Zovir

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Zovir 400 mg tabletter
 • Dosering:
 • 400 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • Zovir 400 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 15194
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: information til brugeren

Zovir

®

200 mg, 400 mg og 800 mg tabletter

Aciclovir

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel,

da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med

at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de

samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Zovir

Sådan skal du tage Zovir

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Zovir er et middel mod herpesvirus, som virker ved at hæmme formering af virus.

Zovir anvendes til behandling af herpes simplex infektioner i hud og slimhinder (med

undtagelse af nyfødte og svær herpes simplex infektion hos børn med nedsat

immunforsvar), samt til forebyggelse og behandling af gentagne udbrud af herpes i

ansigtet, på munden (herpes labialis) eller på kønsorganerne (herpes genitalis).

Zovir kan desuden anvendes mod helvedesild (herpes zoster) og skoldkopper (herpes

varicella).

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Zovir

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne

information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Zovir:

hvis du er allergisk over for det aktive stof eller et af de øvrige indholdsstoffer

(angivet i punkt 6)

hvis du er allergisk over for valaciclovir.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Zovir.

hvis du har nedsat nyrefunktion

hvis du er over 65 år, da du derfor har større risiko for at have nedsat

nyrefunktion

hvis du får høj dosis. Sørg for at drikke rigelig med væske under

behandlingen

hvis du har stærkt nedsat immunforsvar. Kontakt lægen inden opstart af

behandling mod infektion.

Hvis du tager Zovir mod helvedesild, skoldkopper eller herpes simplex, skal du starte

behandlingen hurtigst muligt efter første tegn på udbrud.

Langvarig eller gentagen behandling med aciclovir hos patienter med nedsat

immunforsvar kan resultere i, at nogle virusstammer får nedsat følsomhed og som

følge deraf ikke kan behandles med Zovir.

Brug af anden medicin sammen med Zovir

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har

gjort det for nylig.

Tal med lægen, hvis du bruger medicin mod

urinsyregigt (probencid)

for meget mavesyre (cimetidin)

astma eller KOL (theophyllin).

Anden medicin kan påvirke virkningen af Zovir og Zovir kan påvirke virkningen af

anden medicin. Dette er normalt uden praktisk betydning. Spørg lægen eller

apotekspersonalet, hvis du ønsker flere oplysninger herom.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at

blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette

lægemiddel.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun tage Zovir efter aftale med lægen. Tal med lægen, hvis

du har spørgsmål.

Amning

Hvis du ammer, må du kun tage Zovir efter aftale med lægen. Tal med lægen, hvis du

har spørgsmål.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Zovir påvirker som regel ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i

trafikken. Nogle bivirkninger, såsom træthed og svimmelhed, kan dog have

indflydelse på din koncentrations- og reaktionsevne. Sørg for, at du ikke er påvirket af

sådanne bivirkninger, når du skal færdes i trafikken eller betjene maskiner.

Zovir 200 mg tabletter indeholder lactose

Zovir tabletter 200 mg indeholder lactose. Kontakt lægen før du tager denne medicin,

hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. Sådan skal du tage Zovir

Tag altid Zovir nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl,

så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Tabletterne skal indtages med væske.

Behandling af helvedesild skal påbegyndes ved første tegn på udbrud og senest 3

døgn efter første tegn.

Den anbefalede dosis er:

Voksne

Helvedesild og skoldkopper: 800 mg 5 gange daglig i 7 dage.

Herpes i ansigtet, på munden (herpes labialis) eller på kønsorganerne (herpes

genitalis): 200 mg 5 gange daglig i 5 dage.

Langtidsbehandling ved hyppigt tilbagevendende udbrud: 800 mg fordelt på 2-4

daglige doser.

Forebyggende behandling ved nedsat immunforsvar: 200 mg 4 gange daglig.

Børn

Behandling af herpesudbrud:

2 – 14 år:

200 mg 5 gange daglig i 5 dage.

Under 2 år:

100 mg 5 gange daglig i 5 dage.

Langtidsbehandling af hyppigt tilbagevendende herpesudbrud:

Ingen erfaringer med børn.

Forebyggende behandling ved nedsat immunforsvar:

2 – 14 år:

200 mg 4 gange daglig.

Under 2 år:

100 mg 4 gange daglig.

Skoldkopper:

Over 6 år:

800 mg 4 gange daglig i 5 dage

2 – 6 år:

400 mg 4 gange daglig i 5 dage

Under 2 år:

200 mg 4 gange daglig i 5 dage

Nedsat nyre- og leverfunktion: Det er her nødvendigt at justere dosis. Følg lægens

anvisninger.

Ældre: Det er muligvis nødvendigt at justere dosis. Følg lægens anvisninger.

Hvis du har taget for mange Zovir tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Zovir, end der står

i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Overdosering kan forårsage kvalme, opkastning, hovedpine, forvirring,

hallucinationer, rastløs uro, bevidstløshed, kramper eller dyb bevidstløshed (koma).

Hvis du har glemt at tage Zovir

Tag Zovir, så snart du kommer i tanke om det. Hvis det snart er tid til den næste dosis

skal du springe den glemte dosis over og tage den næste dosis som planlagt. Du må

ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt behandlingen

som sædvanligt.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får

bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 personer):

Åndenød. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen

Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der

er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112

Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (indenfor minutter til

timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk shock). Kan være livsfarligt. Ring 112

Forhøjede levertal (ingen symptomer). Kan være eller blive alvorligt. Tal med

lægen.

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000

personer):

Bleghed og træthed pga. blodmangel. Kan være eller blive alvorligt. Tal med

lægen

Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber

pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kan blive alvorligt. Hvis

du får feber, skal du straks kontakte lægen

Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få

blodplader). Kontakt lægen eller skadestue

Kramper. Kontakt straks lægen eller skadestue. Ring evt. 112

Søvnlignende bevidsthedssvækkelse. Kontakt lægen

Forvirring, uro, hovedpine, påvirket bevidsthed, evt. bevidstløshed, koma pga.

forstyrrelser i hjernen. Kontakt straks lægen eller skadestue. Ring evt. 112

Dyb bevidstløshed (koma). Ring 112

Kvalme, opkastninger, almen sløjhed og aftagende urindannelse pga. akut

nyresvigt. Kontakt lægen eller skadestue

Leverbetændelse, gulsot. Kontakt lægen eller skadestue

Hallucinationer. Kan være alvorligt. Kontakt evt. lægen eller skadestue.

Andre bivirkninger

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 100 personer):

Hovedpine

Svimmelhed

Kvalme

Opkastning

Diarré

Mavesmerter

Kløe

Udslæt

Øget følsomhed af huden for lys

Træthed

Feber.

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 1.000

personer):

Nældefeber

Hårtab.

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 personer):

Stigninger i nyretal.

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000

personer):

Rysten

Usikre bevægelser

Talebesvær

Smerter i området omkring dine nyrer

Forvirring

Vrangforestillinger eller forvrænget virkelighedsopfattelse.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine

pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information

om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke Zovir efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen

er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må

du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Zovir tabletter indeholder

Aktivt stof: Aciclovir 200 mg, 400 mg eller 800 mg.

Øvrige indholdsstoffer: Mikrokrystallinsk cellulose, natriumstivelsesglycolat,

povidon, magnesiumstearat.

200 mg tabletter indeholder desuden lactose.

Udseende og pakningsstørrelse

Udseende

Zovir 200 mg er en hvid, rund, bikonveks tablet, som er præget ”GX CL3” på den ene

side.

Zovir 400 mg er en hvid, skjoldformet tablet, som er præget ”GX CM1” på den ene

side.

Zovir 800 mg er en hvid, oval tablet, som er præget ”GX CX5” på den ene side.

Pakningsstørrelser

200 mg tabletter: 25 stk. og 100 stk. i blisterpakning.

400 mg tabletter: 55 stk. i blisterpakning.

800 mg tabletter: 35 stk. i blisterpakning.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

GlaxoSmithKline Pharma A/S

Nykær 68

DK-2605 Brøndby

Telefon: 36 35 91 00

E-mail: dk-info@gsk.com

Fremstiller

GlaxoSmithKline, Aranda, Spanien.

Denne indlægsseddel blev senest ændret november 2016.