NE-O-DOR

Primær information

 • Handelsnavn:
 • NE-O-DOR
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Medicinsk udstyr

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • NE-O-DOR
  Serbien
 • Sprog:
 • serbisk

Status

 • Kilde:
 • Ecolab
 • Autorisationsnummer:
 • 103591E
 • Sidste ændring:
 • 12-03-2018

Produktresumé: dosering, interaktioner, bivirkninger

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Pravilnikom o sadržaju

bezbednosnog lista (“Sl. Glasnik RS”, br 100/11)

Ne-O-dor

103591E

1 / 15

POGLAVLJE 1. IDENTIFIKACIJA HEMIKALIJE I PODACI O LICU KOJE STAVLJA HEMIKALIJU U

PROMET

1.1 Identifikacija hemikalije

Naziv proizvoda

Ne-O-dor

Šifra proizvoda

103591E

Upotreba

supstance/preparata

Osveživač vazduha

Vrsta memikalije

Mešavina

Samo za profesionalne korisnike.

Informacije o razblaživanju

proizvoda.

Nisu dostupne informacije o razblaživanju.

1.2 Identifikovani načini korišćenja hemikalije i načini korišćenja koji se ne preporučuju

Identifikovani načini

korišćenja

Sredstvo za čišćenje odvoda.Ručno doziranje

Preporučena ograničenja

prilikom upotrebe

Namenjeno isključivo za industrijsku i profesionalnu upotrebu.

1.3 Podaci o snabdevaču

Društvo

Ecolab Hygiene d.o.o.

Tošin Bunar 272

11000 Beograd, Srbija +381 (0)11 2076800 (Radnim danom od

8.00 do 16.00 h)

office.belgrade@ecolab.com

1.4 Broj telefona za hitne slučajeve

Broj telefona za hitne

slučajeve

+3810800-812-155

+32-(0)3-575-5555 Trans-evropski

Broj telefona centra za

kontrolu trovanja

+381 11 36 08-440 (24 časovni kontakt)

Datum izdavanja/revizije

27.07.2017

Verzija

POGLAVLJE 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

2.1 Klasifikacija hemikalije

Klasifikacija (Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i

određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i

obeležavanje („Sl. Glasnik RS br 64/10, 26/11 i 105/13) [CLP/GHS]:

Zapaljive tečnosti, Kategorija 3

H226

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista (“Sl. Glasnik RS”, br

100/11)

Ne-O-dor

103591E

2 / 15

Iritacija kože, Kategorija 2

H315

Iritacija oka, Kategorija 2

H319

Senzibilizacija kože, Kategorija 1

H317

Akutna opasnost po vodenu životnu sredinu, Kategorija 1

H400

Hronična opasnost po vodenu životnu sredinu, Kategorija 1

H410

2.2 Elementi obeležavanja

Obeležavanje (Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i

određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i

obeležavanje („Sl. Glasnik RS br 64/10, 26/11 i 105/13) [CLP/GHS]:

Piktogrami opasnosti

Reč upozorenja

Pažnja

Obaveštenje o opasnosti

H226

Zapaljiva tečnost i para

H315

Izaziva iritaciju kože

H317

Može da izazove alergijske reakcije na koži.

H319

Dovodi do jake iritacije oka.

H410

Veoma toksično po živi svet u vodi sa

dugotrajnim posledicama.

Obaveštenje o merama

predostrožnosti

Prevencija:

P210

Držati dalje od izvora toplote/ varnica/

otvorenog plamena/ vrućih površina. -

Zabranjeno pušenje.

P273

Izbegavati ispuštanje/ oslobađanje u životnu

sredinu.

P280

Nositi zaštitne rukavice/ zaštitne naočare/

zaštitu za lice.

Opasni sastojci koje treba navesti na etiketi:

d-Limonene

2.3 Ostale opasnosti

Nepoznato.

POGLAVLJE 3. SASTAV/PODACI O SASTOJCIMA

3.2 Podaci o sastojcima smeše

Opasni sastojci

Hemijski naziv

Br. CAS

Br. EC

Br. REACH

Klasifikacija CLP/GHS

Koncentracija

d-Limonene

5989-27-5

227-813-5

01-2119529223-47

Nota C Zapaljive tečnosti Kategorija 3;

H226

Iritacija kože Kategorija 2; H315

Senzibilizacija kože Kategorija 1; H317

Akutna opasnost po vodenu životnu

sredinu Kategorija 1; H400

Hronična opasnost po vodenu životnu

>= 25 - < 30

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista (“Sl. Glasnik RS”, br

100/11)

Ne-O-dor

103591E

3 / 15

sredinu Kategorija 1; H410

2-(2-butoksietoksi)etanol

112-34-5

203-961-6

Iritacija oka Kategorija 2; H319

>= 25 - < 30

alkilaminoksidi

61791-46-6

263-179-6

Akutna toksičnost. Kategorija 4; H302

Akutna opasnost po vodenu životnu

sredinu Kategorija 1; H400

Teško oštećenje/iritacija oka Kategorija

2; H319

Korozivno oštećenje/iritacija kože

Kategorija 2; H315

>= 10 - < 20

2,2'-oxybisethanol

111-46-6

203-872-2

01-2119457857-21

Akutna toksičnost. Kategorija 4; H302

Specifična toksičnost za ciljni organ-

višekratna izloženost Kategorija 2; H372

>= 5 - < 10

benzalkonijum hlorid

68424-85-1

270-325-2

01-2119965180-41

Akutna toksičnost. Kategorija 4; H302

Korozivno oštećenje kože Kategorija 1B;

H314

Teško oštećenje oka Kategorija 1; H318

Akutna opasnost po vodenu životnu

sredinu Kategorija 1; H400

Hronična opasnost po vodenu životnu

sredinu Kategorija 1; H410

>= 0.25 - < 0.5

Za pun tekst H-izjava navedenih u ovom poglavlju videti poglavlje 16.

POGLAVLJE 4. MERE PRVE POMOĆI

4.1 Opis mera prve pomoći

U slučaju dodira sa očima

Odmah početi ispirati sa puno vode, takođe ispod kapaka,

najmanje 15 minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i

ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. Potražiti

pomoć lekara.

U slučaju dodira sa kožom

Odmah početi ispirati sa puno vode najmanje 15 minuta. Ako je

moguće, upotrebiti blagi sapun. Pre ponovne upotrebe oprati

odeću. Pre ponovne upotrebe dobro očistiti odeću. Potražiti

pomoć lekara.

Ako se proguta

Isprati usta. Ako se pojave simptomi, potražiti pomoć lekara.

Ako se udiše

Ako se pojave simptomi, potražiti pomoć lekara.

4.2 Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odloženi

Za detaljnije informacije o uticaju na zdravlje i o simptomima videti poglavlje 11.

4.3 Hitna medicinska pomoć i poseban tretman

Lečenje

Simptomatično lečenje.

POGLAVLJE 5. MJERE GAŠENJA POŽARA

5.1 Sredstva za gašenje požara

Odgovarajuća sredstva za

gašenje požara

Preduzeti vatrogasne mere koje odgovaraju lokalnim uslovima i

okolnoj sredini.

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista (“Sl. Glasnik RS”, br

100/11)

Ne-O-dor

103591E

4 / 15

Neodgovarajuća sredstva za

gašenje požara

Vodeni mlaz velike zapremine

5.2 Posebne opasnosti koje mogu nastati od supstanci i smeša

Posebne opasnosti tokom

gašenja požara

Opasnost od požara

Čuvati odvojeno od toplote i izvora paljenja.

Moguće je paljenje na velikoj udaljenosti sa povratnim dejstvom.

Povesti računa o nakupljajućim parama koje stvaraju eksplozivne

koncentracije. Pare se mogu nakupiti u nižim područjima.

Opasni proizvodi

sagorevanja

Proizvodi raspadanja mogu sadržati sledeće materije:

Oksidi ugljenika

Oksidi azota (NOx)

Oksidi sumpora

Oksidi fosfora

5.3 Savet za vatrogasce

Posebna zaštitna oprema za

vatrogasce

: Koristiti opremu za ličnu zaštitu.

Dodatne informacije

: Za rashlađivanje neotvorenih posuda upotrebiti vodeni sprej.

Odvojeno skupiti kontaminiranu vodu korišćenu za gašenje

požara. Pomenuta voda ne sme se ispustiti u kanalizaciju. Ostatke

požara i kontaminiranu vodu korišćenu za gašenje požara treba

odložiti u skladu sa lokalnim propisima. Nemojte udisati dim u

slučaju požara i/ili eksplozije.

POGLAVLJE 6. MERE U SLUČAJU UDESA

6.1 Lične predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju udesa

Preporuke za osoblje koje ne

interveniše u hitnim

slučajevima

Ukloniti sve izvore paljenja. Obezbediti da čišćenje obavlja samo

obučeno osoblje. Videti zaštitne mere navedene u poglavljima 7 i

Preporuke za osoblje koje

interveniše u hitnim

slučajevima

Ukoliko se zahteva specijalizovana odeća pri rukovanju sa

iscurelim materijalom, uzeti u obzir bilo koju informaciju o

odgovarajućim i neodgovarajućim materijalima u Odeljku 8.

6.2 Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu

Predostrožnosti koje se

odnose na životnu sredinu

Sprečiti dodir sa zemljištem, površinskim ili podzemnim vodama.

6.3 Mere koje treba preduzeti i materijal za sprečavanje širenja i sanaciju

Metode čišćenja

Ukloniti sve izvore paljenja, ako je to moguće učiniti

bezbedno.Zaustaviti curenje, ako je to moguće učiniti na

bezbedan način. Zaustaviti izlivenu materiju, pokupiti je negorivim

materijalom za apsorpciju (npr. pesak, zemlja, dijatomejska

zemlja, vermikulit) i odložiti u kontejner za odlaganje u skladu sa

lokalnim/nacionalnim propisima (videti odeljak 13).Isprati tragove

vodom. Za velika izlivanja, ograditi prosuti materijal ili ga na drugi

način zadržati i tako obezbediti da ne dospe u vodene tokove.

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista (“Sl. Glasnik RS”, br

100/11)

Ne-O-dor

103591E

5 / 15

6.4 Upućivanje na druga poglavlja

Za informacije o kontaktu za hitnie slučajeve, videti poglavlje 1.

Za ličnu zaštitu videti poglavlje 8.

Za informacije o dodatnom tretmanu otpada, videti poglavlje 13.

POGLAVLJE 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

7.1 Predostrožnosti za bezbedno rukovanje

Preporuke u vezi sa

bezbednim rukovanjem

Sprečiti kontakt sa kožom i očima.Ne dozvoliti kontakt sa očima,

kožom ili odećom.Upotrebljavati samo uz odgovarajuću

ventilaciju.Čuvati od vatre, varnica i zagrejanih površina.Preduzeti

potrebne mere kako bi se izbeglo pražnjenje statičkog elektriciteta

(što može zapaliti organske pare). Oprati ruke detaljno nakon

rukovanja.

Higijenske mere

Rukovati u skladu sa dobrom industrijskom higijenom i

bezbednosnom praksom. Skinuti i oprati kontaminiranu odeću pre

ponovne upotrebe. Oprati lice, ruke i sve izložene delove kože

detaljno nakon rukovanja.

7.2 Uslovi za bezbedno skladištenje, uključujući nekompatibilnosti

Zahtevi za skladišna

područja i posude

Čuvati odvojeno od toplote i izvora paljenja. Čuvati na hladnom

mestu sa dobrom ventilacijom. Čuvati odvojeno od oksidanata.

Čuvati van domašaja dece. Ĉuvati ambalažu ĉvrsto zatvorenu.

Skladištiti u prikladnim označenim posudama.

Temperatura skladištenja

-5 °C do 40 °C

7.3 Posebni načini korišćenja

Posebni načini upotrebe

Sredstvo za čišćenje odvoda.Ručno doziranje

POGLAVLJE 8. KONTROLA IZLOŽENOSTI I LIČNA ZAŠTITA

8.1 Parametri kontrole izloženosti

Granične vrednosti izlaganja

Sastojci

Br. CAS

Vrsta vrednosti

(Oblik izlaganja)

Parametri kontrole

izloženosti

Osnov

2-(2-

butoksietoksi)etanol

112-34-5

KGVI

15 ppm

101.2 mg/m3

RS OEL

Dodatne informacije

EU**

napomena da se radi o hemijskim materijama za koje su utvrđene indikativne

granične vrednosti izloženosti prema Direktivi 2006/15/EZ (druga lista)

10 ppm

67.5 mg/m3

RS OEL

Dodatne informacije

EU**

napomena da se radi o hemijskim materijama za koje su utvrđene indikativne

granične vrednosti izloženosti prema Direktivi 2006/15/EZ (druga lista)

DNEL

2-(2-butoksietoksi)etanol

Krajnja upotreba: Radnici

Putevi izlaganja: Inhalaciono

Potencijalna dejstva na zdravlje: kratkotrajno - lokalno

Vrednost: 101.2 mg/m3

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista (“Sl. Glasnik RS”, br

100/11)

Ne-O-dor

103591E

6 / 15

Krajnja upotreba: Radnici

Putevi izlaganja: Dermalno

Potencijalna dejstva na zdravlje: Dugotrajni sistemski efekti

Vrednost: 20 mg/kg

Krajnja upotreba: Radnici

Putevi izlaganja: Inhalaciono

Potencijalna dejstva na zdravlje: Dugotrajni sistemski efekti

Vrednost: 67.5 mg/m3

Krajnja upotreba: Radnici

Putevi izlaganja: Inhalaciono

Potencijalna dejstva na zdravlje: kratkotrajno - lokalno

Vrednost: 67.5 mg/m3

PNEC

2-(2-butoksietoksi)etanol

Slatka voda

Vrednost: 1 mg/l

Morska voda

Vrednost: 0.1 mg/l

Isprekidana upotreba/ispuštanje

Vrednost: 3.9 mg/l

Postrojenje za tretman otpadnih voda

Vrednost: 200 mg/l

Sedimenat

Vrednost: 4 mg/kg

Zemljište

Vrednost: 0.4 mg/kg

Oralno

Vrednost: 56 mg/kg

8.2 Kontrola izloženosti i lična zaštita

Odgovarajuće tehničko-tehnološke mere

Tehničko-tehnološke mere

Efikasan sistem odvodne ventilacije. Koncentracije u vazduhu

održavati unutar standarda izlaganja na radu.

Mere lične zaštite

Higijenske mere

Rukovati u skladu sa dobrom industrijskom higijenom i

bezbednosnom praksom. Skinuti i oprati kontaminiranu odeću pre

ponovne upotrebe. Oprati lice, ruke i sve izložene delove kože

detaljno nakon rukovanja.

Zaštita očiju/lica (SRPS EN

166)

Zaštitni naočari

Štitnik za lice

Zaštita ruku (SRPS EN 374)

Preporučena preventivna zaštita kože

Rukavice

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista (“Sl. Glasnik RS”, br

100/11)

Ne-O-dor

103591E

7 / 15

Nitril-guma

butil-guma

Vreme probijanja: 1-4 sata

Minimalna debljina za rukavice od butilne gume je 0.7 mm, od

nitrilne gume je 0.4 mm ili ekvivalent (konsultovati

proizvođača/distributere rukavica).

Rukavice odložiti i zameniti ih novim u slučaju bilo kakvih znakova

razgradnje rukavica ili hemijske penetracije kroz rukavice.

Zaštita kože i tela (SRPS EN

14605)

Posebna zaštitna oprema nije potrebna.

Zaštita organa za disanje

(SRPS EN 143, 14387)

Nije potrebna ukoliko se koncentracija u vazduhu održava ispod

granične vrednosti izlaganja. Koristiti sertifikovanu respiratornu

zaštitnu opremu u skladu sa zahtevima EU(89/656/EEC,

89/686/EEC ), ili ekvivalent, kada se štetno udisanje ne može

izbeći ili ako su postavljeni strožiji kriterijumi zbog tehničkih mera

kolektivne zaštite ili merama, metodama ili procedurama radne

organizacije.

Kontrola izloženosti životne sredine

Opšte preporuke

: Voditi računa o pripremi prostora oko rezervoara.

POGLAVLJE 9. FIZIČKA I HEMIJSKA SVOJSTVA

9.1 Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima hemikalije

Izgled

: tečnost

Boja

: Bezbojno

Miris

: Parfemi, mirisi

7.2 - 8.2, 100 %

Tačka paljenja

56 °C zatvoreni sud

Prag Mirisa

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu

Tačka topljenja/mržnjenja

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu

Početna tačka ključanja i

opseg ključanja

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu

Brzina isparavanja

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu

Zapaljivost (čvrsta materija,

gas)

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu

Gornja granica

eksplozivnosti

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu

Donja granica eksplozivnosti

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu

Napon pare

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu

Relativna gustina pare

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu

Relativna gustina

0.935 - 0.937

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista (“Sl. Glasnik RS”, br

100/11)

Ne-O-dor

103591E

8 / 15

Rastvorljivost u vodi

rastvorljivo

Zapaljivost u drugim

rastvaračima

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu

Koeficjent raspodele u

sistemu n-oktanol/voda

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu

Temperatura samopaljenja

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu

Termičko razlaganje

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu

Viskoznost,kinematička

2.141 mm2/s (40 °C)

Eksplozivna svojstva

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu

Oksidujuća svojstva

Supstanca ili smeša nije klasifikovana kao oksidirajuća materija.

9.2 Ostali podaci

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu

POGLAVLJE 10. REAKTIVNOST I STABILNOST

10.1 Reaktivnost

U uslovima normalne upotrebe nisu poznate opasne reakcije.

10.2 Hemijska stabilnost

Stabilno u normalnim uslovima.

10.3 Mogućnost nastanka opasnih reakcija

U uslovima normalne upotrebe nisu poznate opasne reakcije.

10.4 Uslovi koje treba izbegavati

Toplota, plamen i varnice.

10.5 Nekompatibilni materijali

Nepoznato.

10.6 Opasni proizvodi razgradnje

Proizvodi raspadanja mogu sadržati sledeće materije:

Oksidi ugljenika

Oksidi azota (NOx)

Oksidi sumpora

Oksidi fosfora

POGLAVLJE 11. TOKSIKOLOŠKI PODACI

11.1 Podaci o toksičnim efektima

Informacije o verovatnim

putevima izlaganja

Inhalaciono, Dodir sa očima, Dodir sa kožom

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista (“Sl. Glasnik RS”, br

100/11)

Ne-O-dor

103591E

9 / 15

Proizvod

Akutna oralna toksičnost

: Procenjena vrednost akutne toksičnosti : > 2,000 mg/kg

Akutna inhalaciona

toksičnost

: Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

Akutna dermalna toksičnost

: Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

Korozivno oštećenje/iritacija

kože

: Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

Teško oštećenje/iritacija oka

: Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

Senzibilizacija respiratornih

organa ili kože

: Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

Karcinogenost

: Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

Toksično po reprodukciju

: Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

Mutagenost germinativnih

ćelija

: Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

Teratogenost

: Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

Specifična toksičnost za

ciljani organ – jednokratna

izloženost

: Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

Specifična toksičnost za

ciljani organ – višekratna

izloženost

: Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

Opasnost od aspiracije

: Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

Sastojci

Akutna oralna toksičnost

: d-Limonene

LD50 Pacov: 4,400 mg/kg

2-(2-butoksietoksi)etanol

LD50 Pacov: 3,306 mg/kg

alkilaminoksidi

LD50 Pacov: 1,041 mg/kg

2,2'-oxybisethanol

LD50 Ljudi: 1,120 mg/kg

benzalkonijum hlorid

LD50 Pacov: 344 mg/kg

Sastojci

Akutna dermalna toksičnost

: d-Limonene

LD50 Kunić: > 5,000 mg/kg

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista (“Sl. Glasnik RS”, br

100/11)

Ne-O-dor

103591E

10 / 15

2-(2-butoksietoksi)etanol

LD50 Kunić: 2,764 mg/kg

2,2'-oxybisethanol

LD50 Kunić: 13,300 mg/kg

benzalkonijum hlorid

LD50 Kunić: 3,340 mg/kg

Potencijalna dejstva na zdravlje

Oči

Dovodi do jake iritacije oka.

Koža

Izaziva iritaciju kože. Može izazvati alergijsku reakciju kože.

Gutanje

Kod normalne upotrebe oštećenja zdravlja nisu poznata niti

predviđena.

Inhalaciono

Kod normalne upotrebe oštećenja zdravlja nisu poznata niti

predviđena.

Hronično izlaganje

Kod normalne upotrebe oštećenja zdravlja nisu poznata niti

predviđena.

Iskustvo na osnovu izlaganja ljudi

Dodir sa očima

Crvenilo, Bolovi, Nadraživanje

Dodir sa kožom

Crvenilo, Nadraživanje, Alergijske reakcije

Gutanje

Nisu poznati, odnosno ne očekuju se nikakvi simptomi.

Inhalaciono

Nisu poznati, odnosno ne očekuju se nikakvi simptomi.

POGLAVLJE 12. EKOTOKSIKOLOŠKI PODACI

12.1 Ekotoksikološki podaci

Dejstva na životnu sredinu

Veoma toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.

Proizvod

Toksičnost za ribe

: Podaci nisu dostupni

Toksičnost za dafnije i ostale

vodene beskičmenjake

: Podaci nisu dostupni

Toksičnost za alge

: Podaci nisu dostupni

Sastojci

Toksičnost za ribe

: 2-(2-butoksietoksi)etanol

96 h LC50 Ribe: 1,300 mg/l

alkilaminoksidi

96 h LC50 Ribe: 1 mg/l

2,2'-oxybisethanol

96 h LC50 Pimephales promelas (debeloglava gavčica): 75,200

mg/l

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista (“Sl. Glasnik RS”, br

100/11)

Ne-O-dor

103591E

11 / 15

Sastojci

Toksičnost za dafnije i ostale

vodene beskičmenjake

: 2,2'-oxybisethanol

24 h EC50 Daphnia magna (dafnije): > 10,000 mg/l

benzalkonijum hlorid

48 h EC50 Daphnia magna (dafnije): 0.016 mg/l

Sastojci

Toksičnost za alge

: 2,2'-oxybisethanol

96 h EC50: 9,362 mg/l

12.2 Perzistentnost i razgradljivost

Proizvod

Podaci nisu dostupni

Sastojci

Biorazgradljivost

d-Limonene

Rezultat: Lako biološki razgradljivo.

2-(2-butoksietoksi)etanol

Rezultat: Lako biološki razgradljivo.

alkilaminoksidi

Rezultat: Lako biološki razgradljivo.

2,2'-oxybisethanol

Rezultat: Lako biološki razgradljivo.

benzalkonijum hlorid

Rezultat: Biorazgradljivo

12.3 Potencijal bioakumulacije

Podaci nisu dostupni

12.4 Mobilnost u zemljištu

Podaci nisu dostupni

12.5 Rezultati PBT i vPvB procene

Proizvod

Procena

Ova supstanca/smeša ne sadrži komponente koje se smatraju

kao perzistentne, bioakumulativne i toksične (PBT), ili veoma

perzistentne i veoma bioakumulativne (vPvB) na nivoima od 0.1%

ili više.

12.6 Ostali štetni efekti

Podaci nisu dostupni

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista (“Sl. Glasnik RS”, br

100/11)

Ne-O-dor

103591E

12 / 15

POGLAVLJE 13. ODLAGANJE

Odložiti u skladu sa evropskim direktivama o otpadu i opasnom otpadu.Oznake otpada treba

dodeliti korisnik, po mogućnosti u dogovoru sa organima nadležnim za oblast otpada.

13.1 Metode tretmana otpada

Proizvod

: Sprečiti ulazak proizvoda u kanalizaciju, vodene tokove ili

zemljište. Gde je moguće, reciklaža ima prednost pred

odlaganjem ili spaljivanjem. Ako reciklaža nije praktična, odložiti u

skladu sa lokalnim propisima. Otpatke odložiti u ovlašćenom

postrojenju za odlaganje otpada.

Kontaminirana ambalaža

: Odložiti kao nekorišćeni proizvod. Prazne posude treba predati

ovlašćenom lokalnom preduzeću na reciklažu ili odlaganje.

Nemojte ponovo koristiti prazne posude. Odlagati u skladu sa

lokalnim, državnim ili saveznim propisima.

Smernice za dodelu koda

otpada.

: Organski otpad koji sadrži opasne supstance. Ukoliko se proizvod

i dalje upotrebljava u narednim procesima, krajnji korisnik mora da

uradi kategorizaciju otpada i dodeli mu odgovarajući kod prema

Katalogu otpada. Odgovornost je na generatoru otpada da odredi

toksičnosti i fizičke osobine generisanog materijala kako bi

klasifikovao otpada na propisan način kao i definisao

odgovarajuću metodu za odlaganje otpada u skladu sa Evropskim

(EU Directive 2008/98/EC) i lokalnim zakonima koji uređuju ovu

oblast.

POGLAVLJE 14. PODACI O TRANSPORTU

Prevoznik/pošiljalac je dužan da uskladi pakovanje, obeležavanje i označavanje sa načinom

transporta.

Prevoz kopnom (ADR/ADN/RID)

14.1 UN broj

1993

14.2 UN naziv za teret u

transportu

ZAPALJIVA TEČNOST, N.D.N.

(Limonene)

14.3 Klasa opasnosti u

transportu

14.4 Ambalažna grupa

14.5 Opasnost po životnu

sredinu

14.6 Posebne

predostrožnosti za korisnika

Nema

Vazdušni prevoz (IATA)

14.1 UN broj

1993

14.2 UN naziv za teret u

transportu

Flammable liquid, n.o.s.

(Limonene)

14.3 Klasa opasnosti u

transportu

14.4 Ambalažna grupa

14.5 Opasnost po životnu

sredinu

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista (“Sl. Glasnik RS”, br

100/11)

Ne-O-dor

103591E

13 / 15

14.6 Posebne

predostrožnosti za korisnika

None

Pomorski prevoz

(IMDG/IMO)

14.1 UN broj

1993

14.2 UN naziv za teret u

transportu

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.

(Limonene)

14.3 Klasa opasnosti u

transportu

14.4 Ambalažna grupa

14.5 Opasnost po životnu

sredinu

14.6 Posebne

predostrožnosti za korisnika

None

14.7 Transport u rasutom

stanju u skladu sa Aneksom

II MARPOL 73/78 i IBC Code

Not applicable.

POGLAVLJE 15. REGULATORNI PODACI

15.1 Propisi u vezi sa bezbednošću, zdravljem i životnom sredinom

Lokalni propis

Uzeti u obzir Direktivu 94/33/EZ u vezi sa zaštitom mladih ljudi na radu.

Ostali propisi

Zakon o hemikalijama (Sl. glasnik RS, br. 36/09, 88/10, 92/11 I

25/2015)

Samo za biocidne proizvode: Zakon o biocidnim proizvodima (Sl.

glasnik RS, br. 36/2009, 88/2010, 92/2011 i 25/2015)

Zakon o prevozu opasnih materija (Sl. glasnik RS, br. 36/09)

Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju

hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno

harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN ("Sl.

glasnik RS” br. 64/10, 26/11 i 5/12)

Pravilnik o sadržaju bezbednosnog lista (Službeni glasnik RS br.

100/11).

Pravilnik o detergentima (“Sl. Glasnik RS” br. 40/10 i 92/11 i

25/15)

Pravilik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri

izlaganju hemijskim materijama („Sl. Glasnik RS“ br. 106/2009)

Zakon o otpadu (“Sl. Glasnik RS”, br. 36/2009 i 88/2010)

15.2 Procena bezbednosti hemikalije

Ovaj proizvod sadrži supstance za koje se i dalje zahtevaju procene o hemijskoj bezbednosti.

POGLAVLJE 16. OSTALI PODACI

Procedura korišćena za izvođenje klasifikacije u skladu sa

UREDBOM (EZ) br. 1272/2008

Klasifikacija

Dokazivanje

Zapaljive tečnosti 3, H226

Na osnovu podataka o proizvodima ili procene

Iritacija kože 2, H315

Metoda kalkulacije

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista (“Sl. Glasnik RS”, br

100/11)

Ne-O-dor

103591E

14 / 15

Iritacija oka 2, H319

Metoda kalkulacije

Senzibilizacija kože 1, H317

Metoda kalkulacije

Akutna opasnost po vodenu životnu sredinu 1,

H400

Metoda kalkulacije

Hronična opasnost po vodenu životnu sredinu

1, H410

Metoda kalkulacije

Puni tekst obaveštenja o opasnosti

H226

Zapaljiva tečnost i para

H302

Štetno ako se proguta.

H314

Izaziva teške opekotine kože i oštećenje oka

H315

Izaziva iritaciju kože

H317

Može da izazove alergijske reakcije na koži.

H318

Dovodi do teškog oštećenja oka

H319

Dovodi do jake iritacije oka.

H372

Duže ili ponavljano izlaganje u obliku gutanja izaziva oštećenja organa.

H400

Veoma toksično po živi svet u vodi.

H410

Veoma toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.

Puni tekst drugih skraćenica

ADN - Evropskog sporazuma o međunarodnom prevozu opasnih materija unutrašnjim plovnim

putevima; ADR - Evropski sporazum o međunarodnom putnom prevozu opasnih roba; AICS -

Australijski popis hemijskih supstanci; ASTM - Američko društvo za ispitivanje materijala; bw -

Telesna masa; CLP - Klasifikacija uredbe o obeležavanju ambalaže; Uredba (EK) br. 1272/2008;

CMR - Kancerogen, mutagen ili reproduktivni otrov; DIN - Standard Nemačkog instituta za

standardizaciju;

Popis

domaćih

supstanci

(Kanada);

ECHA

Evropska

agencija

hemikalije;

EC-Number

Broj

Evropske

zajednice;

Koncentracija

povezana

odgovorom; ELx - Stopa učitavanja povezana sa x% odgovorom; EmS - Hitni raspored; ENCS -

Postojeće i nove hemijske supstance (Japan); ErCx - Koncentracija povezana sa x% stopom

rasta odgovora; GHS - Globalno harmonizovan sistem; GLP - Dobra laboratorijska praksa; IARC -

Međunarodna

agencija

istraživanje

raka;

IATA

Međunarodna

asocijacija

vazdušni

saobraćaj;

Međunarodni

gradnju

opremanje

brodova

koji

prevoze

opasne

hemikalije

rasutom

stanju;

IC50

Polovina

maksimalne

koncentracije

inhibitora;

ICAO

Međunarodna

organizacija

civilnog

vazduhoplovstva;

IECSC

Popis

postojećih

hemijskih

supstanci u Kini; IMDG - Međunarodni pomorski pravilnik za prevoz opasnih materija; IMO -

Međunarodna pomorska organizacija; ISHL - Zakon o industrijskoj bezbednosti i zdravlju (Japan);

ISO - Međunarodna organizacija za standardizaciju; KECI - Popis postojećih hemikalija Koreje;

LC50 - Smrtonosna koncentracija za 50% od testirane populacije; LD50 - Smrtonosna doza za

50% testirane populacije (Srednja smrtonosna doza); MARPOL - Međunarodna konvencija o

sprečavanju

zagađenja

brodova;

n.o.s.

Nije

drugačije

specifikovano;

NO(A)EC

Nije

posmatran (negativan) efekat koncentracije; NO(A)EL - Nije posmatran (negativan) nivo efekta;

NOELR - Nije primetan efekat stope učitavanja; NZIoC - Popis hemikalija Novog Zelanda; OECD

- Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj; OPPTS - Ured hemijske sigurnosti i sprečavanja

zagađenja; PBT - Postojana, bioakumulativna i toksična supstanca; PICCS - Popis hemikalija i

hemijskih supstanci Filipina; (Q)SAR - (Kvantitativno) Struktura aktivnosti odnosa; REACH -

Uredba

(EZ)

1907/2006

Evropskog

parlamenta

Veća

registrovanju,

ocenjivanju,

odobravanju i ograničavanju hemikalija; RID - Propisi o međunarodnom prevozu opasnih materija

železnicom; SADT - Samoubrzanje temperature raspadanja; SDS - Bezbednosni list; TCSI -

Popis hemijskih supstanci Tajvana; TRGS - Tehnička pravila za opasne supstance; TSCA -

Zakon o kontroli otrovnih supstanci (SAD); UN - Ujedinjene nacije; vPvB - Vrlo postojani i vrlo

bioakumulativni

Sačinio

Regulatory Affairs

Brojevi navedeni u listama MSDS dati su u formatu: 1,000,000=1 milion i1,000=1 hiljada. 0.1=1

desetina i 0.001=1 hiljaditi

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista (“Sl. Glasnik RS”, br

100/11)

Ne-O-dor

103591E

15 / 15

IZMENJENE INFORMACIJE: Značajne izmene regulatornih ili zdravstvenih informacija za ovu

reviziju naznačene su u traci na levoj margini Uputstva za bezbedno rukovanje (SDS).

Informacije date u ovom bezbednosnom listu su prema našim najboljim saznanjima, informacijama

i ubeđenjima na dan objavljivanja bezbednosnog lista tačne. Date informacije obrazovane su

isključivo kao smernice za bezbedno rukovanje, upotrebu, obradu, skladištenje, prevoz, odlaganje

i ispuštanje i ne predstavljaju garanciju ili specifikaciju kvaliteta. Informacije se odnose samo na

određenu naznačenu materiju i moguće je da ne važe za slučajeve kada se ta materija koristi u

kombinaciji sa drugim materijama ili u procesima koji nisu navedeni u tekstu.

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her