NALCO 74739

Danmark - dansk - Ecolab

Køb det nu

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

24-11-2017

Tilgængelig fra:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Autorisationsnummer:
115589E

Dokumenter på andre sprog

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

23-11-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

28-11-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

28-11-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

26-11-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

27-11-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

28-11-2017

SIKKERHEDSDATABLAD

PRODUKT

NALCO® 74739

NØDTELEFONNUMMER

Se punkt 16, nødtelefonnumre.

NALCO EUROPE B.V. Postbus 627 2300 AP Leiden The Netherlands 0031 71 5241100

Besøg www.nalco.com og vælg "Request Access" for yderligere kopier af sikkerhedsdatablad

1 / 12

1.

IDENTIFIKATION AF STOFFET / PRODUKTET OG AF SELSKABET /

VIRKSOMHEDEN

PRODUKTNAVN :

NALCO® 74739

ANVENDELSE :

BIOCID

PRODUCENT/LEVERANDØR :

NALCO EUROPE B.V.

Postbus 627

2300 AP Leiden, The Netherlands

NØDTELEFONNUMMER :

Se punkt 16, nødtelefonnumre.

Udstedelsedato :

29.11.2010

Version nummer :

TELEFON NUMMER FOR KONTAKT MED SELSKABET

NALCO EUROPE B.V.

+31 71 5241 100

NALCO NORGE AS (NO)

+47 51 96 36 00

NALCO AB (SE)

+46 (0)31-707 22 70

Distributør Nalco Mobotec Polska

Sp. z o.o.

PRZEMYS ŁOWA 55

PL-43-110 TYCHY

TLF.:+48 (0)32-3262750

FAX: +48(0)32 329 13 11

e-mail: office@nalco.pl

NALCO ANADOLU KIMYA (TR)

+90 216 5743464

NALCO PORTUGUESA LDA. (P)

+351 214121852

NALCO APPLIED SERVICES

OF EUROPE BV

+31 (0)73 6456980

NTD S.r.l (IT)

+39 (0) 313351325

NALCO BELGIUM BVBA

+32 (0)3-450 69 10

Nalco Switzerland AG (CH)

+41 (0)52 235 38 38

NALCO DANMARK ApS

+45-48195800

Nalco Company OOO

+7 (0)495 980 72 80

NALCO DEUTSCHLAND GmbH

+49 (0)69-79340

NALCO ÖSTERREICH

Ges.m.b.H. (A)

+ 43(0)1 27026350

NALCO ESPAÑOLA S.L. (E)

+34 93-4095555

Første distributør: Nalco Czechia

s.r.o. (CZ)

Hlavní 1222/60,141 00 Praha

4,Tjekkiet,+420 267 912 350 &

+420 272 913 512

NALCO FINLAND OY (FI)

+358 (0)9 2519 5600

Lokal support: Nalco Hungary Kft.

(HU)

+36 1 8805610

NALCO FRANCE SAS

+33 (0)3 20 11 70 00

Lokal support: Nalco Österreich

Ges.m.b.H., Representation Office

Predstavnistvo Zagreb (HR)

+385 (0)1 377 95 21

NALCO HELLAS S.A. (GR)

+30 210 238 9620

Lokal support: Nalco Österreich

Ges.m.b.H. Representation Office

ROMANIA (RO)

+40 (0) 21 224 17 93

NALCO ITALIANA S.R.L.(I)

+39 06-54565000

NALCO LIMITED

+44 (0)1606 74488

NALCO NETHERLANDS B.V.

+31 (0)13-5952200

Kontakt venligst EUProductSafety@nalco.com for information om produktsikkerhed

2.

FAREIDENTIFIKATION

FAREKLASSIFICERING :

Dette produkt er klassificeret som farligt ifølge præparatdirektivet 1999/45/EF.

Risiko for alvorlig øjenskade. Meget giftig for organismer, der lever i vand.

SUNDHEDSFARLIGE EGENSKABER - AKUTTE :

INDÅNDING :

SIKKERHEDSDATABLAD

PRODUKT

NALCO® 74739

NØDTELEFONNUMMER

Se punkt 16, nødtelefonnumre.

NALCO EUROPE B.V. Postbus 627 2300 AP Leiden The Netherlands 0031 71 5241100

Besøg www.nalco.com og vælg "Request Access" for yderligere kopier af sikkerhedsdatablad

2 / 12

Gentagen eller langvarig udsættelse kan irritere åndedrætssystemet.

HUDKONTAKT :

Kan medføre moderat irritation.

ØJENKONTAKT :

Alvorligt irriterende. Hvis det ikke fjernes straks, beskadiges øjevævet, hvilket kan resultere i permanent

beskadigelse af øjet.

INDTAGELSE :

Kan beskadige slimhinderne. Farlig ved indtagelse.

SUNDHEDSSKADELIGE EGENSKABER - KRONISKE :

Gentagen eller langvarig kontakt kan give overfølsomhed hos visse personer.

MULIGE FARER FOR MILJØET :

Meget giftig for organismer, der lever i vand.

3.

SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

Dette produkt er klassificeret som farligt ifølge præparatdirektivet 1999/45/EF.

FARLIGE INDHOLDSSTOFFER

EINECS /

ELINCS NR

CAS NR

SYMBOL

R-SÆTNINGER

/ NOTAS

% (w/w)

Dipropylenglycolmonomethylether

252-104-2

34590-94-8

10 - 25

Bronopol

200-143-0

52-51-7

Xn, N

R21/22, R37/38,

R41, R50

10 - 24

Se punkt 16 for beskrivelse af relevante risikosætninger og anmærkninger (nota).

4.

FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

INDÅNDING :

Bringes i frisk luft, symptomatisk behandling. Ved vedvarende symptomer, tilkald læge.

HUDKONTAKT :

Søg straks læge. Fjern forurenet tøj. Vask omgående det berørte område med rigelige mængder vand og sæbe.

ØJENKONTAKT :

Søg straks læge. VED KONTAKT ER DET NØDVENDIGT AT HANDLE OMGÅENDE. Skyl omgående øjet med

vand i mindst 15 minutter. Spil øjet godt op.

INDTAGELSE :

Søg læge. Fremkald ikke opkastning uden at have rådspurgt en læge. Hvis personen er ved bevidsthed, skylles

munden, og der gives vand at drikke. Hvis opkastning opstår af sig selv, renses munden, og der gives mere vand

at drikke.

INFORMATION TIL LÆGE :

Baseret på patientens reaktion skal lægen afgøre yderligere behandling og klinisk tilstand.

5.

BRANDBEKÆMPELSE

FLAMMEPUNKT :

Ingen

SIKKERHEDSDATABLAD

PRODUKT

NALCO® 74739

NØDTELEFONNUMMER

Se punkt 16, nødtelefonnumre.

NALCO EUROPE B.V. Postbus 627 2300 AP Leiden The Netherlands 0031 71 5241100

Besøg www.nalco.com og vælg "Request Access" for yderligere kopier af sikkerhedsdatablad

3 / 12

EGNEDE SLUKNINGSMIDLER :

Vandtåge, Kuldioxid, Tørt pulver, Skum

SÆRLIG BRAND- OG EKSPLOSIONSFARE :

Kan udvikle COx ved brand. Kan udvikle nitrogenoxider ved brand. Kan udvikle hydrogenbromid og brom ved

brand.

SÆRLIGE PERSONLIGE VÆRNEMIDLER, SOM SKAL BÆRES AF BRANDMANDSKABET :

I tilfælde af brand anvendes luftforsynet åndedrætsværn og beskyttelsesdragt.

6.

FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER TIL BESKYTTELSE AF PERSONER :

Begræns adgangen til området, indtil rengøringen er færdig. Brug egnet beskyttelsesudstyr som anbefalet i punkt

8. Stands eller reducer lækagen, hvis det kan gøres uden risiko. Udluft det forurenede område, hvis muligt. Sørg

for, at rengøring kun udføres at uddannet personale. Rør ikke ved spildt materiale. Nødhjælpsudstyr (til brand,

spild, lækager etc.) skal være let tilgængeligt. Indberettes til relevante offentlige sundheds-, sikkerheds- og

miljømyndigheder.

METODER TIL OPRYDNING :

Mindre spild: Sug spildet op med sugende materiale. Rester anbringes i en egnet, lukket og behørigt mærket

beholder. Vask det forurenede område. Større spild: Inddæm væsken ved hjælp af absorberende materiale eller

ved at grave render eller grøfter. Opsamles i tromler eller tankbil for korrekt bortskaffelse. Vask forurenede

overflader med vand eller vandbaserede vaskemidler. Kontakt en godkendt affaldstransportvirksomhed for

bortskaffelse af genindvundet materiale. Materiale afskaffes i overensstemmelse med reglerne i punkt 13

(Bortskaffelse).

MILJØBESKYTTELSESFORANSTALTNINGER :

Overfladevand må ikke forurenes. Produktet må ikke udledes i kloakken. Ved forurening af afløb, vandløb, jord

eller kloak kontaktes de lokale myndigheder. Produktet må ikke udledes i kloakken eller vandmiljøet.

7.

HÅNDTERING OG OPBEVARING

HÅNDTERING :

Må ikke komme i øjnene, på huden eller på tøjet. Må ikke indtages. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Indånd ikke

dampene/gasserne/støv. Hold beholdere lukket, når de ikke anvendes. Nødhjælpsudstyr (til brand, spild, lækager

etc.) skal være let tilgængeligt. Sørg for, at alle beholdere er mærket. Brug egnet beskyttelsesudstyr som

anbefalet i punkt 8.

OPBEVARING :

Beskyttes mod frost. Opbevares i behørigt mærkede beholdere. Opbevar beholderne tæt lukket. Opbevares

adskilt fra oxidationsmidler. Opbevares adskilt fra syrer. Opbevares adskilt fra baser. Opbevares adskilt fra

varme og antændelseskilder.

EGNET BYGNINGSMATERIALE :

HD-polyethylen, Rustfrit stål 304, Kompatibiliteten med plastmaterialer kan variere; det anbefales derfor at afprøve

kompatibiliteten inden anvendelse.

UEGNET BYGNINGSMATERIALE :

Brug ikke aluminum eller blødt stål.

SÆRLIGE ANVENDELSER :

BIOCID

SIKKERHEDSDATABLAD

PRODUKT

NALCO® 74739

NØDTELEFONNUMMER

Se punkt 16, nødtelefonnumre.

NALCO EUROPE B.V. Postbus 627 2300 AP Leiden The Netherlands 0031 71 5241100

Besøg www.nalco.com og vælg "Request Access" for yderligere kopier af sikkerhedsdatablad

4 / 12

For specifikke doseringer og kundetilpassede applikationer, bedes de venligst kontakte dere repræsentant.

8.

EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

GRÆNSEVÆRDIER FOR EKSPONERING

Grænseværdier er ikke fastsat for dette produkt. Grænseværdier for indgående stoffer er vist nedenfor:

Land/Kilde

Ingrediens(er)

Kategori:

mg/m3

Producentens

anbefaling

Bronopol

ØSTRIG

Dipropylenglycolmonomethylether

MAK CEIL

Hud*

BELGIEN

Dipropylenglycolmonomethylether

Hud*

BULGARIEN

Dipropylenglycolmonomethylether

Hud*

DANMARK

Dipropylenglycolmonomethylether

Hud*

Hud*

FINLAND

Dipropylenglycolmonomethylether

HTP 8H

Hud*

FRANKRIG

Dipropylenglycolmonomethylether

Hud*

TYSKLAND

Dipropylenglycolmonomethylether

Bronopol

Hud*

IRLAND

Dipropylenglycolmonomethylether

Hud*

ITALIEN

Dipropylenglycolmonomethylether

Hud*

NEDERLANDENE

Dipropylenglycolmonomethylether

NORGE

Dipropylenglycolmonomethylether

ADM. NORM

Hud*

SPANIEN

Dipropylenglycolmonomethylether

VLA-ED

Hud*

SVERIGE

Dipropylenglycolmonomethylether

Hud*

SCHWEIZ

Dipropylenglycolmonomethylether

STEL

DET FORENEDE

KONGERIGE

STORBRITANNIEN

Dipropylenglycolmonomethylether

Hud*

SIKKERHEDSDATABLAD

PRODUKT

NALCO® 74739

NØDTELEFONNUMMER

Se punkt 16, nødtelefonnumre.

NALCO EUROPE B.V. Postbus 627 2300 AP Leiden The Netherlands 0031 71 5241100

Besøg www.nalco.com og vælg "Request Access" for yderligere kopier af sikkerhedsdatablad

5 / 12

POLEN

Dipropylenglycolmonomethylether

MAC-NDS

MAC-NDSC

UNGARN

Dipropylenglycolmonomethylether

LETLAND

Dipropylenglycolmonomethylether

Hud*

TJEKKIET

Dipropylenglycolmonomethylether

NPK-P

Hud*

KROATIEN

Dipropylenglycolmonomethylether

Hud*

RUMÆNIEN

Dipropylenglycolmonomethylether

STEL

Hud*

RUSLAND

Bronopol (Aerosol)

CEIL

SERBIEN

Dipropylenglycolmonomethylether

Hud*

SLOVAKIET

Dipropylenglycolmonomethylether

Hud*

SLOVENIEN

Dipropylenglycolmonomethylether

Hud*

* En anmærkning om hud betyder, at hudoptagelse, inkl. slimhinder og øjne, kan bidrage signifikant til den generelle eksponering.

OVERVÅGNINGSMETODER :

En lille volumen luft trækkes igennem en absorbant eller barriere for at indfange stoffet/stofferne, som dernæst kan

desorberes eller fjernes og analyseres som angivet nedenfor:

Ingrediens(er)

Metode

Analyse

Absorbant

Dipropylenglycolmonomethylether

US OSHA (USA):

Gaskromatografi

Trækul

TEKNISKE FORANSTALTNINGER :

Det anbefales at anvende lokal luftudsugning for at kontrollere emissioner nær kilden. Laboratorieprøver bør

håndteres i stinkskab. Der skal være mekanisk ventilation i lukkede rum.

PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

GENERELLE ANVISNINGER :

Anvendelse og valg af personlige værnemidler afhænger af farerne ved produktet, arbejdsstedet og med måden,

hvorpå produktet håndteres. Det anbefales at man som minimum anvender beskyttelsesbriller med sideskjold og

arbejdstøj, der beskytter arme, ben og krop. Derudover skal enhver person, der besøger området, hvor dette

produkt håndteres, som minimum anvende beskyttelsesbriller med sideskjold. Den gældende europæiske

standard findes i EN 166.

BESKYTTELSE AF ÅNDEDRÆTSORGANER :

Hvis koncentration i luften kan overskride grænserne angivet i dette punkt, anbefales det at anvende halvmaske

med filter eller luftforsynet åndedrætsværn. Valg af passende filtermateriale afhænger af mængden og typen af de

kemikalier, der håndteres. Overvej anvendelse af følgende filtertyper: AX-P Den gældende europæiske standard

findes i EN 140, EN 137, EN 143 og EN 14387. I nødsituationer eller ved arbejde under forhold med ukendte

SIKKERHEDSDATABLAD

PRODUKT

NALCO® 74739

NØDTELEFONNUMMER

Se punkt 16, nødtelefonnumre.

NALCO EUROPE B.V. Postbus 627 2300 AP Leiden The Netherlands 0031 71 5241100

Besøg www.nalco.com og vælg "Request Access" for yderligere kopier af sikkerhedsdatablad

6 / 12

koncentrationer skal der anvendes luftforsynet åndedrætsværn (med overtryk). Hvis der kræves

åndedrætsbeskyttelse, fastsættes et komplet beskyttelsesprogram, herunder valg, tilpasning, oplæring,

vedligeholdelse og eftersyn.

BESKYTTELSE AF HÆNDER :

Det anbefales at anvende kemikalieresistente handsker med krave ved håndtering af dette produkt. Valget af

handsker afhænger af arbejdsbetingelserne og hvilke kemikalier, der anvendes, men der er gode erfaringer fra

brug af handsker lavet af folgende materiale: Nitril. Neopren. PVC. Handsker skal udskiftes straks ved tegn på

nebrydning. Gennembrudstiden er ikke fastsat, da produktet er et præparat; kontakt fabrikanten af personlige

værnemidler. Den gældende europæiske standard findes i EN 374.

BESKYTTELSE AF HUD :

Anvend heldragt, som beskytter mod kemikalier. Den gældende europæiske standard findes i EN ISO 20345.

BESKYTTELSE AF ØJNE :

Anvend ansigtsskærm med tætsluttende beskyttelsesbriller. Den gældende europæiske standard findes i EN 166.

HYGIENISKE ANBEFALINGER :

Følg god arbejds- og personlig hygiejne for at undgå eksponering. Øjenskyllefaciliteter skal forefindes. Nødbruser

skal forefindes. Hvis tøjet er forurenet, fjernes det, og det berørte område vaskes grundigt. Vask forurenet tøj før

genbrug. Man skal altid vaskes grundigt efter håndtering af kemikalier. Der må aldrig spises, drikkes eller ryges

under håndtering af dette produkt.

9.

FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

FYSISK FORM

Væske

UDSEENDE

Farveløs

LUGT

Karakteristisk

FLAMMEPUNKT :

Ingen

RELATIV MASSEFYLDE

1.1 (20 °C)

OPLØSELIGHED I VAND

Blandbart

pH (100 %)

FRYSEPUNKT

< -10 °C

KOGEPUNKT

102 °C

Bemærk: Disse fysiske egenskaber er typiske værdier for dette produkt og kan ændres.

10.

STABILITET OG REAKTIVITET

STABILITET :

Stabil under normale forhold.

FARLIG POLYMERISERING :

Farlig polymerisering vil ikke forekomme.

FORHOLD, DER SKAL UNDGÅS :

Undgå ekstreme temperaturer.

MATERIALER, DER SKAL UNDGÅS :

SIKKERHEDSDATABLAD

PRODUKT

NALCO® 74739

NØDTELEFONNUMMER

Se punkt 16, nødtelefonnumre.

NALCO EUROPE B.V. Postbus 627 2300 AP Leiden The Netherlands 0031 71 5241100

Besøg www.nalco.com og vælg "Request Access" for yderligere kopier af sikkerhedsdatablad

7 / 12

Syrer, Baser, Kontakt med stærke baser (f.eks. ammoniak og opløsninger heraf, carbonater, natriumhydroxid

(kaustisk), kaliumhydroxid, calciumhydroxid (kalk), cyanid, sulfid, hypochloritter, chloritter) kan udvikle varme,

skvulpen eller kogning og giftige dampe., Ætsende på mange metaller.

FARLIGE NEDBRYDNINGSPRODUKTER :

Ved brand:

Carbonoxider, Kvælstofoxider, Hydrogenbromid, bromin

11.

TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER (SUNDHEDSFARLIGE EGENSKABER)

Følgende resultater er for de farlige komponenter.

AKUT ORAL TOKSICITET :

Arter:

Rotte

LD50:

1,240 - 1,490 mg/kg

Afprøvet stof:

Produkt

AKUT DERMAL TOKSICITET :

Arter:

Kanin

LD50:

> 2,000 mg/kg

Afprøvet stof:

Produkt

SENSIBILISERING :

Dette produkt forventes ikke at fremkalde overfølsomhed.

CARCINOGENICITET :

Ingen af bestanddelene i dette produkt står anført som kræftfremkaldende på International Agency for Research

(IARC)'s eller American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH)'s lister.

For yderligere oplysninger om farerne ved præparatet, se punkt 2 og 12.

12.

MILJØOPLYSNINGER

ØKOTOKSICITET :

Følgende resultater er for produktet

AKUTTE RESULTATER FOR FISK :

Arter

Ekspone-ri

ngstid

LC50

NOEC

Metode

Afprøvet stof

Regnbueørred

96 Time

41.2 mg/l

( Bronopol )

AKUTTE RESULTATER FOR HVIRVELLØSE DYR :

Arter

Ekspone-ri

ngstid

LC50

EC50

Metode

Afprøvet stof

Daphnie (Daphnia

magna)

48 Time

1.4 mg/l

( Bronopol )

RESULTATER FOR VANDPLANTER :

SIKKERHEDSDATABLAD

PRODUKT

NALCO® 74739

NØDTELEFONNUMMER

Se punkt 16, nødtelefonnumre.

NALCO EUROPE B.V. Postbus 627 2300 AP Leiden The Netherlands 0031 71 5241100

Besøg www.nalco.com og vælg "Request Access" for yderligere kopier af sikkerhedsdatablad

8 / 12

Arter

Ekspone-ri

ngstid

EC50/LC50

Metode

Afprøvet stof

Alge

0.4 - 2.8

mg/l

( Bronopol )

RESULTATER FOR VANDLEVENDE MIKROORGANISMER :

Arter

Ekspone-ri

ngstid

EC50/LC50

Metode

Afprøvet stof

Pseudomonas

putida

> 50 mg/l

( Bronopol )

YDERLIGERE ØKOLOGISKE DATA:

Produktet indeholder organiske halogener, som kan bidrage til AOX.

PERSISTENS OG NEDBRYDELIGHED :

Produktet kan nedbrydes ved hjælp af abiotiske processer.

BIOAKKUMULATIONSPOTENTIALE

Dette præparat eller materiale forventes ikke at bioakkumuleres.

13.

BORTSKAFFELSE

Man bør sikre overholdelse af EU, nationale og lokale bestemmelser.

Affald bortskaffes til godkendt forbrændings- eller affaldsbehandlingsanlæg i overensstemmelse med gældende

regler. Affald må ikke tømmes i kloakken eller bortskaffes som husholdningsaffald. Dette produkt er askefrit og

kan forbrændes direkte i passende udstyr. Alt kemisk affald er en potentiel forureningskilde i miljøet og er derfor

IKKE egnet til udledning i grundvandet, lokale kloakker, afløb, vandløb eller floder.

Tomme tromler skal afleveres til genanvendelse, genvinding eller bortskaffelse hos godkendt virksomhed.

AFFALDSKODE (EAK-KODE) :

16 03 03* - BATCHER UNDEFOR SPECIFIKATIONERNE OG UBRUGTE PRODUKTER - Uorganisk affald

indeholdende farlige stoffer

14.

TRANSPORTOPLYSNINGER

Stoffets navn (Proper Shipping Name) / farligt gods klasse kan variere afhængig af emballering, egenskaber og

transportmåde. Typiske Proper Shipping Names for dette produkt er:

LANDTRANSPORT

STOFFETS NAVN (PROPER SHIPPING

NAME) :

ÆTSENDE SUR ORGANISK VÆSKE, N.O.S.

TEKNISK BETEGNELSE :

Bronopol

UN/ID Nr. :

UN 3265

FARLIGT GODS KLASSE - PRIMÆR :

EMBALLAGEGRUPPE :

ADR/RID Farenummer :

SIKKERHEDSDATABLAD

PRODUKT

NALCO® 74739

NØDTELEFONNUMMER

Se punkt 16, nødtelefonnumre.

NALCO EUROPE B.V. Postbus 627 2300 AP Leiden The Netherlands 0031 71 5241100

Besøg www.nalco.com og vælg "Request Access" for yderligere kopier af sikkerhedsdatablad

9 / 12

KLASSIFIKATIONSKODE :

LUFTTRANSPORT (ICAO/IATA)

STOFFETS NAVN (PROPER SHIPPING

NAME) :

ÆTSENDE SUR ORGANISK VÆSKE, N.O.S.

TEKNISK BETEGNELSE :

Bronopol

UN/ID Nr. :

UN 3265

FARLIGT GODS KLASSE - PRIMÆR :

EMBALLAGEGRUPPE :

IATA CARGO PACKING INSTRUCTIONS :

IATA CARGO AIRCRAFT LIMIT :

60 L (Max. nettomængde pr. pakke)

IATA Passenger Packing Instructions :

Y818 / 818

IATA Passenger Aircraft Limit :

1 L / 5 L

SØTRANSPORT (IMDG/IMO)

STOFFETS NAVN (PROPER SHIPPING

NAME) :

ÆTSENDE SUR ORGANISK VÆSKE, N.O.S.

TEKNISK BETEGNELSE :

Bronopol

UN/ID Nr. :

UN 3265

FARLIGT GODS KLASSE - PRIMÆR :

EMBALLAGEGRUPPE :

*MARINE POLLUTANT (MARIN

FORURENINGSFAKTOR) :

Bronopol

ANDRE RELEVANTE OPLYSNINGER

REFERENCE TIL CEFIC

TRANSPORTKORT :

80GC3-II+III

FAREKODE :

15.

OPLYSNINGER OM REGULERING

KLASSIFICERING OG MÆRKNING :

STYRENDE BESTEMMELSER: Stofdirektivet 1967/548/EØF og præparatdirektivet 1999/45/EF.

FARESYMBOLER

LOKALIRRITERENDE

MILJØFARLIGT

Indeholder:..Bronopol

RISIKOSÆTNINGER

R41 - Risiko for alvorlig øjenskade.

R50 - Meget giftig for organismer, der lever i vand.

SIKKERHEDSDATABLAD

PRODUKT

NALCO® 74739

NØDTELEFONNUMMER

Se punkt 16, nødtelefonnumre.

NALCO EUROPE B.V. Postbus 627 2300 AP Leiden The Netherlands 0031 71 5241100

Besøg www.nalco.com og vælg "Request Access" for yderligere kopier af sikkerhedsdatablad

10 / 12

SIKKERHEDSSÆTNINGER

S24/25 - Undgå kontakt med huden og øjnene.

S26 - Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

S28 - Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder vand.

S36/37/39 - Brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm.

S57 - Skal indesluttes forsvarligt for at undgå miljøforurening.

S61 - Undgå udledning til miljøet. Se særlig vejledning/sikkerhedsdatablad.

NATIONALE BESTEMMELSER FRANKRIG

Erhvervssygdomskoder, punkt L461-4. Social sikkerhedskode, Decree 11/2/2003.: Relevant, se

tabellen/tabellerne: 84

Klassificerede erhvervssteder (ICPE): Ikke anvendelig

NATIONALE BESTEMMELSER TYSKLAND

WGK 2 (Bilag 4)

ANBEFALET AF STATSINSTITUTTET FOR RISIKOVURDERING (BfR): I overenstemmelse med anbefaling BfR

XXXVI

NATIONALE BESTEMMELSER SPANIEN: BIOCIDREGISTRERING:

PRODUKTREGISTRERINGSNUMMER

Norge

091444

BIOCIDREGISTRERINGSNUMMER

BELGIEN

3405B

FINLAND

SYKE-2002-P-142-042

FRANKRIG

20440(PT11, PT12)

TYSKLAND

N-35498(PT6)

NEDERLANDENE

12165 N

INTERNATIONAL KEMIKALIELOVGIVNING

EUROPA

Stofferne i denne produkt er blevet gennemgået i overensstemmelse med EINECS- eller ELINCS-forhold.

Sikkerhedsdatablad iht. EF-forordning nr. 1907/2006.

Nalco er engageret i og støtter fuldt ud REACH-forordningen (Registration, Evaluation, Authorization and

restriction of CHemicals). Det er vor hensigt at pre-registrere alle kemiske emner som vi producerer eller

importerer til den Europæiske Union, samt at samarbejde med vore leverandører for at sikre en problemfri

overgang til dette nye lovgivningsmiljø. Hvis De ønsker yderligere information om Nalcos REACH-program, bedes

De venligst kontakte os på reach@nalco.com eller besøge vor hjemmeside.

USA :

De kemiske ingredienser i dette produkt er på 8(b) listen (40 CFR 710).

CANADA :

Alle bestanddelene i dette produkt er opført i Domestic Substances List (DSL), er undtaget eller er blevet anmeldt

i henhold til New Substances Notification Regulations.

SIKKERHEDSDATABLAD

PRODUKT

NALCO® 74739

NØDTELEFONNUMMER

Se punkt 16, nødtelefonnumre.

NALCO EUROPE B.V. Postbus 627 2300 AP Leiden The Netherlands 0031 71 5241100

Besøg www.nalco.com og vælg "Request Access" for yderligere kopier af sikkerhedsdatablad

11 / 12

JAPAN

Alle stofferne i dette produkt er i overensstemmelse med anmeldelseskravene i Europa-Kommissionens direktiv

67548/EEC med senere ændringer og er opført i European Inventory of Existing Chemical Substances (EINECS).

16.

ANDRE OPLYSNINGER

LISTE OVER RELEVANTE RISIKOSÆTNINGER OG ANMÆRKNINGER I PUNKT 3

R21/22 - Farlig ved hudkontakt og ved indtagelse.

R37/38 - Irriterer åndedrætsorganerne og huden.

R41 - Risiko for alvorlig øjenskade.

R50 - Meget giftig for organismer, der lever i vand.

- REVIDERET INFORMATION: Afsnit:

- 15

Sikkerhedsdatabladet giver oplysninger om sundhed, miljø og sikkerhed. Produktet skal anvendes i

overensstemmelse med vores produktlitteratur. Personer, der håndterer dette produkt, bør informeres om de

anbefalede sikkerhedsforanstaltninger og de bør have adgang til disse oplysninger. Ved enhver anden

anvendelse, skal eksponeringerne vurderes, så man kan fastsatte en passende praksis for håndtering af produktet

samt træningsprogrammer med henblik på at arbejdet kan udføres sikkert. Kontakt venligst Deres lokale

salgsmedarbejder for nærmere oplysninger.

NØDTELEFONNUMMER

Transeuropæisk

+32-(0)3-575-5555

Belgien / Luxembourg

+32-(0)3-575-0330

Bulgarien

+359 (0)2-946-16-06

Kroatien

+385 (0)91-1-25-75-23

Tjekkiet

+420-602-669421

Danmark

+47-22-33-69-99

Finland

+358-(0)9-471 977

Frankrig / Fransk Schweiz

+33-(0)6-11-07-32-81

Tyskland / Østrig / Tysk Schweiz

+49-(0)6232-130128

Ungarn

+36-30-9-506-447

Italien / Italiensk Schweiz

+39-333-210-7947

Letland

+32-(0)3-575-5555

Nederlandene

+32-(0)3-575-0330

Norge

+47-22-33-69-99

Polen

+48-(0)601-66-2626 (SGS) / +48(0)14 637 40 81 (SPOT)

Portugal

+351-91-911-1399

Rumænien

+40-744 -34-14-53

Rusland / Hviderusland

+7-812-449-0474

Saudi Arabia

+966-(3)847-1515

Serbien

+32-(0)3-575-5555

Slovakisk republik

+421-(0)905-585-938

Slovenien

+386-41-634-916

Spanien

+34-977-551577

Sverige

+47-22-33-69-99

+44-(0)7071-223-738

Storbritannien Nordirland og republikken Irland

+44-(0)7071-223-738

Nalfleet International

+32-(0)3-575-5555

SIKKERHEDSDATABLAD

PRODUKT

NALCO® 74739

NØDTELEFONNUMMER

Se punkt 16, nødtelefonnumre.

NALCO EUROPE B.V. Postbus 627 2300 AP Leiden The Netherlands 0031 71 5241100

Besøg www.nalco.com og vælg "Request Access" for yderligere kopier af sikkerhedsdatablad

12 / 12

TELEFONNUMRE PÅ SKADESTUER

Belgien

+32-70-245245

Tjekkiet

+420 224 91 92 93

Frankrig

+33-(0)145-42-59-59 ORFILA

Ungarn

+36-80-201-199 (ETTSZ, 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2)

Letland

+ 371 67042473

Slovakisk republik

+421 (0)2 5477 4166

Udarbejdet af : SHE Department

Udstedelsedato : 29.11.2010

Version nummer : 2.2

Tal angives i sikkerhedsdatabladet i følgende form: 1,000,000 = 1 million og 1,000 = 1 tusind. 0.1 = 1 tiendedel og

0.001 = 1 tusindedel.

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information