NALCO 7330

Danmark - dansk - Ecolab

Køb det nu

Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad (SDS)

24-11-2017

Tilgængelig fra:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Autorisationsnummer:
115593E

Dokumenter på andre sprog

Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad - fransk

24-11-2017

Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad - italiensk

25-11-2017

Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad - slovensk

27-11-2017

Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad - norsk

26-11-2017

Sikkerhedsdatablad ifølge forordning (EC) nr. 1907/2006

Produkt

NALCO® 7330

Nalco Europe Sàrl Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center 1180 Rolle, Schweiz

Besøg www.nalco.com og vælg "Request Access" for yderligere kopier af sikkerhedsdatablad

1 / 14

PUNKT 1.

IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF

SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1.1 Produktidentifikator:

NALCO® 7330

Stoftype

Blanding

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes:

Anvendelse af stoffet/det

kemiske produkt

BIOCID

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet:

PRODUCENT/LEVERANDØR

LOKAL FIRMAIDENTIFIKATION

Nalco Ltd.

P.O. BOX 11, WINNINGTON AVENUE

NORTHWICH, CHESHIRE, U.K. CW8 4DX

TLF.: +44 (0)1606 74488

NALCO DANMARK ApS

HØFFDINGSVEJ 36,3. SAL

2500 VALBY, KØBENHAVN, DENMARK

TLF.: +45-48195800

Besøg www.nalco.com og vælg "Request Access" for yderligere kopier af sikkerhedsdatablad

Kontakt venligst EUProductSafety@nalco.com for information om produktsikkerhed

1.4 Nødtelefon:

+32-(0)3-575-5555 Transeuropæisk

+47-22-33-69-99 Danmark

Udstedelse-/revisionsdato::

04.07.2012

Version nummer:

PUNKT 2.

FAREIDENTIFIKATION

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen:

Klassificering i henhold til forordning (EC) nr. 1272/2008

Hudætsning/-irritation - Kategori 1B

H314

Hudsensibilisering - Kategori 1

H317

Akut toksicitet for vandmiljøet - Kategori 1

H400

Kronisk toksicitet for vandmiljøet. - Kategori 1

H410

Klassificering iht. EU direktiverne 67/548/EØF eller 1999/45/EF

Dette produkt er klassificeret som farligt ifølge præparatdirektivet 1999/45/EF.

C, ÆTSENDE

N, MILJØFARLIGT

R34, R43, R50/53

Der henvises til punkt 16 for fulde detaljer om risikosætninger, faresætninger og notas.

2.2 Mærkningselementer:

Mærkning i henhold til forordning (EC) nr. 1272/2008

Indeholder: Blanding: 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on med 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)

Sikkerhedsdatablad ifølge forordning (EC) nr. 1907/2006

Produkt

NALCO® 7330

Nalco Europe Sàrl Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center 1180 Rolle, Schweiz

Besøg www.nalco.com og vælg "Request Access" for yderligere kopier af sikkerhedsdatablad

2 / 14

Farepiktogrammer:

Signalord: Fare

Faresætninger:

H314

Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.

H317

Kan forårsage allergisk hudreaktion.

H400

Meget giftig for vandlevende organismer.

H410

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

Sikkerhedssætninger

P260

Indånd ikke pulver/ røg/ gas/ tåge/ damp/ spray.

P273

Undgå udledning til miljøet.

P280

Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse

P301 + P330 + P331

I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.

P303 + P361 + P353

VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/ fjernes. Skyl/

brus huden med vand.

P305 + P351 + P338

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern

eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

Supplerende information:

Beskyttes mod frost.

2.3 Andre farer:

Ingen kendte

PUNKT 3.

SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

3.2 Blanding:

De nedenfor anførte detaljer omfatter alle komponenter, urenheder og biprodukter, der bidrager til produktets

klassificering eller som har grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering.

FARLIGE INDHOLDSSTOFFER

% (w/w)

Klassificering i henhold til

forordning (EC) nr. 1272/2008

Klassificeret i henhold

til 67/548/EF

Blanding: 5-chlor-2-methyl-2H-

isothiazol-3-on med 2-methyl-2H-

isothiazol-3-on (3:1)

EF-Nr.: 247-500-7, 220-239-6

CAS-Nr.: 55965-84-9

>= 1.0 - < 2.5

Hudætsning/-irritation 1B : H314

Akut toksicitet 3 : H331

Akut toksicitet 3 : H301

Akut toksicitet 3 : H311

Hudsensibilisering 1 : H317

Akut toksicitet for vandmiljøet 1 : H400

Kronisk toksicitet for vandmiljøet.

: H410

T, N

R23/24/25, R34, R43,

R50/53

Sikkerhedsdatablad ifølge forordning (EC) nr. 1907/2006

Produkt

NALCO® 7330

Nalco Europe Sàrl Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center 1180 Rolle, Schweiz

Besøg www.nalco.com og vælg "Request Access" for yderligere kopier af sikkerhedsdatablad

3 / 14

Cupric Nitrate Trihydrate

EF-Nr.: 221-838-5

CAS-Nr.: 10031-43-3

< 10.0

Akut toksicitet 4 : H302

Akut toksicitet for vandmiljøet 1 : H400

Alvorlig øjenskade/øjenirritation 2 : H319

Xn, Xi, N

R22, R36, R50

Magnesiumnitrat

EF-Nr.: 233-826-7

CAS-Nr.: 10377-60-3

1.0 - 5.0

Brandnærende faste stoffer 3 : H272

Alvorlig øjenskade/øjenirritation 2 : H319

Blanding: 5-chlor-2-methyl-2H-

isothiazol-3-on med 2-methyl-2H-

isothiazol-3-on (3:1)

EF-Nr.: 247-500-7, 220-239-6

CAS-Nr.: 55965-84-9

1.0 - 5.0

Hudætsning/-irritation 1B : H314

Akut toksicitet 3 : H331

Akut toksicitet 3 : H301

Akut toksicitet 3 : H311

Hudsensibilisering 1 : H317

Akut toksicitet for vandmiljøet 1 : H400

Kronisk toksicitet for vandmiljøet.

: H410

T, N

R23/24/25, R34, R43,

R50/53

Cupric Nitrate Trihydrate

EF-Nr.: 221-838-5

CAS-Nr.: 10031-43-3

0.0 1.0

Akut toksicitet 4 : H302

Akut toksicitet for vandmiljøet 1 : H400

Alvorlig øjenskade/øjenirritation 2 : H319

Xn, Xi, N

R22, R36, R50

Der henvises til punkt 16 for fulde detaljer om risikosætninger, faresætninger og notas.

PUNKT 4.

FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger:

I tilfælde af nødsituationer vurderes faren, før der skrides til handling. Udsæt ikke dig selv for risiko for skader. I

tvivlstilfælde kontaktes nødhjælpsrespondere.

INDÅNDING

Bringes i frisk luft, symptomatisk behandling. Ved vedvarende symptomer, tilkald læge.

HUDKONTAKT

Søg straks læge. Skyl straks med rigeligt vand i mindst 15 minutter. Ved store sprøjt skylles under bruser. Fjern

forurenet tøj. Vask omgående det berørte område med rigelige mængder vand. Forurenede læderartikler, f.eks.

sko og bælter, skal kasseres.

ØJENKONTAKT

Søg straks læge. VED KONTAKT ER DET NØDVENDIGT AT HANDLE OMGÅENDE. Skyl straks med rigeligt

vand i mindst 15 minutter.

INDTAGELSE

Søg straks læge og fremvis etiketten og/eller sikkerhedsdatabladet. FREMKALD IKKE OPKASTNING. Hvis

personen er ved bevidsthed, skylles munden, og der gives vand at drikke.

BESKYTTELSE TIL FØRSTEHJÆLPSPERSONALE

Brug egnet personligt beskyttelsesudstyr.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede:

Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader. Kan forårsage allergisk hudreaktion.

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig:

Sikkerhedsdatablad ifølge forordning (EC) nr. 1907/2006

Produkt

NALCO® 7330

Nalco Europe Sàrl Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center 1180 Rolle, Schweiz

Besøg www.nalco.com og vælg "Request Access" for yderligere kopier af sikkerhedsdatablad

4 / 14

Eventuel slimdannelse kan gøre det svært at bruge maveudskylning. Det kan være nødvendigt at træffe

foranstaltninger mod kredsløbsforstyrrelser, åndedrætsbesvær og kramper. Baseret på patientens reaktion skal

lægen afgøre yderligere behandling og klinisk tilstand.

PUNKT 5.

BRANDBEKÆMPELSE

5.1 Slukningsmidler:

EGNEDE SLUKNINGSMIDLER

Forventes ikke at kunne brænde. Benyt slukningsmidler, der passer til den omgivende brand.

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen:

Kan udvikle COx ved brand. Kan udvikle HCI ved brand. Kan udvikle nitrogenoxider og svovloxider ved brand.

I tilfælde af udslip forhindres materiale og brandvand i at komme ned i kloakker eller vandløb.

5.3 Anvisninger for brandmandskab:

I tilfælde af brand anvendes luftforsynet åndedrætsværn og beskyttelsesdragt.

PUNKT 6.

FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer:

RÅDGIVNING FOR IKKE-INDSATSPERSONEL

Dette materiale kan være farligt ved kontakt, forsøg ikke at rense udslippet op. Tilkald straks uddannede

nødhjælpsrespondere. Rengøring må kun udføres af nødhjælpsrespondere/personale. Begræns adgang til

området, til rengøringsoperationerne er afsluttet.

Brug egnet beskyttelsesudstyr som anbefalet i punkt 8.

RÅDGIVNING FOR INDSATSPERSONEL

Begræns adgangen til området, indtil rengøringen er færdig. Brug egnet beskyttelsesudstyr som anbefalet i

punkt 8. Udluft det forurenede område, hvis muligt. Sørg for, at rengøring kun udføres at uddannet personale.

Nødhjælpsudstyr (til brand, spild, lækager etc.) skal være let tilgængeligt. Indberettes til relevante offentlige

sundheds-, sikkerheds- og miljømyndigheder.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:

Ved spild, undgå at materialet kommer i kloak og vandafløb. Materialet må ikke forurene grundvandet. Produktet

må ikke udledes i kloakken. Ved forurening af afløb, vandløb, jord eller kloak kontaktes de lokale myndigheder.

Dette produkt kan udgøre en risiko overfor vandigt økosystem, hvis det ledes ud i miljøet. Overfladevand må

ikke forurenes.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning:

Mindre spild: Sug spildet op med sugende materiale. Rester anbringes i en egnet, lukket og behørigt mærket

beholder. Vask det forurenede område. Større spild: Tør op med inert absorberende materiale. Overfør

kontamineret materiale til anvendelig container til affald. Kontaminerede overflader skal dyppes med

deaktiverings opløsning, lad det stå 30 minutter og rens grundigt med rent vand. Tilsæt IKKE deaktiverings

opløsning til affaldscontaineren for at deaktivere det absorberende materiale. *DEAKTIVERINGSOPLØSNING -

tilberedes frisk af opløsning på 5% natriumbikarbonat og 5% natriumhypochlorit i vand. Anvend et forhold på 10

volumenenheder deaktiveringsopløsning pr. estimeret volumen af overskud spild. Vask det forurenede område

Sikkerhedsdatablad ifølge forordning (EC) nr. 1907/2006

Produkt

NALCO® 7330

Nalco Europe Sàrl Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center 1180 Rolle, Schweiz

Besøg www.nalco.com og vælg "Request Access" for yderligere kopier af sikkerhedsdatablad

5 / 14

grundigt med vand. Kontakt en godkendt affaldstransportvirksomhed for bortskaffelse af genindvundet materiale.

Materiale afskaffes i overensstemmelse med reglerne i punkt 13 (Bortskaffelse).

6.4 Henvisning til andre punkter:

Brug egnet beskyttelsesudstyr som anbefalet i punkt 8. Materiale afskaffes i overensstemmelse med reglerne i

punkt 13 (Bortskaffelse).

PUNKT 7.

HÅNDTERING OG OPBEVARING

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering:

HÅNDTERING

Må ikke komme i øjnene, på huden eller på tøjet. Må ikke indtages. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Hold

beholdere lukket, når de ikke anvendes. Sørg for, at alle beholdere er mærket. Brug egnet beskyttelsesudstyr

som anbefalet i punkt 8.

Der henvises til punkt 6.2 for Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

HYGIENISKE ANBEFALINGER

Følg god arbejds- og personlig hygiejne for at undgå eksponering. Øjenskyllefaciliteter skal forefindes.

Nødbruser skal forefindes. Man skal altid vaskes grundigt efter håndtering af kemikalier. Der må aldrig spises,

drikkes eller ryges under håndtering af dette produkt. Øjenskyllefacilitet og nødbruser skal forefindes. Man skal

altid vaskes grundigt efter håndtering af kemikalier. Der må aldrig spises, drikkes eller ryges under håndtering af

dette produkt.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed:

OPBEVARING

Beskyttes mod frost. Opbevares i behørigt mærkede beholdere. Opbevar beholderne tæt lukket. Beholderen

skal opbevares på et godt ventileret sted.

EGNET BYGNINGSMATERIALE

HD-polyethylen, PTFE, Perfluoroelastomer, Polyvinylidendifluorid, PVC, Polypropylen, CPVC (stiv), Pleksiglas

UEGNET BYGNINGSMATERIALE

Kulstål, Rustfrit stål 304, Rustfrit stål 316L, Nitril, Messing, Nylon, Neopren, EPDM, Fluorelastomer, Plasite 7122

7.3 Særlige anvendelser:

Særlige anvendelser :

BIOCID

PUNKT 8.

EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

8.1 Kontrolparametre:

GRÆNSEVÆRDIER FOR EKSPONERING

Dette produkt indeholder følgende bestanddel(e) med en fastsat eller anbefalet grænseværdi:

Kilde

Ingrediens(er)

Kategori:

mg/m3

Producentens

5-Kloro 2-metyl 4-isotiazolin 3-on

0.076

Sikkerhedsdatablad ifølge forordning (EC) nr. 1907/2006

Produkt

NALCO® 7330

Nalco Europe Sàrl Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center 1180 Rolle, Schweiz

Besøg www.nalco.com og vælg "Request Access" for yderligere kopier af sikkerhedsdatablad

6 / 14

anbefaling

STEL

0.23

2-Metyl 4-isotiazolin 3-on

STEL

OVERVÅGNINGSMETODER

En lille volumen luft trækkes igennem en absorbant eller barriere for at indfange stoffet/stofferne, som dernæst kan desorberes eller fjernes og

analyseres som angivet nedenfor:

Ingrediens(er)

Metode

Analyse

Absorbant

5-Kloro 2-metyl 4-isotiazolin 3-on

Ingen metode er

identificeret

2-Metyl 4-isotiazolin 3-on

Ingen metode er

identificeret

8.2 Eksponeringskontrol:

TEKNISKE FORANSTALTNINGER:

Almindelig ventilation anbefales. Det anbefales at anvende lokal luftudsugning for at kontrollere emissioner nær

kilden. Laboratorieprøver bør håndteres i stinkskab. Der skal være mekanisk ventilation i lukkede rum.

PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

GENERELLE ANVISNINGER

Anvendelse og valg af personlige værnemidler afhænger af farerne ved produktet, arbejdsstedet og med måden,

hvorpå produktet håndteres. Det anbefales at man som minimum anvender beskyttelsesbriller med sideskjold og

arbejdstøj, der beskytter arme, ben og krop. Derudover skal enhver person, der besøger området, hvor dette

produkt håndteres, som minimum anvende beskyttelsesbriller med sideskjold.

BESKYTTELSE AF ØJNE / ANSIGT

Anvend ansigtsskærm med tætsluttende beskyttelsesbriller. Den gældende europæiske standard findes i EN

166.

BESKYTTELSE AF HUD

Det anbefales at anvende kemikalieresistente handsker med krave ved håndtering af dette produkt. Valget af

handsker afhænger af arbejdsbetingelserne og hvilke kemikalier, der anvendes, men der er gode erfaringer fra

brug af handsker lavet af folgende materiale: Nitril. Viton. Handsker skal udskiftes straks ved tegn på

nebrydning. Gennembrudstiden er ikke fastsat, da produktet er et præparat; kontakt fabrikanten af personlige

værnemidler. Den gældende europæiske standard findes i EN 374.

Det anbefales at anvende en kemikalieresistent dragt og gummistøvler ved håndtering af dette produkt. Den

gældende europæiske standard findes i EN ISO 20345.

BESKYTTELSE AF ÅNDEDRÆTSORGANER

Hvis koncentration i luften kan overskride grænserne angivet i dette punkt, anbefales det at anvende halvmaske

med filter eller luftforsynet åndedrætsværn. Valg af passende filtermateriale afhænger af mængden og typen af

de kemikalier, der håndteres. Overvej anvendelse af følgende filtertyper: A-B-E-K-P Den gældende europæiske

standard findes i EN 140, EN 137, EN 143 og EN 14387. I nødsituationer eller ved arbejde under forhold med

ukendte koncentrationer skal der anvendes luftforsynet åndedrætsværn (med overtryk). Hvis der kræves

åndedrætsbeskyttelse, fastsættes et komplet beskyttelsesprogram, herunder valg, tilpasning, oplæring,

vedligeholdelse og eftersyn.

FORANSTALTNINGER TIL BEGRÆNSNING AF EKSPONERING AF MILJØET

Overvej om det er nødvendig at lukke opbevaringsbeholderne inde.

Sikkerhedsdatablad ifølge forordning (EC) nr. 1907/2006

Produkt

NALCO® 7330

Nalco Europe Sàrl Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center 1180 Rolle, Schweiz

Besøg www.nalco.com og vælg "Request Access" for yderligere kopier af sikkerhedsdatablad

7 / 14

PUNKT 9.

FYSISK- KEMISKE EGENSKABER

Bemærk: Disse fysiske egenskaber er typiske værdier for dette produkt og kan ændres.

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber:

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber:

FYSISK FORM

Væske

UDSEENDE

Lysegul Grøn

Lugt

Mild

Lugttærskel

Ingen tilgængelige data.

pH (100 %)

2 - 5

SMELTEPUNKT

-3 °C

KOGEPUNKT

100 °C ASTM D-86

FLAMMEPUNKT

Ikke brandfarligt

FORDAMPNINGSHASTIGHED

Ingen tilgængelige data.

BRANDFARE (fast, gas)

Ingen tilgængelige data.

NEDRE EKSPLOSIONSGRÆNSE

Ingen tilgængelige data.

ØVRE EKSPLOSIONSGRÆNSE

Ingen tilgængelige data.

DAMPTRYK

Ingen tilgængelige data.

DAMPMASSEFYLDE

Ingen tilgængelige data.

Relativ massefylde

1.026 (25 °C)

MASSEFYLDE

Ingen tilgængelige data.

OPLØSELIGHED I VAND

Helt

OKTANOL/VAND

FORDELINGSKOEFFICIENT (log

Kow)

Ingen tilgængelige data.

SELVANTÆNDELSESTEMPERATUR

Ingen tilgængelige data.

DEKOMPONERINGSTEMPERATUR

Ingen tilgængelige data.

VISKOSITET

3 cst (25 °C)

EKSPLOSIVE EGENSKABER

Ikke anvendeligt

OXIDERENDE EGENSKABER

Ikke anvendeligt

9.2 Andre oplysninger:

Ikke anvendeligt

PUNKT 10.

STABILITET OG REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet:

Stabil under normale forhold.

10.2 Kemisk stabilitet:

Stabil under normale forhold.

10.3 Risiko for farlige reaktioner:

Farlig polymerisering vil ikke forekomme.

10.4 Forhold, der skal undgås:

Temperaturer under frysepunktet.

Sikkerhedsdatablad ifølge forordning (EC) nr. 1907/2006

Produkt

NALCO® 7330

Nalco Europe Sàrl Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center 1180 Rolle, Schweiz

Besøg www.nalco.com og vælg "Request Access" for yderligere kopier af sikkerhedsdatablad

8 / 14

10.5 Materialer, der skal undgås:

Kontakt med stærke oxidationsmidler (f.eks. chlor, peroxider, chromater, salpetersyre, perchlorat, koncentreret

ilt, permanganat) kan udvikle varme, ild, eksplosioner og/eller giftige dampe.

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter:

Ved brand:

Carbonoxider, Kvælstofoxider, Svovloxider, HCl

PUNKT 11.

TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger:

Produkt:

Akut oral toksicitet

LD50: 3,810 mg/kg, Rotte, Test-emne: Produkt

Akut toksicitet ved indånding

LC50: 13.7 mg/l, 4 Time, Rotte, Test-emne: Produkt

Akut dermal toksicitet

LD50: > 5,000 mg/kg, Kanin, Test-emne:

Produkt

Hudætsning/-irritation

Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.

Alvorlig

øjenskade/øjenirritation

Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.

Respiratorisk sensibilisering

eller hudsensibilisering

Gentagen eller langvarig kontakt kan give overfølsomhed hos

visse personer., En overfølsomhedstest på marsvin (Buehler

test) med en induktionsdosis på 90 ppm aktivstoffer efterfulgt

af en provokationsdosis på 429 ppm aktivstoffer var positiv.

En human lappetest på 28 ppm aktivstoffer efterfulgt af en

provokationsdosis på 56 ppm aktivstoffer viste ingen effekt på

forsøgspersonerne.

Genotoksicitet

Vurdering

Indeholder ingen indholdsstoffer listet som et mutagent stof

Kræftfremkaldende

egenskaber

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de

foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Ingen af bestanddelene i dette produkt står anført som

kræftfremkaldende på International Agency for Research

(IARC)'s eller American Conference of Governmental

Industrial Hygienists (ACGIH)'s lister.

Reproduktionstoksicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de

foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Vurdering: Ingen toksicitet overfor forplantningsevnen

Enkel STOT-eksponering

Bemærkninger: Kriterierne for klassificering kan på grundlag

af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Gentagne STOT-

eksponeringer

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de

foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Aspiration giftighed

Ingen aspirationsgiftighedsklassifikation

Sikkerhedsdatablad ifølge forordning (EC) nr. 1907/2006

Produkt

NALCO® 7330

Nalco Europe Sàrl Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center 1180 Rolle, Schweiz

Besøg www.nalco.com og vælg "Request Access" for yderligere kopier af sikkerhedsdatablad

9 / 14

Yderligere oplysninger

I et 90 dages studie i hunde medførte oral indtagelse af 840

ppm isothiazolin ingen dødsfald eller patologiske effekter. Et

90 dages dermal studie i kaniner med 0,4 mg/kg/dag

resulterede i hudirritation, men gav ingen patologiske effekter.

30 måneders påsmøring af huden hos mus med 400 ppm

isothiazolin tre gange om ugen, viste ingen øget

tumorfrekvens i forhold til kontrolgruppen. Et teratologisk

forsøg med kaniner var negativt ved doser på 1,5 til 15 mg/kg

isothiazolin. Mutagenicitetsresultater har været usikre.

Komponenter:

PUNKT 12.

MILJØOPLYSNINGER

12.1 Toksicitet:

De følgende resultater er for produktet, medmindre andet er indikeret.

Følgende resultater er for produktet

Produkt:

Toksicitet overfor fisk

LC50: 32.000 mg/l, 96 Time, Fårehovedelritse, Test-emne:

Produkt

LC50: 18.67 mg/l, 96 Time, Blågællet klumpfisk, Test-emne:

Produkt

LC50: 12.67 mg/l, 96 Time, Regnbueørred, Test-emne:

Produkt

LC50: 16.62 mg/l, 96 Time, Stribefisk, Test-emne: Produkt

LC50: 0.28 mg/l, 96 Time, Blågællet klumpfisk, Test-emne:

Aktivstof

LC50: 0.19 mg/l, 96 Time, Regnbueørred, Test-emne:

Aktivstof

LC50: 0.3 mg/l, 96 Time, Fårehovedelritse, Test-emne:

Aktivstof

NOEC: 18.000 mg/l, 96 Time, Fårehovedelritse, Test-emne:

Produkt

NOEC: 12.5 mg/l, 96 Time, Stribefisk, Test-emne: Produkt

Toksicitet for dafnier og

andre hvirvelløse vanddyr.

LC50: 18.000 mg/l, 96 Time, Pungreje (Mysidopsis bahia),

Statisk, Test-emne: Produkt

LC50: 13 mg/l, 48 Time, Daphnie (Ceriodaphnia dubia), Test-

emne: Produkt

LC50: 8.7 - 12 mg/l, 48 Time, Daphnie (Daphnia magna),

Test-emne: Produkt (anslået)

LC50: 0.16 mg/l, 48 Time, Daphnie (Daphnia magna), Test-

emne: Aktivstof

NOEC: < 10 mg/l, 96 Time, Pungreje (Mysidopsis bahia),

Statisk, Test-emne: Produkt

NOEC: 10 mg/l, 48 Time, Daphnie (Ceriodaphnia dubia),

Test-emne: Produkt (anslået)

Toksicitet overfor alger

EC50: 0.003 mg/l, 72 h, Saltvandsalger (Skeletonema

costatum), Test-emne: Aktivstof

EC50: 0.018 mg/l, 72 h, Grønalger (Selenastrum

Sikkerhedsdatablad ifølge forordning (EC) nr. 1907/2006

Produkt

NALCO® 7330

Nalco Europe Sàrl Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center 1180 Rolle, Schweiz

Besøg www.nalco.com og vælg "Request Access" for yderligere kopier af sikkerhedsdatablad

10 / 14

capricornutum), Test-emne: Aktivstof

Økotoksikologisk vurdering

Akut toksicitet for vandmiljøet

Meget giftig for vandlevende organismer.

Kronisk toksicitet for

vandmiljøet.

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende

organismer.

12.2 Persistens og nedbrydelighed:

Produkt:

Biologisk nedbrydelighed

Produktet kan nedbrydes ved hjælp af abiotiske processer.

12.3 Bioakkumuleringspotentiale:

Produkt:

Bioakkumulering

Dette præparat eller materiale forventes ikke at

bioakkumuleres.

12.4 Mobilitet i jord:

Produkt:

Skæbne og veje i miljøet

Dette stof er vandopløseligt og forventes hovedsageligt at

forblive i vand.

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering:

Produkt:

Vurdering

Denne blanding indeholder ingen stoffer der anses for at være

persistente, bioakkumulerende eller giftige (PBT)., Denne

blanding indeholder ingen stoffer der anses for at være meget

persistente eller meget bioakkumulerende (vPvB).

12.6 Andre negative virkninger:

Produkt:

Biokemisk iltkrav (BOD)

30 mg/g, 20 mg/l, OECD 301 E

Kemisk iltkrav (COD)

20,000 mg/l

Yderligere økologisk

information

Produktet indeholder organiske halogener, som kan bidrage til

AOX., Udledning i mindre mængder til biologiske

rensningsanlæg forventes ikke at have indflydelse på

effektiviteten af aktivslamprocessen.

PUNKT 13.

FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE

Man bør sikre overholdelse af EU, nationale og lokale bestemmelser.

13.1 Metoder til affaldsbehandling:

Affald bortskaffes til godkendt forbrændings- eller affaldsbehandlingsanlæg i overensstemmelse med gældende

regler. Affald må ikke tømmes i kloakken eller bortskaffes som husholdningsaffald. Dette produkt vil danne aske

Sikkerhedsdatablad ifølge forordning (EC) nr. 1907/2006

Produkt

NALCO® 7330

Nalco Europe Sàrl Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center 1180 Rolle, Schweiz

Besøg www.nalco.com og vælg "Request Access" for yderligere kopier af sikkerhedsdatablad

11 / 14

ved forbrænding. Det kan forbrændes direkte i passende udstyr. Kontakt en godkendt

affaldstransportvirksomhed for bortskaffelse af genindvundet materiale. Alt kemisk affald er en potentiel

forureningskilde i miljøet og er derfor IKKE egnet til udledning i grundvandet, lokale kloakker, afløb, vandløb eller

floder.

Tomme tromler skal afleveres til genanvendelse, genvinding eller bortskaffelse hos godkendt virksomhed.

AFFALDSKODE (EAK-KODE):

16 03 03* - BATCHER UNDEFOR SPECIFIKATIONERNE OG UBRUGTE PRODUKTER - Uorganisk affald

indeholdende farlige stoffer

PUNKT 14.

TRANSPORTOPLYSNINGER

Stoffets navn (Proper Shipping Name) / farligt gods klasse kan variere afhængig af emballering, egenskaber og

transportmåde. Typiske Proper Shipping Names for dette produkt er:

LANDTRANSPORT

14.1 UN-nummer:

UN 3265

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN

proper shipping name):

ÆTSENDE SUR ORGANISK VÆSKE, N.O.S.

(5-Kloro 2-metyl 4-isotiazolin 3-on)

14.3 Transportfareklasse( r ):

14.4 Emballagegruppe:

14.5 Miljøfarer:

14.6 Særlige forsigtighedsregler for

brugeren:

ikke anvendelig

LUFTTRANSPORT (ICAO/IATA)

14.1 UN-nummer:

UN 3265

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN

proper shipping name):

ÆTSENDE SUR ORGANISK VÆSKE, N.O.S.

(5-Kloro 2-metyl 4-isotiazolin 3-on)

14.3 Transportfareklasse( r ):

14.4 Emballagegruppe:

14.5 Miljøfarer:

14.6 Særlige forsigtighedsregler for

brugeren:

ikke anvendelig

SØTRANSPORT (IMDG/IMO)

14.1 UN-nummer:

UN 3265

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN

proper shipping name):

ÆTSENDE SUR ORGANISK VÆSKE, N.O.S.

(5-Kloro 2-metyl 4-isotiazolin 3-on)

14.3 Transportfareklasse( r ):

14.4 Emballagegruppe:

14.5 Miljøfarer:

Ja (Marine Pollutant)

14.6 Særlige forsigtighedsregler for

brugeren:

ikke anvendelig

14.7 Bulktransport i henhold til bilag II

til MARPOL 73/78 og IBC-koden:

ikke anvendelig

Sikkerhedsdatablad ifølge forordning (EC) nr. 1907/2006

Produkt

NALCO® 7330

Nalco Europe Sàrl Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center 1180 Rolle, Schweiz

Besøg www.nalco.com og vælg "Request Access" for yderligere kopier af sikkerhedsdatablad

12 / 14

PUNKT 15.

OPLYSNINGER OM REGULERING

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed,

sundhed og miljø:

INTERNATIONALE FORSKRIFTER

FOOD AND DRUG ADMINISTRATION (FDA) Federal Food, Drug and Cosmetic Act

Når anvendelsessituationerne kræver, at FDA-bestemmelserne bliver overholdt, er dette produkt accepteret i

henhold til: 21 CFR 176.300 - slimicides 21 CFR 176.170 Komponenter i papir og karton i kontakt med vand- og

fedtholdige levnedsmidler og 21 CFR 176.180 Komponenter i papir og karton i kontakt med tørre levnedsmidler.

21 CFR 176.170 Komponenter i papir og karton i kontakt med vand- og fedtholdige levnedsmidler og 21 CFR

176.180 Komponenter i papir og karton i kontakt med tørre levnedsmidler.

Følgende begrænsninger er gældende:

Maksimum dosis

Begrænsning

FOR 176.300: 0.125% (ACTIVES)

af tørfiber vægten

FOR 176.170/180: 1675 PPM

som et antimikrobielt middel til færdige coatingformuleringer og til

additiver til fremstilling af papir og karton, inkl. fyldstoffer, bindemidler,

pigmentblandinger og limopløsninger.

FOR 176.170/180: 3350 PPM

som et antimikrobielt middel til polymerlatexemulsioner i papircoatings

INTERNATIONAL KEMIKALIELOVGIVNING

EUROPA

Sikkerhedsdatablad iht. EF-forordning nr. 1907/2006.

Nalco er engageret i og støtter fuldt ud REACH-forordningen (Registration, Evaluation, Authorization and

restriction of CHemicals). Det er vor hensigt at pre-registrere alle kemiske emner som vi producerer eller

importerer til den Europæiske Union, samt at samarbejde med vore leverandører for at sikre en problemfri

overgang til dette nye lovgivningsmiljø. Hvis De ønsker yderligere information om Nalcos REACH-program,

bedes De venligst kontakte os på reach@nalco.com eller besøge vor hjemmeside.

CANADA

Stoffer, der reguleres under Loven om produkter til skadedyrsbekæmpelse, er fritaget for kravene fra CEPA's

Meddelelse om nye stoffer.

Dette produkt er fritaget i henhold til TSCA og reguleret i henhold til FIFRA. De inaktive stoffer er på Inventory

List.

NATIONALE BESTEMMELSER TYSKLAND

WGK: 2 (Bilag 4)

ANBEFALET AF STATSINSTITUTTET FOR RISIKOVURDERING (BfR)

Acceptable Sections: In compliance with recommendation BfR XXXVI

Limitation Value: 1.5 mg/dm2

NATIONALE BESTEMMELSER NEDERLANDENE

Sikkerhedsdatablad ifølge forordning (EC) nr. 1907/2006

Produkt

NALCO® 7330

Nalco Europe Sàrl Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center 1180 Rolle, Schweiz

Besøg www.nalco.com og vælg "Request Access" for yderligere kopier af sikkerhedsdatablad

13 / 14

PRODUKTREGISTER NUMMER (DA)

Danmark

2169871

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering:

Der er ikke udført en kemisk sikkerhedsvurdering.

PUNKT 16.

ANDRE OPLYSNINGER

LISTE OVER RELEVANTE R-SÆTNINGER, NOTAS OG FARESÆTNINGER I PUNKT 2.1 OG 3

H272 - Kan forstærke brand, brandnærende.

H301 - Giftig ved indtagelse.

H302 - Farlig ved indtagelse.

H311 - Giftig ved hudkontakt.

H314 - Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.

H317 - Kan forårsage allergisk hudreaktion.

H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation.

H331 - Giftig ved indånding.

H400 - Meget giftig for vandlevende organismer.

H410 - Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

R08 - Brandfarlig ved kontakt med brændbare stoffer.

R22 - Farlig ved indtagelse.

R23/24/25 - Giftig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse.

R34 - Ætsningsfare.

R36 - Irriterer øjnene.

R43 - Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

R50 - Meget giftig for organismer, der lever i vand.

R50/53 - Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Dette produktsikkerhedsdatablad giver information om sundhed, sikkerhed og regulationer. Information indeholdt

i dette Sikkerhedsdatablad er baseret på de data, der var tilgængelig for os på udgivelsestidspunkt, og er givet i

god tro og menes at være akkurate og pålidelige på udgivelsestidspunktet. Der gives imidlertid ikke nogen

garanti, hverken udtrykt eller implicit, og Nalco fralægger sig alt ansvar for pålidelighed af sådanne informationer.

Produktet skal anvendes i applikationer, der er i overensstemmelse med Nalcos produktlitteratur. Til alle andre

anvendelser bør eksponering vurderes, så passende håndteringspraksis og uddannelsesprogrammer kan

etableres for at sikre trygge arbejdsbetingelser og -operationer. Det er køberens/brugerens ansvar selv at sikre

sig, at produktet passer til den påtænkte anvendelse, og at sikre at aktiviteterne overholder alle føderale,

statslige, provins- eller lokale love og forordninger. Forordningskrav er undergivet ændringer og kan variere

mellem de forskellige Europæiske Medlemsstater og Nationer. Individer, der håndterer dette produkt, bør

informeres om de anbefalede sikkerhedsforholdsregler, og bør have adgang til denne information. Kontakt

venligst din lokale salgsrepræsentant for yderligere informationer.

REFERENCER

IARC Monographs on the Evaluation of the Carcinogenic Risk of Chemicals to Man, Geneva: World Health

Organization, International Agency for Research on Cancer.

Ariel Insight(tm) (An integrated guide to industrial chemicals covered under major regulatory and advisory

programs), North American Module, Western European Module, Chemical Inventories Module and the Generics

Module (Ariel Insight(tm) CD-ROM Version), Ariel Research Corp., Bethesda, MD.

Sikkerhedsdatablad ifølge forordning (EC) nr. 1907/2006

Produkt

NALCO® 7330

Nalco Europe Sàrl Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center 1180 Rolle, Schweiz

Besøg www.nalco.com og vælg "Request Access" for yderligere kopier af sikkerhedsdatablad

14 / 14

De eventuelle vigtigste litteraturreferencer og datakilder, der kan have været anvendt i forbindelse med

ekspertvurderingen med henblik på at udarbejde dette sikkerhedsdatablad: Europæiske forskrifter/direktiver

(herunder (EF) nr. 1907/2006, (EF) nr. 1272/2008, 67/548/EF, 199/45/EF),leverandørdata, internet, ESIS,

IUCLID, Ariel InsightTM, ERIcards, data fra ikkeeuropæiske myndigheder og andre datakilder.

Udstedelsedato :

04.07.2012

Version nummer :

Udarbejdet af:

SHE Department

Tal angives i sikkerhedsdatabladet i følgende form: 1,000,000 = 1 million og 1,000 = 1 tusind. 0.1 = 1 tiendedel

og 0.001 = 1 tusindedel.

Søg underretninger relateret til dette produkt

Del denne information