Lumigan

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

29-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

29-05-2019

Aktiv bestanddel:
bimatoprost
Tilgængelig fra:
Allergan Pharmaceuticals Ireland
ATC-kode:
S01EE03
INN (International Name):
bimatoprost
Terapeutisk gruppe:
Prostaglandin-analoger, Ophthalmologicals,
Terapeutisk område:
Grøn Stær, Åben-Vinkel, Okulær Hypertension
Terapeutiske indikationer:
Reduktion af forhøjet intraokulært tryk i kronisk åbenvinklet glaukom og okulær hypertension (som monoterapi eller som supplerende terapi til beta-blokkere).
Produkt oversigt:
Revision: 33
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/000391
Autorisation dato:
2002-03-08
EMEA kode:
EMEA/H/C/000391

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

29-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

29-05-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

21-07-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

29-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

29-05-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

21-07-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

29-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

29-05-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

21-07-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

29-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

29-05-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

21-07-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

29-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

29-05-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

21-07-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

29-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

29-05-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

21-07-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

29-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

29-05-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

21-07-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

29-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

29-05-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

21-07-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

29-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

29-05-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

21-07-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

29-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

29-05-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

21-07-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

29-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

29-05-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

21-07-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

29-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

29-05-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

21-07-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

29-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

29-05-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

21-07-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

29-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

29-05-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

21-07-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

29-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

29-05-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

21-07-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

29-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

29-05-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

21-07-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

29-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

29-05-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

21-07-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

29-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

29-05-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

21-07-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

29-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

29-05-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

21-07-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

29-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

29-05-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

21-07-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

29-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

29-05-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

21-07-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

29-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

29-05-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

29-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

29-05-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

29-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

29-05-2019

BILAG I

PROD

UKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

LUMIGAN 0,1 mg/ml øjendråber, opløsning

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 ml opløsning indeholder 0,1 mg bimatoprost.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på

1 ml opløsning indeholder 0,2 mg benzalkoniumchlorid.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Øjendråber, opløsning

Farveløs opløsning.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Reduktion af forhøjet intraokulært tryk (IOP) ved kronisk åbenvinklet glaukom og okulær

hypertension hos voksne (som monoterapi eller som supplerende behandling til beta-blokkere).

4.2

Dosering og administration

Dosering

Den anbefalede dosis er 1 dråbe i det/de afficerede øje/øjne 1 gang dagligt, inddryppet om aftenen.

Dosis må ikke gives mere end 1 gang dagligt, da hyppigere inddrypning kan mindske den

tryknedsættende effekt i øjet.

Pædiatrisk population:

LUMIGANs sikkerhed og virkning hos børn i alderen 0 til 18 år er endnu ikke klarlagt.

Patienter med nedsat lever- eller nyrefunktion:

LUMIGAN har ikke været undersøgt hos patienter med nedsat nyrefunktion eller med moderat til

svært nedsat leverfunktion. Behandling af disse patienter bør derfor foregå med forsigtighed.

Bimatoprost 0,3 mg/ml øjendråber havde ingen uønsket effekt på leverfunktionen efter 24 måneder

hos patienter med tidligere let nedsat leverfunktion eller unormal alaninaminotransferase (ALAT),

aspartataminotransferase (ASAT) og/eller bilirubin ved

baseline

Administration

Hvis flere topikale øjenlægemidler anvendes, bør administration af hver enkelt ske med mindst 5

minutters mellemrum.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

LUMIGAN 0,1 mg/ml er kontraindiceret hos patienter, der tidligere har seponeret en behandling på

grund af en formodet uønsket reaktion på benzalkoniumchlorid.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Okulær

Før behandlingen påbegyndes, skal patienten oplyses om muligheden for vækst af øjenvipper,

mørkfarvning af øjenlågshuden og øget irispigmentering, eftersom dette har været observeret ved

behandling med LUMIGAN. Nogle af disse ændringer kan være permanente og kan føre til forskelle i

øjnenes udseende, når kun det ene øje behandles. Den øgede irispigmentering er sandsynligvis

permanent. Ændringen i pigmentering skyldes øget melaninindhold i melanocytterne snarere end en

stigning i antallet af melanocytter. Virkningerne af øget irispigmentering på langt sigt kendes ikke. De

farveændringer i iris, der ses ved administration af bimatoprost i øjet, vil muligvis først blive synlige

efter adskillige måneder til år. Typisk breder den brune pigmentering omkring pupillen sig koncentrisk

mod periferien af iris, og hele iris eller dele deraf bliver mere brunlig. Hverken naevi eller fregner i iris

synes at blive påvirket af behandlingen. Efter 12 måneder var incidensen af irishyperpigmentering

med bimatoprost 0,1 mg/ml øjendråber 0,5 %. Efter 12 måneder var incidensen med bimatoprost 0,3

mg/ml øjendråber 1,5 % (se pkt. 4.8 tabel 2), og den steg ikke ved behandling i 3 år. Periorbital

vævspigmentering er rapporteret reversibel hos nogle patienter.

Sjældne tilfælde (≥1/1.000 til <1/100) af cystoidt makulaødem er rapporteret under behandling med

bimatroprost 0,3 mg/ml øjendråber. LUMIGAN bør derfor anvendes med forsigtighed hos patienter

med risikofaktorer for makulaødem (f.eks. afakiske patienter, pseudoafakiske patienter med iturevet

bagerste linsekapsel).

Der har været sjældne spontane rapporter om reaktivering af tidligere cornealinfiltrat eller

øjeninfektioner med bimatoprost 0,3 mg/ml øjendråber. LUMIGAN bør anvendes med forsigtighed

hos patienter med signifikante okulære virusinfektioner (f.eks. herpes simplex) eller uveitis/iritis i

anamnesen.

LUMIGAN har ikke været undersøgt hos patienter med inflammatoriske øjenlidelser, neovaskulær,

inflammatorisk, lukketvinklet glaukom, kongenit eller snævervinklet glaukom.

Der er risiko for hårvækst på områder, hvor LUMIGAN øjendråber gentagne gange kommer i kontakt

med huden. Det er derfor vigtigt at applicere LUMIGAN som anvist og undgå, at det løber ned på

kinden eller andre hudområder.

Luftveje

LUMIGAN har ikke været undersøgt hos patienter med nedsat respirationsfunktion. Mens de

foreliggende oplysninger om patienter med astma eller KOL i anamnesen er begrænsede, er der efter

markedsføringen indberettet forværring af astma, dyspnø og KOL samt indberettet astma. Frekvensen

af disse symptomer kendes ikke. Der bør udvises forsigtighed ved behandling af patienter med KOL,

astma eller forringet respirationsfunktion som følge af andre tilstande.

Hjerte-karsystem

LUMIGAN har ikke været undersøgt hos patienter med hjerteblok mere alvorlig end første grad eller

ukontrolleret hjerteinsufficiens. Der har været et begrænset antal spontane rapporter om bradykardi

eller hypotension ved brug af bimatoprost 0,3 mg/ml øjendråber, opløsning. LUMIGAN bør anvendes

med forsigtighed hos patienter, der er prædisponerede for langsom hjerterytme eller lavt blodtryk.

Andre oplysninger

I studier af bimatoprost 0,3 mg/ml hos patienter med glaukom eller okulær hypertension er det vist, at

eksponering af øjet for mere end én dosis bimatoprost dagligt kan nedsætte den IOP-sænkende effekt

(se pkt. 4.5). Patienter, der bruger LUMIGAN sammen med andre prostaglandinanaloger, skal

monitoreres for ændringer i intraokulært tryk.

LUMIGAN 0,1 mg/ml indeholder konserveringsmidlet benzalkoniumchlorid, som kan absorberes af

bløde kontaktlinser. Øjenirritation og misfarvning af de bløde kontaktlinser kan opstå på grund af

indholdet af benzalkoniumchlorid. Kontaktlinser bør tages ud før inddrypning og kan isættes igen 15

minutter efter applikation.

Benzalkoniumchlorid, som

ofte anvendes som konserveringsmiddel i øjenpræparater, er blevet

rapporteret at forårsage punktformet keratopati og/eller toksisk ulcerøs keropati. Da LUMIGAN 0,1

mg/ml indeholder 200 ppm benzalkoniumchlorid (fire gange så høj koncentration som i bimatoprost

0,3 mg/ml øjendråber), kræves tæt opfølgning ved brug hos patienter med tørre øjne, hos patienter,

hvor cornea er kompromitteret, samt hos patienter, der bruger flere øjendråber, der indeholder

benzalkoniumchlorid. Desuden kræves der opfølgning ved langvarigt brug hos sådanne patienter.

Der har været rapporter om bakteriel keratitis i forbindelse med brug af flerdosisbeholdere med

øjenprodukter til lokal anvendelse. Disse beholdere var utilsigtet blevet kontamineret af patienter, der i

de fleste tilfælde havde en anden øjensygdom. Patienter med defekt i øjets epiteloverflade har større

risiko for at udvikle bakteriel keratitis.

Patienten skal instrueres i at undgå at lade flaskens spids komme i kontakt med øjet eller

øjenomgivelser for at undgå øjenskade og kontaminering af øjendråberne.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført interaktionsstudier.

Ingen interaktion forventes hos mennesker, da systemiske koncentrationer af bimatoprost er ekstremt

lave (under 0,2 ng/ml) efter okulær dosering med bimatoprost 0,3 mg/ml øjendråber. Bimatoprost

biotransformeres af flere enzymer og ad flere baner, og ingen virkninger på hepatisk lægemiddel

metaboliseringsenzymer er observeret i non-kliniske studier.

I kliniske studier blev bimatoprost 0,3 mg/ml øjendråber anvendt samtidig med et antal forskellige

oftalmiske beta-blokerende øjenmidler uden tegn på interaktioner.

Samtidig anvendelse af LUMIGAN og andre glaukommidler end topiske beta-blokkere er ikke

evalueret under supplerende glaukombehandling.

Der er en risiko for, at den IOP-sænkende effekt af prostaglandinanaloger (f.eks. LUMIGAN)

nedsættes hos patienter med glaukom eller okulær hypertension, hvis de bruges sammen med andre

prostaglandinanaloger (se pkt. 4.4).

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der foreligger ikke tilstrækkelige data om brugen af bimatoprost hos gravide kvinder. Dyreforsøg har

påvist reproduktionstoksicitet ved høje toksiske doser hos mater (se pkt. 5.3).

LUMIGAN bør ikke anvendes under graviditet, medmindre det er klart nødvendigt.

Amning

Det vides ikke, om bimatoprost udskilles i human mælk. Dyreforsøg har vist udskillelse af bimatoprost

i mælk. Det skal besluttes, om amning skal ophøre eller behandling med LUMIGAN seponeres, idet

der tages højde for fordelene ved amning for barnet i forhold til de terapeutiske fordele for moderen.

Fertilitet

Der foreligger ingen data om bimatoprosts virkning på fertiliteten hos mennesker.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

LUMIGAN påvirker ikke eller i ubetydelig grad evnen til at køre bil og betjene maskiner. Ligesom

med enhver øjenbehandling skal patienten, hvis synet bliver sløret efter administration, vente med at

køre bil og betjene maskiner, til synet er klart igen.

4.8

Bivirkninger

I et 12 måneders fase III klinisk studie oplevede ca. 38 % af de patienter, der blev behandlet med

LUMIGAN 0,1 mg/ml øjendråber bivirkninger. Den bivirkning, der hyppigst blev indberettet, var

konjunktival hyperæmi (for det meste en antydning eller en mild form, som anses for ikke-

inflammatorisk) hos 29 % af patienterne. Ca. 4 % af patienterne afbrød behandlingen på grund af

bivirkninger i 12 måneders-studiet.

Følgende bivirkninger blev indberettet i kliniske studier med LUMIGAN 0,1 mg/ml øjendråber eller i

perioden efter markedsføring. De fleste var okulære, lette og ingen var alvorlige.

Bivirkninger præsenteres efter hyppighed (meget almindelig (≥1/10), almindelig (≥1/100 til <1/10),

ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100), sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000), meget sjælden (<1/10.000),

ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)) og efter systemorganklasse i tabel 1.

Inden for hver enkelt hyppighedsgruppe er bivirkningerne opstillet efter, hvor alvorlige de er. De

alvorligste bivirkninger er anført først.

Tabel 1.

Systemorganklasse

Hyppighed

Bivirkning

Nervesystemet

ikke kendt

svimmelhed

ikke almindelig

hovedpine

Øjne

meget almindelig

konjunktival hyperæmi

almindelig

punktformig keratitis,

øjenirritation, okulær pruritus,

vækst af øjenvipper,

øjensmerter, øjenlågserytem,

øjenlågspruritus

ikke almindelig

astenopi, sløret syn,

konjunktivitis, konjunktivalt

ødem, hyperpigmentering af

iris, tab af øjenvipper,

øjenlågsødem

ikke kendt

øjenlågspigmentering,

makulaødem, periorbitale og

øjenlågsændringer, herunder

fordybning af øjenlågets sulcus,

tørre øjne, øjenudflåd,

øjenødem,

fremmedlegemefornemmelse i

øjet, øget tåreflåd, ubehag i

øjnene, fotofobi

Luftveje, thorax og mediastinum

ikke kendt

astma, forværring af astma,

forværring af KOL og dyspnø

Mave-tarm-kanalen

ikke almindelig

kvalme

Hud og subkutane væv

almindelig

hyperpigmentering af hud,

hypertrikose

ikke almindelig

tør hud, skorpedannelse på

kanterne af øjenlågene, pruritus

ikke kendt

misfarvning af huden

(periokulær)

Almene sy

mptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

almindelig

irritation på

administrationsstedet

Immunsystemet

ikke kendt

overfølsomhedsreaktion,

inklusive tegn og symptomer på

øjenallergi og allergisk

dermatitis

Vaskulære sygdomme

ikke kendt

hypertension

I kliniske stu

dier er over 1800 patienter blevet behandlet med LUMIGAN 0,3 mg/ml. Ved at

kombinere data fra fase III monoterapi og supplerende LUMIGAN 0,3 mg/ml behandling var de

hyppigst indberettede bivirkninger:

vækst af øjenvipper hos op til 45% i løbet af det første år, hvorefter incidensen af ny

indberetninge

r faldt til 7% e

fter 2 år og 2% efter 3 år

konju

nktival hyperæmi (for det meste en antydning eller en mild form, som anses for ikke-

inflammatorisk) hos op til 44% i løbet af det første år, hvorefter incidensen af ny

indberetninge

r faldt til 13% efter 2 år og

12% efter 3 år

okulær pruritus hos op til 14% af patienterne i løbet af det første år, hvorefter incidensen af

e indberetninger faldt til 3% efter 2 år og 0% efter 3 år. Mindre end 9%

af patienterne

ophørte m

ed brugen af øjenmidlet på grund af en bivirkning i lø

bet af det første år, hvorefter

incidensen af yderligere patienter, der ophørte med behandlingen, faldt til 3% efter såvel 2

3 år.

Yderligere bivirkninger, der blev indber

ettet med LUMIGAN 0,3 mg/ml, vises i tabel 2. Tabellen

inkluderer også de bivirkninger, der forekom ved begge styrker, men med forskellig hyppighed. De

fleste var okulære, lette til moderate, og ingen var alvorlige: Inden for hver enkelt frekvensgruppe er

bivirkningerne opstillet efter, hvor alvorlige de er. De alvorligste bivirkninger er anført først.

Tabel 2.

Systemorganklasse

Hyppighed

Bivirkning

Nervesystemet

almindelig

hovedpine

ikke almindelig

svimmelhed

Øjne

meget almindelig

okulær pruritus, vækst af

øjenvipper

almindelig

corneaerosion, brænden i øjet,

allergisk konjunktivitis,

blepharitis, dårligere skarpsyn,

astenopi, konjunktivalt ødem,

fornemmelse af fremmedlegeme

i øjet, tørre øjne, øjensmerter,

fotofobi, tåreflåd, øjenudflåd,

visuelle forstyrrelser/sløret syn,

øget irispigmentering, mørke

øjenvippe

ikke almindelig

nethindeblødning, uveitis,

cystoidt makulaødem, iritis,

blefarospasme,

øjenlågsretraktion, periorbitalt

erytem

Vaskulære sygdomme

almindelig

hypertension

Hud og subkutane væv

ikke almindelig

hirsutisme

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

ikke almindelig

asteni

Undersøgelser

indelig

abnorme leverfunktionsprøve

Bivirkninger indberettet for phosphatholdige øjendråber

Hornhindeforkalkning i forbindelse med brug af øjendråber, som indeholder phosphat, er i meget

sjældne tilfælde rapporteret hos patienter med signifikant beskadigede hornhinder.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Sundhedspersoner anmodes om at indberette alle

formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4 . 9

Overdosering

Der er ikke indberettet tilfælde af overdosering, og det er usandsynligt, at der vil opstå overdosering

efter okulær anvendelse.

I tilfælde af overdosering skal behandlingen være symptomatisk og støttende. Såfremt LUMIGAN ved

et uheld indtages, kan følgende informationer være nyttige: i 2-ugers perorale rotte- og musestudier

fremkaldte doser på op til 100 mg/kg/dag ikke nogen toksicitet. Denne dosis er mg/m

er mindst

210 gange højere end den ved et uheld indtagne dosis af 1 flaske LUMIGAN 0,1 mg/ml øjendråber

hos et barn, der vejer 10 kg.

5 .

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5 . 1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Øjenmidler, prostaglandinanaloger, ATC-kode: S01EE03.

Virkningsmekanisme

Den virkningsmekanisme, hvorved bimatoprost nedsætter det intraokulære tryk hos mennesker er ved

at øge kammervandsafløbet gennem trabekelværket og øge det uveosclerale afløb. Nedsættelsen af det

intraokulære tryk indtræder ca. 4 timer efter første administration og maksimal virkning opnås efter

ca. 8-12 timer. Virkningsvarigheden opretholdes i mindst 24 timer.

Bimatoprost er et middel med potent okulær hypotensiv aktivitet. Det er et syntetisk prostamid, som i

strukturen ligner prostaglandin F

(PGF

), og som ikke virker gennem nogen kendte

prostaglandinreceptorer. Bimatoprost efterligner selektivt virkningen af nyopdagede biosyntetiske

substanser, som kaldes prostamider. Prostamidreceptorens struktur er imidlertid endnu ikke bestemt.

Under et 12 måneders hovedstudie med LUMIGAN 0,1 mg/ml øjendråber hos voksne, var forskellen

på den gennemsnitlige daglige IOP, der blev opmålt ved noget besøg i 12 måneders perioden, ikke

større end 1,1 mmHg i løbet af dagen og aldrig større end 17,7 mmHg.

LUMIGAN 0,1 mg/ml øjendråber indeholder benzalkoniumchlorid i en koncentration på 200 ppm

(0,2 mg/ml).

Der er begrænsede erfaringer med anvendelse af LUMIGAN hos patienter med åbenvinklet glaukom

med pseudoexfoliativ og pigment glaukom og kronisk vinkel-lukket glaukom med åben iridotomi.

Ingen klinisk relevante virkninger på hjertefrekvens og blodtryk er observeret i kliniske studier.

Pædiatrisk population

LUMIGANs sikkerhed og virkning hos børn i alderen 0 til under 18 år er endnu ikke klarlagt.

5 . 2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Bimatoprost gennemtrænger human cornea og sclera godt

in vitro

. Efter okulær administration hos

voksne er den systemiske eksponering for bimatoprost meget lav med ingen akkumulering over tiden.

Efter 1 daglig okulær administration af 1 dråbe 0,3 mg/ml bimatoprost i begge øjne i 2 uger toppede

blodkoncentrationer inden for 10 minutter efter dosering og faldt til under den laveste påviselige

grænse (0,025 ng/ml) inden for 1,5 time efter dosering. C

og AUC

0-24t

middelværdier var

nogenlunde de samme på dag 7 og 14 med hhv. ca. 0,08 ng/ml og 0,09 ng

t/ml, hvilket angiver, at en

stabil bimatoprostkoncentration blev opnået i løbet af den første uge af okulær dosering.

Fordeling

Bimatoprost fordeles moderat i legemsvæv, og det systemiske fordelingsvolumen hos mennesker ved

stabil tilstand var 0,67 l/kg. I humant blod findes bimatoprost hovedsagelig i plasma.

Plasmaproteinbindingen af bimatoprost er ca. 88%.

Biotransformation

Bimatoprost den vigtigste cirkulerende art i blodet, ved den systemiske cirkulation efter okulær

dosering. Bimatoprost gennemgår oxydering, N-deethylering og glucuronisering for at danne en række

forskellige metabolitter.

Elimination

Bimatoprost elimineres primært ved udskillelse via nyrerne, op til 67% af en intravenøs dosis

administreret til raske frivillige studiepersoner blev udskilt i urinen, 25% af dosen blev udskilt via

fæces. Elimineringshalveringstiden, bestemt efter intravenøs administration, var ca. 45 minutter, den

totale blod-clearance var 1,5 l/t/kg.

Egenskaber hos ældre patienter

Efter 1 dosis 2 gange om dagen med bimatoprost 0,3 mg/ml øjendråber var den gennemsnitlige AUC

-værdi på 0,0634 ng

t/ml bimatoprost hos ældre (studiepersoner over 65 år) signifikant højere end

værdien på 0,0218 ng

t/ml hos unge raske voksne. Dette resultat er dog ikke klinisk relevant, da

systemisk eksponering hos både ældre og unge studiepersoner er meget lav ved okulær dosering. Der

var ingen akkumulering af bimatoprost i blodet over tiden, og sikkerhedsprofilen var nogenlunde den

samme hos ældre og unge patienter.

5.3

Non-kliniske sikkerhedsdata

I de non-kliniske studier blev der kun set virkninger efter doser, der i væsentlig grad overstiger den

maksimale humane eksponering. Disse virkninger vurderes derfor til at være af ringe relevans ved

klinisk brug.

Hos aber, som fik okulært bimatoprost i koncentrationer på

0,3 mg/ml daglig i 1 år, sås en stigning i

irispigmentering og reversibel dosisafhængig periokulær virkning, som var karakteriseret ved

prominent øvre og/eller nedre sulcus og udvidelse af øjenspalten. Tilsyneladende skyldes stigningen i

irispigmentering øget stimulation af melaninproduktion i melanocytter og ikke en stigning i

melanocyttallet. Der er ikke observeret funktionsmæssige eller mikroskopiske ændringer med relation

til de periokulære virkninger, og virkningsmekanismen bag de periokulære forandringer kendes ikke.

I en række

in vitro-

in vivo-

studier udviste bimatoprost hverken mutagen eller karcinogen aktivitet.

Bimatoprost nedsatte ikke fertiliteten hos rotter, der fik doser op til 0,6 mg/kg/døgn (mindst 103 gange

den tilsigtede humane eksponering). I embryo/føtale udviklingsstudier hos mus og rotter blev der ved

doser, der var hhv. mindst 860 og 1700 gange højere end de humane doser, observeret aborter, men

ingen påvirkning af udviklingen. Disse doser medførte systemisk eksponering, som var henholdsvis

mindst 33 og 97 gange højere end den tilsigtede humane eksponering. I peri- og postnatale studier med

rotter bevirkede toksicitet hos moderdyret nedsat drægtighedsperiode, fosterdød og nedsat legemsvægt

hos ungerne ved doser på

0,3 mg/kg/døgn (mindst 41 gange den tilsigtede humane eksponering).

Ungernes nerveadfærdsfunktion blev ikke påvirket.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Benzalkoniumchlorid

Natriumchlorid

Dinatriumphosphatheptahydrat

Citronsyremonohydrat

Saltsyre eller natriumhydroxid (til indstilling af pH)

Renset vand

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

2 år.

4 uger efter første åbning.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Hvide, uigennemsigtige flasker af lavdensitetspolyethylen med polystyrenskruelåg. Hver flaske har en

påfyldningsvolumen på 3 ml.

Lumigan fås i følgende pakninger: æsker med 1 eller 3 flasker a 3 ml opløsning.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for bortskaffelse

Ingen særlige forholdsregler ved bortskaffelse.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road

Westport

Co. Mayo

Irland

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER

EU/1/02/205/003-004

9.

DATO FOR FØRSTE TILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN

7. januar 20

1 0 .

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske

Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu

BILAG I

PROD

UKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

LUMIGAN 0,1 mg/ml øjendråber, opløsning

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 ml opløsning indeholder 0,1 mg bimatoprost.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på

1 ml opløsning indeholder 0,2 mg benzalkoniumchlorid.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Øjendråber, opløsning

Farveløs opløsning.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Reduktion af forhøjet intraokulært tryk (IOP) ved kronisk åbenvinklet glaukom og okulær

hypertension hos voksne (som monoterapi eller som supplerende behandling til beta-blokkere).

4.2

Dosering og administration

Dosering

Den anbefalede dosis er 1 dråbe i det/de afficerede øje/øjne 1 gang dagligt, inddryppet om aftenen.

Dosis må ikke gives mere end 1 gang dagligt, da hyppigere inddrypning kan mindske den

tryknedsættende effekt i øjet.

Pædiatrisk population:

LUMIGANs sikkerhed og virkning hos børn i alderen 0 til 18 år er endnu ikke klarlagt.

Patienter med nedsat lever- eller nyrefunktion:

LUMIGAN har ikke været undersøgt hos patienter med nedsat nyrefunktion eller med moderat til

svært nedsat leverfunktion. Behandling af disse patienter bør derfor foregå med forsigtighed.

Bimatoprost 0,3 mg/ml øjendråber havde ingen uønsket effekt på leverfunktionen efter 24 måneder

hos patienter med tidligere let nedsat leverfunktion eller unormal alaninaminotransferase (ALAT),

aspartataminotransferase (ASAT) og/eller bilirubin ved

baseline

Administration

Hvis flere topikale øjenlægemidler anvendes, bør administration af hver enkelt ske med mindst 5

minutters mellemrum.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

LUMIGAN 0,1 mg/ml er kontraindiceret hos patienter, der tidligere har seponeret en behandling på

grund af en formodet uønsket reaktion på benzalkoniumchlorid.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Okulær

Før behandlingen påbegyndes, skal patienten oplyses om muligheden for vækst af øjenvipper,

mørkfarvning af øjenlågshuden og øget irispigmentering, eftersom dette har været observeret ved

behandling med LUMIGAN. Nogle af disse ændringer kan være permanente og kan føre til forskelle i

øjnenes udseende, når kun det ene øje behandles. Den øgede irispigmentering er sandsynligvis

permanent. Ændringen i pigmentering skyldes øget melaninindhold i melanocytterne snarere end en

stigning i antallet af melanocytter. Virkningerne af øget irispigmentering på langt sigt kendes ikke. De

farveændringer i iris, der ses ved administration af bimatoprost i øjet, vil muligvis først blive synlige

efter adskillige måneder til år. Typisk breder den brune pigmentering omkring pupillen sig koncentrisk

mod periferien af iris, og hele iris eller dele deraf bliver mere brunlig. Hverken naevi eller fregner i iris

synes at blive påvirket af behandlingen. Efter 12 måneder var incidensen af irishyperpigmentering

med bimatoprost 0,1 mg/ml øjendråber 0,5 %. Efter 12 måneder var incidensen med bimatoprost 0,3

mg/ml øjendråber 1,5 % (se pkt. 4.8 tabel 2), og den steg ikke ved behandling i 3 år. Periorbital

vævspigmentering er rapporteret reversibel hos nogle patienter.

Sjældne tilfælde (≥1/1.000 til <1/100) af cystoidt makulaødem er rapporteret under behandling med

bimatroprost 0,3 mg/ml øjendråber. LUMIGAN bør derfor anvendes med forsigtighed hos patienter

med risikofaktorer for makulaødem (f.eks. afakiske patienter, pseudoafakiske patienter med iturevet

bagerste linsekapsel).

Der har været sjældne spontane rapporter om reaktivering af tidligere cornealinfiltrat eller

øjeninfektioner med bimatoprost 0,3 mg/ml øjendråber. LUMIGAN bør anvendes med forsigtighed

hos patienter med signifikante okulære virusinfektioner (f.eks. herpes simplex) eller uveitis/iritis i

anamnesen.

LUMIGAN har ikke været undersøgt hos patienter med inflammatoriske øjenlidelser, neovaskulær,

inflammatorisk, lukketvinklet glaukom, kongenit eller snævervinklet glaukom.

Der er risiko for hårvækst på områder, hvor LUMIGAN øjendråber gentagne gange kommer i kontakt

med huden. Det er derfor vigtigt at applicere LUMIGAN som anvist og undgå, at det løber ned på

kinden eller andre hudområder.

Luftveje

LUMIGAN har ikke været undersøgt hos patienter med nedsat respirationsfunktion. Mens de

foreliggende oplysninger om patienter med astma eller KOL i anamnesen er begrænsede, er der efter

markedsføringen indberettet forværring af astma, dyspnø og KOL samt indberettet astma. Frekvensen

af disse symptomer kendes ikke. Der bør udvises forsigtighed ved behandling af patienter med KOL,

astma eller forringet respirationsfunktion som følge af andre tilstande.

Hjerte-karsystem

LUMIGAN har ikke været undersøgt hos patienter med hjerteblok mere alvorlig end første grad eller

ukontrolleret hjerteinsufficiens. Der har været et begrænset antal spontane rapporter om bradykardi

eller hypotension ved brug af bimatoprost 0,3 mg/ml øjendråber, opløsning. LUMIGAN bør anvendes

med forsigtighed hos patienter, der er prædisponerede for langsom hjerterytme eller lavt blodtryk.

Andre oplysninger

I studier af bimatoprost 0,3 mg/ml hos patienter med glaukom eller okulær hypertension er det vist, at

eksponering af øjet for mere end én dosis bimatoprost dagligt kan nedsætte den IOP-sænkende effekt

(se pkt. 4.5). Patienter, der bruger LUMIGAN sammen med andre prostaglandinanaloger, skal

monitoreres for ændringer i intraokulært tryk.

LUMIGAN 0,1 mg/ml indeholder konserveringsmidlet benzalkoniumchlorid, som kan absorberes af

bløde kontaktlinser. Øjenirritation og misfarvning af de bløde kontaktlinser kan opstå på grund af

indholdet af benzalkoniumchlorid. Kontaktlinser bør tages ud før inddrypning og kan isættes igen 15

minutter efter applikation.

Benzalkoniumchlorid, som

ofte anvendes som konserveringsmiddel i øjenpræparater, er blevet

rapporteret at forårsage punktformet keratopati og/eller toksisk ulcerøs keropati. Da LUMIGAN 0,1

mg/ml indeholder 200 ppm benzalkoniumchlorid (fire gange så høj koncentration som i bimatoprost

0,3 mg/ml øjendråber), kræves tæt opfølgning ved brug hos patienter med tørre øjne, hos patienter,

hvor cornea er kompromitteret, samt hos patienter, der bruger flere øjendråber, der indeholder

benzalkoniumchlorid. Desuden kræves der opfølgning ved langvarigt brug hos sådanne patienter.

Der har været rapporter om bakteriel keratitis i forbindelse med brug af flerdosisbeholdere med

øjenprodukter til lokal anvendelse. Disse beholdere var utilsigtet blevet kontamineret af patienter, der i

de fleste tilfælde havde en anden øjensygdom. Patienter med defekt i øjets epiteloverflade har større

risiko for at udvikle bakteriel keratitis.

Patienten skal instrueres i at undgå at lade flaskens spids komme i kontakt med øjet eller

øjenomgivelser for at undgå øjenskade og kontaminering af øjendråberne.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført interaktionsstudier.

Ingen interaktion forventes hos mennesker, da systemiske koncentrationer af bimatoprost er ekstremt

lave (under 0,2 ng/ml) efter okulær dosering med bimatoprost 0,3 mg/ml øjendråber. Bimatoprost

biotransformeres af flere enzymer og ad flere baner, og ingen virkninger på hepatisk lægemiddel

metaboliseringsenzymer er observeret i non-kliniske studier.

I kliniske studier blev bimatoprost 0,3 mg/ml øjendråber anvendt samtidig med et antal forskellige

oftalmiske beta-blokerende øjenmidler uden tegn på interaktioner.

Samtidig anvendelse af LUMIGAN og andre glaukommidler end topiske beta-blokkere er ikke

evalueret under supplerende glaukombehandling.

Der er en risiko for, at den IOP-sænkende effekt af prostaglandinanaloger (f.eks. LUMIGAN)

nedsættes hos patienter med glaukom eller okulær hypertension, hvis de bruges sammen med andre

prostaglandinanaloger (se pkt. 4.4).

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der foreligger ikke tilstrækkelige data om brugen af bimatoprost hos gravide kvinder. Dyreforsøg har

påvist reproduktionstoksicitet ved høje toksiske doser hos mater (se pkt. 5.3).

LUMIGAN bør ikke anvendes under graviditet, medmindre det er klart nødvendigt.

Amning

Det vides ikke, om bimatoprost udskilles i human mælk. Dyreforsøg har vist udskillelse af bimatoprost

i mælk. Det skal besluttes, om amning skal ophøre eller behandling med LUMIGAN seponeres, idet

der tages højde for fordelene ved amning for barnet i forhold til de terapeutiske fordele for moderen.

Fertilitet

Der foreligger ingen data om bimatoprosts virkning på fertiliteten hos mennesker.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

LUMIGAN påvirker ikke eller i ubetydelig grad evnen til at køre bil og betjene maskiner. Ligesom

med enhver øjenbehandling skal patienten, hvis synet bliver sløret efter administration, vente med at

køre bil og betjene maskiner, til synet er klart igen.

4.8

Bivirkninger

I et 12 måneders fase III klinisk studie oplevede ca. 38 % af de patienter, der blev behandlet med

LUMIGAN 0,1 mg/ml øjendråber bivirkninger. Den bivirkning, der hyppigst blev indberettet, var

konjunktival hyperæmi (for det meste en antydning eller en mild form, som anses for ikke-

inflammatorisk) hos 29 % af patienterne. Ca. 4 % af patienterne afbrød behandlingen på grund af

bivirkninger i 12 måneders-studiet.

Følgende bivirkninger blev indberettet i kliniske studier med LUMIGAN 0,1 mg/ml øjendråber eller i

perioden efter markedsføring. De fleste var okulære, lette og ingen var alvorlige.

Bivirkninger præsenteres efter hyppighed (meget almindelig (≥1/10), almindelig (≥1/100 til <1/10),

ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100), sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000), meget sjælden (<1/10.000),

ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)) og efter systemorganklasse i tabel 1.

Inden for hver enkelt hyppighedsgruppe er bivirkningerne opstillet efter, hvor alvorlige de er. De

alvorligste bivirkninger er anført først.

Tabel 1.

Systemorganklasse

Hyppighed

Bivirkning

Nervesystemet

ikke kendt

svimmelhed

ikke almindelig

hovedpine

Øjne

meget almindelig

konjunktival hyperæmi

almindelig

punktformig keratitis,

øjenirritation, okulær pruritus,

vækst af øjenvipper,

øjensmerter, øjenlågserytem,

øjenlågspruritus

ikke almindelig

astenopi, sløret syn,

konjunktivitis, konjunktivalt

ødem, hyperpigmentering af

iris, tab af øjenvipper,

øjenlågsødem

ikke kendt

øjenlågspigmentering,

makulaødem, periorbitale og

øjenlågsændringer, herunder

fordybning af øjenlågets sulcus,

tørre øjne, øjenudflåd,

øjenødem,

fremmedlegemefornemmelse i

øjet, øget tåreflåd, ubehag i

øjnene, fotofobi

Luftveje, thorax og mediastinum

ikke kendt

astma, forværring af astma,

forværring af KOL og dyspnø

Mave-tarm-kanalen

ikke almindelig

kvalme

Hud og subkutane væv

almindelig

hyperpigmentering af hud,

hypertrikose

ikke almindelig

tør hud, skorpedannelse på

kanterne af øjenlågene, pruritus

ikke kendt

misfarvning af huden

(periokulær)

Almene sy

mptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

almindelig

irritation på

administrationsstedet

Immunsystemet

ikke kendt

overfølsomhedsreaktion,

inklusive tegn og symptomer på

øjenallergi og allergisk

dermatitis

Vaskulære sygdomme

ikke kendt

hypertension

I kliniske stu

dier er over 1800 patienter blevet behandlet med LUMIGAN 0,3 mg/ml. Ved at

kombinere data fra fase III monoterapi og supplerende LUMIGAN 0,3 mg/ml behandling var de

hyppigst indberettede bivirkninger:

vækst af øjenvipper hos op til 45% i løbet af det første år, hvorefter incidensen af ny

indberetninge

r faldt til 7% e

fter 2 år og 2% efter 3 år

konju

nktival hyperæmi (for det meste en antydning eller en mild form, som anses for ikke-

inflammatorisk) hos op til 44% i løbet af det første år, hvorefter incidensen af ny

indberetninge

r faldt til 13% efter 2 år og

12% efter 3 år

okulær pruritus hos op til 14% af patienterne i løbet af det første år, hvorefter incidensen af

e indberetninger faldt til 3% efter 2 år og 0% efter 3 år. Mindre end 9%

af patienterne

ophørte m

ed brugen af øjenmidlet på grund af en bivirkning i lø

bet af det første år, hvorefter

incidensen af yderligere patienter, der ophørte med behandlingen, faldt til 3% efter såvel 2

3 år.

Yderligere bivirkninger, der blev indber

ettet med LUMIGAN 0,3 mg/ml, vises i tabel 2. Tabellen

inkluderer også de bivirkninger, der forekom ved begge styrker, men med forskellig hyppighed. De

fleste var okulære, lette til moderate, og ingen var alvorlige: Inden for hver enkelt frekvensgruppe er

bivirkningerne opstillet efter, hvor alvorlige de er. De alvorligste bivirkninger er anført først.

Tabel 2.

Systemorganklasse

Hyppighed

Bivirkning

Nervesystemet

almindelig

hovedpine

ikke almindelig

svimmelhed

Øjne

meget almindelig

okulær pruritus, vækst af

øjenvipper

almindelig

corneaerosion, brænden i øjet,

allergisk konjunktivitis,

blepharitis, dårligere skarpsyn,

astenopi, konjunktivalt ødem,

fornemmelse af fremmedlegeme

i øjet, tørre øjne, øjensmerter,

fotofobi, tåreflåd, øjenudflåd,

visuelle forstyrrelser/sløret syn,

øget irispigmentering, mørke

øjenvippe

ikke almindelig

nethindeblødning, uveitis,

cystoidt makulaødem, iritis,

blefarospasme,

øjenlågsretraktion, periorbitalt

erytem

Vaskulære sygdomme

almindelig

hypertension

Hud og subkutane væv

ikke almindelig

hirsutisme

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

ikke almindelig

asteni

Undersøgelser

indelig

abnorme leverfunktionsprøve

Bivirkninger indberettet for phosphatholdige øjendråber

Hornhindeforkalkning i forbindelse med brug af øjendråber, som indeholder phosphat, er i meget

sjældne tilfælde rapporteret hos patienter med signifikant beskadigede hornhinder.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Sundhedspersoner anmodes om at indberette alle

formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4 . 9

Overdosering

Der er ikke indberettet tilfælde af overdosering, og det er usandsynligt, at der vil opstå overdosering

efter okulær anvendelse.

I tilfælde af overdosering skal behandlingen være symptomatisk og støttende. Såfremt LUMIGAN ved

et uheld indtages, kan følgende informationer være nyttige: i 2-ugers perorale rotte- og musestudier

fremkaldte doser på op til 100 mg/kg/dag ikke nogen toksicitet. Denne dosis er mg/m

er mindst

210 gange højere end den ved et uheld indtagne dosis af 1 flaske LUMIGAN 0,1 mg/ml øjendråber

hos et barn, der vejer 10 kg.

5 .

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5 . 1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Øjenmidler, prostaglandinanaloger, ATC-kode: S01EE03.

Virkningsmekanisme

Den virkningsmekanisme, hvorved bimatoprost nedsætter det intraokulære tryk hos mennesker er ved

at øge kammervandsafløbet gennem trabekelværket og øge det uveosclerale afløb. Nedsættelsen af det

intraokulære tryk indtræder ca. 4 timer efter første administration og maksimal virkning opnås efter

ca. 8-12 timer. Virkningsvarigheden opretholdes i mindst 24 timer.

Bimatoprost er et middel med potent okulær hypotensiv aktivitet. Det er et syntetisk prostamid, som i

strukturen ligner prostaglandin F

(PGF

), og som ikke virker gennem nogen kendte

prostaglandinreceptorer. Bimatoprost efterligner selektivt virkningen af nyopdagede biosyntetiske

substanser, som kaldes prostamider. Prostamidreceptorens struktur er imidlertid endnu ikke bestemt.

Under et 12 måneders hovedstudie med LUMIGAN 0,1 mg/ml øjendråber hos voksne, var forskellen

på den gennemsnitlige daglige IOP, der blev opmålt ved noget besøg i 12 måneders perioden, ikke

større end 1,1 mmHg i løbet af dagen og aldrig større end 17,7 mmHg.

LUMIGAN 0,1 mg/ml øjendråber indeholder benzalkoniumchlorid i en koncentration på 200 ppm

(0,2 mg/ml).

Der er begrænsede erfaringer med anvendelse af LUMIGAN hos patienter med åbenvinklet glaukom

med pseudoexfoliativ og pigment glaukom og kronisk vinkel-lukket glaukom med åben iridotomi.

Ingen klinisk relevante virkninger på hjertefrekvens og blodtryk er observeret i kliniske studier.

Pædiatrisk population

LUMIGANs sikkerhed og virkning hos børn i alderen 0 til under 18 år er endnu ikke klarlagt.

5 . 2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Bimatoprost gennemtrænger human cornea og sclera godt

in vitro

. Efter okulær administration hos

voksne er den systemiske eksponering for bimatoprost meget lav med ingen akkumulering over tiden.

Efter 1 daglig okulær administration af 1 dråbe 0,3 mg/ml bimatoprost i begge øjne i 2 uger toppede

blodkoncentrationer inden for 10 minutter efter dosering og faldt til under den laveste påviselige

grænse (0,025 ng/ml) inden for 1,5 time efter dosering. C

og AUC

0-24t

middelværdier var

nogenlunde de samme på dag 7 og 14 med hhv. ca. 0,08 ng/ml og 0,09 ng

t/ml, hvilket angiver, at en

stabil bimatoprostkoncentration blev opnået i løbet af den første uge af okulær dosering.

Fordeling

Bimatoprost fordeles moderat i legemsvæv, og det systemiske fordelingsvolumen hos mennesker ved

stabil tilstand var 0,67 l/kg. I humant blod findes bimatoprost hovedsagelig i plasma.

Plasmaproteinbindingen af bimatoprost er ca. 88%.

Biotransformation

Bimatoprost den vigtigste cirkulerende art i blodet, ved den systemiske cirkulation efter okulær

dosering. Bimatoprost gennemgår oxydering, N-deethylering og glucuronisering for at danne en række

forskellige metabolitter.

Elimination

Bimatoprost elimineres primært ved udskillelse via nyrerne, op til 67% af en intravenøs dosis

administreret til raske frivillige studiepersoner blev udskilt i urinen, 25% af dosen blev udskilt via

fæces. Elimineringshalveringstiden, bestemt efter intravenøs administration, var ca. 45 minutter, den

totale blod-clearance var 1,5 l/t/kg.

Egenskaber hos ældre patienter

Efter 1 dosis 2 gange om dagen med bimatoprost 0,3 mg/ml øjendråber var den gennemsnitlige AUC

-værdi på 0,0634 ng

t/ml bimatoprost hos ældre (studiepersoner over 65 år) signifikant højere end

værdien på 0,0218 ng

t/ml hos unge raske voksne. Dette resultat er dog ikke klinisk relevant, da

systemisk eksponering hos både ældre og unge studiepersoner er meget lav ved okulær dosering. Der

var ingen akkumulering af bimatoprost i blodet over tiden, og sikkerhedsprofilen var nogenlunde den

samme hos ældre og unge patienter.

5.3

Non-kliniske sikkerhedsdata

I de non-kliniske studier blev der kun set virkninger efter doser, der i væsentlig grad overstiger den

maksimale humane eksponering. Disse virkninger vurderes derfor til at være af ringe relevans ved

klinisk brug.

Hos aber, som fik okulært bimatoprost i koncentrationer på

0,3 mg/ml daglig i 1 år, sås en stigning i

irispigmentering og reversibel dosisafhængig periokulær virkning, som var karakteriseret ved

prominent øvre og/eller nedre sulcus og udvidelse af øjenspalten. Tilsyneladende skyldes stigningen i

irispigmentering øget stimulation af melaninproduktion i melanocytter og ikke en stigning i

melanocyttallet. Der er ikke observeret funktionsmæssige eller mikroskopiske ændringer med relation

til de periokulære virkninger, og virkningsmekanismen bag de periokulære forandringer kendes ikke.

I en række

in vitro-

in vivo-

studier udviste bimatoprost hverken mutagen eller karcinogen aktivitet.

Bimatoprost nedsatte ikke fertiliteten hos rotter, der fik doser op til 0,6 mg/kg/døgn (mindst 103 gange

den tilsigtede humane eksponering). I embryo/føtale udviklingsstudier hos mus og rotter blev der ved

doser, der var hhv. mindst 860 og 1700 gange højere end de humane doser, observeret aborter, men

ingen påvirkning af udviklingen. Disse doser medførte systemisk eksponering, som var henholdsvis

mindst 33 og 97 gange højere end den tilsigtede humane eksponering. I peri- og postnatale studier med

rotter bevirkede toksicitet hos moderdyret nedsat drægtighedsperiode, fosterdød og nedsat legemsvægt

hos ungerne ved doser på

0,3 mg/kg/døgn (mindst 41 gange den tilsigtede humane eksponering).

Ungernes nerveadfærdsfunktion blev ikke påvirket.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Benzalkoniumchlorid

Natriumchlorid

Dinatriumphosphatheptahydrat

Citronsyremonohydrat

Saltsyre eller natriumhydroxid (til indstilling af pH)

Renset vand

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

2 år.

4 uger efter første åbning.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Hvide, uigennemsigtige flasker af lavdensitetspolyethylen med polystyrenskruelåg. Hver flaske har en

påfyldningsvolumen på 3 ml.

Lumigan fås i følgende pakninger: æsker med 1 eller 3 flasker a 3 ml opløsning.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for bortskaffelse

Ingen særlige forholdsregler ved bortskaffelse.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road

Westport

Co. Mayo

Irland

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER

EU/1/02/205/003-004

9.

DATO FOR FØRSTE TILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN

7. januar 20

1 0 .

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske

Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu

European Medicines Agency

7 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HB, UK

Tel. (44-20) 74 18 84 00 Fax (44-20) 74 18 84 16

E-mail: mail@emea.europa.eu http://www.emea.europa.eu

European Medicines Agency, 2009. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Dok. ref.: EMA/5538/2010

EMEA/H/C/391

Lumigan

bimatoprost

EPAR - sammendrag for offentligheden

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR). Det

forklarer, hvordan Udvalget for Humanmedicinske Lægemidler (CHMP) vurderede de

gennemførte undersøgelser og nåede frem til sine anbefalinger om, hvordan lægemidlet skal

anvendes.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om din sygdomstilstand eller behandling, kan du læse

indlægssedlen (også en del af denne EPAR) eller kontakte din læge eller dit apotek. Hvis du

ønsker yderligere oplysninger om baggrunden for CHMP’s anbefalinger, kan du læse den faglige

drøftelse (også en del af denne EPAR).

Hvad er Lumigan?

Lumigan er øjendråber (en klar opløsning), der indeholder det aktive stof bimatoprost. De fås i to

styrker: 0,1 og 0,3 mg pr. ml.

Hvad anvendes Lumigan til?

Lumigan anvendes til at nedsætte trykket inde i øjet. Det anvendes til voksne med kronisk åbenvinklet

glaukom (en sygdom, hvor trykket i øjet stiger, fordi væsken ikke kan løbe ud af øjet) og til voksne

med okulær hypertension (hvor trykket i øjet er højere end normalt). Lumigan kan anvendes alene

eller sammen med betablokker-øjendråber (andre lægemidler, som anvendes til disse lidelser).

Lægemidlet udleveres kun efter recept.

Hvordan anvendes Lumigan?

Den anbefalede dosis Lumigan er én dråbe i det eller de berørte øjne én gang dagligt om aftenen. Hvis

der anvendes mere end en type øjendråber, skal de gives med mindst fem minutters mellemrum.

Hvordan virker Lumigan?

Når trykket i øjet er forhøjet, forårsager det skader på nethinden (den lysfølsomme membran bagest i

øjet) og på den optiske nerve, som sender signaler fra øjet til hjernen. Dette kan medføre alvorligt

synstab eller endda blindhed. Det aktive stof i Lumigan, bimatoprost, er en prostaglandinanalog (en

syntetisk kopi af et naturligt stof, prostaglandin). I øjet øger prostaglandin afløbet af den vandige

væske (kammervand) ud af øjeæblet. Lumigan virker på samme måde og øger væskeflowet ud af øjet.

Det medvirker til at reducere trykket i øjet og risikoen for skader.

Hvordan blev Lumigan undersøgt?

Lumigan blev undersøgt hos voksne med glaukom eller okulær hypertension. Lumigan 0,3 mg/ml

anvendt alene blev sammenlignet med timolol (en betablokker, som anvendes til behandling af

glaukom) i to 12-måneders undersøgelser, der omfattede i alt 1 198 patienter. Nogle af disse patienter

fortsatte med at få lægemidlerne i op til to eller tre år (henholdsvis 379 og 183 patienter). Det blev

også sammenlignet med latanoprost (en anden prostaglandinanalog, der anvendes mod glaukom) i en

seksmåneders undersøgelse, der omfattede 269 patienter. Effekten af at føje Lumigan 0,3 mg/ml til

eksisterende behandling med en betablokker-øjendråbe blev sammenlignet med effekten af at tilføje

placebo (en uvirksom øjendråbe) i en undersøgelse, der omfattede 285 patienter. Lumigans effekt, når

det føjes til behandling med en betablokker, blev også sammenlignet med effekten af latanoprost i en

anden undersøgelse af 437 patienter.

I en yderligere undersøgelse af 12 måneders varighed blev Lumigan 0,1 mg/ml sammenlignet med

Lumigan 0,3 mg/ml og med middelstyrke på 0,125 mg/ml hos 561 patienter.

I alle undersøgelserne var det primære effektmål nedsættelse af trykket i øjet. Øjets tryk måles i

‘millimeter kviksølv’ (mmHg). Hos en patient med okulær hypertension eller glaukom ligger værdien

generelt højere end 21 mmHg.

Hvilken fordel viser undersøgelserne, at der er ved Lumigan?

Lumigan 0,3 mg/ml alene var mere effektivt end timolol til at reducere trykket i øjet. Denne effekt

blev opretholdt efter to eller tre års behandling med en gennemsnitlig reduktion af trykket i øjet på

mellem 7,1 og 8,6 mmHg, hvor Lumigan blev anvendt en gang dagligt, sammenlignet med 4,6 til 6,4

mmHg med timolol. Lumigan 0,3 mg/ml var også mere effektivt end latanoprost, idet patienter, som

anvendte Lumigan, opnåede en reduktion af trykket i øjet på mellem 6,0 og 8,2 mmHg efter seks

måneders behandling sammenlignet med 4,9 til 7,2 mmHg med latanoprost.

Det var mere effektivt at føje Lumigan 0,3 mg/ml til en eksisterende behandling med en betablokker

end at fortsætte med at anvende betablokkeren alene. Efter tre måneder var trykket i øjet reduceret

med 7,4 mmHg i gruppen, som fik tilføjet Lumigan, sammenlignet med 3,6 mmHg i gruppen, som fik

tilføjet placebo. Lumigan var lige så effektivt som latanoprost, når det blev føjet til behandling med

betablokkere, idet der sås en reduktion af trykket i øjet på henholdsvis 8,0 og 7,4 mmHg efter tre

måneder.

Lumigan 0,1 mg/ml nedsatte det intraokulære tryk i lidt mindre grad end Lumigan 0,3 mg/ml. Den

lavere styrkeformulering blev dog bedre toleret, og der var mindre sandsynlighed for at den skabte

hyperæmi (rødme i øjet).

Hvilken risiko er der forbundet med Lumigan?

De mest almindelige bivirkninger ved Lumigan (som optræder hos mere end 1 ud af 10 patienter) er

konjunktival hyperæmi (øget blodtilførsel til øjet, hvilket medfører rødme). Desuden optrådte følgende

bivirkninger hos mere end 1 af 10 patienter, som anvender Lumigan 0,3 mg/ml: vækst af øjenvipper

og okulær pruritus (kløende øjne). Den fuldstændige liste over alle de indberettede bivirkninger ved

Lumigan fremgår af indlægssedlen.

Lumigan bør ikke anvendes til patienter, som kan være overfølsomme (allergiske) over for

bimatoprost eller andre af indholdsstofferne. Lumigan indeholder benzalkoniumchlorid, som vides at

misfarve bløde kontaktlinser. Personer, som bruger bløde kontaktlinser, bør derfor anvende

lægemidlet med forsigtighed. Da Lumigan 0,1 mg/ml indeholder store mængder af

benzalkoniumchlorid end Lumigan 0,3 mg/ml, må Lumigan 0,1 mg/ml ikke anvendes til personer,

som tidligere har haft en reaktion over for et produkt, der indeholder benzalkoniumchloridin, og som

følge heraf var nødt til at holde op med at anvende det produkt.

Hvorfor blev Lumigan godkendt?

Udvalget for Humanmedicinske Lægemidler (CHMP) var af den opfattelse, at fordelene ved Lumigan

opvejer risiciene og anbefalede udstedelse af markedsføringstilladelse for Lumigan.

Andre oplysninger om Lumigan:

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Lumigan til Allergan Pharmaceuticals Ireland den 8. marts 2002. Markedsføringstilladelsen

er gyldig på ubegrænset tid.

Den fuldstændige EPAR for Lumigan findes her

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 12-2009.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information