Zolmitriptan "Stada"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Zolmitriptan "Stada" 2,5 mg smeltetabletter
 • Dosering:
 • 2,5 mg
 • Lægemiddelform:
 • smeltetabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Zolmitriptan "Stada" 2,5 mg smeltetabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 45248
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Zolmitriptan STADA 2,5 mg smeltetabletter

zolmitriptan.

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Zolmitriptan Stada til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er

nævnt her. Se pkt. 4.

Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Zolmitriptan Stada

Sådan skal du tage Zolmitriptan Stada

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Zolmitriptan Stada indeholder zolmitriptan og tilhører en gruppe af lægemidler, der hedder triptaner.

Zolmitriptan Stada anvendes til behandling af migrænehovedpine.

Migrænesymptomer kan skyldes udvidelse af blodkar i hovedet. Zolmitriptan hjælper med at

reducere udvidelsen af blodkarrene. Dette hjælper med at fjerne hovedpinen og andre symptomer på

et migræneanfald, som følelsen af eller at være syg (kvalme eller opkastning) samt at være følsom

overfor lys og lyd.

Zolmitriptan Stada virker kun, når hovedpinen er startet. Det vil ikke forhindre dig i at få et anfald.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid

lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2.

DET SKAL DU VIDE, FØR

DU BEGYNDER AT TAGE ZOLMITRIPTAN STADA

Tag ikke Zolmitriptan Stada

hvis du er allergisk overfor zolmitriptan, menthol eller et af de øvrige indholdsstoffer i

Zolmitriptan Stada angivet i punkt 6.

hvis du har forhøjet blodtryk.

hvis du har haft hjerteproblemer, inklusive et hjerteanfald, angina pectoris (brystsmerter forårsaget af

motion eller anstrengelse), Prinzmetal’s angina (brystsmerter ved hvile) eller har haft

hjerterelaterede symptomer som f.eks. kortåndethed eller trykken for brystet.

Hvis du har haft en hjerneblødning eller kortvarige symptomer på hjerneblødning (transient,

iskæmisk anfald eller TIA).

Hvis du har alvorlige nyreproblemer.

hvis du samtidig tager følgende lægemidler for migræne (f.eks. ergotamin eller lægemidler af ergot-

typen som dihydroergotamin og methysergid) eller andre triptan lægemidler mod migræne. Se

punktet nedenfor: ”Brug af anden medicin sammen med Zolmitriptan Stada” for yderligere

information.

Hvis du er i tvivl om ovenstående gælder for dig, så kontakt din læge eller apoteket.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Zolmitriptan Stada, hvis:

du har risiko for iskæmisk hjertesygdom (svigtende blodtilførsel til hjertets pulsårer). Risikoen er

større, hvis du ryger, har højt blodtryk, forhøjet kolesterol i blodet, sukkersyge eller hvis nogen i din

familie har iskæmisk hjertesygdom.

du har fået at vide, at du har Wolff-Parkinson-White syndrom (uregelmæssig hjerterytme).

du har haft leverproblemer.

Du har hovedpiner, som ikke minder om dine sædvanlige migrænehovedpiner.

du tager lægemidler til behandling af depression (se ”Brug af anden medicin sammen med

Zolmitriptan Stada” senere i dette afsnit).

Hvis du tager på hospitalet bør du fortælle, at du tager Zolmitriptan Stada.

Zolmitriptan Stada anbefales ikke til personer under 18 år eller over 65 år.

Som for andre migrænebehandlinger kan overforbrug af Zolmitriptan Stada føre til daglige hovedpiner eller

medføre, at din migrænehovedpine forværres. Kontakt din læge, hvis du mener, at det er tilfældet for dig.

Det er måske nødvendigt at afslutte behandlingen med Zolmitriptan Stada for at forbedre dette.

Brug af anden medicin sammen med Zolmitriptan Stada

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.

Du bør specielt kontakte lægen, hvis du tager nogle af følgende lægemidler:

Lægemidler mod migræne

Hvis du tager andre triptaner end Zolmitriptan Stada, skal du vente 24 timer, inden du tager

Zolmitriptan Stada.

Efter du har taget Zolmitriptan Stada, skal du vente 24 timer, inden du tager andre triptaner end

Zolmitriptan Stada.

Hvis du tager lægemidler, der indeholder ergotamin eller lægemidler af ergot-typen (som

dihydroergotamin eller methysergid), skal du vente 24 timer, inden du tager Zolmitriptan Stada.

Efter du har taget Zolmitriptan Stada, skal du vente 6 timer, inden du tager ergotamin eller

lægemidler af ergot-typen.

Lægemidler mod depression

Moclobemid eller Fluvoxamin.

Lægemidler, som kaldes SSRI’er (serotonin-genoptags-hæmmere)

Lægemidler, som kaldes SNRI’er (serotonin-noradrenalin-genoptags-hæmmere) som venlafaxin,

duloxetin.

Andre lægemidler

Cimetidin (til behandling af sure opstød og mavesår).

Quinolon antibiotika (som ciprofloxacin).

Bivirkninger kan optræde hyppigere, hvis du sammen med Zolmitriptan Stada tager naturlægemidlet

Johannesurt (Hypericum perforatum).

Brug af Zolmitriptan Stada sammen med mad og drikke

Du kan tage Zolmitriptan Stada med eller uden mad. Det påvirker ikke den måde, Zolmitriptan Stada virker

på.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid eller planlægger at blive gravid, skal du

spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Det er ikke klarlagt, om anvendelse af Zolmitriptan Stada under graviditet er skadelig. Hvis du er

gravid, skal du fortælle det til din læge, inden du begynder at tage Zolmitriptan Stada.

Du må ikke amme indenfor 24 timer efter, du har taget Zolmitriptan Stada.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Under et migræneanfald kan din reaktionsevne være langsommere end normalt. Husk dette, når du

kører bil eller betjener værktøj eller maskiner.

Zolmitriptan Stada påvirker sandsynligvis ikke evnen til at køre bil eller betjene værktøj og

maskiner. Du bør dog vente og se, hvordan Zolmitriptan påvirker dig, inden du udfører disse

aktiviteter.

3.

SÅDAN SKAL DU TAGE ZOLMITRIPTAN STADA

Tag altid Zolmitriptan Stada nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller

apotekspersonalet.

Du kan tage Zolmitriptan Stada, så snart en migrænehovedpine begynder. Du kan også tage det, så snart et

anfald er på vej.

Den sædvanlige dosis er en tablet (2,5 mg).

Fjern folien på blisteren. Du må ikke presse tabletten gennem folien.

Læg tabletten på din tunge, hvor den vil opløses og blive sunket sammen med spyt. Du behøver ikke

drikke vand for at sluge din tablet.

Du kan tage en tablet mere, hvis migrænen stadig er der efter to timer

eller

den vender tilbage

indenfor 24 timer.

Hvis tabletterne ikke har hjulpet dig nok under et migræneanfald, skal du fortælle det til din læge. Din læge

kan øge din dosis til 5 mg eller ændre din behandling.

Du må ikke tage mere end den dosis, din læge har ordineret.

Tag ikke flere end to doser daglig. Hvis din læge har ordineret 2,5 mg (1 tablet), er den maksimale, daglige

dosis 5 mg (2 tabletter).

Hvis du har taget for mange Zolmitriptan Stada tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Zolmitriptan Stada, end der står i denne

information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Husk at medbringe pakningen og de resterende tabletter.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

BIVIRKNINGER

Zolmitriptan Stada kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Nogle af nedenstående symptomer kan være en del af selve migræneanfaldet.

Almindelig

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter)

Unormal følelse som prikken eller stikken i dine fingre, tæer eller hud, eller hud, som er følsom

overfor berøring.

Søvnighed, svimmelhed eller varmefølelse.

Hovedpine.

Uregelmæssig hjerterytme.

Kvalme, opkastning.

Mavesmerter.

Mundtørhed.

Muskelsvaghed eller muskelsmerter.

Følelse af svaghed.

Tyngdefornemmelse eller følelse af tæthed, smerter eller tryk på svælg, hals, nakke, arme, ben eller

bryst.

Synkebesvær.

Ikke almindelig

(kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter)

Meget hurtig hjerterytme.

Lettere forhøjet blodtryk.

Øget urinmængde eller hyppigere vandladning.

Sjælden

(kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter)

Allergiske reaktioner inklusive kløende udslæt (nældefeber) og hævelse af ansigt, læber, mund,

tunge og svælg. Hvis du tror, at Zolmitriptan Stada giver dig en allergisk reaktion, skal du

stoppe

med at bruge det og kontakte din læge øjeblikkeligt.

Meget sjælden

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 patienter)

Angina (smerter i brystet, ofte udløst af bevægelse), hjerteanfald eller kramper i hjertets blodårer.

Hvis du bemærker brystsmerter eller kortåndethed efter du har taget Zolmitriptan Stada, skal du

kontakte din læge og stoppe med at tage Zolmitriptan Stada.

Kramper i blodårerne i maven, som kan forårsage skader i maven. Du kan få mavesmerter eller

blodig diarré. Hvis dette sker, skal du

kontakte din læge og stoppe med at tage Zolmitriptan

Stada.

Pludselig vandladningstrang.

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apotekspersonalet. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk

, ved at kontakte

Sundhedsstyrelsen via mail på sst@sst.dk eller med almindeligt brev til Sundhedsstyrelsen, Axel Heides

Gade 1, 2300 København S.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel.

5.

OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke Zolmitriptan Stada efter den udløbsdato, der står på pakningen og blister. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i original pakning for at beskytte mod fugt.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Zolmitriptan Stada indeholder:

Det aktive stof er zolmitriptan.

En Zolmitriptan Stada 2,5 mg smeltetablet indeholder 2,5 mg zolmitriptan.

De øvrige ingredienser er:

mannitol (Ph.Eur.)

Maltodextrin

Mikrokrystallinsk cellulose

Crospovidon type A

Natriumhydrogenkarbonat

Citronsyre, vandfri

Kolloid silica, vandfri

Saccharinnatrium

Magnesiumstearat

Mentholaroma (maltodextrin, naturlig menthol, modificeret majsstivelse)

Udseende og pakningsstørrelser

Zolmitriptan Stada smeltetabletter er hvide, runde og flade tabletter med buede kanter.

Zolmitriptan Stada smeltetabletter er pakket i aluminium/aluminium blister indeholdende 2, 3, 6, 12 eller 24

tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

D-61118 Bad Vilbel

Tyskland

Dansk repræsentant

PharmaCoDane ApS

Marielundvej 46 A

DK-2730 Herlev

Denne indlægsseddel blev sidst revideret november 2014

10-9-2018

Silapo (STADA Arzneimittel AG)

Silapo (STADA Arzneimittel AG)

Silapo (Active substance: epoetin zeta) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5944 of Mon, 10 Sep 2018

Europe -DG Health and Food Safety