Letifend

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

05-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

05-06-2020

Aktiv bestanddel:
Recombinant protein Q from Leishmania infantum MON-1
Tilgængelig fra:
LETI Pharma, S.L.U.
ATC-kode:
QI07A
INN (International Name):
Canine leishmaniasis vaccine (recombinant protein)
Terapeutisk gruppe:
Hunde
Terapeutisk område:
Inaktiverede bakterielle vacciner (herunder mycoplasma, toxoid og chlamydia)
Terapeutiske indikationer:
Til aktiv immunisering af hunde fra 6 måneder for at reducere risikoen for at udvikle et klinisk tilfælde af leishmaniasis.
Produkt oversigt:
Revision: 9
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/V/C/003865
Autorisation dato:
2016-04-20
EMEA kode:
EMEA/V/C/003865

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

05-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

05-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

02-06-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

05-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

05-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

02-06-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

05-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

05-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

02-06-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

05-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

05-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

02-06-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

05-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

05-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

02-06-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

05-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

05-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

02-06-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

05-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

05-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

02-06-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

05-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

05-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

02-06-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

05-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

05-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

02-06-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

05-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

05-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

02-06-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

05-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

05-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

02-06-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

05-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

05-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

02-06-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

05-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

05-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

02-06-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

05-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

05-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

02-06-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

05-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

05-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

02-06-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

05-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

05-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

02-06-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

05-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

05-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

02-06-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

05-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

05-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

02-06-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

05-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

05-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

02-06-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

05-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

05-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

02-06-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

05-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

05-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

02-06-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

05-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

05-06-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

05-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

05-06-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

05-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

05-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

02-06-2016

Læs hele dokumentet

B. INDLÆGSSEDDEL

INDLÆGSSEDDEL:

LETIFEND, lyofilisat og solvent til infusionsvæske, opløsning til hunde

1.

NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

SAMT PÅ DEN INDEHAVER AF VIRKSOMHEDSGODKENDELSE, SOM ER

ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS FORSKELLIG HERFRA

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller ansvarlig for batchfrigivelse:

Laboratorios LETI, S.L. unipersonal

C/ Del Sol 5, Polígono Industrial Norte

Tres Cantos

28760 Madrid

SPANIEN

2.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

LETIFEND, lyofilisat og solvent til infusionsvæske, opløsning til hunde

3.

ANGIVELSE AF DE(T) AKTIVE STOF(FER) OG ANDRE INDHOLDSSTOFFER

Hver dosis af 0,5 ml vaccine indeholder:

Lyofilisat

(hvidtlyofilisat)

Aktivt stof:

Rekombinant protein Q fra Leishmania infantum MON-1 ≥ 36,7 ELISA enheder (EE)*

* Antigen-indhold bestemmes i en ELISA i forhold til en intern standard.

Hjælpestoffer:

Natriumklorid

Argininhydroklorid

Borsyre.

Solvent

Vand til injektioner:q.s.(efter behov) 0,5 ml

4.

INDIKATIONER

Til aktiv immunisering af ikke-inficerede hunde fra 6 måneders alderen med det formål at reducere

risikoen for udvikling af aktiv infektion og/eller klinisk sygdom efter eksponering for Leishmania

infantum.

Vaccinens effekt blev påvist i en feltundersøgelse, hvor hunde naturligt blev eksponeret for

Leishmania infantum i zoner med højt infektionstryk over en periode på to år.

I laboratorieundersøgelser, herunder eksperimentel belastning med Leishmania infantum, reducerede

vaccinen sygdommens sværhedsgrad, herunder kliniske tegn og parasitbyrden i milt og lymfekirtler.

Start af immunitet: 4 uger efter vaccination.

Varighed af immunitet: 1 år efter vaccination.

5.

KONTRAINDIKATIONER

Ingen.

6.

BIVIRKNINGER

Efter vaccination har det været meget almindeligt at se kradsen på injektionsstedet hos hunde.Denne

reaktion blev observeret at forsvinde spontant inden for 4 timer.

Baseret på sikkerhedsdata efter markedsføring er der er i meget sjældne tilfælde rapporteret forekomst

af letargi, opkastning, diarré og hypertermi efter vaccination. Behandling skal gives efter behov.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger )

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Kontakt din dyrlæge, hvis du observerer bivirkninger. Dette gælder også bivirkninger, der ikke

allerede er anført i denne indlægsseddel eller hvis du mener, at dette lægemiddel ikke har virket efter

anbefalingerne.

7.

DYREARTER

Hunde.

8.

DOSERING FOR HVER DYREART, ANVENDELSESMÅDE OG

INDGIVELSESVEJ(E)

Subkutan anvendelse.

Primært vaccinationsskema:

En enkelt dosis af vaccinen (0,5 ml) skal indgives til hunde fra 6 måneders alderen.

Revaccinationsskema:

Der skal efterfølgende gives en enkelt dosis af vaccinen (0,5 ml) årligt.

9.

OPLYSNINGER OM KORREKT ANVENDELSE

Rekonstituér et hætteglas med hvidt lyofilisat ved brug af 0,5 ml solvent. Ryst forsigtigt for at få en

klar opløsning og indgiv straks hele indholdet (0,5 ml) af det rekonstituerede produkt.

10.

TILBAGEHOLDELSESTID

Ikke relevant.

11.

EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Opbevares i køleskab (2 °C - 8 °C).

Må ikke nedfryses.

Opbevaringstid efter rekonstituering ifølge anvisning: Anvendes straks.

Brug ikke dette veterinærlægemiddel efter den udløbsdato, der står på etiketten efter EXP.

12.

SÆRLIG(E) ADVARSEL/ADVARSLER

Særlige advarsler for hver dyreart:

Vaccinen er sikker til inficerede hunde. Revaccination af inficerede hunde forværrede ikke

sygdommens forløb(i løbet af observationsperioden på 2 måneder).Ingen effekt er blevet påvist hos

disse dyr.

En test til detektion af Leishmaniasis anbefales inden vaccination.

Indvirkningen af vaccinen på folkesundheden og kontrol af infektion hos mennesker kan ikke

estimeres ud fra forhåndenværende data.

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen:

Kun raske og ikke-inficerede dyr bør vaccineres.

Det anbefales, at angrebne hunde får en ormekur inden vaccination.

Det er væsentligt, at der tages skridt til at reducere eksponering over for sandfluer hos de vaccinerede

dyr.

Særlige forholdsregler der skal træffes af personer, der administrerer lægemidlet til dyr:

Ingen.

Drægtighed og laktation:

Lægemidlets sikkerhed under drægtighed eller laktation er ikke fastlagt. Anvendelse frarådes derfor

under drægtighed og laktation.

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion:

Der foreligger ingen oplysninger om sikkerhed og virkning ved brug af vaccinen sammen med andre

lægemidler til dyr. En eventuel beslutning om at anvende vaccinen før eller efter brug af et andet

lægemiddel til dyr skal derfor tages med udgangspunkt i det enkelte tilfælde.

Overdosis (symptomer, nødforanstaltninger, modgift), om nødvendigt:

Reaktionerne efter indgift af en dobbelt dosis svarer til de reaktioner, der ses efter indgift af en enkelt

dosis.

Uforligeligheder:

Må ikke blandes med andre lægemidler til dyrundtaget solvent,der leveres til brug med lægemidlet.

13.

EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF

UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE, OM NØDVENDIGT

Lægemidler må ikke bortskaffes sammen med spildevand eller husholdningsaffald.

Kontakt Deres dyrlæge eller apotekspersonalet vedrørende bortskaffelse af lægemidler, der ikke

længere findes anvendelse for. Disse foranstaltninger skal bidrage til at beskytte miljøet.

14.

DATO FOR SENESTE GODKENDELSE AF INDLÆGSSEDLEN

Yderligere information om dette veterinærlægemiddel er tilgængelig på Det Europæiske

Lægemiddelagenturs hjemmeside (http://www.ema.europa.eu)

15.

ANDRE OPLYSNINGER

Hætteglas med lyofilisat

Type I hætteglas med 1 dosis vaccine;

Hætteglas med solvent

Type I hætteglas indeholdende 0,8 ml solvent. Hætteglas er lukket både med en bromobutylprop og en

aluminiumshætte.

Pakningsstørrelser:

Plastæske med 1 hætteglas med 1 dosis lyofilisat og 1 hætteglas med 0,8 ml solvent.

Plastæske med 4 hætteglas med 1 dosis lyofilisat og 4 hætteglas med 0,8 ml solvent.

Plastæske med 5 hætteglas med 1 dosis lyofilisat og 5 hætteglas med 0,8 ml solvent.

Plastæske med 10 hætteglas med 1 dosis lyofilisat og 10 hætteglas med 0,8 ml solvent.

Plastæske med 20 hætteglas med 1 dosis lyofilisat og 20 hætteglas med 0,8 ml solvent.

Plastæske med 25 hætteglas med 1 dosis lyofilisat og 25 hætteglas med 0,8 ml solvent.

Plastæske med 50 hætteglas med 1 dosis lyofilisat og 50 hætteglas med 0,8 ml solvent.

Plastæske med 100 hætteglas med 1 dosis lyofilisat og 100 hætteglas med 0,8 ml solvent.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Fremstilling, indførsel, besiddelse, salg, levering og/eller anvendelse af LETIFEND er eller kan være

forbudt i en medlemsstat på hele eller en del af dens område i henhold til national lovgivning. Enhver,

som har til hensigt at fremstille, indføre, besidde, sælge, levere og anvende LETIFEND, skal rådføre

sig med den relevante medlemsstats kompetente myndighed vedrørende gældende vaccinationspolitik

forinden fremstilling, indførsel, besiddelse, salg, levering og/eller anvendelse finder sted.

De bedes kontakte den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen, hvis du

ønsker yderligere oplysninger om dette veterinærlægemiddel.

België/Belgique/Belgien

Laboratorios LETI, S.L. unipersonal

C/ Del Sol 5, Polígono Industrial Norte

Tres Cantos 28760 Madrid

(SPANJE/ESPAGNE/SPANIEN)

Tél/Tel: + 34 91 771 17 90

Lietuva

Laboratorios LETI, S.L. unipersonal

C/ Del Sol 5, Polígono Industrial Norte

Tres Cantos 28760 Madridas (ISPANIJA)

Tel: +34 91 771 17 90

РепубликаБългария

Laboratorios LETI, S.L. unipersonal

C/ Del Sol 5, Polígono Industrial Norte

Tres Cantos 28760 Мадрид (ИСПАНИЯ)

Teл: + 34 91 771 17 90

Luxembourg/Luxemburg

Laboratorios LETI, S.L. unipersonal

C/ Del Sol 5, Polígono Industrial Norte

Tres Cantos 28760 Madrid

(ESPAGNE/SPANIEN)

Tél/Tel: + 34 91 771 17 90

Česká republika

Laboratorios LETI, S.L. unipersonal

C/ Del Sol 5, Polígono Industrial Norte

Tres Cantos 28760 Madrid (ŠPANĚLSKO)

Tel: + 34 91 771 17 90

Magyarország

Laboratorios LETI, S.L. unipersonal

C/ Del Sol 5, Polígono Industrial Norte

Tres Cantos 28760 Madrid (SPANYOLORSZÁG)

Tel.: + 34 91 771 17 90

Danmark

Laboratorios LETI, S.L. unipersonal

C/ Del Sol 5, Polígono Industrial Norte

Tres Cantos 28760 Madrid (SPANIEN)

Tlf: + 34 91 771 17 90

Malta

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

Boxmeer

5831 AN (NETHERLANDS)

Tel: +31 485587600

Deutschland

Intervet Deutschland GmbH

Feldstraße 1a

D-85716 Unterschleißheim (DEUTSCHLAND)

Nederland

Laboratorios LETI, S.L. unipersonal

C/ Del Sol 5, Polígono Industrial Norte

Tres Cantos 28760 Madrid (SPANJE)

Tel: + 34 91 771 17 90

Eesti

Laboratorios LETI, S.L. unipersonal

C/ Del Sol 5, Polígono Industrial Norte

Tres Cantos 28760 Madrid (HISPAANIA)

Tel: + 34 91 771 17 90

Norge

Laboratorios LETI, S.L. unipersonal

C/ Del Sol 5, Polígono Industrial Norte

Tres Cantos 28760 Madrid (SPANIA)

Tlf: + 34 91 771 17 90

Ελλάδα

Intervet Hellas AE

Αγίου Δημητρίου 63,

174 56 Άλιμος, Αττική, ΕΛΛΆΔΑ

Τηλ: +30 210 9897430

Österreich

Intervet GesmbH

Siemensstrasse 107

A-1210 Wien (ÖSTERREICH)

España

Laboratorios LETI, S.L. unipersonal

C/ Del Sol 5, Polígono Industrial Norte

Tres Cantos 28760 Madrid (ESPAÑA)

Tel: + 34 91 771 17 90

Polska

Laboratorios LETI, S.L. unipersonal

C/ Del Sol 5, Polígono Industrial Norte

Tres Cantos 28760 Madryt (HISZPANIA)

Tel.: + 34 91 771 17 90

France

INTERVET

Rue Olivier de Serres, Angers Technopole

40971 Beaucouze CEDEX (FRANCE)

Tél: + 33 (0) 2 41 22 83 83

Hrvatska

Laboratorios LETI, S.L. unipersonal

C/ Del Sol 5, Polígono Industrial Norte

Tres Cantos 28760 Madrid (ŠPANJOLSKA)

Tel: + 34 91 771 17 90

Portugal

Laboratorios LETI, S.L. unipersonal

C/ Del Sol 5, Polígono Industrial Norte

Tres Cantos 28760 Madrid (ESPANHA)

Tel: + 34 91 771 17 90

România

Laboratorios LETI, S.L. unipersonal

C/ Del Sol 5, Polígono Industrial Norte

Tres Cantos 28760 Madrid (SPANIA)

Tel: + 34 91 771 17 90

Ireland

Laboratorios LETI, S.L. unipersonal

C/ Del Sol 5, Polígono Industrial Norte

Tres Cantos 28760 Madrid (SPAIN)

Tel: + 34 91 771 17 90

Slovenija

Laboratorios LETI, S.L. unipersonal

C/ Del Sol 5, Polígono Industrial Norte

Tres Cantos 28760 Madrid (ŠPANIJA)

Tel: + 34 91 771 17 90

Ísland

Laboratorios LETI, S.L. unipersonal

C/ Del Sol 5, Polígono Industrial Norte

Tres Cantos 28760 Madrid (SPÁNN)

Sími: + 34 91 771 17 90

Slovenská republika

Laboratorios LETI, S.L. unipersonal

C/ Del Sol 5, Polígono Industrial Norte

Tres Cantos 28760 Madrid (ŠPANIELSKO)

Tel: + 34 91 771 17 90

Italia

MSD Animal Health S.r.l.

via Fratelli Cervi snc, Centro Direzionale Milano

Due, Palazzo Canova

20090 Segrate (MI) (ITALIA)

Tel: + 39 02 516861

Suomi/Finland

Laboratorios LETI, S.L. unipersonal

C/ Del Sol 5, Polígono Industrial Norte

Tres Cantos 28760 Madrid (ESPANJA)

Puh/Tel: + 34 91 771 17 90

Κύπρος

Intervet Hellas AE

Αγίου Δημητρίου 63,

174 56 Άλιμος, Αττική (ΕΛΛΆΔΑ)

Τηλ: +30 210 9897430

Sverige

Laboratorios LETI, S.L. unipersonal

C/ Del Sol 5, Polígono Industrial Norte

Tres Cantos 28760 Madrid (SPANIEN)

Tel: + 34 91 771 17 90

Latvija

Laboratorios LETI, S.L. unipersonal

C/ Del Sol 5, Polígono Industrial Norte

Tres Cantos 28760 Madride (SPĀNIJA)

Tel: + 34 91 771 17 90

United Kingdom

MSD Animal Health UK Limited

Walton Manor, Walton,

Milton Keynes,

Buckinghamshire, MK7 7AJ (UNITED

KINGDOM)

Tel: + 44 (0) 1908 685685

Læs hele dokumentet

BILAG I

PRODUKTRESUME

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

LETIFEND, lyofilisat og solvent til infusionsvæske, opløsning til hunde

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver dosis af 0,5 ml vaccine indeholder:

Lyofilisat

Aktivt stof:

Rekombinant protein Q fra Leishmania infantum MON-1 ≥ 36,7 ELISA enheder (EE)*

* Antigen-indhold bestemmes i en ELISA i forhold til en intern standard.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Lyofilisat og solvent til injektionsvæske, opløsning.

Hvidt lyofilisat.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter, som lægemidlet er beregnet til

Hunde.

4.2

Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til

Til aktiv immunisering af ikke-inficerede hunde fra 6 måneders alderen med det formål at reducere

risikoen for udvikling af aktiv infektion og/eller klinisk sygdom efter eksponering for Leishmania

infantum.

Vaccinens effekt blev påvist i en feltundersøgelse, hvor hunde naturligt blev eksponeret for

Leishmania infantum i zoner med højt infektionstryk over en periode på to år.

I laboratorieundersøgelser, herunder eksperimentel belastning med Leishmania infantum, reducerede

vaccinen sygdommens sværhedsgrad, herunder kliniske tegn og parasitbyrden i milt og lymfekirtler.

Indtræden af immunitet: 4 uger efter vaccination.

Varighed af immunitet: 1 år efter vaccination.

4.3

Kontraindikationer

Ingen.

4.4

Særlige advarsler for hver enkelt dyreart, som lægemidlet er beregnet til

Vaccinen er sikker til inficerede hunde. Revaccination af inficerede hunde forværrede ikke

sygdommens forløb (i løbet af observationsperioden på 2 måneder). Ingen effekt er blevet påvist hos

disse dyr.

En test til detektion af Leishmaniasis anbefales inden vaccination.

Indvirkningen af vaccinen på folkesundheden og kontrol af infektion hos mennesker kan ikke

estimeres ud fra forhåndenværende data.

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brug til dyr

Kun raske, ikke-inficerede dyr bør vaccineres.

Det anbefales, at angrebne hunde får en ormekur inden vaccination.

Det er væsentligt, at der tages skridt til at reducere eksponering over for sandfluer hos de vaccinerede

dyr.

Særlige forsigtighedsregler for personer, som indgiver lægemidlet til dyr

Ingen.

4.6

Bivirkninger (forekomst og sværhedsgrad)

Efter vaccination har det været meget almindeligt at se kradsen på injektionsstedet hos hunde. Denne

reaktion blev observeret at forsvinde spontant inden for 4 timer.

Baseret på sikkerhedsdata efter markedsføring er der er i meget sjældne tilfælde rapporteret forekomst

af letargi, opkastning, diarré og hypertermi efter vaccination. Behandling skal gives efter behov.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr )

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

4.7

Anvendelse under drægtighed, laktation eller æglægning

Lægemidlets sikkerhed under drægtighed eller laktation er ikke fastlagt. Anvendelse frarådes derfor

under drægtighed og laktation.

4.8

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der foreligger ingen oplysninger om sikkerhed og virkning ved brug af vaccinen sammen med andre

lægemidler til dyr. En eventuel beslutning om at anvende vaccinen umiddelbart før eller efter brug af

et andet lægemiddel til dyr skal derfor tages med udgangspunkt i det enkelte tilfælde.

4.9

Dosering og indgivelsesvej

Subkutan anvendelse.

Primært vaccinationsskema:

En enkelt dosis af vaccinen (0,5 ml) skal indgives til hunde fra 6 måneders alderen.

Revaccinationsskema:

Der skal efterfølgende gives en enkelt dosis af vaccinen (0,5 ml) årligt.

Administrationsmetode:

Rekonstituér et hætteglas med hvidt lyofilisat ved brug af 0,5 ml solvent. Ryst forsigtigt for at få en

klar opløsning og indgiv straks hele indholdet (0,5 ml) af det rekonstituerede produkt.

4.10

Overdosering (symptomer, nødforanstaltninger, modgift), om nødvendigt

Reaktionerne efter indgift af en dobbelt dosis svarer til de reaktioner, der ses efter indgift af en enkelt

dosis (se pkt. 4.6).

4.11

Tilbageholdelsestid

Ikke relevant.

5.

IMMUNOLOGISKE EGENSKABER

Farmakoterapeutisk gruppe: Immunologiske stoffer til Canidae – hunde – inaktiveret parasitvacciner –

leishmania.

ATCvet-kode: QI07AO01

Til stimulering af aktiv immunitet mod sygdom forårsaget af Leishmania infantum parasitter.

Diagnostiske redskaber designet til detektion af Leishmania antistoffer (SLA eller IFAT eller

rk-39 hurtige diagnostiske test) skal være i stand til at skelne mellem hunde vaccineret med denne

vaccine og hunde inficeret med Leishmania infantum.

Vaccinens effekt blev påvist i en feltundersøgelse, hvor en række seronegative hunde fra forskellige

hunderacer naturligt blev eksponeret for Leishmania infantum i zoner med højt infektionstryk i løbet af

en periode på to år. Data har vist, at en vaccineret hund har 9,8 gange mindre risiko for at udvikle

kliniske tegn, 3,5 gange mindre risiko for at have påviselige parasitter, og 5 gange mindre risiko for at

udvikle klinisk sygdom end en ikke-vaccineret hund.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Fortegnelse over hjælpestoffer

Lyofilisat:

Natriumklorid

Argininhydroklorid

Borsyre.

Solvent:

Vand til injektioner.

6.2

Væsentlige uforligeligheder

Må ikke blandes med lægemidler til dyr undtaget solvens, der leveres til brug med dette

veterinærlægemiddel.

6.3

Opbevaringstid

Lyofilisat:

Opbevaringstid for veterinærlægemidlet i salgspakning: 3 år.

Solvent:

Opbevaringstid for solvent: 5 år.

Opbevaringstid efter rekonstituering ifølge anvisning: Anvendes straks.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab (2 °C - 8 °C).

Må ikke nedfryses.

6.5

Den indre emballages art og indhold

Hætteglas med lyofilisat

Type I hætteglas med 1 dosis vaccine.

Hætteglas med solvent

Type I hætteglas indeholdende 0,8 ml solvent. Hætteglas er lukket både med en bromobutylprop og en

aluminiumshætte.

Pakningsstørrelser:

Plastæske med 1 hætteglas med 1 dosis lyofilisat og 1 hætteglas med 0,8 ml solvent.

Plastæske med 4 hætteglas med 1 dosis lyofilisat og 4 hætteglas med 0,8 ml solvent.

Plastæske med 5 hætteglas med 1 dosis lyofilisat og 5 hætteglas med 0,8 ml solvent.

Plastæske med 10 hætteglas med 1 dosis lyofilisat og 10 hætteglas med 0,8 ml solvent.

Plastæske med 20 hætteglas med 1 dosis lyofilisat og 20 hætteglas med 0,8 ml solvent.

Plastæske med 25 hætteglas med 1 dosis lyofilisat og 25 hætteglas med 0,8 ml solvent.

Plastæske med 50 hætteglas med 1 dosis lyofilisat og 50 hætteglas med 0,8 ml solvent.

Plastæske med 100 hætteglas med 1 dosis lyofilisat og 100 hætteglas med 0,8 ml solvent.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Eventuelle særlige forholdsregler ved bortskaffelse af ubrugte veterinærlægemidler eller

affaldsmaterialer fra brugen af sådanne

Ikke anvendte veterinærlægemidler, samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinjer.

7.

INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Laboratorios LETI, S.L. unipersonal

C/ Del Sol 5,

Polígono Industrial Norte

Tres Cantos

28760 Madrid

SPANIEN

+34 91 771 17 90

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSENS NUMMER (NUMRE)

EU/2/16/195/001-008

9.

DATO FOR FØRSTE TILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 20/04/2016

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere information om dette lægemiddel er tilgængelig på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu

FORBUD MOD SALG, UDLEVERING OG/ELLER BRUG

Enhver, som har til hensigt at fremstille, indføre, besidde, sælge, levere og/eller anvende dette

veterinære lægemiddel skal forinden rådføre sig med den relevante medlemsstats kompetente

myndighed vedrørende gældende vaccinationspolitik, da disse aktiviteter kan være forbudt i en

medlemsstat på hele eller en del af dens område i henhold til nationale lovgivning.

Læs hele dokumentet

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/159853/2016

EMEA/V/C/003865

EPAR – sammendrag for offentligheden

Letifend

leishmaniasis-vaccine til hunde (rekombinant protein)

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for

Letifend. Det forklarer, hvordan agenturet vurderede dette veterinærlægemiddel for at kunne

anbefale udstedelse af en markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det

er ikke en praktisk vejledning i, hvordan Letifend bør anvendes.

Hvis du som ejer eller ansvarlig for dyret ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Letifend,

kan du læse indlægssedlen eller kontakte din dyrlæge eller dit apotek.

Hvad er Letifend, og hvad anvendes det til?

Letifend er et veterinærlægemiddel, der anvendes til hunde for at beskytte dem mod leishmaniasis

forårsaget af parasitten Leishmania infantum. Parasitten er udbredt i landene omkring Middelhavet

og overføres ved bid fra sandfluer. Nogle inficerede hunde viser ikke tegn på infektion, mens andre

har aktiv sygdom med symptomer som f.eks. feber, hårtab, vægttab og hudsår. Inficerede hunde

kan sprede smitten til mennesker.

Letifend indeholder det aktive stof protein Q, der er fremstillet af forskellige fragmenter af proteiner

fra Leishmania infantum.

Yderligere oplysninger fremgår af indlægssedlen.

Hvordan anvendes Letifend?

Letifend fås som frysetørret pulver (lyofilisat) og solvens, der klargøres til en suspension til

injektion. Det udleveres kun efter recept.

Før vaccinationen skal hundene testes for Leishmania-infektion. Kun ikke-inficerede dyr bør

vaccineres.

Vaccinen gives til hunde i alderen 6 måneder og derover som en enkelt injektion under huden.

Vaccinationen bør gentages hvert år med injektion af en enkelt "boosterdosis" for at opretholde

Letifend

EMA/159853/2016

Side 2/2

vaccinens virkning. Beskyttelsen begynder fire uger efter vaccinationen og varer i et år. Der bør

træffes foranstaltninger for at reducere vaccinerede hundes eksponering for sandfluer, da vaccinen

ikke forhindrer Leishmania-infektion.

Yderligere oplysninger fremgår af indlægssedlen.

Hvordan virker Letifend?

Letifend er en vaccine. Vacciner virker ved at "lære" kroppens naturlige forsvar, immunsystemet,

hvordan det skal forsvare kroppen mod en sygdom. Når Letifend gives til hunde, opfatter deres

immunsystem Leishmania-proteinet som "fremmed" og producerer antistoffer mod det. Hvis dyret

efterfølgende udsættes for parasitten, vil immunsystemet reagere hurtigere. Dette medvirker til at

beskytte dyrene mod sygdommen.

Hvilke fordele viser undersøgelserne, at der er ved Letifend?

I en feltundersøgelse foretaget i Frankrig og Spanien blev 275 hunde vaccineret med Letifend, og

274 hunde fik placebo (ikke-aktiv vaccination). Hundene blev eksponeret for naturlig infektion med

Leishmania infantum. Over en periode på to år var der 8 bekræftede tilfælde af leishmaniasis i den

vaccinerede gruppe, mens der var 19 tilfælde i placebo-gruppen, hvilket viser, at Letifend var

effektivt til at reducere forekomsten af sygdommen.

Hvilke risici er der forbundet med Letifend?

Den hyppigste bivirkning ved Letifend (som kan forekomme hos op til 1 ud af 10 dyr) er kløe på

injektionsstedet, der aftager i løbet af fire timer.

Den fuldstændige liste over begrænsninger fremgår af indlægssedlen.

Hvilke forholdsregler skal der træffes af den, der indgiver lægemidlet eller

kommer i berøring med dyret?

Ingen.

Hvorfor blev Letifend godkendt?

Agenturets Udvalg for Lægemidler til Dyr (CVMP) konkluderede, at fordelene ved Letifend opvejer

risiciene, og anbefalede, at det godkendes til anvendelse i EU.

Andre oplysninger om Letifend

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse for Letifend med gyldighed i hele Den

Europæiske Union den 20. april 2016.

Den fuldstændige EPAR for Letifend findes på agenturets websted under: ema.europa.eu/Find

medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Hvis du som ejer eller ansvarlig

for dyret ønsker yderligere oplysninger om behandling med Letifend, kan du læse indlægssedlen

eller kontakte din dyrlæge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i februar 2016.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information