Zyx appelsin & honning

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Zyx appelsin & honning 3 mg sugetabletter
 • Dosering:
 • 3 mg
 • Lægemiddelform:
 • sugetabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Zyx appelsin & honning 3 mg sugetabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 45965
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Zyx mint 3 mg sugetabletter

Zyx citron 3 mg sugetabletter

Zyx eukalyptus 3 mg sugetabletter

Zyx appelsin & honning 3 mg sugetabletter

benzydaminhydrochlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Tag altid Zyx nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger lægen eller

apotekspersonalet har givet dig

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 3 dage.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Zyx

Sådan skal du tage Zyx

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Zyx er et lokalt virkende lægemiddel som indeholder benzydamin, som er et lokal anti-inflammatorisk

middel. Det hører til gruppen af lægemidler til lokalbehandling i munden. Zyx bruges af voksne og

børn over 6 år mod smerter og irritation i mund og svælg.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 3 dage.

2.

DET SKAL DU VIDE, FØR

DU BEGYNDER AT TAGE ZYX

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Zyx:

hvis du er allergisk over for benzydaminhydrochlorid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Zyx

(angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apoteket, før du tager Zyx:

hvis du lider eller har lidt af astma.

hvis du er overfølsom over for acetylsalicylsyre eller andre NSAID’er. Da frarådes det at

anvende produkter indeholdende benzydaminhydrochlorid.

hvis symptomerne ikke bedres eller hvis de bliver værre indenfor 3 dage.

-

Hvis du får feber eller andre symptomer, bør du kontakte læge eller eventuelt tandlæge.

Brug af anden medicin sammen med Zyx

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Brug af Zyx sammen med mad og drikke

Mad og drikke påvirker ikke effekten af Zyx.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Zyx bør ikke anvendes under graviditet eller amning.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Zyx påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Zyx indeholder isomalt

Zyx (alle smagsvarianter) indeholder isomalt. Hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse

sukkerarter, bør du kontakte lægen, inden du tager denne medicin.

Zyx citron og Zyx mint indeholder aspartam

Zyx mint og Zyx citron indeholder aspartam, en phenylalaninkilde, som kan være skadelig for

mennesker med fenylketonuri.

Zyx appelsin & honning indeholder sunset yellow

Zyx appelsin & honning indeholder sunset yellow (E 110), som kan medføre allergiske reaktioner.

3.

SÅDAN SKAL DU TAGE ZYX

Tag altid Zyx nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen

eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er:

Voksne og børn over 6 år

: 1 sugetablet 3 gange i døgnet i højst 7 dage. Du må ikke overskride 3

sugetabletter i døgnet.

Brug til børn og unge

Børn på 6-11 år

: sugetabletterne skal tages under opsyn af en voksen.

På grund af lægemidlets form må sugetabletterne kun indtages af børn over 6 år.

Behandlingen bør ikke vare mere end 7 dage. Hvis smerterne fortsætter eller forværres, skal du

kontakte din læge eller apoteket. Sugetabletterne opløses langsomt i munden. Sugetabletterne skal

ikke synkes hele eller tygges.

Hvis du har taget for mange Zyx

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Zyx end der står i denne information,

eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

I meget sjældne tilfælde og ved doser langt højere end normal anvendelse (100 gange højere end en

sugetablet) er der hos børn rapporteret om irritation, krampetrækninger, sveden, usikre bevægelser,

rysten eller opkastning. Spørg lægen eller apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om eller føler dig

usikker på.

4.

BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Ikke almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter):

Lysfølsomhed

Sjældne bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 1000 patienter):

Brændende fornemmelse i munden, tørhed i munden. Hvis du oplever dette, så forsøg at

drikke vand for at lindre effekten.

Meget sjældne bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 patienter):

Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med

lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det

være livsfarligt. Ring 112.

Kramper i svælget med vejrtrækningsbesvær. Kontakt straks læge

eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke kendt frekvens

(frekvensen kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

Allergisk reaktion (overfølsomhed)

Alvorlig allergisk reaktion (anafylaktisk shock). Tegnene på en sådan reaktion kan være

vejrtrækningsbesvær, smerter i/trykken for brystet og/eller svimmelhed/følelse af at være ved

at besvime, voldsom kløe i huden eller hævede områder på huden, læberne, tungen og/eller i

svælget, hvilket kan være potentielt livstruende.

Fornemmelse af følelsesløshed i munden.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

OPBEVARING

Opbevar Zyx utilgængeligt for børn.

Brug ikke Zyx efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den

nævnte måned. Opbevares i den original yderpakning for at beskytte mod fugt. Zyx mint og Zyx citron

må ikke opbevares over 25 °C. Zyx eukalyptus og Zyx appelsin & honning må ikke opbevares over 30

°C.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Zyx indeholder:

Aktivt stof: benzydaminhydrochlorid 3 mg (svarende til 2,68 mg benzydamin).

Øvrige indholdsstoffer:

-

Zyx mint:

isomalt (E 953), aspartam (E 951), levomenthol, citronsyremonohydrat, citronaroma,

pebermyntearoma, quinolingult (E 104), indigotin I (E 132).

Zyx citron:

isomalt (E 953), aspartam (E 951), citronsyremonohydrat, citronaroma,

pebermyntearoma, quinolingult (E 104), indigotin I (E 132).

-

Zyx eukalyptus:

Isomalt (E 953), acesulfamkalium, citronsyremonohydrat, eukalyptusolie,

levomenthol, quinolingult (E 104), indigotin I (E 132).

Zyx appelsin & honning:

isomalt (E 953), acesulfamkalium, citronsyremonohydrat,

appelsinaroma, honningaroma, levomenthol, quinolingult (E 104), Sunset yellow (E 110).

Udseende og pakningsstørrelser

Zyx sugetabletter er firkantede med fordybning i midten.

Zyx mint er grønne, Zyx citron er gulgrønne, Zyx eukalyptus er mørkegrønne og Zyx appelsin &

honning

er orange-gule.

Hver æske med sugetabletter indeholder 20 eller 30 sugetabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Markedsføringsindehaver

Meda OTC AB

Pipers väg 2A

170 73 Solna

Sverige

Repræsentant i Danmark:

Meda AS

Solvang 8

3450 Allerød

Telefon: 44 52 88 88

Fax: 44 52 88 99

E-mail: info@meda.dk

Fremstiller

Zyx mint, Zyx citron, Zyx eukalyptus, Zyx appelsin & honning

ACRAF SpA

Via Vecchia del Pinocchio 22

60131 Ancona

Italien.

Denne indlægsseddel blev senest ændret April 2018