Zofran

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Zofran 0,8 mg/ml oral opløsning
 • Dosering:
 • 0,8 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • oral opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Zofran 0,8 mg/ml oral opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 56189
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé

28. august 2015

PRODUKTRESUMÉ

for

Zofran, oral opløsning (Paranova)

0.

D.SP.NR.

8318

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Zofran

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Ondansetron 0,8 mg/ml som ondansetronhydrochloriddihydrat

Hjælpestoffer se pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Oral opløsning (Paranova)

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Voksne:

Kvalme og opkastninger forårsaget af kemoterapi eller strålebehandling.

Profylakse mod postoperativ kvalme og opkastning hos risikopatienter, f.eks. patienter, der

ved tidligere anæstesi har haft udtalt postoperativ kvalme og opkastning.

Pædiatrisk population:

Zofran er indiceret til behandling af kvalme og opkastninger forårsaget af kemoterapi

(chemotherapy induced nausea and vomiting - CINV) hos børn fra 6 måneder.

Zofran er indiceret til forebyggelse og behandling af postoperativ kvalme og opkastning

(post-operative nausea and vomiting - PONV) hos børn fra 1 måned.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Ondansetron findes til administration oralt, parenteralt og rektalt, således at dosering og

administrationsvej kan tilpasses patienten.

Dosering:

Kvalme og opkastninger forårsaget af kemo- og stråleterapi - voksne (CINV og RINV):

CINV og RINV - Voksne

56189_spc.doc

Side 1 af 12

Den anbefalede orale dosis er 8 mg 1-2 timer før kemo- eller stråleterapi. Derpå 8 mg hver 12.

time i maksimalt 5 døgn.

Ved højemetogen kemoterapi kan en enkelt oralt administreret dosis på op til 24 mg

ondansetron tages sammen med 12 mg oralt administreret dexamethason, 1-2 timer før

kemoterapi.

Efter det første døgn må oral eller rektal behandling vare maksimalt 5 døgn. Den anbefalede

dosis er 8 mg to gange dagligt.

CINV - Pædiatrisk population (fra 6 måneder til 17 år)

CINV-dosis kan beregnes ud fra enten kropsareal (body surface area (BSA)) eller vægt.

Vægtbaseret dosering resulterer i en højere total daglig dosis sammenlignet med BSA-

dosering.

Ondansetron injektionsvæske skal fortyndes i 5 % dextrose eller 0,9 %

natriumchloridopløsning eller anden passende injektionsvæske og skal gives som i.v.

infusion over mindst 15 minutter.

Dosering baseret på BSA

Ondansetron skal administreres umiddelbart før kemoterapi som en enkelt i.v. dosis på

5 mg/m

. I.v. dosis må ikke overstige 8 mg.

Oral dosering kan påbegyndes 12 timer senere og kan forsættes i op til 5 dage (tabel 1).

Den totale daglige dosis må ikke overstige voksendosis.

Tabel 1. BSA-baseret dosering til CINV (pædiatrisk population fra 6 måneder op til

17 år)

BSA

Dag 1

(a,b)

Dag 2 - 6

(b)

< 0,6 m

5 mg/m

i.v. plus

2 mg oral opløsning efter

12 timer

2 mg oral opløsning

hver 12. time

0,6 m

5 mg/m

i.v. plus

4 mg oral opløsning eller tablet

efter 12 timer

4 mg oral opløsning eller tablet

hver 12. time

Den intravenøse dosis må ikke overstige 8 mg.

Den totale daglige dosis må ikke overstige voksendosis.

Dosering baseret på vægt

Ondansetron skal administreres umiddelbart før kemoterapi som en enkelt i.v. dosis på

0,15 mg/kg. i.v. dosis må ikke overstige 8 mg. På dag 1 kan der gives yderligere to

i.v. doser med minimum 4 timers interval. Den totale daglige dosis må ikke overstige

voksendosis. Oral dosering kan påbegyndes 12 timer senere og kan forsættes i op til 5 dage

(tabel 2). Den totale daglige dosis må ikke overstige voksendosis.

56189_spc.doc

Side 2 af 12

Tabel 2. Vægt-baseret dosering til CINV (pædiatrisk population fra 6 måneder op til

17 år)

Vægt

Dag 1

(a,b)

Dag 2 - 6

(b)

10 kg

Op til 3 doser af 0,15 mg/kg

hver 4. time

2 mg oral opløsning

hver 12. time

> 10 kg

Op til 3 doser af 0,15 mg/kg

hver 4. time

4 mg oral opløsning eller

tablet hver 12. time

a. Den intravenøse dosis må ikke overstige 8 mg.

Den totale daglige dosis må ikke overstige voksendosis.

CINV og RINV - Ældre

Ondansetron tåles godt af patienter over 65 år og ingen ændring af oral dosis,

doseringshyppighed eller administrationsvej er påkrævet.

Postoperativ kvalme og opkastning (PONV) - voksne:

Voksne

Til forebyggelse af postoperativ kvalme og opkastning er den anbefalede dosis 16 mg oralt

administreret ondansetron én time før anæstesi.

Til behandling af eksisterende postoperativ kvalme og opkastning anbefales intravenøs

administration af ondansetron.

Pædiatrisk population (fra 1 måned til 17 år)

Der har ikke været udført undersøgelser om brugen af orale formuleringer af ondansetron til

forebyggelse eller behandling af postoperativ kvalme og opkastning. Her anbefales langsom

(mindst 30 sekunder) intravenøs injektion.

Ældre

Der er begrænset erfaring med anvendelsen af ondansetron til profylakse og behandling af

postoperativ kvalme og opkastning hos ældre. Ondansetron tåles imidlertid godt af

patienter over 65 år, som får kemoterapi.

Særlige patientgrupper:

Patienter med nedsat nyrefunktion:

Ændring af dosis, doseringshyppighed eller administrationsvej er ikke nødvendig.

Patienter med nedsat leverfunktion:

Hos personer med moderat eller alvorligt nedsat leverfunktion er ondansetron clearance

signifikant reduceret og plasmahalveringstiden signifikant forlænget. Hos disse patienter må

den totale daglige dosis, i.v. eller oral, på 8 mg ikke overskrides.

Patienter med dårlig spartein/debrisoquin metabolisme:

Eliminationshalveringstid af ondansetron er ikke forandret hos personer, der klassificeres som

dårlige omsættere af spartein og debrisoquin. Som konsekvens heraf vil gentagne doser ikke

give andre koncentrationer af lægemidlet hos disse patienter end hos den generelle

population. Der kræves ingen ændringer af den daglige dosis eller doseringshyppighed.

56189_spc.doc

Side 3 af 12

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne.

Da der er set tilfælde af udtalt hypotension og bevidsthedstab, når ondansetron har været

administreret samtidig med apomorfinhydrochlorid, er samtidig brug af apomorfin

kontraindiceret (se pkt. 4.5).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Overfølsomhedsreaktioner er blevet rapporteret hos patienter, der har vist overfølsomhed over

for andre 5-HT3-receptorantagonister. Respiratoriske hændelser bør behandles symptomatisk,

og læger bør være særligt opmærksom på disse, da de kan være forløbere for

overfølsomhedsreaktioner.

Ondansetron forlænger dosisafhængigt QT-intervallet (se pkt. 5.1). Der er desuden efter

markedsføring set tilfælde af Torsade de Pointes hos patienter i behandling med ondansetron.

Administration af ondansetron skal undgås hos patienter med medfødt langt QT syndrom.

Ondansetron skal administreres med forsigtighed hos patienter, der har eller måske kan

udvikle forlængelse af QTc, herunder patienter med elektrolytforstyrrelser, kongestiv

hjerteinsufficiens, bradyarytmier eller patienter, der tager andre lægemidler, der kan medføre

QT-forlængelse eller elektrolytforstyrrelser.

Hypokaliæmi og hypomagnesiæmi skal være korrigeret inden administration af ondansetron.

Efter markedsføring er der set tilfælde af serotonin syndrom (inklusiv forandret mental

tilstand, autonom ustabilitet og neuromuskulære forstyrrelser) hos patienter ved samtidig

anvendelse af ondansetron og andre serotonerge lægemidler (herunder selektive

serotoningenoptagshæmmere (SSRI’er) og serotonin- og noradrenalingenoptagshæmmere

(SNRI’er)). Hvis samtidig administration af ondansetron og andre serotonerge lægemidler er

nødvendig, anbefales det at observere patienten.

Patienter med tegn på ileus, tarmobstruktion eller ophævede tarmlyde bør følges nøje, idet

ondansetron øger tarmindholdets transittid.

Ondansetron er ikke indiceret som profylakse og behandling af postoperativ kvalme og

opkastning hos børn efter intra-abdominal operation.

Hos patienter underkastet adenotonsillær operation kan profylakse af kvalme og opkastning

med ondansetron maskere okkult blødning. Derfor bør disse patienter observeres nøje efter

administration af ondansetron.

Zofran bør anvendes med forsigtighed hos patienter med nedsat leverfunktion.

Pædiatrisk population:

Pædiatriske patienter, som får ondansetron samtidig med kemoterapeutiske stoffer skal

monitoreres tæt for eventuel leverpåvirkning.

CINV:

Når dosis udregnes på baggrund af vægten og der administreres 3 doser med 4 timers interval,

vil den totale daglige dosis blive højere end hvis der administreres en enkelt dosis på 5 mg/m

efterfulgt af en oral dosis. Sammenligning af effekten for disse to forskellige doserings

56189_spc.doc

Side 4 af 12

regimer er ikke undersøgt i kliniske studier. Overkrydsningsstudier indikerer samme effekt for

begge regimer (se pkt. 5.1).

Indeholder sorbitol (E420): Bør ikke anvendes til patienter med hereditær fructoseintolerans.

Zofran oral opløsning indeholder 3 mg ethanol per 5 ml.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ingen tegn på, at ondansetron inducerer eller inhiberer metabolismen af andre

lægemidler, som administreres samtidigt. Specifikke studier har vist, at der ingen interaktion

er, når ondansetron administreres samtidig med alkohol, temazepam, furosemid, alfentanil,

tramadol, morfin, lidokain, thiopental eller propofol.

Ondansetron metaboliseres af mange forskellige hepatiske cytokrom P450-enzymer;

CYP3A4, CYP2D6 og CYP1A2. Hæmning eller nedsat aktivitet af et enzym (f.eks.

CYP2D6-geninsufficiens) kompenseres normalt af et af de andre enzymer, og der ses ingen

eller kun begrænset signifikant ændring i clearance af ondansetron.

Administration af Zofran sammen med QT-forlængende lægemidler kan resultere i yderligere

QT-forlængelse. Samtidig brug af ondansetron og kardiotoksiske stoffer f.eks. antracycklin

(såsom doxorubicin eller daunorubicin), monoklonale antistoffer (såsom trastuzumab),

antibiotika (såsom erythromycin eller ketoconazol), antiarytmika (såsom amiodaron) og

betablokkere (såsom atenolol eller timolol) kan øge risikoen for arytmier (se pkt. 4.4).

Forsigtighed bør udvises, når ondansetron administreres sammen med lægemidler, som kan

give elektrolytforstyrrelser (se pkt.4.4).

Efter markedsføring er der set tilfælde af serotonin syndrom (inklusiv forandret mental

tilstand, autonom ustabilitet og neuromuskulære forstyrrelser) hos patienter ved samtidig

anvendelse af ondansetron og andre serotonerge lægemidler (herunder SSRI’er og SNRI’er).

Apomorfin:

Der er beskrevet alvorlige bivirkninger ved behandling med ondansetron og apomorfin

samtidig. Bivirkninger som hypotension, synkope, bradykardi og kramper udviklede sig 18-

34 minutter efter administration af apomorfin hos 3 raske frivillige, der havde været i

behandling med ondansetron 8 mg daglig i 3 dage. Samtidig administration af

apomorfinhydrochlorid og ondansetron er kontraindiceret (se pkt. 4.3).

Phenytoin, carbamazepin og rifampicin:

Ved behandling af patienter med potente inducere af CYP3A4 (f.eks. phenytoin,

carbamazepin og rifampicin), sås forøget oral clearance af ondansetron og nedsat

koncentration af ondansetron i blodet.

Tramadol:

Mindre undersøgelser indikerer, at ondansetron kan reducere tramadols smertestillende

virkning.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet:

Sikkerheden ved brug af ondansetron til gravide kvinder er ikke fastlagt.

56189_spc.doc

Side 5 af 12

Dyrestudier indikerer ingen direkte eller indirekte skadelig virkning med hensyn til graviditet,

embryonal/føtal udvikling eller peri- og postnatal udvikling. Dyrestudier kan imidlertid ikke

altid forudsige det humane respons, hvorfor behandling med ondansetron ikke anbefales

under graviditet.

Amning:

Ondansetron udskilles i mælken hos diegivende dyr. Det anbefales derfor, at mødre som får

ondansetron, ikke ammer deres børn.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Ondansetron påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj eller

betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Bivirkninger er nedenfor anført efter systemorganklasse og hyppighed. Der benyttes

følgende hyppigheder: meget almindelig (

1/10), almindelig (

1/100 til < 1/10), ikke

almindelig (

1/1000 til < 1/100), sjælden (

1/10.000 til < 1/1000) og meget sjælden

(< 1/10.000). Meget almindelige, almindelige og ikke almindelige bivirkninger blev

generelt bestemt ud fra data fra kliniske studier. Der er taget højde for placeboeffekt.

Sjældne og meget sjældne bivirkninger blev generelt bestemt ud fra spontane post-

marketing data.

De følgende hyppigheder er estimeret ved de rekommanderede standard doser af

ondansetron. Bivirkningsprofilen hos den pædiatriske population var sammenlignelig med

profilen hos voksne.

Immunsystemet

Sjælden

Akutte og i visse tilfælde alvorlige

overfølsomhedsreaktioner, herunder

anafylaktisk shock.

Overfølsomhedsreaktioner over for andre

selektive 5-HT3-receptorantagonister.

Nervesystemet

Meget almindelig

Ikke almindelig

Hovedpine.

Anfald, bevægeforstyrrelser (inklusive

ekstrapyramidale reaktioner, såsom

dystoni, okulogyr krise og dyskinesi)

Muskelkramper.

56189_spc.doc

Side 6 af 12

Øjne

Sjælden

Meget sjælden

Forbigående synsforstyrrelser (f.eks. sløret

syn), især under i.v. administration.

Forbigående blindhed, især under i.v.

administration

Hjerte

Ikke almindelig

Sjælden

Meget sjælden

Arytmier, brystsmerter med eller uden ST-

segment depression, bradykardi.

QTc forlængelse (inklusive Torsade de

Pointes)

Ventrikulær takykardi.

Vaskulære sygdomme

Almindelig

Ikke almindelig

Varmefølelse eller rødmen.

Hypotension.

Luftveje, thorax og mediastinum

Ikke almindelig

Hikke.

Mave-tarmkanalen

Almindelig

Obstipation.

Lever og galdeveje

Ikke almindelig

Asymptomatiske stigninger i leverfunk-

tionsprøver

Hud og subkutane væv

Meget sjælden

Toksisk hududslæt, inklusive toksisk

epidermal nekrolyse.

Almene symptomer og reaktioner på

administrationsstedet

Almindelig

Brændende fornemmelse efter

administration af suppositorium.

Reaktion på injektionsstedet efter i.v.

administration.

(1): Observeret uden evidens for persisterende kliniske sequelae.

(2): For størstedelen af de rapporterede sager forsvandt blindhed efter 20 minutter. De fleste

patienter fik kemoterapi, herunder cisplatin. Nogle af tilfældene af blindhed blev rapporteret

som kortikale af oprindelse.

(3): Disse bivirkninger blev i de fleste tilfælde observeret hos patienter, der modtog cisplatin.

Indberetning af formodede bivirkninger

56189_spc.doc

Side 7 af 12

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør

løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale

anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via

Sundhedsstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: sst@sst.dk

4.9

Overdosering

Symptomer:

Der er begrænset erfaring med overdosering af ondansetron. I de fleste tilfælde har

symptomerne været de samme som hos patienter, der fik den anbefalede dosering (se pkt.

4.8). Rapporterede manifestationer inkluderer synsforstyrrelser, alvorlig obstipation,

hypotension og en vasovagal episode med forbigående 2. grads AV blok.

Ondansetron forlænger QT-intervallet dosisafhængigt. EKG monitorering anbefales i tilfælde af

overdosering.

Behandling:

Der findes ingen specifik antidot for ondansetron. Ved mistanke om overdosering bør der

derfor gives passende symptomatisk og støttende behandling.

Behandling med ipecacuanha kan ikke anbefales, da respons sandsynligvis udebliver på grund

af Zofrans antiemetiske effekt.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

A 04 AA 01 - Serotonin (5HT3) Antagonister

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Ondansetron

potent

selektiv

5HT3-receptorantagonist.

præcise

virkningsmekanisme er ukendt.

Det antages, at kemoterapeutiske stoffer og stråleterapi forårsager frigivelse af 5HT i

tyndtarmen og initierer en brækrefleks ved aktivering af afferente vagus-nerver via 5HT3-

receptorer. Ondansetron blokerer initiering af denne refleks.

Aktivering af afferente vagus-nerver kan også forårsage frigivelse af 5HT i area postrema

(bunden af 4. ventrikel i hjernen), hvilket kan fremme emesis gennem en central mekanisme.

Effekten af ondansetron skyldes sandsynligvis antagonisme af 5HT3-receptorer på neuroner

lokaliseret i såvel det perifere som det centrale nervesystem.

56189_spc.doc

Side 8 af 12

Virkningsmekanismen ved postoperativ kvalme og opkastning kendes ikke, men kan være

den samme som ved cytotoksisk induceret kvalme og opkastning.

QT-forlængelse:

Ondansetrons påvirkning af QTc-intervallet blev evalueret i et dobbeltblindet, randomiseret,

placebo og positiv (moxifloxacin)-kontrolleret, crossover-studie med 58 raske voksne mænd

og kvinder. Ondansetron doser på 8 og 32 mg blev givet som intravenøs infusion over 15

minutter. Ved den højeste testede dosis på 32 mg var den maksimale gennemsnitlige (øvre

grænse af 90 % konfidensinterval) forskel i QTcF 19,6 (21,5) millisekunder fra placebo efter

korrigering for baseline. For den lavere testede dosis på 8 mg var den maksimale

gennemsnitlige forskel

QTcF

(7,8)

millisekunder

(øvre grænse af 90 %

konfidensinterval) fra placebo efter korrigering for baseline. I studiet var der ingen QTcF-

målinger, som var højere end 480 millisekunder og ingen QTcF-forlængelser større end

60 millisekunder. Der blev ikke set signifikante ændringer ide EKG-målte PR- eller QRS-

intervaller.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Ved oral administration er absorptionen hurtig med en maksimal plasmakoncentration på

omkring 30 ng/ml ca. 1,5 time efter indtagelse af 8 mg. Oral opløsning og tabletter er

bioækvivalente og har en oral biotilgængelighed på ca. 60 %.

Halveringstiden ved oral, intramuskulær eller intravenøs dosering er ens, ca. 3 timer og

fordelingsvolumen ca. 140 l. Ondansetron har en lav proteinbindingsgrad (70-76 %) og

metaboliseres hovedsageligt i leveren. Mindre end 5 % af den absorberede dosis udskilles

uomdannet i urinin. Ondansetrons farmakokinetik er uafhængig af enzymet CYP2D6

(debrisokin). Farmakokinetikken er uændret ved gentagen dosering.

Tidlige fase I studier med frivillige raske ældre viste et mindre aldersrelateret fald i clearance

og en forøgelse af halveringstiden for ondansetron. Stor variation mellem forsøgspersonerne

resulterede dog i betydelige overlap i de farmakokinetiske parametre mellem yngre (< 65 år)

og ældre (≥ 65 år) forsøgspersoner. I CINV kliniske studier blev der ikke observeret nogen

overordnede forskelle i sikkerhed og effekt mellem yngre og ældre cancer patienter, som kan

understøtte en anderledes doseringsanbefaling til ældre.

Pædiatrisk population (fra 1 måned)

Hos børn på 1-4 måneder (n=19), der blev opereret, var den vægtnormaliserede clearance ca.

30 % langsommere end hos børn på 5-24 måneder (n=22), men sammenlignelig med patienter

på 3-12 år. Halveringstiden hos børn på 1-4 måneder var i gennemsnit 6,7 timer, mens den var

2,9 timer hos både børn på 5-24 måneder og på 3-12 år. Forskellene i de farmakokinetiske

parametre kan til dels forklares ved en højere procentdel af total kropsvæske hos nyfødte og

spædbørn (1-4 måneder), og dermed et større distributionsvolumen for vandopløselige stoffer

som ondansetron.

Hos børn på 3-12 år, der blev opereret og fik generel anæstetika, var ondansetrons absolutte

værdier for både clearance og fordelingsvolumen nedsat i forhold til hos voksne. Begge

parametre steg lineært med vægten, og i 12-årsalderen var værdierne tæt på voksenværdier.

Set i forhold til kropsvægten var værdierne for clearance og fordelingsvolumen de samme i

alle aldersgrupperne. Brug af vægtbaseret dosering vil kompensere for aldersrelaterede

svingninger, og den systemisk eksponering vil hermed normaliseres hos pædiatriske patienter.

56189_spc.doc

Side 9 af 12

Der er lavet populations-farmakokinetiske analyser efter i.v. administration af ondansetron til

428 personer (cancerpatienter, opererede patienter og raske frivillige) i alderen fra 1 måned til

44 år. Ud fra disse analyser konkluderes det, at den systemiske eksponering (AUC) af

ondansetron efter oral eller i.v. administration til børn og unge var sammenlignelig med

voksne, dog med undtagelse af spædbørn på 1-4 måneder. Distributionsvolumet var afhængig

af alder og var lavere hos voksne end hos børn og unge. Clearance var afhængig af vægt, men

ikke af alder, dog med undtagelse af spædbørn på 1-4 måneder. Det er ikke muligt at afgøre,

hvorvidt der er en yderligere reduktion i clearance relateret til alder hos spædbørn på 1-4

måneder, eller om denne forårsages af en naturlig variabilitet som følge af det lave antal af

personer, der er undersøgt i denne aldersgruppe. Reduktionen i clearance er dog ikke klinisk

relevant, da patienter på mindre end 6 måneder kun vil få en enkelt dosis i forbindelse med

PONV.

Særlige patientgrupper:

Hos patienter med let nedsat nyrefunktion (kreatininclearance > 15 ml/min) er både systemisk

clearance og fordelingsvolumen reduceret, hvilket resulterer i en lille øgning i

eliminationshalveringstid (5,4 timer), som er uden klinisk betydning.

Hos patienter med svær nedsat leverfunktion er den systemiske clearance mærkbart nedsat,

hvilket

medfører

forlænget

eliminationshalveringstid

(15-32

timer)

oral

biotilgængelighed på ca. 100 % pga. den reducerede præ-systemiske metabolisme.

Kliniske studier

Kvalme og opkastninger forårsaget af kemoterapi (CINV) - Pædiatrisk population (fra

6 måneder):

Virkningen af ondansetron til forebyggelse af kvalme og opkastning forårsaget af

kemoterapi ved cancer er vurderet i et dobbeltblindet, randomiseret studie med 415

patienter i alderen 1-18 år (S3AB3006). På dagene, hvor der blev givet kemoterapi, fik

patienterne enten 5 mg/m

ondansetron i.v. og 4 mg ondansetron oralt 8-12 timer efter

behandlingen eller 0,45 mg/kg ondansetron i.v. og placebo oralt 8-12 timer efter

behandlingen. Efter behandlingen fik begge grupper 4 mg ondansetron som oral opløsning

2 gange daglig i 3 dage. Fuldstændig forebyggelse af opkastning pga. kemoterapi på de

værste dage var 49 % (5 mg/m

i.v. og 4 mg ondansetron oralt) og 41 % (0,45 mg/kg i.v.

og placebo oralt). Der var ingen forskel i den samlede forekomst eller arten af

bivirkningerne mellem de to behandlingsgrupper.

Et dobbeltblindet, randomiseret, placebokontrolleret studie (S3AB4003) med 438 patienter

i alderen 1-17 år viste fuldstændig forebyggelse af opkastning på kemoterapiens værste

dage hos:

73 % af patienterne, når ondansetron blev givet intravenøst ved en dosis på

5 mg/m

i.v. sammen med 2-4 mg dexametason oralt.

71 % af patienterne, når ondansetron blev givet som oral opløsning ved en dosis på

8 mg sammen med 2-4 mg dexametason oralt på de dage, hvor der blev givet

kemoterapi.

56189_spc.doc

Side 10 af 12

Efter kemoterapibehandlingen fik begge grupper 4 mg ondansetron som oral opløsning 2

gange daglig i 2 dage. Der var ingen forskel i forekomsten eller arten af bivirkningerne

mellem de to behandlingsgrupper.

Effekten af ondansetron hos 75 børn i alderen 6-48 måneder er undersøgt i et ublindet,

ikke-sammenlignende studie med en enkelt arm (S3A40320). Alle børnene fik 0,15 mg/kg

ondansetron i.v. indgivet henholdsvis 30 minutter før kemoterapibehandlingen, 4 timer

efter den første dosis og 8 timer efter den første dosis. Der blev opnået fuldstændig

forebyggelse hos 56 % af patienterne.

Et andet ublindet, ikke-sammenlignende studie med en enkelt gruppe (S3A239) undersøgte

virkningen af en i.v. dosis på 0,15 mg/kg ondansetron efterfulgt af 2 orale ondansetron-

doser på 4 mg til børn i alderen < 12 år og 8 mg til børn i alderen ≥12 år (i alt antal børn

n = 28). Der blev opnået fuldstændig forebyggelse hos 42 % af patienterne.

Postoperativ kvalme og opkastning (PONV) - Pædiatrisk population (fra 1 måned):

Virkningen af en enkelt dosis ondansetron til forebyggelse af postoperativ kvalme og

opkastning blev undersøgt i et randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret studie

med 670 børn i alderen 1-24 måneder (alder efter undfangelse ≥ 44 uger, vægt ≥ 3 kg). De

inkluderede patienter skulle have foretaget en elektiv operation i fuld narkose og havde en

ASA-status på ≤ III. Der blev givet en enkelt dosis ondansetron på 0,1 mg/kg i løbet af de

første 5 minutter efter anlæggelsen af narkosen. Andelen af patienterne, som havde mindst

en opkastning i løbet af vurderingsperioden på 24 timer (ITT) var større for patienterne,

der fik placebo end for dem, der fik ondansetron (28 % mod 11 %, p <0,0001).

Der er gennemført fire dobbeltblindede, placebokontrollerede studier med 1.469 drenge og

piger (2-12 år), som var i fuld narkose. Patienterne blev randomiseret til enten enkelte

doser ondansetron i.v. (0,1 mg/kg til pædiatriske patienter, der vejer 40 kg eller mindre, 4

mg til pædiatriske patienter, der vejer mere end 40 kg; antal patienter = 735) eller placebo

(antal patienter = 734). Behandlingen blev givet i løbet af mindst 30 sekunder umiddelbart

før eller efter anlæggelse af narkosen. Ondansetron var signifikant mere effektivt end

placebo til at forhindre kvalme og opkastning. Resultaterne fra disse studier vises i

nedenstående tabel.

Tabel 3: Forebyggelse og behandling af PONV hos pædiatriske patienter -

Behandlingsrespons i løbet af 24 timer:

Studie

Slutpunkt

Ondansetron

Placebo

p-værdi

S3A380

≤0,001

S3GT09

≤0,001

S3A381

≤0,001

S3GT11

ingen kvalme

0,004

S3GT11

ingen opkastning

0,004

CR = ingen opkastning, nødmedicinering eller udtræden

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Et studie i klonede ionkanaler fra det humane hjerte har vist, at ondansetron potentielt kan

påvirke hjertets repolarisation via en blokade af HERG kaliumkanalerne. Dosisafhængig QT-

forlængelse er set i et udførligt QT-studie med frivillige personer (se pkt. 5.1).

56189_spc.doc

Side 11 af 12

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Citronsyre (E330). Natriumcitratdihydrat. Natriumbenzoat (E211). Sorbitolopløsning (E420).

Jordbærsmag (indeholder ethanol). Renset vand.

6.2

Uforligeligheder

Ingen kendte.

6.3

Opbevaringstid

2 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares over 25 °C; må ikke opbevares koldt.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Brun glasflaske.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Paranova Danmark A/S

Marielundvej 46D

2730 Herlev

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

56189

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

28. august 2015

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

56189_spc.doc

Side 12 af 12

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

10-7-2018

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)4939 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

20-4-2018

GLYBURIDE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Rising Health, LLC]

GLYBURIDE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

DULOXETINE (Duloxetine Hydrochloride) Capsule, Delayed Release [Rising Health, LLC]

DULOXETINE (Duloxetine Hydrochloride) Capsule, Delayed Release [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE Tablet [QPharma Inc]

HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE Tablet [QPharma Inc]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

GOLD BOND ANTI ITCH (Menthol And Pramoxine Hydrochloride) Cream [Chattem, Inc.]

GOLD BOND ANTI ITCH (Menthol And Pramoxine Hydrochloride) Cream [Chattem, Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

ETHAMBUTOL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

ETHAMBUTOL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

GLYBURIDE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

GLYBURIDE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

PRAZOSIN HYDROCHLORIDE Capsule [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

PRAZOSIN HYDROCHLORIDE Capsule [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

ALLERGY RELIEF (Diphenhydramine Hydrochloride) Capsule [McKesson]

ALLERGY RELIEF (Diphenhydramine Hydrochloride) Capsule [McKesson]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

ROPINIROLE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

ROPINIROLE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

CYPROHEPTADINE HYDROCHLORIDE Tablet [Strides Shasun Limited]

CYPROHEPTADINE HYDROCHLORIDE Tablet [Strides Shasun Limited]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [TruPharma LLC]

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [TruPharma LLC]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Amneal Pharmaceuticals LLC]

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Amneal Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

IBUPROFEN AND PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Sugar Coated [HEB]

IBUPROFEN AND PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Sugar Coated [HEB]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [NorthStar Rx LLC]

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [NorthStar Rx LLC]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

METHADONE HYDROCHLORIDE Tablet [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

METHADONE HYDROCHLORIDE Tablet [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

KETAMINE HYDROCHLORIDE Injection [Dechra Veterinary Products]

KETAMINE HYDROCHLORIDE Injection [Dechra Veterinary Products]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [HEB]

PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [HEB]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

FEXOFENADINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Granules USA, Inc]

FEXOFENADINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Granules USA, Inc]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

Risperdal vs. Latuda

Risperdal vs. Latuda

Risperdal (risperidone) and Latuda (lurasidone hydrochloride) are antipsychotic drugs prescribed to treat schizophrenia. Risperdal is also used to treat bipolar mania and autism.

US - RxList

12-4-2018

DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE Solution [CVS Pharmacy, Inc.]

DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE Solution [CVS Pharmacy, Inc.]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

ALFUZOSIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [Rising Health, LLC]

ALFUZOSIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

SERTRALINE HYDROCHLORIDE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

SERTRALINE HYDROCHLORIDE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

AMANTADINE HYDROCHLORIDE Tablet [Cipla USA Inc.]

AMANTADINE HYDROCHLORIDE Tablet [Cipla USA Inc.]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

FLUOXETINE HYDROCHLORIDE Capsule [Sandoz Inc]

FLUOXETINE HYDROCHLORIDE Capsule [Sandoz Inc]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

VENLAFAXINE (Venlafaxine Hydrochloride) Tablet [Rising Health, LLC]

VENLAFAXINE (Venlafaxine Hydrochloride) Tablet [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed