Melovem

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

19-06-2014

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

19-06-2014

Aktiv bestanddel:
meloxicam
Tilgængelig fra:
Dopharma Research B.V.
ATC-kode:
QM01AC06
INN (International Name):
meloxicam
Terapeutisk gruppe:
Grise, Kalve
Terapeutisk område:
Oxicams
Terapeutiske indikationer:
CattleFor brug i akut respiratorisk infektion med passende antibiotisk behandling for at reducere kliniske symptomer hos kvæg. Til brug i diarré i kombination med oral rehydreringsterapi for at reducere kliniske tegn i kalve på over en uge og unge, ikke-lakterende kvæg. Til supplerende terapi til behandling af akut mastitis i kombination med antibiotikabehandling. PigsFor brug i infektiøse lidelser i bevægeapparatet til at reducere symptomer på halthed og inflammation. Til lindring af postoperativ smerte forbundet med mindre blødvævskirurgi såsom kastration. Til supplerende terapi ved behandling af puerperal septikæmi og toksæmi (mastitis-metritis-agalactia syndrom) med passende antibiotikabehandling. HorsesFor brug i lindring af betændelse og lindring af smerter i både akutte og kroniske muskuloskeletale lidelser. Til lindring af smerte forbundet med hestekolik.
Produkt oversigt:
Revision: 5
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/V/C/000152
Autorisation dato:
2009-07-07
EMEA kode:
EMEA/V/C/000152

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

19-06-2014

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

19-06-2014

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

10-10-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

19-06-2014

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

19-06-2014

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

10-10-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

19-06-2014

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

19-06-2014

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

10-10-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

19-06-2014

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

19-06-2014

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

10-10-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

19-06-2014

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

19-06-2014

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

10-10-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

19-06-2014

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

19-06-2014

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

10-10-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

19-06-2014

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

19-06-2014

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

10-10-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

19-06-2014

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

19-06-2014

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

10-10-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

19-06-2014

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

19-06-2014

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

10-10-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

19-06-2014

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

19-06-2014

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

10-10-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

19-06-2014

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

19-06-2014

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

10-10-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

19-06-2014

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

19-06-2014

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

10-10-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

19-06-2014

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

19-06-2014

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

10-10-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

19-06-2014

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

19-06-2014

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

10-10-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

19-06-2014

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

19-06-2014

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

10-10-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

19-06-2014

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

19-06-2014

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

10-10-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

19-06-2014

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

19-06-2014

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

10-10-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

19-06-2014

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

19-06-2014

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

10-10-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

19-06-2014

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

19-06-2014

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

10-10-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

19-06-2014

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

19-06-2014

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

10-10-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

19-06-2014

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

19-06-2014

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

10-10-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

19-06-2014

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

19-06-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

19-06-2014

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

19-06-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

19-06-2014

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

19-06-2014

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

10-10-2013

B. INDLÆGSSEDDEL

INDLÆGSSEDDEL TIL:

Melovem 5 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg og grise

1.

NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

SAMT PÅ DEN INDEHAVER AF VIRKSOMHEDSGODKENDELSE, SOM ER

ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS FORSKELLIG HERFRA

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Dopharma Research B.V.

Zalmweg 24

4941 VX Raamsdonksveer Nederlandene

Fremstiller ansvarlig for batchfrigivelse:

Dopharma B.V.

Zalmweg 24

4941 VX Raamsdonksveer Nederlandene

2.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Melovem 5 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg og grise

Meloxicam

3.

ANGIVELSE AF DE AKTIVE STOFFER OG ANDRE INDHOLDSSTOFFER

Hver ml indeholder:

Aktivt stof:

Meloxicam

5 mg

Hjælpestof(fer):

Benzylalkohol

50 mg

En klar grøngul opløsning.

4.

INDIKATIONER

Kvæg:

Til anvendelse ved akut respiratorisk infektion i kombination med passende antibiotika-behandling

med henblik på at reducere kliniske symptomer hos kvæg.

Til anvendelse ved diarré i kombination med oral tilførsel af vand med henblik på at reducere kliniske

symptomer hos kalve, der er mere end en uge gamle, og hos ikke-lakterende ungkvæg.

Til lindring af post operativ smerte efter afhorning af kalve.

Grise:

Til anvendelse ved ikke-smitsomme lokomotoriske forstyrrelser med henblik på at reducere halthed og

inflammation.

Til lindring af post-operative smerter i forbindelse med mindre bløddelskirurgi såsom kastration.

5.

KONTRAINDIKATIONER

Må ikke anvendes til dyr, som lider af nedsat lever-, hjerte- eller nyrefunktion og hæmoragiske

lidelser, eller i tilfælde hvor der er tegn på ulcerogene gastrointestinale læsioner.

Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive stof, eller et eller flere af

hjælpestofferne.

Ved behandling af diarré hos kvæg bør præparatet ikke gives til dyr, som er mindre end en uge gamle.

Må ikke anvendes til grise, som er under 2 dage gamle.

6.

BIVIRKNINGER

I de kliniske undersøgelser blev der hyppigt indberettet forbigående hævelse på injektionsstedet efter

subkutan administration hos kvæg. Hævelse på injektionsstedet kan være smertefuld.

I de kliniske undersøgelser blev der iagttaget forbigående hævelse på injektionsstedet efter

intramuskulær administration hos grise.

I meget sjældne tilfælde kan anafylaktiske reaktioner som kan være alvorlige (herunder dødelige)

forekomme. Disse bør behandles symptomatisk.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (mere end 1 ud af 10 dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (mere end 1, men mindre end 10 dyr ud af 100 dyr)

- Ualmindelige (mere end 1, men mindre end 10 dyr ud af 1.000 dyr)

- Sjældne (mere end 1, men mindre end 10 dyr ud af 10.000 dyr)

- Meget sjælden (mindre end 1 dyr ud af 10.000 dyr, herunder isolerede rapporter).

Hvis De bemærker alvorlige bivirkninger eller andre bivirkninger, som ikke er omtalt i denne

indlægsseddel, bedes De kontakte Deres dyrlæge.

7.

DYREARTER

Kvæg (kalve og ungkvæg) og grise

8.

DOSERING FOR HVER DYREART, ANVENDELSESMÅDE OG

INDGIVELSESVEJ(E)

Kvæg:

Enkelt subkutan injektion på 0,5 mg meloxicam/kg legemsvægt (d.v.s. 10,0 ml/100 kg legemsvægt),

om nødvendigt i kombination med antibiotika-behandling eller med oral tilførsel af passende

mængder vand.

Grise:

Lokomotoriske forstyrrelser:

Enkelt intramuskulær injektion på 0,4 mg meloxicam/kg legemsvægt (d.v.s. 2,0 ml/25 kg

legemsvægt). Om nødvendigt kan en yderligere dosis gives efter 24 timer.

Det anbefales at give den anden injektion på et andet sted, da er konstateret lokal tolerance efter blot

en enkelt injektion.

Reduktion af postoperative smerter:

Enkelt intramuskulær injektion på 0,4 mg meloxicam/kg legemsvægt (d.v.s. 0,4 ml/5 kg legemsvægt)

inden operation.

Det er særdeles vigtigt at dosere nøjagtigt og bruge en passende injektionssprøjte samt at vurdere le-

gemsvægten nøje.

9.

OPLYSNINGER OM KORREKT ANVENDELSE

Undgå kontaminering under anvendelse.

10.

TILBAGEHOLDELSESTID

Kvæg: kød og indmad: 15 dage

Må ikke anvendes til lakterende dyr, hvis mælk er bestemt til menneskeføde

Grise: kød og indmad: 5 dage

11.

EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Behold hætteglasset med injektionsvæske i den ydre emballage, så det beskyttes mod lys.

Dette veterinærlægemiddel kræver ikke opbevaring ved en bestemt temperatur.

Opbevaringstid efter første åbning af den indre emballage: 28 dage.

Må ikke anvendes efter den udløbsdato (EXP), som er angivet på karton og flaske.

12.

SÆRLIG(E) ADVARSEL/ADVARSLER

Behandling af kalve med Melovem 20 minutter før afhorning reducerer postoperativ smerte. Melovem

alene vil ikke give tilstrækkelig smertelindring under afhorning. For at opnå tilstrækkelig

smertelindring under kirurgi er yderligere medicinering med passende analgetikum nødvendig.

Behandling af smågrise med Melovem inden kastration reducerer post-operative smerter. For at opnå

smertelindring under operation er samtidig medicinering med et passende anæstetikum/sedativum

nødvendig.

For at opnå den bedst mulige post-operative smertelindrende effekt, bør Melovem administreres 30

minutter før et kirurgisk indgreb.

Special forholdsregler til brug hos dyr:

Hvis der forekommer bivirkninger, bør behandlingen afbrydes, og dyrlægen kontaktes.

Undgå anvendelse til alvorligt dehydrerede, hypovolæmiske eller hypotensive dyr, som kræver

parenteral rehydrering, da der foreligger potentiel risiko for skade på nyrerne.

Særlige forholdsregler der skal træffes af personer, der administrerer lægemidlet til dyr:

Tilfælde af selvinjektion kan medføre smerter. Personer med kendt overfølsomhed over for non-

steroide antiinflammatoriske lægemidler (NSAID-præparater) bør undgå kontakt med

veterinærlægemidlet.

I tilfælde af selvinjektion ved hændeligt uheld skal der straks søges lægehjælp, og indlægssedlen eller

etiketten bør vises til lægen.

Anvendelse under drægtighed og laktation:

Kvæg:

Kan anvendes under drægtighed.

Grise:

Kan anvendes under drægtighed og laktation.

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion:

Må ikke gives samtidig med glucokortikosteroider, andre non-steroid antiinflammatoriske lægemidler

eller sammen med antikoagulantia.

Overdosis (symptomer, nødforanstaltninger, modgift):

I tilfælde af overdosering bør symptomatisk behandling initieres.

13.

EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF

UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE, OM NØDVENDIGT

Affaldsmateriale skal destrueres i overensstemmelse med de lokale krav.

14.

DATO FOR SENESTE GODKENDELSE AF INDLÆGSSEDLEN

Nærmere oplysninger om dette veterinærlægemiddel

tilgængelige på webstedet for Det Europæiske

Lægemiddelagentur http://www.ema.europa.eu/.

15.

ANDRE OPLYSNINGER

Karton med 1 farveløst type I-hætteglas à 100 ml, som er lukket med en bromobutyl gummiprop og

forseglet med aluminiumshætte.

INDLÆGSSEDDEL

Melovem 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg, grise og heste

1.

NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

SAMT PÅ DEN INDEHAVER AF VIRKSOMHEDSGODKENDELSE, SOM ER

ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS FORSKELLIG HERFRA

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

Dopharma Research B.V.

Zalmweg 24

4941 VX Raamsdonksveer

NEDERLANDENE

Fremstiller ansvarlig for batchfrigivelse

Dopharma B.V.

Zalmweg 24

4941 VX Raamsdonksveer

NEDERLANDENE

2.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Melovem 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg, grise og heste

Meloxicam

3.

ANGIVELSE AF DE AKTIVE STOFFER OG ANDRE INDHOLDSSTOFFER

Hver ml indeholder:

Aktivt stof:

Meloxicam

20 mg

Hjælpestof(fer):

Ethanol

150 mg

Klar gul opløsning.

4.

INDIKATIONER

Kvæg:

Til anvendelse ved akut respiratorisk infektion i kombination med passende antibiotika-behandling

med henblik på at reducere kliniske symptomer hos kvæg.

Til anvendelse ved diarré i kombination med oral tilførsel af vand med henblik på at reducere kliniske

symptomer hos kalve, der er mere end en uge gamle, og hos ikke-lakterende ungkvæg.

Til supplerende behandling af akut mastitis i kombination med antibiotika-behandling.

Til lindring af post operativ smerte efter afhorning af kalve.

Grise:

Til anvendelse ved ikke-smitsomme lokomotoriske forstyrrelser med henblik på at reducere halthed

og inflammation.

Til supplerende behandling af puerperal sepsis og toksikæmi (mastitis-metritis-agalaktisk syndrom)

med passende antibiotika-behandling.

Heste:

Til anvendelse ved lindring af inflammation og smerter ved såvel akutte som kroniske lidelser i

bevægeapparatet

Til anvendelse ved lindring af smerte i forbindelse med kolik hos hest.

5.

KONTRAINDIKATIONER

Må ikke anvendes til heste under 6 uger.

Må ikke anvendes til drægtige eller lakterende hopper.

Må ikke anvendes til dyr, som lider af nedsat lever-, hjerte- eller nyrefunktion og hæmoragiske

lidelser, eller i tilfælde hvor der er tegn på ulcerogene gastrointestinale læsioner.

Må ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive stof, eller et eller flere af

hjælpestofferne.

Ved behandling af diarré hos kvæg bør præparatet ikke gives til dyr, som er mindre end en uge gamle.

6.

BIVIRKNINGER

Subkutan, intramuskulær og intravenøs administration tolereres godt hos kvæg og grise; kun hos

mindre end 10 % af behandlet kvæg i kliniske studier sås let og forbigående hævelse på

injektionsstedet efter subkutan injektion.

Hos heste kan forekomme en forbigående hævelse på injektionsstedet, som forsvinder uden indgriben.

I meget sjældne tilfælde kan anafylaktiske reaktioner som kan være alvorlige (herunder dødelige)

forekomme. Disse bør behandles symptomatisk.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (mere end 1 ud af 10 dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (mere end 1, men mindre end 10 dyr i 100 dyr)

- Ualmindelige (mere end 1, men mindre end 10 dyr i 1.000 dyr)

- Sjældne (mere end 1, men mindre end 10 dyr ud af 10.000 dyr)

- Meget sjælden (mindre end 1 dyr ud af 10.000 dyr, herunder isolerede rapporter)

Hvis De bemærker alvorlige bivirkninger eller andre bivirkninger, som ikke er omtalt i denne

indlægsseddel, bedes De kontakte Deres dyrlæge.

7.

DYREARTER

Kvæg, grise og heste

8.

DOSERING FOR HVER DYREART, ANVENDELSESMÅDE OG

INDGIVELSESVEJ(E)

Kvæg:

Enkelt subkutan eller intravenøs injektion på 0,5 mg meloxicam/kg legemsvægt (d.v.s. 2,5 ml/100 kg

legemsvægt), om nødvendigt i kombination med antibiotika-behandling eller med oral tilførsel af

passende mængder vand.

Grise:

Enkelt intramuskulær injektion på 0,4 mg meloxicam/kg legemsvægt (d.v.s. 2,0 ml/100 kg

legemsvægt) i kombination med passende antibiotika-behandling. Om nødvendigt kan en yderligere

dosis gives efter 24 timer.

Heste:

Enkelt intravenøs injektion på 0,6 mg meloxicam/kg legemsvægt (d.v.s. 3,0 ml/100 kg legemsvægt).

9.

OPLYSNINGER OM KORREKT ANVENDELSE

Undgå kontaminering under anvendelse.

Ved behandling af flokke af dyr skal der anvendes en aftapningskanyle for at undgå overdreven

perforering af proppen. Det maksimale antal af perforeringer bør begrænses til 20.

10.

TILBAGEHOLDELSESTIDER

Kvæg:

Kød og indmad:

15 dage

Mælk:

5 dage

Grise:

Kød og indmad:

5 dage

Heste:

Kød og indmad:

5 dage

Må ikke anvendes til heste, hvis mælk er bestemt til menneskeføde.

11.

EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Behold hætteglasset med injektionsvæske i den ydre emballage, så det beskyttes mod lys.

Må ikke opbevares i køleskab eller nedfryses. Beskyttes mod frost.

Opbevaringstid efter første åbning af beholderen: 28 dage.

Må ikke anvendes efter den udløbsdato, som er angivet på æsken og hætteglas efter EXP.

12.

SÆRLIG(E) ADVARSEL/ADVARSLER

Behandling af kalve med Melovem 20 minutter før afhorning reducerer postoperativ smerte. Melovem

alene vil ikke give tilstrækkelig smertelindring under afhorning. For at opnå tilstrækkelig

smertelindring under kirurgi er yderligere medicinering med passende analgetikum nødvendig.

Forsigtighedsregler vedrørende brug til dyr

Hvis der forekommer bivirkninger, bør behandlingen afbrydes, og dyrlægen kontaktes.

Undgå anvendelse til alvorligt dehydrerede, hypovolæmiske eller hypotensive dyr, som kræver

parenteral rehydrering, da der foreligger potentiel risiko for skade på nyrerne.

I tilfælde af utilstrækkelig smertelindring ved behandling af kolik hos hest bør diagnosen revurderes

omhyggeligt, da der kan være behov for kirurgisk indgreb.

Forsigtighedsregler for personer, som indgiver lægemidlet

Tilfælde af selvinjektion kan medføre smerter. Personer med kendt overfølsomhed over for non-

steroide antiinflammatoriske lægemidler (NSAID-præparater) bør undgå kontakt med

veterinærlægemidlet. I tilfælde af selvinjektion ved hændeligt uheld skal der straks søges

lægehjælp, og indlægssedlen eller etiketten bør vises til lægen.

Anvendelse under drægtighed og laktation

Kvæg og grise:

Kan anvendes under drægtighed og laktation.

Heste:

Må ikke anvendes til drægtige eller lakterende hopper.

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Må ikke gives samtidig med glucokortikosteroider, anden non-steroid antiinflammatorisk behandling

eller sammen med anti-koagulantia.

Overdosis (symptomer, nødforanstaltninger, modgift)

I tilfælde af overdosering bør symptomatisk behandling initieres.

13.

SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE

LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

Kontakt Deres dyrlæge vedrørende bortskaffelse af lægemidler, der ikke længere findes anvendelse

for. Disse foranstaltninger skal bidrage til at beskytte miljøet

.

14.

DATO FOR SENESTE GODKENDELSE AF INDLÆGSSEDLEN

Nærmere oplysninger om dette veterinærlægemiddel

tilgængelige på webstedet for Det Europæiske

Lægemiddelagentur (http://www.ema.europa.eu/).

15.

ANDRE OPLYSNINGER

Karton med enten 1 farveløse hætteglas hver indeholdende 50 ml, 100 ml eller 250 ml.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

INDLÆGSSEDDEL

Melovem 30 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg og grise

1.

NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

SAMT PÅ DEN INDEHAVER AF VIRKSOMHEDSGODKENDELSE, SOM ER

ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS FORSKELLIG HERFRA

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

Dopharma Research B.V.

Zalmweg 24

4941 VX Raamsdonksveer

NEDERLANDENE

Fremstiller ansvarlig for batchfrigivelse

Dopharma B.V.

Zalmweg 24

4941 VX Raamsdonksveer

NEDERLANDENE

2.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Melovem 30 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg og grise.

Meloxicam

3.

ANGIVELSE AF DE AKTIVE STOFFER OG ANDRE INDHOLDSSTOFFER

Hver ml indeholder:

Aktivt stof:

Meloxicam

30 mg

Hjælpestof(fer):

Benzylalkohol

20 mg

Klar gul opløsning.

4.

INDIKATIONER

Kvæg:

Til anvendelse ved akut respiratorisk infektion i kombination med passende antibiotika-behandling

med henblik på at reducere kliniske symptomer hos kvæg.

Til anvendelse ved diarré i kombination med oral tilførsel af vand med henblik på at reducere kliniske

symptomer hos kalve, der er mere end en uge gamle, og hos ikke-lakterende ungkvæg.

Til supplerende behandling af akut mastitis i kombination med antibiotika-behandling.

Til lindring af post operativ smerte efter afhorning af kalve.

Grise:

Til anvendelse ved ikke-smitsomme lokomotoriske forstyrrelser med henblik på at reducere halthed

og inflammation.

Til supplerende behandling af puerperal sepsis og toksikæmi (mastitis-metritis-agalaktisk syndrom)

med passende antibiotika-behandling.

5.

KONTRAINDIKATIONER

Må ikke anvendes til dyr, som lider af nedsat lever-, hjerte- eller nyrefunktion og hæmoragiske

lidelser, eller i tilfælde hvor der er tegn på ulcerogene gastrointestinale læsioner.

Må ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive stof, eller et eller flere af

hjælpestofferne.

Ved behandling af diarré hos kvæg bør præparatet ikke gives til dyr, som er mindre end en uge gamle.

6.

BIVIRKNINGER

Subkutan og intramuskulær administration tolereres godt hos kvæg og grise; kun hos mindre end

10 % af behandlet kvæg i kliniske studier sås let og forbigående hævelse på injektionsstedet

efter subkutan injektion.

I meget sjældne tilfælde kan anafylaktiske reaktioner som kan være alvorlige (herunder dødelige)

forekomme. Disse bør behandles symptomatisk.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (mere end 1 ud af 10 dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (mere end 1, men mindre end 10 dyr i 100 dyr)

- Ualmindelige (mere end 1, men mindre end 10 dyr i 1.000 dyr)

- Sjældne (mere end 1, men mindre end 10 dyr ud af 10.000 dyr)

- Meget sjælden (mindre end 1 dyr ud af 10.000 dyr, herunder isolerede rapporter)

Hvis De bemærker alvorlige bivirkninger eller andre bivirkninger, som ikke er omtalt i denne

indlægsseddel, bedes De kontakte Deres dyrlæge.

7.

DYREARTER

Kvæg og grise

8.

DOSERING FOR HVER DYREART, ANVENDELSESMÅDE OG

INDGIVELSESVEJ(E)

Kvæg:

Enkelt subkutan injektion på 0,5 mg meloxicam/kg legemsvægt (d.v.s. 2,5 ml/150 kg legemsvægt),

om nødvendigt i kombination med antibiotika-behandling eller med oral tilførsel af passende

mængder vand.

Grise:

Enkelt intramuskulær injektion på 0,4 mg meloxicam/kg legemsvægt (d.v.s. 2,0 ml/150 kg

legemsvægt) i kombination med passende antibiotika-behandling. Om nødvendigt kan en yderligere

dosis gives efter 24 timer.

9.

OPLYSNINGER OM KORREKT ANVENDELSE

Undgå kontaminering under anvendelse.

Ved behandling af flokke af dyr skal der anvendes en aftapningskanyle for at undgå overdreven

perforering af proppen. Det maksimale antal af perforeringer bør begrænses til 20.

10.

TILBAGEHOLDELSESTIDER

Kvæg:

Kød og indmad:

15 dage

Mælk:

5 dage

Grise:

Kød og indmad:

5 dage

11.

EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Dette veterinærlægemiddel kræver ikke opbevaring ved en bestemt

temperatur.Opbevaringstid efter første åbning af beholderen: 28 dage.

Må ikke anvendes efter den udløbsdato, som er angivet på æsken og hætteglas efter EXP.

12.

SÆRLIG(E) ADVARSEL/ADVARSLER

Behandling af kalve med Melovem 20 minutter før afhorning reducerer postoperativ smerte. Melovem

alene vil ikke give tilstrækkelig smertelindring under afhorning. For at opnå tilstrækkelig

smertelindring under kirurgi er yderligere medicinering med passende analgetikum nødvendig.

Forsigtighedsregler vedrørende brug til dyr

Hvis der forekommer bivirkninger, bør behandlingen afbrydes, og dyrlægen kontaktes.

Undgå anvendelse til alvorligt dehydrerede, hypovolæmiske eller hypotensive dyr, som kræver

parenteral rehydrering, da der foreligger potentiel risiko for skade på nyrerne.

Forsigtighedsregler for personer, som indgiver lægemidlet

Tilfælde af selvinjektion kan medføre smerter. Personer med kendt overfølsomhed over for non-

steroide antiinflammatoriske lægemidler (NSAID-præparater) bør undgå kontakt med

veterinærlægemidlet. I tilfælde af selvinjektion ved hændeligt uheld skal der straks søges

lægehjælp, og indlægssedlen eller etiketten bør vises til lægen.

Anvendelse under drægtighed og laktation

Kan anvendes under drægtighed og laktation.

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Må ikke gives samtidig med glucokortikosteroider, anden non-steroid antiinflammatorisk behandling

eller sammen med anti-koagulantia.

Overdosis (symptomer, nødforanstaltninger, modgift)

I tilfælde af overdosering bør symptomatisk behandling initieres.

13.

SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE

LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

Kontakt Deres dyrlæge vedrørende bortskaffelse af lægemidler, der ikke længere findes anvendelse

for. Disse foranstaltninger skal bidrage til at beskytte miljøet

.

14.

DATO FOR SENESTE GODKENDELSE AF INDLÆGSSEDLEN

Nærmere oplysninger om dette veterinærlægemiddel

tilgængelige på webstedet for Det Europæiske

Lægemiddelagentur (http://www.ema.europa.eu/).

15.

ANDRE OPLYSNINGER

Karton med enten 1 farveløse hætteglas hver indeholdende 50 ml, 100 ml eller 250 ml.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

BILAG I

PRODUKTRESUME

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Melovem 5 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg og grise

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver ml indeholder:

Aktivt stof:

Meloxicam

5 mg

Hjælpestof(fer):

Benzylalkohol

50 mg

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, opløsning.

Klar grøngul opløsning.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter, som lægemidlet er beregnet til

Kvæg (kalve og ungkvæg) og grise

4.2

Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til

Kvæg:

Til anvendelse ved akut respiratorisk infektion i kombination med passende antibiotika-behandling

med henblik på at reducere kliniske symptomer hos kvæg.

Til anvendelse ved diarré i kombination med oral tilførsel af vand med henblik på at reducere kliniske

symptomer hos kalve, der er mere end en uge gamle, og hos ikke-lakterende ungkvæg.

Til lindring af post operativ smerte efter afhorning af kalve.

Grise:

Til anvendelse ved ikke-smitsomme lokomotoriske forstyrrelser med henblik på at reducere halthed

og inflammation.

Til lindring af post-operative smerter i forbindelse med mindre bløddelskirurgi såsom kastration.

4.3

Kontraindikationer

Må ikke anvendes til dyr, som lider af nedsat lever-, hjerte- eller nyrefunktion og hæmoragiske

lidelser, eller i tilfælde hvor der er tegn på ulcerogene gastrointestinale læsioner.

Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive stof, eller et eller flere af

hjælpestofferne.

Ved behandling af diarré hos kvæg bør præparatet ikke anvendes til dyr, som er mindre end en uge

gamle.

Må ikke anvendes til grise, som er under 2 dage gamle.

4.4

Særlige advarsler for hver enkelt dyreart, som lægemidlet er beregnet til

Behandling af kalve med Melovem 20 minutter før afhorning reducerer postoperativ smerte. Melovem

alene vil ikke give tilstrækkelig smertelindring under afhorning. For at opnå tilstrækkelig

smertelindring under kirurgi er yderligere medicinering med passende analgetikum nødvendig.

Behandling af smågrise med Melovem inden kastration reducerer post-operative smerter. For at opnå

smertelindring under operation er samtidig medicinering med et passende anæstetikum/sedativum

nødvendig.

For at opnå den bedst mulige post-operative smertelindrende effekt, bør Melovem administreres 30

minutter før et kirurgisk indgreb.

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brug til dyr

Hvis der forekommer bivirkninger, bør behandlingen afbrydes, og dyrlægen kontaktes.

Undgå anvendelse til alvorligt dehydrerede, hypovolæmiske eller hypotensive dyr, som kræver

parenteral rehydrering, da der foreligger potentiel risiko for skade på nyrerne.

Særlige forsigtighedsregler for personer, som indgiver lægemidlet til dyr

Tilfælde af selvinjektion kan medføre smerter. Personer med kendt overfølsomhed over for non-

steroide antiinflammatoriske stoffer (NSAID-præparater) bør undgå kontakt med

veterinærlægemidlet.

I tilfælde af selvinjektion ved hændeligt uheld skal der straks søges lægehjælp, og indlægssedlen eller

etiketten bør vises til lægen.

4.6

Bivirkninger (forekomst og sværhedsgrad)

I kliniske undersøgelser blev der hyppigt indberettet forbigående hævelse på injektionsstedet efter

subkutan administration hos kvæg. Hævelse på injektionsstedet kan være smertefuld.

I kliniske undersøgelser blev der iagttaget forbigående hævelse på injektionsstedet efter

intramuskulær administration hos grise.

I meget sjældne tilfælde kan anafylaktiske reaktioner som kan være alvorlige (herunder dødelige)

forekomme. Disse bør behandles symptomatisk.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (mere end 1 ud af 10 dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (mere end 1, men mindre end 10 dyr ud af 100 dyr)

- Ualmindelige (mere end 1, men mindre end 10 dyr ud af 1.000 dyr)

- Sjældne (mere end 1, men mindre end 10 dyr ud af 10.000 dyr)

- Meget sjælden (mindre end 1 dyr ud af 10.000 dyr, herunder isolerede rapporter).

4.7

Anvendelse under drægtighed, laktation eller æglægning

Kvæg:

Kan anvendes under drægtighed.

For information om lakterende dyr se afsnit 4.11.

Grise:

Kan anvendes under drægtighed og laktation.

4.8

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Må ikke gives samtidig med glucokortikosteroider, andre NSAID-præparater eller antikoagulantia.

4.9

Dosering og indgivelsesvej

Kvæg:

Enkelt subkutan injektion på 0,5 mg meloxicam/kg legemsvægt (d.v.s. 10,0 ml/100 kg legemsvægt),

om nødvendigt i kombination med antibiotika-behandling eller med oral tilførsel af passende

mængder vand.

Grise:

Lokomotoriske forstyrrelser:

Enkelt intramuskulær injektion på 0,4 mg meloxicam/kg legemsvægt (d.v.s. 2,0 ml/25 kg

legemsvægt). Om nødvendigt kan en yderligere dosis gives efter 24 timer.

Det anbefales at give den anden injektion på et andet sted, da er konstateret lokal tolerance efter blot

en enkelt injektion.

Reduktion af postoperative smerter:

Enkelt intramuskulær injektion på 0,4 mg meloxicam/kg legemsvægt (d.v.s. 0,4 ml/5 kg legemsvægt)

inden operation.

Det er særdeles vigtigt at dosere nøjagtigt og bruge en passende injektionssprøjte samt at vurdere le-

gemsvægten nøje.

Undgå kontaminering under anvendelse.

4.10

Overdosering (symptomer, nødforanstaltninger, modgift), om nødvendigt

I tilfælde af overdosering bør symptomatisk behandling initieres.

4.11

Tilbageholdelsestid

Kvæg:

Kød og indmad:

15 dage

Må ikke anvendes til dyr, hvis mælk er bestemt til menneskeføde

Grise:

Kød og indmad:

5 dage

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

Farmakoterapeutisk gruppe: Antiinflammatoriske og antireumatiske lægemidler, non-steroider

(oxicam)

ATCvet-kode: QM01AC06

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Meloxicam er et non-steroidt antiinflammatorisk stof (NSAID) i oxicam gruppen, som virker ved

hæmning af prostaglandin syntesen, og derved udøver det en antiinflammatorisk, antiekssudativ,

analgetisk og antipyretisk effekt. Meloxicam har ligeledes anti-endotoksisk effekt, da det har vist sig

at hæmme produktion af thromboxan B

forårsaget af

E-coli

endotoxin administration hos kalve og

grise.

5.2

Farmakokinetiske oplysninger

Absorption

Efter en enkelt subkutan dosis på 0,5 mg meloxicam/kg opnåedes efter 7,7 timer C

værdier på 2,1

g/ml hos ungkvæg.

Efter en enkelt intramuskulær dosis på 0,4 mg meloxicam/kg opnåedes efter 1 time en C

værdi på

1,1 til 1,5 µg/ml hos grise.

Distribution

Mere end 98 % af meloxicam er bundet til plasma proteiner. De højeste meloxicam koncentrationer

ses i lever og nyrer. Der ses relativt lave koncentrationer i muskler og fedt.

Metabolisme

Meloxicam findes overvejende i plasma. Hos kvæg udskilles meloxicam ligeledes i høj grad i mælk

og galde, hvorimod urinen kun indeholder spor af modersubstansen. Hos grise indeholder galde og

urin kun spor af modersubstansen. Meloxicam metaboliseres til en alkohol, et syrederivat og til

adskillige polære metabolitter. Alle hovedmetabolitter har vist sig at være farmakologisk inaktive.

Elimination

Meloxicam elimineres med en halveringstid på 26 timer efter subkutan injektion hos ungkvæg.

Efter intramuskulær administration til grise er den gennemsnitlige halveringstid ca. 2,5 time.

Ca. 50 % af den indgivne dosis elimineres via urinen og resten med fæces.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Fortegnelse over hjælpestoffer

Benzylalkohol

Saltsyre

Natriumchlorid

Macrogol 400

Macrogol 1500

Meglumin

Vand til injektionsvæske

6.2

Uforligeligheder

I mangel af undersøgelser af forligelighed må dette veterinærlægemiddel ikke blandes med andre

veterinærlægemidler.

6.3

Opbevaringstid

Opbevaringstid for veterinærlægemidlet i salgspakning: 2 år

Opbevaringstid efter første åbning af den indre emballage: 28 dage.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Behold hætteglasset med injektionsvæske i den ydre emballage, så det beskyttes mod lys.

Dette veterinærlægemiddel kræver ikke opbevaring ved en bestemt temperatur.

6.5

Den indre emballages art og indhold

Karton med 1 farveløst type I-hætteglas à 100 ml, som er lukket med en bromobutyl gummiprop og

forseglet med aluminiumshætte.

6.6

Eventuelle særlige forholdsregler ved bortskaffelse af ubrugte veterinærlægemidler eller

affaldsmaterialer fra brugen af sådanne

Ikke anvendte veterinærlægemidler, samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinier

7.

INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Dopharma Research B.V.

Zalmweg 24

4941 VX Raamsdonksveer, Nederlandene

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSENS NUMMER (NUMRE)

EU/2/09/098/001

9.

DATO FOR FØRSTE TILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 07-07-2009

Dato for seneste fornyelse af markedsføringstilladelse:

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Nærmere oplysninger om dette veterinærlægemiddel

tilgængelige på webstedet for Det Europæiske

Lægemiddelagentur http://www.ema.europa.eu/.

FORBUD MOD SALG, UDLEVERING OG/ELLER BRUG

Ikke relevant.

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Melovem 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg, grise og heste

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver ml indeholder:

Aktivt stof:

Meloxicam

20 mg

Hjælpestof(fer):

Ethanol

150 mg

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, opløsning.

Klar gul opløsning.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter, som lægemidlet er beregnet til

Kvæg, grise og heste

4.2

Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til

Kvæg:

Til anvendelse ved akut respiratorisk infektion i kombination med passende antibiotika-behandling

med henblik på at reducere kliniske symptomer hos kvæg.

Til anvendelse ved diarré i kombination med oral tilførsel af vand med henblik på at reducere kliniske

symptomer hos kalve, der er mere end en uge gamle, og hos ikke-lakterende ungkvæg.

Til supplerende behandling af akut mastitis i kombination med antibiotika-behandling.

Til lindring af post operativ smerte efter afhorning af kalve.

Grise:

Til anvendelse ved ikke-smitsomme lokomotoriske forstyrrelser med henblik på at reducere halthed

og inflammation.

Til supplerende behandling af puerperal sepsis og toksikæmi (mastitis-metritis-agalaktisk syndrom)

med passende antibiotika-behandling.

Heste:

Til anvendelse ved lindring af inflammation og smerter ved såvel akutte som kroniske lidelser i

bevægeapparatet.

Til anvendelse ved lindring af smerte i forbindelse med kolik hos hest.

4.3

Kontraindikationer

Se også afsnit 4.7.

Bør ikke anvendes til heste under 6 uger.

Bør ikke anvendes til dyr, som lider af nedsat lever-, hjerte- eller nyrefunktion og hæmoragiske

lidelser, eller i tilfælde hvor der er tegn på ulcerogene gastrointestinale læsioner.

Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive stof, eller et eller flere af

hjælpestofferne.

Ved behandling af diarré hos kvæg bør præparatet ikke gives til dyr, som er mindre end en uge gamle.

4.4

Særlige advarsler for hver enkelt dyreart, som lægemidlet er beregnet til

Behandling af kalve med Melovem 20 minutter før afhorning reducerer postoperativ smerte. Melovem

alene vil ikke give tilstrækkelig smertelindring under afhorning. For at opnå tilstrækkelig

smertelindring under kirurgi er yderligere medicinering med passende analgetikum nødvendig.

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brug til dyr

Hvis der forekommer bivirkninger, bør behandlingen afbrydes, og dyrlægen kontaktes.

Undgå anvendelse til alvorligt dehydrerede, hypovolæmiske eller hypotensive dyr, som kræver

parenteral rehydrering, da der foreligger potentiel risiko for skade.

I tilfælde af utilstrækkelig smertelindring ved behandling af kolik hos hest bør diagnosen revurderes

omhyggeligt, da der kan være behov for kirurgisk indgreb.

Særlige forsigtighedsregler for personer, som indgiver lægemidlet til dyr

Tilfælde af selvinjektion kan medføre smerter. Personer med kendt overfølsomhed over for non-

steroide antiinflammatoriske lægemidler (NSAID-præparater) bør undgå kontakt med

veterinærlægemidlet.

I tilfælde af selvinjektion ved hændeligt uheld skal der straks søges lægehjælp, og indlægssedlen eller

etiketten bør vises til lægen.

4.6

Bivirkninger (forekomst og sværhedsgrad)

Subkutan, intramuskulær og intravenøs administration tolereres godt hos kvæg og grise; kun hos

mindre end 10 % af behandlet kvæg i kliniske studier sås let og forbigående hævelse på

injektionsstedet efter subkutan injektion.

Hos heste kan forekomme en forbigående hævelse på injektionsstedet, som forsvinder uden

indgriben.

I meget sjældne tilfælde kan anafylaktiske reaktioner som kan være alvorlige (herunder dødelige)

forekomme. Disse bør behandles symptomatisk.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (mere end 1 ud af 10 dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (mere end 1, men mindre end 10 dyr i 100 dyr)

- Ualmindelige (mere end 1, men mindre end 10 dyr i 1.000 dyr)

- Sjældne (mere end 1, men mindre end 10 dyr ud af 10.000 dyr)

-. Meget sjælden (mindre end 1 dyr ud af 10.000 dyr, herunder isolerede rapporter)

4.7

Anvendelse under drægtighed, laktation eller æglægning

Kvæg og grise:

Kan anvendes under drægtighed og laktation.

Heste:

Må ikke anvendes til drægtige eller lakterende hopper.

Se også afsnit 4.3.

4.8

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Må ikke gives samtidig med glucokortikosteroider, andre NSAID-præparater eller antikoagulantia.

4.9

Dosering og indgivelsesvej

Kvæg:

Enkelt subkutan eller intravenøs injektion på 0,5 mg meloxicam/kg legemsvægt (d.v.s. 2,5 ml/100 kg

legemsvægt), om nødvendigt i kombination med antibiotika-behandling eller med oral tilførsel af

passende mængder vand.

Grise:

Enkelt intramuskulær injektion på 0,4 mg meloxicam/kg legemsvægt (d.v.s. 2,0 ml/100 kg

legemsvægt) i kombination med passende antibiotika-behandling. Om nødvendigt kan en yderligere

dosis gives efter 24 timer.

Heste:

Enkelt intravenøs injektion på 0,6 mg meloxicam/kg legemsvægt (d.v.s. 3,0 ml/100 kg legemsvægt).

Undgå kontaminering under anvendelse.

Ved behandling af flokke af dyr skal der anvendes en aftapningskanyle for at undgå overdreven

perforering af proppen. Det maksimale antal af perforeringer bør begrænses til 20.

4.10

Overdosering (symptomer, nødforanstaltninger, modgift), om nødvendigt

I tilfælde af overdosering bør symptomatisk behandling initieres.

4.11

Tilbageholdelsestid

Kvæg:

Kød og indmad:

15 dage

Mælk:

5 dage

Grise:

Kød og indmad:

5 dage

Heste:

Kød og indmad:

5 dage

Må ikke anvendes til heste, hvis mælk er bestemt til menneskeføde.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

Farmakoterapeutisk gruppe: Antiinflammatoriske og antireumatiske lægemidler, non-steroider

(oxicam).

ATCvet-kode: QM01AC06

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Meloxicam er et non-steroidt antiinflammatorisk stof (NSAID) i oxicam gruppen, som virker ved

hæmning af prostaglandin syntesen, og derved udøver det en antiinflammatorisk, antiekssudativ,

analgetisk og antipyretisk effekt. Det reducerer leukocyt infiltrationen i det betændte væv. I mindre

udstrækning hæmmes også collagen-induceret trombocyt-aggregation. Meloxicam har ligeledes anti-

endotoksisk effekt, da det har vist sig at hæmme produktion af thromboxan B

forårsaget af

E-coli

endotoxin administration hos kalve, lakterende køer og grise.

5.2

Farmakokinetiske oplysninger

Absorption

Efter en enkelt subkutan dosis på 0,5 mg meloxicam/kg opnåedes C

værdier på 2,1

g/ml efter

7,7 timer og 2,7

g/ml efter 4 timer hos henholdsvis ungkvæg og lakterende køer.

Efter to intramuskulære doser på 0,4 mg meloxicam/kg opnåedes efter 1 time en C

værdi på

g/ml hos grise.

Distribution

Mere end 98 % af meloxicam er bundet til plasma proteiner. De højeste meloxicam koncentrationer

ses i lever og nyrer. Der ses relativt lave koncentrationer i muskler og fedt.

Metabolisme

Meloxicam findes overvejende i plasma. Hos kvæg udskilles meloxicam ligeledes i høj grad i mælk

og galde, hvorimod urinen kun indeholder spor af modersubstansen. Hos grise indeholder galde og

urin kun spor af modersubstansen. Meloxicam metaboliseres til en alkohol, et syrederivat og til

adskillige polære metabolitter. Alle hovedmetabolitter har vist sig at være farmakologisk inaktive.

Metabolismen hos heste er ikke undersøgt.

Elimination

Meloxicam elimineres med halveringstider på 26 og 17,5 timer efter subkutan injektion hos

henholdsvis ungkvæg og lakterende køer.

Hos grise, efter intramuskulær administration, er den gennemsnitlige halveringstid ca. 2,5 time.

Efter intravenøs injektion til heste elimineres meloxicam med en terminal halveringstid på 8,5 time.

Ca. 50 % af den indgivne dosis elimineres via urinen og resten med fæces.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Fortegnelse over hjælpestoffer

Ethanol

Glycin

Saltsyre/natriumhydroxid

Macrogol 300

Meglumin

Poloxamer 188

Natriumcitrat

Vand til injektionsvæsker

6.2

Væsentlige uforligeligheder

I mangel af undersøgelser af forligelighed må dette veterinærlægemiddel ikke blandes med andre

veterinærlægemidler.

6.3

Opbevaringstid

Opbevaringstid for veterinærlægemidlet i salgspakning: 30 måneder.

Opbevaringstid efter første åbning af den indre emballage: 28 dage.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Behold hætteglasset med injektionsvæske i den ydre emballage, så det beskyttes mod lys.

Må ikke opbevares i køleskab eller nedfryses. Beskyttes mod frost.

6.5

Den indre emballages art og indhold

Karton med 1 farveløst type I-hætteglas à 50 ml, 100 ml og 250 ml som er lukket med en bromobutyl

gummiprop og forseglet med aluminiumshætte.

6.6

Eventuelle særlige forholdsregler ved bortskaffelse af ubrugte veterinærlægemidler eller

affaldsmaterialer fra brugen af sådanne

Eventuelle ubrugte lægemidler eller affald fra sådanne produkter skal destrueres i overensstemmelse

med de lokale krav.

7.

INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Dopharma Research B.V.

Zalmweg 24

4941 VX Raamsdonksveer

NEDERLANDENE

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSENS NUMRE

EU/2/09/098/002

EU/2/09/098/003

EU/2/09/098/004

9.

DATO FOR FØRSTE TILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN

Dato for første tilladelse: 07-07-2009

Dato for seneste fornyelse af markedsføringstilladelse:

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Nærmere oplysninger om dette veterinærlægemiddel

tilgængelige på webstedet for Det Europæiske

Lægemiddelagentur (http://www.ema.europa.eu/).

FORBUD MOD SALG, UDLEVERING OG/ELLER BRUG

Ikke relevant.

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Melovem 30 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg og grise

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver ml indeholder:

Aktivt stof:

Meloxicam 30 mg

Hjælpestof(fer):

Benzylalkohol

20 mg

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1

3.

LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, opløsning.

Klar gul opløsning.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter, som lægemidlet er beregnet til

Kvæg og grise.

4.2

Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til

Kvæg:

Til anvendelse ved akut respiratorisk infektion i kombination med passende antibiotika-behandling

med henblik på at reducere kliniske symptomer hos kvæg.

Til anvendelse ved diarré i kombination med oral tilførsel af vand med henblik på at reducere kliniske

symptomer hos kalve, der er mere end en uge gamle, og hos ikke-lakterende ungkvæg.

Til supplerende behandling af akut mastitis i kombination med antibiotika-behandling.

Til lindring af post operativ smerte efter afhorning af kalve.

Grise:

Til anvendelse ved ikke-smitsomme lokomotoriske forstyrrelser med henblik på at reducere halthed

og inflammation.

Til supplerende behandling af puerperal sepsis og toksikæmi (mastitis-metritis-agalaktisk syndrom)

med passende antibiotika-behandling.

4.3

Kontraindikationer

Se også afsnit 4.7.

Bør ikke anvendes til dyr, som lider af nedsat lever-, hjerte- eller nyrefunktion og hæmoragiske

lidelser, eller i tilfælde hvor der er tegn på ulcerogene gastrointestinale læsioner.

Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive stof, eller et eller flere af

hjælpestofferne.

Ved behandling af diarré hos kvæg bør præparatet ikke gives til dyr, som er mindre end en uge gamle.

4.4

Særlige advarsler for hver enkelt dyreart, som lægemidlet er beregnet til

Behandling af kalve med Melovem 20 minutter før afhorning reducerer postoperativ smerte. Melovem

alene vil ikke give tilstrækkelig smertelindring under afhorning. For at opnå tilstrækkelig

smertelindring under kirurgi er yderligere medicinering med passende analgetikum nødvendig.

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brug til dyr

Hvis der forekommer bivirkninger, bør behandlingen afbrydes, og dyrlægen kontaktes.

Undgå anvendelse til alvorligt dehydrerede, hypovolæmiske eller hypotensive dyr, som kræver

parenteral rehydrering, da der foreligger potentiel risiko for skade.

Særlige forsigtighedsregler for personer, som indgiver lægemidlet til dyr

Tilfælde af selvinjektion kan medføre smerter. Personer med kendt overfølsomhed over for non-

steroide antiinflammatoriske lægemidler (NSAID-præparater) bør undgå kontakt med

veterinærlægemidlet.

I tilfælde af selvinjektion ved hændeligt uheld skal der straks søges lægehjælp, og indlægssedlen eller

etiketten bør vises til lægen.

4.6

Bivirkninger (forekomst og sværhedsgrad)

Subkutan og intramuskulær administration tolereres godt hos kvæg og grise; kun hos mindre end

10 % af behandlet kvæg i kliniske studier sås let og forbigående hævelse på injektionsstedet

efter subkutan injektion.

I meget sjældne tilfælde kan anafylaktiske reaktioner som kan være alvorlige (herunder dødelige)

forekomme. Disse bør behandles symptomatisk.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (mere end 1 ud af 10 dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (mere end 1, men mindre end 10 dyr i 100 dyr)

- Ualmindelige (mere end 1, men mindre end 10 dyr i 1.000 dyr)

- Sjældne (mere end 1, men mindre end 10 dyr ud af 10.000 dyr)

- Meget sjælden (mindre end 1 dyr ud af 10.000 dyr, herunder isolerede rapporter)

4.7

Anvendelse under drægtighed, laktation eller æglægning

Kan anvendes under drægtighed og laktation.

Se også afsnit 4.3.

4.8

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Må ikke gives samtidig med glucokortikosteroider, andre NSAID-præparater eller antikoagulantia.

4.9

Dosering og indgivelsesvej

Kvæg:

Enkelt subkutan injektion på 0,5 mg meloxicam/kg legemsvægt (d.v.s. 2,5 ml/150 kg legemsvægt), om

nødvendigt i kombination med antibiotika-behandling eller med oral tilførsel af passende mængder

vand.

Grise:

Enkelt intramuskulær injektion på 0,4 mg meloxicam/kg legemsvægt (d.v.s. 2,0 ml/150 kg

legemsvægt) i kombination med passende antibiotika-behandling. Om nødvendigt kan en yderligere

dosis gives efter 24 timer.

Undgå kontaminering under anvendelse.

Ved behandling af flokke af dyr skal der anvendes en aftapningskanyle for at undgå overdreven

perforering af proppen. Det maksimale antal af perforeringer bør begrænses til 20.

4.10

Overdosering (symptomer, nødforanstaltninger, modgift), om nødvendigt

I tilfælde af overdosering bør symptomatisk behandling initieres.

4.11

Tilbageholdelsestid

Kvæg:

Kød og indmad: 15 dage

Mælk: 5 dage

Grise:

Kød og indmad: 5 dage

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

Farmakoterapeutisk gruppe: Antiinflammatoriske og antireumatiske lægemidler, non-steroider

(oxicam).

ATCvet-kode: QM01AC06.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Meloxicam er et non-steroidt antiinflammatorisk stof (NSAID) i oxicam gruppen, som virker ved

hæmning af prostaglandin syntesen, og derved udøver det en antiinflammatorisk, antiekssudativ,

analgetisk og antipyretisk effekt. Det reducerer leukocyt infiltrationen i det betændte væv. I mindre

udstrækning hæmmes også collagen-induceret trombocyt-aggregation. Meloxicam har ligeledes anti-

endotoksisk effekt, da det har vist sig at hæmme produktion af thromboxan B

forårsaget af

E-coli

endotoxin administration hos kalve, lakterende køer og grise.

5.2

Farmakokinetiske oplysninger

Absorption

Efter en enkelt subkutan dosis på 0,5 mg meloxicam/kg opnåedes C

værdier på 2,1

g/ml efter

7,7 timer og 2,7

g/ml efter 4 timer hos henholdsvis ungkvæg og lakterende køer.

Efter to intramuskulære doser på 0,4 mg meloxicam/kg opnåedes efter 1 time en C

værdi på

g/ml hos grise.

Distribution

Mere end 98 % af meloxicam er bundet til plasma proteiner. De højeste meloxicam koncentrationer

ses i lever og nyrer. Der ses relativt lave koncentrationer i muskler og fedt.

Metabolisme

Meloxicam findes overvejende i plasma. Hos kvæg udskilles meloxicam ligeledes i høj grad i mælk

og galde, hvorimod urinen kun indeholder spor af modersubstansen. Hos grise indeholder galde og

urin kun spor af modersubstansen. Meloxicam metaboliseres til en alkohol, et syrederivat og til

adskillige polære metabolitter. Alle hovedmetabolitter har vist sig at være farmakologisk inaktive.

Elimination

Meloxicam elimineres med halveringstider på 26 og 17,5 timer efter subkutan injektion hos

henholdsvis ungkvæg og lakterende køer.

Hos grise, efter intramuskulær administration, er den gennemsnitlige halveringstid ca. 2,5 time.

Ca. 50 % af den indgivne dosis elimineres via urinen og resten med fæces.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Fortegnelse over hjælpestoffer

Benzylalkohol

Saltsyre/natriumhydroxid

Macrogol 1500

Meglumin

N-Methylpyrrolidone

Vand til injektionsvæsker

6.2

Væsentlige uforligeligheder

I mangel af undersøgelser af forligelighed må dette veterinærlægemiddel ikke blandes med andre

veterinærlægemidler.

6.3

Opbevaringstid

Opbevaringstid for veterinærlægemidlet i salgspakning: 30 måneder.

Opbevaringstid efter første åbning af den indre emballage: 28 dage.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Dette veterinærlægemiddel kræver ikke opbevaring ved en bestemt temperatur.

6.5

Den indre emballages art og indhold

Karton med 1 farveløst type I-hætteglas à 50 ml, 100 ml og 250 ml som er lukket med en bromobutyl

gummiprop og forseglet med aluminiumshætte.

6.6

Eventuelle særlige forholdsregler ved bortskaffelse af ubrugte veterinærlægemidler eller

affaldsmaterialer fra brugen af sådanne

Eventuelle ubrugte lægemidler eller affald fra sådanne produkter skal destrueres i overensstemmelse

med de lokale krav.

7.

INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Dopharma Research B.V.

Zalmweg 24

4941 VX Raamsdonksveer,

NEDERLANDENE

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSENS NUMRE

EU/2/09/098/005

EU/2/09/098/006

EU/2/09/098/007

9.

DATO FOR FØRSTE TILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN

Dato for første tilladelse: 07-07-2009

Dato for seneste fornyelse af markedsføringstilladelse:

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Nærmere oplysninger om dette veterinærlægemiddel

tilgængelige på webstedet for Det Europæiske

Lægemiddelagentur (http://www.ema.europa.eu/).

FORBUD MOD SALG, UDLEVERING OG/ELLER BRUG

Ikke relevant.

EMA/308045/2009

EMEA/V/C/152

EPAR - sammendrag for offentligheden

Melovem

Meloxicam

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR). Formålet

er at forklare, hvordan Udvalget for Veterinærlægemidlers (CVMP) vurdering af den forelagte

dokumentation førte til, at man anbefalede at anvende lægemidlet som beskrevet nedenfor.

Dette dokument kan ikke erstatte den personlige drøftelse med din dyrlæge. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om dit dyrs sygdomstilstand eller behandling, kan du kontakte din dyrlæge. Hvis du ønsker

yderligere oplysninger om baggrunden for CVMP’s anbefalinger, kan du læse den videnskabelige

drøftelse (også en del af denne EPAR).

Hvad er Melovem?

Melovem er et lægemiddel, der indeholder det aktive stof meloxicam. Det fås som en opløsning til

injektion (5 mg/ml, 20 mg/ml og 30 mg/ml).

Melovem er et ”generisk lægemiddel”. Det betyder, at Melovem er identisk med et

”referenceveterinærlægemiddel”, der indeholder det samme aktive stof. Referencelægemidlet Metacam

fås som en 5 mg/ml- og 20 mg/ml-opløsning til injektion, og Melovem fås desuden som en 30 mg/ml-

opløsning til injektion.

Hvad anvendes Melovem til?

Melovem anvendes til kvæg i kombination med passende antibiotikabehandling til at mindske

symptomerne ved akut respiratorisk infektion (infektion i lunger og luftveje). Det kan anvendes ved

diarré i kombination med oral tilførsel af vand (lægemidler, der indgives gennem munden for at

genoprette væskebalancen i kroppen) hos kalve, der er mere end én uge gamle, og hos ungkvæg, som

ikke er diegivende. 20 mg/ml- og 30 mg/ml-opløsningerne til injektion anvendes også i kombination

med antibiotikabehandling til behandling af akut mastitis (yverbetændelse).

Melovem opløsning til injektion (5 mg/ml, 20 mg/ml og 30 mg/ml) anvendes til svin til at mindske

symptomerne på halten (evnen til at gå normalt) og inflammation i forbindelse med ikkesmitsomme

sygdomme i bevægeapparatet (sygdomme, som påvirker bevægelsesevnen). 5 mg/ml-opløsningen til

injektion kan anvendes til lindring af smerter efter mindre bløddelskirurgi som f.eks. kastration

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2013. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

(kirurgisk fjernelse af testiklerne). 5 mg/ml, 20 mg/ml og 30 mg/ml-opløsningerne til injektion kan

anvendes sammen med passende antibiotikabehandling til behandling af sygdomme, der opstår efter

faring, såsom puerperal septikæmi (bakterier i blodet) og toksæmi (en forgiftningstilstand) (mastitis-

metritis-agalactia-syndrom).

Melovem opløsning til injektion (20 mg/ml) anvendes til heste til at afhjælpe kolik (mavesmerter) og

betændelse og smerter ved lidelser i bevægeapparatet.

Hvordan virker Melovem?

Melovem indeholder meloxicam, som tilhører en lægemiddelgruppe, der kaldes ikke-steroide

antiinflammatoriske lægemidler (NSAID'er). Meloxicam virker ved at blokere et enzym kaldet

cyklooxygenase, der medvirker ved dannelsen af prostaglandin. Da prostaglandiner er stoffer, der

udløser betændelse, smerter, væskeudskillelse (væske, der siver ud af blodkarrene under en

betændelse) og feber, mindsker meloxicam disse sygdomstegn.

Hvordan blev Melovem undersøgt?

Der gennemført undersøgelser hos både kalve og svin for at dokumentere, at Melovem er

bioækvivalent med referencelægemidlet Metacam.

Hvilken fordel viser undersøgelserne, at der er ved Melovem?

Da Melovem anses for at være bioækvivalent med referencelægemidlet, anses fordelene ved Melovem

for at være de samme som for referencelægemidlet. To lægemidler er bioækvivalente, når de danner

den samme mængde af det aktive stof i kroppen.

Hvilken risiko er der forbundet med Melovem?

Der blev observeret en let og forbigående hævelse på injektionsstedet efter injektion under huden og i

musklerne hos kvæg og grise. Hos heste kan der forekomme en forbigående hævelse på

injektionsstedet, der forsvinder af sig selv.

Der kan i meget sjældne tilfælde forekomme potentielt alvorlige eller dødelige anafylaktoide reaktioner

(svarende til stærk overfølsomhed) efter indgivelsen, og disse skal behandles symptomatisk.

Melovem må ikke anvendes til dyr med lever-, hjerte- og nyreproblemer, blødningsforstyrrelser eller

som lider af irritation eller sår i fordøjelseskanalen. Det må ikke gives til dyr, der er overfølsomme

(allergiske) over for det aktive stof eller andre af indholdsstofferne. Hvis Melovem anvendes til

behandling af diarré hos kvæg, må det ikke anvendes til dyr, der er under en uge gamle. Melovem må

heller ikke anvendes til heste, der er under seks uger gamle.

Hvilke forholdsregler skal der træffes af den, der giver

veterinærlægemidlet eller kommer i berøring med dyret?

Personer, som er overfølsomme (allergiske) over for NSAID'er, skal undgå kontakt med Melovem. Hvis

en person utilsigtet injicerer sig selv med lægemidlet, skal der straks søges lægehjælp.

Hvad er tilbageholdelsestiden?

Tilbageholdelsestiden er den tid, der skal gå efter injektion af lægemidlet, før dyret kan slagtes, og

kødet kan anvendes til menneskeligt konsum eller æg eller mælk kan anvendes til menneskeligt

Melovem

EMA/308045/2009

Side 2/3

konsum. Det er også den tid, der skal gå efter indgivelsen af lægemidlet, før mælken kan anvendes til

menneskeligt konsum.

Kvæg

Tilbageholdelsestiden er 15 dage for kød og 5 dage for mælk.

Svin

Tilbageholdelsestiden er 5 dage for kød.

Heste

Tilbageholdelsestiden er 5 dage for kød. Lægemidlet må ikke anvendes til heste, som producerer mælk

til menneskeligt konsum.

Hvorfor blev Melovem godkendt?

CVMP vurderede, at det i overensstemmelse med EU-kravene er blevet påvist, at Melovem er

bioækvivalent med Metacam. CVMP var derfor af den opfattelse, at fordelene ved Melovem ligesom

Metacam er større end risiciene, når det anvendes til de godkendte indikationer, og udvalget

anbefalede udstedelse af markedsføringstilladelse for Melovem. Benefit/risk-forholdet fremgår af

afsnittet om den videnskabelige drøftelse i denne EPAR.

Andre oplysninger om Melovem:

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Melovem den 7. juli 2009. Oplysningerne om udleveringsbestemmelserne for dette

lægemiddel findes på etiketten/den ydre emballage.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 07-2013.

Melovem

EMA/308045/2009

Side 3/3

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information