NALCO 77216

Danmark - dansk - Ecolab

Køb det nu

Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad (SDS)

24-11-2017

Tilgængelig fra:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Autorisationsnummer:
115582E

Dokumenter på andre sprog

Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad - svensk

28-11-2017

Læs hele dokumentet

Sikkerhedsdatablad ifølge forordning (EC) nr. 1907/2006

Produkt

NALCO® 77216

Nalco Europe Sàrl Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center 1180 Rolle, Schweiz

Besøg www.nalco.com og vælg "Request Access" for yderligere kopier af sikkerhedsdatablad

1 / 13

PUNKT 1.

IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF

SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1.1 Produktidentifikator:

NALCO® 77216

Stoftype

Blanding

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes:

Anvendelse af stoffet/det

kemiske produkt

ILTFJERNER

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet:

PRODUCENT/LEVERANDØR

LOKAL FIRMAIDENTIFIKATION

Nalco Ltd.

P.O. BOX 11, WINNINGTON AVENUE

NORTHWICH, CHESHIRE, U.K. CW8 4DX

TLF.: +44 (0)1606 74488

NALCO DANMARK ApS

HØFFDINGSVEJ 36,3. SAL

2500 VALBY, KØBENHAVN, DENMARK

TLF.: +45-48195800

Besøg www.nalco.com og vælg "Request Access" for yderligere kopier af sikkerhedsdatablad

Kontakt venligst EUProductSafety@nalco.com for information om produktsikkerhed

1.4 Nødtelefon:

+32-(0)3-575-5555 Transeuropæisk

+47-22-33-69-99 Danmark

Udstedelse-/revisionsdato::

04.07.2012

Version nummer:

PUNKT 2.

FAREIDENTIFIKATION

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen:

Klassificering i henhold til forordning (EC) nr. 1272/2008

Alvorlig øjenskade/øjenirritation - Kategori 2

H319

Klassificering iht. EU direktiverne 67/548/EØF eller 1999/45/EF

Dette produkt er klassificeret som farligt ifølge præparatdirektivet 1999/45/EF.

Xi, LOKALIRRITERENDE

R31, R36

Der henvises til punkt 16 for fulde detaljer om risikosætninger, faresætninger og notas.

2.2 Mærkningselementer:

Mærkning i henhold til forordning (EC) nr. 1272/2008

Indeholder: Kaliumsulfit

Sikkerhedsdatablad ifølge forordning (EC) nr. 1907/2006

Produkt

NALCO® 77216

Nalco Europe Sàrl Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center 1180 Rolle, Schweiz

Besøg www.nalco.com og vælg "Request Access" for yderligere kopier af sikkerhedsdatablad

2 / 13

Farepiktogrammer:

Signalord: Advarsel

Faresætninger:

H319

Forårsager alvorlig øjenirritation.

Sikkerhedssætninger

P202

Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.

P262

Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj.

P280

Bær beskyttelseshandsker/-beklædning / øjen-/ansigtsværn.

P305 + P351 + P338

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern

eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

P314

Søg lægehjælp ved ubehag.

Supplerende information:

EUH031

Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.

2.3 Andre farer:

Ingen kendte

PUNKT 3.

SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

3.2 Blanding:

De nedenfor anførte detaljer omfatter alle komponenter, urenheder og biprodukter, der bidrager til produktets

klassificering eller som har grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering.

FARLIGE INDHOLDSSTOFFER

% (w/w)

Klassificering i henhold til

forordning (EC) nr. 1272/2008

Klassificeret i henhold

til 67/548/EF

Kaliumsulfit

EF-Nr.: 233-321-1

CAS-Nr.: 10117-38-1

30.0 - 60.0

Ikke klassificeret :

Der henvises til punkt 16 for fulde detaljer om risikosætninger, faresætninger og notas.

PUNKT 4.

FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger:

I tilfælde af nødsituationer vurderes faren, før der skrides til handling. Udsæt ikke dig selv for risiko for skader. I

tvivlstilfælde kontaktes nødhjælpsrespondere.

Sikkerhedsdatablad ifølge forordning (EC) nr. 1907/2006

Produkt

NALCO® 77216

Nalco Europe Sàrl Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center 1180 Rolle, Schweiz

Besøg www.nalco.com og vælg "Request Access" for yderligere kopier af sikkerhedsdatablad

3 / 13

INDÅNDING

Bringes i frisk luft, symptomatisk behandling. Søg læge.

HUDKONTAKT

Søg læge. Fjern forurenet tøj. Vask omgående det berørte område med rigelige mængder vand. Ved store sprøjt

skylles under bruser. Forurenet tøj, sko og læderartikler skal rengøres før det bruges igen, eller kasseres.

ØJENKONTAKT

Søg straks læge. Skyl omgående øjet med vand i mindst 15 minutter. Spil øjet godt op.

INDTAGELSE

Søg straks læge og fremvis etiketten og/eller sikkerhedsdatabladet. Fremkald ikke opkastning uden at have

rådspurgt en læge. Hvis personen er ved bevidsthed, skylles munden, og der gives vand at drikke.

BESKYTTELSE TIL FØRSTEHJÆLPSPERSONALE

Brug egnet personligt beskyttelsesudstyr.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede:

Forårsager alvorlig øjenirritation.

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig:

Baseret på patientens reaktion skal lægen afgøre yderligere behandling og klinisk tilstand.

PUNKT 5.

BRANDBEKÆMPELSE

5.1 Slukningsmidler:

EGNEDE SLUKNINGSMIDLER

Forventes ikke at kunne brænde. Benyt slukningsmidler, der passer til den omgivende brand.

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen:

Kan udvikle svovloxider ved brand.

I tilfælde af udslip forhindres materiale og brandvand i at komme ned i kloakker eller vandløb.

5.3 Anvisninger for brandmandskab:

I tilfælde af brand anvendes luftforsynet åndedrætsværn og beskyttelsesdragt.

PUNKT 6.

FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer:

RÅDGIVNING FOR IKKE-INDSATSPERSONEL

Dette materiale kan være farligt ved kontakt, forsøg ikke at rense udslippet op. Tilkald straks uddannede

nødhjælpsrespondere. Rengøring må kun udføres af nødhjælpsrespondere/personale. Begræns adgang til

området, til rengøringsoperationerne er afsluttet.

Brug egnet beskyttelsesudstyr som anbefalet i punkt 8.

Sikkerhedsdatablad ifølge forordning (EC) nr. 1907/2006

Produkt

NALCO® 77216

Nalco Europe Sàrl Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center 1180 Rolle, Schweiz

Besøg www.nalco.com og vælg "Request Access" for yderligere kopier af sikkerhedsdatablad

4 / 13

RÅDGIVNING FOR INDSATSPERSONEL

Begræns adgangen til området, indtil rengøringen er færdig. Brug egnet beskyttelsesudstyr som anbefalet i

punkt 8. Stands eller reducer lækagen, hvis det kan gøres uden risiko. Udluft det forurenede område, hvis

muligt. Sørg for, at rengøring kun udføres at uddannet personale. Rør ikke ved spildt materiale. Nødhjælpsudstyr

(til brand, spild, lækager etc.) skal være let tilgængeligt. Indberettes til relevante offentlige sundheds-,

sikkerheds- og miljømyndigheder.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:

Ved spild, undgå at materialet kommer i kloak og vandafløb. Materialet må ikke forurene grundvandet. Produktet

må ikke udledes i kloakken. Ved forurening af afløb, vandløb, jord eller kloak kontaktes de lokale myndigheder.

Overfladevand må ikke forurenes.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning:

Mindre spild: Sug spildet op med sugende materiale. Rester anbringes i en egnet, lukket og behørigt mærket

beholder. Vask det forurenede område. Større spild: Inddæm væsken ved hjælp af absorberende materiale eller

ved at grave render eller grøfter. Opsamles i tromler eller tankbil for korrekt bortskaffelse. Vask forurenede

overflader med vand eller vandbaserede vaskemidler. Kontakt en godkendt affaldstransportvirksomhed for

bortskaffelse af genindvundet materiale. Materiale afskaffes i overensstemmelse med reglerne i punkt 13

(Bortskaffelse).

6.4 Henvisning til andre punkter:

Brug egnet beskyttelsesudstyr som anbefalet i punkt 8. Materiale afskaffes i overensstemmelse med reglerne i

punkt 13 (Bortskaffelse).

PUNKT 7.

HÅNDTERING OG OPBEVARING

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering:

HÅNDTERING

Må ikke komme i øjnene, på huden eller på tøjet. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Indånd ikke

dampene/gasserne/støv. Hold beholdere lukket, når de ikke anvendes. Nødhjælpsudstyr (til brand, spild,

lækager etc.) skal være let tilgængeligt. Sørg for, at alle beholdere er mærket. Brug egnet beskyttelsesudstyr

som anbefalet i punkt 8.

Der henvises til punkt 6.2 for Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

HYGIENISKE ANBEFALINGER

Følg god arbejds- og personlig hygiejne for at undgå eksponering. Øjenskyllefaciliteter skal forefindes.

Nødbruser skal forefindes. Man skal altid vaskes grundigt efter håndtering af kemikalier. Der må aldrig spises,

drikkes eller ryges under håndtering af dette produkt.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed:

OPBEVARING

Opbevares i behørigt mærkede beholdere. Opbevar beholderne tæt lukket. Opbevares adskilt fra

oxidationsmidler. Amin- og sulfitprodukter bør ikke opbevares in nærheden af hinanden, da dampe herfra kan

danne synlige luftbårne partikler.

Sikkerhedsdatablad ifølge forordning (EC) nr. 1907/2006

Produkt

NALCO® 77216

Nalco Europe Sàrl Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center 1180 Rolle, Schweiz

Besøg www.nalco.com og vælg "Request Access" for yderligere kopier af sikkerhedsdatablad

5 / 13

EGNET BYGNINGSMATERIALE

HD-polyethylen, Rustfrit stål 304, Kompatibiliteten med plastmaterialer kan variere; det anbefales derfor at

afprøve kompatibiliteten inden anvendelse.

7.3 Særlige anvendelser:

Særlige anvendelser :

ILTFJERNER

PUNKT 8.

EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

8.1 Kontrolparametre:

GRÆNSEVÆRDIER FOR EKSPONERING

Der er grænseværdier for svovldioxid, idet produktet udvikler SO2 i forbindelse med luft. Grænseværdier er ikke

fastsat for dette produkt. Grænseværdier for indgående stoffer er vist nedenfor:

Kilde

Ingrediens(er)

Kategori:

mg/m3

Danmark

Sulfur Dioxide

* En anmærkning om hud betyder, at hudoptagelse, inkl. slimhinder og øjne, kan bidrage signifikant til den generelle eksponering.

OVERVÅGNINGSMETODER

En lille volumen luft trækkes igennem en absorbant eller barriere for at indfange stoffet/stofferne, som dernæst kan desorberes eller fjernes og

analyseres som angivet nedenfor:

Ingrediens(er)

Metode

Analyse

Absorbant

US NIOSH (USA): 6004

Ionkromatografi

Celluloseesterfilter

behandlet med

natriumbicarbonat

DNEL

Komponenter:

Anvendelse:

Eksponeringsvej:

Potentielle

sundhedseffekter:

Værdi:

Kaliumsulfit

Arbejdstagere

Indånding

langvarigt - systemisk

374 mg/m3

PNEC

Komponenter:

Værdi:

Kaliumsulfit

Ferskvand

1.67 mg/l

Havvand

0.17 mg/l

125.5 mg/l

8.2 Eksponeringskontrol:

TEKNISKE FORANSTALTNINGER:

Sikkerhedsdatablad ifølge forordning (EC) nr. 1907/2006

Produkt

NALCO® 77216

Nalco Europe Sàrl Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center 1180 Rolle, Schweiz

Besøg www.nalco.com og vælg "Request Access" for yderligere kopier af sikkerhedsdatablad

6 / 13

Det anbefales at anvende lokal luftudsugning for at kontrollere emissioner nær kilden. Laboratorieprøver bør

håndteres i stinkskab. Der skal være mekanisk ventilation i lukkede rum.

PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

GENERELLE ANVISNINGER

Anvendelse og valg af personlige værnemidler afhænger af farerne ved produktet, arbejdsstedet og med måden,

hvorpå produktet håndteres. Det anbefales at man som minimum anvender beskyttelsesbriller med sideskjold og

arbejdstøj, der beskytter arme, ben og krop. Derudover skal enhver person, der besøger området, hvor dette

produkt håndteres, som minimum anvende beskyttelsesbriller med sideskjold.

BESKYTTELSE AF ØJNE / ANSIGT

Det anbefales at anvende beskyttelsesbriller ved håndtering af dette produkt. Den gældende europæiske

standard findes i EN 166.

BESKYTTELSE AF HUD

Det anbefales at anvende kemikalieresistente handsker med krave ved håndtering af dette produkt. Valget af

handsker afhænger af arbejdsbetingelserne og hvilke kemikalier, der anvendes, men der er gode erfaringer fra

brug af handsker lavet af folgende materiale: PVC. Handsker skal udskiftes straks ved tegn på nebrydning.

Gennembrudstiden er ikke fastsat, da produktet er et præparat; kontakt fabrikanten af personlige værnemidler.

Den gældende europæiske standard findes i EN 374.

Det anbefales at anvende overall, kemikalieresistent forklæde og gummistøvler ved håndtering af dette produkt.

Den gældende europæiske standard findes i EN ISO 20345.

BESKYTTELSE AF ÅNDEDRÆTSORGANER

Hvis koncentration i luften kan overskride grænserne angivet i dette punkt, anbefales det at anvende halvmaske

med filter eller luftforsynet åndedrætsværn. Valg af passende filtermateriale afhænger af mængden og typen af

de kemikalier, der håndteres. Overvej anvendelse af følgende filtertyper: E-P Den gældende europæiske

standard findes i EN 140, EN 137, EN 143 og EN 14387. I nødsituationer eller ved arbejde under forhold med

ukendte koncentrationer skal der anvendes luftforsynet åndedrætsværn (med overtryk). Hvis der kræves

åndedrætsbeskyttelse, fastsættes et komplet beskyttelsesprogram, herunder valg, tilpasning, oplæring,

vedligeholdelse og eftersyn.

PUNKT 9.

FYSISK- KEMISKE EGENSKABER

Bemærk: Disse fysiske egenskaber er typiske værdier for dette produkt og kan ændres.

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber:

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber:

FYSISK FORM

Væske

UDSEENDE

Farveløs

Lugt

Ingen tilgængelige data.

Lugttærskel

Ingen tilgængelige data.

pH (100 %)

9 - 11

FRYSEPUNKT

-5 °C

KOGEPUNKT

100 °C Minimum

FLAMMEPUNKT

Ingen

FORDAMPNINGSHASTIGHED

Minimum

BRANDFARE (fast, gas)

Ingen tilgængelige data.

NEDRE EKSPLOSIONSGRÆNSE

Ingen tilgængelige data.

ØVRE EKSPLOSIONSGRÆNSE

Ingen tilgængelige data.

DAMPTRYK

Ingen tilgængelige data.

Sikkerhedsdatablad ifølge forordning (EC) nr. 1907/2006

Produkt

NALCO® 77216

Nalco Europe Sàrl Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center 1180 Rolle, Schweiz

Besøg www.nalco.com og vælg "Request Access" for yderligere kopier af sikkerhedsdatablad

7 / 13

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber:

DAMPMASSEFYLDE

Ingen tilgængelige data.

Relativ massefylde

1.42 - 1.46

MASSEFYLDE

Ingen tilgængelige data.

OPLØSELIGHED I VAND

Helt

OKTANOL/VAND

FORDELINGSKOEFFICIENT (log

Kow)

Ingen tilgængelige data.

SELVANTÆNDELSESTEMPERATUR

Ingen tilgængelige data.

DEKOMPONERINGSTEMPERATUR

Ingen tilgængelige data.

VISKOSITET

Ingen tilgængelige data.

EKSPLOSIVE EGENSKABER

Ikke anvendeligt

OXIDERENDE EGENSKABER

Ikke anvendeligt

9.2 Andre oplysninger:

Ikke anvendeligt

PUNKT 10.

STABILITET OG REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet:

Ingen tilgængelige data.

10.2 Kemisk stabilitet:

Stabil under normale forhold.

10.3 Risiko for farlige reaktioner:

Farlig polymerisering vil ikke forekomme.

10.4 Forhold, der skal undgås:

Undgå ekstreme temperaturer.

10.5 Materialer, der skal undgås:

Kontakt med stærke oxidationsmidler (f.eks. chlor, peroxider, chromater, salpetersyre, perchlorat, koncentreret

ilt, permanganat) kan udvikle varme, ild, eksplosioner og/eller giftige dampe. Syrer Kontakt med stærke syrer

(f.eks. svovlsyre, phosphorsyre, salpetersyre, saltsyre, kromsyre, sulfonsyre) kan udvikle varme, skvulpen eller

kogning og giftige dampe. SO2 kan reagere med dampe fra neutraliserende aminer og kan danne en synlig sky

af aminsaltpartikler.

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter:

Ved brand:

Svovloxider

PUNKT 11.

TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger:

Sikkerhedsdatablad ifølge forordning (EC) nr. 1907/2006

Produkt

NALCO® 77216

Nalco Europe Sàrl Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center 1180 Rolle, Schweiz

Besøg www.nalco.com og vælg "Request Access" for yderligere kopier af sikkerhedsdatablad

8 / 13

Produkt:

Akut oral toksicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de

foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Akut toksicitet ved indånding

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de

foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Akut dermal toksicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de

foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Hudætsning/-irritation

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de

foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Alvorlig

øjenskade/øjenirritation

Forårsager alvorlig øjenirritation.

Respiratorisk sensibilisering

eller hudsensibilisering

Sulfitter kan medføre allergiske reaktioner hos modtagelige

personer.

Genotoksicitet

Vurdering

Indeholder ingen indholdsstoffer listet som et mutagent stof

Kræftfremkaldende

egenskaber

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de

foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Ingen af bestanddelene i dette produkt står anført som

kræftfremkaldende på International Agency for Research

(IARC)'s eller American Conference of Governmental

Industrial Hygienists (ACGIH)'s lister.

Reproduktionstoksicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de

foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Vurdering: Ingen toksicitet overfor forplantningsevnen

Enkel STOT-eksponering

Bemærkninger: Kriterierne for klassificering kan på grundlag

af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Gentagne STOT-

eksponeringer

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de

foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Aspiration giftighed

Ingen aspirationsgiftighedsklassifikation

Komponenter:

Kaliumsulfit

Akut oral toksicitet

LD50: ca. 2,610 mg/kg, Rotte, OECD 401, Analogislutning

Akut dermal toksicitet

LD50: > 2,000 mg/kg, Rotte, OECD 402, Analogislutning

Hudætsning/-irritation

Kanin, Resultat: Ikke irriterende., OECD 404, 4 h

Respiratorisk sensibilisering

eller hudsensibilisering

Mus, Resultat: Negative, OECD 429, Analogislutning

Genotoksicitet

Genotoksicitet in vitro

Ames test, Resultat: negativ, OECD 471, GLP: Nej

In vitro-genmutationsundersøgelse i pattedyrceller, Resultat:

negativ, OECD 476, Analogislutning

Sikkerhedsdatablad ifølge forordning (EC) nr. 1907/2006

Produkt

NALCO® 77216

Nalco Europe Sàrl Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center 1180 Rolle, Schweiz

Besøg www.nalco.com og vælg "Request Access" for yderligere kopier af sikkerhedsdatablad

9 / 13

Genotoksicitet in vivo

In vivo mikronucleus test, Mus, OECD 474, Resultat: negativ,

Analogislutning

Vurdering

In vitro undersøgelser viste ikke mutagene virkninger, In vivo

undersøgelser viste ikke mutagene virkninger

PUNKT 12.

MILJØOPLYSNINGER

12.1 Toksicitet:

Der er ikke udført toksicitetsstudier på dette produkt.

Produkt:

Økotoksikologisk vurdering

Akut toksicitet for vandmiljøet

Forventes ikke at være skadelig for vandorganismer.

Kronisk toksicitet for

vandmiljøet.

Forventes ikke at udvise kronisk giftighed for vandorganismer

Komponenter:

Kaliumsulfit

Toksicitet overfor fisk

LC50: 316 mg/l, 96 h, Rimte, DIN 38412 del 15, statisk, GLP:

Toksicitet overfor bakterier

EC50: > 1,000 mg/l, 3 h, Spildevandsmikroorganismer, OECD

209, Analogislutning

Toksicitet overfor fisk

(Kronisk toksicitet)

NOEC: >= 316 mg/l, 34 d, Zebrafisk, OECD 210,

Analogislutning

Toksicitet for dafnier og

andre hvirvelløse vanddyr.

(Kronisk toksicitet)

NOEC: > 10 mg/l, 21 d, Daphnie (Daphnia magna), OECD

211, Analogislutning

12.2 Persistens og nedbrydelighed:

Produkt:

Biologisk nedbrydelighed

Mere en 95 % af dette produkt består af uorganiske stoffer for

hvilken den biologiske nedbrydelighedsværdi ikke er relevant.

Komponenter:

Kaliumsulfit

Biologisk nedbrydelighed

test videnskabeligt ubegrundet

12.3 Bioakkumuleringspotentiale:

Produkt:

Bioakkumulering

Dette præparat eller materiale forventes ikke at

bioakkumuleres.

Komponenter:

Kaliumsulfit

Bioakkumulering

test videnskabeligt ubegrundet

Sikkerhedsdatablad ifølge forordning (EC) nr. 1907/2006

Produkt

NALCO® 77216

Nalco Europe Sàrl Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center 1180 Rolle, Schweiz

Besøg www.nalco.com og vælg "Request Access" for yderligere kopier af sikkerhedsdatablad

10 / 13

12.4 Mobilitet i jord:

Produkt:

Skæbne og veje i miljøet

Dette stof er vandopløseligt og forventes hovedsageligt at

forblive i vand.

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering:

Produkt:

Vurdering

Denne blanding indeholder ingen stoffer der anses for at være

persistente, bioakkumulerende eller giftige (PBT)., Denne

blanding indeholder ingen stoffer der anses for at være meget

persistente eller meget bioakkumulerende (vPvB).

12.6 Andre negative virkninger:

Produkt:

Yderligere økologisk

information

Der forventes ingen skadelige virkninger.

PUNKT 13.

FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE

Man bør sikre overholdelse af EU, nationale og lokale bestemmelser.

13.1 Metoder til affaldsbehandling:

Affald bortskaffes til godkendt forbrændings- eller affaldsbehandlingsanlæg i overensstemmelse med gældende

regler. Affald må ikke tømmes i kloakken eller bortskaffes som husholdningsaffald. Dette produkt vil danne aske

ved forbrænding. Det kan forbrændes direkte i passende udstyr. Alt kemisk affald er en potentiel forureningskilde

i miljøet og er derfor IKKE egnet til udledning i grundvandet, lokale kloakker, afløb, vandløb eller floder.

Tomme tromler skal afleveres til genanvendelse, genvinding eller bortskaffelse hos godkendt virksomhed.

AFFALDSKODE (EAK-KODE):

16 03 03* - BATCHER UNDEFOR SPECIFIKATIONERNE OG UBRUGTE PRODUKTER - Uorganisk affald

indeholdende farlige stoffer

PUNKT 14.

TRANSPORTOPLYSNINGER

Stoffets navn (Proper Shipping Name) / farligt gods klasse kan variere afhængig af emballering, egenskaber og

transportmåde. Typiske Proper Shipping Names for dette produkt er:

LANDTRANSPORT

14.1 UN-nummer:

ikke anvendelig

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN

proper shipping name):

PRODUKTET ER IKKE OMFATTET AF REGLERNE UNDER

TRANSPORTEN

14.3 Transportfareklasse( r ):

ikke anvendelig

14.4 Emballagegruppe:

ikke anvendelig

14.5 Miljøfarer:

14.6 Særlige forsigtighedsregler for

ikke anvendelig

Sikkerhedsdatablad ifølge forordning (EC) nr. 1907/2006

Produkt

NALCO® 77216

Nalco Europe Sàrl Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center 1180 Rolle, Schweiz

Besøg www.nalco.com og vælg "Request Access" for yderligere kopier af sikkerhedsdatablad

11 / 13

brugeren:

LUFTTRANSPORT (ICAO/IATA)

14.1 UN-nummer:

ikke anvendelig

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN

proper shipping name):

PRODUKTET ER IKKE OMFATTET AF REGLERNE UNDER

TRANSPORTEN

14.3 Transportfareklasse( r ):

ikke anvendelig

14.4 Emballagegruppe:

ikke anvendelig

14.5 Miljøfarer:

14.6 Særlige forsigtighedsregler for

brugeren:

ikke anvendelig

SØTRANSPORT (IMDG/IMO)

14.1 UN-nummer:

ikke anvendelig

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN

proper shipping name):

PRODUKTET ER IKKE OMFATTET AF REGLERNE UNDER

TRANSPORTEN

14.3 Transportfareklasse( r ):

ikke anvendelig

14.4 Emballagegruppe:

ikke anvendelig

14.5 Miljøfarer:

14.6 Særlige forsigtighedsregler for

brugeren:

ikke anvendelig

14.7 Bulktransport i henhold til bilag II

til MARPOL 73/78 og IBC-koden:

ikke anvendelig

PUNKT 15.

OPLYSNINGER OM REGULERING

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed,

sundhed og miljø:

INTERNATIONALE FORSKRIFTER

FOOD AND DRUG ADMINISTRATION (FDA) Federal Food, Drug and Cosmetic Act

Når anvendelsessituationerne kræver, at FDA-bestemmelserne bliver overholdt, er dette produkt accepteret i

henhold til: 21 CFR 173.310 Boiler Water Additives

Begrænsninger: ikke mere end hvad der kræves for at opnå den ønskede teksniske virkning. Damp som

udvikles, kan anvendes i kontakt med enhver type fødevare defineret ved 21 CFR 170.3, som inkluderer mælk

og mælkeprodukter.

KOSHER

Dette produkt er blevet certificeret af CHICAGO RABBINICAL COUNCIL som KOSHER/PAREVE til helårsbrug

MED UNDTAGELSE AF DEN JØDISKE PÅSKE.

INTERNATIONAL KEMIKALIELOVGIVNING

EUROPA

Sikkerhedsdatablad iht. EF-forordning nr. 1907/2006.

Nalco er engageret i og støtter fuldt ud REACH-forordningen (Registration, Evaluation, Authorization and

restriction of CHemicals). Det er vor hensigt at pre-registrere alle kemiske emner som vi producerer eller

importerer til den Europæiske Union, samt at samarbejde med vore leverandører for at sikre en problemfri

overgang til dette nye lovgivningsmiljø. Hvis De ønsker yderligere information om Nalcos REACH-program,

bedes De venligst kontakte os på reach@nalco.com eller besøge vor hjemmeside.

Sikkerhedsdatablad ifølge forordning (EC) nr. 1907/2006

Produkt

NALCO® 77216

Nalco Europe Sàrl Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center 1180 Rolle, Schweiz

Besøg www.nalco.com og vælg "Request Access" for yderligere kopier af sikkerhedsdatablad

12 / 13

NATIONALE BESTEMMELSER TYSKLAND

WGK: 1 (Bilag 4)

NATIONALE BESTEMMELSER NEDERLANDENE

PRODUKTREGISTER NUMMER (DA)

Danmark

2169900

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering:

Der er udført en kemisk sikkerhedsvurdering af de stoffer, der indgår i materialet eller af selve materialet

PUNKT 16.

ANDRE OPLYSNINGER

LISTE OVER RELEVANTE R-SÆTNINGER, NOTAS OG FARESÆTNINGER I PUNKT 2.1 OG 3

H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation.

R31 - Udvikler giftig gas i kontakt med syre.

R36 - Irriterer øjnene.

REVIDERET INFORMATION: Afsnit: 1 11 12 15

Dette produktsikkerhedsdatablad giver information om sundhed, sikkerhed og regulationer. Information indeholdt

i dette Sikkerhedsdatablad er baseret på de data, der var tilgængelig for os på udgivelsestidspunkt, og er givet i

god tro og menes at være akkurate og pålidelige på udgivelsestidspunktet. Der gives imidlertid ikke nogen

garanti, hverken udtrykt eller implicit, og Nalco fralægger sig alt ansvar for pålidelighed af sådanne informationer.

Produktet skal anvendes i applikationer, der er i overensstemmelse med Nalcos produktlitteratur. Til alle andre

anvendelser bør eksponering vurderes, så passende håndteringspraksis og uddannelsesprogrammer kan

etableres for at sikre trygge arbejdsbetingelser og -operationer. Det er køberens/brugerens ansvar selv at sikre

sig, at produktet passer til den påtænkte anvendelse, og at sikre at aktiviteterne overholder alle føderale,

statslige, provins- eller lokale love og forordninger. Forordningskrav er undergivet ændringer og kan variere

mellem de forskellige Europæiske Medlemsstater og Nationer. Individer, der håndterer dette produkt, bør

informeres om de anbefalede sikkerhedsforholdsregler, og bør have adgang til denne information. Kontakt

venligst din lokale salgsrepræsentant for yderligere informationer.

REFERENCER

IARC Monographs on the Evaluation of the Carcinogenic Risk of Chemicals to Man, Geneva: World Health

Organization, International Agency for Research on Cancer.

Ariel Insight(tm) (An integrated guide to industrial chemicals covered under major regulatory and advisory

programs), North American Module, Western European Module, Chemical Inventories Module and the Generics

Module (Ariel Insight(tm) CD-ROM Version), Ariel Research Corp., Bethesda, MD.

De eventuelle vigtigste litteraturreferencer og datakilder, der kan have været anvendt i forbindelse med

ekspertvurderingen med henblik på at udarbejde dette sikkerhedsdatablad: Europæiske forskrifter/direktiver

(herunder (EF) nr. 1907/2006, (EF) nr. 1272/2008, 67/548/EF, 199/45/EF),leverandørdata, internet, ESIS,

IUCLID, Ariel InsightTM, ERIcards, data fra ikkeeuropæiske myndigheder og andre datakilder.

Udstedelsedato :

04.07.2012

Version nummer :

Udarbejdet af:

SHE Department

Sikkerhedsdatablad ifølge forordning (EC) nr. 1907/2006

Produkt

NALCO® 77216

Nalco Europe Sàrl Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center 1180 Rolle, Schweiz

Besøg www.nalco.com og vælg "Request Access" for yderligere kopier af sikkerhedsdatablad

13 / 13

Tal angives i sikkerhedsdatabladet i følgende form: 1,000,000 = 1 million og 1,000 = 1 tusind. 0.1 = 1 tiendedel

og 0.001 = 1 tusindedel.

Søg underretninger relateret til dette produkt

Del denne information