Zovirax

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Zovirax 3 % øjensalve
 • Dosering:
 • 3 %
 • Lægemiddelform:
 • øjensalve
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Zovirax 3 % øjensalve
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 53881
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge

Zovirax.

3. Sådan skal du bruge Zovirax.

4. Bivirkninger.

5. Opbevaring.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysnin-

ger.

1. Virkning og anvendelse

• Zovirax virker ved at hæmme formering af

herpesvirus.

• Du kan bruge Zovirax til behandling af her-

pes i øjet.

Lægen kan have givet dig Zovirax for noget

andet. Følg altid lægens anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder

at bruge Zovirax

Brug ikke Zovirax

• hvis du er allergisk over for aciclovir, vala-

ciclovir eller det øvrige indholdsstof i Zovirax

(angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, eller apotekspersonalet, før

du bruger Zovirax

• Øjensalven kan give forbigående mild svie

umiddelbart efter påsmøring.

• Du må ikke bruge kontaktlinser, mens du er i

behandling med Zovirax øjensalve.

Brug af anden medicin sammen med

Zovirax

• Hvis du bruger mere end ét øjenpræparat, så

vent mindst 5 minutter mellem brug af Zovi-

rax og det andet præparat.

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket,

hvis du bruger anden medicin eller har brugt

det for nylig. Dette gælder også medicin, som

ikke er købt på recept, medicin købt i udlan-

det, naturlægemidler, stærke vitaminer og

mineraler samt kosttilskud.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke

om, at du er gravid, eller planlægger at blive

gravid, skal du spørge din læge eller apoteks-

personalet til råds, før du bruger dette læge-

middel.

Graviditet:

• Du må kun bruge Zovirax efter aftale med

lægen.

Amning:

• Du kan bruge Zovirax, selvom du ammer. Tal

med lægen, hvis du har spørgsmål.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Zovirax kan give sløret syn lige efter brug.

Vent med at køre bil eller andet køretøj samt

betjene maskiner, til dit syn er klart igen.

3. Sådan skal du bruge Zovirax

Den sædvanlige dosis er

Læg cirka 1 cm øjensalve

i nederste øjenlågsrand 5

gange dagligt. Fortsæt i

mindst 3 dage efter symp-

tomerne er ophørt.

Brug altid Zovirax nøjagtigt efter lægens

anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på

apoteket.

Hvis du har brugt for meget Zovirax

Kontakt lægen, skadestuen eller på apoteket,

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret Zovi-

rax til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skade-

ligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apoteks-

personalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se

punkt 4. Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

92268-001-01

Indlægsseddel: Information til brugeren

ZOVIRAX

®

3% øjensalve

Aciclovir

Document: 92268-01 Version: 1 Approved by: MHO, 2014-10-08 11:10:40 Activated by: MHO, 2014-10-08 11:10:51

hvis du har brugt mere Zovirax, end der står

her, eller mere end lægen har foreskrevet, og

du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Hvis du har glemt at bruge Zovirax

Brug aldrig dobbelt mængde, hvis du har

glemt en dosis. Fortsæt blot med den sædvan-

lige dosis.

Hvis du holder op med at bruge Zovirax

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der

er noget, du er i tvivl om.

Kontakt lægen, hvis du ønsker at holde pause

eller stoppe behandlingen med Zovirax.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin

give bivirkninger, men ikke alle får bivirknin-

ger.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer

hos flere end 1 ud af 10 patienter):

• Irritation i øjet pga. overfladisk påvirkning af

hornhinden.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos

mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

• Forbigående mild irritation eller svien i øjet i

forbindelse med påsmøring.

• Øjenbetændelse med røde øjne og tåreflåd.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem

1 og 10 ud af 10.000 patienter):

• Betændelse i øjenlågsranden (bygkorn).

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos

færre end 1 ud af 10.000 patienter):

• Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være

alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse

af ansigt, læber og tunge, kan det være livs-

farligt. Ring 112.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale

med din læge, sygeplejerske eller apoteket.

Dette gælder også mulige bivirkninger, som

ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du

eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via

adressen Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade

1, DK-2300 København S, Websted: www.mel-

denbivirkning.dk eller E-mail: sst@sst.dk.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du

hjælpe med at fremskaffe mere information

om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

• Opbevar Zovirax utilgængeligt for børn.

• Opbevar ikke Zovirax ved temperaturer over

25 °C.

• Bør kun anvendes 1 måned efter åbning.

• Brug ikke Zovirax efter den udløbsdato, der

står på pakningen. Hvis pakningen er mær-

ket med EXP betyder det at udløbsdatoen er

den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe

medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere

oplysninger

Zovirax, 3%, øjensalve indeholder:

Aktivt stof:

Aciclovir 30 mg/g.

Øvrigt indholdsstof:

Hvid vaselin.

Pakningsstørrelser:

Zovirax fås i:

Zovirax øjensalve 3% i pakninger med en tube

á 4,5 g øjensalve.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Mail: info@orifarm.com

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 25301

Hostivice, CZ

I Danmark markedsføres Zovirax også som

Zovir.

For yderligere oplysninger om denne medicin

og ved reklamationer kan du henvende dig til

Orifarm A/S.

Denne indlægsseddel blev senest ændret

09/2014.

922680101

Document: 92268-01 Version: 1 Approved by: MHO, 2014-10-08 11:10:40 Activated by: MHO, 2014-10-08 11:10:51