii de urgenţă

Dacă este necesar echipament special pentru tratarea scurgerii,

aveţi în vedere orice informaţie de la Secţiunea 8 privind

materialele adecvate şi inadecvate.

6.2 Precauţii pentru mediul înconjurător

Precauţii pentru mediul

înconjurător

Nu se va permite să intre în contact cu contact cu solul, apele de

suprafaţă sau freatice.

6.3 Metode şi material pentru izolarea incendiilor şi pentru curăţenie

Metodele de curăţare

Opriţi scurgerea, dacă acest lucru se poate face în siguranţă. Se

va strânge şi se va colecta materialul împrăştiat cu ajutorul unui

material absorbant necombustibil, (spre exemplu nisip, pământ,

kieselgur, vermiculit) şi va fi depozitat într-un container pentru

eliminare conform cu reglementările locale-naţionale în vigoare (a

se vedea capitolul 13). Se vor înlătură urmele cu apă. Pentru

deversări mari, îndigui

i materialul scurs sau re

i materialul

astfel încât să vă asigura

i că scurgerea nu ajunge în cursuri de

apă.

6.4 Trimiteri către alte secţiuni

Consultaţi Secţiunea 1 pentru datele de contact în caz de urgenţă.

Pentru protecţia individuală a se vedea paragraful 8.

Consultaţi Secţiunea 13 pentru informaţii suplimentare privind tratarea deşeurilor.

SECŢIUNEA 7: Manipularea

i depozitarea

7.1 Precauţii pentru manipularea în condiţii de securitate

Sfaturi de manipulare în

condiţii de securitate

Nu se va ingera. Evitaţi contactul cu pielea şi cu ochii. Evitaţi orice

contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Nu inspiraţi praful/

fumul/ gazul/ cea

a/ vaporii/ spray-ul. Se va folosi numai cu

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

P3-oxypak S10

113481E

5 / 12

ventilaţie adecvată. Spălaţi-vă pe mâinile cu grijă după utilzare.

Măsuri de igienă

Se va manipula conform normelor de igienă industriale şi a

normelor de securitate. Se va scoate şi se va spăla

îmbrăcămintea contaminată, înainte de a se refolosi. Spălaţi-vă pe

faţa, mâinile şi orice altă parte de piele expusă bine după utilzare.

Asigura

i accesul la facilită

i corespunzătoare pentru clătirea

rapidă sau spălarea ochilor

i a corpului în caz de pericol de

contact sau de stropire.

7.2 Condiţii de depozitare în condiţii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilităţi

Cerinţe pentru spaţiile de

depozitare şi containere

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Păstraţi recipientul închis etanş.

Produsul se va depozita în recipiente etichetate corespunzător.

Temperatură de depozitare

-20 °C la 30 °C

7.3 Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

Utilizare (utilizări) specifică

(specifice)

Produs pentru dezinfecţie. Process semi-automat

SECŢIUNEA 8: Controale ale expunerii/protec

ia personală

8.1 Parametri de control

Concentra

ie maximă de lucru

Nu conţine substanţe ce prezintă valori limită de expunere profesională.

DNEL

Hydrogen peroxide

Utilizare finale: Lucrători

Căi de expunere: Inhalare

Efecte potenţiale asupra sănătăţii: termen scurt - local

Valoare: 3 mg/m3

Utilizare finale: Lucrători

Căi de expunere: Inhalare

Efecte potenţiale asupra sănătăţii: Efecte locale pe termen

lung

Valoare: 1.4 mg/m3

8.2 Controale ale expunerii

Măsurători tehnice corespunzătoare

Măsuri de ordin tehnic

Sistem de ventilaţie de evacuare eficient. Se vor menţine

concentraţiile în aer sub standardele (limitele) de expunere

profesională.

Măsuri de protecţie individuale

Măsuri de igienă

Se va manipula conform normelor de igienă industriale şi a

normelor de securitate. Se va scoate şi se va spăla

îmbrăcămintea contaminată, înainte de a se refolosi. Spălaţi-vă pe

faţa, mâinile şi orice altă parte de piele expusă bine după utilzare.

Asigura

i accesul la facilită

i corespunzătoare pentru clătirea

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

P3-oxypak S10

113481E

6 / 12

rapidă sau spălarea ochilor

i a corpului în caz de pericol de

contact sau de stropire.

Protecţia ochilor / feţei (EN

166)

Ochelari de protecţie

Mască de protecţie a feţei

Protecţia mâinilor (EN 374)

Se va purta următorul echipament de protecţie individuală:

Cauciuc nitril

cauciuc butil

Mănuşi impermeabile

Mănuşile trebuie să fie scoase şi înlocuite dacă există vreo

indicaţie de degradare sau pătrundere chimică.

Protecţia pielii şi a corpului

(EN 14605)

Nu este necesar echipament de protecţie special.

Protecţia respiraţiei (EN 143,

14387)

Nu este necesară când concentra

iile agen

ilor chimici din aer

sunt men

inute sub valorile limită obligatorii de expunere

ionate în sec

iunea Limite de expunere profesională. Utiliza

echipamente de protec

ie respiratorie certificate conform normelor

UE (89/656/EEC, 89/686/EEC ) sau echivalente, atunci când

riscurile nu pot fi evitate sau limitate suficient prin mijloace tehnice

de protec

ie colectivă sau prin măsuri, metode sau proceduri de

ordin organizatoric.

Controlul expunerii mediului

Indicaţii generale

: Eventual aveţi în vedere împrejmuirea recipientelor de depozitare.

SECŢIUNEA 9: Proprietă

ile fizice

i chimice

9.1 Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază

Aspect

: lichid

Culoare

: clar, Incolor

Miros

: inodor

2.3 - 3.1, 100 %

Punctul de aprindere

Nu se aplică.

Pragul de acceptare a

mirosului

nu există date

Punctul de topire/punctul de

îngheţare

nu există date

Punctul iniţial de fierbere şi

intervalul de fierbere

nu există date

Viteza de evaporare

nu există date

Inflamabilitatea (solid, gaz)

nu există date

Limită superioară de

explozie

nu există date

Limită inferioară de explozie

nu există date

Presiunea de vapori

nu există date

Densitatea de vapori relativă

nu există date

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

P3-oxypak S10

113481E

7 / 12

Densitatea relativă

1.11 - 1.15

Solubilitate în apă:

solubil

Solubilitate in alţi solvenţi

nu există date

Coeficientul de partiţie: n-

octanol/apă

nu există date

Temperatura de

autoaprindere

nu există date

Descompunere termică

nu există date

Vâscozitate cinematică

nu există date

Proprietăţi explozive

nu există date

Proprietăţi oxidante

9.2 Alte informaţii

nu există date

SECŢIUNEA 10: Stabilitate

i reactivitate

10.1 Reactivitate

Nu se conoaşte nici o reacţie periculoasă în condiţii normale de folosire.

10.2 Stabilitate chimică

Stabil în condiţii normale.

10.3 Posibilitatea de reacţii periculoase

Nu se conoaşte nici o reacţie periculoasă în condiţii normale de folosire.

10.4 Condiţii de evitat

Necunoscut.

10.5 Materiale incompatibile

Baze

Materiale organice

10.6 Produşi de descompunere periculoşi

Produsele de descompunere pot conţine următoarele substanţe:

Oxizi de carbon

oxizi de azot (NOx)

Oxizi de sulf

Oxizi ai fosforului

SECŢIUNEA 11: Informa

ii toxicologice

11.1 Informaţii privind efectele toxicologice

Informaţii privind căile

probabile de expunere

Inhalare, Contact cu ochii, Contact cu pielea

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

P3-oxypak S10

113481E

8 / 12

Toxicitate

Toxicitate acută orală

: Estimarea toxicităţii acute : 1,365 mg/kg

Toxicitate acută prin inhalare

: 4 h Estimarea toxicităţii acute : > 20 mg/l

Toxicitate acută dermică

: Nu există informaţii disponibile despre acest produs.

Corodarea/iritarea pielii

: Nu există informaţii disponibile despre acest produs.

Lezarea gravă/iritarea ochilor

: Nu există informaţii disponibile despre acest produs.

Sensibilizarea căilor

respiratorii sau a pielii

: Nu există informaţii disponibile despre acest produs.

Cancerogenitatea

: Nu există informaţii disponibile despre acest produs.

Efecte referitoare la

reproducere

: Nu există informaţii disponibile despre acest produs.

Mutagenitatea celulelor

germinative

: Nu există informaţii disponibile despre acest produs.

Toxicitate teratogenă

: Nu există informaţii disponibile despre acest produs.

STOT (toxicitate asupra

organelor ţintă specifice) –

expunere unică

: Nu există informaţii disponibile despre acest produs.

STOT (toxicitate asupra

organelor ţintă specifice) –

expunere repetată

: Nu există informaţii disponibile despre acest produs.

Toxicitate referitoare la

aspiraţie

: Nu există informaţii disponibile despre acest produs.

Componente

Toxicitate acută orală

: Hydrogen peroxide

LD50 şobolan: 486 mg/kg

Efecte potenţiale asupra sănătăţii

Ochii

Provoacă leziuni oculare grave.

Piele

Provoacă iritaţia pielii.

Ingerare

Nociv în caz de înghiţire.

Inhalare

Poate provoca iritaţia tractului respirator. Poate provoca iritaţia

nasului, gâtului şi plămînilor.

Expunere cronică

În condiţii normale de utilizare nu este cunoscut şi nici previzibil

vreun risc pentru sănătate.

Informaţii referitoare la efectele datorate expunerii umane

Contact cu ochii

Roşeaţă, Durere, Coroziune

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

P3-oxypak S10

113481E

9 / 12

Contact cu pielea

Roşeaţă, Iritaţie

Ingerare

Nu există informaţii disponibile.

Inhalare

Iritaţie respiratorie, Tuse

SECŢIUNEA 12: Informa

ii ecologice

12.1 Ecotoxicitate

Efecte asupra mediului

înconjurător

Acest produs nu are efecte ecotoxicologice cunoscute.

Produs

Toxicitate pentru peşti

: nu există date

Toxicitate pentru dafnia şi

alte nevertebrate acvatice.

: nu există date

Toxicitate asupra algelor

: nu există date

Componente

Toxicitate asupra algelor

: Hydrogen peroxide

72 h EC50: 1.38 mg/l

12.2 Persistenţă şi degradabilitate

nu există date

12.3 Potenţial de bioacumulare

nu există date

12.4 Mobilitate în sol

nu există date

12.5 Rezultatele evaluării PBT şi vPvB

Produs

Evaluare

Aceasă substanţă/mix nu conţine componente considerate a fi fie

persistente, bioacumulative şi toxice (PBT), fie foarte persistente

şi foarte bioacumulative (vPvB) la nivele de 0.01% sau mai mari.

12.6 Alte efecte adverse

nu există date

SECŢIUNEA 13: Considera

ii privind eliminarea

Eliminarea trebuie să fie in conformitate cu Directivele Europeene referitoare la deşeuri şi deşeuri

periculoase.Codul deşeului trebuie atribuit de către utilizator, de preferat în acord cu autorităţile

responsabile pentru eliminarea deşeurilor.

13.1 Metode de tratare a deşeurilor

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

P3-oxypak S10

113481E

10 / 12

Produs

: În cazul în care este posibilă reciclarea, aceasta este preferată

eliminării sau incinerării. Dacă reciclarea nu este posibilă, se va

elimina în conformitate cu reglementările locale. Se vor elimina

deşeurile într-o staţie de eliminare a deşeurilor acreditată.

Ambalaje contaminate

: Se va elimina drept produs nefolosit. Containerele goale trebuie

să fie duse la un sit de manipulare a deşeurilor aprobat, pentru a fi

reciclate şi eliminate. NU se vor refolosi containerele goale.

Catalogul European de

Deşeuri

: 200129* - detergenţi cu conţinut de substanţe periculoase

SECŢIUNEA 14: Informa

ii referitoare la transport

Expeditorul are răspunderea de a se asigura că ambalarea, etichetarea şi marcarea sunt în

conformitate cu modul de transport ales.

Transport rutier (ADR/ADN/RID)

14.1 Numărul ONU

2014

14.2 Denumirea corectă

ONU pentru expediţie

PEROXID DE HIDROGEN ÎN SOLUŢIE APOASA

14.3 Clasa (clasele) de

pericol pentru transport

5.1 (8)

14.4 Grupul de ambalare

14.5 Pericole pentru mediul

înconjurător

14.6 Precauţii speciale

pentru utilizatori

Niciunul

Transport aerian (IATA)

14.1 Numărul ONU

2014

14.3 Clasa (clasele) de

pericol pentru transport

5.1 (8)

Interzis pentru transport

Transport maritim

(IMDG/Organizaţia Maritimă

Internaţională (IMO))

14.1 Numărul ONU

2014

14.2 Denumirea corectă

ONU pentru expediţie

HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION

14.3 Clasa (clasele) de

pericol pentru transport

5.1 (8)

14.4 Grupul de ambalare

14.5 Pericole pentru mediul

înconjurător

14.6 Precauţii speciale

pentru utilizatori

Niciunul

14.7 Transport în vrac, în

conformitate cu anexa II la

MARPOL 73/78 şi Codul IBC

Nu se aplică.

SECŢIUNEA 15: Informa

ii de reglementare

15.1 Regulamente/legislaţie în domeniul securităţii, sănătăţii şi al mediului specifice (specifică)

pentru substanţa sau amestecul în cauză

Reglementare naţională

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

P3-oxypak S10

113481E

11 / 12

Se va lua în considerare directiva 94/33/CE referitoare la protecţia tineretului la locul de

muncă.

Alte reglementări

-Legisla

ia pentru de

euri: Legea 211/2011 privind regimul

eurilor;

-Legisla

ia pentru de

euri de ambalaje:

HG 621/2005 privind gestionarea ambalajelor

i de

eurilor de

ambalaje.

HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi aprobarea

listei deşeurilor.

- HG nr. 937/2010 privind clasificarea, ambalarea

i etichetarea la

introducerea pe pia

ă a preparatelor periculoase;

- HG nr. 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea

i etichetarea

substan

elor periculoase;

- Legea nr.319/2006 a securită

i sănătă

ii în muncă;

- HG nr.1218/2006 privind stabilirea cerin

elor minime de

securitate

i sănătate în muncă pentru asigurarea protec

lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezen

a agen

ilor

chimici.

15.2 Evaluarea securităţii chimice

Acest produs conţine substanţe pentru care sunt încă necesare evaluări privind securitatea

chimică.

SECŢIUNEA 16: Alte informa

ii

Text complet al frazelor R

R20/22

Nociv în caz de inhalare şi ingerare.

Provoacă arsuri grave.

Încălzirea poate provoca o explozie.

În cazul contactului cu materiale combustibile poate provoca incendii.

Text complet al declaraţiilor H

H271

Poate provoca un incendiu sau o explozie; oxidant puternic.

H302

Nociv în caz de înghiţire.

H314

Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor.

H332

Nociv în caz de inhalare.

Text complet al altor abrevieri

Preparat de către

Regulatory Affairs

Numerele mentionate in Fisa de Sigurantă sunt furnizate in formatul 1 ,000,000 = un milion si

1,000 = o mie. 0.1 = 1 zecime şi 0.001 = 1 miime.

INFORMAŢII REVIZUITE: Modificările semnificative ale informaţiilor referitoare la legislaţie sau

sănătate sunt indicate printr-o bară în marginea din stânga a fişei tehnice de securitate.

Informaţiile conţinute în această fişă tehnică de securitate au fost stabilite pe baza conoştiinţelor,

informaţiilor şi presupunerilor noastre la data publicării acestui document.

ANEXĂ: SCENARII DE EXPUNERE

Substan

e DPD+

:

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

P3-oxypak S10

113481E

12 / 12

Următoarele substan

e sunt cele care contribuie în mod hotărâtor la Scenariul de expunere al

amestecului, conform regulilor DPD+:

Traseu

Substanţă

Nr. CAS

Nr. EINECS

Ingerare

Hydrogen peroxide

7722-84-1

231-765-0

Inhalare

Hydrogen peroxide

7722-84-1

231-765-0

Dermic

Hydrogen peroxide

7722-84-1

231-765-0

Ochii

Hydrogen peroxide

7722-84-1

231-765-0

mediu acvatic

Nu este o substanţă prioritară

Proprietă

i fizice substan

e DPD+:

Substanţă

Presiunea de

vapori

Solubilitate în

apă:

POW

Masa molară

Hydrogen peroxide

2.99 hPa

100 g/l

0.0269

Pentru a evalua dacă sunt sigure Condi

iile de Operare din aval

i Măsurile de Management al

Riscului, vă rugăm să calcula

i factorul dumneavoastră de risc pe pagina de web de mai jos:

www.ecetoc.org/tra

Scurt titlu al scenariului de

expunere

Produs pentru dezinfecţie. Process semi-automat

Descriptori ai utilizării

Grupuri de utilizatori

principali

Utilizări industriale: Utilizări ale substanţelor ca atare sau în

preparate în cadru industrial

Sectoare de utilizare finală

SU3: Utilizări industriale: Utilizări ale substanţelor ca atare sau în

preparate în cadru industrial

Categoriile de proces

PROC4: Utilizare în sistem discontinuu sau în alt proces (sinteză)

unde există posibilita-tea de expunere

PROC8b: Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/

descărcare) din/ în vase/ recipiente mari în cadrul unităţilor

specializate

Categorii de Produs

PC35: Produse de spălare şi curăţare (inclusiv produse pe bază

de solvenţi)

Categorii de eliberare în

mediu

ERC4: Utilizarea industrială a aditivilor de prelucrare în procese şi

produse, fără a deveni parte din articole

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her