Meloxoral

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

29-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

29-01-2020

Aktiv bestanddel:
meloxicam
Tilgængelig fra:
LE VET B.V.
ATC-kode:
QM01AC06
INN (International Name):
meloxicam
Terapeutisk gruppe:
Hunde, Katte
Terapeutisk område:
Musculo-skeletal system, Anti-inflammatory and anti-rheumatic products, non-steroids
Terapeutiske indikationer:
CatsAlleviation af betændelse og smerter i kroniske muskuloskeletale lidelser. DogsAlleviation af betændelse og smerter i både akutte og kroniske muskuloskeletale lidelser.
Produkt oversigt:
Revision: 7
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/V/C/000151
Autorisation dato:
2010-11-19
EMEA kode:
EMEA/V/C/000151

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

29-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

29-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

29-11-2010

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

29-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

29-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

29-11-2010

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

29-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

29-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

29-11-2010

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

29-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

29-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

29-11-2010

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

29-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

29-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

29-11-2010

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

29-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

29-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

29-11-2010

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

29-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

29-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

29-11-2010

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

29-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

29-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

29-11-2010

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

29-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

29-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

29-11-2010

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

29-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

29-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

29-11-2010

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

29-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

29-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

29-11-2010

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

29-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

29-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

29-11-2010

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

29-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

29-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

29-11-2010

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

29-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

29-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

29-11-2010

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

29-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

29-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

29-11-2010

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

29-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

29-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

29-11-2010

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

29-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

29-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

29-11-2010

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

29-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

29-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

29-11-2010

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

29-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

29-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

29-11-2010

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

29-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

29-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

29-11-2010

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

29-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

29-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

29-11-2010

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

29-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

29-01-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

29-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

29-01-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

29-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

29-01-2020

Læs hele dokumentet

B. INDLÆGSSEDDEL

INDLÆGSSEDDEL:

Meloxoral 1,5 mg/ml oral suspension til hunde

1.

NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

SAMT PÅ DEN INDEHAVER AF VIRKSOMHEDSGODKENDELSE, SOM ER

ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS FORSKELLIG HERFRA

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Le Vet B.V.

Wilgenweg 7

3421 TV Oudewater

HOLLAND

Fremstiller ansvarlig for batchfrigivelse:

Produlab Pharma B.V.

Forellenweg 16

4941 SJ Raamsdonksveer

HOLLAND

2.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Meloxoral 1,5 mg/ml oral suspension til hunde

Meloxicam

3.

ANGIVELSE AF DE AKTIVE STOFFER OG ANDRE INDHOLDSSTOFFER

En ml indeholder:

Meloxicam

1,5 mg.

Gul/grøn suspension.

4.

INDIKATIONER

Lindring af betændelse og smerter ved såvel akutte som kroniske lidelser i bevægeapparatet hos hunde.

5.

KONTRAINDIKATIONER

Må ikke bruges til hunde med gastro-intestinale lidelser som f.eks. irritation og tegn på blødning,

svækket lever-, hjerte- eller nyrefunktion og hæmoragiske lidelser.

Må ikke bruges i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive stof, eller et eller flere af hjælpestofferne.

Må ikke bruges til hunde under 6 uger.

6.

BIVIRKNINGER

Typiske bivirkninger fra non-steroide antiinflammatoriske lægemidler (NSAID-præparater) så som

appetitløshed, opkastning, diarré, fækal okkult blødning, apati og nyresvigt er af og til set. I meget

sjældne tilfælde er der blevet rapporteret hæmoragisk diarré, hæmatemese, mave-tarm-sår og forhøjede

leverenzymer. Disse bivirkninger ses sædvanligvis inden for den første behandlingsuge og er i de fleste

tilfælde forbigående og forsvinder ved behandlingens ophør. I meget sjældne tilfælde kan de være

alvorlige eller fatale.

Hvis det opstår bivirkninger skal behandlingen seponeres, og der skal søges rådgivning fra en dyrlæge.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (mere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (mere end 1, men mindre end 10 dyr i 100 behandlede dyr)

- Ualmindelige (mere end 1, men mindre end 10 dyr i 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (mere end 1, men mindre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (mindre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

Hvis De bemærker alvorlige bivirkninger eller andre bivirkninger, som ikke er omtalt i denne

indlægsseddel, bedes De kontakte Deres dyrlæge.

7.

DYREARTER

Hunde

8.

DOSERING FOR HVER DYREART, ANVENDELSESMÅDE OG

INDGIVELSESVEJ(E)

Oral anvendelse.

Skal indgives oralt enten opblandet i foder eller direkte i munden.

Dosering

Indledende behandling er en enkelt dosis på 0,2 mg meloxicam/kg legemsvægt den første dag.

Behandlingen fortsættes én gang dagligt med peroral administration (24 timers interval) af en

vedligeholdelsesdosis på 0,1 mg meloxicam/kg legemsvægt.

Ved længerevarende behandling, når klinisk reaktion er observeret (efter ≥ 4 dage), kan dosis af

Meloxoral tilpasses til den laveste, effektive, individuelle dosis, idet der tages hensyn til, at graden af

smerte og inflammation, som er forbundet med kroniske lidelser i bevægeapparatet, kan variere over tid.

En klinisk reaktion ses normalt inden for 3 - 4 dage. Behandlingen bør afbrydes senest efter 10 dage,

hvis der ikke ses klinisk bedring.

9.

OPLYSNINGER OM KORREKT ANVENDELSE

Omrystes godt før brug.

Suspensionen kan gives ved hjælp af den vedlagte Meloxoral-doseringssprøjte.

Sprøjten passer til flaskens dråbeanordning og er forsynet med en skala for kg-legemsvægt, som svarer

til vedligeholdelsesdosis. Når behandlingen påbegyndes, skal der den første dag gives dobbelt

vedligeholdelsesdosis.

Efter hver dosis aftørres sprøjtens spids, og flaskens hætte skrues stramt på igen. Sprøjten bør

opbevares i æsken, når den ikke er i brug.

For at undgå kontaminering under anvendelse skal de vedlagte sprøjter udelukkende anvendes til dette

veterinærlægemiddel.

Der bør udvises særlig forsigtighed i forbindelse med doseringsnøjagtigheden. Dyrlægens anvisninger

bør følges nøje.

10.

TILBAGEHOLDELSESTID

Ikke relevant.

11.

EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Dette veterinærlægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Opbevaringstid efter første åbning af beholderen: 6 måneder.

Brug ikke dette veterinærlægemiddel efter den udløbsdato, der står på æsken og flasken efter EXP.

12.

SÆRLIG(E) ADVARSEL/ADVARSLER

Special forholdsregler til brug hos dyr:Undgå behandling af dehydrerede, hypovolæmiske eller

hypotensive dyr, idet der foreligger en potentiel risiko for øget toksisk påvirkning af nyrerne.

Dette præparat til hunde bør ikke anvendes til katte, da det ikke er egnet til at blive anvendt til denne art.

Til katte skal meloxoral 0,5 mg/ml oral suspension til katte anvendes.

Særlige forholdsregler der skal træffes af personer, der administrerer lægemidlet til dyr:

Personer med kendt overfølsomhed over for non-steroide antiinflammatoriske lægemidler (NSAID-

præparater) bør undgå kontakt med veterinærlægemidlet.

I tilfælde af indgift ved hændeligt uheld skal der straks søges lægehjælp, og indlægssedlen eller etiketten

bør vises til lægen.

Drægtighed og laktation:

Lægemidlets sikkerhed under drægtighed og laktation er ikke fastlagt.

Må ikke anvendes til drægtige eller diegivende dyr.

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion:

Andre NSAID-præparater, diuretika, antikoagulantia, aminoglykosid-antibiotika og substanser med høj

proteinbinding kan konkurrere om bindingen og således føre til toksisk virkning. Meloxoral må ikke

gives samtidig med andre NSAID-præparater eller glucocortikosteroider.

Forudgående behandling med antiinflammatoriske substanser kan resultere i yderligere eller forstærkede

bivirkninger, og derfor bør der indlægges en periode uden behandling med sådanne veterinære

lægemidler på mindst 24 timer, inden behandlingen påbegyndes. Længden af den behandlingsfri periode

bør dog fastlægges under hensyntagen til de farmakologiske egenskaber af tidligere anvendte

præparater.

Overdosis (symptomer, nødforanstaltninger, modgift):

I tilfælde af overdosering bør symptomatisk behandling initieres.

13.

EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF

UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE, OM NØDVENDIGT

Kontakt Deres dyrlæge vedrørende bortskaffelse af lægemidler, der ikke længere findes anvendelse for.

Disse foranstaltninger skal bidrage til at beskytte miljøet

.

14.

DATO FOR SENESTE GODKENDELSE AF INDLÆGSSEDLEN

Yderligere information om dette veterinærlægemiddel er tilgængelig på Det Europæiske

Lægemiddelagenturs hjemmeside (http://www.ema.europa.eu)

15.

ANDRE OPLYSNINGER

Flaske med 10 ml, 25 ml, 50 ml, 125 ml eller 180 ml.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

De bedes kontakte den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen, hvis De ønsker

yderligere oplysninger om dette lægemiddel.

België/Belgique/Belgien

Dechra Veterinary Products N.V.

Achterstenhoek 48

2275 Lille

Tél/Tel: +32 14 44 36 70

Luxembourg/Luxemburg

Dechra Veterinary Products N.V.

Achterstenhoek 48

2275 Lille

Belgium

Tél/Tel: +32 14 44 36 70

Република България

Le Vet B.V.

Wilgenweg 7

3421 TV Oudewater

The Netherlands

Tel: +31-(0)348-565858

info@levetpharma.com

Magyarország

Le Vet B.V.

Wilgenweg 7

NL 3421 TV Oudewater

The Netherlands

Tel. +31 348 565858

Česká republika

Sevaron, Ltd.

Palackého trída 163a

612 00 Brno

Tel: +420 541426379

info@sevaron.cz

Malta

Le Vet B.V.

Wilgenweg 7

NL 3421 TV Oudewater

The Netherlands

Tel. +31 348 565858

Danmark

Dechra Veterinary Products A/S

Mekuvej 9

7171 Uldum

Tel: +45 7690 1100

Nederland

Dechra Veterinary Products BV

Wilgenweg 7

3421 TV Oudewater

Tel: +31-(0)348-565858

info@levetpharma.com

Deutschland

Dechra Veterinary Products/Albrecht GmbH

Hauptstr. 6-8

D-88326 Aulendorf

Tel: +49 7525 205 71

Norge

Dechra Veterinary Products AS

Henrik Ibsens Gate 90

0255 Oslo

Tel. +47 48 02 07 98

Eesti

Dimedium

Emajõe 1a,

Tartu 51008

Tel: +372 (0)739 0660

Österreich

Dechra Veterinary Products GmbH

FN 439005x

Hintere Achmühlerstraße 1A

A - 6850 Dornbirn

Tel. +55 72 402 42 55

Ελλάδα

Le Vet B.V.

Wilgenweg 7

3421 TV Oudewater

The Netherlands

Tel. +31-(0)348-565858

Polska

Dechra Veterinary Products Sp. z o.o.ul. Modlin-

ska 61

03-199 Warszawa

Tel: +48 22 431 28 91

España

Dechra Veterinary Products S.L.U.

Balmes 202, 6a

08006 Barcelona

Tel. +34 93 544 85 07

Portugal

Dechra Veterinary Products S.L.U.

Balmes 202, 6a

08006 Barcelona

Spain

Tel. +34 93 544 85 07

France

Dechra Veterinary Products SAS

60 avenue du centre

78180 Montigny le Bretonneux

Tel. +33 (0)1 30 48 71 40

România

Le Vet B.V.

Wilgenweg 7

3421 TV Oudewater

The Netherlands

Tel. +31-(0)348-565858

Ireland

Dechra Veterinary Products Ltd

Sansaw Business Park

Hadnall

Shrewsbury

Shropshire

SY4 4AS

United Kingdom

Tel. +44 (0)1939 211200

Slovenija

Genera Sl, Podjetje za zastopanje in trgovino d.o.o.

Parmova Ulica 53

1000 Ljubljana

Tel. + 386 1 46 44 66

Ísland

Icevet

Krokhalsi 14

110 Reykjavik

Sími: +354 5344030

Slovenská republika

Sevaron, Ltd.

Palackého trída 163a

612 00 Brno

CZECH REPUBLIC

Tel: +420 541426379

info@sevaron.cz

Italia

Dechra Veterinary Products Srl

Via Agostino da Montefetro 2

10134 Torino

Tel: +39 0113 157 437

Suomi/Finland

Dechra Veterinary Products Oy

Stora Wäsby Orangeriet 3

194 37 Upplands Väsby

Sweden

Puh/Tel: +358 2 2510 500

Κύπρος

Le Vet B.V.

Wilgenweg 7

NL 3421 TV Oudewater

The Netherlands

Sverige

Dechra Veterinary Products AB

Stora Wäsby Orangeriet 3

194 37 Upplands Väsby

Tel. +46 8 325355

Latvija

AS Dimedium

Emajõe 1a,

Tartu 51008

Tel: +372 (0)739 0660

United Kingdom

Dechra Veterinary Products Ltd

Sansaw Business Park

Hadnall

Shrewsbury

Shropshire

SY4 4AS

Tel. + 44 (0)1939 211200

Lietuva

AS Dimedium

Emajõe 1a,

Hrvatska

Genera Inc.

Tartu 51008

Tel: +372 (0)739 0660

Svetonedeljska cesta 2

Kalinovica

HR-10436 Rakov Potok

Tel: +385 1 33 88 602

info@genera.hr

INDLÆGSSEDDEL:

Meloxoral 0,5 mg/ml oral suspension til kat

1.

NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

SAMT PÅ DEN INDEHAVER AF VIRKSOMHEDSGODKENDELSE, SOM ER

ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS FORSKELLIG HERFRA

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Le Vet B.V.

Wilgenweg 7

3421 TV Oudewater

HOLLAND

Indehaver af virksomhedsgodkendelse, som er ansvarlig for batchfrigivelse:

Produlab Pharma B.V.

Forellenweg 16

4941 SJ Raamsdonksveer

HOLLAND

2.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Meloxoral 0,5 mg/ml oral suspension til katte

Meloxicam

3.

ANGIVELSE AF DE(T) AKTIVE STOFFER OG ANDRE INDHOLDSSTOFFER

En ml indeholder:

Meloxicam

0,5 mg.

Gul/grøn suspension.

4.

INDIKATIONER

Lindring af smerter og betændelse ved kroniske lidelser i bevægeapparatet hos katte.

5.

KONTRAINDIKATIONER

Må ikke bruges til katte med gastro-intestinale lidelser som f.eks. irritation og tegn på blødning eller til

dyr med svækket lever-, hjerte- eller nyrefunktion eller hæmoragiske lidelser.

Må ikke bruges i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive stof, eller et eller flere af hjælpestofferne.

Må ikke bruges til katte under 6 uger.

6.

BIVIRKNINGER

Typiske bivirkninger fra non-steroide antiinflammatoriske lægemidler (NSAID-præparater) så som

appetitløshed, opkastning, diarré, fækal okkult blødning, apati og nyresvigt er af og til set. I meget

sjældne tilfælde er der blevet rapporteret forhøjede leverenzymer. Disse bivirkninger ses sædvanligvis

inden for den første behandlingsuge og er i de fleste tilfælde forbigående og forsvinder ved

behandlingens ophør. I meget sjældne tilfælde kan de være alvorlige eller fatale.

Hvis det opstår bivirkninger skal behandlingen seponeres, og der skal søges rådgivning fra en dyrlæge.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (mere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (mere end 1, men mindre end 10 dyr i 100 behandlede dyr)

- Ualmindelige (mere end 1, men mindre end 10 dyr i 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (mere end 1, men mindre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (mindre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

Hvis De bemærker alvorlige bivirkninger eller andre bivirkninger, som ikke er omtalt i denne

indlægsseddel, bedes De kontakte Deres dyrlæge.

7.

DYREARTER

8.

DOSERING FOR HVER DYREART, ANVENDELSESMÅDE OG

INDGIVELSESVEJ(E)

Oral anvendelse.

Skal indgives oralt enten opblandet i foder eller direkte i munden.

Dosering

Indledende behandling er en enkelt oral dosis på 0,1 mg meloxicam/kg legemsvægt den første dag.

Behandlingen fortsættes én gang dagligt med peroral administration (24 timers interval) af en

vedligeholdelsesdosis på 0,05 mg meloxicam/kg legemsvægt.

En klinisk reaktion ses normalt inden for 7 dage. Behandlingen bør afbrydes senest efter 14 dage, hvis

der ikke ses klinisk bedring.

Flasken rystes

kraftigt.

Tryk ned og drej

skruelåget af.

Sæt doseringssprøjten

på flasken ved

forsigtigt at trykke

sprøjtespidsen ned

over flaskens åbning.

Vend flasken med

sprøjten på hovedet.

Træk stemplet tilbage

til den sorte streg, som

svarer til kattens

legemsvægt målt i kg.

Vend flasken om igen

og vrid forsigtigt

doseringssprøjten af

flasken.

Ved at trykke stemplet i

bund tømmes sprøjtens

indhold i foderet eller

direkte i munden.

9.

OPLYSNINGER OM KORREKT ANVENDELSE

Omrystes godt før brug.

Suspensionen kan gives ved hjælp af den vedlagte Meloxoral-doseringssprøjte.

Sprøjten passer til flaskens dråbeanordning og er forsynet med en skala for kg-legemsvægt, som svarer

til vedligeholdelsesdosis. Når behandlingen påbegyndes, skal der den første dag gives dobbelt

vedligeholdelsesdosis.

Efter hver dosis aftørres sprøjtens spids, og flaskens hætte skrues stramt på igen. Sprøjten bør

opbevares i æsken, når den ikke er i brug.

For at undgå kontaminering under anvendelse skal de vedlagte sprøjter udelukkende anvendes til dette

veterinærlægemiddel.

Der bør udvises særlig forsigtighed i forbindelse med doseringsnøjagtigheden. Dyrlægens anvisninger

bør følges nøje.

10.

TILBAGEHOLDELSESTID

Ikke relevant.

11.

EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Dette veterinærlægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Opbevaringstid efter første åbning af beholderen: 6 måneder

Brug ikke dette veterinærlægemiddel efter den udløbsdato, der står på æsken og flasken efter EXP.

12.

SÆRLIG(E) ADVARSEL/ADVARSLER

Special forholdsregler til brug hos dyr:

Undgå behandling af dehydrerede, hypovolæmiske eller hypotensive dyr, idet der foreligger en potentiel

risiko for øget toksisk påvirkning af nyrerne.

Reaktion ved langtidsbehandling bør overvåges regelmæssigt af dyrlægen.

Særlige forholdsregler der skal træffes af personer, der administrerer lægemidlet til dyr:

Personer med kendt overfølsomhed over for non-steroide antiinflammatoriske lægemidler (NSAID-

præparater) bør undgå kontakt med veterinærlægemidlet.

I tilfælde af indgift ved hændeligt uheld skal der straks søges lægehjælp, og indlægssedlen eller etiketten

bør vises til lægen.

Drægtighed og laktation:

Lægemidlets sikkerhed under drægtighed og laktation er ikke fastlagt.

Må ikke anvendes til drægtige eller diegivende dyr.

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion:

Andre NSAID-præparater, diuretika, antikoagulantia, aminoglykosid-antibiotika og substanser med høj

proteinbinding kan konkurrere om bindingen og således føre til toksisk virkning. Meloxoral må ikke

gives samtidig med andre NSAID-præparater eller glucocortikosteroider. Undgå samtidig administration

af potentielt nefrotoksiske veterinærlægemidler.

Læs hele dokumentet

BILAG I

PRODUKTRESUME

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Meloxoral 1,5 mg/ml oral suspension til hunde

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

En ml indeholder:

Aktivt stof:

Meloxicam

1,5 mg

Hjælpestof:

Natriumbenzoat

1,75 mg

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Oral suspension.

Gul/grøn suspension.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter, som lægemidlet er beregnet til

Hunde

4.2

Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til

Lindring af betændelse og smerter ved såvel akutte som kroniske lidelser i bevægeapparatet hos hunde.

4.3

Kontraindikationer

Bør ikke anvendes til hunde med gastro-intestinale lidelser som f.eks. irritation og tegn på blødning,

svækket lever-, hjerte- eller nyrefunktion og hæmoragiske lidelser.

Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive stof, eller et eller flere af

hjælpestofferne.

Bør ikke anvendes til hunde under 6 uger.

Se pkt. 4.7.

4.4

Særlige advarsler for hver enkelt dyreart, som lægemidlet er beregnet til

Ingen.

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brug til dyr

Undgå behandling af dehydrerede, hypovolæmiske eller hypotensive dyr, idet der foreligger en potentiel

risiko for øget toksisk påvirkning af nyrerne.

Dette præparat til hunde bør ikke anvendes til katte, da det ikke er egnet til at blive anvendt til denne art.

Til katte skal meloxoral 0,5 mg/ml oral suspension til katte anvendes.

Særlige forsigtighedsregler for personer, som indgiver lægemidlet til dyr

Personer med kendt overfølsomhed over for non-steroide antiinflammatoriske lægemidler (NSAID-

præparater) bør undgå kontakt med veterinærlægemidlet.

I tilfælde af indtagelse ved hændeligt uheld skal der straks søges lægehjælp, og indlægssedlen eller

etiketten bør vises til lægen.

4.6

Bivirkninger (forekomst og sværhedsgrad)

Typiske NSAID-bivirkninger, så som appetitløshed, opkastning, diarré, fækal okkult blødning, apati og

nyresvigt er af og til set. I meget sjældne tilfælde er der blevet rapporteret hæmoragisk diarré,

hæmatemese, mave-tarm-sår og forhøjede leverenzymer. Disse bivirkninger ses sædvanligvis inden for

den første behandlingsuge og er i de fleste tilfælde forbigående og forsvinder ved behandlingens ophør. I

meget sjældne tilfælde kan de være alvorlige eller fatale.

Hvis det opstår bivirkninger skal behandlingen seponeres, og der skal søges rådgivning fra en dyrlæge.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

4.7

Anvendelse under drægtighed, laktation eller æglægning

Veterinærlægemidlets sikkerhed under drægtighed og laktation er ikke fastlagt.

Må ikke anvendes til drægtige eller diegivende dyr.

4.8

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Andre NSAID-præparater, diuretika, antikoagulantia, aminoglykosid-antibiotika og substanser med høj

proteinbinding kan konkurrere om bindingen og således føre til toksisk virkning.

Meloxoral må ikke

gives samtidig med andre NSAID-præparater eller glucocortikosteroider.

Forudgående behandling med antiinflammatoriske substanser kan resultere i yderligere eller forstærkede

bivirkninger, og derfor bør der indlægges en periode uden behandling med sådanne veterinære

lægemidler på mindst 24 timer, inden behandlingen påbegyndes. Længden af den behandlingsfri periode

bør dog fastlægges under hensyntagen til de farmakokinetiske egenskaber af tidligere anvendte

præparater.

4.9

Dosering og indgivelsesvej

Oral anvendelse.

Skal indgives enten opblandet i foder eller direkte i munden.

Omrystes godt før brug.

Indledende behandling er en enkelt dosis på 0,2 mg meloxicam/kg legemsvægt den første dag.

Behandlingen fortsættes én gang dagligt med peroral administration (24 timers interval) af en

vedligeholdelsesdosis på 0,1 mg meloxicam/kg legemsvægt.

Ved længerevarende behandling, når der er observeret klinisk reaktion (efter ≥ 4 dage), kan dosis af

Meloxoral tilpasses til den laveste, effektive, individuelle dosis, idet der tages hensyn til, at graden af

smerte og inflammation, som er forbundet med kroniske lidelser i bevægeapparatet, kan variere over tid.

Der bør udvises særlig forsigtighed i forbindelse med doseringsnøjagtigheden.

Suspensionen kan gives ved hjælp af den vedlagte doseringssprøjte.

Sprøjten passer til flaskens dråbeanordning og er forsynet med en skala for kg-legemsvægt, som svarer

til vedligeholdelsesdosis. Når behandlingen påbegyndes, skal der den første dag gives dobbelt

vedligeholdelsesdosis.

En klinisk reaktion ses normalt inden for 3-4 dage. Behandlingen bør afbrydes senest efter 10 dage, hvis

der ikke ses klinisk bedring.

Undgå kontaminering under anvendelse.

4.10

Overdosering (symptomer, nødforanstaltninger, modgift), om nødvendigt

I tilfælde af overdosering bør symptomatisk behandling initieres.

4.11

Tilbageholdelsestid

Ikke relevant.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

Farmakoterapeutisk gruppe: Muskuloskeletale system, antiinflammatoriske og antireumatiske

lægemidler, non-steroider.

ATCvet-kode: QM01AC06

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Meloxicam er et non-steroidt antiinflammatorisk stof (NSAID) fra oxicam-gruppen. Det virker ved

hæmning af prostaglandinsyntesen, hvorved det har antiinflammatorisk, analgetisk, antiekssudativ og

antipyretisk effekt. Det reducerer leukocyt-infiltrationen i det betændte væv. I mindre udstrækning

hæmmes også collagen-induceret trombocyt-aggregation. In vitro- og in vivo-studier har vist, at

meloxicam i højere grad hæmmer cyclooxygenase-2 (COX-2) end cyclooxygenase-1 (COX-1).

5.2

Farmakokinetiske oplysninger

Absorption

Meloxicam absorberes fuldstændigt efter peroral administration, og den maksimale plasmakoncentration

opnås efter ca. 4,5 time. Når præparatet anvendes i overensstemmelse med den anbefalede daglige

dosering, nås meloxicams steady-state-koncentrationer 2 dage efter behandlingens påbegyndelse.

Distribution

Der er linearitet mellem den indgivne dosis og de observerede plasmakoncentrationer efter indgift af

terapeutiske doser. Omkring 97 % af meloxicam i plasma er proteinbundet. Fordelingsvoluminet er

0,3 l/kg.

Metabolisme

Meloxicam findes hovedsageligt i plasma, og stoffet udskilles i høj grad via galden, hvorimod urinen

kun indeholder spor af uomdannet substans. Meloxicam metaboliseres til en alkohol, et syrederivat og til

adskillige polære metabolitter. Alle hovedmetabolitter har vist sig at være farmakologisk inaktive.

Elimination

Meloxicam elimineres med en halveringstid på 24 timer. Ca. 75 % af den indgivne dosis elimineres via

fæces og den resterende del med urinen.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Fortegnelse over hjælpestoffer

Natriumbenzoat

Sorbitol

Glycerol

Polysorbat 80

Dinatriumphosphatdodecahydrat

Silica, kolloid vandfri

Hydroxyethylcellulose

Citronsyremonohydrat

Natriumcyclamat

Sucralose

Anisaroma

Vand, renset

6.2

Væsentlige uforligeligheder

Ingen kendte.

6.3

Opbevaringstid

Opbevaringstid for veterinærlægemidlet i salgspakning: 3 år.

Opbevaringstid efter første åbning af den indre emballage: 6 måneder.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Dette veterinærlægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

6.5

Den indre emballages art og indhold

Polyethylen-flaske indeholdende 10 ml, 25 ml, 50 ml, 125 ml eller 180 ml med en børnesikret lukning og

en polyethylen-doseringssprøjte.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Eventuelle særlige forholdsregler ved bortskaffelse af ubrugte veterinærlægemidler eller

affaldsmaterialer fra brugen af sådanne

Eventuelle ubrugte lægemidler eller affald fra sådanne produkter skal destrueres i overensstemmelse

med de lokale krav.

7.

INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Le Vet B.V.

Wilgenweg 7

3421 TV Oudewater

HOLLAND

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSENS NUMRE

EU/2/10/111/005 10 ml

EU/2/10/111/001 25 ml

EU/2/10/111/002 50 ml

EU/2/10/111/003 125 ml

EU/2/10/111/008 180 ml

9.

DATO FOR FØRSTE TILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 19/11/2010

Dato for seneste fornyelse af markedsføringstilladelse: 08/09/2015

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Nærmere oplysninger om dette veterinærlægemiddel

tilgængelige på webstedet for Det Europæiske

Lægemiddelagentur http://www.ema.europa.eu/.

FORBUD MOD SALG, UDLEVERING OG/ELLER BRUG

Ikke relevant.

1

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Meloxoral 0,5 mg/ml oral suspension til kat

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

En ml indeholder:

Aktivt stof:

Meloxicam

0,5 mg

Hjælpestof:

Natriumbenzoat

1,75 mg

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Oral suspension.

Gul/grøn suspension.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter, som lægemidlet er beregnet til

4.2

Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til

Lindring af smerter og betændelse ved kroniske lidelser i bevægeapparatet hos katte.

4.3

Kontraindikationer

Bør ikke anvendes til katte med gastro-intestinale lidelser som f.eks. irritation og tegn på blødning eller

til dyr med svækket lever-, hjerte- eller nyrefunktion eller hæmoragiske lidelser.

Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive stof, eller et eller flere af

hjælpestofferne.

Bør ikke anvendes til katte under 6 uger.

Se pkt. 4.7.

4.4

Særlige advarsler

Ingen.

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brug til dyr

Undgå behandling af dehydrerede, hypovolæmiske eller hypotensive dyr, idet der foreligger en potentiel

risiko for øget toksisk påvirkning af nyrerne.

Reaktion ved langtidsbehandling bør overvåges regelmæssigt af dyrlægen.

Særlige forsigtighedsregler for personer, som indgiver lægemidlet til dyr

Personer med kendt overfølsomhed over for NSAID-præparater bør undgå kontakt med lægemidlet.

I tilfælde af indtagelse ved hændeligt uheld skal der straks søges lægehjælp, og indlægssedlen eller

etiketten bør vises til lægen.

4.6

Bivirkninger (forekomst og sværhedsgrad)

Typiske bivirkninger fra NSAID-præparater såsom appetitløshed, opkastning, diarré, fækal okkult

blødning, apati og nyresvigt er af og til set. I meget sjældne tilfælde er der blevet rapporteret forhøjede

leverenzymer. Disse bivirkninger er i de fleste tilfælde forbigående og forsvinder ved behandlingens

ophør. I meget sjældne tilfælde kan de være alvorlige eller fatale.

Hvis det opstår bivirkninger skal behandlingen seponeres, og der skal søges rådgivning fra en dyrlæge.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

4.7

Anvendelse under drægtighed, laktation eller æglægning

Lægemidlets sikkerhed under drægtighed og laktation er ikke fastlagt.

Må ikke anvendes til drægtige eller diegivende dyr.

4.8

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Andre NSAID-præparater, diuretika, antikoagulantia, aminoglykosid-antibiotika og substanser med høj

proteinbinding kan konkurrere om bindingen og således føre til toksisk virkning. Meloxoral må ikke

gives samtidig med andre NSAID-præparater eller glucocortikosteroider. Samtidig administration af

potentielt nefrotoksiske veterinærlægemidler bør undgås.

Forudgående behandling med antiinflammatoriske substanser kan resultere i yderligere eller forstærkede

bivirkninger, og derfor bør der indlægges en periode uden behandling med sådanne veterinære

lægemidler på mindst 24 timer, inden behandlingen påbegyndes. Længden af den behandlingsfri periode

bør dog fastlægges under hensyntagen til de farmakokinetiske egenskaber af tidligere anvendte

præparater.

4.9

Dosering og indgivelsesvej

Oral anvendelse.

Skal indgives enten opblandet i foder eller direkte i munden.

Omrystes godt før brug.

Indledende behandling er en enkelt oral dosis på 0,1 mg meloxicam/kg legemsvægt den første dag.

Behandlingen fortsættes én gang dagligt med peroral administration (24 timers interval) af en

vedligeholdelsesdosis på 0,05 mg meloxicam/kg legemsvægt.Der bør udvises særlig forsigtighed i

forbindelse med doseringsnøjagtigheden. Den anbefalede dosis bør ikke overskrides.

Suspensionen kan gives ved hjælp af den vedlagte doseringssprøjte. Sprøjten passer til flaskens

dråbeanordning og er forsynet med en kg-legemsvægt skala, som svarer til vedligeholdelsesdosen. Den

første dag gives der således som indledning til behandlingen dobbelt vedligeholdelsesdosis.

En klinisk reaktion ses normalt inden for 7 dage. Behandlingen bør afbrydes senest efter 14 dage, hvis

der ikke ses klinisk bedring.

Undgå kontaminering under anvendelse.

4.10

Overdosering (symptomer, nødforanstaltninger, modgift), om nødvendigt

Meloxicam har en snæver terapeutisk sikkerhedsmargen hos katte, og kliniske tegn på overdosering kan

ses ved relativt små overdoser.

I tilfælde af overdosering kan bivirkninger, som angivet i afsnit 4.6, optræde alvorligere og hyppigere. I

tilfælde af overdosering bør symptomatisk behandling initieres.

4.11

Tilbageholdelsestid

Ikke relevant.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

Farmakoterapeutisk gruppe: Muskuloskeletale system, antiinflammatoriske og antireumatiske

lægemidler, non-steroider.

ATCvet-kode: QM01AC06

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Meloxicam er et non-steroidt antiinflammatorisk lægemiddel (NSAID) fra oxicam-gruppen. Det virker

ved hæmning af prostaglandinsyntesen, hvorved det har antiinflammatorisk, analgetisk, antiekssudativ

og antipyretisk effekt. Det reducerer leukocyt infiltrationen i det betændte væv. I mindre udstrækning

hæmmes også collagen-induceret trombocyt-aggregation. In vitro og in vivo studier har vist, at

meloxicam i højere grad hæmmer cyclooxygenase-2 (COX-2) end cyclooxygenase-1 (COX-1).

5.2

Farmakokinetiske oplysninger

Absorption

Hvis dyret faster når dosis gives, opnås den maksimale plasmakoncentration efter ca. 3 timer. Hvis

dyret er fodret når dosis gives, kan absorptionen blive lettere forsinket.

Distribution

Der er linearitet mellem den indgivne dosis og de observerede plasmakoncentrationer efter indgift af

terapeutiske doser. Omkring 97 % af meloxicam i plasma er proteinbundet.

Metabolisme

Meloxicam findes hovedsagelig i plasma, og stoffet udskilles i høj grad via galden, hvorimod urinen kun

indeholder spor af uomdannet substans. Meloxicam metaboliseres til en alkohol, et syrederivat og til

adskillige polære metabolitter. Alle hovedmetabolitter har vist sig at være farmakologisk inaktive.

Med hensyn til andre undersøgte arter er den primære biotransformationsvej for meloxicam hos katte

oxidation.

Elimination

Meloxicam elimineres med en halveringstid på 24 timer. Detektionen af metabolitter fra udgangsstoffet i

urin og fæces, men ikke i plasma, indikerer en hurtig udskillelse. Ca. 75 % af den indgivne dosis

elimineres via fæces og resten via urin.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Fortegnelse over hjælpestoffer

Natriumbenzoat

Sorbitol

Glycerol

Polysorbat 80

Dinatriumphosphatdodecahydrat

Silica, kolloid vandfri

Hydroxyethylcellulose

Citronsyremonohydrat

Natriumcyclamat

Sucralose

Anisaroma

Vand, renset

6.2

Væsentlige uforligeligheder

Ingen kendte.

6.3

Opbevaringstid

Opbevaringstid for veterinærlægemidlet i salgspakning:3 år.

Opbevaringstid efter første åbning af den indre emballage: 6 måneder.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Dette veterinærlægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

6.5

Den indre emballages art og indhold

Polyethylen-flaske indeholdende 5 ml, 10 ml eller 25 ml med en børnesikret lukning og en polypropylen-

doseringssprøjte.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Eventuelle særlige forholdsregler ved bortskaffelse af ubrugte veterinærlægemidler eller

affald fra brugen af sådanne

Eventuelle ubrugte lægemidler eller affald fra sådanne produkter skal destrueres i overensstemmelse

med de lokale krav.

7.

INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Le Vet B.V.

Wilgenweg 7

3421 TV Oudewater

HOLLAND

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSENS NUMMER (NUMRE)

EU/2/10/111/007 5 ml

EU/2/10/111/006 10 ml

Læs hele dokumentet

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2010. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/499888/2010

EMEA/V/C/151

EPAR - sammendrag for offentligheden

Meloxoral

Meloxicam

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR). Formålet

er at forklare, hvordan Udvalget for Veterinærlægemidlers (CVMP) vurdering af den forelagte

dokumentation førte til, at man anbefalede at anvende lægemidlet som beskrevet nedenfor.

Dette dokument kan ikke erstatte den personlige drøftelse med din dyrlæge. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om dit dyrs sygdomstilstand eller behandling, kan du kontakte din dyrlæge. Hvis du ønsker

yderligere oplysninger om baggrunden for CVMP's anbefalinger, kan du læse den videnskabelige

drøftelse (også en del af denne EPAR).

Hvad er Meloxoral?

Meloxoral er en lysegul oral suspension, som skal indgives opblandet i foder eller direkte i munden hos

hunde eller katte. Meloxoral indeholder det aktive stof meloxicam i en styrke på 0,5 mg/ml (katte)

eller 1,5 mg/ml (hunde) i den orale suspension. Meloxoral er et "generisk lægemiddel", hvilket

betyder, at Meloxoral svarer til et "referenceveterinærlægemiddel", som allerede er godkendt i EU

(Metacam). Der er gennemført undersøgelser for at påvise, at Meloxoral er "bioækvivalent" med

referenceveterinærlægemidlet, hvilket betyder, at Meloxoral svarer til Metacam, når det gælder den

måde, hvorpå det optages og virker i kroppen.

Hvad anvendes Meloxoral til?

Meloxoral anvendes til lindring af betændelse og smerter ved lidelser i bevægeapparatet hos hunde.

Det kan anvendes både ved akutte lidelser, som for eksempel efter en skade, og kroniske (langvarige)

lidelser. Meloxoral anvendes til lindring af betændelse og smerter ved kroniske lidelser i

bevægeapparatet hos katte.

Hvordan virker Meloxoral?

Meloxoral

EMA/499888/2010

Side 2/2

Meloxoral indeholder meloxicam, som tilhører en lægemiddelgruppe, der kaldes ikke-steroide

antiinflammatoriske lægemidler (NSAID'er). Meloxicam virker ved at hæmme prostaglandinsyntesen.

Da prostaglandinerne er de stoffer, der udløser betændelse, smerter, ekssudation og feber, mindsker

meloxicam disse reaktioner.

Hvordan blev virkningen af Meloxoral undersøgt?

I undersøgelser så man nærmere på, hvordan Meloxoral blev optaget i kroppen og på dets virkninger i

kroppen sammenlignet med Metacam.

Hvilke bivirkninger er der ved Meloxoral?

De bivirkninger, der undertiden ses med Meloxoral, er de samme som dem, der normalt ses med

NSAID'er, såsom nedsat appetit, opkastning, diarré, blod i afføringen, nyreinsufficiens og apati

(mangel på vitalitet). Disse bivirkninger ses sædvanligvis inden for den første behandlingsuge og er i

de fleste tilfælde forbigående og forsvinder ved behandlingens ophør. I meget sjældne tilfælde kan de

være alvorlige eller dødelige.

Hvilke forholdsregler skal der træffes af den, der indgiver lægemidlet eller kommer i

berøring med dyret?

Personer, som er overfølsomme (allergiske) over for NSAID'er, skal undgå kontakt med Meloxoral. Hvis

en person indtager lægemidlet, bør der straks søges lægehjælp. I tilfælde af indtagelse ved uheld skal

der straks søges lægehjælp. Vis indlægssedlen eller etiketten til lægen.

Hvorfor blev Meloxoral godkendt?

Udvalget for Veterinærlægemidler (CVMP) konkluderede, at det i overensstemmelse med EU-kravene

er blevet påvist, at Meloxoral er bioækvivalent med Metacam. Derfor var CVMP af den opfattelse, at

ligesom det er tilfældet med Metacam, er fordelene ved Meloxoral større end risiciene, når det gælder

lindring af betændelse og smerter ved lidelser i bevægeapparatet, og CVMP anbefalede, at der blev

udstedt markedsføringstilladelse for Meloxoral.

Risk/benefit-forholdet fremgår af afsnit 6 i denne EPAR.

Andre oplysninger om Meloxoral:

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Meloxoral til LeVet B.V. den 19/11/2010. Oplysningerne om udleveringsbestemmelserne for

dette lægemiddel findes på etiketten/den ydre emballage.

Dette sammendrag blev sidst ajourført den 19/11/2010.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information