Zonnic Freshmint

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Zonnic Freshmint 4 mg mundhulepulver, portionspose
 • Dosering:
 • 4 mg
 • Lægemiddelform:
 • mundhulepulver, portionspose
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Zonnic Freshmint 4 mg mundhulepulver, portionspose
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 41670
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé

20. januar 2014

PRODUKTRESUMÉ

for

Zonnic Freshmint, mundhulepulver, portionspose

0.

D.SP.NR.

25320

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Zonnic Freshmint

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Et mundhulepulver i portionspose indeholder 4 mg nicotin

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Aspartam (E 951)

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Mundhulepulver i portionspose.

Rektangulær formet portionspose.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Behandling af tobaksafhængighed gennem lindring af nicotintrang og abstinenssymptomer.

Derved lettes rygeophør hos rygere, der er motiverede for at stoppe rygning, eller rygning

reduceres nemmere hos rygere, som ikke kan eller ikke ønsker at stoppe helt med at ryge.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Personen bør ikke spise eller drikke, når portionspose anvendes. Drikkevarer, som

nedsætter surhedsgraden (pH) i munden, f.eks. kaffe, frugtjuice, eller sodavand, kan

nedsætte absorptionen af nicotin i mundhulen. For at maksimere absorptionen, bør sådanne

drikkevarer undgås i op til 15 minutter før brugen af disse portionsposer.

Én portionspose placeres under overlæben i 30 minutter. For at øge frigivelsen af nicotin,

kan posen bevæges rundt med tungen.

41670_spc.doc

Side

1 af 7

Voksne og ældre

I begyndelsen kan man tage én portionspose hver 1-2 timer. Den sædvanlige dosis er 8-12

portionsposer om dagen. Den maksimale dosering på en dag er 24 portionsposer.

Pædiatrisk population

Zonnic Freshmint mundhulepulver i portionspose bør ikke gives til unge under 18 år uden

lægens anvisning.

Der er ingen erfaring med brugen af Zonnic Freshmint mundhulepulver i portionspose til

unge under 18 år.

Rygeophør

Behandlingsvarigheden er individuel. Almindeligvis bør behandlingen fortsætte i mindst 3

måneder, hvorefter anvendelsen af portionsposer gradvist nedtrappes. Behandling bør

stoppes, når dosis er reduceret til 1-2 portionsposer om dagen. Regelmæssig brug af

Zonnic Freshmint mundhulepulver i portionspose i mere end et år anbefales generelt ikke. I

nogle tilfælde kan en længere behandlingsperiode være nødvendig for at undgå tilbagefald.

Det anbefales at have et par portionsposer opbevaret som reserve, da rygetrang pludselig

kan forekomme.

Professionel rådgivning kan være en hjælp til at opnå rygestop.

Rygereduktion

Zonnic Freshmint mundhulepulver i portionspose bruges mellem rygeperioder for at

forlænge rygefri perioder og for at reducere rygning så meget som muligt. Hjælp i form af

professionel rådgivning bør overvejes, hvis antallet af cigaretter ikke er reduceret efter 6

ugers behandling.

Forsøg på at stoppe med at ryge bør gøres så snart en ryger er motiveret herfor, imidlertid

senest 6 måneder efter behandlingen er påbegyndt. Man bør søge professionel hjælp, hvis

der ikke er mulighed for at gennemføre et alvorligt forsøg på rygestop indenfor 9 måneder.

Regelmæssig brug af Zonnic Freshmint mundhulepulver i portionspose i mere end 1 år kan

generelt ikke anbefales. Nogle ex-rygere kan måske få brug for portionsposer i en længere

periode for at undgå tilbagefald. Det anbefales at have nogle portionsposer opbevaret som

reserve, da rygetrang pludselig kan forekomme.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført

i pkt. 6.1.

Nylig (inden for 3 måneder) overstået myocardieinfarkt.

Ustabil eller forværret angina pectoris.

Prinzmetal’s angina.

Svære hjertearytmier.

Akut slagtilfælde

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Zonnic Freshmint mundhulepulver i portionspose bør anvendes med forsigtighed hos

personer med alvorlige kardiovaskulære sygdomme (f.eks. okklusiv perifer arteriel

sygdom, cerebrovaskulær sygdom, stabil angina pectoris og ikke kompenseret

hjerteinsufficiens), vasospasmer, ukontrolleret hypertension, alvorligt/moderat nedsat

41670_spc.doc

Side

2 af 7

leverfunktion, alvorligt nedsat nyrefunktion, aktivt ulcus duodeni eller ventriculi. Risikoen

forbundet med fortsat rygning er altid større end ved brug af Zonnic Freshmint

mundhulepulver i portionspose.

Indtagelse af nicotin, både i form af nicotin substitutionsbehandling og rygning, fører til

frigivelse af catecholaminer fra binyremarven. Derfor skal Zonnic Freshmint

mundhulepulver i portionspose bruges med forsigtighed til personer med hyperthyreose

eller fæokromocytom.

Zonnic Freshmint mundhulepulver i portionspose indeholder aspartam, som er en

phenylalaninkilde. Zonnic Freshmint kan derfor være skadelig for personer med

phenylketonuri (Føllings sygdom).

Personer med diabetes mellitus kan få brug for lavere insulindoser som følge af

rygeafvænning.

Vedvarende nicotinafhængighed kan forekomme, men i mindre omfang. Imidlertid er

brugen af nicotin er i sig selv mindre skadelig end rygning/brug af tobak.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Rygning (men ikke nicotin) er forbundet med en stigning i CYP1A2 aktiviteten. Efter

rygeophør kan der forekomme en nedsat clearance af substrater for dette enzym. Dette kan

føre til forhøjede plasmaniveauer af potentiel klinisk betydning for visse lægemidler med

smalt terapeutisk vindue, f.eks. theophyllin, tacrin, clozapin og ropinirol.

Plasmakoncentrationen af andre lægemidler, som delvist metaboliseres af CYP1A2, f.eks.

imipramin, olanzapin, clomipramin og fluvoxamin kan også øges ved rygeophør, selvom

der savnes understøttende data, og den kliniske betydning er ukendt.

Begrænsede data indikerer, at rygning ligeledes kaninducere metaboliseirngen af flecainid

og pentazocin.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Rygning under graviditet er forbundet med risiko så som intra-uterin vækst retardering,

præmatur fødsel eller dødfødsel, som tilsynelandende er korreleret til antal af cigaretter,

der er røget og graviditetens længde, da disse virkninger er set, når rygningen er fortsat i 3.

trimester. At ophøre med at ryge er den afgørende, mest effektive metode til at forbedre

sundheden for både den gravide ryger og hendes barn og det aller bedste er, at opnå

rygestop før det første trimester. Jo tidligere rygestop, jo bedre.

Nicotin passerer placenta og påvirker fosterets repiration og blodcirkulation. Virkningen på

blodcirkulatioenen er dosis afhængig.

Gravide kvinder, som ryger, bør altid anbefales et rygestop uden brug af

substitutionsbehandling med nicotin. Risikoen forbundet med fortsat rygning kan

imidlertid indebære en større fare for fostret end brugen af substitutionsbehandling med

nicotin præparater i forbindelse med et rygeafvænningsprogram. Zonnic Freshmint bør kun

bruges af rygere, der er meget afhængige og efter lægeanvisning.

41670_spc.doc

Side

3 af 7

Amning

Nicotin passerer frit over i modermælk i mængder, som kan påvirke barnet, selv ved

terapeutiske doser. Zonnic Freshmint bør derfor undgås under amning. Hvis rygestop ikke

lykkes hos ammende kvinder, bør brugen af Zonnic Freshmint kun påbegyndes efter

lægeanvisning. Når der bruges nicotin substitutionsbehandling til ammende kvinder, bør

Zonnic Freshmint bruges lige efter amning og ikke i en periode på to timer før amning.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Zonnic påvirker ikke eller i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj eller betjene

maskiner.

4.8

Bivirkninger

Zonnic Freshmint kan give bivirkninger, som svarer til dem, som hænder i forbindelse

administration af nicotin indgivet via andre administrationsveje. Bivirkningerne er

dosisafhængige. De fleste bivirkninger forekommer i løbet af de første 3-4 uger efter

behandlingen er påbegyndt.

Meget almindelig (≥ 1/10)

Almindelig (≥ 1/100 til < 1/10)

Ikke almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100)

Sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1.000)

Meget sjælden (< 1/10.000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

Organsystem

Bivirkning

Nervesystemet

Almindelig

Hovedpine, svimmelhed

Hjerte

Ikke almindelig

Palpitationer

Sjælden

Atrieflimren

Hud og subkutant væv

Ikke almindelig

Erytem, urticaria

Mave-tarmkanalen

Almindelig

Gastrointestinale gener, hikke, kvalme,

opkastning

Almene symptomer og reaktioner

på administrationsstedet

Almindelig

Smerter i kæbemusklen, irritation i mund og hals

Sjælden

Allergisk reaktion så som angioødem

Nogle symptomer, som f.eks. svimmelhed, hovedpine og søvnforstyrrelser kan være

relateret til rygeophør. En øget frekvens af after kan forekomme efter rygeophør.

Årsagssammenhængen kendes ikke.

Indberetning af mistænkte bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af mistænkte bivirkninger vigtig. Det muliggør

løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale

anmodes om at indberette alle mistænkte bivirkninger via:

Sundhedsstyrelsen

41670_spc.doc

Side

4 af 7

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: sst@sst.dk

4.9

Overdosering

Symptomer på overdosering med nicotin kan forekomme hos personer, med et på forhånd

lavt nicotin indtag før behandlingen indledes, eller hvis andre nicotinkilder anvendes

samtidig med behandlingen.

Symptomer på overdosering svarer til dem, der ses ved akut nicotinforgiftning og

inkluderer kvalme, salivation, mavesmerter, diarré, perspiration, hovedpine, svimmelhed,

høreforstyrrelser og markant svaghedsfornemmelse. Ved høje doser kan disse symptomer

følges af hypotension, svag og uregelmæssig puls, åndedrætsbesvær, afkræftelse,

kredsløbsskollaps og krampeanfald.

Nicotin doser, som tåles af voksne rygere under behandling, kan give alvorlige

forgiftningssymptomer hos små børn og kan vise sig at være fatale.

Behandling af overdosering: Administration af nicotin skal standses øjeblikkeligt og

personen skal behandles symptomatisk. Aktivt kul nedsætter den gastrointestinale

abosorption af nicotin.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

Farmakoterapeutisk klassifikation: Midler mod nicotinafhængighed.

ATC-kode: N07B A01

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Efter daglig anvendelse i en længere periode fører pludselig ophør af tobaksprodukter til

fire eller flere af følgende karakteristiske abstinenssymptomer: dysfori eller nedsat

sindsstemning; søvnløshed; irritabilitet; frustration eller vrede; angst;

koncentrationsvanskelighed; rastløshed eller utålmodighed; nedsat hjerterytme; og øget

appetit eller vægtøgning. Nicotintrang, som er anerkendt som et klinisk relevant symptom,

er ligeledes et vigtigt element i nicotinafvænning.

Kliniske studier har vist at nicotinsubstitutionsbehandling kan hjælpe rygere med at

afholde sig fra rygning ved at mindske de fysiske abstinenser.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Mængden af frigivet nicotin, som absorberes fra en nicotin portionspose, afhænger af

mængden af nicotin, som frigives i mund og svælg og hvor meget af det, som synkes.

Hovedparten af det nicotin, som frigives, absorberes via mundslimhinden. Den systemiske

biotilgængelighed af den nicotin, som synkes, er mindre på grund af first-pass elimination.

41670_spc.doc

Side

5 af 7

De høje og hurtigt stigende nicotinkoncentrationer, der ses efter rygning, ses sjældent efter

brug af en portionspose.

Almindeligvis frigives 3 mg nicotin fra en 4 mg portionspose. Maksimal koncentration i

blodet ses efter 30 minutters brug og er på det tidspunkt sammenlignelig med den

koncentration, som ses 20-30 minutter efter rygning af en cigaret (medium styrke).

Fordeling

Fordelignsvolument efter i.v. indgift af nicotin er cirka (2-)3 l/kg og halveringstiden er

cirka 2 timer.

Andre sygdomme eller samtidig brug af andre lægemidler, som påvirker niveauet af

plasmaproteiner, forventes ikke have signifikant virkning på nicotins kinetik.

Biotransformation

Nicotin metaboliseres hovedsagelig i leveren og plasmaclearance er i gennemsnit cirka 70

l/time. Nicotin metaboliseres også i nyrer og lunger. Der er identificeret mere end 20

metabolitter, hvoraf alle menes at være mindre aktive end nicotin. The primære nicotin-

metabolit er cotinin, som har en halveringstid på 15-20 minutter, og som giver

plasmakoncentrationer, der er 10 gange højere end for nicotin. Plasmaproteinbindingen er

mindre end 5%.

Elimination

Den vigtigste metabolit i urin er cotinin (15% af en dosis) og trans-3-hydroxycotinin (45%

af en dosis). Cirka 10% of dosis udskilles uforandret i urinen. Så meget som 30% af en

dosis nicotin kan udskilles uforandret i urinen ved øget diurese og surgøring af urinen til et

niveau under pH 5.

Særlige populationer

Det antages, at den totale nicotin-clearance bliver påvirket hos personer med svær nedsat

nyrefunktion.

Nicotins farmakokinetiske egeskaber er ikke påvirket hos cirrotiske patienter med mild

lever-insufficiens (Child grad 5) og omsætningen af nicotin er nedsat hos cirrotiske

patienter med moderat lever-insufficiens (Child grad 7). Forhøjede nicotinniveauer er set

hos hæmodialysepatienter, som er rygere.

En mindre reduction i total nicotin-clearance er vist i sunde, ældre brugere. Imdlertid er

dosis justering ikke påkrævet.

Der er ikke set forskelle i nicotins farmakokinetiske egenskaber hos mænd og kvinder.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Der er positive fund i visse in vitro studier af genotoksisitet, men der er også negative fund

i de samme testsystemer. Nicotin var negativ i in vivo testsystemerne.

Studier med dyr har vist, at nicotin inducerer tab af fostre efter implantation og reducerer

fostrenes vækst.

Der er gennemført karcinogenesitetsstudier. Resultater fra disse studier har ikke givet en

klar evidens for den tumorgene virkning af nicotin.

41670_spc.doc

Side

6 af 7

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Cellulose, mikrokrystallinsk

Mint smagsstoffer

Ascorbylpalmitat (E 304)

Trinatriumfosfat

Acesulfamkalium (E 950)

Aspartam (E 951)

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

2 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares ved temperatuer over 25

C. Opbevares i original emballage.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

20 poser i plastbeholder (PET) med skruelåg (polypropylen) lagt i en aluminiumspose med

zip lynlås.

20 poser i plastbeholder (PET) med skruelåg (polypropylen).

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler ved bortskaffelse.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Niconovum AB

Järnvägsgatan 13

252 24 Helsingborg

Sverige

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

41670

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

22. august 2008

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

20. januar 2014

41670_spc.doc

Side

7 af 7

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

15-3-2018

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on pivotal public health step to dramatically reduce smoking rates by lowering nicotine in combustible cigarettes to minimally or non-addictive levels

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on pivotal public health step to dramatically reduce smoking rates by lowering nicotine in combustible cigarettes to minimally or non-addictive levels

FDA takes pivotal public health step to dramatically reduce smoking rates by lowering nicotine in combustible cigarettes to minimally or non-addictive levels.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

26-1-2018

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D. on FDA’s strengthened commitments to humane and judicious animal research and the termination of a nicotine study

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D. on FDA’s strengthened commitments to humane and judicious animal research and the termination of a nicotine study

FDA strengthens commitments to humane and judicious animal research and the termination of a nicotine study

FDA - U.S. Food and Drug Administration

20-4-2018

Many Teens Don't Know Juul Contains Addictive Nicotine

Many Teens Don't Know Juul Contains Addictive Nicotine

Title: Many Teens Don't Know Juul Contains Addictive NicotineCategory: Health NewsCreated: 4/18/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/19/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

6-4-2018

Tomorrow is #WorldHealthDay! 

#DKY nicotine exposure in youth and young adulthood may have long lasting effects, like increased impulsivity and mood disorders.pic.twitter.com/IUgoVLEoSx

Tomorrow is #WorldHealthDay! #DKY nicotine exposure in youth and young adulthood may have long lasting effects, like increased impulsivity and mood disorders.pic.twitter.com/IUgoVLEoSx

Tomorrow is #WorldHealthDay! #DKY nicotine exposure in youth and young adulthood may have long lasting effects, like increased impulsivity and mood disorders. pic.twitter.com/IUgoVLEoSx

FDA - U.S. Food and Drug Administration

3-4-2018

NICOTINE (Nicotine Polacrilex) Lozenge [Walgreen Company]

NICOTINE (Nicotine Polacrilex) Lozenge [Walgreen Company]

Updated Date: Apr 3, 2018 EST

US - DailyMed

19-3-2018

BASIC CARE NICOTINE (Nicotine Polacrilex) Lozenge [L. Perrigo Company]

BASIC CARE NICOTINE (Nicotine Polacrilex) Lozenge [L. Perrigo Company]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-3-2018

BASIC CARE NICOTINE MINI (Nicotine Polacrilex) Lozenge [L. Perrigo Company]

BASIC CARE NICOTINE MINI (Nicotine Polacrilex) Lozenge [L. Perrigo Company]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

17-3-2018

FDA Considers Lowering Nicotine Levels in Cigarettes

FDA Considers Lowering Nicotine Levels in Cigarettes

Title: FDA Considers Lowering Nicotine Levels in CigarettesCategory: Health NewsCreated: 3/15/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/16/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

16-3-2018

FDA to Lower Nicotine in Cigarettes to 'Nonaddictive' Levels

FDA to Lower Nicotine in Cigarettes to 'Nonaddictive' Levels

The US Food and Drug Administration (FDA) is taking what it calls a historic first step toward eliminating cigarettes' addictive properties by seeking comments on the impact of lower nicotine levels, how lowering of nicotine levels might be accomplished, and whether doing so might have unintended consequences.

US - RxList

16-3-2018

'Nonaddictive' Nicotine Levels in Cigarettes

'Nonaddictive' Nicotine Levels in Cigarettes

FDA to Lower Nicotine in Cigarettes to 'Nonaddictive' Levels

US - eMedicineHealth

31-1-2018

Nicotine in E-Cigarettes Might Cause Cancers, Mouse Study Suggests

Nicotine in E-Cigarettes Might Cause Cancers, Mouse Study Suggests

Title: Nicotine in E-Cigarettes Might Cause Cancers, Mouse Study SuggestsCategory: Health NewsCreated: 1/29/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 1/30/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

24-1-2018

Nicotine Gum

Nicotine Gum

Nicotine gum is an over-the-counter smoking cessation aid used to control nicotine withdrawal symptoms and cravings associated with quitting smoking. Nicotine gum is available under the following different brand names: Nicorette Gum.

US - RxList

24-1-2018

NICOTINE POLACRILEX Gum, Chewing [Rugby Laboratories]

NICOTINE POLACRILEX Gum, Chewing [Rugby Laboratories]

Updated Date: Jan 24, 2018 EST

US - DailyMed

24-1-2018

SOUND BODY NICOTINE (Nicotine Polacrilex) Lozenge [Big Lots Stores, Inc.]

SOUND BODY NICOTINE (Nicotine Polacrilex) Lozenge [Big Lots Stores, Inc.]

Updated Date: Jan 24, 2018 EST

US - DailyMed

23-1-2018

NICOTINE POLACRILEX Gum, Chewing [Chain Drug Consortium, LLC]

NICOTINE POLACRILEX Gum, Chewing [Chain Drug Consortium, LLC]

Updated Date: Jan 23, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

NICOTINE TRANSDERMAL SYSTEM Patch, Extended Release [Topco Associates LLC]

NICOTINE TRANSDERMAL SYSTEM Patch, Extended Release [Topco Associates LLC]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

NICOTINE TRANSDERMAL SYSTEM Patch, Extended Release [Apotex Corp]

NICOTINE TRANSDERMAL SYSTEM Patch, Extended Release [Apotex Corp]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

NICOTINUM (Nicotine) Liquid [Washington Homeopathic Products]

NICOTINUM (Nicotine) Liquid [Washington Homeopathic Products]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

NICOTINE TRANSDERMAL SYSTEM Patch, Extended Release [H-E-B]

NICOTINE TRANSDERMAL SYSTEM Patch, Extended Release [H-E-B]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

NICOTINE Patch [A-S Medication Solutions]

NICOTINE Patch [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

27-12-2017

NICORETTE (Nicotine Polacrilex) Lozenge [Carilion Materials Management]

NICORETTE (Nicotine Polacrilex) Lozenge [Carilion Materials Management]

Updated Date: Dec 27, 2017 EST

US - DailyMed

18-12-2017

STOP SMOKING AID NICOTINE (Nicotine Polacrilex) Gum, Chewing [Publix Super Markets Inc]

STOP SMOKING AID NICOTINE (Nicotine Polacrilex) Gum, Chewing [Publix Super Markets Inc]

Updated Date: Dec 18, 2017 EST

US - DailyMed

15-12-2017

NICOTINE POLACRILEX COATED FRUIT (Nicotine Polacrilex) Gum, Chewing [Publix]

NICOTINE POLACRILEX COATED FRUIT (Nicotine Polacrilex) Gum, Chewing [Publix]

Updated Date: Dec 15, 2017 EST

US - DailyMed

14-12-2017

NICOTINE POLACRILEX COATED MINT (Nicotine Polacrilex) Gum, Chewing [Publix]

NICOTINE POLACRILEX COATED MINT (Nicotine Polacrilex) Gum, Chewing [Publix]

Updated Date: Dec 14, 2017 EST

US - DailyMed

11-12-2017

SUNMARK NICOTINE (Nicotine Polacrilex) Lozenge [A-S Medication Solutions]

SUNMARK NICOTINE (Nicotine Polacrilex) Lozenge [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Dec 11, 2017 EST

US - DailyMed

6-12-2017

TOPCARE NICOTINE (Nicotine Polacrilex) Gum, Chewing [Topco Associates LLC]

TOPCARE NICOTINE (Nicotine Polacrilex) Gum, Chewing [Topco Associates LLC]

Updated Date: Dec 6, 2017 EST

US - DailyMed

20-11-2017

NICOTINE POLACRILEX Gum, Chewing [Army And Air Force Exchange Service]

NICOTINE POLACRILEX Gum, Chewing [Army And Air Force Exchange Service]

Updated Date: Nov 20, 2017 EST

US - DailyMed

17-11-2017

BERKLEY AND JENSEN NICOTINE (Nicotine Polacrilex) Lozenge [BJWC]

BERKLEY AND JENSEN NICOTINE (Nicotine Polacrilex) Lozenge [BJWC]

Updated Date: Nov 17, 2017 EST

US - DailyMed

16-11-2017

NICOTINE POLACRILEX Gum, Chewing [Wal-Mart Stores Inc]

NICOTINE POLACRILEX Gum, Chewing [Wal-Mart Stores Inc]

Updated Date: Nov 16, 2017 EST

US - DailyMed

15-11-2017

NICOTINE POLACRILEX Gum, Chewing [Walgreen Company]

NICOTINE POLACRILEX Gum, Chewing [Walgreen Company]

Updated Date: Nov 15, 2017 EST

US - DailyMed

13-11-2017

NICOTINE (Nicotine Polacrilex) Gum, Chewing [Sam'S West, Inc.]

NICOTINE (Nicotine Polacrilex) Gum, Chewing [Sam'S West, Inc.]

Updated Date: Nov 13, 2017 EST

US - DailyMed

13-11-2017

NICOTINE COATED ICE MINT (Nicotine Polacrilex) Gum, Chewing [Sam'S West, Inc.]

NICOTINE COATED ICE MINT (Nicotine Polacrilex) Gum, Chewing [Sam'S West, Inc.]

Updated Date: Nov 13, 2017 EST

US - DailyMed

13-11-2017

NICOTINE COATED FRUIT FLAVOR (Nicotine Polacrilex) Gum, Chewing [Sam'S West, Inc.]

NICOTINE COATED FRUIT FLAVOR (Nicotine Polacrilex) Gum, Chewing [Sam'S West, Inc.]

Updated Date: Nov 13, 2017 EST

US - DailyMed

6-11-2017

BERKLEY AND JENSEN NICOTINE (Nicotine Polacrilex) Gum, Chewing [BJWC]

BERKLEY AND JENSEN NICOTINE (Nicotine Polacrilex) Gum, Chewing [BJWC]

Updated Date: Nov 6, 2017 EST

US - DailyMed

31-10-2017

NICOTINE GUM (Nicotine Polacrilex) Gum, Chewing [Rite Aid Corporation]

NICOTINE GUM (Nicotine Polacrilex) Gum, Chewing [Rite Aid Corporation]

Updated Date: Oct 31, 2017 EST

US - DailyMed

30-10-2017

CARE ONE NICOTINE (Nicotine Polacrilex) Gum, Chewing [American Sales Company]

CARE ONE NICOTINE (Nicotine Polacrilex) Gum, Chewing [American Sales Company]

Updated Date: Oct 30, 2017 EST

US - DailyMed

30-10-2017

CAREONE MINI NICOTINE POLACRILEX (Nicotine Polacrilex) Lozenge [American Sales Company]

CAREONE MINI NICOTINE POLACRILEX (Nicotine Polacrilex) Lozenge [American Sales Company]

Updated Date: Oct 30, 2017 EST

US - DailyMed

23-10-2017

UP AND UP NICOTINE POLACRILEX (Nicotine Polacrilex) Gum, Chewing [Target Corporation]

UP AND UP NICOTINE POLACRILEX (Nicotine Polacrilex) Gum, Chewing [Target Corporation]

Updated Date: Oct 23, 2017 EST

US - DailyMed

19-10-2017

NICOTINE (Nicotine Polarilex) Lozenge [Meijer Distribution Inc]

NICOTINE (Nicotine Polarilex) Lozenge [Meijer Distribution Inc]

Updated Date: Oct 19, 2017 EST

US - DailyMed

5-10-2017

CAREONE NICOTINE (Nicotine Polacrilex) Gum, Chewing [American Sales Company]

CAREONE NICOTINE (Nicotine Polacrilex) Gum, Chewing [American Sales Company]

Updated Date: Oct 5, 2017 EST

US - DailyMed

22-9-2017

MINI NICOTINE (Nicotine Polacrilex) Lozenge [Rite Aid Corporation]

MINI NICOTINE (Nicotine Polacrilex) Lozenge [Rite Aid Corporation]

Updated Date: Sep 22, 2017 EST

US - DailyMed

22-9-2017

NICOTINE TRANSDERMAL SYSTEM Patch, Extended Release [Walgreens]

NICOTINE TRANSDERMAL SYSTEM Patch, Extended Release [Walgreens]

Updated Date: Sep 22, 2017 EST

US - DailyMed