OASIS PRO

Primær information

 • Handelsnavn:
 • OASIS PRO 16 PREMIUM
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Medicinsk udstyr

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • OASIS PRO 16 PREMIUM
  Norge
 • Sprog:
 • norsk bokmål

Status

 • Kilde:
 • Ecolab
 • Autorisationsnummer:
 • 113158E
 • Sidste ændring:
 • 12-03-2018

Produktresumé: dosering, interaktioner, bivirkninger

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr.

1907/2006

Oasis Pro 16 Premium

113158E

1 / 15

AVSNITT 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV

SELSKAPET/FORETAKET

1.1 Produktidentifikator

Produktnavn

Oasis Pro 16 Premium

Produktkode

113158E

Bruk av

stoffet/stoffblandingen

Allrengjøringsmiddel

Stofftype

Blanding

Bare for yrkesbrukere.

Informasjon om fortynning

Ingen informasjon om fortynning angitt.

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Identifiserte bruksområder

Kjøkkenrengjøringsmiddel. Spray og tørk av, manuell prosess.

Anbefalte begrensninger på

bruken

Bare for industriell bruk og yrkesbruk.

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Foretaket

Ecolab a.s

Innspurten 9

Postboks 6440-Etterstad, N-0605 Oslo Norge Tel +47 22 68 18 00

NO-kundeservice@ecolab.com

1.4 Nødtelefonnummer

Nødtelefonnummer

+4785295496

+32-(0)3-575-5555 Transeuropeisk

Giftinformasjonen

telefonnummer

22 59 13 00

Utstedelses-/revisjonsdato

31.07.2017

Utgave

AVSNITT 2. FAREIDENTIFIKASJON

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)

Hudetsing, Kategori 1A

H314

Alvorlig øyenskade, Kategori 1

H318

Kronisk vanntoksisitet, Kategori 3

H412

Klassifiseringen av dette produkt baserer seg kun på ekstrem pH-verdi (i henhold til nåværende

europeiske lovgivning).

2.2 Merkingselementer

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Oasis Pro 16 Premium

113158E

2 / 15

Merking (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)

Farepiktogrammer

Varselord

Fare

Faresetninger

H314

Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

H412

Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Supplerende fareuttalelser

EUH071

Etsende for luftveiene.

Sikkerhetssetninger

Forebygging:

P260

Ikke innånd støv /røyk/ gass/ tåke/ damp/

aerosoler.

P273

Unngå utslipp til miljøet.

P280

Benytt vernehansker/ vernebriller/

ansiktsskjerm.

Tiltak:

P303 + P361 + P353

VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte

klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med

vann.

P305 + P351 + P338

VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll

forsiktig med vann i flere minutter. Fjern

eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar

seg gjøre. Fortsett skyllingen.

P310

Kontakt umiddelbart et

GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege.

Risikobestemmende komponent(er) ved etikettering:

Etanolamin

Fatty alcohol ethoxylates > 5EO

2.3 Andre farer

Ikke kjent.

AVSNITT 3. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

3.2 Stoffblandinger

Farlige komponenter

Kjemisk navn

CAS-nr.

EC-nr.

REACH nr.

KlassifiseringFORORDNING (EF) nr.

1272/2008

Konsentrasjon

Fatty alcohol ethoxylates

> 5EO

Akutt giftighet Kategori 4; H302

Alvorlig øyenskade Kategori 1; H318

>= 10 - < 20

fatty alcohol alkoxylate

Hudirritasjon Kategori 2; H315

>= 10 - < 20

Etanolamin

141-43-5

205-483-3

01-2119486455-28

Akutt giftighet Kategori 4; H302

Akutt giftighet Kategori 4; H332

Akutt giftighet Kategori 4; H312

Hudetsing Kategori 1B; H314

Alvorlig øyenskade Kategori 1; H318

Spesifikk målorgan systemisk giftighet -

>= 5 - < 10

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Oasis Pro 16 Premium

113158E

3 / 15

enkel utsettelse Kategori 3; H335

propan-2-ol

67-63-0

200-661-7

01-2119457558-25

Brennbare væsker Kategori 2; H225

Øyenirritasjon Kategori 2; H319

Spesifikk målorgan systemisk giftighet -

enkel utsettelse Kategori 3; H336

>= 3 - < 5

Bensalkonklorid

68424-85-1

270-325-2

01-2119965180-41

Akutt giftighet Kategori 4; H302

Hudetsing Kategori 1B; H314

Alvorlig øyenskade Kategori 1; H318

Akutt giftighet i vann Kategori 1; H400

Kronisk vanntoksisitet Kategori 1; H410

>= 0.5 - < 1

For den fulle teksten til H-setningene nevnt i denne seksjonen, se seksjon 16.

AVSNITT 4. FØRSTEHJELPSTILTAK

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Ved øyekontakt

Skyll umiddelbart med rikelige mengder med vann, også under

øyenlokkene, i minst 15 minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser

dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Tilkall lege

øyeblikkelig.

Ved hudkontakt

Vask øyeblikkelig med mye vann i minst 15 minutter. Bruk en mild

såpe dersom dette finnes. Vask forurenset tøy før fornyet bruk.

Rens skoene grundig før gjenbruk. Tilkall lege øyeblikkelig.

Ved svelging

Skyll munnen med vann. Fremkall IKKE brekninger. Gi aldri noe

gjennom munnen til en bevisstløs person. Tilkall lege øyeblikkelig.

Ved innånding

Flytt ut i frisk luft. Behandles symptomatisk. Ta kontakt med lege

hvis symptomer forekommer.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Se avsnitt 11 for mer informasjon om helseeffekter og symptomer.

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Behandling

Behandles symptomatisk.

AVSNITT 5. BRANNSLOKKINGSTILTAK

5.1 Slokkingsmidler

Egnede slokkingsmidler

Bruk brannslokningsmiddel som er hensiktsmessig for de lokale

forholdene og miljø omgivelsene.

Upassende slokkingsmidler

Ikke kjent.

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Spesielle farer ved

brannslukking

Ikke brannfarlig eller brennbar.

Farlige brennbare produkter

Nedbrytningsproduktene kan omfatte følgende materialer:

Karbonoksider

Nitrogenoksider (NOx)

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Oasis Pro 16 Premium

113158E

4 / 15

Svoveloksider

Fosforoksider

5.3 Forsiktighetsregler for brannmenn

Særlig verneutstyr for

brannslokkingsmannskaper.

: Bruk eget verneutstyr.

Utfyllende opplysninger

: Brannrester og kontaminert brannslukningsvann må fjernes i

overensstemmelse med de lokale myndigheters forskrifter. Unngå

innånding av røyken som oppstår ved brann eller eksplosjon.

AVSNITT 6. TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Råd for ikke-nødspersonale

Sørg for skikkelig ventilasjon. Hold folk borte fra og på motvind

side av utslipp/lekkasje. Unngå inhalering, svelging og kontakt

med hud og øyne. Hvis arbeidere møter konsentrasjoner over

eksponeringsgrensene må de benytte egnet godkjent

åndedrettsvern. Påse at oppryddning kun foretas av trenet

personell. Se vernetiltak nevnt i seksjon 7 og 8.

Råd for nødspersonale

Hvis det er påkrevet med spesialklær for å håndtere utslippet, må

det tas hensyn til alle opplysningene i avsnitt 8 om egnete og ikke-

egnete materialer.

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Forsiktighetsregler med

hensyn til miljø

Ikke la stoffet komme i kontakt med jord, overflate- eller

grunnvann.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Metoder til opprydding og

rengjøring

Stopp lekkasje dersom dette kan gjøres på en sikker måte.

Begrens og samle lekkasje med absorberende materiale som ikke

er brennbart, (f.eks. sand, jord, diatomejord, vermikulitt) og

plasser i beholder for avskaffelse i henhold til lokale / nasjonale

bestemmelser (se seksjon 13).

Skyll vekk restet av lekkasje med vann. Ved større utslipp, samle

opp materialet med diker eller annen metode for å sikre at

utslippet ikke når vannkilder.

6.4 Henvisning til andre avsnitt

Se avsnitt 1 for nødkontaktsinformasjon.

For personlig verneutstyr, se seksjon 8.

Se avsnitt 13 for flere opplysninger om avfallshåndtering.

AVSNITT 7. HÅNDTERING OG LAGRING

7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Råd om trygg håndtering

Må ikke svelges. Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller

klær. Ikke innånd støv /røyk/ gass/ tåke/ damp/ aerosoler.

Benyttes kun med tilstrekkelig ventilasjon. Vask hendene grundig

etter bruk.

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Oasis Pro 16 Premium

113158E

5 / 15

Hygienetiltak

Må behandles i henhold til alle forskrifter vedrørende industriell

hygiene og sikkerhetstiltak. Fjern og vask forurenset tøy før

gjenbruk. Vask ansikt, hender og annen utsatt hud grundig etter

bruk. Ved kontakt eller risiko for sprut, se til at det finnes nøddusj

eller annet utstyr for å skylle øyne og kropp.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Krav til lagringsområder og

containere

Oppbevares utilgjengelig for barn. Hold beholderen tett lukket.

Lagres i egnede merkede beholdere.

Lagringstemperatur

-5 °C til 40 °C

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Særlig(e) bruksområde(r)

Kjøkkenrengjøringsmiddel. Spray og tørk av, manuell prosess.

AVSNITT 8. EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG VERNEUTSTYR

8.1 Kontrollparametrer

Eksponeringsgrenser i arbeid

Komponenter

CAS-nr.

Verditype (Form for

utsettelse)

Kontrollparametrer

Grunnlag

Etanolamin

141-43-5

1 ppm

2.5 mg/m3

FOR-2011-12-

06-1358

Utfyllende

opplysninger

EU har en veiledende grenseverdi for stoffet

En del av stoffene kan i stor grad trenge gjennom huden selv om denne er

uskadet, og således tas opp i kroppen.

propan-2-ol

67-63-0

100 ppm

245 mg/m3

FOR-2011-12-

06-1358

DNEL

propan-2-ol

Anvendelse: Arbeidstakere

Exponerings ruter: Hud

Potensielle helsevirkninger: Langtids - systemiske virkninger

Verdi: 888 mg/cm2

Anvendelse: Arbeidstakere

Exponerings ruter: Innåndning

Potensielle helsevirkninger: Langtids - systemiske virkninger

Verdi: 500 mg/m3

Anvendelse: Forbrukere

Exponerings ruter: Hud

Potensielle helsevirkninger: Langtids - systemiske virkninger

Verdi: 319 mg/cm2

Anvendelse: Forbrukere

Exponerings ruter: Innåndning

Potensielle helsevirkninger: Langtids - systemiske virkninger

Verdi: 89 mg/m3

Anvendelse: Forbrukere

Exponerings ruter: Svelging

Potensielle helsevirkninger: Langtids - systemiske virkninger

Verdi: 26 ppm

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Oasis Pro 16 Premium

113158E

6 / 15

PNEC

propan-2-ol

Ferskvann

Verdi: 140.9 mg/l

Sjøvann

Verdi: 140.9 mg/l

Uregelmessig bruk/frigjøring

Verdi: 140.9 mg/l

Ferskvann

Verdi: 552 mg/kg

Sjøbunnfall

Verdi: 552 mg/kg

Jord

Verdi: 28 mg/kg

Kloakkrenseanlegg

Verdi: 2251 mg/l

Oral

Verdi: 160 mg/kg

8.2 Eksponeringskontroll

Hensiktsmessige tekniske kontroller

Tekniske tiltak

Effektiv eksosventilasjonssystem. Oppretthold luftkonsentrasjoner

under yrkesutsettelsesstandarder.

Individuelle vernetiltak

Hygienetiltak

Må behandles i henhold til alle forskrifter vedrørende industriell

hygiene og sikkerhetstiltak. Fjern og vask forurenset tøy før

gjenbruk. Vask ansikt, hender og annen utsatt hud grundig etter

bruk. Ved kontakt eller risiko for sprut, se til at det finnes nøddusj

eller annet utstyr for å skylle øyne og kropp.

Øyen-/ansiktsvern (EN 166)

Vernebriller

Ansiktsskjerm

Håndvern (EN 374)

Anbefalt forebyggende hudvern

Hansker

Nitrilgummi

butylgummi

Gjennombruddstid: 1-4 timer

Minimum tykkelse for butylgummi er 0.7 mm og for nitrilgummi 0.4

mm eller tilsvarende (vennligst følg leverandørens anbefalinger).

Hansker må kastes og erstattes hvis de har tegn på nedbrytning

eller kjemisk gjennombrudd.

Hud- og kroppsvern (EN

14605)

Personlig verneutstyr som består av: passende vernehansker,

vernebriller og vernetøy

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Oasis Pro 16 Premium

113158E

7 / 15

Åndedrettsvern (EN 143,

14387)

Når luftveisrisiko ikke kan unngås eller tilstrekkelig begrenses ved

hjelp av tekniske kollektiv beskyttelse, eller ved tiltak, metoder

eller prosedyrer for arbeidsorganisering, vurdere bruk av sertifisert

åndedrettsvern som oppfyller EU-krav (89/656 / EØF, 89/686 /

EEC) eller tilsvarende, med filtertype:

Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen

Generell anbefaling

: Vurder bygging av oppsamlingskar rundt lagertanker.

AVSNITT 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Utseende

: væske

Farge

: gul

Lukt

: svak

11.4 - 12.4, 100 %

Flammepunkt

Ikke anvendbar

Luktterskel

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Smelte-/frysepunkt

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Startkokepunkt

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Fordampingshastighet

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Antennelighet (fast stoff,

gass)

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Øvre eksplosjonsgrense

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Nedre eksplosjonsgrense

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Damptrykk

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Relativ damptetthet

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Relativ tetthet

1.015 - 1.02

Vannløselighet

oppløselig

Løselighet i andre

løsningsmidler

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Fordelingskoeffisient: n-

oktanol/vann

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Selvantenningstemperatur

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Termisk nedbrytning

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Viskositet, kinematisk

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Eksplosjonsegenskaper

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Oksidasjonsegenskaper

Stoffet eller blandingen klassifiseres ikke som oksyderende.

9.2 Andre opplysninger

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Oasis Pro 16 Premium

113158E

8 / 15

AVSNITT 10. STABILITET OG REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet

Ingen farlige reaksjoner kjent under tilstander for normalt bruk.

10.2 Kjemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Ingen farlige reaksjoner kjent under tilstander for normalt bruk.

10.4 Forhold som skal unngås

Ikke kjent.

10.5 Uforenlige materialer

Syrer

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Nedbrytningsproduktene kan omfatte følgende materialer:

Karbonoksider

Nitrogenoksider (NOx)

Svoveloksider

Fosforoksider

AVSNITT 11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

11.1 Opplysninger om toksikologiske virkninger

Informasjon angående

sannsynlige utsettelsesruter

Innåndning, Øyekontakt, Hudkontakt

Produkt

Akutt oral giftighet

: Akutt giftighetsberegning : > 2,000 mg/kg

Akutt innåndingsgiftighet

: 4 t Akutt giftighetsberegning : > 5 mg/l

Akutt giftighet på hud

: Akutt giftighetsberegning : > 2,000 mg/kg

Hudetsing / Hudirritasjon

: Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

Alvorlig

øyenskade/øyeirritasjon

: Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

Sensibilerende ved innånding

eller hudkontakt

: Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

Kreftframkallende egenskap

: Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

Reproduktive virkninger

: Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Oasis Pro 16 Premium

113158E

9 / 15

Arvestoffskadelig virkning på

kjønnsceller

: Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

Fosterskadelighet

: Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

Spesifikk målorgan systemisk

giftighet (enkel utsettelse)

: Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

Spesifikk målorgan systemisk

giftighet (gjentatt utsettelse)

: Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

Aspirasjonstoksisitet

: Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

Komponenter

Akutt oral giftighet

: Etanolamin

LD50 Rotte: 1,089 mg/kg

propan-2-ol

LD50 Rotte: 5,840 mg/kg

Bensalkonklorid

LD50 Rotte: 344 mg/kg

Komponenter

Akutt innåndingsgiftighet

: Etanolamin

4 t LC50 Rotte: 1.6 mg/l

propan-2-ol

4 t LC50 Rotte: 30 mg/l

Komponenter

Akutt giftighet på hud

: Etanolamin

LD50 Kanin: 1,025 mg/kg

propan-2-ol

LD50 Kanin: 12,870 mg/kg

Bensalkonklorid

LD50 Kanin: 3,340 mg/kg

Potensielle helsevirkninger

Øyne

Gir alvorlig øyeskade.

Forårsaker alvorlige hudforbrenninger.

Svelging

Forårsaker etseskader i fordøyelsessystemet.

Innåndning

Kan forårsake nese-, hals- og lungeirritasjon.

Kronisk utsettelse

En kjenner ikke til eller forventer helseskader under normal bruk.

Erfaring med menneskelig utsettelse

Øyekontakt

Rødhet, Smerte, Etsing

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Oasis Pro 16 Premium

113158E

10 / 15

Hudkontakt

Rødhet, Smerte, Etsing

Svelging

Etsing, Mavesmerter

Innåndning

Åndedrettsirritasjon, Hoste

AVSNITT 12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

12.1 Ekotoksisitet

Miljøvirkninger

Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Produkt

Giftighet for fisk

: Ingen data tilgjengelig

Toksisitet til dafnia og andre

virvelløse dyr som lever i

vann.

: Ingen data tilgjengelig

Giftighet for alger

: Ingen data tilgjengelig

Komponenter

Giftighet for fisk

: propan-2-ol

96 t LC50 Pimephales promelas (Storhodet ørekyte): 9,640 mg/l

Komponenter

Toksisitet til dafnia og andre

virvelløse dyr som lever i

vann.

: Etanolamin

48 t EC50 Daphnia (vannloppe): 65 mg/l

propan-2-ol

LC50 Daphnia magna (magna-vannloppe): > 10,000 mg/l

Bensalkonklorid

48 t EC50 Daphnia magna (magna-vannloppe): 0.016 mg/l

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Produkt

Biologisk nedbrytbarhet

: Tensidene i produktet er biologisk nedbrytbare i henhold til

kravene i Europaparlamentets og rådets forordning nr.

648/2004/EC om vaske- og rengjøringsmidler.

Komponenter

Biologisk nedbrytbarhet

Fatty alcohol ethoxylates > 5EO

Resultat: Biologisk nedbrytbar

fatty alcohol alkoxylate

Resultat: Lett bionedbrytbart.

Etanolamin

Resultat: Lett bionedbrytbart.

propan-2-ol

Resultat: Lett bionedbrytbart.

Bensalkonklorid

Resultat: Biologisk nedbrytbar

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Oasis Pro 16 Premium

113158E

11 / 15

12.3 Bioakkumuleringsevne

Ingen data tilgjengelig

12.4 Mobilitet i jord

Ingen data tilgjengelig

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Produkt

Vurdering

Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter på 0.1%

eller mer, som er betraktet som persistente, bioakkumulative og

toksiske (PBT), eller meget persistente og meget bioakkumulative

(vPvB).

12.6 Andre skadevirkninger

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 13. SLUTTBEHANDLING

Disponer i henhold til de europeiske direktivene angående avfall og farlig avfall.Avfallskoder bør

fastsettes av brukeren, fortrinnsvis etter drøfting med avfallsfjerningsmyndighetene.

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt

: Ikke la produktet komme ned i avløp, vannløp eller jord.

Resirkulering er å foretrekke fremfor disponering eller forbrenning.

Hvis gjenvinning ikke er praktiskt mulig, disponering i h.t. lokale

forskrifter. Avhending av avfallsstoffer på godkjent

avfallsavhentingsanlegg.

Forurenset emballasje

: Avhend på samme måte som ubrukt produkt. Tomme beholdere

skal bringes til lokal resirkulering, gjenvinning eller

avfallsdestruksjon. Tomme beholdere må ikke brukes igjen.

Deponering skal være i henhold til lokale og nasjonale

reguleringer.

Veiledning for avfallskoder

: Organisk avfall inneholdende farlige stoffer. Hvis dette produktet

benyttes i påfølgende prosesser, må sluttbruker omdefinere og

tildele den mest egnede europeiske avfallskoden (EAL). Det er

den som produserer avfallet som må fastsette toksisitet og fysiske

egenskaper for det genererte materialet, for deretter å fastslå

korrekt avfallstype og avhendingsmetode i overensstemmelse

med gjeldende europeisk (EU direktiv 2008/98/EC) og lokalt

regelverk.

AVSNITT 14. TRANSPORTOPPLYSNINGER

Avsenderen er ansvarlig for å se til at emballasje, etiketter og merking er i tråd med valgt

transportmåte.

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Oasis Pro 16 Premium

113158E

12 / 15

Veitransport (ADR/ADN/RID)

14.1 FN-nummer

2491

14.2 FN-forsendelsesnavn

ETANOLAMIN LØSNING

14.3 Transportfareklasse(r)

14.4 Emballasjegruppe

14.5 Miljøfarer

14.6 Spesielle forholdsregler

for brukere

Ingen

Flytransport (IATA)

14.1 FN-nummer

2491

14.2 FN-forsendelsesnavn

Ethanolamine solution

14.3 Transportfareklasse(r)

14.4 Emballasjegruppe

14.5 Miljøfarer

14.6 Spesielle forholdsregler

for brukere

None

Sjøtransport (IMDG/IMO)

14.1 FN-nummer

2491

14.2 FN-forsendelsesnavn

ETHANOLAMINE SOLUTION

14.3 Transportfareklasse(r)

14.4 Emballasjegruppe

14.5 Miljøfarer

14.6 Spesielle forholdsregler

for brukere

None

14.7 Bulktransport i henhold

til vedlegg II i MARPOL 73/78

og IBC-regelverket

Not applicable.

AVSNITT 15. OPPLYSNINGER OM REGELVERK

15.1 Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller

stoffblandingen

i henhold til

løsemiddelbestemmelsen

(Detergents Regulation) EC

648/2004

15% eller over men mindre enn 30%: Ikke-ioniske overflatemidler

mindre enn 5 %: Anioniske overflatemidler, Katoniske

overflatemidler

Andre bestanddeler: Parfymer

Nasjonalt regelverk

Legg merke til direktiv 94/33/EF angående vern av unge mennesker på arbeide.

Deklarasjonsnummer

300263

Andre forskrifter/direktiver

Arbeidsmiljøloven

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Dette produktet inneholder stoffer som fremdeles krever sikkerhetsvurderinger for kjemiske stoffer.

AVSNITT 16. ANDRE OPPLYSNINGER

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Oasis Pro 16 Premium

113158E

13 / 15

Prosedyre anvendt for å bestemme klassifisering i henhold til

FORORDNING (EF) nr. 1272/2008

Klassifisering

Grunnlag

Hudetsing 1A, H314

På basis av prøvedata.

Alvorlig øyenskade 1, H318

Beregningsmetode

Kronisk vanntoksisitet 3, H412

Beregningsmetode

Full tekst av H-uttalelser

H225

Meget brannfarlig væske og damp.

H302

Farlig ved svelging.

H312

Farlig ved hudkontakt.

H314

Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

H315

Irriterer huden.

H318

Gir alvorlig øyeskade.

H319

Gir alvorlig øyeirritasjon.

H332

Farlig ved innånding.

H335

Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

H336

Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

H400

Meget giftig for liv i vann.

H410

Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Full tekst av andre forkortelser

Europeisk

avtale

angående

internasjonal

transport

farlig

gods

over

vannveier

innlandet; ADR - Europeisk avtale angående internasjonal transport av farlig gods på veier; AICS

- Australsk beholdning av kjemiske substanser; ASTM - Amerikanst forening for testing av

materialer; bw - Kroppsvekt; CLP - Klassifisering regulering for merking av emballasje; regulering

(EF) nr 1272/2008; CMR - Karsinogen, mutagen eller reproduktive toksikant; DIN - Standard for

det tyske institutt for standardisering; DSL - Innenlandsk substanseliste (Canada); ECHA -

Europeisk kjemikalieforening; EC-Number - Europeisk Fellesskap nummer; ECx - Konsentrasjon

assosiert med x % respons; ELx - Lastingssats assosiert med x % respons; EmS - Nødplan;

ENCS - Eksisterende og nye kjemiske substanser (Japan); ErCx - Konsentrasjon assosiert med x

% vekstrate respons; GHS - Globalt harmonisert system; GLP - God arbeidspraksis; IARC -

Internasjonalt byrå for forskning på kreft; IATA - Internasjonal lufttransport forening; IBC -

Internasjonal kode for konstruksjon og utstyr til skip som transporterer farlige kjemikalier i bulk;

IC50 - Halv maksimal inhibitor konsentrasjon; ICAO - Internasjonal sivil luftfartsorganisasjon;

IECSC - Beholdning av eksisterende kjemiske substanser i Kina; IMDG - Internasjonal maritim

farlig gods; IMO - Internasjonal maritimorganisasjon; ISHL - Industriell sikkerhets- og helselov

(Japan);

Internasjonal

organisasjon

standardisering;

KECI

Korea

eksisterende

kjemikalieinventar; LC50 - Dødelig konsentrasjon for 50 % av en testpopulasjon; LD50 - Dødelig

dose for 50 % av en testpopulasjon (median dødelig dose); MARPOL - Internasjonal konvensjon

for å forhindre forurensninger fra skip; n.o.s. - Ikke spesifisert på annen måte; NO(A)EC - Ingen

observert

(skadelig)

effekt

koncentrasjon;

NO(A)EL

Ingen

observert

(skadelig)

effektnivå;

NOELR - Ingen observert effekt lastrate; NZIoC - New Zealand beholdning av kjemikalier; OECD

- Organisasjon for økonomisk samarbeid og utvikling; OPPTS - Kontor for kjemisk sikkerhet og

forhindring av forurensning; PBT - vedvarende, bioakkumulativ og toksisk substans; PICCS -

Fillipinene beholdning av kjemikalier og kjemiske substanser; (Q)SAR - (Kvantitativ) struktur

aktivitetsforhold; REACH - Regulering (EF) nr 1907/2006 til det Europeiske Parlament og rådet

angående registrering, evaluering, autorisering og restriksjoner til kjemikalier; RID - Reguleringer

angående

internasjonal

transport

farlig

gods

skinner;

SADT

Selvakselererende

dekomposisjonstemperatur; SDS - Sikkerhetsdatablad; TCSI - Taiwan beholdning av kjemikalier;

TRGS - Teknisk regel for farlige substanser; TSCA - Toksiske substanser kontrollov (USA); UN -

Forente nasjoner; vPvB - Svært vedvarende og svært bioakkumulerende

Fremlagt av

Regulatory Affairs

I sikkerhetsdatabladene angis tall på følgende format: 1,000,000 = 1 million og 1,000 = 1 tusen.

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Oasis Pro 16 Premium

113158E

14 / 15

0.1 = 1 tidel og 0.001 = 1 tusendel.

REVIDERT INFORMASJON: Viktige endringer i reguleringsinformasjon eller helseinformasjon for

denne revisjonen er merket med en loddrett strek i venstre marg av sikkerhetsdatabladet.

Opplysningene i dette Sikkerhetsdatablad er i henhold til vår informasjon, og så vidt vi vet,

korrekte på den angitte dato for siste revidering. De gitte opplysninger er ment å være

retningsgivende for sikker håndtering, anvending, bearbeiding, lagring, transport, fjerning og

utslipp, og må ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder

kun for det angitte produkt alene, og ikke i kombinasjon med andre produkter eller i noen form for

bearbeiding, med mindre dette er spesifisert i teksten.

VEDLEGG: EKSPONERINGSSCENARIER

DPD+-stoffer

:

Følgende stoffer er de viktigste stoffene som bidrar til blandingens eksponeringsscenario iht.

DPD+-regelen.

Vei

Stoff

CAS-nr.

EINECS-nr.

Svelging

Etanolamin

141-43-5

205-483-3

Innåndning

propan-2-ol

67-63-0

200-661-7

Etanolamin

141-43-5

205-483-3

Øyne

Fatty alcohol ethoxylates > 5EO

Etanolamin

141-43-5

205-483-3

omgivelse som

inneholder vann

Bensalkonklorid

68424-85-1

270-325-2

Fysikalske egenskaper DPD+-stoffer:

Stoff

Damptrykk

Vannløselighet

Pow

Molmasse

Etanolamin

0.488 hPa

> 1,000 g/l

0.117

propan-2-ol

6,020 pa

60.10 g/mol

Etanolamin

0.488 hPa

> 1,000 g/l

0.117

Bensalkonklorid

< 0.0000001 hPa

403 g/l

For å beregne om deres nedstrøms driftsforhold og risikohåndteringstiltak er sikre, vennligst

beregn deres risikofaktor på nedenstående hjemmeside:

www.ecetoc.org/tra

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Oasis Pro 16 Premium

113158E

15 / 15

Kort tittel av

utsettelsesscenario

Kjøkkenrengjøringsmiddel. Spray og tørk av, manuell

prosess.

Bruksbeskrivelser

Hoved brukergrupper

Profesjonelle anvendelser: Offentlig sektor (administrasjon,

utdannelse, underholdning, tjenester, håndværkere)

Endebruksektorer

SU22: Profesjonelle anvendelser: Offentlig sektor (administrasjon,

utdannelse, underholdning, tjenester, håndværkere)

Prosesskategorier

PROC10: Applikasjon med rulle eller kost

PROC11: Ikke-industriell spraying

PROC8a: Overføring av stoff eller blanding (lasting/lossing) fra/til

fartøyer/store beholdere ved ikke-dediserte anlegg

Kjemikaliekategorier

PC35: Vaske- og rengjøringsprodukter (inkludert

løsemiddelbaserte produkter)

Miljøutslipp kategori

ERC8a: Bred spredende innendørsbruk av

bearbeidingshjelpemidler i åpne systemer

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her