Levodonna 1.5 mg tabletti

Finland - finsk - Fimea (Suomen lääkevirasto)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)
30-10-2020
Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)
21-03-2019
Aktiv bestanddel:
Levonorgestrel
Tilgængelig fra:
SANDOZ A/S
ATC-kode:
G03AD01
INN (International Name):
Levonorgestrel
Dosering:
1.5 mg
Lægemiddelform:
tabletti
Enheder i pakken:
Kaupan: 1 (VNR-numero: 051538)
Recept type:
Itsehoito: 1
Terapeutisk område:
levonorgestreeli
Produkt oversigt:
Määräämisehto: 1.) Asiakkaalle luovutetaan vain yksi (1 tabletin) pakkaus kerrallaan, paitsi niissä valmisteyhteenvedossa mainituissa tilanteissa, jolloin tulee ottaa kaksinkertainen annos. 2.) Valmistetta luovutettaessa on apteekin farmaseuttisen henkilökunnan annettava asiakkaalle myyntiluvan haltijan toimittaman kirjallisen materiaalin mukaista lääkeneuvontaa.
Autorisation status:
Myyntilupa myönnetty
Autorisationsnummer:
33823
Autorisation dato:
2016-05-20

Læs hele dokumentet

1.

LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Levodonna 1,5 mg tabletti

2.

VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Yksi tabletti sisältää 1,5 mg levonorgestreeliä.

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: yksi tabletti sisältää 43,3 mg laktoosimonohydraattia.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

3.

LÄÄKEMUOTO

Tabletti

Valkoinen, pyöreä, tabletti, jonka läpimitta on noin 6 mm. Tabletin toisella puolella on merkintä ”C”

ja toisella puolella merkintä ”1”.

4.

KLIINISET TIEDOT

4.1

Käyttöaiheet

Raskauden jälkiehkäisy 72 tunnin kuluessa yhdynnästä, jossa ei ole käytetty ehkäisyä tai jos ehkäisy

on pettänyt.

4.2

Annostus ja antotapa

Annostus

Yksi tabletti on otettava niin pian kuin mahdollista suojaamattoman yhdynnän jälkeen, mieluiten 12

tunnin kuluessa ja enintään 72 tunnin kuluessa yhdynnästä (ks. kohta 5.1).

Jos oksentelua esiintyy kolmen tunnin kuluessa tabletin ottamisesta, tulee välittömästi ottaa toinen

tabletti.

Jos nainen on käyttänyt edeltävien 4 viikon aikana entsyymitoimintaa indusoivia lääkkeitä ja tarvitsee

jälkiehkäisyä, hänen on suositeltavaa käyttää hormonitonta jälkiehkäisyä eli kuparikierukkaa; mikäli

nainen ei voi tai ei halua käyttää kuparikierukkaa, hänen tulee ottaa kaksinkertainen annos

levonorgestreelia (ts. 2 tablettia yhtä aikaa) (ks. kohta 4.5).

Levodonna voidaan ottaa missä tahansa vaiheessa kuukautiskiertoa ellei kuukautiset ovat myöhässä.

Jälkiehkäisyn jälkeen suositellaan paikallisen ehkäisymenetelmän (esim. kondomi, pessaari,

spermisidi) kunnes seuraava kuukautisvuoto alkaa. Levodonna-valmisteen käyttö ei ole säännöllisen

hormonaalisen ehkäisyn jatkamisen vasta-aihe.

Pediatriset potilaat

Ei ole asianmukaista käyttää Levodonna-valmistetta jälkiehkäisyyn murrosikää nuorempien lasten

hoidossa.

4.3

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille.

4.4

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Jälkiehkäisy on tilapäisesti käytettävä menetelmä. Se ei missään tapauksessa saa korvata säännöllistä

raskaudenehkäisyä.

Jälkiehkäisy ei estä raskautta kaikissa tapauksissa, varsinkin jos suojaamattoman yhdynnän ajankohta

on epävarma tai jos

nainen on ollut suojaamattomassa yhdynnässä yli 72 tuntia aikaisemmin saman

kuukautiskierron aikana,

on hedelmöittyminen voinut tapahtua. Jälkimmäisen yhdynnän jälkeen

Levodonna-hoidon ehkäisyteho voi siksi olla riittämätön.

Jos kuukautiset myöhästyvät yli 5 päivää tai

epänormaalia vuotoa esiintyy silloin kun kuukautisten pitäisi alkaa tai esiintyy muita raskauden

oireita, tulee mahdollinen raskaus sulkea pois tekemällä raskaustesti.

Jos havaitaan, että nainen on raskaana Levodonna-hoidon jälkeen, kohdunulkoisen raskauden

mahdollisuus tulee ottaa huomioon. Kohdunulkoisen raskauden riski on todennäköisesti pieni, sillä

Levodonna estää ovulaation ja hedelmöittymisen. Kohdunulkoinen raskaus saattaa jatkua vuodosta

huolimatta.

Tämän vuoksi Levodonna-valmisteen käyttöä ei suositella potilaille, joilla on kohdunulkoisen

raskauden riski (aikaisempi munanjohtimen tulehdus tai kohdunulkoinen raskaus).

Levodonna-valmisteen käyttöä ei suositella potilaille, joilla on vaikea maksan vajaatoiminta.

Vaikeat imeytymishäiriöt, kuten Crohnin tauti, voivat heikentää Levodonna-valmisteen tehoa.

Levodonna-valmisteen käytön jälkeen kuukautisvuodon määrä on yleensä normaali ja kuukautiset

tulevat odotettuun aikaan. Ne voivat joskus tulla muutamaa päivää odotettua aikaisemmin tai

myöhemmin. Lääkärissä käyntiä suositellaan säännöllisen ehkäisyn aloittamiseksi tai käytetyn

ehkäisyn muuttamiseksi. Jos ehkäisynä käytetään ehkäisytabletteja (e-pillereitä) ja kuukautiset eivät

ala pilleritauon aikana Levodonna-valmisteen käytön jälkeen, raskauden mahdollisuus tulee sulkea

pois.

Levodonna-valmistetta ei tulisi käyttää toistuvasti saman kuukautiskierron aikana, sillä potilaan

kuukautiskierto saattaa häiriintyä.

Levodonna ei ole yhtä tehokas kun säännöllisesti käytetty ehkäisyvalmiste ja se on tarkoitettu

ainoastaan jälkiehkäisykäyttöön. Jos naisella on toistuvasti tarvetta raskauden jälkiehkäisyyn, hänelle

tulee suositella pitkäaikaisen ehkäisymenetelmän käyttöä.

Jälkiehkäisyn käyttö ei korvaa sukupuolitautien ehkäisyyn käytettäviä varotoimia.

Rajalliset ja ei-yksiselitteiset tiedot viittaavat siihen, ettäLevodonnan teho saattaa olla vähentynyt

potilaan kehonpainon tai painoindeksin (BMI) kasvaessa (katso kohta 5.1). Kaikkien naisten kohdalla

jälkiehkäisy tulee ottaa mahdollisimman pian suojaamattoman yhdynnän jälkeen naisen kehonpainosta

tai BMI:stä riippumatta.

Tämä lääkevalmiste sisältää laktoosimonohydraattia. Potilaiden, joilla on jokin seuraavista

harvinaisista perinnöllisistä tiloista, ei tulisi käyttää tätä lääkettä: galaktoosi-intoleranssi, saamelaisilla

esiintyvä laktaasinpuutos tai glukoosin ja galaktoosin imeytymishäiriö.

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per tabletti eli sen voidaan sanoa olevan

”natriumiton”.

4.5

Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Maksaentsyymejä indusoivien aineiden,

lähinnä CYP3A4-entsyymitoimintaa indusoivien aineiden,

samanaikainen käyttö tehostaa levonorgestreelin metaboliaa. Efavirentsin samanaikaisen annon on

todettu pienentävän plasman levonorgestreelipitoisuuksia (AUC-arvoa) noin 50 %.

Lääkeaineita, joiden epäillään voivan pienentää samalla tavoin plasman levonorgestreelipitoisuuksia

ovat barbituraatit (myös primidoni), fenytoiiini, karbamatsepiini, mäkikuismaa (Hypericum

Perforatum) sisältävät rohdosvalmisteet, rifampisiini, ritonaviiri, rifabutiini ja griseofulviini.

Jos nainen on käyttänyt entsyymitoimintaa indusoivia lääkkeitä edeltävien 4 viikon aikana ja tarvitsee

jälkiehkäisyä, on harkittava hormonittoman jälkiehkäisyn (kuparikierukan) käyttöä. Jos nainen ei voi

tai ei halua käyttää kuparikierukkaa, hän voi ottaa kaksinkertaisen levonorgestreeliannoksen (eli 3 000

mikrogrammaa 72 tunnin kuluessa suojaamattomasta yhdynnästä). Tätä nimenomaista yhdistelmää

(kaksinkertainen levonorgestreeliannos entsyymejä indusoivan lääkkeen samanaikaisen käytön

yhteydessä) ei kuitenkaan ole tutkittu.

Levonorgestreelia sisältävien lääkkeiden käyttö saattaa estää siklosporiinin metaboliaa ja siten

suurentaa sen toksisuusriskiä.

4.6

Hedelmällisyys, raskaus ja imetys

Raskaus

Levodonna-valmistetta ei saa antaa raskaana oleville naisille. Tämä valmiste ei keskeytä alkanutta

raskautta. Jos raskaus jatkuu, levonorgestreeli ei epidemiologisten tutkimusten mukaan aiheuta

epämuodostumia sikiölle. Ei ole olemassa kliinisiä tietoja siitä, mitä seurauksia lapselle voi tulla, jos

käytetty levonorgestreeliannos on yli 1,5 mg.

Imetys

Levonorgestreeli erittyy rintamaitoon. Vauvan mahdollinen altistuminen lääkkelle voidaan minimoida

ottamalla Levodonna-tabletin välittömästi imetyksen jälkeen ja välttämällä imetystä vähintään 8

tunnin ajan Levodonna-tabletin ottamisesta.

Hedelmällisyys

Levonorgestreeli suurentaa kuukautiskierron häiriöiden todennäköisyyttä, mikä voi joskus johtaa

ovulaation aikaistumiseen tai myöhästymiseen ja siten muuttaa ajankohtaa, jolloin nainen on

hedelmällinen. Hedelmällisyyttä koskevaa pitkäaikaistietoa ei ole. On kuitenkin todennäköistä, että

hedelmällisyys palautuu nopeasti Levodonna-hoidon jälkeen. Säännöllistä ehkäisyä tulee jatkaa tai se

tulee aloittaa mahdollisimman pian Levodonnan käytön jälkeen.

4.7

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Tutkimuksia vaikutuksista ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn ei ole tehty.

4.8

Haittavaikutukset

Yleisimmin raportoitu haittavaikutus on pahoinvointi.

Elinjärjestelmä

Class MeDRA 14.1

Haittavaikutusten esiintymistiheys

Hyvin yleiset (

1/10)

Yleiset (

1/100, 1/10)

Hermosto

Päänsärky

Huimaus

Ruoansulatuselimistö

Pahoinvointi

Vatsakipu

Ripuli

Oksentelu

Sukupuolielimet ja rinnat

Verinen vuoto joka ei liity

kuukautisiin*

Kuukautisten viivästyminen

enemmän kuin 7 päivää**

Epäsäännölliset kuukautiset

Rintojen arkuus

Yleisoireet ja antopaikassa

todettavat haitat

Väsymys

*Vuotohäiriöitä saattaa esiintyä tilapäisesti, mutta useimmilla naisilla seuraavat kuukautiset alkavat

odotettuun aikaan tai 7 päivän kuluessa siitä

** Jos kuukautiset myöhästyvät yli 5 päivää tulee mahdollinen raskaus sulkea pois

Markkinoille tulon jälkeen on lisäksi raportoitu seuraavia haittavaikutuksia:

Ruoansulatuselimistö

Hyvin harvinaiset (<1/10,000): vatsakipu

Iho ja ihonalainen kudos:

Hyvin harvinaiset (< 1/10,000): ihottuma, nokkosihottuma, kutina

Sukupuolielimet ja rinnat

Hyvin harvinaiset (<1/10,000): lantion alueen kipu, dysmenorrea

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

Hyvin harvinaiset (<1/10,000): kasvojen turvotus

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä

haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haitta-tasapainon jatkuvan arvioinnin.

Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista

seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

4.9

Yliannostus

Vakavia haittavaikutuksia ei ole raportoitu, kun on käytetty suuria annoksia suun kautta otettavia

ehkäisyvalmisteita. Yliannostus voi aiheuttaa pahoinvointia ja kuukautisten kaltaista vuotoa. Spesifistä

vastalääkettä ei ole, ja yliannostuksen hoito on oireenmukaista.

5.

FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET

5.1

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: jälkiehkäisy

ATC-koodi: G03AD01

Vaikutusmekanismi:

Valmisteen tarkkaa vaikutusmekanismia ei tunneta. Suositeltua annosta käytettäessä levonorgestreelin

ensisijainen vaikutusmekanismi uskotaan olevan ovulaation ja hedelmöittymisen estäminen jos

yhdyntä on tapahtunut ovulaatiota edeltävänä ajanjaksona, jolloin hedelmöittymisen todennäköisyys

on suurin. Levonogestreeli saattaa myös aiheuttaa endometriumin muutoksia mikä estää

hedelmöittyneen munsaloun kiinnittymisen. Jos munasolun kiinnittyminen on jo alkanut, ei valmiste

enää tehoa.

Kliininen teho ja turvallisuus

Vuonna 2001 tehdyssä satunnaistetussa kaksoissokkotutkimuksessa (Lancet 2002; 360: 1803-1810),

jossa annettiin 1,5 mg levonorgestreeliä kerta-annoksena (72 tunnin kuluessa suojaamattomasta

yhdynnästä) estettiin 84% odotetuista raskauksista (kun annostus oli 750 mikrogramma 2 kertaa 12

tunnin välein vastaava luku oli 79%).

Suoisteltua annosta käytettäessä levonorgestreeli ei todennäköisesti aiheuta merkittäviä muutoksia

veren hyytymistekijöihin tai rasva- ja hiilihydraattiaineenvaihduntaan.

Käytettävissä on vain vähän ja vahvistamatonta tietoa naisen suuren painon/painoindeksin (BMI:n)

vaikutuksesta ehkäisytehoon. Kolmessa WHO:n tutkimuksessa ei todettu taipumusta tehon

heikkenemiseen naisen painon/painoindeksin kasvaessa (taulukko 1), mutta kahdessa muussa

tutkimuksessa (Creinin ym. 2006 ja Glasier ym. 2010) havaittiin ehkäisytehon heikentyvän, kun

naisen paino/painoindeksi oli suurempi (taulukko 2). Molemmista meta-analyyseista suljettiin pois

jälkiehkäisy, joka otettiin yli 72 tuntia suojaamattoman yhdynnän jälkeen (eli levonorgestreelin

myyntiluvasta poikkeava käyttö), sekä sellaisten naisten tiedot, joilla oli muitakin suojaamattomia

yhdyntöjä.

Taulukko 1: Meta-analyysi kolmesta WHO-tutkimuksesta (von Hertzen ym. 1998 ja 2002; Dada ym.

2010)

Painoindeksi /

BMI (kg/m

2

)

Alipaino

0-18,5

Normaalipaino

18,5-25

Lievä lihavuus

25-30

Merkittävä

lihavuus ≥ 30

N kaikki

3952

1051

N raskaudet

Raskauksien

esiintyminen

1,83%

0,99%

0,57%

1,17%

Luottamusväli

0,92-3,26

0,70-1,35

0,21-1,24

0,24-3,39

Taulukko 2: Meta-analyysi tutkimuksista Creinin ym. 2006 ja Glasier ym. 2010

Painoindeksi /

BMI (kg/m

2

)

Alipaino

0-18,5

Normaalipaino

18,5-25

Lievä lihavuus

25-30

Merkittävä

lihavuus ≥ 30

N kaikki

N raskaudet

Raskauksien

esiintyminen

1,56%

0,96%

2,36%

5,19%

Luottamusväli

0,04-8,40

0,44-1,82

1,02-4,60

2,62-9,09

Pediatriset potilaat

Prospektiivisessa, havainnoivassa tutkimuksessa todettiin, että kun

levonorgestreelijälkiehkäisytabletteja käytettiin 305 hoitokertaan, seitsemän naista tuli raskaaksi eli

raskausprosentti oli 2,3 %. Raskausprosentti alle 18-vuotiailla naisilla (2,6 % eli 4/153) oli

verrattavissa raskausprosenttiin 18 vuotta täyttäneillä naisilla (2,0 % eli 3/152).

5.2

Farmakokinetiikka

Imeytyminen

Suun kautta otettu levonorgestreeli imeytyy nopeasti ja melkein täydellisesti.

Jakautuminen

Yhden Levodonna-tabletin ottamisen jälkeen saavutetaan 18,5 ng/ml huippupitoisuus seerumissa noin

2 tunnin kuluttua annostelusta. Huippupitoisuuden saavuttamisen jälkeen levonorgestreelin pitoisuus

seerumissa vähenee ja keskimääräinen puoliintumisaika on noin 26 tuntia.

Biotransformaatio

Levonorgestreeli ei erity muuttumattomana aineena vaan metaboliitteina.

Eliminaatio

Levonorgestreelin metaboliitit erittyvät puoliksi virtsaan ja puoliksi ulosteeseen. Levonorgestreeli

metaboloituu elimistössä täydellisesti steroidiyhdisteille tyypillistä metaboliaa noudattaen, eli

levonorgestreeli hydroksyloituu maksassa ja metaboliitit erittyvät glukuronidikonjugaatteina.

Farmakologisesti aktiivisia metaboliitteja ei tunneta.

Levonorgestreeli sitoutuu seerumin albumiiniin ja sukupuolihormonia sitovaan globuliiniin (SHBG).

Vain noin 1,5 % lääkkeen kokonaismäärästä seerumissa esiintyy vapaana steroidina ja noin 65 % on

spesifisesti sitoutuneena SHBG:hen.

Levonorgestreelin absoluuttinen hyötyosuus on noin 100 %.

Noin 0,1 % äidin päivittäisestä annoksesta voi siirtyä vastasyntyneeseen maidon välityksellä.

5.3

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Eläinkokeissa suurten levonorgestreeliannosten on osoitettu aiheuttavan naispuolisten sikiöiden

virilisaatiota.

Toistuvan altistuksen toksisuutta, geenitoksisuutta, karsinogeenisuutta ja lisääntymistoksisuutta

koskevissa prekliinisissä tutkimuksissa ei ole todettu sellaista erityistä riskiä, josta ei olisi kerrottu jo

muissa kohdissa.

6.

FARMASEUTTISET TIEDOT

6.1

Apuaineet

Mikrokiteinen selluloosa

Laktoosimonohydraatti

Poloksameeri 188

Kroskarmelloosinatrium

Magnesiumstearaatti

6.2

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

6.3

Kestoaika

3 vuotta

6.4

Säilytys

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

6.5

Pakkaustyyppi ja pakkauskoot

PVC/PVDC/alumiini-läpipainolevy.

Pakkauksessa on yksi läpipainolevy jossa on 1 tabletti.

6.6

Erityiset varotoimet hävittämiselle ja muut käsittelyohjeet

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

7.

MYYNTILUVAN HALTIJA

Sandoz A/S

Edvard Thomsens Vej 14

2300 Kööpenhamina S

Tanska

8.

MYYNTILUVAN NUMERO

33823

9.

MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Myyntiluvan myöntämisen päivämäärä: 20.05.2016

10.

TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

30.10.2020

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Levodonna 1,5 mg tablett

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje tablett innehåller 1,5 mg levonorgestrel.

Hjälpämnen med känd effekt: en tablett innehåller 43,3 mg laktosmonohydrat.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Tablett

Rund, vit tablett, cirka 6 mm i diameter och präglad med ”C” på ena sidan och ”1” på andra sidan.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Postkoital antikonception för användning inom 72 timmar efter oskyddat samlag eller efter att någon

preventivmetod misslyckats.

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Ta tabletten så snart som möjligt, helst inom 12 timmar och inte senare än 72 timmar, efter oskyddat

samlag (se avsnitt 5.1).

Om kvinnan kräks inom tre timmar efter tablettintaget, bör en ny tablett tas omedelbart.

För kvinnor som har använt enzyminducerande läkemedel under de senaste 4 veckorna och behöver ett

akut preventivmedel rekommenderas användning av ett icke-hormonellt akut preventivmedel, d.v.s.

kopparspiral; kvinnor som inte kan eller vill använda kopparspiral bör ta en dubbel dos levonorgestrel

(d.v.s. 2 tabletter på samma gång) (se avsnitt 4.5).

Levodonna kan användas när som helst under menstruationscykeln förutsatt att menstruationen inte är

försenad.

Efter postkoital antikonception rekommenderas användande av en lokal barriärmetod (t.ex. kondom,

pessar, spermiedödande medel) tills nästa menstruation börjar. Användning av levonorgestrel

kontraindicerar inte fortsatt användning av en regelbunden hormonell preventionsmetod.

Pediatrisk population

Det finns ingen relevant användning för Levodonna hos barn i prepubertal ålder i indikationen

postkoital antikonception.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

4.4

Varningar och försiktighet

Postkoital antikonception är en tillfällig metod. Metoden ska aldrig ersätta vanligt preventivmedel.

Postkoital antikonception förhindrar inte alltid en graviditet. Om det råder osäkerhet om tidpunkten för

det oskyddade samlaget eller om kvinnan har haft oskyddat samlag mer än 72 timmar tidigare i samma

menstruationscykel, kan befruktning ha ägt rum. Behandling med levonorgestrel efter det andra

samlaget kan därför vara utan preventiv effekt. Om menstruationen är försenad mer än 5 dagar, om

onormal blödning förekommer vid den förväntade tidpunkten för menstruationen eller om graviditet

misstänks av andra orsaker, bör graviditetstest utföras för att utesluta graviditet.

I händelse av graviditet efter behandling med Levodonna, bör risken för

utomkvedshavandeskap beaktas. Den absoluta risken för ett utomkvedshavandeskap är sannolikt

låg, eftersom levonorgestrel förhindrar ägglossning och befruktning. Utomkvedshavandeskap kan

fortgå, trots förekomst av blödning.

Levodonna rekommenderas därför inte till kvinnor som löper risk att drabbas av

utomkvedshavandeskap (salpingit eller utomkvedshavandeskap i anamnesen).

Levodonna rekommenderas inte till kvinnor med kraftigt nedsatt leverfunktion.

Svåra malabsorptionssyndrom, t.ex. Crohns sjukdom, kan försvaga effekten av levonorgestrel.

Efter intag av Levodonna är menstruationerna oftast normala och inträffar vid förväntad tidpunkt.

Menstruationen kan ibland börja några dagar tidigare eller senare än förväntat. Läkare bör konsulteras

för att anpassa eller initiera en regelbunden preventivmetod. Graviditet ska uteslutas då levonorgestrel

används under pågående p-pilleranvändning och menstruationen uteblir i kommande tablettfria period.

Det rekommenderas inte att Levodonna används mer än en gång i samma menstruationscykel på grund

av risken för störningar av menstruationscykeln.

Levonorgestrel är inte lika säkert som en vanlig regelbunden preventivmetod och är endast lämplig

som en nödåtgärd. Kvinnor som söker upprepade gånger för postkoital antikonception ska

rekommenderas en långsiktig preventivmetod.

Användning av postkoital antikonceptionsmetod ersätter inte nödvändiga försiktighetsåtgärder mot

sexuellt överförbara sjukdomar.

Begränsade och ofullständiga data tyder på att effekten av levonorgestrel kan vara reducerad vid högre

kroppsvikt eller kroppsmasseindex BMI (se avsnitt 5.1). Akut-p-piller ska tas så snart som möjligt

efter oskyddat samlag. Detta gäller alla kvinnor oavsett kroppsvikt och kroppsmasseindex (BMI).

Detta läkemedel innehåller laktosmonohydrat. Patienter med något av följande sällsynta ärftliga

tillstånd bör inte använda detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller

glukos-galaktosmalabsorption.

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill

“natriumfritt”.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Samtidig användning av leverenzyminducerare, främst CYP3A4-enzymindicerare, ökar metabolismen

av levonorgestrel. Samtidig administrering av efavirenz har konstaterats minska plasmanivåerna av

levonorgestrel (AUC) med cirka 50 %.

Läkemedel som misstänks kunna minska plasmanivåerna av levonorgestrel på likande sätt omfattar

barbiturater (t.ex. primidon), fenytoin, karbamazepin, (traditionella) växtbaserade läkemedel som

innehåller Johannesört (Hypericum perforatum), rifampicin, ritonavir, rifabutin och griseofulvin.

För kvinnor som har använt enzyminducerande läkemedel under de senaste 4 veckorna och behöver ett

akut preventivmedel, bör användning av ett icke-hormonellt akut preventivmedel (d.v.s. kopparspiral)

övervägas. För kvinnor som inte kan eller vill använda kopparspiral är en dubbel dos levonorgestrel

(d.v.s. 3 000 mikrogram inom 72 timmar efter oskyddat samlag) ett alternativ, men denna specifika

kombination (dubbel dos levonorgestrel under samtidig användning av en enzyminducerare) har inte

studerats.

Läkemedel innehållande levonorgestrel kan öka risken för ciklosporintoxicitet på grund av en

eventuell hämning av ciklosporinmetabolismen.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Levodonna bör inte ges till gravida kvinnor. Det kan inte avbryta en pågående graviditet. Begränsade

epidemiologiska data indikerar inte några skadliga effekter på fostret vid en pågående graviditet. Det

finns emellertid inga kliniska data med hänsyn till potentiella konsekvenser vid intag av doser över

1,5 mg levonorgestrel.

Amning

Levonorgestrel utsöndras i bröstmjölk. Den eventuella levonorgestreldos som ett spädbarn utsätts för

kan reduceras om den ammande kvinnan tar tabletten omedelbart efter amningstillfället och undviker

amning under minst 8 timmar efter intag av Levodonna.

Fertilitet

Levonorgestrel ökar risken för cykelstörningar som ibland kan leda till tidigare eller senare

ägglossningsdatum och förändra fertilitetsdatum. Även om det inte finns några långsiktiga

fertilitetsdata förväntas snabb återgång till fertilitet efter behandling med levonorgestrel och därför bör

patienten fortsätta med sin regelbundna preventivmetod eller en sådan initieras så snart som möjligt

efter användning av levonorgestrel akut-p-piller.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Inga studier på förmågan att framföra fordon och använda maskiner har utförts.

4.8

Biverkningar

Den vanligast rapporterade biverkningen var illamående.

Organsystem

Class MeDRA 14.1

Biverkningsfrekvenser

Mycket vanliga (

1/10)

Vanliga (

1/100, 1/10)

Centrala och perifera

nervsystemet

Huvudvärk

Yrsel

Magtarmkanalen

Illamående

Smärta i nedre delen av buken

Diarré

Kräkningar

Reproduktionsorgan och

bröstkörtel

Blödning som inte har samband med

menstruation*

Menstruation som är fördröjd i

mer än 7 dagar **

Oregelbunden menstruation

Ömhet i brösten

Allmänna symtom och/eller

symtom vid

administreringsstället

Trötthet

*Blödningsmönstret kan tillfälligt rubbas, men de flesta kvinnor får sin nästa menstruation inom

7 dagar från förväntad tidpunkt.

**Om nästa menstruation är mer än 5 dagar försenad bör graviditet uteslutas.

Læs hele dokumentet

1.

LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Levodonna 1,5 mg tabletti

2.

VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Yksi tabletti sisältää 1,5 mg levonorgestreeliä.

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: yksi tabletti sisältää 43,3 mg laktoosimonohydraattia.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

3.

LÄÄKEMUOTO

Tabletti

Valkoinen, pyöreä, tabletti, jonka läpimitta on noin 6 mm. Tabletin toisella puolella on merkintä ”C”

ja toisella puolella merkintä ”1”.

4.

KLIINISET TIEDOT

4.1

Käyttöaiheet

Raskauden jälkiehkäisy 72 tunnin kuluessa yhdynnästä, jossa ei ole käytetty ehkäisyä tai jos ehkäisy

on pettänyt.

4.2

Annostus ja antotapa

Annostus

Yksi tabletti on otettava niin pian kuin mahdollista suojaamattoman yhdynnän jälkeen, mieluiten 12

tunnin kuluessa ja enintään 72 tunnin kuluessa yhdynnästä (ks. kohta 5.1).

Jos oksentelua esiintyy kolmen tunnin kuluessa tabletin ottamisesta, tulee välittömästi ottaa toinen

tabletti.

Jos nainen on käyttänyt edeltävien 4 viikon aikana entsyymitoimintaa indusoivia lääkkeitä ja tarvitsee

jälkiehkäisyä, hänen on suositeltavaa käyttää hormonitonta jälkiehkäisyä eli kuparikierukkaa; mikäli

nainen ei voi tai ei halua käyttää kuparikierukkaa, hänen tulee ottaa kaksinkertainen annos

levonorgestreelia (ts. 2 tablettia yhtä aikaa) (ks. kohta 4.5).

Levodonna voidaan ottaa missä tahansa vaiheessa kuukautiskiertoa ellei kuukautiset ovat myöhässä.

Jälkiehkäisyn jälkeen suositellaan paikallisen ehkäisymenetelmän (esim. kondomi, pessaari,

spermisidi) kunnes seuraava kuukautisvuoto alkaa. Levodonna-valmisteen käyttö ei ole säännöllisen

hormonaalisen ehkäisyn jatkamisen vasta-aihe.

Pediatriset potilaat

Ei ole asianmukaista käyttää Levodonna-valmistetta jälkiehkäisyyn murrosikää nuorempien lasten

hoidossa.

4.3

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille.

4.4

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Jälkiehkäisy on tilapäisesti käytettävä menetelmä. Se ei missään tapauksessa saa korvata säännöllistä

raskaudenehkäisyä.

Jälkiehkäisy ei estä raskautta kaikissa tapauksissa, varsinkin jos suojaamattoman yhdynnän ajankohta

on epävarma tai jos nainen on ollut suojaamattomassa yhdynnässä yli 72 tuntia aikaisemmin saman

kuukautiskierron aikana, on hedelmöittyminen

voinut tapahtua. Jälkimmäisen yhdynnän jälkeen

Levodonna-hoidon ehkäisyteho voi siksi olla riittämätön. Jos kuukautiset myöhästyvät yli 5 päivää tai

epänormaalia vuotoa esiintyy silloin

kun kuukautisten pitäisi alkaa tai esiintyy muita raskauden

oireita, tulee mahdollinen raskaus sulkea pois tekemällä raskaustesti.

Jos havaitaan, että nainen on raskaana Levodonna-hoidon jälkeen, kohdunulkoisen raskauden

mahdollisuus tulee ottaa huomioon. Kohdunulkoisen raskauden riski on todennäköisesti pieni, sillä

Levodonna estää ovulaation ja hedelmöittymisen. Kohdunulkoinen raskaus saattaa jatkua vuodosta

huolimatta.

Tämän vuoksi Levodonna-valmisteen käyttöä ei suositella potilaille,

joilla on kohdunulkoisen

raskauden riski (aikaisempi munanjohtimen tulehdus tai kohdunulkoinen

raskaus).

Levodonna-valmisteen käyttöä ei suositella potilaille,

joilla on vaikea maksan vajaatoiminta.

Vaikeat imeytymishäiriöt,

kuten Crohnin tauti, voivat heikentää Levodonna-valmisteen tehoa.

Levodonna-valmisteen käytön jälkeen kuukautisvuodon määrä on yleensä normaali ja kuukautiset

tulevat odotettuun aikaan. Ne voivat joskus tulla muutamaa päivää odotettua aikaisemmin tai

myöhemmin. Lääkärissä käyntiä suositellaan säännöllisen ehkäisyn aloittamiseksi tai käytetyn

ehkäisyn muuttamiseksi. Jos ehkäisynä käytetään ehkäisytabletteja (e-pillereitä) ja kuukautiset eivät

ala pilleritauon aikana Levodonna-valmisteen käytön jälkeen, raskauden mahdollisuus tulee sulkea

pois.

Levodonna-valmistetta ei tulisi käyttää toistuvasti saman kuukautiskierron aikana, sillä potilaan

kuukautiskierto saattaa häiriintyä.

Levodonna ei ole yhtä tehokas kun säännöllisesti käytetty ehkäisyvalmiste ja se on tarkoitettu

ainoastaan jälkiehkäisykäyttöön. Jos naisella on toistuvasti tarvetta raskauden jälkiehkäisyyn,

hänelle

tulee suositella pitkäaikaisen ehkäisymenetelmän käyttöä.

Jälkiehkäisyn käyttö ei korvaa sukupuolitautien ehkäisyyn käytettäviä varotoimia.

Rajalliset ja ei-yksiselitteiset tiedot viittaavat siihen, ettäLevodonnan teho saattaa olla vähentynyt

potilaan kehonpainon tai painoindeksin (BMI) kasvaessa (katso kohta 5.1). Kaikkien naisten kohdalla

jälkiehkäisy tulee ottaa mahdollisimman pian suojaamattoman yhdynnän jälkeen naisen kehonpainosta

tai BMI:stä riippumatta.

Tämä lääkevalmiste sisältää laktoosimonohydraattia. Potilaiden, joilla on jokin seuraavista

harvinaisista perinnöllisistä tiloista, ei tulisi käyttää tätä lääkettä: galaktoosi-intoleranssi,

saamelaisilla

esiintyvä laktaasinpuutos tai glukoosin ja galaktoosin imeytymishäiriö.

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per tabletti eli sen voidaan sanoa olevan

”natriumiton”.

4.5

Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Maksaentsyymejä indusoivien aineiden,

lähinnä CYP3A4-entsyymitoimintaa indusoivien aineiden,

samanaikainen käyttö tehostaa levonorgestreelin metaboliaa. Efavirentsin samanaikaisen annon on

todettu pienentävän plasman levonorgestreelipitoisuuksia

(AUC-arvoa) noin 50 %.

Lääkeaineita, joiden epäillään voivan pienentää samalla tavoin plasman levonorgestreelipitoisuuksia

ovat barbituraatit (myös primidoni),

fenytoiiini, karbamatsepiini, mäkikuismaa (Hypericum

Perforatum) sisältävät rohdosvalmisteet, rifampisiini,

ritonaviiri,

rifabutiini ja griseofulviini.

Jos nainen on käyttänyt entsyymitoimintaa indusoivia lääkkeitä edeltävien 4 viikon aikana ja tarvitsee

jälkiehkäisyä, on harkittava hormonittoman jälkiehkäisyn (kuparikierukan) käyttöä. Jos nainen ei voi

tai ei halua käyttää kuparikierukkaa, hän voi ottaa kaksinkertaisen levonorgestreeliannoksen (eli 3 000

mikrogrammaa 72 tunnin kuluessa suojaamattomasta yhdynnästä). Tätä nimenomaista yhdistelmää

(kaksinkertainen levonorgestreeliannos entsyymejä indusoivan lääkkeen samanaikaisen käytön

yhteydessä) ei kuitenkaan ole tutkittu.

Levonorgestreelia sisältävien lääkkeiden käyttö saattaa estää siklosporiinin metaboliaa ja siten

suurentaa sen toksisuusriskiä.

4.6

Hedelmällisyys, raskaus ja imetys

Raskaus

Levodonna-valmistetta ei saa antaa raskaana oleville naisille. Tämä valmiste ei keskeytä alkanutta

raskautta. Jos raskaus jatkuu, levonorgestreeli ei epidemiologisten

tutkimusten mukaan aiheuta

epämuodostumia sikiölle. Ei ole olemassa kliinisiä tietoja siitä, mitä seurauksia lapselle voi tulla, jos

käytetty levonorgestreeliannos on yli 1,5 mg.

Imetys

Levonorgestreeli erittyy rintamaitoon. Vauvan mahdollinen altistuminen lääkkelle voidaan minimoida

ottamalla Levodonna-tabletin välittömästi imetyksen jälkeen ja välttämällä imetystä vähintään 8

tunnin ajan Levodonna-tabletin ottamisesta.

Hedelmällisyys

Levonorgestreeli suurentaa kuukautiskierron häiriöiden todennäköisyyttä, mikä voi joskus johtaa

ovulaation aikaistumiseen tai myöhästymiseen ja siten muuttaa ajankohtaa, jolloin

nainen on

hedelmällinen. Hedelmällisyyttä koskevaa pitkäaikaistietoa ei ole. On kuitenkin todennäköistä, että

hedelmällisyys palautuu nopeasti Levodonna-hoidon jälkeen. Säännöllistä ehkäisyä tulee jatkaa tai se

tulee aloittaa mahdollisimman pian Levodonnan käytön jälkeen.

4.7

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Tutkimuksia vaikutuksista ajokykyyn

ja koneiden käyttökykyyn

ei ole tehty.

4.8

Haittavaikutukset

Yleisimmin raportoitu haittavaikutus on pahoinvointi.

Elinjärjestelmä

Class MeDRA 14.1

Haittavaikutusten esiintymistiheys

Hyvin yleiset (≥ 1/10)

Yleiset (≥ 1/100, 1/10)

Hermosto

Päänsärky

Huimaus

Ruoansulatuselimistö

Pahoinvointi

Vatsakipu

Ripuli

Oksentelu

Sukupuolielimet ja rinnat

Verinen vuoto joka ei liity

kuukautisiin*

Kuukautisten viivästyminen

enemmän kuin 7 päivää**

Epäsäännölliset kuukautiset

Rintojen arkuus

Yleisoireet ja antopaikassa

todettavat haitat

Väsymys

*Vuotohäiriöitä saattaa esiintyä tilapäisesti, mutta useimmilla naisilla seuraavat kuukautiset alkavat

odotettuun aikaan tai 7 päivän kuluessa siitä

** Jos kuukautiset myöhästyvät yli 5 päivää tulee mahdollinen raskaus sulkea pois

Markkinoille tulon jälkeen on lisäksi raportoitu seuraavia haittavaikutuksia:

Ruoansulatuselimistö

Hyvin harvinaiset (<1/10,000): vatsakipu

Iho ja ihonalainen kudos:

Hyvin harvinaiset (< 1/10,000): ihottuma, nokkosihottuma, kutina

Sukupuolielimet ja rinnat

Hyvin harvinaiset (<1/10,000): lantion alueen kipu, dysmenorrea

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

Hyvin harvinaiset (<1/10,000): kasvojen turvotus

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä

haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haitta-tasapainon jatkuvan arvioinnin.

Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista

seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

FI-00034 Fimea

4.9

Yliannostus

Vakavia haittavaikutuksia

ei ole raportoitu,

kun on käytetty suuria annoksia suun kautta otettavia

ehkäisyvalmisteita.

Yliannostus

voi aiheuttaa pahoinvointia

ja kuukautisten

kaltaista vuotoa.

Spesifistä vastalääkettä ei ole, ja yliannostuksen

hoito on oireenmukaista.

5.

FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET

5.1

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: jälkiehkäisy

ATC-koodi: G03AD01

Vaikutusmekanismi:

Valmisteen tarkkaa vaikutusmekanismia ei tunneta. Suositeltua annosta käytettäessä levonorgestreelin

ensisijainen vaikutusmekanismi uskotaan olevan ovulaation ja hedelmöittymisen estäminen jos

yhdyntä on tapahtunut ovulaatiota edeltävänä ajanjaksona, jolloin

hedelmöittymisen todennäköisyys

on suurin. Levonogestreeli saattaa myös aiheuttaa endometriumin muutoksia mikä estää

hedelmöittyneen munsaloun kiinnittymisen. Jos munasolun kiinnittyminen on jo alkanut, ei valmiste

enää tehoa.

Kliininen teho ja turvallisuus

Vuonna 2001 tehdyssä satunnaistetussa kaksoissokkotutkimuksessa (Lancet 2002; 360: 1803-1810),

jossa annettiin 1,5 mg levonorgestreeliä kerta-annoksena (72 tunnin kuluessa suojaamattomasta

yhdynnästä) estettiin 84% odotetuista raskauksista (kun annostus oli 750 mikrogramma 2 kertaa 12

tunnin välein vastaava luku oli 79%).

Suoisteltua annosta käytettäessä levonorgestreeli ei todennäköisesti aiheuta merkittäviä muutoksia

veren hyytymistekijöihin

tai rasva- ja hiilihydraattiaineenvaihduntaan.

Käytettävissä on vain vähän ja vahvistamatonta tietoa naisen suuren painon/painoindeksin

(BMI:n)

vaikutuksesta ehkäisytehoon. Kolmessa WHO:n tutkimuksessa ei todettu taipumusta tehon

heikkenemiseen naisen painon/painoindeksin kasvaessa (taulukko 1), mutta kahdessa muussa

tutkimuksessa (Creinin ym. 2006 ja Glasier ym. 2010) havaittiin ehkäisytehon heikentyvän, kun

naisen paino/painoindeksi oli suurempi (taulukko 2). Molemmista meta-analyyseista suljettiin pois

jälkiehkäisy, joka otettiin yli 72 tuntia suojaamattoman yhdynnän jälkeen (eli levonorgestreelin

myyntiluvasta poikkeava käyttö), sekä sellaisten naisten tiedot, joilla oli muitakin suojaamattomia

yhdyntöjä.

Taulukko 1: Meta-analyysi kolmesta WHO-tutkimuksesta (von Hertzen ym. 1998 ja 2002; Dada ym.

2010)

Painoindeksi /

BMI (kg/m

2

)

Alipaino

0-18,5

Normaalipaino

18,5-25

Lievä lihavuus

25-30

Merkittävä

lihavuus ≥ 30

N kaikki

3952

1051

N raskaudet

Raskauksien

esiintyminen

1,83%

0,99%

0,57%

1,17%

Luottamusväli

0,92-3,26

0,70-1,35

0,21-1,24

0,24-3,39

Taulukko 2: Meta-analyysi tutkimuksista Creinin ym. 2006 ja Glasier ym. 2010

Painoindeksi /

BMI (kg/m

2

)

Alipaino

0-18,5

Normaalipaino

18,5-25

Lievä lihavuus

25-30

Merkittävä

lihavuus ≥ 30

N kaikki

N raskaudet

Raskauksien

esiintyminen

1,56%

0,96%

2,36%

5,19%

Luottamusväli

0,04-8,40

0,44-1,82

1,02-4,60

2,62-9,09

Pediatriset potilaat

Prospektiivisessa, havainnoivassa tutkimuksessa todettiin, että kun

levonorgestreelijälkiehkäisytabletteja käytettiin 305 hoitokertaan, seitsemän naista tuli raskaaksi eli

raskausprosentti oli 2,3 %. Raskausprosentti alle 18-vuotiailla naisilla (2,6 % eli 4/153) oli

verrattavissa raskausprosenttiin 18 vuotta täyttäneillä naisilla (2,0 % eli 3/152).

5.2

Farmakokinetiikka

Imeytyminen

Suun kautta otettu levonorgestreeli imeytyy nopeasti ja melkein täydellisesti.

Jakautuminen

Yhden Levodonna-tabletin ottamisen jälkeen saavutetaan 18,5 ng/m huippupitoisuus

seerumissa noin

2 tunnin kuluttua annostelusta. Huippupitoisuuden

saavuttamisen jälkeen levonorgestreelin pitoisuus

seerumissa vähenee ja keskimääräinen puoliintumisaika on noin 26 tuntia.

Biotransformaatio

Levonorgestreeli ei erity muuttumattomana aineena vaan metaboliitteina.

Eliminaatio

Levonorgestreelin metaboliitit

erittyvät puoliksi virtsaan ja puoliksi ulosteeseen. Levonorgestreeli

metaboloituu elimistössä täydellisesti steroidiyhdisteille

tyypillistä metaboliaa noudattaen, eli

levonorgestreeli hydroksyloituu

maksassa ja metaboliitit erittyvät glukuronidikonjugaatteina.

Farmakologisesti aktiivisia metaboliitteja ei tunneta.

Levonorgestreeli sitoutuu seerumin albumiiniin

ja sukupuolihormonia sitovaan globuliiniin

(SHBG).

Vain noin 1,5 % lääkkeen kokonaismäärästä seerumissa esiintyy vapaana steroidina ja noin 65 % on

spesifisesti sitoutuneena SHBG:hen.

Levonorgestreelin absoluuttinen hyötyosuus on noin 100 %.

Noin 0,1 % äidin päivittäisestä annoksesta voi siirtyä vastasyntyneeseen maidon välityksellä.

5.3

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Eläinkokeissa suurten levonorgestreeliannosten on osoitettu aiheuttavan naispuolisten sikiöiden

virilisaatiota.

Toistuvan altistuksen

toksisuutta,

geenitoksisuutta,

karsinogeenisuutta

ja lisääntymistoksisuutta

koskevissa prekliinisissä tutkimuksissa ei ole todettu sellaista erityistä riskiä, josta ei olisi kerrottu

jo muissa kohdissa.

6.

FARMASEUTTISET TIEDOT

6.1

Apuaineet

Mikrokiteinen selluloosa

Laktoosimonohydraatti

Poloksameeri 188

Kroskarmelloosinatrium

Magnesiumstearaatti

6.2

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

6.3

Kestoaika

3 vuotta

6.4

Säilytys

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

6.5

Pakkaustyyppi ja pakkauskoot

PVC/PVDC/alumiini-läpipainolevy.

Pakkauksessa on yksi läpipainolevy jossa on 1 tabletti.

6.6

Erityiset varotoimet hävittämiselle ja muut käsittelyohjeet

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

7.

MYYNTILUVAN HALTIJA

Sandoz A/S

Edvard Thomsens Vej 14

2300 Kööpenhamina S

Tanska

8.

MYYNTILUVAN NUMERO

33823

9.

MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Myyntiluvan myöntämisen päivämäärä: 20.05.2016

10.

TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

21.03.2019

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information