NE-O-DOR

Primær information

 • Handelsnavn:
 • NE-O-DOR
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Medicinsk udstyr

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • NE-O-DOR
  Finland
 • Sprog:
 • spansk

Status

 • Kilde:
 • Ecolab
 • Autorisationsnummer:
 • 103591E
 • Sidste ændring:
 • 12-03-2018

Produktresumé: dosering, interaktioner, bivirkninger

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

Ne-O-dor

103591E

1 / 15

AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/ BLANDNINGEN OCH BOLAGET/ FÖRETAGET

1.1 Produktbeteckning

Produktnamn

Ne-O-dor

Produktkod

103591E

Användning av ämnet eller

blandningen

Luftförbättrare

Ämnestyp

Blandning

Endast för yrkesmässigt bruk.

Information om utspädning

Ingen information om utspädning anges.

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som

det avråds från

Identifierade användningar

Avloppsrengöringsmedel. Manuell användning

Rekommenderade

begränsningar av

användningen

Endast för yrkesmässigt och industriellt bruk.

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Företag

Oy Ecolab Ab

PL 123 (Palkka Tilanportti 1)

00241, Helsinki Finland 020 7561 400 (Finland)

fi-tilaukset@ecolab.com

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Telefonnummer för

nödsituationer

+358753252898

+32-(0)3-575-5555 För hela Europa

Telefonnummer till

Giftinformationscentralen

09 471 977

Datum för

sammanställning/omarbetnin

27.07.2017

Version

AVSNITT 2. FARLIGA EGENSKAPER

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)

Brandfarliga vätskor, Kategori 3

H226

Irriterande på huden, Kategori 2

H315

Ögonirritation, Kategori 2

H319

Hudsensibilisering, Kategori 1

H317

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

Ne-O-dor

103591E

2 / 15

Akut toxicitet i vattenmiljön, Kategori 1

H400

Kronisk toxicitet i vattenmiljön, Kategori 1

H410

2.2 Märkningsuppgifter

Märkning (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)

Faropiktogram

Signalord

Varning

Faroangivelser

H226

Brandfarlig vätska och ånga.

H315

Irriterar huden.

H317

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H319

Orsakar allvarlig ögonirritation.

H410

Mycket giftigt för vattenlevande organismer

med långtidseffekter.

Skyddsangivelser

Förebyggande:

P210

Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor,

öppen låga eller andra antändningskällor.

Rökning förbjuden.

P273

Undvik utsläpp till miljön.

P280

Använd skyddshandskar/ ögonskydd/

ansiktsskydd.

Farliga beståndsdelar som måste listas på etiketten:

d-Limonene

2.3 Andra faror

Ingen känd.

AVSNITT 3. SAMMANSÄTTNING/ INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

3.2 Blandningar

Farliga komponenter

Kemiskt namn

CAS-nr.

EG-nr.

REACH Nr.

KlassificeringFÖRORDNING (EG) nr

1272/2008

Koncentration

d-Limonene

5989-27-5

227-813-5

01-2119529223-47

Nota C Brandfarliga vätskor Kategori 3;

H226

Irriterande på huden Kategori 2; H315

Hudsensibilisering Kategori 1; H317

Akut toxicitet i vattenmiljön Kategori 1;

H400

Kronisk toxicitet i vattenmiljön Kategori

1; H410

>= 25 - < 30

2-(2-butoxietoxi)etanol

112-34-5

203-961-6

Ögonirritation Kategori 2; H319

>= 25 - < 30

Alkylaminoxider

61791-46-6

263-179-6

Akut toxicitet Kategori 4; H302

Akut toxicitet i vattenmiljön Kategori 1;

>= 10 - < 20

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

Ne-O-dor

103591E

3 / 15

H400

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Kategori 2; H319

Frätande/irriterande på huden Kategori

2; H315

2,2'-oxybisethanol

111-46-6

203-872-2

01-2119457857-21

Akut toxicitet Kategori 4; H302

Specifik organtoxicitet - upprepad

exponering Kategori 2; H372

>= 5 - < 10

Bensalkonklorid

68424-85-1

270-325-2

01-2119965180-41

Akut toxicitet Kategori 4; H302

Frätande på huden Kategori 1B; H314

Allvarlig ögonskada Kategori 1; H318

Akut toxicitet i vattenmiljön Kategori 1;

H400

Kronisk toxicitet i vattenmiljön Kategori

1; H410

>= 0.25 - < 0.5

Ämnen med ett gränsvärde för exponering på arbetsplatsen :

säilöntäaineita

128-37-0

204-881-4

Specifik organtoxicitet - enstaka

exponering Kategori 3; H335

Kronisk toxicitet i vattenmiljön Kategori

4; H413

>= 0.25 - < 0.5

Se avsnitt 16 för den fullständiga lydelsen av H-(faro-)angivelserna nämnda i detta avsnitt.

AVSNITT 4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Vid ögonkontakt

Skölj omedelbart med rikliga mängder vatten, även under

ögonlocken, i minst 15 minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om

det går lätt. Fortsätt att skölja. Uppsök läkare.

Vid hudkontakt

Tvätta omedelbart med mycket vatten i minst 15 minuter. Använd

mild tvål om det finns tillgängligt. Tvätta förorenade kläder innan

de används på nytt. Rengör skorna noggrant innan de används på

nytt. Uppsök läkare.

Vid förtäring

Skölj munnen. Sök läkarvård om symptom uppstår.

Vid inandning

Sök läkarvård om symptom uppstår.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Ytterligare information om hälsoeffekter och symtom finns i avsnitt 11.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt

krävs

Behandling

Behandla symptomatiskt.

AVSNITT 5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel

Använd släckningsmedel som är lämpliga för lokala förhållanden

och omgivande miljö.

Olämpliga släckmedel

Samlad vattenstråle

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

Ne-O-dor

103591E

4 / 15

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Särskilda risker vid

brandbekämpning

Brandfara

Förvaras åtskilt från värme och antändningskällor.

Bakeld över en avsevärd sträcka är möjlig.

Var aktsam för ångor som kan ansamlas och bilda explosiva

koncentrationer. Ångor kan ansamlas i lågt belägna områden.

Farliga förbränningsprodukter

Nedbrytningsprodukter kan inkludera följande ämnen:

Koloxider

Kväveoxider (NOx)

Svaveloxider

Fosforoxider

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Särskild skyddsutrustning för

brandbekämpningspersonal

: Använd personlig skyddsutrustning.

Ytterligare information

: Använd vattensprej för att kyla oöppnade behållare. Förorenat

släckvatten skall samlas upp separat, får ej tillföras avloppet.

Brandavfall och förorenat släckvatten skall omhändertas enligt

föreskrift. I händelse av brand och/eller explosion andas inte in

rök.

AVSNITT 6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Råd för annan personal än

räddningspersonal

Avlägsna alla antändningskällor. Se till att endast utbildad

personal utför uppsamlingen/rengöringen. Hänvisa till

skyddsåtgärderna uppräknade under avsnitten 7 och 8.

Råd för räddningspersonal

Om hanteringen av utsläppet kräver speciella kläder, beakta all

information om lämpliga och olämpliga material i avsnitt 8.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Miljöskyddsåtgärder

Tillåt ej kontakt med jord, yt- eller grundvatten.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Rengöringsmetoder

Avlägsna alla antändningskällor om det kan göras på ett säkert

sätt.Stoppa läckan om det kan göras på ett säkert sätt. Valla in

och samla upp spill med icke brännbart absorbentmaterial (t ex

sand, jord, diatoméjord, Vermiculit) och placera i en behållare för

vidare hantering som avfall enlig lokala / nationella regler (se

avsnitt 13).Skölj bort spår med vatten. Vid stora spill, valla in det

utspillda materialet eller samla upp det på annat sätt för att

säkerställa att spill inte når vattenvägar.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 1 för kontaktinformation i en nödsituation.

För personligt skydd se avsnitt 8.

Ytterligare information om avfallshantering finns i avsnitt 13.

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

Ne-O-dor

103591E

5 / 15

AVSNITT 7. HANTERING OCH LAGRING

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Råd för säker hantering

Undvik kontakt med huden och ögonen. Får inte komma i kontakt

med ögonen, huden eller kläderna. Använd endast under

tillfredsställande ventilation. Får ej utsättas för brand, gnistor och

heta ytor. Vidtag nödvändiga åtgärder för att undvika statisk

elektrisk urladdning (vilket kan orsaka antändning av organiska

ångor). Tvätta händerna grundligt efter användning.

Åtgärder beträffande hygien

Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis. Ta

av och tvätta förorenade kläder innan de används igen. Tvätta

ansiktet, händerna och alla exponerade hudpartier grundligt efter

användning.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Krav på lagerutrymmen och

behållare

Förvaras åtskilt från värme och antändningskällor. Förvara på

sval, väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxiderande medel.

Förvaras oåtkomligt för barn. Behållaren ska vara väl tillsluten.

Lagra i lämpligt märkta behållare.

Lagringstemperatur

-5 °C till 40 °C

7.3 Specifik slutanvändning

Specifika

användningsområden

Avloppsrengöringsmedel. Manuell användning

AVSNITT 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/ PERSONLIGT SKYDD

8.1 Kontrollparametrar

Gränsvärden för exponering

Beståndsdelar

CAS-nr.

Värdesort

(Exponeringssätt)

Kontrollparametrar

Grundval

d-Limonene

5989-27-5

HTP-värden 8h

25 ppm

140 mg/m3

FI OEL

HTP-värden 15 min

50 ppm

280 mg/m3

FI OEL

2-(2-

butoxietoxi)etanol

112-34-5

HTP-värden 8h

10 ppm

68 mg/m3

FI OEL

säilöntäaineita

128-37-0

HTP-värden 8h

10 mg/m3

FI OEL

HTP-värden 15 min

20 mg/m3

FI OEL

DNEL

2-(2-butoxietoxi)etanol

Användningsområde: Arbetstagare

Exponeringsväg: Inandning

Potentiella hälsoeffekter: korttids - lokal

Vara: 101.2 mg/m3

Användningsområde: Arbetstagare

Exponeringsväg: Hud

Potentiella hälsoeffekter: Långtids - systemiska effekter

Vara: 20 mg/kg

Användningsområde: Arbetstagare

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

Ne-O-dor

103591E

6 / 15

Exponeringsväg: Inandning

Potentiella hälsoeffekter: Långtids - systemiska effekter

Vara: 67.5 mg/m3

Användningsområde: Arbetstagare

Exponeringsväg: Inandning

Potentiella hälsoeffekter: korttids - lokal

Vara: 67.5 mg/m3

PNEC

2-(2-butoxietoxi)etanol

Sötvatten

Vara: 1 mg/l

Havsvatten

Vara: 0.1 mg/l

Oregelbunden användning/utsläpp

Vara: 3.9 mg/l

Reningsverk

Vara: 200 mg/l

Sediment

Vara: 4 mg/kg

Jord

Vara: 0.4 mg/kg

Oralt

Vara: 56 mg/kg

8.2 Begränsning av exponeringen

Lämpliga tekniska kontroller

Tekniska åtgärder

Effektivt frånluftssystem. Håll luftkoncentrationerna under de

hygieniska gränsvärdena.

Individuella skyddsåtgärder

Åtgärder beträffande hygien

Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis. Ta

av och tvätta förorenade kläder innan de används igen. Tvätta

ansiktet, händerna och alla exponerade hudpartier grundligt efter

användning.

Ögonskydd / ansiktsskydd

(EN 166)

Korgglasögon

Ansiktsskydd

Handskydd (EN 374)

Rekommenderat förebyggande hudskydd

Handskar

Nitrilgummi

butylgummi

Genombrottstid: 1-4 timmar

Minsta tjocklek för butylgummi 0.7 mm, för nitrilgummi 0.4 mm

eller motsvarande (fråga handsktillverkaren/återförsäljaren om

råd).

Handskar skall kasseras och ersättas om det föreligger

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

Ne-O-dor

103591E

7 / 15

indikationer på utnötning eller kemiskt genombrott.

Hud- och kroppsskydd (EN

14605)

Ingen speciell skyddsutrustning erfordras.

Andningsskydd (EN 143,

14387)

Ej nödvändigt om de luftburna koncentrationerna hålls under de

hygieniska gränsvärdena. Använd certifierad

andningsskyddsutrustning som uppfyller EU krav 89/656/EEC,

89/686/EEC) eller likvärdigt, när respiratoriska risker ej kan

undvikas eller i tillräcklig grad begränsas genom tekniska

begränsningsåtgärder, metoder eller procedurer vid

organisationen av arbetet.

Begränsning av miljöexponeringen

Allmän rekommendation

: Överväg om invallning runt lagringstankar behövs.

AVSNITT 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende

: vätska

Färg

: Färglös

Lukt

: Parfymer, doftmedel

pH-värde

7.2 - 8.2, 100 %

Flampunkt

56 °C sluten kopp

Lukttröskel

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen

Smältpunkt/fryspunkt

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen

Initial kokpunkt och

kokpunktsintervall

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen

Avdunstningshastighet

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen

Brandfarlighet (fast form,

gas)

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen

Övre explosionsgräns

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen

Nedre explosionsgräns

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen

Ångtryck

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen

Relativ ångdensitet

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen

Relativ densitet

0.935 - 0.937

Löslighet i vatten

löslig

Löslighet i andra

lösningsmedel

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen

Fördelningskoefficient: n-

oktanol/vatten

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen

Självantändningstemperatur

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen

Termiskt sönderfall

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen

Viskositet, kinematisk

2.141 mm2/s (40 °C)

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

Ne-O-dor

103591E

8 / 15

Explosiva egenskaper

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen

Oxiderande egenskaper

Ämnet eller blandningen klassificeras inte som oxiderande.

9.2 Annan information

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen

AVSNITT 10. STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet

Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil vid normala förhållanden.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Värme, flammor och gnistor.

10.5 Oförenliga material

Ingen känd.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Nedbrytningsprodukter kan inkludera följande ämnen:

Koloxider

Kväveoxider (NOx)

Svaveloxider

Fosforoxider

AVSNITT 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Information om sannolika

exponeringsvägar

Inandning, Ögonkontakt, Hudkontakt

Produkt

Akut oral toxicitet

: Uppskattad akut toxicitet : > 2,000 mg/kg

Akut inhalationstoxicitet

: Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

Akut dermal toxicitet

: Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

Frätande/irriterande på

huden

: Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

Ne-O-dor

103591E

9 / 15

Allvarlig

ögonskada/ögonirritation

: Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

Luftvägs-/hudsensibilisering

: Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

Cancerogenitet

: Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

Reproduktionseffekter

: Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

Mutagenitet i könsceller

: Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

Teratogenicitet

: Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

Specifik organtoxicitet -

enstaka exponering

: Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

Specifik organtoxicitet -

upprepad exponering

: Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

Aspirationstoxicitet

: Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

Beståndsdelar

Akut oral toxicitet

: d-Limonene

LD50 Råtta: 4,400 mg/kg

2-(2-butoxietoxi)etanol

LD50 Råtta: 3,306 mg/kg

Alkylaminoxider

LD50 Råtta: 1,041 mg/kg

2,2'-oxybisethanol

LD50 Människor: 1,120 mg/kg

Bensalkonklorid

LD50 Råtta: 344 mg/kg

Beståndsdelar

Akut dermal toxicitet

: d-Limonene

LD50 Kanin: > 5,000 mg/kg

2-(2-butoxietoxi)etanol

LD50 Kanin: 2,764 mg/kg

2,2'-oxybisethanol

LD50 Kanin: 13,300 mg/kg

Bensalkonklorid

LD50 Kanin: 3,340 mg/kg

Potentiella hälsoeffekter

Ögon

Orsakar allvarlig ögonirritation.

Orsakar hudirritation. Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Förtäring

Hälsoskadliga effekter är inte kända och inte förväntade vid

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

Ne-O-dor

103591E

10 / 15

normal användning.

Inandning

Hälsoskadliga effekter är inte kända och inte förväntade vid

normal användning.

Kronisk exponering

Hälsoskadliga effekter är inte kända och inte förväntade vid

normal användning.

Erfarenheter från exponering av människa

Ögonkontakt

Rodnad, Smärta, Irritation

Hudkontakt

Rodnad, Irritation, Allergiska reaktioner

Förtäring

Inga kända eller förväntade symptom.

Inandning

Inga kända eller förväntade symptom.

AVSNITT 12. EKOLOGISK INFORMATION

12.1 Ekotoxicitet

Miljöeffekter

Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Produkt

Fisktoxicitet

: inga tillgängliga data

Toxicitet för Daphnia och

andra vattenlevande

ryggradslösa djur.

: inga tillgängliga data

Algtoxicitet

: inga tillgängliga data

Beståndsdelar

Fisktoxicitet

: 2-(2-butoxietoxi)etanol

96 h LC50 Fisk: 1,300 mg/l

Alkylaminoxider

96 h LC50 Fisk: 1 mg/l

2,2'-oxybisethanol

96 h LC50 Pimephales promelas (amerkansk elritza): 75,200 mg/l

Beståndsdelar

Toxicitet för Daphnia och

andra vattenlevande

ryggradslösa djur.

: 2,2'-oxybisethanol

24 h EC50 Daphnia magna (vattenloppa): > 10,000 mg/l

Bensalkonklorid

48 h EC50 Daphnia magna (vattenloppa): 0.016 mg/l

Beståndsdelar

Algtoxicitet

: 2,2'-oxybisethanol

96 h EC50: 9,362 mg/l

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Produkt

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

Ne-O-dor

103591E

11 / 15

inga tillgängliga data

Beståndsdelar

Bionedbrytbarhet

d-Limonene

Resultat: Lätt bionedbrytbar.

2-(2-butoxietoxi)etanol

Resultat: Lätt bionedbrytbar.

Alkylaminoxider

Resultat: Lätt bionedbrytbar.

2,2'-oxybisethanol

Resultat: Lätt bionedbrytbar.

Bensalkonklorid

Resultat: Bionedbrytbar

säilöntäaineita

Resultat: Ej lätt biologiskt nedbrytbart

12.3 Bioackumuleringsförmåga

inga tillgängliga data

12.4 Rörlighet i jord

inga tillgängliga data

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Produkt

Bedömning

Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses vara

långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket

långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0.1%

eller högre.

12.6 Andra skadliga effekter

inga tillgängliga data

AVSNITT 13. AVFALLSHANTERING

Avfallshantera i enlighet med de Europeiska direktiven för avfall och farligt avfall.Avfallskoden skall

tilldelas av användare, helst i samförstånd med myndigterna som handhar avfall.

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt

: Produkten får inte komma ut i avlopp, vattendrag eller i marken.

Återvinning är att föredra framför deponering eller förbränning. Om

återvinning inte är lämpligt, avfallshantering i överensstämmelse

med lokala bestämmelser. Ta hand om avfallen på en godkänd

avfallsanläggning.

Förorenad förpackning

: Avfallshantera som oanvänd produkt. Tomma behållare måste

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

Ne-O-dor

103591E

12 / 15

lämnas till godkänd avfallshanteringsanläggning för

återanvändning eller bortskaffande. Återanvänd inte tömd

behållare. Destrueras i enlighet med lokala, delstatliga och

federala bestämmelser.

Vägledning för avfallskoder

: Organiskt avfall innehållande farliga

ämnen. Om produkten skall användas i någon ytterligare process

måste slutanvändaren omvärdera och tilldela den mest lämpliga

EWC koden. Den som genererar avfallet är skyldig att bestämma

toxiciteten och de fysiska egenskaperna hos det generade

materialet för att fastställa rätt avfallsidentifikation och

avfallshanteringsmetoder i enlighet med tillämpliga Europeiska

(EU Direktiv 2008/98/EC) och lokala stämmelser.

AVSNITT 14. TRANSPORTINFORMATION

Avsändaren har ansvaret att se till att förpackning, etikettering och märkning är i enlighet med det

valda transportslaget.

Landtransport (ADR/ADN/RID)

14.1 UN-nummer

1993

14.2 Officiell

transportbenämning

BRANDFARLIG VÄTSKA, N.O.S.

(Limonene)

14.3 Faroklass för transport

14.4 Förpackningsgrupp

14.5 Miljöfaror

14.6 Särskilda

försiktighetsåtgärder

Ingen

Flygtransport (IATA)

14.1 UN-nummer

1993

14.2 Officiell

transportbenämning

Flammable liquid, n.o.s.

(Limonene)

14.3 Faroklass för transport

14.4 Förpackningsgrupp

14.5 Miljöfaror

14.6 Särskilda

försiktighetsåtgärder

None

Sjötransport (IMDG/IMO)

14.1 UN-nummer

1993

14.2 Officiell

transportbenämning

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.

(Limonene)

14.3 Faroklass för transport

14.4 Förpackningsgrupp

14.5 Miljöfaror

14.6 Särskilda

försiktighetsåtgärder

None

14.7 Bulktransport enligt

bilaga II till MARPOL 73/78

och IBC-koden

Not applicable.

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

Ne-O-dor

103591E

13 / 15

AVSNITT 15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och

miljö

Nationell (inhemsk) bestämmelse

Lägg märke till Direktiv 94/33/EG för skydd av unga i arbetslivet.

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Denna produkt innehåller ämnen för vilka kemikaliesäkerhetsrapport fortfarande krävs.

AVSNITT 16. ANNAN INFORMATION

Procedur använd för att bestämma klassificeringen enligt

FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008

Klassificering

Motivering

Brandfarliga vätskor 3, H226

Baserat på produktdata eller bedömning

Irriterande på huden 2, H315

Beräkningsmetod

Ögonirritation 2, H319

Beräkningsmetod

Hudsensibilisering 1, H317

Beräkningsmetod

Akut toxicitet i vattenmiljön 1, H400

Beräkningsmetod

Kronisk toxicitet i vattenmiljön 1, H410

Beräkningsmetod

Fullständig text på H-Angivelser

H226

Brandfarlig vätska och ånga.

H302

Skadligt vid förtäring.

H314

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

H315

Irriterar huden.

H317

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H318

Orsakar allvarliga ögonskador.

H319

Orsakar allvarlig ögonirritation.

H335

Kan orsaka irritation i luftvägarna.

H372

Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering vid

nedsväljning.

H400

Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

H410

Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

H413

Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.

Fullständig text på andra förkortningar

ADN - Europeisk överenskommelse om internationell transport av farligt gods på inländska

vattenleder; ADR - Europeisk överenskommelse om internationell transport av farligt gods på väg;

AICS

Australisk

förteckning över

kemikalier;

ASTM

Amerikansk

organisation

för

materialtestning; bw - Kroppsvikt; CLP - Förordning om klassificeringsmärkning av förpackningar;

förordning (EG) nr 1272/2008; CMR - Carcinogent, mutant eller reproduktiv toxikant; DIN - Det

tyska standardiseringsinstitutets standard; DSL - Lista över ämnen använda i hushållet (Kanada);

ECHA - Europeiska kemikaliemyndigheten; EC-Number - EG-nummer; ECx - Koncentration som

ger x % svar; ELx - Loading Rate som ger x % svar (Elx-värde); EmS - Nödinstruktioner; ENCS -

Förekommande och nytillkommande kemikalier (Japan); ErCx - Koncentration som ger x %

tillväxtsvar (ErCx-värde); GHS - Globalt harmoniserat system; GLP - God laboratoriepraxis; IARC

Internationell

myndighet

för

cancerforskning;

IATA

Internationell

sammanslutning

för

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

Ne-O-dor

103591E

14 / 15

flygtransporter;

Internationella

regler

för

konstruktion

utrustande

fartyg

för

bulktransport av farliga kemikalier; IC50 - Halva maximala inhibitoriska koncentrationen; ICAO -

Internationell organisation för civil flygtrafik; IECSC - Förteckning över i Kina förekommande

kemikalier; IMDG - Internationella föreskrifter för sjötransport av farligt gods; IMO - Internationella

sjöfartsorganisationen;

ISHL

säkerhet

hälsa

inom

industrin

(Japan);

Internationella standardiseringsorganisationen; KECI - Koreansk förteckning över förekommande

kemikalier; LC50 - Dödlig koncentration för 50 % av en testpopulation; LD50 - Dödlig dos för 50 %

testpopulation

(dödlig

mediandos);

MARPOL

Internationell

överenskommelse

förebyggande

förorening

från

fartyg;

n.o.s.

Utan

närmare

specifikation;

NO(A)EC

Koncentration utan observerad (bi)verkan; NO(A)EL - Nivå utan observerad (bi)verkan; NOELR -

Loading Rate utan observerbar effekt (NOELR-värde); NZIoC - Nyzeeländsk förteckning över

kemikalier; OECD - Organisation för ekonomisk samverkan och utveckling; OPPTS - Myndighet

för kemisk säkerhet och förebyggande av förorening; PBT - Persistent, bioackumulerande och

giftigt ämne; PICCS - Filippinsk förteckning över kemikalier och kemiska ämnen; (Q)SAR -

(Kvantitativ) relation mellan struktur och aktivitet; REACH - Förordning (EG) nr 1907/2006 från

Europaparlamentet och rådet avseende registrering, bedömning, godkännande och begränsning

av kemikalier; RID - Förordningar avseende internationella transporter av farligt gods på järnväg;

SADT

Temperatur

för

självaccelererande

nedbrytning;

Säkerhetsdatablad;

TCSI

Taiwanesisk förteckning över kemikalier; TRGS - Tekniska regler för farliga ämnen; TSCA - Lag

om kontroll av giftiga ämnen (Förenta Staterna); UN - Förenta Nationerna; vPvB - Mycket

persistent och starkt bioackumulerande

Utfört av

Regulatory Affairs

Tal anges i säkerhetsdatabladet i följande form: 1,000,000 = 1 miljon och 1,000 = ettusen.0.1 = 1

tiondel och 0.001 = 1 tusendel.

REVIDERAD INFORMATION: Mer omfattande ändringar avseende myndighetskrav och

hälsoinformation i denna revision anges med ett lodrätt streck i säkerhetsdatabladets vänstra

marginal.

Informationen i detta säkerhetsdatablad är enligt vår information och så vitt vi vet korrekt vid det

angivna datumet för revidering. Informationen avser endast att vara en vägledning för säker

hantering, användning, bearbetning, lagring, transport, avfallshantering och utsläpp och skall inte

ses som garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen hänför sig endast till det angivna

materialet och gäller inte för detta material använt i kombination med något annat material eller

process om inte angivet i texten.

BILAGA: EXPONERINGSSCENARIER

DPD+-ämnen

:

Följande ämnen är de viktigaste ämnena som bidrar till blandningens exponeringsscenario enligt

DPD+-regeln:

Exponeringsväg

Ämne

CAS-nr.

EINECS-nr.

Förtäring

2,2'-oxybisethanol

111-46-6

203-872-2

Inandning

Ej vägledande ämne

d-Limonene

5989-27-5

227-813-5

Ögon

Alkylaminoxider

61791-46-6

263-179-6

vattenmiljö

d-Limonene

5989-27-5

227-813-5

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

Ne-O-dor

103591E

15 / 15

Fysikaliska egenskaper DPD+-ämnen:

Ämne

Ångtryck

Löslighet i vatten

Pow

Molmassa

d-Limonene

200 Pa

12.3 mg/l

23,988

För att beräkna om era nedströms driftförhållanden och åtgärder för riskhantering är säkra,

vänligen beräkna er riskfaktor på nedanstående hemsida:

www.ecetoc.org/tra

Kort titel för

exponeringsscenario

Avloppsrengöringsmedel. Manuell användning

Användningsdeskriptorer

Huvudsakliga

användargrupper

Professionell användning: Offentliga områden (administration,

utbildning, underhållning, service, hantverkare)

Slutanvändningssektorer

SU22: Professionell användning: Offentliga områden

(administration, utbildning, underhållning, service, hantverkare)

Processkategorier

PROC13: Behandling av varor med doppning ochgjutning

Produktkategorier

PC35: Tvättmedel och rengöringsprodukter (inklusive

lösningsmedelsbaserade produkter)

Miljöavgivningskategorier

ERC8a: Omfattande spridande användning inomhus av

processhjälpmedel i öppna system

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her