Ocaliva

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel PIL
Produktets egenskaber SPC
Offentlige vurderingsrapport PAR
Aktiv bestanddel:
Obeticholic syre
Tilgængelig fra:
Intercept Pharma International Ltd
ATC-kode:
A05AA04
INN (International Name):
obeticholic acid
Terapeutisk gruppe:
Galde og lever terapi
Terapeutisk område:
Levercirrose, galde
Terapeutiske indikationer:
Ocaliva er indiceret til behandling af primær biliær cholangitis (også kendt som primær biliær cirrhose) i kombination med ursodeoxycholic syre (UDCA) hos voksne med et utilstrækkeligt svar til UDCA eller som monoterapi hos voksne ikke kan tåle UDCA.
Produkt oversigt:
Revision: 6
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/004093
Autorisation dato:
2016-12-12
EMEA kode:
EMEA/H/C/004093

Dokumenter

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk
Produktresumé Produktresumé - bulgarsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk
Produktresumé Produktresumé - spansk
Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk
Produktresumé Produktresumé - tjekkisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk
Produktresumé Produktresumé - estisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk
Produktresumé Produktresumé - græsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk
Produktresumé Produktresumé - engelsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk
Produktresumé Produktresumé - fransk
Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk
Produktresumé Produktresumé - italiensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk
Produktresumé Produktresumé - lettisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk
Produktresumé Produktresumé - litauisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk
Produktresumé Produktresumé - ungarsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk
Produktresumé Produktresumé - maltesisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk
Produktresumé Produktresumé - hollandsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk
Produktresumé Produktresumé - polsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk
Produktresumé Produktresumé - portugisisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk
Produktresumé Produktresumé - rumænsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk
Produktresumé Produktresumé - slovakisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk
Produktresumé Produktresumé - slovensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk
Produktresumé Produktresumé - finsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk
Produktresumé Produktresumé - svensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk bokmål
Produktresumé Produktresumé - norsk bokmål
Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk
Produktresumé Produktresumé - islandsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk
Produktresumé Produktresumé - kroatisk

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel Information til patienten

OCALIVA 5 mg filmovertrukne tabletter

OCALIVA 10 mg filmovertrukne tabletter

Obeticholsyre

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye

oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst i

afsnit 4, hvordan du indberetter bivirkninger.

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage OCALIVA

Sådan skal du tage OCALIVA

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

OCALIVA indeholder det aktive stof obeticholsyre, en såkaldt farnesoid X-receptor (FXR)-agonist,

som får din lever til at fungere bedre ved at reducere produktion og ophobning af galde i leveren, og

som også formindsker betændelseslignende reaktioner (inflammation).

Dette lægemiddel bruges til at behandle voksne patienter med en type leversygdom, der kaldes primær

biliær kolangitis (også kaldet primær biliær cirrose), enten alene eller sammen med et andet

lægemiddel, der hedder ursodeoxycholsyre.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage OCALIVA

Tag ikke OCALIVA:

hvis du er allergisk over for obeticholsyre eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette

lægemiddel (angivet i afsnit 6).

hvis du har en fuldstændig blokering i galdevejene (leveren, galdeblæren og galdegangene).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager OCALIVA.

Tal med lægen, hvis du får kløe, som du har svært ved at udholde.

Din læge vil tage blodprøver for at overvåge, hvordan din lever fungerer, når du starter behandlingen

og jævnligt derefter.

Børn og unge

Denne medicin er ikke beregnet til brug hos børn og unge.

Brug af anden medicin sammen med OCALIVA

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Du skal især fortælle lægen, hvis du tager såkaldte galdesyrebindende resiner (colestyramin,

colestipol, colesevelam), som bruges til at sænke kolesterolindholdet i blodet, da de kan nedsætte

virkningen af OCALIVA. Hvis du tager et af disse lægemidler, skal du tage OCALIVA mindst 4-

6 timer før eller 4-6 timer efter, at du tager det galdesyrebindende resin, så der er så lang tid som

muligt imellem.

Niveauerne af visse lægemidler, fx theofyllin (anvendes til behandling af åndedrætsbesvær) eller

tizanidin (et lægemiddel til behandling af muskelstivhed og nedsat muskelbevægelighed), kan stige og

skal overvåges af lægen, så længe du tager OCALIVA. Lægen vil muligvis overvåge dit blods evne til

at størkne, hvis du også tager lægemidler som fx warfarin (blodfortyndende medicin).

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Der er kun få oplysninger om virkningen af OCALIVA i forbindelse med graviditet. For en sikkerheds

skyld må du ikke tage OCALIVA, hvis du er gravid.

Det vides ikke om lægemidlet udskilles i mælken. Du og din læge skal sammen beslutte, om du skal

fortsætte med at amme, eller om du skal ophøre/lade være med at tage OCALIVA, idet der tages

hensyn for fordelene ved amning for dit barn i forhold til de behandlingsmæssige fordele for dig.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Dette lægemiddel påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad din evne til at køre motorkøretøj og betjene

maskiner.

3.

Sådan skal du tage OCALIVA

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller apotekspersonalet.

Den anbefalede dosis er én 5 mg filmovertrukket tablet én gang dagligt gennem munden.

Lægen kan justere din dosis efter vurdering af din leverfunktion, eller hvis du får kløe, som du har

svært ved at udholde.

Afhængigt af, hvordan din krop reagerer efter 6 måneder, vil lægen måske øge dosis til 10 mg én gang

dagligt. Lægen vil drøfte en eventuel ændring af dosis med dig.

Du kan tage OCALIVA med eller uden mad. Hvis du tager galdesyrebindende resiner, skal du tage

dette lægemiddel mindst 4-6 timer før eller 4-6 timer efter det galdesyrebindende resin (se

afsnittet "Brug af anden medicin sammen med OCALIVA").

Hvis du har taget for meget OCALIVA

Hvis du ved et uheld har taget for mange tabletter, kan du opleve leverrelaterede bivirkninger som fx

gulfarvning af huden. Kontakt straks en læge eller tag på skadestuen.

Hvis du har glemt at tage OCALIVA

Spring den glemte dosis over, og tag den næste dosis på det tidspunkt, hvor du normalt skal tage den.

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet.

Hvis du holder op med at tage OCALIVA

Du skal fortsætte med at tage OCALIVA, så længe lægen har sagt, at du skal. Hold ikke op med at tage

lægemidlet uden først at tale med lægen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du oplever hudkløe, eller hvis kløen forværres, mens du

tager dette lægemiddel. Hudkløe er en meget almindelig bivirkning, og den opstår som regel inden for

den første måned af behandlingen med OCALIVA. Normalt bliver sværhedsgraden mindre med tiden.

Meget almindelige bivirkninger (kan påvirke flere end 1 ud af 10 personer):

Mavesmerter

Træthed

Almindelige bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 10 personer):

Unormalt niveau af skjoldbruskkirtelhormon

Svimmelhed

Hurtige eller uregelmæssige hjerteslag (hjertebanken)

Smerter i munden og svælget

Forstoppelse

Tør hud, rødhed i huden (eksem)

Udslæt

Smerter i leddene

Hævede hænder og fødder

Feber

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i

Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information

om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter “EXP”. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

OCALIVA indeholder:

Aktivt stof: obeticholsyre.

OCALIVA 5 mg filmovertrukne tabletter: 1 filmovertrukket tablet indeholder 5 mg

obeticholsyre.

OCALIVA 10 mg filmovertrukne tabletter: 1 filmovertrukket tablet indeholder 10 mg

obeticholsyre.

Øvrige indholdsstoffer:

- Tabletkerne: Mikrokrystallinsk cellulose (E460), natriumstivelsesglycolat (Type A),

magnesiumstearat.

- Filmovertræk: Delvist hydrolyseret polyvinylalkohol(E1203), titandioxid (E171),

macrogol 3350 (E1521), talcum (E553b), gul jernoxid (E172).

Udseende og pakningsstørrelser

OCALIVA 5 mg er en gul rund filmovertrukket tablet, mærket med “INT” på den ene side og

“5” på den anden side.

OCALIVA 10 mg er en gul trekantet filmovertrukket tablet, mærket med “INT” på den ene side

og “10” på den anden side.

Pakningsstørrelse

1 flaske med 30 eller 100 filmovertrukne tabletter

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Intercept Pharma International Ltd.

Ormond Building

31 – 36 Ormond Quay Upper

Dublin 7

Irland

Fremstiller

Almac Pharma Services (Ireland) Limited

Finnabair Industrial Estate,

Dundalk,

Co.Louth,

A91 P9KD,

Irland

Almac Pharma Services

Seagoe Industrial Estate

Portadown

Craigavon

BT63 5UA

Storbritannien

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

Intercept Pharma Nederland B.V.,

Netherland/Pays-Bas/Niederlande

Tél/Tel: +32 (0) 24037219

Lietuva

AOP Orphan Pharmaceuticals AG

Tel.: +370 672 12222

България

AOP Orphan Pharmaceuticals AG

Teл: +35 988 6666096

Luxembourg/Luxemburg

Intercept Pharma Nederland B.V.,

Pays-Bas/Niederlande

Tél/Tel.: +352 27861461

Česká republika

AOP Orphan Pharmaceuticals AG

Tel.: +420 251 512 947

Magyarország

AOP Orphan Pharmaceuticals AG

Tel.: +36 1 3192633

Danmark

AOP Orphan Pharmaceuticals AG

Østrig

Tlf: +43 1 5037244

Malta

Intercept Pharma International Ltd.

Irlanda

Tel: +353 144 75 196

Deutschland

Intercept Pharma Deutschland GmbH

Tel: +49 30 30 80 767 5

Nederland

Intercept Pharma Nederland B.V.,

Netherland

Tel: +31 207 139 216

Eesti

AOP Orphan Pharmaceuticals AG

Leedu

Tel: +370 672 12222

Norge

AOP Orphan Pharmaceuticals AG

Østerrike

Tlf: +43 1 5037244

Ελλάδα

Intercept Pharma International Ltd.

Ιρλανδία

Τηλ: +353 144 75 196

Österreich

Intercept Pharma Austria GmbH

Tel: +43 1928 4012

España

Intercept Pharma Spain S.L.U.

Tel: +34 914 194 970

Polska

AOP Orphan Pharmaceuticals AG

Tel: +48 22 322 76 80

France

Intercept Pharma France SAS

Tél: +33 176 701 049

Portugal

Intercept Pharma Portugal, Unipessoal Lda

Tel: +351 308 805 674

Hrvatska

AOP Orphan Pharmaceuticals AG

Austrija

Tel: +43 1 5037244

România

AOP Orphan Pharmaceuticals AG

Tel: +40 722 660744

Ireland

Intercept Pharma International Ltd.

Ireland

Tel: +353 144 75 196

Slovenija

AOP Orphan Pharmaceuticals AG

Avstrija

Tel: +43 1 5037244

Ísland

AOP Orphan Pharmaceuticals AG

Austurríki

Tlf: +43 1 5037244

Slovenská republika

AOP Orphan Pharmaceuticals AG

Tel: +421 2 45523126

Italia

Intercept Italia S.r.l.

Tel: +39 0236026571

Suomi/Finland

AOP Orphan Pharmaceuticals AG

Itävalta

Tlf: +43 1 5037244

Κύπρος

Intercept Pharma International Ltd.

Ιρλανδία

Τηλ: +353 144 75 196

Sverige

AOP Orphan Pharmaceuticals AG

Österrike

Tlf: +43 1 5037244

Latvija

AOP Orphan Pharmaceuticals AG

Lietuva

Tel: +370 672 12222

United Kingdom

Intercept Pharma UK & Ireland Ltd.

Tel: + 44 330 100 3694

Denne indlægsseddel blev senest ændret<{MM/ÅÅÅÅ}><{måned ÅÅÅÅ}>.

Dette lægemiddel er godkendt under "betingede omstændigheder". Det betyder, at der forventes

yderligere dokumentation for lægemidlet.

Det Europæiske Lægemiddelagentur vil mindst en gang om året vurdere nye oplysninger om

lægemidlet, og denne indlægsseddel vil om nødvendigt blive ajourført.

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu. Der er også links til andre websteder om sjældne sygdomme

og om, hvordan de behandles.

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger

hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede

bivirkninger. Se i pkt. 4.8, hvordan bivirkninger indberettes.

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

OCALIVA 5 mg filmovertrukne tabletter

OCALIVA 10 mg filmovertrukne tabletter

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

OCALIVA 5 mg filmovertrukne tabletter

1 filmovertrukket tablet indeholder 5 mg obeticholsyre.

OCALIVA 10 mg filmovertrukne tabletter

1 filmovertrukket tablet indeholder 10 mg obeticholsyre.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukket tablet

OCALIVA 5 mg filmovertrukket tablet

Gul 8,0 mm rund tablet, præget med ‘INT’ på den ene side og ‘5’ på den anden side.

OCALIVA 10 mg filmovertrukket tablet

Gul 7,6 mm x 7,4 mm trekantet tablet, præget med ‘INT’ på den ene side og ‘10’ på den anden side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

OCALIVA er indiceret til behandling af primær biliær cholangitis (også betegnet primær biliær

cirrose) i kombination med ursodeoxycholsyre (UDCA) til voksne med utilstrækkeligt respons på

UDCA eller som monoterapi til voksne, som ikke tåler UDCA.

4.2

Dosering og administration

Dosering

Inden påbegyndelse af behandling med obeticholsyre skal patientens leverstatus vurderes.

Startdosis og dosistitrering iht. PBC (primær biliær cholangitis) -patientpopulation er vist i tabel 1.

Tabel 1: Doseringsregime iht. PBC-patientpopulation

Stadie/klasse

Ikke-cirrotisk eller

Child-Pugh A

Child-Pugh B eller C eller

dekompenseret cirrose

Startdosis

5 mg én gang dagligt

5 mg én gang om ugen

Dosistitrering

Hos patienter, der ikke har opnået

tilstrækkelig reduktion af alkalisk

fosfatase (ALP) og/eller total

bilirubin efter 6 måneders

behandling, og som godt kan tåle

obeticholsyre, titreres op til

10 mg én gang dagligt

Hos patienter, der ikke har opnået

tilstrækkelig reduktion af ALP

og/eller total bilirubin efter

3 måneders behandling, og som

godt kan tåle obeticholsyre, titreres

op til 5 mg to gange ugentligt (med

mindst 3 dages mellemrum) og

derefter op til 10 mg to gange

ugentligt (med mindst 3 dages

mellemrum), alt efter respons og

tolerabilitet

Maksimal dosis

10 mg én gang dagligt

10 mg to gange ugentligt (med

mindst 3 dages mellemrum)

Dosisjustering af samtidig UDCA er ikke nødvendig hos patienter, der får obeticholsyre.

Behandling og dosisjustering ved svær pruritus

Behandingsstrategier omfatter tilføjelse af galdesyrebindende resiner eller antihistaminer. Hos

patienter, der oplever svær intolerabilitet på grund af pruritus, kan en eller flere af følgende strategier

overvejes:

Hos patienter, der ikke har cirrose, eller som har Child-Pugh A:

Dosisreduktion af obeticholsyre til:

5 mg hver anden dag til patienter, der ikke tolererer 5 mg én gang dagligt

5 mg én gang dagligt til patienter, der ikke tolererer 10 mg én gang dagligt

Midlertidig behandlingsafbrydelse af obeticholsyre i op til 2 uger med efterfølgende

genoptagelse med en reduceret dosis.

Fortsætte med at øge dosis til 10 mg én gang dagligt, som tolereres, for at opnå optimalt

respons.

Hos patienter, der har Child-Pugh B eller C eller dekompenseret cirrose:

Dosisreduktion af obeticholsyre til:

5 mg én gang om ugen hos patienter, der ikke tolererer 5 mg to gange om ugen

10 mg én gang om ugen hos patienter, der ikke tolererer 10 mg to gange om ugen

Midlertidig behandlingsafbrydelse af obeticholsyre i op til 2 uger med efterfølgende

genoptagelse med en reduceret dosis, hvis relevant.

Fortsætte med at øge dosis til 10 mg to gange om ugen, hvis patienten tolererer det, for at opnå

optimalt respons.

Overveje seponering af obeticholsyre hos patienter, som fortsat oplever persisterende intolerabel

pruritus.

Særlige populationer

Patienter med nedsat leverfunktion

Se tabel 1 for doseringsanbefalinger.

også pkt. 4.4 og 5.2.

Ældre (> 65 år)

Der foreligger begrænsede data for ældre patienter. Dosisjustering er ikke nødvendig hos ældre

patienter (se pkt. 5.2).

Patienter med nedsat nyrefunktion

Der foreligger begrænsede data for patienter med let og moderat nedsat nyrefunktion og ingen data for

patienter med svært nedsat nyrefunktion. Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med nedsat

nyrefunktion (se pkt. 5.2).

Pædiatrisk population

Det er ikke relevant at bruge obeticholsyre hos den pædiatriske population til behandling af primær

biliær cholangitis (PBC).

Administration

Tabletten skal tages oralt med eller uden mad.

Patienter, som tager galdesyrebindende resiner, skal tage OCALIVA mindst 4-6 timer før eller 4-

6 timer efter at have taget det galdesyrebindende resin (eller med så langt et tidsinterval som muligt)

(se pkt. 4.5).

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Komplet galdeobstruktion.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Leverrelaterede bivirkninger

Der er set forhøjet alanin-aminotransferase (ALAT) og aspartat-aminotransferase (ASAT) hos

patienter, som tager obeticholsyre. Der er også set kliniske symptomer på leverdekompensation. Disse

bivirkninger har optrådt så tidligt som inden for den første behandlingsmåned. Der er primært set

leverrelaterede bivirkninger ved højere doser end den maksimale anbefalede dosis på 10 mg én gang

dagligt (se pkt. 4.9). Efter markedsføring er der rapporteret om alvorlig leverskade og dødsfald ved

hyppigere administration af obeticholsyre end anbefalet hos patienter med moderat til svært nedsat

leverfunktion.

Efter påbegyndelse af behandlingen skal alle patienter overvåges for progression af PBC ved hjælp af

laboratorietest og kliniske vurderinger for at bestemme, om det er nødvendigt at justere dosis.

Patienter med øget risiko for dekompenseret leversygdom skal overvåges tættere, herunder patienter,

hvis laboratorietest viser tegn på forværret leverfunktion og/eller udvikling af cirrose.

Doseringshyppigheden skal reduceres hos patienter, der udvikler fremskreden leversygdom (fra Child-

Pugh A til Child-Pugh B eller C) (se pkt. 4.2 og 5.2).

Svær pruritus

Der er rapporteret svær pruritus hos 23 % af patienterne behandlet i OCALIVA 10 mg-armen, hos

19 % af patienterne i OCALIVA-titreringsarmen og hos 7 % af patienterne i placeboarmen.

Mediantiden til indtræden af svær kløe var 11, 158 og 75 dage i henholdsvis OCALIVA 10 mg-,

OCALIVA-titrerings- og placeboarmen. Behandlingsstrategier består bl.a. af tilføjelse af

galdesyrebindende resiner eller antihistaminer, dosisreduktion, nedsat doseringshyppighed og/eller

midlertidig afbrydelse af behandlingen (se pkt. 4.2 og 4.8).

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Lægemidler, der påvirkes af obeticholsyre

Warfarin

International normaliseret ratio (INR) falder efter samtidig administration af warfarin og

obeticholsyre. INR bør monitoreres og warfarindosis om nødvendigt justeres for at opretholde

målintervallet for INR ved samtidig administration af obeticholsyre og warfarin.

Interaktion med CYP1A2-substrater med snævert terapeutisk indeks

Obeticholsyre kan øge eksponeringen for samtidigt administrerede lægemidler, der er substrater for

CYP1A2. Terapeutisk monitorering af CYP1A2-substrater med snævert terapeutisk indeks (f.eks.

theophyllin og tizanidin) anbefales.

Lægemidler, der påvirker obeticholsyre

Galdesyrebindende resiner

Galdesyrebindende resiner som f.eks. colestyramin, colestipol og colesevelam adsorberer galdesyre og

reducerer galdesyreabsorptionen og kan muligvis reducere virkningen af obeticholsyre. Ved samtidig

administration af galdesyrebindende resiner skal obeticholsyre tages mindst 4-6 timer før eller 4-

6 timer efter administration af det galdesyrebindende resin (eller med så langt et tidsinterval som

muligt).

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der er ingen data fra anvendelse af obeticholsyre til gravide kvinder. Dyrestudier indikerer hverken

direkte eller indirekte skadelige virkninger hvad angår reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3). For en

sikkerheds skyld bør obeticholsyre undgås under graviditet.

Amning

Det er ukendt, om obeticholsyre udskilles i human mælk. Baseret på dyrestudier og den

farmakologiske virkning forventes obeticholsyre ikke at have indvirkning på amning eller på væksten

eller udviklingen hos et barn, som ammes. Det skal besluttes, om amning skal ophøre eller behandling

med obeticholsyre seponeres/undlades, idet der tages højde for fordelene ved amning for barnet i

forhold til de terapeutiske fordele for moderen (se pkt. 5.3).

Fertilitet

Der foreligger ingen data for obeticholsyres indvirkning på fertiliteten hos mennesker. I dyrestudier

blev der ikke observeret direkte eller indirekte virkninger på fertilitet eller reproduktion (se pkt. 5.3).

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Obeticholsyre påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene

maskiner.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

De hyppigst rapporterede bivirkninger var pruritus (63 %) og træthed (22 %). Bivirkninger medførte

seponering hos 1 % i OCALIVA-titreringsarmen og 11 % i OCALIVA 10 mg-armen. Den bivirkning,

der hyppigst medførte seponering, var pruritus. De fleste tilfælde af pruritus opstod inden for den

første behandlingsmåned og tenderede til at gå over med tiden ved fortsat dosering.

Tabel over bivirkninger

De bivirkninger, der er rapporteret for OCALIVA i det kliniske fase III-studie, er opført i tabellen

nedenfor i henhold til MedDRA-systemorganklasse og hyppighed. Hyppighederne defineres som:

meget almindelig (> 1/10), almindelig (> 1/100 til < 1/10), ikke almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100),

sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1.000), meget sjælden (< 1/10.000) og ikke kendt (kan ikke estimeres ud

fra forhåndenværende data).

Tabel 2. Hyppigheden af bivirkninger hos PBC-patienter

*

Systemorganklasse

Meget almindelig

Almindelig

Det endokrine system

Abnorm thyroideafunktion

Systemorganklasse

Meget almindelig

Almindelig

Nervesystemet

Svimmelhed

Hjerte

Palpitationer

Luftveje, thorax og

mediastinum

Orofaryngeale smerter

Mave-tarm-kanalen

Abdominalsmerter og

abdominalt ubehag

Obstipation

Hud og subkutane væv

Hudkløe

Eksem, udslæt

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Artralgi

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Træthed

Perifert ødem, feber

Bivirkninger defineres som hændelser, der forekommer med en hyppighed ≥ 5 % i obeticholsyre-armen og med

en hyppighed ≥ 1 % højere end i placebo-armen.

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Pruritus

Cirka 60 % af patienterne havde pruritus i anamnesen ved optagelse i fase III-studiet. Pruritus, som

opstod under behandlingen, startede almindeligvis inden for den første behandlingsmåned.

I forhold til patienter, som startede på 10 mg én gang dagligt i OCALIVA 10 mg-armen, havde

patienter i OCALIVA-titreringsarmen en lavere forekomst af pruritus (henholdsvis 70 % og 56 %) og

en lavere seponeringsrate på grund af pruritus (henholdsvis 10 % og 1 %).

Andelen af patienter, hvor intervention var nødvendig (dvs. dosisjustering, afbrydelse af behandling

eller initiering af antihistaminer eller galdesyrebindende resiner), udgjorde 41 % i OCALIVA 10 mg-

armen, 34 % i OCALIVA-titreringsarmen og 19 % i placebogruppen.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Den højeste enkeltdosis obeticholsyre, der er givet til raske frivillige forsøgspersoner, har været

500 mg. Gentagne doser på 250 mg er blevet administreret i 12 konsekutive dage, og nogle

forsøgspersoner fik pruritus og reversibelt forhøjede leveraminotransferaser. Hos PBC-patienter, som

fik OCALIVA 25 mg én gang dagligt (2,5 gange den højeste anbefalede dosis) eller 50 mg én gang

dagligt (5 gange den højeste anbefalede dosis), observeredes en dosisafhængig stigning i forekomsten

af leverrelaterede bivirkninger (f.eks. ascites, opblussen af primær biliær cholangitis, ny debut af

ikterus) samt forhøjede aminotransferaser og bilirubin (op til mere end 3 gange den øvre

normalgrænse (ULN)). I tilfælde af overdosering skal patienten overvåges omhyggeligt og støttende

behandling iværksættes efter behov.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Galde- og leverterapi, galdesyrer og derivater, ATC-kode:

A05AA04

Virkningsmekanisme

Obeticholsyre er en selektiv og potent agonist for farnesoid X-receptoren (FXR), som er en nuklear

receptor, der er udtrykt i høje niveauer i leveren og tarmen. Det menes, at FXR er en vigtig regulator

af galdesyretransport og inflammatoriske, fibrotiske og metaboliske processer. FXR-aktivering

nedsætter koncentrationen af galdesyrer i hepatocytter ved at undertrykke

de novo

-syntesen af

kolesterol såvel som ved at øge transporten af galdesyrer ud af hepatocytterne. Disse mekanismer

begrænser den totale pool af cirkulerende galdesyrer og fremmer kolerese, hvorved den hepatiske

eksponering for galdesyrer reduceres.

Farmakodynamisk virkning

Klinisk virkning og sikkerhed

I et randomiseret, dobbeltblindt, placebokontrolleret, 12-måneders fase III-studie med parallelle

grupper (POISE) evalueredes OCALIVAs sikkerhed og virkning hos 216 patienter med PBC, som

havde taget UDCA i mindst 12 måneder (stabil dosis i ≥ 3 måneder), eller som ikke kunne tåle UDCA

og ikke havde fået UDCA i ≥ 3 måneder. Patienterne blev inkluderet i studiet, hvis alkalisk fosfatase

(ALP) var ≥ 1,67 gange den øvre normalgrænse (ULN), og/eller hvis total-bilirubin (TB) var >

1 x ULN, men < 2 x ULN. Patienterne blev randomiseret (1:1:1) til placebo, OCALIVA 10 mg eller

OCALIVA-titrering (5 mg titreret til 10 mg efter 6 måneder afhængigt af terapeutisk

respons/tolerabilitet) én gang dagligt. Størstedelen (93 %) af patienterne fik behandling i kombination

med UDCA, og et lille antal patienter (7 %), som ikke kunne tåle UDCA, fik placebo, OCALIVA

(10 mg) eller OCALIVA-titrering (5 mg til 10 mg) som monoterapi. ALP og total-bilirubin blev

evalueret både som kategoriske variabler i det primære sammensatte endepunkt og som kontinuerlige

variabler over tid.

Studiepopulationen bestod hovedsageligt af kvinder (91 %) og hvide (94 %). Gennemsnitsalderen var

56 år, og størstedelen af patienterne var under 65 år. Gennemsnitsværdierne for ALP ved

baseline

varierede fra 316 E/l til 327 E/l. Gennemsnitsværdierne for total-bilirubin ved

baseline

varierede fra

10 mikromol/l til 12 mikromol/l på tværs af behandlingsgrupperne med 92 % af patienterne inden for

normalområdet.

Behandling med OCALIVA 10 mg eller OCALIVA-titrering (5 mg til 10 mg) resulterede i klinisk og

statistisk signifikant stigning (p < 0,0001) i antallet af patienter, som nåede det primære endepunkt, på

alle tidspunkter i studiet (se tabel 3). Der sås respons så tidligt som efter 2 uger, og disse var

dosisafhængige (OCALIVA 5 mg sammenlignet med 10 mg efter 6 måneder, p = 0,0358).

Tabel 3.

Procentdel af PBC-patienter, der nåede det primære endepunkt

a

i måned 6 og

måned 12 med eller uden UDCA

b

Placebo

(N = 73)

OCALIVA

10 mg

c

(N = 73)

OCALIVA-

titrering

c

(N = 70)

Måned 6

Responders, n (%)

Korresponderende 95 %

37 (51)

39 %, 62 %

24 (34)

23 %, 45 %

5 (7)

1 %, 12 %

p-værdi

< 0,0001

< 0,0001

Ikke relevant

Måned 12

Responders, n (%)

Korresponderende 95 %

35 (48)

36 %, 60 %

32 (46)

34 %, 58 %

7 (10)

4 %, 19 %

p-værdi

< 0,0001

< 0,0001

Ikke relevant

Komponenter i det primære endepunkt

e

ALP < 1,67 gange ULN, n

40 (55)

33 (47)

12 (16)

Fald i ALP på mindst

15 %, n (%)

57 (78)

54 (77)

21 (29)

Total-bilirubin ≤ 1 gange

, n (%)

60 (82)

62 (89)

57 (78)

Procentdel af forsøgspersoner, der opnåede et respons, defineret som ALP < 1,67 gange ULN, total-bilirubin

inden for normalområdet og et fald i ALP på mindst 15 %. Manglende værdier blev betragtet som non-respons.

Fishers eksakte test blev anvendt til at beregne 95 %-konfidensintervallerne (CI).

Der var 16 patienter (7 %) i studiet, som var intolerante og ikke fik samtidig UDCA: 6 patienter (8 %) i

OCALIVA 10 mg-armen, 5 patienter (7 %) i OCALIVA-titreringsarmen og 5 patienter (7 %) i placeboarmen.

Patienterne blev randomiseret (1:1:1) til at få OCALIVA 10 mg én gang dagligt i alle studiets 12 måneder eller

OCALIVA-titrering (5 mg én gang dagligt i de første 6 måneder med mulighed for stigning til 10 mg én gang

dagligt i de sidste 6 måneder, hvis patienten tolererede OCALIVA, men havde ALP ≥ 1,67 gange ULN og/eller

total-bilirubin > ULN eller < 15 % reduktion i ALP) eller placebo.

OCALIVA-titrering og OCALIVA 10 mg

versus

placebo. P-værdier er beregnet ved hjælp af Cochran-

Mantel-Haenszel General Association test stratificeret efter intolerans over for UDCA og ALP > 3 gange ULN

og/eller ASAT > 2 gange ULN og/eller total-bilirubin > ULN før behandling.

Responsrater blev beregnet på grundlag af analyse af den observerede case (dvs. [n=observeret responder]/[N=

Intention to treat

(ITT)-population]). Procentdelen af patienter med værdier for måned 12 er henholdsvis 86 %,

91 % og 96 % for OCALIVA 10 mg-, OCALIVA-titrerings- og placeboarmen.

Gennemsnitsværdien for total-bilirubin ved

baseline

var 0,65 mg/dl og inden for normalområdet (dvs. ≤ ULN)

hos 92 % af de deltagende patienter.

Gennemsnitlig reduktion i ALP

Gennemsnitlige reduktioner i ALP blev observeret så tidligt som i uge 2, og disse blev opretholdt til

og med måned 12 for patienter, som fik den samme dosis i 12 måneder. For patienter i OCALIVA-

titreringsarmen, hvor OCALIVA-dosis øgedes fra 5 mg én gang dagligt til 10 mg én gang dagligt,

observeredes der yderligere reduktioner i ALP i måned 12 hos størstedelen af patienterne

.

Middelreduktion i gammaglutamyltransferase (GGT)

Middelreduktionen (95 % CI) i GGT var 178 (137; 219) U/l i OCALIVA 10 mg-armen, 138 (102;

174) E/l i OCALIVA-titreringsarmen og 8 (-48; 32) E/l i placeboarmen.

Monoterapi

51 PBC-patienter med

baseline

-ALP ≥ 1,67 gange ULN og/eller total-bilirubin > ULN blev evalueret

for biokemisk respons på OCALIVA som monoterapi (24 patienter fik OCALIVA 10 mg én gang

dagligt, og 27 patienter fik placebo) i en puljet analyse af data fra det randomiserede, dobbeltblinde,

placebokontrollerede 12-måneders fase III-studie og fra et randomiseret, dobbeltblindt,

placebokontrolleret 3-måneders studie. I måned 3 opnåede 9 (38 %) OCALIVA-behandlede patienter

et respons i forhold til det sammensatte endepunkt sammenlignet med 1 (4 %) placebobehandlet

patient. Den gennemsnitlige reduktion (95 % CI) i ALP hos OCALIVA-behandlede patienter var 246

(165; 327) E/l sammenlignet med en stigning på 17 (-7; 42) E/l hos de placebobehandlede patienter.

Pædiatrisk population

Det Europæiske Lægemiddelagentur har dispenseret fra kravet om at fremlægge resultaterne af studier

med obeticholsyre i alle undergrupper af den pædiatriske population med PBC (se pkt. 4.2 for

oplysninger om pædiatrisk anvendelse).

Dette lægemiddel er godkendt under "betingede omstændigheder". Det betyder, at der forventes

yderligere dokumentation for lægemidlet. Det Europæiske Lægemiddelagentur vil mindst en gang om

året vurdere nye oplysninger om lægemidlet, og produktresuméet vil om nødvendigt blive ajourført.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Obeticholsyre absorberes med maksimal plasmakoncentration (C

) efter en mediantid (t

) på cirka

2 timer. Indgivelse sammen med mad ændrer ikke absorptionsfraktionen af obeticholsyre.

Fordeling

Obeticholsyre og dets konjugater bindes mere end 99 % til humant plasmaprotein.

Fordelingsvolumenet for obeticholsyre

er 618 l. Fordelingsvolumenet for glyko- og tauro-

obeticholsyre er ikke fastlagt.

Biotransformation

Obeticholsyre konjugeres med glycin eller taurin i leveren og udskilles i galden. Disse glycin- og

taurin-konjugater af obeticholsyre absorberes i tyndtarmen med efterfølgende enterohepatisk

recirkulation. Konjugaterne kan dekonjugeres i ileum og colon ved hjælp af tarmfloraen, hvorefter de

konverteres til obeticholsyre, som kan reabsorberes eller udskilles i fæces, der er den vigtigste

eliminationsvej.

Efter daglig administration af obeticholsyre var der en akkumulation af glycin- og taurin-konjugaterne

af obeticholsyre, som har

in vitro

farmakologisk aktivitet svarende til moderstoffet.

Metabolit/moderstof-ratioerne for glycin- og taurin-konjugater af obeticholsyre var henholdsvis 13,8

og 12,3 efter daglig administration. Der dannes en tredje obeticholsyre-metabolit, 3-glukuronid, men

den anses for at have minimal farmakologisk aktivitet.

Elimination

Efter administration af radioaktivt mærket obeticholsyre udskilles mere end 87 % i fæces. Mindre end

3 % udskilles i urinen.

Dosis-tid-proportionalitet

Efter administration af 5, 10 og 25 mg én gang dagligt i 14 dage øges den systemiske eksponering for

obeticholsyre proportionalt med dosis. Eksponeringen for glyko- og tauro-obeticholsyre samt total-

obeticholsyre øges mere end proportionalt med dosis.

Særlige populationer

Ældre

Der foreligger begrænsede farmakokinetiske data fra ældre patienter (≥ 65 år). En farmakokinetisk

populationsanalyse udviklet på grundlag af data fra patienter i alderen op til 65 år indikerede, at alder

ikke kan forventes at påvirke obeticholsyre-clearance fra cirkulationen i signifikant grad.

Pædiatrisk population

Der er ikke udført farmakokinetiske studier med obeticholsyre hos patienter under 18 år.

Køn

En populationsfarmakokinetisk analyse indikerede, at køn ikke påvirker obeticholsyres

farmakokinetik.

Race

En populationsfarmakokinetisk analyse indikerede, at race ikke kan forventes at påvirke

obeticholsyres farmakokinetik.

Nedsat nyrefunktion

Den renale elimination af obeticholsyre er minimal, og mindre end 3 % genfindes i urinen. På

grundlag af en farmakokinetisk populationsanalyse har nyrefunktionen ingen betydende indvirkning

på obeticholsyres farmakokinetik.

Nedsat leverfunktion

Obeticholsyre metaboliseres i leveren og tarmene. Den systemiske eksponering for obeticholsyre, dets

aktive konjugater og endogene galdesyrer er øget hos patienter med moderat eller svært nedsat

leverfunktion (hhv. Child-Pugh B og C) i forhold til raske kontrolpersoner. Derfor kræves et

modificeret dosisregime for patienter med moderat eller svært nedsat leverfunktion for at opnå det

samme plasmaniveau som hos patienter uden nedsat leverfunktion (se pkt. 4.2).

Indvirkningen af let nedsat leverfunktion (Child-Pugh klasse A) på obeticholsyres farmakokinetik var

ubetydelig, og dosisjustering er derfor ikke nødvendig hos patienter med let nedsat leverfunktion.

Efter administration af en enkelt dosis på 10 mg obeticholsyre steg middel-AUC for total-

obeticholsyre (summen af obeticholsyre og dets to aktive konjugater) henholdsvis 1,13, 4 og 17 gange

hos forsøgspersoner med let, moderat og svært nedsat leverfunktion (Child-Pugh klasse A, B og C)

sammenlignet med forsøgspersoner med normal leverfunktion.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Prækliniske data viser ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle studier af

sikkerhedsfarmakologi, toksicitet efter gentagne doser, genotoksicitet, karcinogenicitet samt

reproduktions- og udviklingstoksicitet.

Oral administration af obeticholsyre over NOAEL til mus, rotter og hunde i pivotale studier, der

undersøgte toksicitet efter gentagne doser, resulterede primært i virkninger på det hepatobiliære

system. Disse omfattede øget levervægt, ændringer i kemiske parametre i serum (ALAT, ASAT, LDH,

ALP, GGT og/eller bilirubin) samt makroskopiske/mikroskopiske ændringer. Alle ændringer var

reversible efter seponering, og de er konsistente med og prædiktive for den dosisbegrænsende

toksicitet hos mennesker (systemisk eksponering ved NOAEL var 1,4 til 19 gange højere end den, der

sås ved den maksimale anbefalede dosis til mennesker ). I et præ- og postnatalt toksicitetsstudie hos

rotter fandtes tauro-konjugatet af obeticholsyre hos diende rotteunger, hvor moderdyret havde fået

obeticholsyre

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Tabletkerne

Mikrokrystallinsk cellulose (E460)

Natriumstivelsesglycolat (Type A)

Magnesiumstearat

Filmovertræk

Poly(vinylalkohol), delvist hydrolyseret (E1203)

Titandioxid (E171)

Macrogol 3350 (E1521)

Talcum (E553b)

Gul jernoxid (E172)

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

4 år

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Flasker af højdensitetspolyethylen (HDPE) med børnesikret polypropylenlåg og forsegling af

aluminiumsfolie.

Pakningsstørrelse: 30 eller 100 filmovertrukne tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for bortskaffelse

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Intercept Pharma International Ltd.

Ormond Building

31 – 36 Ormond Quay Upper

Dublin 7

Irland

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/16/1139/001

EU/1/16/1139/002

EU/1/16/1139/003

EU/1/16/1139/004

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 12/12/2016

Dato for seneste fornyelse: 12. december 2018

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/96192/2018

EMEA/H/C/004093

Ocaliva (obeticholsyre)

Oversigt over Ocaliva, og hvorfor det er godkendt i EU

Hvad er Ocaliva, og hvad anvendes det til?

Ocaliva anvendes til behandling af voksne med en leversygdom, der kaldes primær biliær kolangitis.

Primær biliær kolangitis er en autoimmun sygdom, hvor de små galdegange i leveren gradvis

ødelægges. Disse gange fører galde fra leveren til tarmene, hvor den medvirker til fordøjelsen af

fedtstoffer. Som følge af skaden på gangene ophobes der galde i leveren, hvilket medfører skade på

levervævet. Dette kan føre til ardannelse og leversvigt, og kan øge risikoen for leverkræft.

Ocaliva indeholder det aktive stof obeticholsyre. Det anvendes sammen med et andet lægemiddel,

ursodeoxycholsyre (UDCA), hos patienter, hvor UDCA alene ikke virker tilstrækkeligt. Hos patienter,

der ikke kan anvende UDCA, anvendes det alene.

Primær biliær kolangitis er en sjælden sygdom, og Ocaliva blev udpeget som "lægemiddel til sjældne

sygdomme" den 27. juli 2010. Yderligere oplysninger om udpegelsen til lægemiddel til sjældne

sygdomme findes her: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare disease designation.

Hvordan anvendes Ocaliva?

Ocaliva fås som tabletter (5 og 10 mg) og udleveres kun efter recept. Den anbefalede startdosis er 5

mg én gang dagligt eller 5 mg én gang om ugen, afhængigt af hvor nedsat patientens leverfunktion er

(hvilket skal bestemmes inden behandlingen med Ocaliva påbegyndes). Når der er gået nogle få

måneder, og Ocaliva tåles godt, kan dosis forhøjes. Hvis patienten får utålelig kløe (en mulig bivirkning

ved Ocaliva), kan dosis sættes ned, eller det kan være nødvendigt at stoppe behandlingen.

Hvis du ønsker flere oplysninger om anvendelsen af Ocaliva, kan du læse indlægssedlen eller kontakte

din læge eller dit apotek.

Hvordan virker Ocaliva?

Det aktive stof i Ocaliva, obeticholsyre, er en modificeret form af en galdesyre (som udgør

hovedparten af galden). Det virker hovedsagelig ved at bindes til de receptorer i leveren og tarmen

Ocaliva (obeticholsyre)

EMA/96192/2018

Side 2/3

(farnesoid X-receptorer), der kontrollerer dannelsen af galde. Ved at bindes til disse receptorer

nedsætter Ocaliva galdedannelsen i leveren, så det undgås, at galden ophobes og skader levervævet.

Hvilke fordele viser undersøgelserne, at der er ved Ocaliva?

Ocaliva blev sammenlignet med placebo (en virkningsløs behandling) i en hovedundersøgelse med 217

voksne med primær biliær kolangitis, som enten havde fået UDCA i mindst ét år eller ikke kunne

anvende UDCA. Virkningen blev målt på det antal patienter, hvis indhold i blodet af stofferne bilirubin

og ALP (markører for leverskade) efter et års behandling var faldet med mindst 15 % (for ALP)

henholdsvis var under en bestemt værdi, der anses for normal (for bilirubin).

Undersøgelsen viste, at Ocaliva var mere effektivt end placebo til at nedsætte blodets indhold af

bilirubin og ALP. Niveauerne faldt i det nødvendige omfang hos 47 % (34 ud af 73) af de patienter, der

fik 10 mg Ocaliva, og hos 46 % (32 ud af 70) af dem, der fik en stigende dosis af Ocaliva (fra 5 mg op

til 10 mg). Dette skal sammenholdes med 10 % (7 ud af 73) af de patienter, der fik placebo.

Hvilke risici er der forbundet med Ocaliva?

De hyppigste bivirkninger ved Ocaliva er kløe (som optræder hos mere end 6 ud af 10 patienter) og

træthed (som optræder hos mere end 2 ud af 10 patienter). Kløe er desuden den hyppigste bivirkning,

der kan medføre, at behandlingen må stoppes. I de fleste tilfælde optrådte kløe inden for den første

måneds behandling. Dette havde tendens til med tiden at svinde ved fortsat behandling. Den

fuldstændige liste over indberettede bivirkninger ved Ocaliva fremgår af indlægssedlen.

Ocaliva må ikke anvendes hos patienter, hvor galdegangene er fuldstændig blokeret. Den fuldstændige

liste over begrænsninger fremgår af indlægssedlen.

Hvorfor blev Ocaliva godkendt i EU?

Hos patienter med primær biliær kolangitis er behandlingsmulighederne begrænsede. Det er påvist, at

Ocaliva nedsætter blodets indhold af bilirubin og ALP hos patienter med primær biliær kolangitis,

herunder dem, der ikke kunne behandles med UDCA. Bilirubin og ALP blev reduceret i et omfang, der

viser bedring i leverens tilstand. De kliniske fordele ved Ocaliva skal dog påvises i yderligere

undersøgelser. Sikkerhedsprofilen af lægemidlet blev anset for at være gunstig, idet bivirkningerne var

tålelige og kunne håndteres med støttende behandling (f.eks. mod kløe) og dosisjustering. Det

Europæiske Lægemiddelagentur konkluderede derfor, at fordelene ved Ocaliva opvejer risiciene, og at

det kan godkendes til anvendelse i EU.

Ocaliva har fået en "betinget godkendelse". Det betyder, at der er flere videnskabelige beviser på vej

om lægemidlet, som virksomheden er blevet pålagt at fremskaffe. Hvert år gennemgår Det

Europæiske Lægemiddelagentur alle nye oplysninger, der måtte foreligge, og ajourfører om nødvendigt

denne oversigt.

Hvilke oplysninger afventes der stadig for Ocaliva?

Da Ocaliva har fået en betinget godkendelse, skal virksomheden, der markedsfører Ocaliva, fremlægge

yderligere data fra to undersøgelser med henblik på yderligere bekræftelse af virkningen af og

sikkerheden ved lægemidlet. Den første undersøgelse er udformet med henblik på at påvise den

kliniske fordel ved Ocaliva, mens den anden skal undersøge fordelene ved Ocaliva hos patienter med

moderat til svær leversygdom.

Ocaliva (obeticholsyre)

EMA/96192/2018

Side 3/3

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Ocaliva?

Der er anført anbefalinger og forholdsregler i produktresuméet og indlægssedlen, som patienter og

sundhedspersonale skal følge for at sikre risikofri og effektiv anvendelse af Ocaliva.

Som for alle lægemidler bliver data vedrørende brug af Ocaliva løbende overvåget. Bivirkninger

rapporteret for Ocaliva vurderes omhyggeligt, og der foretages nødvendige forholdsregler for at

beskytte patienterne.

Andre oplysninger om Ocaliva

Ocaliva fik en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele EU den 12. december 2016.

Yderligere oplysninger om Ocaliva findes på agenturets websted under: ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 03-2018.

Andre produkter

search_alerts

share_this_information