Zofran

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Zofran 16 mg suppositorier
 • Dosering:
 • 16 mg
 • Lægemiddelform:
 • suppositorier
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Zofran 16 mg suppositorier
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 17601
 • Sidste ændring:
 • 24-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Zofran

®

16 mg suppositorier

ondansetron

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da

den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme

symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger,

som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Zofran

Sådan skal du tage Zofran

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Zofran er et kvalmestillende lægemiddel. Det bruges til at forhindre kvalme og opkast, som

kan opstå under behandling mod kræft (kemoterapi eller stråling).

Lægen kan have givet dig Zofran for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Zofran

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne

information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Zofran:

hvis du er allergisk over for ondansetron eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i

punkt 6)

hvis du tager apomorfin, der er medicin mod Parkinsons sygdom

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du tager Zofran:

Hvis du er overfølsom over for andre lægemidler som ligner Zofran (det er

lægemidler, der indeholder granisetron eller palonosetron).

Hvis du har en hjertesygdom, såsom uregelmæssig hjerterytme (arytmi), langsom

puls, medfødt langt QT-syndrom eller forhøjet blodtryk.

Hvis du har nedsat leverfunktion.

Hvis du har forstoppelse eller tegn på en tarmsygdom.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Zofran. Det

kan have betydning for prøveresultaterne.

Brug af anden medicin sammen med Zofran

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det

for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, fx naturlægemidler og

vitaminer og mineraler.

Tal med lægen, hvis du tager medicin mod:

Parkinsons sygdom (apomorfin)

epilepsi (phenytoin eller carbamazepin)

tuberkulose (rifampicin)

smerter (tramadol)

visse former for kræft (antracyclin)

betændelse (antibiotika)

hjertearytmi (beta-blokkere eller amiodaron)

depression (SNRI’er eller SSRI’er også kaldet lykkepiller)

Kontakt lægen. Det kan være nødvendigt at ændre dosis.

Brug af Zofran sammen med mad og drikke

Du kan tage Zofran sammen med mad og drikke.

Graviditet og amning

Zofran bør ikke bruges under graviditet.

Fortæl det til lægen, hvis du er gravid eller planlægger at blive gravid.

Hvis du bliver gravid under behandlingen med Zofran, skal du fortælle det til

lægen.

Du bør ikke amme, når du er i behandling med Zofran. Indholdsstofferne kan udskilles i

modermælken og måske påvirke barnet. Tal med din læge.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Zofran påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3. Sådan skal du tage Zofran

Tag altid Zofran nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på

apoteket.

Vask hænderne både før og efter, at du har indført suppositoriet.

Zofran suppositorier indføres i endetarmen.

Det kan lette indføringen, hvis du bukker dig forover, når du skal indføre suppositoriet.

Undlad så vidt muligt toiletbesøg i en time efter indførelse af suppositoriet.

Kvalme og opkastninger i forbindelse med kemoterapi og strålebehandling imod kræft varierer

alt afhængigt af, hvilke lægemidler der anvendes til disse behandlinger.

Den sædvanlige dosis er:

Voksne:

Kvalme og opkastning efter kemoterapi eller strålebehandling:

1 suppositorie (16 mg) 1-2 timer før behandling. Derefter 1 suppositorie (16 mg) 1 gang daglig

i højst 5 døgn. Fortsæt med Zofran som lægen har foreskrevet.

Børn:

Zofran suppositorier må ikke anvendes til børn.

Nedsat leverfunktion:

Hvis du har nedsat leverfunktion må du ikke bruge Zofran suppositorier, da dosis ikke bør

overskride 8 mg daglig. Brug i stedet for Zofran frysetørrede tabletter eller oral opløsning

(mikstur).

Nedsat nyrefunktion:

Det er normalt ikke nødvendigt at justere dosis. Følg lægens anvisninger.

Hvis du har brugt for mange Zofran suppositorier

Hvis du eller dit barn har brugt flere Zofran suppositorier, end der står i denne information,

eller mere end lægen har foreskrevet, eller er kommet til at sluge en, skal du kontakte lægen

eller skadestuen med det samme. Tag pakningen med.

Symptomer på overdosering kan være synsforstyrrelser, forstoppelse og svimmelhed på

grund af lavt blodtryk eller meget langsom puls.

Hvis du har glemt at tage Zofran

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal

tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Du må ikke tage en dobbeltdosis som

erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Zofran

Du må kun holde pause med eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer):

Hovedpine

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 100 personer):

Rødme og varmefølelse

Forstoppelse

Lokal brændende fornemmelse efter anvendelse af suppositorierne

Reaktion på injektionsstedet efter i.v. administration

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 personer):

Langsom puls (kan blive alvorligt). Hvis du får meget langsom puls eller bliver utilpas

eller besvimer, skal du kontakte lægen eller skadestue. Ring evt. 112

Uregelmæssig puls (kan være eller blive alvorligt). Tal med lægen

Brystsmerter - med eller uden EKG-forandringer (kan blive alvorligt). Tal med lægen

Krampeanfald

Bevægelsesforstyrrelser, herunder meget langsomme ufrivillige, vridende bevægelser

af kroppen

Kramper i øjenmusklerne med stirren opad. Kontakt lægen eller skadestue. Ring evt.

Hikke

Svimmelhed på grund af lavt blodtryk

Muskelkramper

Påvirkning af leverens funktion (ingen symptomer)

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 personer):

Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer),

pga. overfølsomhed (anafylaktisk shock). Kan være livsfarligt (ring 112)

Alvorlige hjerterytmeforstyrrelser med hurtig, uregelmæssig puls (medfører nogle

gange et pludseligt tab af bevidsthed). Kontakt straks lægen eller skadestue. Ring

evt. 112

Svimmelhed

Forbigående synsforstyrrelser, fx sløret syn

Overfølsomhed overfor andre lægemidler mod kvalme eller opkastning

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 personer):

Hurtig puls (kan blive alvorligt). Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller

bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte lægen eller skadestue. Ring evt. 112

Forbigående blindhed

Toksisk hududslæt, herunder kraftig afskalning og afstødning af hud. Kontakt lægen

eller skadestuen

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette

gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine

pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de

oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.

Brug ikke Zofran efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Zofran suppositorier indeholder:

Aktivt stof: Ondansetron.

Øvrige indholdsstoffer: Witepsol S58 (en blanding af hårdfedt, cetomacrogol 1000 og

glycerylricinoleat).

Udseende og pakningsstørrelser:

Udseende

Zofran suppositorier er glatte, hvide og torpedoformede.

Pakningsstørrelser

Suppositorierne findes i blisterpakninger med 5 stk.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Novartis Healthcare A/S

Edvard Thomsens Vej 14

DK-2300 København S

E-mail: skriv.til@novartis.com

Denne indlægsseddel blev senest ændret marts 2016

11-12-2017

FDA Drug Safety Communication: New information regarding QT prolongation with ondansetron (Zofran)

FDA Drug Safety Communication: New information regarding QT prolongation with ondansetron (Zofran)

The U.S. Food and Drug Administration (FDA) is informing healthcare professionals and the public that preliminary results from a recently completed clinical study suggest that a 32 mg single intravenous dose of ondansetron (Zofran, ondansetron hydrochloride, and generics) may affect the electrical activity of the heart (QT interval prolongation), which could pre-dispose patients to develop an abnormal and potentially fatal heart rhythm known as Torsades de Pointes.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

3-11-2017

Fresenius Kabi Issues Voluntary Nationwide Recall of Midazolam Injection, USP, 2 mg/2 mL Due to Reports of Blister Packages Containing Syringes of Ondansetron Injection, USP, 4 mg/2 mL

Fresenius Kabi Issues Voluntary Nationwide Recall of Midazolam Injection, USP, 2 mg/2 mL Due to Reports of Blister Packages Containing Syringes of Ondansetron Injection, USP, 4 mg/2 mL

Fresenius Kabi USA is voluntarily recalling Lot 6400048 of Midazolam Injection, USP, 2 mg/2 mL packaged in a 2 mL prefilled single-use glass syringe to the hospital/user level. The product mislabeled as Midazolam Injection, USP, 2 mg/2 mL contains syringes containing and labeled as Ondansetron Injection, USP, 4 mg/2 mL.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

10-4-2018

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

6-4-2018

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Rising Health, LLC]

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 6, 2018 EST

US - DailyMed

5-4-2018

ONDANSETRON (Ondansetron Hydrochloride) Solution [NorthStar Rx LLC]

ONDANSETRON (Ondansetron Hydrochloride) Solution [NorthStar Rx LLC]

Updated Date: Apr 5, 2018 EST

US - DailyMed

4-4-2018

ONDANSETRON (Ondansetron Hydrochloride) Solution [Unit Dose Services]

ONDANSETRON (Ondansetron Hydrochloride) Solution [Unit Dose Services]

Updated Date: Apr 4, 2018 EST

US - DailyMed

27-3-2018

ONDANSETRON Tablet, Orally Disintegrating [BluePoint Laboratories]

ONDANSETRON Tablet, Orally Disintegrating [BluePoint Laboratories]

Updated Date: Mar 27, 2018 EST

US - DailyMed

23-3-2018

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [RedPharm Drug, Inc.]

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [RedPharm Drug, Inc.]

Updated Date: Mar 23, 2018 EST

US - DailyMed

22-3-2018

ONDANSETRON Tablet, Orally Disintegrating [Rising Health, LLC]

ONDANSETRON Tablet, Orally Disintegrating [Rising Health, LLC]

Updated Date: Mar 22, 2018 EST

US - DailyMed

16-3-2018

ONDANSETRON Injection [Medical Purchasing Solutions, LLC]

ONDANSETRON Injection [Medical Purchasing Solutions, LLC]

Updated Date: Mar 16, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

ONDANSETRON Tablet, Film Coated [REMEDYREPACK INC.]

ONDANSETRON Tablet, Film Coated [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

12-3-2018

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [NuCare Pharmceuticals,Inc.]

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [NuCare Pharmceuticals,Inc.]

Updated Date: Mar 12, 2018 EST

US - DailyMed

5-3-2018

ONDANSETRON Tablet, Film Coated [ACTAVIS PHARMA, INC.]

ONDANSETRON Tablet, Film Coated [ACTAVIS PHARMA, INC.]

Updated Date: Mar 5, 2018 EST

US - DailyMed

27-2-2018

ONDANSETRON Tablet, Film Coated [Unit Dose Services]

ONDANSETRON Tablet, Film Coated [Unit Dose Services]

Updated Date: Feb 27, 2018 EST

US - DailyMed

23-2-2018

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Taro Pharmaceuticals U.S.A., Inc.]

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Taro Pharmaceuticals U.S.A., Inc.]

Updated Date: Feb 23, 2018 EST

US - DailyMed

16-2-2018

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [REMEDYREPACK INC.]

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Feb 16, 2018 EST

US - DailyMed

31-1-2018

ONDANSETRON Injection [A-S Medication Solutions]

ONDANSETRON Injection [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Jan 31, 2018 EST

US - DailyMed

26-1-2018

ONDANSETRON (Ondansetron Hydrochloride) Solution [Taro Pharmaceuticals U.S.A., Inc.]

ONDANSETRON (Ondansetron Hydrochloride) Solution [Taro Pharmaceuticals U.S.A., Inc.]

Updated Date: Jan 26, 2018 EST

US - DailyMed

23-1-2018

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Major Pharmaceuticals]

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Major Pharmaceuticals]

Updated Date: Jan 23, 2018 EST

US - DailyMed

16-1-2018

ONDANSETRON Injection [REMEDYREPACK INC.]

ONDANSETRON Injection [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Jan 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-1-2018

ONDANSETRON Tablet, Film Coated [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

ONDANSETRON Tablet, Film Coated [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Jan 16, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

ONDANSETRON (Ondansetron Hydrochloride) Injection, Solution [Cardinal Health]

ONDANSETRON (Ondansetron Hydrochloride) Injection, Solution [Cardinal Health]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

ONDANSETRON Tablet, Orally Disintegrating [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

ONDANSETRON Tablet, Orally Disintegrating [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Injection, Solution [Cardinal Health]

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Injection, Solution [Cardinal Health]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

8-1-2018

ONDANSETRON Tablet, Film Coated [Bryant Ranch Prepack]

ONDANSETRON Tablet, Film Coated [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Jan 8, 2018 EST

US - DailyMed

3-1-2018

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Solution [West-Ward Pharmaceuticals Corp.]

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Solution [West-Ward Pharmaceuticals Corp.]

Updated Date: Jan 3, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

18-12-2017

ONDANSETRON Injection [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

ONDANSETRON Injection [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Dec 18, 2017 EST

US - DailyMed

18-12-2017

ONDANSETRON Tablet, Film Coated [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

ONDANSETRON Tablet, Film Coated [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

Updated Date: Dec 18, 2017 EST

US - DailyMed

14-12-2017

ZOFRAN (Ondansetron Hydrochloride) Solution [GlaxoSmithKline Inc]

ZOFRAN (Ondansetron Hydrochloride) Solution [GlaxoSmithKline Inc]

Updated Date: Dec 14, 2017 EST

US - DailyMed

11-12-2017

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Dec 11, 2017 EST

US - DailyMed

8-12-2017

ONDANSETRON Tablet, Orally Disintegrating [St Marys Medical Park Pharmacy]

ONDANSETRON Tablet, Orally Disintegrating [St Marys Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Dec 8, 2017 EST

US - DailyMed

8-12-2017

ONDANSETRON Tablet, Orally Disintegrating [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

ONDANSETRON Tablet, Orally Disintegrating [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Dec 8, 2017 EST

US - DailyMed

8-12-2017

ONDANSETRON Tablet, Orally Disintegrating [H. J. Harkins Company Inc.]

ONDANSETRON Tablet, Orally Disintegrating [H. J. Harkins Company Inc.]

Updated Date: Dec 8, 2017 EST

US - DailyMed

6-12-2017

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Injection [Wockhardt USA LLC.]

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Injection [Wockhardt USA LLC.]

Updated Date: Dec 6, 2017 EST

US - DailyMed

28-11-2017

ONDANSETRON Tablet, Orally Disintegrating [Clinical Solutions Wholesale]

ONDANSETRON Tablet, Orally Disintegrating [Clinical Solutions Wholesale]

Updated Date: Nov 28, 2017 EST

US - DailyMed

21-11-2017

ONDANSETRON Tablet, Orally Disintegrating [A-S Medication Solutions]

ONDANSETRON Tablet, Orally Disintegrating [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Nov 21, 2017 EST

US - DailyMed

16-11-2017

ONDANSETRON (Ondansetron Hydrochloride) Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

ONDANSETRON (Ondansetron Hydrochloride) Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Nov 16, 2017 EST

US - DailyMed

15-11-2017

ONDANSETRON (Ondansetron Hydrochloride) Injection, Solution [Sagent Pharmaceuticals]

ONDANSETRON (Ondansetron Hydrochloride) Injection, Solution [Sagent Pharmaceuticals]

Updated Date: Nov 15, 2017 EST

US - DailyMed

9-11-2017

ONDANSETRON Injection [Gland Pharma Limited]

ONDANSETRON Injection [Gland Pharma Limited]

Updated Date: Nov 9, 2017 EST

US - DailyMed

9-11-2017

ONDANSETRON Injection [Heritage Pharmaceuticals]

ONDANSETRON Injection [Heritage Pharmaceuticals]

Updated Date: Nov 9, 2017 EST

US - DailyMed

9-11-2017

ONDANSETRON Tablet, Orally Disintegrating [Aurobindo Pharma Limited]

ONDANSETRON Tablet, Orally Disintegrating [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Nov 9, 2017 EST

US - DailyMed

1-11-2017

ONDANSETRON Tablet, Orally Disintegrating [REMEDYREPACK INC.]

ONDANSETRON Tablet, Orally Disintegrating [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Nov 1, 2017 EST

US - DailyMed

31-10-2017

ONDANSETRON Tablet, Film Coated [Mylan Institutional Inc.]

ONDANSETRON Tablet, Film Coated [Mylan Institutional Inc.]

Updated Date: Oct 31, 2017 EST

US - DailyMed

26-10-2017

ONDANSETRON Tablet, Film Coated [Clinical Solutions Wholesale, LLC]

ONDANSETRON Tablet, Film Coated [Clinical Solutions Wholesale, LLC]

Updated Date: Oct 26, 2017 EST

US - DailyMed

16-10-2017

ONDANSETRON Tablet, Orally Disintegrating [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

ONDANSETRON Tablet, Orally Disintegrating [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Oct 16, 2017 EST

US - DailyMed

11-10-2017

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [American Health Packaging]

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [American Health Packaging]

Updated Date: Oct 11, 2017 EST

US - DailyMed

10-10-2017

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Oct 10, 2017 EST

US - DailyMed

19-9-2017

ONDANSETRON Tablet, Orally Disintegrating [Proficient Rx LP]

ONDANSETRON Tablet, Orally Disintegrating [Proficient Rx LP]

Updated Date: Sep 19, 2017 EST

US - DailyMed

12-9-2017

ONDANSETRON Injection [Accord Healthcare, Inc.]

ONDANSETRON Injection [Accord Healthcare, Inc.]

Updated Date: Sep 12, 2017 EST

US - DailyMed

12-9-2017

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [St. Mary'S Medical Park Pharmacy]

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [St. Mary'S Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Sep 12, 2017 EST

US - DailyMed

6-9-2017

ONDANSETRON Injection [Cardinal Health]

ONDANSETRON Injection [Cardinal Health]

Updated Date: Sep 6, 2017 EST

US - DailyMed

24-8-2017

ONDANSETRON Injection [Apotex Corp.]

ONDANSETRON Injection [Apotex Corp.]

Updated Date: Aug 24, 2017 EST

US - DailyMed

11-8-2017

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE (Ondansetron) Solution [Mylan Institutional LLC]

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE (Ondansetron) Solution [Mylan Institutional LLC]

Updated Date: Aug 11, 2017 EST

US - DailyMed

27-7-2017

ONDANSETRON Tablet, Orally Disintegrating [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

ONDANSETRON Tablet, Orally Disintegrating [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Jul 27, 2017 EST

US - DailyMed

12-7-2017

ONDANSETRON Tablet, Orally Disintegrating [Bryant Ranch Prepack]

ONDANSETRON Tablet, Orally Disintegrating [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Jul 12, 2017 EST

US - DailyMed