Zofran

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Zofran 16 mg suppositorier
 • Dosering:
 • 16 mg
 • Lægemiddelform:
 • suppositorier
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Zofran 16 mg suppositorier
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 45811
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Zofran® 16 mg suppositorier

Ondansetron

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette

lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

• Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

• Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

• Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med

at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de

samme symptomer, som du har.

• Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge

Zofran®

3. Sådan skal du bruge Zofran®

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Zofran® er et kvalmestillende lægemiddel. Det

bruges til at forhindre kvalme og opkast, som kan

opstå under behandling mod kræft (kemoterapi og

stråling).

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du

ikke får det bedre.

2. Det skal du vide, før du

begynder at

bruge Zofran®

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse

eller dosering end angivet i denne information.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på

doseringsetiketten.

Brug ikke Zofran®

• hvis du er allergisk over for ondansetron eller et

af de øvrige indholdsstoffer i Zofran® (angivet

i afsnit 6).

• hvis du tager apomorfin, der er medicin mod

Parkinsons sygdom.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du

bruger Zofran®, hvis du

• er overfølsom over for andre lægemidler

som ligner Zofran® (det er lægemidler, der

indeholder granisetron eller palonosetron).

• har en hjertesygdom eller forhøjet blodtryk.

• har nedsat leverfunktion.

• har forstoppelse eller tegn på en tarmsygdom.

• skal gennemgå en operation.

• du samtidig får medicin mod depression (SSRI

og SNRI).

• er barn og samtidig får kemoterapi (der skal

holdes øje med leverfunktionen).

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøve-

kontrol, at du er i behandling med Zofran®. Det

kan påvirke prøveresultaterne.

Brug af anden medicin sammen med Zofran®

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet,

hvis du bruger anden medicin eller har brugt det

for nylig.

Tal med din læge, hvis du tager medicin mod

• Parkinsons sygdom (apomorfin).

• epilepsi (phenytoin eller carbamazepin).

• tuberkulose (rifampicin).

• smerter (tramadol).

• visse former for kræft (antracycklin).

• betændelse (antibiotika som erythromycin og

ketoconazol).

• hjertearytmi (beta-blokkere eller amiodaron).

• depression (SSRI eller SNRI også kaldet

lykkepiller).

Kontakt lægen. Det kan være nødvendigt at ændre

dosis.

Brug af Zofran® sammen med mad og drikke

Du kan bruge Zofran® sammen med mad og drikke.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om,

at du er gravid, eller planlægger at blive gravid,

skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til

råds, før du bruger dette lægemiddel.

Graviditet

Hvis du er gravid, skal du normalt ikke bruge

Zofran®. Tal med lægen.

Amning

Hvis du ammer, må du ikke bruge Zofran®, da

ondansetron går over i modermælken. Tal med

lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Zofran® påvirker ikke arbejdssikkerheden eller

evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3. Sådan skal du bruge Zofran®

Brug altid Zofran® nøjagtigt efter lægens eller

apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så

spørg lægen eller apotekspersonalet.

Zofran® suppositorier indføres i endetarmen.

Den sædvanlige dosis er

Voksne

Kvalme og opkastning efter kemoterapi eller

strålebehandling:

1 suppositorie (16 mg) 1-2 timer før behandling.

Derefter 1 suppositorie (16 mg) 1 gang daglig i

højst 5 døgn. Fortsæt med Zofran® som lægen har

foreskrevet.

Brug til børn og unge

Zofran® suppositorier må ikke anvendes til børn

og unge.

Nedsat leverfunktion

Hvis du har nedsat leverfunktion, må du ikke bruge

Zofran® suppositorier, da dosis ikke bør overskride

8 mg daglig. Brug i stedet for Zofran® tabletter,

smeltetabletter eller oral opløsning (mikstur).

Nedsat nyrefunktion

Det er normalt ikke nødvendigt at ændre dosis.

Følg lægens anvisninger.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

11-2015

P078025-5

Hvis du har brugt for mange Zofran®

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis

du har brugt mere af Zofran® end der står i denne

information, eller mere end lægen har foreskrevet

(og du føler dig utilpas).

Symptomer på overdosering kan være

synsforstyrrelser, forstoppelse og svimmelhed på

grund af lavt blodtryk eller meget langsom puls.

Hvis du har glemt at bruge Zofran®

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning

for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at bruge Zofran®

Du må kun holde pause med eller stoppe

behandlingen efter aftale med lægen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er

noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give

bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme

hos mellem 1 og 10 ud af 100 personer)

• Hovedpine.

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos

mellem 1 og 10 ud af 100 personer)

• Rødme og varmefølelse.

• Forstoppelse.

• Lokal brændende fornemmelse efter anvendelse

af suppositorierne.

Ikke almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 1.000

personer)

• Langsom puls (kan blive alvorligt). Hvis du får

meget langsom puls eller bliver utilpas eller

besvimer, skal du kontakte lægen eller

skadestuen. Ring evt. 112.

• Uregelmæssig puls (kan være eller blive

alvorligt). Tal med lægen.

• Brystsmerter - med eller uden EKG-forandringer

(kan blive alvorligt). Tal med lægen.

• Krampeanfald.

• Bevægelsesforstyrrelser, herunder meget

langsomme ufrivillige, vridende bevægelser af

kroppen.

• Kramper i øjenmusklerne med stirren opad.

Kontakt lægen eller skadestuen. Ring evt. 112.

• Hikke.

• Svimmelhed på grund af lavt blodtryk.

• Muskelkramper.

• Påvirkning af leverens funktion (ingen

symptomer).

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos

mellem 1 og 10 ud af 10.000 personer)

• Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og

besvimelse (inden for minutter til timer), pga.

overfølsomhed (anafylatisk shock). Kan være

livsfarligt (ring 112).

• Alvorlige hjerterytmeforstyrrelser med hurtig,

uregelmæssig puls (medfører nogle gange et

pludseligt tab af bevidsthed). Kontakt straks

lægen eller skadestuen. Ring evt. 112.

• Forbigående synsforstyrrelser f.eks. sløret syn.

• Overfølsomhed overfor andre lægemidler mod

kvalme og opkastning.

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos

færre end 1 ud af 10.000 personer)

• Hurtig puls (kan blive alvorligt). Hvis du får

meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver

utilpas eller besvimer, skal du kontakte lægen

eller skadestuen. Ring evt. 112.

• Forbigående blindhed.

• Toksisk hududslæt, herunder kraftig afskalning

og afstødning af hud. Kontakt lægen eller

skadestuen.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din

læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget

i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende

kan også indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe

med at fremskaffe mere information om

sikker

heden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Zofran® utilgængeligt for børn.

Opbevar ikke Zofran® ved temperaturer over 25 °C.

Brug ikke Zofran® efter den udløbsdato, der står

på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe

medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere

oplysninger

Zofran® indeholder:

– Aktivt stof: Ondansetron.

– Øvrige indholdsstoffer: Witepsol S58 (en

blanding af hårdfedt, cetomacrogol 1000 og

glycerylricinoleat).

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Zofran® suppositorier er glatte, hvide og

torpedoformede.

Pakningsstørrelser

Zofran® fås i en pakningsstørrelse á 5 supposito-

rier.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

2care4

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V

Ompakket og frigivet af

2care4

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V

Zofran® er et registreret varemærke, der tilhører

Glaxo Group Limited.

Denne indlægsseddel blev senest ændret

november 2015

11-12-2017

FDA Drug Safety Communication: New information regarding QT prolongation with ondansetron (Zofran)

FDA Drug Safety Communication: New information regarding QT prolongation with ondansetron (Zofran)

The U.S. Food and Drug Administration (FDA) is informing healthcare professionals and the public that preliminary results from a recently completed clinical study suggest that a 32 mg single intravenous dose of ondansetron (Zofran, ondansetron hydrochloride, and generics) may affect the electrical activity of the heart (QT interval prolongation), which could pre-dispose patients to develop an abnormal and potentially fatal heart rhythm known as Torsades de Pointes.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

3-11-2017

Fresenius Kabi Issues Voluntary Nationwide Recall of Midazolam Injection, USP, 2 mg/2 mL Due to Reports of Blister Packages Containing Syringes of Ondansetron Injection, USP, 4 mg/2 mL

Fresenius Kabi Issues Voluntary Nationwide Recall of Midazolam Injection, USP, 2 mg/2 mL Due to Reports of Blister Packages Containing Syringes of Ondansetron Injection, USP, 4 mg/2 mL

Fresenius Kabi USA is voluntarily recalling Lot 6400048 of Midazolam Injection, USP, 2 mg/2 mL packaged in a 2 mL prefilled single-use glass syringe to the hospital/user level. The product mislabeled as Midazolam Injection, USP, 2 mg/2 mL contains syringes containing and labeled as Ondansetron Injection, USP, 4 mg/2 mL.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

10-4-2018

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

6-4-2018

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Rising Health, LLC]

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 6, 2018 EST

US - DailyMed

5-4-2018

ONDANSETRON (Ondansetron Hydrochloride) Solution [NorthStar Rx LLC]

ONDANSETRON (Ondansetron Hydrochloride) Solution [NorthStar Rx LLC]

Updated Date: Apr 5, 2018 EST

US - DailyMed

4-4-2018

ONDANSETRON (Ondansetron Hydrochloride) Solution [Unit Dose Services]

ONDANSETRON (Ondansetron Hydrochloride) Solution [Unit Dose Services]

Updated Date: Apr 4, 2018 EST

US - DailyMed

27-3-2018

ONDANSETRON Tablet, Orally Disintegrating [BluePoint Laboratories]

ONDANSETRON Tablet, Orally Disintegrating [BluePoint Laboratories]

Updated Date: Mar 27, 2018 EST

US - DailyMed

23-3-2018

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [RedPharm Drug, Inc.]

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [RedPharm Drug, Inc.]

Updated Date: Mar 23, 2018 EST

US - DailyMed

22-3-2018

ONDANSETRON Tablet, Orally Disintegrating [Rising Health, LLC]

ONDANSETRON Tablet, Orally Disintegrating [Rising Health, LLC]

Updated Date: Mar 22, 2018 EST

US - DailyMed

16-3-2018

ONDANSETRON Injection [Medical Purchasing Solutions, LLC]

ONDANSETRON Injection [Medical Purchasing Solutions, LLC]

Updated Date: Mar 16, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

ONDANSETRON Tablet, Film Coated [REMEDYREPACK INC.]

ONDANSETRON Tablet, Film Coated [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

12-3-2018

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [NuCare Pharmceuticals,Inc.]

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [NuCare Pharmceuticals,Inc.]

Updated Date: Mar 12, 2018 EST

US - DailyMed

5-3-2018

ONDANSETRON Tablet, Film Coated [ACTAVIS PHARMA, INC.]

ONDANSETRON Tablet, Film Coated [ACTAVIS PHARMA, INC.]

Updated Date: Mar 5, 2018 EST

US - DailyMed

27-2-2018

ONDANSETRON Tablet, Film Coated [Unit Dose Services]

ONDANSETRON Tablet, Film Coated [Unit Dose Services]

Updated Date: Feb 27, 2018 EST

US - DailyMed

23-2-2018

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Taro Pharmaceuticals U.S.A., Inc.]

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Taro Pharmaceuticals U.S.A., Inc.]

Updated Date: Feb 23, 2018 EST

US - DailyMed

16-2-2018

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [REMEDYREPACK INC.]

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Feb 16, 2018 EST

US - DailyMed

31-1-2018

ONDANSETRON Injection [A-S Medication Solutions]

ONDANSETRON Injection [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Jan 31, 2018 EST

US - DailyMed

26-1-2018

ONDANSETRON (Ondansetron Hydrochloride) Solution [Taro Pharmaceuticals U.S.A., Inc.]

ONDANSETRON (Ondansetron Hydrochloride) Solution [Taro Pharmaceuticals U.S.A., Inc.]

Updated Date: Jan 26, 2018 EST

US - DailyMed

23-1-2018

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Major Pharmaceuticals]

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Major Pharmaceuticals]

Updated Date: Jan 23, 2018 EST

US - DailyMed

16-1-2018

ONDANSETRON Injection [REMEDYREPACK INC.]

ONDANSETRON Injection [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Jan 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-1-2018

ONDANSETRON Tablet, Film Coated [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

ONDANSETRON Tablet, Film Coated [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Jan 16, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

ONDANSETRON (Ondansetron Hydrochloride) Injection, Solution [Cardinal Health]

ONDANSETRON (Ondansetron Hydrochloride) Injection, Solution [Cardinal Health]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

ONDANSETRON Tablet, Orally Disintegrating [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

ONDANSETRON Tablet, Orally Disintegrating [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Injection, Solution [Cardinal Health]

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Injection, Solution [Cardinal Health]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

8-1-2018

ONDANSETRON Tablet, Film Coated [Bryant Ranch Prepack]

ONDANSETRON Tablet, Film Coated [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Jan 8, 2018 EST

US - DailyMed

3-1-2018

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Solution [West-Ward Pharmaceuticals Corp.]

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Solution [West-Ward Pharmaceuticals Corp.]

Updated Date: Jan 3, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

18-12-2017

ONDANSETRON Injection [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

ONDANSETRON Injection [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Dec 18, 2017 EST

US - DailyMed

18-12-2017

ONDANSETRON Tablet, Film Coated [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

ONDANSETRON Tablet, Film Coated [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

Updated Date: Dec 18, 2017 EST

US - DailyMed

14-12-2017

ZOFRAN (Ondansetron Hydrochloride) Solution [GlaxoSmithKline Inc]

ZOFRAN (Ondansetron Hydrochloride) Solution [GlaxoSmithKline Inc]

Updated Date: Dec 14, 2017 EST

US - DailyMed

11-12-2017

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Dec 11, 2017 EST

US - DailyMed

8-12-2017

ONDANSETRON Tablet, Orally Disintegrating [St Marys Medical Park Pharmacy]

ONDANSETRON Tablet, Orally Disintegrating [St Marys Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Dec 8, 2017 EST

US - DailyMed

8-12-2017

ONDANSETRON Tablet, Orally Disintegrating [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

ONDANSETRON Tablet, Orally Disintegrating [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Dec 8, 2017 EST

US - DailyMed

8-12-2017

ONDANSETRON Tablet, Orally Disintegrating [H. J. Harkins Company Inc.]

ONDANSETRON Tablet, Orally Disintegrating [H. J. Harkins Company Inc.]

Updated Date: Dec 8, 2017 EST

US - DailyMed

6-12-2017

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Injection [Wockhardt USA LLC.]

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Injection [Wockhardt USA LLC.]

Updated Date: Dec 6, 2017 EST

US - DailyMed

28-11-2017

ONDANSETRON Tablet, Orally Disintegrating [Clinical Solutions Wholesale]

ONDANSETRON Tablet, Orally Disintegrating [Clinical Solutions Wholesale]

Updated Date: Nov 28, 2017 EST

US - DailyMed

21-11-2017

ONDANSETRON Tablet, Orally Disintegrating [A-S Medication Solutions]

ONDANSETRON Tablet, Orally Disintegrating [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Nov 21, 2017 EST

US - DailyMed

16-11-2017

ONDANSETRON (Ondansetron Hydrochloride) Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

ONDANSETRON (Ondansetron Hydrochloride) Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Nov 16, 2017 EST

US - DailyMed

15-11-2017

ONDANSETRON (Ondansetron Hydrochloride) Injection, Solution [Sagent Pharmaceuticals]

ONDANSETRON (Ondansetron Hydrochloride) Injection, Solution [Sagent Pharmaceuticals]

Updated Date: Nov 15, 2017 EST

US - DailyMed

9-11-2017

ONDANSETRON Injection [Gland Pharma Limited]

ONDANSETRON Injection [Gland Pharma Limited]

Updated Date: Nov 9, 2017 EST

US - DailyMed

9-11-2017

ONDANSETRON Injection [Heritage Pharmaceuticals]

ONDANSETRON Injection [Heritage Pharmaceuticals]

Updated Date: Nov 9, 2017 EST

US - DailyMed

9-11-2017

ONDANSETRON Tablet, Orally Disintegrating [Aurobindo Pharma Limited]

ONDANSETRON Tablet, Orally Disintegrating [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Nov 9, 2017 EST

US - DailyMed

1-11-2017

ONDANSETRON Tablet, Orally Disintegrating [REMEDYREPACK INC.]

ONDANSETRON Tablet, Orally Disintegrating [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Nov 1, 2017 EST

US - DailyMed

31-10-2017

ONDANSETRON Tablet, Film Coated [Mylan Institutional Inc.]

ONDANSETRON Tablet, Film Coated [Mylan Institutional Inc.]

Updated Date: Oct 31, 2017 EST

US - DailyMed

26-10-2017

ONDANSETRON Tablet, Film Coated [Clinical Solutions Wholesale, LLC]

ONDANSETRON Tablet, Film Coated [Clinical Solutions Wholesale, LLC]

Updated Date: Oct 26, 2017 EST

US - DailyMed

16-10-2017

ONDANSETRON Tablet, Orally Disintegrating [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

ONDANSETRON Tablet, Orally Disintegrating [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Oct 16, 2017 EST

US - DailyMed

11-10-2017

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [American Health Packaging]

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [American Health Packaging]

Updated Date: Oct 11, 2017 EST

US - DailyMed

10-10-2017

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Oct 10, 2017 EST

US - DailyMed

19-9-2017

ONDANSETRON Tablet, Orally Disintegrating [Proficient Rx LP]

ONDANSETRON Tablet, Orally Disintegrating [Proficient Rx LP]

Updated Date: Sep 19, 2017 EST

US - DailyMed

12-9-2017

ONDANSETRON Injection [Accord Healthcare, Inc.]

ONDANSETRON Injection [Accord Healthcare, Inc.]

Updated Date: Sep 12, 2017 EST

US - DailyMed

12-9-2017

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [St. Mary'S Medical Park Pharmacy]

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [St. Mary'S Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Sep 12, 2017 EST

US - DailyMed

6-9-2017

ONDANSETRON Injection [Cardinal Health]

ONDANSETRON Injection [Cardinal Health]

Updated Date: Sep 6, 2017 EST

US - DailyMed

24-8-2017

ONDANSETRON Injection [Apotex Corp.]

ONDANSETRON Injection [Apotex Corp.]

Updated Date: Aug 24, 2017 EST

US - DailyMed

11-8-2017

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE (Ondansetron) Solution [Mylan Institutional LLC]

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE (Ondansetron) Solution [Mylan Institutional LLC]

Updated Date: Aug 11, 2017 EST

US - DailyMed

27-7-2017

ONDANSETRON Tablet, Orally Disintegrating [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

ONDANSETRON Tablet, Orally Disintegrating [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Jul 27, 2017 EST

US - DailyMed

12-7-2017

ONDANSETRON Tablet, Orally Disintegrating [Bryant Ranch Prepack]

ONDANSETRON Tablet, Orally Disintegrating [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Jul 12, 2017 EST

US - DailyMed