Zolpidem "Aurobindo"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Zolpidem "Aurobindo" 10 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 10 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Zolpidem "Aurobindo" 10 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 52536
 • Sidste ændring:
 • 03-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Zolpidem “Aurobindo” 5 mg filmovertrukne tabletter

Zolpidem “Aurobindo” 10 mg filmovertrukne tabletter

Zolpidemtartrat

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger

Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apoteketspersonalet, hvis der er mere De vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dem personligt. Lad derfor være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger,

som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Den senest reviderede indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal De vide, før De begynder at tage Zolpidem “Aurobindo”

Sådan skal De tage Zolpidem “Aurobindo”

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Zolpidem “Aurobindo” tilhører gruppen af benzodiazepin-lignende

midler.

Zolpidem “Aurobindo” tilhører en gruppe af er et sovemiddel, der virker ved at påvirke hjernen og derved

gør dig søvnig. Det anvendes til kortvarig behandling af søvnløshed, der er alvorlig, invaliderende eller

årsag til udtalte problemer. Søvnløshed er at have svært ved ved at falde i søvn eller sove ordentligt.

2.

Det skal De vide, før De begynder at tage Zolpidem “Aurobindo”

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid

lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Zolpidem “Aurobindo” hvis du:

er allergisk over for zolpidem eller et af de øvrige indholdsstoffer i Zolpidem “Aurobindo” (angivet i

punkt 6). En allergisk reaktion kan omfatte udslæt, kløe, vejrtrækningsbesvær eller hævelse af ansigt,

læber, hals eller tunge.

har alvorlige leverproblemer.

lider af lider af søvnapnø (perioder med pauser i vejrtrækningen under søvn).

lider af alvorlig muskelsvaghed (myasthenia gravis).

har alvorlige problemer med din vejrtrækning.

er under 18 år.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller poteketspersonalet for De tager Zolpidem “Aurobindo”:

er ældre eller svækket. Hvis de står op om natten, skal de være særlig forsigtig, da der, på grund af

tabletternes muskelafslappende virkning, er en øget risiko for fald og dermed hoftebrud.

har nyre- eller leverproblemer.

har haft vejrtrækningsproblemer. Når de tager Zolpidem “Aurobindo”, kan din vejrtrækning blive

besværet.

har haft en sindslidelse, en psykotisk sygdom eller angst. Zolpidem “Aurobindo” kan skjule eller

forværre symptomer på disse lidelser.

har eller har haft en depression.

har eller har haft et alkohol- eller medicinmisbrug. Risikoen for afhængighed er større hos disse

patienter og bliver større, jo større doser der anvendes, og jo længere tid behandlingen varer.

Børn og unge

Zolpidem “Aurobindo” må ikke anvendes til børn og unge under 18 år.

Andre forsigtighedsregler:

Tilvænning – hvis tabletterne efter nogle få uger ikke virker så godt, som i begyndelsen af

behandlingen, skal de kontakte din læge, da det kan være nødvendigt at ændre dosis.

Afhængighed – ved brug af denne type medicin er der en risiko for afhængighed, som øges ved større

doser og længere behandlingstid. Der er større risiko for afhængighed hos patienter, der tidligere har

haft et alkohol- eller medicinmisbrug.

Nedtrapning – dosis skal nedsættes gradvist. Når de stopper behandlingen med Zolpidem

“Aurobindo”, kan der optræde et forbigående syndrom, hvor de symptomer, der førte til behandling

med Zolpidem “Aurobindo”, kommer igen i forstærket form. Dette kan ledsages af andre reaktioner

såsom humørsvingninger, angst og rastløshed.

Hukommelsestab – brug af Zolpidem “Aurobindo” kan give hukommelsestab. For at mindske

risikoen for dette, skal de sikre dig, at de kan få 7-8 timers uforstyrret søvn.

Psykiatriske og uhensigtsmæssige (”paradoksale”) reaktioner – reaktioner såsom rastløshed,

ophidselse, irritabilitet, aggressivitet, vrangforestillinger, raserianfald, mareridt, hallucinationer,

psykoser (psykisk sygdom med ændret realitetsopfattelse), søvngængeri, upassende opførsel, øget

søvnløshed og andre adfærdsmæssige bivirkninger.

Søvngængeri og anden tilknyttet adfærd, for eksempel “kørsel i søvne”, tilberedning og indtagelse af

mad i søvne, foretagelse af telefonopkald eller gennemførelse af samleje, uden nogen erindring

derom, er blevet indberettet for patienter, der har taget Zolpidem “Aurobindo”, og som ikke var helt

vågne. Risikoen for sådanne virkninger kan være forhøjet, hvis de indtager Zolpidem “Aurobindo”

sammen med alkohol eller andre lægemidler, der nedsætter centralnervesystemets aktivitet, eller hvis

de overskrider den anbefalede maksimumdosis.

Psykomotorisk hæmning den efterfølgende dag (se også Trafik- og arbejdssikkerhed)

Dagen efter du har taget Zolpidem “Aurobindo” kan risikoen for psykomotorisk hæmning, herunder

forringet køreevne, øges, hvis:

du tager dette lægemiddel mindre end 8 timer før, du udfører aktiviteter, der kræver din

opmærksomhed

du tager en højere dosis end den anbefalede

du tager zolpidem samtidig med, at du tager anden medicin, der hæmmer centralnervesystemet,

eller anden medicin, der øger indholdet af zolpidem i blodet, eller hvis du samtidig drikker

alkohol eller tager ulovlige stoffer

Tag en enkelt dosis umiddelbart før sengetid. Du må ikke tage en ekstra dosis i løbet af samme nat.

Brug af anden medicin sammen med Zolpidem “Aurobindo”:

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis de tager anden medicin eller har gjort det for nylig, anden

medicin kan påvirke virkningen af Zolpidem “Aurobindo”, og/eller Zolpidem “Aurobindo” kan påvirke

virkningen af anden medicin. Hvis de konsulterer en anden læge end din egen eller bliver behandlet på et

hospital, skal de fortælle lægen, hvilken medicin de bruger. Dette er især vigtigt, hvis de skal opereres

under bedøvelse.

Følgende medicin forstærker den beroligende virkning af Zolpidem “Aurobindo”:

Medicin til behandling af psykiske lidelser (antipsykotika f.eks. chorpromazin).

Medicin mod depression.

Anden sovemedicin.

Medicin til behandling af angst og andre beroligende midler

Stærke smertestillende midler såsom codein og morfin. Følelsen af eufori (opstemthed) kan øges,

hvilket kan øge risikoen for fysisk eller psykisk afhængighed.

Epilepsimedicin.

Bedøvelsesmidler (bruges under operationer).

Muskelafslappende midler

Sløvende allergimedicin

(antihistaminer)

Medicin, der hæmmer leverenzymer. Spørg din læge eller farmaceut, hvilken medicin der har denne

effekt (lægemidler til behandling af en svampeinfektioner, for eksempel ketoconazol).

Virkningen af Zolpidem “Aurobindo” kan mindskes af følgende medicin:

Rifampicin et antibakterielt middel til behandling af tuberkulose, virkningen kan mindskes af Zolpidem

“Aurobindo”.

Hvis du tager følgende medicin sammen med zolpidem, kan døsighed og psykomotorisk hæmning,

herunder forringet køreevne, være øget den efterfølgende dag.

Medicin mod psykiske problemer (antipsykotika)

Medicin mod søvnproblemer (hypnotika)

Medicin for at berolige eller mod angst

Medicin mod depression

Medicin mod moderate til stærke smerter (narkotiske analgetika)

Medicin mod epilepsi

Medicin brugt til narkose

Medicin mod høfeber, udslæt eller anden allergi, som kan gøre dig søvnig (sedative

antihistaminer)

Hvis du tager zolpidem sammen med medicin mod depression (antidepressiva), herunder bupropion,

desipramin, fluoxetin, sertralin og venlafaxin, kan du se ting, som ikke er virkelige (syns-hallucinationer).

Det anbefales ikke at tage zolpidem samtidig med fluvoxamin eller ciprofloxacin.

Brug af Zolpidem “Aurobindo” sammen med alkohol

De må ikke drikke alkohol, når de tager Zolpidem “Aurobindo”, da dette kan øge den sløvende virkning.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis de er gravid eller ammer, har mistanke om, at de er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal de

spørge deres din læge eller apotekspersonalet til råds, før de tager dette lægemiddel.

De må ikke tage Zolpidem “Aurobindo”, hvis de er gravid. Det gælder især de første 3 måneder af

graviditeten. Hvis din læge vurderer, at de skal tage Zolpidem “Aurobindo” i den sidste del af graviditeten

eller under fødslen, kan der opstå abstinenssymptomer hos dit nyfødte barn på grund af fysisk

afhængighed.

Da zolpidem udskilles i små mængder i modermælken, bør Zolpidem “Aurobindo” ikke indtages under

amning.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Zolpidem “Aurobindo” påvirker i væsentlig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner, med

risiko for "søvn- kørsel". Dagen efter, at du har taget Zolpidem “Aurobindo” (og andre lægemidler mod

søvnløshed), skal du være opmærksom på, at:

Du kan føle dig døsig, søvnig, svimmel eller forvirret

Din reaktionsevne kan være nedsat

Dit syn kan være sløret eller du kan se dobbelt

Du kan være mindre opmærksom

For at minimere disse virkninger anbefales det, at der er mindst 8 timer mellem indtagelse af zolpidem og

kørsel, betjening af maskiner og arbejde i højder.

Du må ikke drikke alkohol eller tage andre psykoaktive stoffer, når du tager Zolpidem “Aurobindo”, da

det kan forstærke ovennævnte virkninger.

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Zolpidem “Aurobindo” virker

sløvende, og at det kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Zolpidem “Aurobindo” indeholder lactose.

Zolpidem “Aurobindo”

indeholder

lactose. Kontakt lægen, før De tager denne medicin, hvis lægen har

fortalt Dem, at De ikke tåler visse sukkerarter (f.eks. lactose).

3.

Sådan skal de tage Zolpidem “Aurobindo”

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er de i tvivl, så spørg

lægen eller på apoteket.

Zolpidem "Aurobindo" er et lægemiddel administreres oralt.

De skal tage tabletterne sammen med væske umiddelbart før sengetid eller når de ligger ned.

Den anbefalede dosis er 10 mg Zolpidem "Aurobindo" i løbet af 24 timer. Nogle patienter kan få

ordineret en lavere dosis.

Zolpidem "Aurobindo"skal

tages:

Som en enkeltdosis

Umiddelbart før sengetid

Du skal sørge for, at der går mindst 8 timer, fra du tager denne medicin, til du udfører aktiviteter, der

kræver din opmærksomhed.

Tag ikke mere end 10 mg i løbet af 24 timer.

Ældre (over 65 år) og svækkede patienter:

Den anbefalede dosis er 5 mg. Den anbefalede dosis må

ikke overskrides.

Patienter med nedsat leverfunktion:

Den anbefalede dosis er 5 mg. Hvis virkningen ikke er

tilstrækkelig,

og de godt kan tåle medicinen, kan lægen øge din dosis til 10 mg.

Tag ikke Zolpidem “Aurobindo” hvis de har alvorlige leverproblemer.

Brug til børn og unge:

Zolpidem “Aurobindo” må ikke bruges til børn og unge under 18 år. Hvis

tabletterne efter nogle få uger ikke virker så godt, som i begyndelsen af behandlingen, skal du kontakte

din læge, da det kan være nødvendigt at ændre dosis.

Hvor lang tid skal de tage Zolpidem “Aurobindo”

Behandlingen skal vare så kort en periode som muligt. Generelt kan det være fra nogle få dage op til 2

uger og ikke over 4 uger, inklusive den trinvise nedtrapningsfase.

Lægen vil fortælle dig, hvordan de gradvist kan nedsætte dosis for at undgå abstinenser. I visse tilfælde

kan det være nødvendigt at behandle i mere end 4 uger. Lægen vil revurdere, hvordan de reagerer på

behandlingen og tage stilling

til, om det er nødvendigt i dit tilfælde.

Hvis de har taget for meget Zolpidem “Aurobindo”

Hvis de (eller andre) har taget for mange tabletter på samme tid, eller de tror, at et barn har slugt nogle af

tabletterne, skal de omgående kontakte den nærmeste skadestue eller din læge. Medbring beholderen og

evt, resterende tabletter eller denne indlægsseddel, så lægen kan se, nøjagtigt hvilket lægemiddel de har

taget. Tag ikke alene af sted. Hvis de har taget mere Zolpidem “Aurobindo”, end der står her i

indlægssedlen, kan de meget hurtigt blive mere og mere sløv, og ved høje doser kan det føre til dyb

bevidstløshed.

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De/du har taget mere af Zolpidem “Aurobindo”, end der

står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og De/du føler Dem/dig utilpas).

Hvis de har glemt at tage Zolpidem “Aurobindo”

Hvis de glemmer at tage en dosis umiddelbart før sengetid, men kommer i tanke om det senere på natten,

må de kun tage den glemte dosis, hvis de har mulighed for 7-8 timers uforstyrret søvn. Hvis det ikke er

muligt, skal de tage den næste dosis før sengetid den næste aften. De må ikke tage en dobbeltdosis som

erstatning for den glemte dosis. Spørg lægen eller apoteket, hvis der er noget, de er i tvivl om eller føler

dig usikker på.

Hvis de holder op med at tage Zolpidem “Aurobindo”

Dosis skal gradvist sættes ned, da de symptomer, de er i behandling for, kan risikere at vende tilbage i

forstærket form (rebound søvnløshed). Der kan også forekomme angst, rastløshed og humørforandringer.

Disse symptomer vil forsvinde med tiden.

Hvis de er blevet fysisk afhængig af Zolpidem “Aurobindo”, kan pludseligt ophør med behandlingen give

bivirkninger såsom hovedpine, muskelsmerter, angst, spændinger, rastløshed, forvirring, irritabilitet

søvnløshed. I alvorlige tilfælde kan andre bivirkninger

forekomme såsom overfølsomhed over for lys, støj

og fysisk kontakt, skærpet hørelse og smertefuld overfølsomhed over for lyd, hallucinationer,

følelsesløshed og prikken i arme og ben, svigtende orientering (en følelse af at verden ikke er virkelig) og

svigtende selvopfattelse (en følelse af ikke at være sig selv) eller epileptiske anfald (voldsomme ryk og

rystelser). Disse symptomer kan også opleves mellem doserne, især hvis dosis er høj.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, de er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Hvis de oplever følgende, skal de stoppe med at tage Zolpidem “Aurobindo” og omgående kontakte din

læge eller nærmeste skadestue:

En allergisk reaktion: hududslæt, hævelse af ansigt, læber, hals og tunge, vejrtræknings- eller

synkebesvær (Angioneurotisk ødem).

Disse bivirkninger er alvorlige, med hyppigheden er ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data): De har brug for lægehjælp.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning

er generende eller bliver værre.

Almindelige bivirkninger

(≥1/100 til <1/10):

hallucinationer, uro, mareridt

døsighed, hovedpine, svimmelhed, forværring af søvnløshed, hukommelsesbesvær (som kan være

forbundet med uhensigtsmæssig adfærd).

snurrende fornemmelse

døsighed den efterfølgende dag, dæmpede følelser, nedsat opmærksomhed, forvirring, dobbeltsyn,

diarré, kvalme, opkastning

hudreaktioner

træthed

mavepine

Risikoen for hukommelsestab er højere ved højere doser. For at mindske risikoen for dette, skal de sikre

dig, at de kan få 7-8 timers uforstyrret søvn.

Ikke almindelige bivirkninger

(≥1/1.000 til <1/100):

irritabilitet

muskelsvaghed, manglende evne til at koordinere bevægelser.

Sjælden bivirkninger

(≥1/10.000 til <1/1.000):

nedsat libido.

psykiske forstyrrelser (hvileløshed, aggression, vrangforestillinger,

vrede, mentale forstyrrelser,

(psykose), søvngængeri, uhensigtsmæssig adfærd og andre adfærdsmæssige bivirkninger). Sådanne

reaktioner opstår med større sandsynlighed hos ældre personer.

Ikke kendt

(kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):

nedsat bevidsthedsniveau

hvileløshed, aggression, vrangforestillinger,

raseri, psykose, hallucinationer (fornemmelse af ting, der

ikke er virkelige), uhensigtsmæssig adfærd.

depressioner

fysisk afhængighed: Brug (selv ved den anbefalede dosering) kan føre til fysisk afhængighed.

Pludseligt ophør med behandlingen kan give abstinenssymptomer og søvnproblemerne kan vende

tilbage.

psykisk afhængighed: hvilket betyder, at de tror, de ikke kan sove uden at tage Zolpidem

“Aurobindo”.

søvngængeri

forhøjede leverenzymer (hvilket ville blive opdaget af lægen i løbet af en blodprøve)

udslæt, nældefeber, kløe

kraftig svedtendens

abnorm kropsholdning

under gang

behovet for at tage stadigt højere doser af et lægemiddel til at få den samme effect

fald, fortrinsvis ældre patienter

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis de oplever bivirkninger, bør de tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger

direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk,

eller ved at kontakte

Sundhedsstyrelsen via mail, med almindeligt brev eller telefonisk for at rekvirere et indberetningsskema.

Ved at indrapportere bivirkninger kan de hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste

dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen

Spørg på apoteket, hvordan de skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må de ikke smide

medicinrester i afløbet eller toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Zolpidem “Aurobindo” Indeholder

Aktivt stof: Zolpidemtartrat.

Hver filmovertrukken tablet indeholder 5 mg zolpidemtartrat.

Hver filmovertrukken tablet indeholder 10 mg zolpidemtartrat.

Øvrige indholdsstoffer:

Tabletkerne:

Lactosemonohydrat, mikrokrystallinsk

cellulose, natriumstivelsesglycolat

(type A),

magnesiumstearat.

Overtræk:

Hypromellose, macrogol, titandioxid (E171).

Udseende og pakningsstørrelser

Filmovertrukket tablet.

Zolpidem “Aurobindo”5 mg filmovertrukne tabletter:

Hvide til off-white, cirkulære, bikonvekse filmovertrukne tabletter præget med "E" på den ene side og

"78" på den anden side.

Zolpidem “Aurobindo”10 mg filmovertrukne tabletter:

Hvide til off-white, ovale formede, bikonvekse filmovertrukne tabletter præget med "E" på den ene side

og præget med "80" med en delekærv mellem ‘8' og '0' på den anden side. Tabletten kan deles i to lige

store doser.

Blisterkort:

Pakningsstørrelser: 7, 10, 14, 20, 30 og 500 filmovertrukne tabletter.

HDPE-

beholder:

Pakningsstørrelser: 30, 100 og 500 filmovertrukne tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2, Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta

Fremstiller

APL Swift Services (Malta) Limited

HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far

Birzebbugia, BBG 3000

Malta

eller

Milpharm Limited

Ares Block, Odyssey Business Park

West End Road

Ruislip HA4 6QD

Storbritannien

For yderligere oplysning om dette lægemiddel, bedes henvendelse rettet til den lokale repræsentant for

indehaveren af markedsføringstilladelsen:

Orion Pharma A/S

medinfo@orionpharma.com

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Cypern:

Zolpidem Aurobindo 5 mg/10 mg Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκία

Danmark:

Zolpidem “Aurobindo”

Italien:

Zolpidem Aurobindo 10 mg compresse rivestite con film

Malta:

Zolpidem Aurobindo 5 mg/ 10 mg film-coated tablets

Norge:

Zolpidem Aurobindo 5 mg / 10 mg tabletter, filmdrasjerte

Portugal:

Zolpidem Aurobindo

Polen:

Zolpidem Vitama

Rumænien:

Zolpidem Aurobindo 5 mg/10 mg comprimate filmate

Spanien:

ZOLPIDEM AUROBINDO 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula EFG

Sverige:

Zolpidem Aurobindo 5 mg/ 10 mg filmdragerade tabletter

Denne indlægsseddel blev senest ændret 09/2015

Der er ingen sikkerhedsadvarsler relateret til dette produkt.

19-4-2018

Ambien vs. Valium

Ambien vs. Valium

Ambien (zolpidem) and Valium (diazepam) are used for treating insomnia. Valium is used off-label to treat insomnia; it is approved to treat anxiety, seizures, muscle spasms, and symptoms of alcohol withdrawal. Ambien and Valium belong to different drug classes. Ambien is a sedative/hypnotic and Valium is a benzodiazepine.

US - RxList

18-4-2018

Ambien (Zolpidem Tartrate) - updated on RxList

Ambien (Zolpidem Tartrate) - updated on RxList

Learn about the prescription medication Ambien (Zolpidem Tartrate), drug uses, dosage, side effects, drug interactions, warnings, reviews and patient labeling.

US - RxList

18-4-2018

Ambien vs. Halcion

Ambien vs. Halcion

Ambien (zolpidem) and Halcion (triazolam) are used to treat insomnia.

US - RxList

18-4-2018

Ambien vs. Lunesta

Ambien vs. Lunesta

Ambien (zolpidem) and Lunesta (eszopiclone) are sedative/hypnotics used for treating insomnia.

US - RxList

18-4-2018

Ambien vs. Rozerem

Ambien vs. Rozerem

Ambien (zolpidem) and Rozerem (ramelteon) are sedative/hypnotics used to treat insomnia. A difference is that unlike some other sleep medications, Rozerem is not known to be habit-forming.

US - RxList

18-4-2018

Ambien vs. Sonata

Ambien vs. Sonata

Ambien (zolpidem) and Sonata (zaleplon) are sedative/hypnotics used to treat insomnia.

US - RxList

18-4-2018

Ambien vs. Xanax

Ambien vs. Xanax

Ambien (zolpidem) and Xanax (alprazolam) are used for treating insomnia. Xanax is used off-label to treat insomnia; it is approved to treat panic attacks and anxiety disorders. Ambien and Xanax belong to different drug classes. Ambien is a sedative/hypnotic and Xanax is a benzodiazepine.

US - RxList

18-4-2018

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet, Film Coated [RedPharm Drug, Inc.]

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet, Film Coated [RedPharm Drug, Inc.]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

ALPRAZOLAM Tablet, Extended Release [Aurobindo Pharma Limited]

ALPRAZOLAM Tablet, Extended Release [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

LAMIVUDINE Solution [Aurobindo Pharma Limited]

LAMIVUDINE Solution [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet, Film Coated [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet, Film Coated [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet [H. J. Harkins Co., Inc.]

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet [H. J. Harkins Co., Inc.]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

TELMISARTAN Tablet [Aurobindo Pharma Limited]

TELMISARTAN Tablet [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

5-4-2018

FOSINOPRIL SODIUM AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Aurobindo Pharma Limited]

FOSINOPRIL SODIUM AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Apr 5, 2018 EST

US - DailyMed

5-4-2018

SIMVASTATIN Tablet, Film Coated [Aurobindo Pharma Limited]

SIMVASTATIN Tablet, Film Coated [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Apr 5, 2018 EST

US - DailyMed

5-4-2018

LO-ZUMANDIMINE (Drospirenone And Ethinyl Estradiol) Kit [Aurobindo Pharma Limited]

LO-ZUMANDIMINE (Drospirenone And Ethinyl Estradiol) Kit [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Apr 5, 2018 EST

US - DailyMed

4-4-2018

TELMISARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Aurobindo Pharma Limited]

TELMISARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Apr 4, 2018 EST

US - DailyMed

30-3-2018

ALPRAZOLAM Tablet [Aurobindo Pharma Limited]

ALPRAZOLAM Tablet [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Mar 30, 2018 EST

US - DailyMed

29-3-2018

ABACAVIR Tablet, Film Coated [Aurobindo Pharma Limited]

ABACAVIR Tablet, Film Coated [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Mar 29, 2018 EST

US - DailyMed

29-3-2018

ESZOPICLONE Tablet, Film Coated [Aurobindo Pharma Limited]

ESZOPICLONE Tablet, Film Coated [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Mar 29, 2018 EST

US - DailyMed

29-3-2018

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Aurobindo Pharma Limited]

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Mar 29, 2018 EST

US - DailyMed

28-3-2018

SULFAMETHOXAZOLE AND TRIMETHOPRIM Tablet [Aurobindo Pharma Limited]

SULFAMETHOXAZOLE AND TRIMETHOPRIM Tablet [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Mar 28, 2018 EST

US - DailyMed

28-3-2018

VALSARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet, Film Coated [Aurobindo Pharma Limited]

VALSARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet, Film Coated [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Mar 28, 2018 EST

US - DailyMed

27-3-2018

QUINAPRIL (Quinapril Hydrochloride) Tablet, Film Coated [Aurobindo Pharma Limited]

QUINAPRIL (Quinapril Hydrochloride) Tablet, Film Coated [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Mar 27, 2018 EST

US - DailyMed

27-3-2018

MODAFINIL Tablet [Aurobindo Pharma Limited]

MODAFINIL Tablet [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Mar 27, 2018 EST

US - DailyMed

21-3-2018

SILDENAFIL Tablet, Film Coated [Aurobindo Pharma Limited]

SILDENAFIL Tablet, Film Coated [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Mar 21, 2018 EST

US - DailyMed

16-3-2018

ABACAVIR (Abacavir Sulfate) Solution [Aurobindo Pharma Limited]

ABACAVIR (Abacavir Sulfate) Solution [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Mar 16, 2018 EST

US - DailyMed

15-3-2018

ARMODAFINIL Tablet [Aurobindo Pharma Limited]

ARMODAFINIL Tablet [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

7-3-2018

CEFADROXIL Capsule [Aurobindo Pharma Limited]

CEFADROXIL Capsule [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Mar 7, 2018 EST

US - DailyMed

7-3-2018

RABEPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Aurobindo Pharma Limited]

RABEPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Mar 7, 2018 EST

US - DailyMed

6-3-2018

FINASTERIDE Tablet, Film Coated [Aurobindo Pharma Limited]

FINASTERIDE Tablet, Film Coated [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Mar 6, 2018 EST

US - DailyMed

2-3-2018

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet, Film Coated [McKesson Corporation]

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet, Film Coated [McKesson Corporation]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

28-2-2018

PRAMIPEXOLE DIHYDROCHLORIDE Tablet [Aurobindo Pharma Limited]

PRAMIPEXOLE DIHYDROCHLORIDE Tablet [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Feb 28, 2018 EST

US - DailyMed

23-2-2018

DIVALPROEX SODIUM Tablet, Film Coated, Extended Release [Aurobindo Pharma Limited]

DIVALPROEX SODIUM Tablet, Film Coated, Extended Release [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Feb 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-2-2018

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Aurobindo Pharma Limited]

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Feb 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-2-2018

OMEPRAZOLE Capsule, Delayed Release [Aurobindo Pharma Limited]

OMEPRAZOLE Capsule, Delayed Release [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Feb 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-2-2018

LAMOTRIGINE Tablet [Aurobindo Pharma Limited]

LAMOTRIGINE Tablet [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Feb 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-2-2018

DIDANOSINE Capsule, Delayed Release [Aurobindo Pharma Limited]

DIDANOSINE Capsule, Delayed Release [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Feb 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-2-2018

RIZATRIPTAN BENZOATE Tablet [Aurobindo Pharma Limited]

RIZATRIPTAN BENZOATE Tablet [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Feb 23, 2018 EST

US - DailyMed

21-2-2018

IBUPROFEN (Ibuprofen Oral) Suspension [Aurobindo Pharma Limited]

IBUPROFEN (Ibuprofen Oral) Suspension [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Feb 21, 2018 EST

US - DailyMed

21-2-2018

SUMATRIPTAN AND NAPROXEN SODIUM Tablet, Film Coated [Aurobindo Pharma Limited]

SUMATRIPTAN AND NAPROXEN SODIUM Tablet, Film Coated [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Feb 21, 2018 EST

US - DailyMed

16-2-2018

PIOGLITAZONE HYDROCHLORIDE Tablet [Aurobindo Pharma Limited]

PIOGLITAZONE HYDROCHLORIDE Tablet [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Feb 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-2-2018

EXTENDED PHENYTOIN SODIUM (Phenytoin Sodium) Capsule [Aurobindo Pharma Limited]

EXTENDED PHENYTOIN SODIUM (Phenytoin Sodium) Capsule [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Feb 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-2-2018

STAVUDINE Capsule [Aurobindo Pharma Limited]

STAVUDINE Capsule [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Feb 16, 2018 EST

US - DailyMed

6-2-2018

NIACIN Tablet, Extended Release [Aurobindo Pharma Limited]

NIACIN Tablet, Extended Release [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Feb 6, 2018 EST

US - DailyMed

6-2-2018

ARIPIPRAZOLE Tablet [Aurobindo Pharma Limited]

ARIPIPRAZOLE Tablet [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Feb 6, 2018 EST

US - DailyMed

6-2-2018

EDLUAR (Zolpidem Tartrate) Tablet [Meda Pharmaceuticals]

EDLUAR (Zolpidem Tartrate) Tablet [Meda Pharmaceuticals]

Updated Date: Feb 6, 2018 EST

US - DailyMed

2-2-2018

AMOXICILLIN Powder, For Suspension [Aurobindo Pharma Limited]

AMOXICILLIN Powder, For Suspension [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Feb 2, 2018 EST

US - DailyMed

31-1-2018

Seroquel vs. Ambien

Seroquel vs. Ambien

Seroquel (quetiapine) and Ambien (zolpidem) are used to treat insomnia. The primary use of Ambien is for insomnia; Seroquel is used off-label to treat insomnia. Seroquel is primarily used to treat schizophrenia in adults and children who are at least 13 years old. Seroquel is also used in the treatment of major depression and bipolar disorder. Seroquel and Ambien belong to different drug classes. Seroquel is a psychotropic medication and Ambien is a sedative/hypnotic.

US - RxList

31-1-2018

METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Aurobindo Pharma Limited]

METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Jan 31, 2018 EST

US - DailyMed

30-1-2018

SERTRALINE HYDROCHLORIDE Solution, Concentrate [Aurobindo Pharma Limited]

SERTRALINE HYDROCHLORIDE Solution, Concentrate [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Jan 30, 2018 EST

US - DailyMed

29-1-2018

TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATE Tablet, Film Coated [Aurobindo Pharma Limited]

TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATE Tablet, Film Coated [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Jan 29, 2018 EST

US - DailyMed

25-1-2018

SERTRALINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Aurobindo Pharma Limited]

SERTRALINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Jan 25, 2018 EST

US - DailyMed

25-1-2018

OLANZAPINE Tablet [Aurobindo Pharma Limited]

OLANZAPINE Tablet [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Jan 25, 2018 EST

US - DailyMed

25-1-2018

METHENAMINE HIPPURATE Tablet [Aurobindo Pharma Limited]

METHENAMINE HIPPURATE Tablet [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Jan 25, 2018 EST

US - DailyMed

23-1-2018

LEVALBUTEROL Solution [Aurobindo Pharma Limited]

LEVALBUTEROL Solution [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Jan 23, 2018 EST

US - DailyMed

22-1-2018

CEFDINIR Powder, For Suspension [Aurobindo Pharma Limited]

CEFDINIR Powder, For Suspension [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Jan 22, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

VENLAFAXINE HYDROCHLORIDE Capsule, Extended Release [Aurobindo Pharma Limited]

VENLAFAXINE HYDROCHLORIDE Capsule, Extended Release [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

12-1-2018

LOSARTAN POTASSIUM Tablet, Film Coated [Aurobindo Pharma Limited]

LOSARTAN POTASSIUM Tablet, Film Coated [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Jan 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-1-2018

PENICILLIN V POTASSIUM Tablet, Film Coated [Aurobindo Pharma Limited]

PENICILLIN V POTASSIUM Tablet, Film Coated [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Jan 12, 2018 EST

US - DailyMed

3-1-2018

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet, Film Coated [Bryant Ranch Prepack]

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet, Film Coated [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Jan 3, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet, Film Coated, Extended Release [Bryant Ranch Prepack]

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet, Film Coated, Extended Release [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed