Memantine LEK

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel PIL
Produktets egenskaber SPC
Offentlige vurderingsrapport PAR
Aktiv bestanddel:
memantinhydrochlorid
Tilgængelig fra:
Pharmathen S.A.
ATC-kode:
N06DX01
INN (International Name):
memantine
Terapeutisk gruppe:
Psychoanaleptics, , Andre demensmedicin
Terapeutisk område:
Alzheimers sygdom
Terapeutiske indikationer:
Behandling af patienter med moderat til svær Alzheimers sygdom.
Produkt oversigt:
Revision: 4
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/002630
Autorisation dato:
2013-04-21
EMEA kode:
EMEA/H/C/002630

Dokumenter

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk
Produktresumé Produktresumé - bulgarsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk
Produktresumé Produktresumé - spansk
Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk
Produktresumé Produktresumé - tjekkisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk
Produktresumé Produktresumé - estisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk
Produktresumé Produktresumé - græsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk
Produktresumé Produktresumé - engelsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk
Produktresumé Produktresumé - fransk
Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk
Produktresumé Produktresumé - italiensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk
Produktresumé Produktresumé - lettisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk
Produktresumé Produktresumé - litauisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk
Produktresumé Produktresumé - ungarsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk
Produktresumé Produktresumé - maltesisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk
Produktresumé Produktresumé - hollandsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk
Produktresumé Produktresumé - polsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk
Produktresumé Produktresumé - portugisisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk
Produktresumé Produktresumé - rumænsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk
Produktresumé Produktresumé - slovakisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk
Produktresumé Produktresumé - slovensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk
Produktresumé Produktresumé - finsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk
Produktresumé Produktresumé - svensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk bokmål
Produktresumé Produktresumé - norsk bokmål
Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk
Produktresumé Produktresumé - islandsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk
Produktresumé Produktresumé - kroatisk

B.

INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

Memantine LEK 10 mg filmovertrukne tabletter

Memantine LEK 20 mg filmovertrukne tabletter

memantinhydrochlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, De vil vide.

Lægen har ordineret Memantine LEK til Dem personligt. Lad derfor være med at give

Memantine LEK til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme

symptomer, som De har.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal De vide, før De begynder at tage Memantine LEK

Sådan skal De tage Memantine LEK

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Hvordan virker Memantine LEK?

Memantine LEK indeholder det aktive stof memantinhydrochlorid.

Memantine LEK tilhører gruppen af medicin kaldet antidemensmedicin (medicin til behandling af

demens).

Hukommelsestab ved Alzheimers sygdom skyldes en forstyrrelse af signalstoffer i hjernen. Hjernen

indeholder såkaldte NMDA-receptorer, der er involveret i overførslen af nervesignaler, som er vigtige

for indlæring og hukommelse. Memantine LEK hører til en gruppe af medicin kaldet

N-methyl-D-aspartat (NMDA)-receptor-antagonister. Memantine LEK indvirker på disse NMDA-

receptorer og forbedrer overførslen af nervesignaler samt hukommelsen.

Hvad anvendes Memantine LEK til?

Memantine LEK anvendes til behandling af voksne patienter med moderat til svær Alzheimers

sygdom.

2.

Det skal De vide, før De begynder at tage Memantine lek

Tag ikke Memantine LEK

hvis De er allergisk over for memantinhydrochlorid eller et af de øvrige indholdsstoffer i

lægemiddel (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før De tager Memantine LEK

hvis De tidligere har haft epileptiske anfald

hvis De for nylig har haft en blodprop i hjertet (myokardieinfarkt), eller hvis De lider af dårligt

hjerte eller ukontrolleret forhøjet blodtryk (hypertension).

I disse situationer bør behandlingen overvåges nøje, og den kliniske gavn af Memantine LEK skal

regelmæssigt vurderes af Deres læge.

Hvis De har nedsat nyrefunktion (nyreproblemer), bør Deres læge nøje overvåge Deres nyrefunktion

og om nødvendigt tilpasse memantin-dosis derefter.

Samtidig brug af medicin ved navn amantadin (til behandling af Parkinsons sygdom), ketamin (et

middel, der anvendes til bedøvelse), dextromethorfan (anvendes generelt til behandling af hoste) og

andre NMDA-antagonister bør undgås.

Børn og teenagere

Memantine LEK anbefales ikke til børn og unge under 18 år.

Brug af anden medicin sammen med Memantine LEK

Fortæl altid lægen eller på apoteketspersonalet, hvis De tager anden medicin eller har gjort det for

nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks naturlægemidler og vitaminer og

mineraler.

I særdeleshed kan Memantine LEK ændre virkningen af følgende medicin, og lægen kan derfor være

nødt til at ændre doseringen:

amantadin, ketamin, dextromethorfan

dantrolen, baklofen

cimetidin, ranitidin,

procainamid, quinidin, quinin,

nikotin

hydrochlorothiazid (eller en hvilken som helst kombination med hydrochlorothiazid

antikolinergika (stoffer, der generelt bruges til behandling af lidelser i bevægeapparatet eller

tarmkramper)

antikonvulsiva (stoffer, der bruges til at forebygge og afhjælpe krampeanfald)

barbiturater (stoffer, der generelt bruges som sovemidler)

dopaminerge agonister (stoffer såsom L-dopa, bromokriptin)

neuroleptika (stoffer, der bruges til behandling af sindslidelser)

orale antikoagulantia

Hvis De kommer på hospitalet, skal De sige til lægen, at De får Memantine LEK.

Brug af Memantine LEK sammen med mad og drikke

De bør informere Deres læge, hvis De for nylig har ændret eller har i sinde at ændre Deres kost

væsentligt (f.eks. fra en normal kost til en streng vegetarisk kost), eller hvis De lider at tilstande med

renal tubulær acidose (RTA, overskud af syredannende stoffer i blodet på grund af nedsat

nyrefunktion) eller alvorlige infektioner i urinvejene (som urinen udskilles igennem), da Deres læge i

så fald kan være nødt til at justere dosis af Deres medicin.

Graviditet og amning

Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om, at De er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

De spørge Deres din læge eller apoteket til råds, før De tager dette lægemiddel.

Memantine LEK bør normalt ikke bruges til gravide kvinder.

Kvinder, der tager Memantine LEK, bør ikke amme.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Deres læge vil give Dem besked på, om Deres sygdom tillader, at De uden risiko kan køre bil og

betjene maskiner. Derudover kan Memantine LEK påvirke Deres reaktionsevne, så det ikke er

hensigtsmæssigt at køre bil eller betjene maskiner.

3.

Sådan skal De tage Memantine LEK

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller på

apoteket.

Dosis

Den anbefalede dosis af Memantine LEK til voksne og til ældre patienter er 20 mg en gang om

dagen. For at mindske risikoen for bivirkninger opnås denne dosis gradvist ud fra følgende daglige

behandlingsskema:

1. uge

En halv tablet à 10 mg

2. uge

En tablet à 10 mg

3. uge

Halvanden tablet à 10 mg

4. uge og derefter

To tabletter à 10 mg eller

en 20mg tabletén gang

dagligt

Den normale startdosis er en halv tablet på 10 mg en gang om dagen (1x 5 mg) i den første uge.

Denne øges til en tablet på 10 mg en gang om dagen (1 x 10 mg) i den anden uge og til 1 og en

halv tablet på 10 mg en gang om dagen i den tredje uge. Fra den fjerde uge er den normale dosis 2

tabletter en gang om dagen (1 x 20 mg).

Dosis til patienter med nedsat nyrefunktion

Hvis De har nedsat nyrefunktion, afgør Deres læge, hvilken dosis der passer til Deres tilstand. I så

fald bør Deres læge overvåge Deres nyrefunktion regelmæssigt.

Administration

Memantine LEK bør indtages gennem munden én gang dagligt. For at opnå størst mulig virkning af

tabletterne bør de tages regelmæssigt hver dag på samme tidspunkt af dagen. Tabletterne bør synkes

sammen med noget vand. Tabletterne kan indtages uafhængigt af måltider.

Behandlingens varighed

Bliv ved med at tage Memantine LEK, så længe De har gavn af det. Deres læge bør regelmæssigt

vurdere Deres behandling.

Hvis De har taget for meget Memantine LEK

Generelt bør indtagelse af for meget Memantine LEK ikke være skadeligt for Dem. De kan

opleve forøgede symptomer, som beskrevet i punkt 4 “Bivirkninger”.

Hvis De tager en stor overdosis af Memantine LEK, skal De søge læge, da De kan have behov

for medicinsk behandling.

Hvis De har glemt at tage Memantine LEK

Hvis De har glemt at tage Deres dosis af Memantine LEK, skal De vente og tage Deres næste

dosis på det sædvanlige tidspunkt.

De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis De har yderligere spørgsmål angående anvendelsen af dette produkt, skal De spørge lægen eller

på apoteket.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Generelt er de observerede bivirkninger milde til moderate.

Almindelige (kan påvirke op til 1 ud af 10 personer):

Hovedpine, stærk søvnighed, forstoppelse, forhøjede værdier ved leverfunktionsprøver,

svimmelhed, balanceforstyrrelser

,

kortåndethed, forhøjet blodtryk og overfølsomhed over for

medicinen

Ikke almindelige (kan påvirke op til 1 ud af 100 personer):

Træthed, svampeinfektioner, forvirring, hallucinationer, opkastning, unormal gang, hjertesvigt

og blodprop i en blodåre (vene)

Meget sjældne (kan påvirke op til 1 ud af 10 000 personer):

Krampeanfald

Ikke kendte (hyppighed kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):

Betændelse i bugspytkirtlen, leverbetændelse (hepatitis) og psykotiske reaktioner

Alzheimers sygdom er blevet sat i forbindelse med depression, selvmordsforestilling og selvmord.

Disse følger er blevet set hos patienter i behandling med memantin.

Indberetning af bivirkninger

Hvis De oplever bivirkninger bør De tale med Deres læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem, der er

anført i Appendiks V*. Ved at rapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken og blisteret efter EXP. Udløbsdatoen er

den sidste dag i den nævnte måned.

Denne medicin kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Spørg på apoteket, hvordan De skal bortskaffemedicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Memantine LEK indeholder:

Aktivt stof: Memantinhydrochlorid.

Hver 10mg tablet indeholder 10 mg memantinhydrochlorid (svarende til 8,31 mg memantin).

Hver 20mg tablet indeholder 20 mg memantinhydrochlorid (svarende til 16,62 mg memantin).

Øvrige indholdsstoffer:

Tabletkerne:Mikrokrystallinsk cellulose, croscarmellosenatrium, kolloid vandfri silica og

magnesiumstearat.

10mg

Tabletovertræk:. Polyvinylalkohol , macrogol 3350, titandioxid (E 171), talcum, gul jernoxid (E 172)

20mg

Tabletovertræk:. Polyvinylalkohol , macrogol 3350, titandioxid (E 171), talcum, gul jernoxid (E 172,

rød jernoxid (E 172)

Udseende og pakningsstørrelse

Memantine LEK 10mg filmovertrukne tabletter er gul, oval, filmovertrukket tablet med delekærv på

den ene side. Tabletten kan deles i to lige store doser.

Memantine LEK 20mg filmovertrukne tabletter er svagt røde oval, filmovertrukket tablet med

delekærv på den ene side. Delekærven er ikke at kunne brække tabletten.

Memantine LEK 10mg filmovertrukne tabletter fås i aluminium/PVC/PVDC-blisterkort i æsker, som

indeholder 28, 30, 42, 50, 56, 60, 98, 100 og 112 filmovertrukne tabletter. Memantine LEK 20mg

filmovertrukne tabletter fås i aluminium/PVC/PVDC-blisterkort i æsker, som indeholder 28, 30, 42,

56, 98 og 100 filmovertrukne tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

Pharmathen S.A., 6, Dervenakion str., 15351 Pallini, Attiki, Grækenland

Fremstiller

Pharmathen S.A , 6, Dervenakion str., 15351 Pallini, Attiki, Greece eller

Pharmathen International S.A., Industrial Park Sapes, Rodopi Prefecture, Block No 5, Rodopi 69300,

Grækenlandeller

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Slovenien

Hvis De vil have yderligere oplysninger om Memantine LEK, skal De henvende Dem til den lokale

repræsentant:

België/Belgique/Belgien

Sandoz n.v./s.a.

Tél/Tel: +32 2 722 97 81

Lietuva

Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Tel: + 370 5 2636 037

България

Sandoz d.d Representative office

Teл.: + 359 2 970 47 47

Luxembourg/Luxemburg

Sandoz n.v./s.a.

Tel: + 32 2 722 97 81

Česká republika

Sandoz s.r.o.

Tel: + +420 225 775 111

Magyarország

Sandoz Hungária Kft.

Tel.: + 36 1 430 2896

Danmark

Sandoz A/S

Tel: + 45 6395 1000

Malta

Cherubino LTD

Tel: + 356 21 343 270

Deutschland

Sandoz Pharmaceuticals GmbH

Tel: + 49 08024 902-4513

Nederland

Sandoz B.V.

Tel: + 31 (0)36 5241600

Eesti

Sandoz d.d. Estonia

Tel: + 372 6652405

Norge

Sandoz A/S

Tlf: + 45 6395 1000

Ελλάδα

Österreich

Sambrook Pharmaceuticals Med SA

800 110 0333 (χωρίς χρέωση) / +30-210-

8194280

Sandoz GmbH

Tel: + 43 5338 200

España

Sandoz Farmacéutica, S.A.

Tel: + 34 91 740 12 92

Polska

Lek S.A.

Tel.: + 48 /22/ 549 15 43, +48 /22/ 549 07 24

France

Sandoz

+33 1 49 64 48 21

Portugal

Sandoz Farmacêutica Lda.

Tel: + 351 21 196 40 00

Hrvatska

Sandoz d.o.o.

Tel: +385 1 23 53 111

România

Sandoz SRL Romania

Tel: + 40 21 407 51 83

Ireland

ROWEX LTD

Tel: + 353 27 50077

Slovenija

Lek Pharmaceuticals d.d.

Tel: + 386 1 580 3327

Ísland

Sandoz A/S

Tel: + 45 6395 1000

Slovenská republika

Sandoz d.d. organizacna zlozka

Tel: + 421-2/48 200 600

Italia

Sandoz S.p.A.

Tel: + 39 02 96 54 3483

Suomi/Finland

Sandoz A/S

Puh/Tel: + 45 6395 1000

Κύπρος

P.T.Hadjigeorgiou Co Ltd

Τηλ: + 357 – 25372425

Sverige

Sandoz A/S

Tel: + 45 6395 1000

Latvija

Sandoz d.d. representative office Latvia.

Tel: + 371 6789 2006

United Kingdom

Sandoz Limited

Tel: + 44 1276 698020

Denne indlægsseddel blev senest ændret

De kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

BILAG 1

PRODUKTRESUME

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Memantine LEK 10 mg filmovertrukne tabletter.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver tablet indeholder 10 mg memantinhydrochlorid (svarende til 8,31 mg memantin).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukne tabletter.

Gul, oval, filmovertrukket tablet med delekærv på den ene side.

Tabletten kan deles i to lige store doser.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Behandling af voksne patienter med moderat til svær Alzheimers sygdom.

4.2

Dosering og administration

Behandlingen bør iværksættes og overvåges af en læge med erfaring i diagnosticering og behandling

af Alzheimers demens. Behandlingen bør kun påbegyndes, hvis patienten har en omsorgsperson til

rådighed, som er villig til regelmæssigt at overvåge patientens lægemiddelindtagelse. Diagnosen skal

stilles i henhold til gældende retningslinjer. Tolerance og dosering af memantin bør regelmæssigt

vurderes, helst senest tre måneder efter behandlingsstart. Herefter bør den behandlingsmæssige fordel

af memantin og patientens tolerabilitet regelmæssigt vurderes i henhold til gældende kliniske

retningslinjer. Vedligeholdelsesbehandling kan fortsætte, så længe der er terapeutiske fordele, og

patienten kan tåle memantinbehandlingen. Seponering bør overvejes, når der ikke længere er tegn på

terapeutisk effekt, eller hvis patienten ikke kan tåle behandlingen.

Dosering

Voksne

Dosistilpasning:

Den maksimale daglige dosis er 20 mg pr. dag. For at reducere risikoen for bivirkninger opnås

vedligeholdelsesdosis ved en gradvis dosisøgning på 5 mg om ugen i de første 3 uger som følger:

1. uge (dag 1-7):

Patienten bør indtage en halv filmovertrukken 10 mg-tablet (5 mg) dagligt i 7 dage.

2. uge (dag 8-14):

Patienten bør indtage én filmovertrukken 10 mg-tablet (10 mg) dagligt i 7 dage.

3. uge (dag 15-21):

Patienten bør indtage halvanden filmovertrukne 10 mg-tabletter (15 mg) dagligt i 7 dage.

Fra 4. uge:

Patienten bør indtage to filmovertrukne 10 mg-tabletter (20 mg) dagligt i 7 dage.

Vedligeholdelsesdosis:

Den anbefalede vedligeholdelsesdosis er 20 mg dagligt.

Særlige patientgrupper

Ældre

På baggrund af de kliniske studier er den anbefalede dosis til patienter over 65 år 20 mg dagligt (to

10 mg-tabletter én gang dagligt), som beskrevet ovenfor.

Nedsat nyrefunktion

Hos patienter med let nedsat nyrefunktion (kreatinin-clearance 50-80 ml/min) er dosisjustering ikke

påkrævet. Hos patienter med moderat nedsat nyrefunktion (kreatinin-clearance 30-49 ml/min) er

daglig dosis 10 mg pr. dag. Hvis 10 mg pr. dag er veltolereret efter mindst 7 dages behandling, kan

dosis øges op til 20 mg pr. dag efter det almindelige dosistitreringsskema. Hos patienter med svært

nedsat nyrefunktion (kreatinin-clearance 5-29 ml/min) er daglig dosis 10 mg pr. dag.

Nedsat leverfunktion

Hos patienter med let eller moderat nedsat leverfunktion (Child-Pugh Klasse A og Child-Pugh Klasse

B) er dosisjustering ikke nødvendig. Der foreligger ikke tilgængelige data om brug af memantin hos

patienter med svært nedsat leverfunktion. Administration af Memantine LEK til patienter med svært

nedsat leverfunktion kan ikke anbefales.

Pædiatrisk population

Memantine LEK bør ikke anvendes til børn under 18 år pga. manglende dokumentation for sikkerhed

og virkning.

Administration

Memantine LEK er til oral brug.

Memantine LEK skal tages én gang dagligt på samme tidspunkt hver dag. Tabletterne kan indtages

uafhængigt af måltider.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Forsigtighed anbefales hos patienter, som lider af epilepsi, som tidligere har haft kramper, eller som er

disponeret for epilepsi.

Samtidig brug af N-metyl-D-aspartat(NMDA)-antagonister såsom amantadin, ketamin eller

dextromethorfan bør undgås. Disse aktive substancer påvirker det samme receptorsystem som

memantin, og derfor kan bivirkninger (hovedsageligt relaterede til centralnervesystemet (CNS))

indtræffe hyppigere og være mere udtalte (se også under punkt 4.5).

Visse faktorer, der kan forhøje urin-pH (se under punkt 5.2 ), kan nødvendiggøre omhyggelig

monitorering af patienten. Disse faktorer omfatter drastiske ændringer i kosten, f.eks. fra en kødholdig

til en vegetarisk kost, eller fra en kraftig indtagelse af alkaliserende buffere. Urin-pH kan også

forhøjes ved tilstande med renal tubulær acidose (RTA) eller alvorlige urinvejsinfektioner med

Proteus bacteria

I de fleste kliniske forsøg blev patienter med nyligt myokardieinfarkt, ubehandlet hjerteinsufficiens

(NYHA klasse III-IV) eller ukontrolleret hypertension ekskluderet. Som et resultat heraf er der kun en

begrænset mængde data til rådighed, og patienter med disse tilstande skal overvåges nøje.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

På grund af den farmakologiske effekt af og virkningsmekanismen for memantin kan følgende

interaktioner forekomme:

Virkemåden antyder, at effekten af L-dopa, dopaminerge agonister og antikolinergika kan

forstærkes ved samtidig behandling med NMDA-antagonister såsom memantin. Effekten af

barbiturater og neuroleptika kan blive reduceret. Samtidig administration af memantin og

antispastika, dantrolen eller baklofen, kan modificere disses virkninger, og en dosisjustering

kan være nødvendig.

Samtidig brug af memantin og amantadin skal undgås på grund af risikoen for farmakotoksisk

psykose. Begge aktive substancer er kemisk beslægtede NMDA-antagonister. Det samme kan

gøre sig gældende for ketamin og dextromethorfan (se også under punkt 4.4). Der findes en

publiceret kasuistik, der også viser en mulig risiko ved kombination af memantin og fenytoin.

Andre aktive stoffer såsom cimetidin, ranitidin, procainamid, quinidin, quinin og nikotin, der

bruger samme renale kationiske transportsystem som amantadin, kan muligvis også have

interaktion med memantin, hvilket kan medføre en risiko for forhøjede plasmaniveauer.

Der er mulighed for en reduktion i serumkoncentrationen af hydrochlorothiazid (HCT), når

memantin administreres sammen med HCT eller sammen med kombinationspræparater med

HCT.

Efter markedsføringen er der rapporteret enkeltstående tilfælde af stigninger i international

normalized ratio (INR) hos patienter i samtidig behandling med warfarin. Selvom der ikke er

påvist nogen årsagssammenhæng, tilrådes nøje overvågning af protrombintid eller INR hos

patienter i samtidig behandling med orale antikoagulantia.

Der sås ingen relevante interaktioner mellem de aktive stoffer i memantin og glyburid/metformin

henholdsvist donepezil i enkeltdosis farmakokinetiske (PK)-studier hos yngre, raske forsøgspersoner.

Der sås ingen relevant virkning af memantin på galantamins farmakokinetik i en klinisk undersøgelse

med yngre, raske frivillige forsøgspersoner.

Memantin hæmmede ikke CYP 1A2, 2A6, 2C9, 2D6, 2E1, 3A, flavin indeholdende monoxygenase,

epoxid hydrolase eller sulfatering

in vitro

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der er ingen eller begrænset mængde data fra brugen af memantin hos gravide kvinder. Dyrestudier

antyder en potentiel mulighed for intrauterin væksthæmning ved eksponeringsniveauer, der er

identiske med eller lidt højere end human eksponering (se under punkt 5.3). Den potentielle risiko for

mennesker kendes ikke. Memantin må ikke anvendes under graviditet, medmindre det er tvingende

nødvendigt.

Amning

Det vides ikke, om memantin udskilles i human modermælk, men i betragtning af stoffets lipofilicitet

forventes dette at være tilfældet. Kvinder, der tager memantin, bør ikke amme.

Fertilitet

Ingen bivirkninger af memantin blev noteret i forbindelse med mænds og kvinders fertilitet.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Moderat til svær Alzheimers sygdom nedsætter normalt evnen til at føre et motorkøretøj eller betjene

maskiner. Derudover har Memantine LEK mindre eller moderat indflydelse på evnen til at føre

motorkøretøj eller betjene en maskine, hvorfor ambulante patienter skal gøres opmærksom på at være

særligt forsigtige.

4.8

Bivirkninger

Oversigt over sikkerhedsprofilen

I kliniske forsøg med 1.784 patienter i behandling med memantin for mild til svær demens og med

1.595 patienter i placebobehandling adskilte den generelle incidensrate for biverkninger med

memantin sig ikke fra placebobehandlingen, og bivirkningerne var som regel milde til moderate. De

bivirkninger, der forekom oftest og med en højere incidens i memantin-gruppen end i placebogruppen,

var svimmelhed (hhv. 6,3% vs. 5,6%), hovedpine (5,2% vs. 3,9%), forstoppelse (4,6% vs. 2,6%),

sløvhed (søvntrang) (3,4% vs. 2,2%) og hypertension (4,1% vs. 2,8%).

Tabuleret liste over bivirkninger

Følgende bivirkninger i nedenstående tabel er indrapporteret i forbindelse med kliniske forsøg med

memantin og efter markedsføring.

Bivirkningerne er opdelt efter organklassesystem med følgende betegnelser: Meget almindelig

1/10), almindelig (

1/100 til <1/10), ikke almindelig (

1/1.000 til <1/100), sjælden (

1/10.000 til

<1/1.000), meget sjælden (<1/10.000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Inden for hver enkelt frekvensgruppe er bivirkningerne opstillet efter, hvor alvorlige de er. De

alvorligste bivirkninger er anført først.

Systemorganklasse

Frekvens

Bivirkning

Infektioner og parasitære sygdomme

Ikke almindelig

Svampeinfektioner

Immunsystemet

Almindelig

Lægemiddelhypersensitivitet

Psykiske forstyrrelser

Almindelig

Sløvhed (søvntrang)

Ikke almindelig

Forvirring

Ikke almindelig

Hallucinationer

Ikke kendt

Psykotiske reaktioner

Nervesystemet

Almindelig

Svimmelhed

Almindelig

Balanceforstyrrelser

Ikke almindelig

Unormal gang

Meget sjælden

Krampeanfald

Hjerte

Ikke almindelig

Hjertesvigt

Vaskulære sygdomme

Almindelig

Hypertension

Ikke almindelig

Venetrombose/

tromboembolisme (blodpropper)

Luftveje, thorax og mediastinum

Almindelig

Dyspnø

Mave-tarm-kanalen

Almindelig

Forstoppelse

Ikke almindelig

Opkastning

Ikke kendt

Betændelse i bugspytkirtlen

Lever og galdeveje

Almindelig

Forhøjet leverfunktionstest

Ikke kendt

Hepatitis

Almene symptomer og reaktioner på

administrationsstedet

Almindelig

Hovedpine

Ikke almindelig

Træthed

Hallucinationer er hovedsageligt observeret hos patienter med svær Alzheimers sygdom.

Enkeltstående tilfælde rapporteret efter markedsføringen.

Alzheimers sygdom er blevet sat i forbindelse med depression, selvmordsforestilling og selvmord.

Efter markedsføringen er disse reaktioner rapporteret hos patienter i behandling med memantin.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem, anført i bilag V.

4.9

Overdosering

Der er kun begrænset erfaring med overdosering fra kliniske studier og efter markedsføring.

Symptomer

Relativt store overdoseringer (hhv. 200 mg og 105 mg/dag i 3 dage) har været forbundet med

symptomer på enten træthed, svaghed og/eller diarré eller ingen symptomer. I tilfælde af overdosering

med doser under 140 mg eller ukendt dosis har patienterne haft symptomer fra centralnervesystemet

(forvirring, døsighed, sløvhed (søvntrang), svimmelhed, agitation, aggression, hallucinationer og

gangforstyrrelser) og/eller fra mave-tarmkanalen (opkastning og diarré).

I det alvorligste tilfælde af overdosering overlevede patienten en oral indtagelse af i alt 2.000 mg

memantin med virkninger på centralnervesystemet (koma i 10 dage og senere diplopi og agitation).

Patienten fik symptomatisk behandling og plasmaferese. Patienten kom sig uden varige følgetilstande.

I et andet tilfælde med stor overdosis overlevede patienten også og kom sig. Patienten havde fået 400

mg memantin peroralt. Patienten havde symptomer fra centralnervesystemet såsom rastløshed,

psykose, visuelle hallucinationer, pro-konvulsiv aktivitet, søvntrang, sløvhed og bevidstløshed.

LedelseBehandling

I tilfælde af overdosering bør der anvendes symptomatisk behandling. Der findes ingen specifik

modgift mod forgiftning eller overdosering. Der bør anvendes passende standardprocedurer for at

fjerne det aktive stof, f.eks. ventrikeltømning, medicinsk kul (afbrydelse af potentiel enterohepatisk

recirkulation), surgøring af urinen og forceret diurese.

Hvis der er tegn og symptomer på generel overstimulering af centralnervesystemet (CNS), skal det

overvejes at give omhyggelig symptomatisk, klinisk behandling.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Psykoanaleptika; andet antidemenspræparat, ATC-kode:

N06DX01.

Ved neurodegenerativ demens er der meget der tyder på, at malfunktion af den glutamaterge

neurotransmission, i særdeleshed ved NMDA-receptorer, både medvirker til, at symptomerne kommer

til udtryk, og at sygdommen forværres.

Memantin er en ikke-kompetitiv, spændingsafhængig NMDA-receptorantagonist med moderat

affinitet. Det modulerer virkningen af patologisk forhøjede toniske niveauer af glutamat, der kan

medføre neuronal dysfunktion.

Kliniske studier

I en pivotal monoterapiundersøgelse med en patientpopulation, der led af moderat til svær Alzheimers

sygdom (med en samlet Mini mental state examination (MMSE)-score ved baseline på 3 – 14), indgik

i alt 252 ambulante patienter. Undersøgelsen viste gavnlig effekt af memantinbehandlingen

sammenlignet med placebo over en behandlingsperiode på 6 måneder (”observed cases analysis” for

Clinician's interview based impression of change (CIBIC-plus): p=0,025; Alzheimer´s disease

cooperative study – activities of daily living (ADCS-ADLsev): p=0,003; SIB: p=0,002).

I en pivotal monoterapiundersøgelse med memantin til behandling af mild til moderat Alzheimers

sygdom (med en samlet MMSE-score ved baseline på 10 – 22) indgik 403 patienter. Hos patienterne

behandlet med memantin sås en statistisk signifikant bedre effekt end hos patienterne behandlet med

placebo på de primære effektmål:

Alzheimer´s disease assessment scale (

ADAS-cog) (p=0,003) og

CIBIC-plus (p=0,004) i uge 24 (

Last observation carried forward (

LOCF)). I en anden

monoterapiundersøgelse med mild til moderat Alzheimers sygdom blev i alt 470 patienter

randomiseret (samlet MMSE-score ved baseline 11 – 23). I den prospektivt definerede primære

analyse opnåedes der ikke statistisk signifikans på det primære effektmål i uge 24.

En metaanalyse af patienter med moderat til svær Alzheimers sygdom (med en samlet MMSE-score <

20) fra de seks fase III, placebokontrollerede undersøgelser af 6 måneders varighed (inkl.

monoterapiundersøgelser og undersøgelser med patienter behandlet med fastdosis

acetylkolinesterasehæmmere) viste, at memantin havde en statistisk signifikant effekt på de kognitive,

globale og funktionelle domæner. Når patienterne havde fået konstateret en samtidig forværring i alle

tre domæner, viste resultaterne en statistisk signifikant effekt af memantin hvad angår forebyggelse af

forværring, eftersom dobbelt så mange placebobehandlede patienter som memantinbehandlede

patienter frembød forværring i alle tre domæner (21% vs. 11%, p<0,0001).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Memantin har en absolut biotilgængelighed på ca. 100%. t

er mellem 3 og 8 timer. Der er ikke

noget der tyder på, at føde påvirker absorptionen af memantin.

Distribution

Daglige doser på 20 mg giver steady-state-plasmakoncentrationer for memantin på mellem 70 og

150 ng/ml (0,5 - 1 µmol) med store interindividuelle variationer. Ved indgivelse af daglige doser på 5

til 30 mg udregnedes en gennemsnitlig (cerebrospinalvæske) CSF/serumværdi på 0,52.

Distributionsvolumen er ca. 10 l/kg. Omkring 45% af memantin bindes til plasmaproteiner.

Biotransformation

Hos mennesket er ca. 80% af det cirkulerende memantin-relaterede materiale til stede som

modersubstans. Humane hovedmetabolitter er N-3,5-dimethyl-gludantan, den isomeriske blanding af

4- og 6-hydroxy-memantin og 1-nitroso-3,5-dimethyl-adamantan. Ingen af disse metabolitter udviser

NMDA-antagonistisk aktivitet.

In vitro

er der ikke fundet nogen cytokrom P450-metabolisme.

I et studie med peroral indgivelse af

C-memantin blev gennemsnitligt 84% af dosis udskilt inden for

20 dage, mere end 99% blev udskilt via nyrerne.

Elimination

Memantin har en monoeksponentiel elimination med en terminal t

på 60 til 100 timer. Hos frivillige

forsøgspersoner med normal nyrefunktion er den totale clearance (Cl

) 170 ml/min/1,73 m

, og en del

af den totale renale clearance opnås ved tubulær sekretion.

Omsætningen i nyrerne involverer også tubulær reabsorption, der sandsynligvis medieres af katione

transportproteiner. Den renale eliminationsrate for memantin kan, under alkaliske urinforhold,

reduceres med en faktor på 7 til 9 (se under punkt 4.4). Alkalisering af urin kan skyldes drastiske

ændringer i kosten, f.eks. fra en kødholdig til en vegetarisk kost eller fra en kraftig indtagelse af

alkaliserende buffere.

Dosislinearitet

Studier hos frivillige forsøgspersoner har vist en lineær farmakokinetik i doser mellem 10 og 40 mg.

Farmakokinetiske/farmakodynamiske forhold

Ved en dosis af memantin på 20 mg pr. dag svarer CSF-niveauerne til k

-værdien

= hæmningsfaktor) for memantin, som er 0,5 µmol i den humane frontale cortex.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

I kortidsstudier på rotter har memantin ligesom andre NMDA-antagonister kun induceret neuronal

vakuolisering og nekrose (Olney-læsioner) efter doser, der medfører meget høje maksimale

serumkoncentrationer. Ataksi og andre prækliniske tegn er indtruffet før vakuolisering og nekrose. Da

virkningerne hverken er blevet observeret i langtidsstudier hos gnavere eller hos ikke-gnavere, er den

kliniske relevans af disse observationer ukendt.

I toksicitetsstudier med gentagen dosis var der modstridende observationer af okulære forandringer

hos gnavere og hunde, men ikke hos aber. Specifikke oftalmoskopiske undersøgelser i kliniske studier

med memantin afslørede ingen okulare forandringer.

Fosfolipidose i pulmonale makrofager på grund af akkumulation af memantin i lysosomer blev

observeret hos gnavere. Denne virkning kendes fra andre aktive stoffer med kationiske amfifile

egenskaber. Der er en mulig sammenhæng mellem denne akkumulation og den vakuolisation, der

observeredes i lunger. Denne virkning blev kun observeret ved høje doser hos gnavere. Den kliniske

relevans af disse observationer er ukendt.

Der er ikke observeret nogen genotoksicitet efter afprøvning af memantin ved standardundersøgelser.

Der var ingen tegn på karcinogenicitet i livstidsstudier på rotter og mus. Memantin var ikke teratogent

hos rotter og kaniner, selv ved maternale toksiske doser, og der blev ikke noteret nogen bivirkninger

af memantin i forbindelse med fertilitet. Hos rotter noteredes en føtal vækstreduktion ved

eksponeringsniveauer, der var identiske med eller lidt højere end ved human eksponering.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Tabletkerne

Mikrokrystallinsk cellulose

Croscarmellosenatrium

Kolloid vandfri silica

Magnesiumstearat

Tabletovertræk

Polyvinylalkohol

Macrogol 3350

Titandioxid (E 171)

Talcum

Gul jernoxid (E 172)

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

4 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Aluminium/PVC/PVDC-blisterkort i æsker, som indeholder 28, 30, 42, 50, 56, 60, 98, 100 og 112

filmovertrukne tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Pharmathen S.A.

6, Dervenakion str.

15351 Pallini, Attiki

Grækenland

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMRE

EU/1/13/826 /001

EU/1/13/826 /002

EU/1/13/826 /003

EU/1/13/826 /004

EU/1/13/826 /005

EU/1/13/826 /006

EU/1/13/826 /012

EU/1/13/826 /013

EU/1/13/826 /014

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 22 April 2013

Dato for seneste fornyelse:

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere information om dette lægemiddel er tilgængelig på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Memantine LEK 20 mg filmovertrukne tabletter.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver tablet indeholder 20 mg memantinhydrochlorid svarende til 16,62 mg memantin.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukket tablet.

Svagt røde oval, filmovertrukket tablet med delekærv på den ene side.

Delekærven er ikke at kunne brække tabletten.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Behandling af voksne patienter med moderat til svær Alzheimers sygdom.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Behandlingen bør iværksættes og overvåges af en læge med erfaring i diagnosticering og behandling

af Alzheimers demens. Behandlingen bør kun påbegyndes, hvis patienten har en omsorgsperson til

rådighed, som er villig til regelmæssigt at overvåge patientens lægemiddelindtagelse. Diagnosen skal

stilles i henhold til gældende retningslinjer. Tolerance og dosering af memantin bør regelmæssigt

vurderes, helst senest tre måneder efter behandlingsstart. Herefter bør den behandlingsmæssige fordel

af memantin og patientens tolerabilitet regelmæssigt vurderes i henhold til gældende kliniske

retningslinjer. Vedligeholdelsesbehandling kan fortsætte, så længe der er terapeutiske fordele, og

patienten kan tåle memantinbehandlingen. Seponering bør overvejes, når der ikke længere er tegn på

terapeutisk effekt, eller hvis patienten ikke kan tåle behandlingen.

Dosering

Voksne

Dosistilpasning:

Den anbefalede startdosis er 5 mg dagligt, som gradvist forøges, som nedenfor angivet, over de første

4 ugers behandling, for at opnå den anbefalede vedligeholdelsesdosis:

1. uge (dag 1-7):

Patienten bør indtage en filmovertrukken 5 mg-tablet dagligt i 7 dage.

2. uge (dag 8-14):

Patienten bør indtage en filmovertrukken 10 mg-tablet dagligt i 7 dage.

3. uge (dag 15-21):

Patienten bør indtage en filmovertrukken 15 mg-tablet dagligt i 7 dage.

Fra 4. uge (dag 22-28):

Patienten bør indtage en filmovertrukken 20 mg-tablet dagligt i 7 dage.

Den maksimale daglige dosis er 20 mg pr. dag.

Vedligeholdelsesdosis:

Den anbefalede vedligeholdelsesdosis er 20 mg dagligt.

Særlige patientgrupper

Ældre

På baggrund af de kliniske studier er den anbefalede dosis til patienter over 65 år 20 mg pr. dag

(20 mg en gang dagligt), som beskrevet ovenfor.

Nedsat nyrefunktion

Hos patienter med let nedsat nyrefunktion (kreatinin-clearance 50-80 ml/min) er dosisjustering ikke

påkrævet. Hos patienter med moderat nedsat nyrefunktion (kreatinin-clearance 30-49 ml/min) er

daglig dosis 10 mg pr. dag. Hvis 10 mg pr. dag er veltolereret efter mindst 7 dages behandling, kan

dosis øges op til 20 mg pr. dag efter det almindelige dosistitreringsskema. Hos patienter med svært

nedsat nyrefunktion (kreatinin-clearance 5-29 ml/min) er daglig dosis 10 mg pr. dag.

Nedsat leverfunktion

Hos patienter med let eller moderat nedsat leverfunktion (Child-Pugh Klasse A og Child-Pugh Klasse

B) er dosisjustering ikke nødvendig. Der foreligger ikke tilgængelige data om brug af memantin hos

patienter med svært nedsat leverfunktion. Administration af Memantine LEK til patienter med svært

nedsat leverfunktion kan ikke anbefalese.

Pædiatrisk population

Memantine LEK bør ikke anvendes til børn under 18 år pga. manglende dokumentation for sikkerhed

og virkning.

Administration

Memantine LEK er til oral brug.

Memantine LEK skal tages én gang dagligt på samme tidspunkt hver dag. Tabletterne kan indtages

uafhængigt af måltider.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Forsigtighed anbefales hos patienter, som lider af epilepsi, som tidligere har haft kramper, eller som er

disponeret for epilepsi.

Samtidig brug af N-metyl-D-aspartat(NMDA)-antagonister såsom amantadin, ketamin eller

dextromethorfan bør undgås. Disse aktive substancer påvirker det samme receptorsystem som

memantin, og derfor kan bivirkninger (hovedsageligt relaterede til centralnervesystemet (CNS))

indtræffe hyppigere og være mere udtalte (se også under punkt 4.5).

Visse faktorer, der kan forhøje urin-pH (se under punkt 5.2), kan nødvendiggøre omhyggelig

monitorering af patienten. Disse faktorer omfatter drastiske ændringer i kosten, f.eks. fra en kødholdig

til en vegetarisk kost, eller fra en kraftig indtagelse af alkaliserende buffere. Urin-pH kan også

forhøjes ved tilstande med renal tubulær acidose (RTA) eller alvorlige urinvejsinfektioner med

Proteus bacteria

I de fleste kliniske forsøg blev patienter med nyligt myokardieinfarkt, ubehandlet hjerteinsufficiens

(NYHA klasse III-IV) eller ukontrolleret hypertension ekskluderet. Som et resultat heraf er der kun en

begrænset mængde data til rådighed, og patienter med disse tilstande skal overvåges nøje.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

På grund af den farmakologiske effekt af og virkningsmekanismen for memantin kan følgende

interaktioner forekomme:

Virkemåden antyder, at effekten af L-dopa, dopaminerge agonister og antikolinergika kan

forstærkes ved samtidig behandling med NMDA-antagonister såsom memantin. Effekten af

barbiturater og neuroleptika kan blive reduceret. Samtidig administration af memantin og

antispastika, dantrolen eller baklofen, kan modificere disses virkninger, og en dosisjustering

kan være nødvendig.

Samtidig brug af memantin og amantadin skal undgås på grund af risikoen for farmakotoksisk

psykose. Begge aktive substancer er kemisk beslægtede NMDA-antagonister. Det samme kan

gøre sig gældende for ketamin og dextromethorfan (se også under punkt 4.4). Der findes en

publiceret kasuistik, der også viser en mulig risiko ved kombination af memantin og fenytoin.

Andre aktive stoffer såsom cimetidin, ranitidin, procainamid, quinidin, quinin og nikotin, der

bruger samme renale kationiske transportsystem som amantadin, kan muligvis også have

interaktion med memantin, hvilket kan medføre en risiko for forhøjede plasmaniveauer.

Der er mulighed for en reduktion i serumkoncentrationen af hydrochlorothiazid (HCT), når

memantin administreres sammen med HCT eller sammen med kombinationspræparater med

HCT.

Efter markedsføringen er der rapporteret enkeltstående tilfælde af stigninger i international

normalized ratio (INR) hos patienter i samtidig behandling med warfarin. Selvom der ikke er

påvist nogen årsagssammenhæng, tilrådes nøje overvågning af protrombintid eller INR hos

patienter i samtidig behandling med orale antikoagulantia.

Der sås ingen relevante interaktioner mellem de aktive stoffer i memantin og glyburid/metformin

henholdsvist donepezil i enkeltdosis farmakokinetiske (PK)-studier hos yngre, raske forsøgspersoner.

Der sås ingen relevant virkning af memantin på galantamins farmakokinetik i en klinisk undersøgelse

med yngre, raske frivillige forsøgspersoner.

Memantin hæmmede ikke CYP 1A2, 2A6, 2C9, 2D6, 2E1, 3A, flavin indeholdende monoxygenase,

epoxid hydrolase eller sulfatering

in vitro

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der er ingen eller begrænset mængde data fra brugen af memantin hos gravide kvinder. Dyrestudier

antyder en potentiel mulighed for intrauterin væksthæmning ved eksponeringsniveauer, der er

identiske med eller lidt højere end human eksponering (se under punkt 5.3). Den potentielle risiko for

mennesker kendes ikke. Memantin må ikke anvendes under graviditet, medmindre det er tvingende

nødvendigt.

Amning

Det vides ikke, om memantin udskilles i human modermælk, men i betragtning af stoffets lipofilicitet

forventes dette at være tilfældet. Kvinder, der tager memantin, bør ikke amme.

Fertilitet

Ingen bivirkninger af memantin blev noteret i forbindelse medmænds og kvinders fertilitet.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Moderat til svær Alzheimers sygdom nedsætter normalt evnen til at føre et motorkøretøj eller betjene

maskiner. Derudover har Memantine LEK mindre til moderat indflydelse på evnen til at føre

motorkøretøj eller betjene en maskine, hvorfor ambulante patienter skal gøres opmærksom på at være

særligt forsigtige.

4.8

Bivirkninger

Oversigt over sikkerhedsprofilen

I kliniske forsøg med 1.784 patienter i behandling med memantin for mild til svær demens og med

1.595 patienter i placebobehandling adskilte den generelle incidensrate for bivirkninger med

memantin sig ikke fra placebobehandlingen, og bivirkningerne var som regel milde til moderate. De

bivirkninger, der forekom oftest og med en højere incidens i memantin-gruppen end i placebogruppen,

var svimmelhed (hhv. 6,3% vs. 5,6%), hovedpine (5,2% vs. 3,9%), forstoppelse (4,6% vs. 2,6%),

sløvhed (søvntrang) (3,4% vs. 2,2%) og hypertension (4,1% vs. 2,8%).

Tabuleret liste over bivirkninger

Følgende bivirkninger i nedenstående tabel er indrapporteret i forbindelse med kliniske forsøg med

memantin og efter markedsføring.

Bivirkningerne er opdelt efter organklassesystem med følgende betegnelser: Meget almindelig

1/10), almindelig (

1/100 til <1/10), ikke almindelig (

1/1.000 til <1/100), sjælden (

1/10.000 til

<1/1.000), meget sjælden (<1/10.000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Inden for hver enkelt frekvensgruppe er bivirkningerne opstillet efter, hvor alvorlige de er. De

alvorligste bivirkninger er anført først.

Systemorganklasse

Frekvens

Bivirkning

Infektioner og parasitære sygdomme

Ikke almindelig

Svampeinfektioner

Immunsystemet

Almindelig

Lægemiddelhypersensitivitet

Psykiske forstyrrelser

Almindelig

Sløvhed (søvntrang)

Ikke almindelig

Forvirring

Ikke almindelig

Hallucinationer

Ikke kendt

Psykotiske reaktioner

Nervesystemet

Almindelig

Svimmelhed

Almindelig

Balanceforstyrrelser

Ikke almindelig

Unormal gang

Meget sjælden

Krampeanfald

Hjerte

Ikke almindelig

Hjertesvigt

Vaskulære sygdomme

Almindelig

Hypertension

Ikke almindelig

Venetrombose/

tromboembolisme (blodpropper)

Luftveje, thorax og mediastinum

Almindelig

Dyspnø

Mave-tarm-kanalen

Almindelig

Forstoppelse

Ikke almindelig

Opkastning

Ikke kendt

Betændelse i bugspytkirtlen

Lever og galdeveje

Almindelig

Forhøjet leverfunktionstest

Ikke kendt

Hepatitis

Almene symptomer og reaktioner på

administrationsstedet

Almindelig

Hovedpine

Ikke almindelig

Træthed

Hallucinationer er hovedsageligt observeret hos patienter med svær Alzheimers sygdom.

Enkeltstående tilfælde rapporteret efter markedsføringen.

Alzheimers sygdom er blevet sat i forbindelse med depression, selvmordsforestilling og selvmord.

Efter markedsføringen er disse reaktioner rapporteret hos patienter i behandling med memantin.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem, anført i bilag V.

4.9

Overdosering

Der er kun begrænset erfaring med overdosering fra kliniske studier og efter markedsføring.

Symptomer

Relativt store overdoseringer (hhv. 200 mg og 105 mg/dag i 3 dage) har været forbundet med

symptomer på enten træthed, svaghed og/eller diarré eller ingen symptomer. I tilfælde af overdosering

med doser under 140 mg eller ukendt dosis har patienterne haft symptomer fra centralnervesystemet

(forvirring, døsighed, sløvhed (søvntrang), svimmelhed, agitation, aggression, hallucinationer og

gangforstyrrelser) og/eller fra mave-tarmkanalen (opkastning og diarré).

I det alvorligste tilfælde af overdosering overlevede patienten en oral indtagelse af i alt 2.000 mg

memantin med virkninger på centralnervesystemet (koma i 10 dage og senere diplopi og agitation).

Patienten fik symptomatisk behandling og plasmaferese. Patienten kom sig uden varige følgetilstande.

I et andet tilfælde med stor overdosis overlevede patienten også og kom sig. Patienten havde fået 400

mg memantin peroralt. Patienten havde symptomer fra centralnervesystemet såsom rastløshed,

psykose, visuelle hallucinationer, pro-konvulsiv aktivitet, søvntrang, sløvhed og bevidstløshed.

Behandling

I tilfælde af overdosering bør der anvendes symptomatisk behandling. Der findes ingen specifik

modgift mod forgiftning eller overdosering. Der bør anvendes passende standardprocedurer for at

fjerne det aktive stof, f.eks. ventrikeltømning, medicinsk kul (afbrydelse af potentiel enterohepatisk

recirkulation), surgøring af urinen og forceret diurese.

Hvis der er tegn og symptomer på generel overstimulering af centralnervesystemet (CNS), skal det

overvejes at give omhyggelig symptomatisk, klinisk behandling.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Psykoanaleptika; andet antidemenspræparat, ATC-kode:

N06DX01.

Ved neurodegenerativ demens er der meget der tyder på, at malfunktion af den glutamaterge

neurotransmission, i særdeleshed ved NMDA-receptorer, både medvirker til, at symptomerne kommer

til udtryk, og at sygdommen forværres.

Memantin er en ikke-kompetitiv, spændingsafhængig NMDA-receptorantagonist med moderat

affinitet. Det modulerer virkningen af patologisk forhøjede toniske niveauer af glutamat, der kan

medføre neuronal dysfunktion.

Kliniske studier

I en pivotal monoterapiundersøgelse med en patientpopulation, der led af moderat til svær Alzheimers

sygdom (med en samlet Mini mental state examination (MMSE)-score ved baseline på 3 – 14), indgik

i alt 252 ambulante patienter. Undersøgelsen viste en gavnlig effekt af memantinbehandlingen

sammenlignet med placebo over en behandlingsperiode på 6 måneder (”observed cases analysis” for

Clinician's interview based impression of change (CIBIC-plus): p=0,025; Alzheimer´s disease

cooperative study – activities of daily living (ADCS-ADLsev): p=0,003; SIB: p=0,002).

I en pivotal monoterapiundersøgelse med memantin til behandling af mild til moderat Alzheimers

sygdom (med en samlet MMSE-score ved baseline på 10 – 22) indgik 403 patienter. Hos patienterne

behandlet med memantin sås en statistisk signifikant bedre effekt end hos patienterne behandlet med

placebo på de primære effektmål:

Alzheimer´s disease assessment scale (

ADAS-cog) (p=0,003) og

CIBIC-plus (p=0,004) i uge 24 (

Last observation carried forward (

LOCF)). I en anden

monoterapiundersøgelse med mild til moderat Alzheimers sygdom blev i alt 470 patienter

randomiseret (samlet MMSE-score ved baseline 11 – 23). I den prospektivt definerede primære

analyse opnåedes der ikke statistisk signifikans på det primære effektmål i uge 24.

En metaanalyse af patienter med moderat til svær Alzheimers sygdom (med en samlet MMSE-score <

20) fra de seks fase III, placebokontrollerede undersøgelser af 6 måneders varighed (inkl.

monoterapiundersøgelser og undersøgelser med patienter behandlet med fastdosis

acetylkolinesterasehæmmere) viste, at memantin havde en statistisk signifikant effekt på de kognitive,

globale og funktionelle domæner. Når patienterne havde fået konstateret en samtidig forværring i alle

tre domæner, viste resultaterne en statistisk signifikant effekt af memantin hvad angår forebyggelse af

forværring, eftersom dobbelt så mange placebobehandlede patienter som memantinbehandlede

patienter frembød forværring i alle tre domæner (21% vs. 11%, p<0,0001).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Memantin har en absolut biotilgængelighed på ca. 100%. t

er mellem 3 og 8 timer. Der er ikke

noget der tyder på, at føde påvirker absorptionen af memantin.

Distribution

Daglige doser på 20 mg giver steady-state-plasmakoncentrationer for memantin på mellem 70 og

150 ng/ml (0,5 - 1 µmol) med store interindividuelle variationer. Ved indgivelse af daglige doser på 5

til 30 mg udregnedes en gennemsnitlig (cerebrospinalvæske) CSF/serumværdi på 0,52.

Distributionsvolumen er ca. 10 l/kg. Omkring 45% af memantin bindes til plasmaproteiner.

Biotransformation

Hos mennesket er ca. 80% af det cirkulerende memantin-relaterede materiale til stede som

modersubstans. Humane hovedmetabolitter er N-3,5-dimethyl-gludantan, den isomeriske blanding af

4- og 6-hydroxy-memantin og 1-nitroso-3,5-dimethyl-adamantan. Ingen af disse metabolitter udviser

NMDA-antagonistisk aktivitet.

In vitro

er der ikke fundet nogen cytokrom P450-metabolisme.

I et studie med peroral indgivelse af

C-memantin blev gennemsnitligt 84% af dosis udskilt inden for

20 dage, mere end 99% blev udskilt via nyrerne.

Elimination

Memantin har en monoeksponentiel elimination med en terminal t

på 60 til 100 timer. Hos frivillige

forsøgspersoner med normal nyrefunktion er den totale clearance (Cl

) 170 ml/min/1,73 m

, og en del

af den totale renale clearance opnås ved tubulær sekretion.

Omsætningen i nyrerne involverer også tubulær reabsorption, der sandsynligvis medieres af katione

transportproteiner. Den renale eliminationsrate for memantin kan, under alkaliske urinforhold,

reduceres med en faktor på 7 til 9 (se under punkt 4.4). Alkalisering af urin kan skyldes drastiske

ændringer i kosten, f.eks. fra en kødholdig til en vegetarisk kost eller fra en kraftig indtagelse af

alkaliserende buffere.

Dosislinearitet

Studier hos frivillige forsøgspersoner har vist en lineær farmakokinetik i doser mellem 10 og 40 mg.

Farmakokinetiske/farmakodynamiske forhold

Ved en dosis af memantin på 20 mg pr. dag svarer CSF-niveauerne til k

-værdien

= hæmningsfaktor) for memantin, som er 0,5 µmol i den humane frontale cortex.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

I kortidsstudier på rotter har memantin ligesom andre NMDA-antagonister kun induceret neuronal

vakuolisering og nekrose (Olney-læsioner) efter doser, der medfører meget høje maksimale

serumkoncentrationer. Ataksi og andre prækliniske tegn er indtruffet før vakuolisering og nekrose. Da

virkningerne hverken er blevet observeret i langtidsstudier hos gnavere eller hos ikke-gnavere, er den

kliniske relevans af disse observationer ukendt.

I toksicitetsstudier med gentagen dosis var der modstridende observationer af okulære forandringer

hos gnavere og hunde, men ikke hos aber. Specifikke oftalmoskopiske undersøgelser i kliniske studier

med memantin afslørede ingen okulare forandringer.

Fosfolipidose i pulmonale makrofager på grund af akkumulation af memantin i lysosomer blev

observeret hos gnavere. Denne virkning kendes fra andre aktive stoffer med kationiske amfifile

egenskaber. Der er en mulig sammenhæng mellem denne akkumulation og den vakuolisation, der

observeredes i lunger. Denne virkning blev kun observeret ved høje doser hos gnavere. Den kliniske

relevans af disse observationer er ukendt.

Der er ikke observeret nogen genotoksicitet efter afprøvning af memantin ved standardundersøgelser.

Der var ingen tegn på karcinogenicitet i livstidsstudier på rotter og mus. Memantin var ikke teratogent

hos rotter og kaniner, selv ved maternale toksiske doser, og der blev ikke noteret nogen bivirkninger

af memantin i forbindelse med fertilitet. Hos rotter noteredes en føtal vækstreduktion ved

eksponeringsniveauer, der var identiske med eller lidt højere end ved human eksponering.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Tabletkerne

Mikrokrystallinsk cellulose

Croscarmellosenatrium

Kolloid vandfri silica

Magnesiumstearat

Tabletovertræk

Polyvinylalkohol

Macrogol 3350

Titandioxid (E 171)

Talcum

Gul jernoxid (E 172)

Rød jernoxid (E 172)

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

4 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Aluminium/PVC/PVDC-blisterkort i æsker, som indeholder 28, 30, 42, 56, 98 og 100 filmovertrukne

tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Pharmathen S.A.

6, Dervenakion str.

15351 Pallini, Attiki

Grækenland

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMRE

EU/1/13/826 /007

EU/1/13/826 /008

EU/1/13/826 /009

EU/1/13/826 /010

EU/1/13/826 /011

EU/1/13/826 /015

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 22 April 2013

Dato for seneste fornyelse:

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere information om dette lægemiddel er tilgængelig på Det europæiske lægemiddelagenturs

(EMAs) hjemmeside http://www.ema.europa.eu

EMA/136423/2013

EMEA/H/C/002630

EPAR - Sammendrag for offentligheden

Memantine LEK

memantin

Dette er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Memantine LEK.

Det forklarer, hvordan agenturet vurderede lægemidlet for at kunne anbefale udstedelse af en

markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er ikke en praktisk

vejledning i, hvordan Memantine LEK bør anvendes.

Hvis du ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Memantine LEK, kan du læse indlægssedlen eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Hvad er Memantine LEK, og hvad anvendes det til?

Memantine LEK er et lægemiddel til behandling af patienter med moderat til svær Alzheimers sygdom,

dvs. en type demens (en hjernesygdom), der gradvis påvirker hukommelse, intellektuelle evner og

adfærd. Det indeholder det aktive stof memantin.

Memantine LEK er et "generisk lægemiddel". Det betyder, at Memantine LEK er identisk med et

"referencelægemiddel", der allerede er godkendt i Den Europæiske Union (EU), og som hedder Ebixa.

Der kan indhentes yderligere oplysninger om generiske lægemidler i dokumentet med spørgsmål og

svar her

Hvordan anvendes Memantine LEK?

Memantine LEK fås som tabletter (10 mg og 20 mg) og udleveres kun efter recept.

Behandling bør kun indledes og overvåges af en læge med erfaring i diagnosticering og behandling af

Alzheimers sygdom. Behandlingen bør kun iværksættes, hvis en omsorgsgivende person regelmæssigt

overvåger patientens indtagelse af Memantine LEK.

Memantine LEK bør gives én gang dagligt på samme tidspunkt hver dag. For at undgå bivirkninger

øges dosis af Memantine LEK gradvist i løbet af de tre første uger af behandlingen: I den første uge er

dosis 5 mg, i den anden uge er den 10 mg, og i den tredje uge er den 15 mg. Fra uge fire og fremover

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2013. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

er den anbefalede vedligeholdelsesdosis 20 mg én gang dagligt. Tolerance og dosis bør vurderes inden

for 3 måneder efter behandlingens start, og herefter bør fordelene ved at fortsætte behandlingen med

Memantine LEK regelmæssigt genvurderes. Ved moderat eller svær nyresygdom kan det være

nødvendigt med en lavere dosis.

Yderligere oplysninger fremgår af indlægssedlen.

Hvordan virker Memantine LEK?

Det aktive stof i Memantine LEK, memantin, er et lægemiddel mod demens. Årsagen til Alzheimers

sygdom er ukendt, men den hukommelsessvækkelse, sygdommen medfører, menes at skyldes

forstyrrelse af signaler i hjernen.

Memantin virker ved at blokere en bestemt type receptorer kaldet NMDA-receptorer, som signalstoffet

glutamat normalt binder sig til. Neurotransmittere er kemiske stoffer i nervesystemet, der gør det

muligt for nerveceller at kommunikere med hinanden. Den hukommelsessvækkelse, der ses ved

Alzheimers sygdom, er blevet sat i forbindelse med ændringer i signaloverførslen via glutamat i

hjernen. Desuden kan overstimulering af NMDA-receptorerne medføre cellebeskadigelse eller -død.

Memantin forbedrer signaloverførslen i hjernen ved at blokere NMDA-receptorerne, så symptomerne på

Alzheimers sygdom mindskes.

Hvordan er Memantine LEK blevet undersøgt?

Da Memantine LEK er et generisk lægemiddel, har patientundersøgelserne været begrænset til at

påvise, at det er bioækvivalent med referencelægemidlet Axura. To lægemidler er bioækvivalente, når

de danner samme mængder af det aktive stof i kroppen.

Hvilke fordele og risici er der forbundet med Memantine LEK?

Da Memantine LEK er et generisk lægemiddel, som er bioækvivalent med referencelægemidlet, anses

benefit/risk-forholdet for at være det samme som for referencelægemidlet.

Hvorfor er Memantine LEK blevet godkendt?

Agenturets Udvalg for Lægemidler til Mennesker (CHMP) konkluderede, at det i overensstemmelse med

EU’s krav er blevet påvist, at Memantine LEK er af sammenlignelig kvalitet og er bioækvivalent med

Axura. Det var derfor CHMP's opfattelse, at fordelene opvejer de identificerede risici som for Axura.

Udvalget anbefalede, at Memantine LEK godkendes til anvendelse i EU.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Memantine LEK?

Der er anført sikkerhedsoplysninger i produktresuméet og indlægssedlen for Memantine LEK, herunder

passende forholdsregler, som patienter og sundhedspersonale bør følge.

Andre oplysninger om Memantine LEK

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Memantine LEK den 22. april 2013.

Den fuldstændige EPAR for Memantine LEK findes på agenturets websted under: ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. Hvis du ønsker yderligere

Memantine LEK

EMA/136423/2013

Side 2/3

oplysninger om behandling med Memantine LEK, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne

EPAR) eller kontakte din læge eller dit apotek.

Den fuldstændige EPAR for referencelægemidlet findes også på agenturets websted.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 04-2013.

Memantine LEK

EMA/136423/2013

Side 3/3

Andre produkter

search_alerts

share_this_information