Zitromax

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Zitromax 40 mg/ml pulver til oral suspension
 • Dosering:
 • 40 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • pulver til oral suspension
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Zitromax 40 mg/ml pulver til oral suspension
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 59256
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé

25. juli 2017

PRODUKTRESUMÉ

for

Zitromax, pulver til oral suspension (Orifarm A/S)

0.

D.SP.NR.

8518

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Zitromax

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Azithromycin 40 mg/ml som azithromycindihydrat

Hjælpestoffer som behandleren skal være opmærksom på:

Saccharose.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Pulver til oral suspension (Orifarm A/S).

Hvidt til off-white pulver med kirsebær-, vanille- og banansmag

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Infektioner forårsaget af azithromycinfølsomme bakterier.

Lokale resistensniveauer for relevante patogener bør tages i betragtning, når man beslutter

udskrivning af antibiotika. Officielle/lokale retningslinier vedrørende korrekt brug af

antibiotika bør følges (se pkt. 5.1).

4.2

Dosering og administration

Zitromax bør administreres som én enkelt daglig dosis. Behandlingsperiode og dosering er

anført nedenfor.

Zitromax oral suspension kan tages med eller uden føde.

Voksne: 1,5 g givet som enten 500 mg 1 gang daglig i 3 dage eller 500 mg den første dag

som enkeltdosis, og derefter 250 mg 1 gang daglig i 4 dage.

59256_spc.doc

Side 1 af 15

Infektioner med Clamydia trachomatis eller Haemophililus ducreyi: 1 g som éngangsdosis.

Infektioner med Neisseria gonorrheae:

Anbefalet dosis er 1 g eller 2 g azithromycin i kombination med 250 mg eller 500 mg

ceftriaxon i henhold til lokale kliniske vejledninger. Ved behandling af patienter, der er

allergiske over for penicillin og/eller cefalosporiner, bør lægen konsultere lokale

retningslinjer.

Børn 2- 14 år: 10 mg/kg 1 gang daglig i 3 dage, eller 10 mg/kg den første dag som

enkeltdosis, og derefter 5 mg/kg 1 gang daglig i 4 dage.

Børn 2-14 år med pharyngitis og/eller tonsillitis forårsaget af gruppe A streptokokker:

Penicillin er det anbefalede lægemiddel. Ved penicillinallergi kan gives azithromycin

10 mg/kg eller 20 mg/kg i 3 dage. Den daglige dosis på 500 mg må ikke overskrides. I

sammenlignende kliniske studier af azithromycin 10 mg/kg/dag og 20 mg/kg/dag/ blev der

observeret samme kliniske effekt, men højere bakteriologisk eradikation ved doser på 20

mg/kg/dag.

Til børn under 15 kg bør azithromycin oral suspension afmåles så nøjagtigt som muligt. Til

børn

15 kg bør azithromycin oral suspension administreres efter nedenstående

vejledning:

Vægt (kg)

3 dages behandling

5 dages behandling

Flaskestørrelse

< 15

Dag 1-3: 10 mg/kg

Dag 1: 10 mg/kg

Dag 2-5: 5 mg/kg

1x15 ml

15-25

Dag 1-3: 5 ml

Dag 1: 5 ml

Dag 2-5: 2,5 ml

1x15 ml

26-35

Dag 1-3: 7,5 ml

Dag 1: 7,5 ml

Dag 2-5: 3,75 ml

1x22,5 ml

36-45

Dag 1-3: 10 ml

Dag 1: 10 ml

Dag 2-5: 5 ml

2x15 ml

Samme dosis som til

voksne

Samme dosis

som til voksne

1x15 ml og

1x22,5 ml

Ældre: Dosisjustering er ikke nødvendig. Da ældre patienter kan have eksisterende

proarytmiske lidelser, bør der udvises særlig forsigtighed pga. risiko for at udvikle

arytmier og torsade de pointes (se pkt. 4.4).

Nedsat nyrefunktion: Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med mild til moderat

nedsat nyrefunktion (GFR 10-80 ml/min).

Forsigtighed tilrådes, når azithromycin gives til patienter med stærkt nedsat nyrefunktion

(GFR <10 ml/min) (se pkt. 4.4 og pkt. 5.2).

Nedsat leverfunktion: Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med mild til moderat

nedsat leverfunktion. Forsigtighed tilrådes, når azithromycin gives til patienter med stærkt

nedsat leverfunktion (se pkt. 4.4).

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for azithromycin, andre makrolidantibiotika (f.eks. erythromycin),

eller ketolidantibiotika eller over for et eller flere af hjælpestofferne (se pkt. 6.1).

59256_spc.doc

Side 2 af 15

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Lokale retningslinier vedrørende korrekt brug af antibiotika bør følges (se pkt. 5.1).

Ligesom for erythromycin og andre makrolider er der i sjældne tilfælde rapporteret om

alvorlige allergiske reaktioner inkl. angioødem og anafylaksi (sjældent fatal) og

hudreaktioner, herunder akut generaliseret eksantematøs pustulose (AGEP), Stevens

Johnsons Syndrom, toksisk epidermal nekrolyse (sjældent fatal) samt lægemiddelfremkaldt

udslæt med eosinofili og systemiske symptomer (DRESS). Nogle af disse reaktioner har

medført recidiverende symptomer og krævet længere observation og behandling.

Hvis der opstår allergiske reaktioner, skal behandlingen seponeres og støttende behandling

iværksættes. Behandlere skal være opmærksomme på, at de allergiske symptomer kan

komme igen, når den symptomatiske behandling seponeres.

Leveren er den vigtigste eliminationsvej for azithromycin, hvorfor anvendelsen af

azithromycin bør ske med forsigtighed hos patienter med signifikant leversygdom.

Tilfælde af fulminant hepatitis, som potentielt kan føre til livstruende leversvigt, er blevet

rapporteret i forbindelse med azithromycin (se pkt. 4.8). Nogle patienter kan have haft

eksisterende leversygdom eller have taget andre hepatotoksiske lægemidler.

I tilfælde af tegn og symptomer på leverdysfunktion, såsom hurtig udviklende asteni

forbundet med gulsot, mørk urin, tendens til blødning eller hepatisk encephalopati, bør

leverfunktionstest/undersøgelse straks udføres. Azithromycin skal seponeres, hvis der er

opstået leverdysfunktion.

Infantil hypertrofisk pylorusstenose (IHP)

Der er set infantil hypertrofisk pylorusstenose hos nyfødte, der er blevet behandlet med

azithromycin inden for de første 42 dage efter fødsel. Forældre og pårørende skal

informeres om, at lægen skal kontaktes hvis barnet kaster op eller der opstår irritabilitet,

når barnet får mad.

Samtidig administration af ergotaminlignende derivater og visse makrolidantibiotika kan

udløse ergotisme. Der er ingen data vedrørende risikoen for interaktion mellem

ergotaminlignende stoffer og azithromycin. Samtidig indtagelse af azithromycin og

ergotaminlignende derivater bør dog undgås på grund af den teoretiske mulighed for

ergotisme (se pkt. 4.5).

Som ved anden antibiotisk behandling, tilrådes opmærksomhed på tegn på superinfektion

af ikke-azithromycinfølsomme organismer, herunder svampe.

Clostridium difficile associeret diarré (CDAD) er rapporteret i forbindelse med næsten alle

antibiotikabehandlinger, inklusive azithromycin, og kan føre til symptomer der varierer fra

mild diarré til fatal colitis. Behandling med antibiotika kan ændre den normale tarmflora,

hvilket kan føre til overvækst af Clostridium difficile i tarmen.

Clostridium difficile producerer toksinerne A og B, der medvirker til udvikling af CDAD.

Toksinproducerende stammer af Clostridium difficile medfører øget morbiditet og

mortalitet, da disse infektioner kan være vanskelige at behandle med antimikrobiel

behandling og kan kræve colectomi. Patienter, der får diarré efter antibiotisk behandling,

59256_spc.doc

Side 3 af 15

bør undersøges for CDAD. Grundig gennemgang af patientens sygehistorie er nødvendig

eftersom CDAD kan opstå op til 2 måneder efter afsluttet antibiotisk behandling.

Pseudomembranøs colitis er rapporteret ved næsten alle antibiotika, inklusive makrolider

og kan variere i sværhedsgrad fra milde tilfælde til livstruende.

Ved systemisk administration ses en stigning af azithromycin på 33 % hos patienter med

stærkt nedsat nyrefunktion (GFR <10 ml/min (se pkt. 5.2). Der bør udvises forsigtighed

ved behandling af denne type patienter.

Bør ikke anvendes hos patienter i ciclosporinbehandling (se pkt. 4.5).

Der er set forlænget kardial repolarisering og QT-interval, hvilket medfører en risiko for

udvikling af hjertearytmier og torsades de pointes hos patienter, der blev behandlet med

makrolider, herunder azithromycin (se pkt. 4.8). Da de følgende lidelser kan føre til en

forøget risiko for ventrikulære arytmier (herunder torsade de pointes), der kan føre til

hjertestop, bør azithromycin anvendes med forsigtighed til patienter med eksisterende pro-

arytmiske tilstande (særligt kvinder og ældre). Dette gælder for patienter med:

Medfødt eller dokumenteret forlænget QT-interval.

Aktiv behandling med lægemidler, der forlænger QT-intervallet, f.eks.

antiarytmika klasse IA (quinidin og procainamid) og klasse III (dofetilid,

amiodaron og sotalol), cisaprid og terfenadin, antipsykotika (pimozid),

antidepressiva (citalopram) og fluoroquinoloner (moxifloxacin og levofloxacin).

Elektrolytforstyrrelser, særligt i tilfælde af hypokaliæmi og hypomagnesæmi

Klinisk relevant bradykardi, hjertearytmi og alvorlig hjerteinsufficiens.

Forværring af symptomer på myastenia gravis og nyopstået myasteniasyndrom er set hos

patienter i behandling med azithromycin (se pkt. 4.8).

Sikkerhed og effekt ved forebyggelse eller behandling af Mycobacterium avium complex

(MAC) hos børn er ikke fastslået.

Forsigtighed ved diabetes: 5 ml færdigblandet Zitromax pulver til oral suspension

indeholder 3,87 g saccharose.

Zitromax 40 mg/ml pulver til oral suspension indeholder saccharose (3,87 g/5 ml

færdigblandet suspension). Bør ikke anvendes til patienter med arvelig fructoseintolerans,

glucose/galactosemalabsorption og sucraseisomaltasemangel.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Antacida: Et farmakokinetisk forsøg, der undersøgte effekt af samtidig indgift af antacida

med azithromycin viste ingen generel effekt på biotilgængelighed selvom de maksimale

serumkoncentrationer blev reduceret med 25 %. Patienter der får både azithromycin og

antacida bør ikke tage lægemidlerne samtidig.

Cetirizin: Samtidig behandling med azithromycin i 5 dage og cetirizin 20 mg ved steady

state resulterede ikke i nogen farmakokinetisk interaktion eller nogen signifikante

ændringer i QT-intervallet hos raske frivillige forsøgspersoner.

59256_spc.doc

Side 4 af 15

Didanosin (dideoxyinosin): Samtidig indgift af azithromycin 1200 mg/dag og didanosin

400 mg/dag hos 6 HIV-positive forsøgspersoner påvirkede tilsyneladende ikke didanosins

farmakokinetik i steady-state sammenlignet med placebo.

Digoxin (P-gp-substrat): Samtidig indgift af makrolidantibiotika, herunder azithromycin,

med P-glycoprotein-substrater som digoxin, har resulteret i forhøjet P-glycoprotein-

substrat i serum. Muligheden for forhøjede substratniveauer bør derfor tages i betragtning

ved samtidig behandling af azithromycin og P-gp-substrater som f.eks. digoxin. Klinisk

monitorering og hos nogle patienter desuden måling af digoxinplasmaniveau er nødvendig

under behandling samt efter afslutning af behandling.

Zidovudin: Enkeltdoser på 1000 mg og gentagne doser på 1200 mg eller 600 mg

azithromycin havde en lille effekt på plasma farmakokinetikken og urinudskillelsen af

zidovudin og dets glucuronid metabolit. Øget koncentration af fosforyleret zidovudin (den

kliniske aktive metabolit) i mononukleære celler i perifert blod er set ved samtidig

behandling med azithromycin. Den kliniske betydning af dette er dog uklar, men det kan

være til gavn for patienterne.

Der er ikke signifikant interaktion mellem azithromycin og det hepatiske cytochrom P450-

system. Det forventes ikke at der er nogen form for farmakokinetisk interaktion, som er set

med erythromycin og andre makrolider. Hepatisk cytochrom P450 induktion eller

inaktivering via cytochrommetabolitkomplekset forekommer ikke med azithromycin.

Ergotamin og lignende farmaka: Azithromycin og ergotamin derivater bør ikke gives

samtidig på grund af den teoretiske mulighed for ergotisme (se pkt. 4.4).

Der er udført farmakokinetiske forsøg med azithromycin og de nedenfor nævnte

præparater, der omdannes ved cytochrom P450 metabolisme.

Atorvastatin: Samtidig indgift af atorvastatin (10 mg/dag) og azithromycin (500 mg/dag)

forandrede ikke plasmakoncentrationen af atorvastatin (bestemt ud fra HMG CoA-

reduktase inhibition assay). Der er dog efter markedsføring set tilfælde af rabdomyolyse

hos patienter, der fik azithromycin og statiner.

Carbamazepin: I et farmakokinetisk interaktionsforsøg blev der ikke set signifikant effekt

på plasmakoncentrationen af carbamazepin eller dets aktive metabolit hos patienter, der

samtidig fik azithromycin.

Cimetidin: I et farmakokinetisk forsøg, der undersøgte effekten af enkelt-dosis cimetidin

givet 2 timer før administration af azithromycin, blev der ikke set ændringer i

azithromycins farmakokinetik.

Coumarinlignende orale antikoagulantia: I et farmakokinetisk interaktionsforsøg ændrede

azithromycin ikke den antikoagulantiske effekt af en 15 mg warfarin-dosis hos raske

frivillige forsøgspersoner. Der er efter markedsføring rapporteret om forstærket anti-

koagulantisk effekt efter samtidig indgift af azithromycin og coumarinlignende orale

antikoagulantia. Selvom der ikke er fastslået kausal sammenhæng, bør hyppigheden af

monitorering af prothrombintid overvejes hos patienter, der får azithromycin samtidig med

coumarinlignende orale antikoagulantia.

59256_spc.doc

Side 5 af 15

Ciclosporin: I et farmakokinetisk forsøg med raske, frivillige forsøgspersoner, der fik

500 mg/dag oral azithromycin i 3 dage og dernæst en 10 mg/kg oral dosis ciclosporin,

fandt man, at ciclosporin C

og AUC

var signifikant forhøjede. Derfor bør der udvises

forsigtighed ved samtidig behandling. Hvis samtidig behandling er nødvendig, bør serum

ciclosporinniveauet monitoreres og dosis justeres i overensstemmelse hermed.

Efavirenz: Samtidig indgift af enkeltdosis azithromycin 600 mg og efavirenz 400 mg/dag i

7 dage viste ikke kliniske relevante farmakokinetiske interaktioner.

Fluconazol: Samtidig indgift af enkeltdosis azithromycin 1200 mg ændrede ikke

farmakokinetikken for en enkeltdosis fluconazol 800 mg. Totalkoncentration og

halveringstid for azithromycin var uændret ved samtidig indgift af fluconazol, men der

blev set et klinisk insignifikant reduktion i C

(18 %) for azithromycin.

Indinavir: Samtidig indgift af en enkeltdosis azithromycin 1200 mg havde ikke statistisk

signifikant effekt på farmakokinetikken for indinavir 800 mg 3 gange dagligt i 5 dage.

Methylprednisolon: I et farmakokinetisk interaktionsforsøg med raske frivillige

forsøgspersoner havde azithromycin ikke indflydelse på methylprednisolons

farmakokinetik.

Midazolam: Hos raske frivillige forsøgspersoner, medførte samtidig indgift af

azithromycin 500 mg/dag i 3 dage ikke klinisk signifikante ændringer i farmakokinetikken

og farmakodynamikken for midazolam enkeltdosis 15 mg.

Nelfinavir: Samtidig indgift af azithromycin 1200 mg og nelfinavir ved steady-state

(750 mg 3 gange dagligt) medførte øget azithromycinkoncentration. Der blev ikke set

klinisk signifikante bivirkninger og det er ikke nødvendigt at justere dosis.

Rifabutin: Samtidig administration af rifabutin og azithromycin påvirkede ikke

serumkoncentrationerne af nogen af stofferne.

Neutropeni er set hos personer, der fik samtidig behandling azithromycin og rifabutin. Da

neutropeni kan forekomme ved behandling med rifabutin, er en årsagssammenhæng til

kombinationen med azithromycin ikke blevet vist (se pkt. 4.8).

Sildenafil: Hos raske, frivillige, mandlige forsøgspersoner var der ikke tegn på en effekt af

azithromycin 500 mg/dag i 3 dage på AUC og C

for sildenafil eller dets primære

metabolit.

Terfenadin: Farmakokinetiske undersøgelser viste ikke tegn på interaktion mellem

azithromycin og terfenadin. Der har været sjældne tilfælde, hvor mulighed for en sådan

interaktion ikke helt har kunnet udelukkes, men der var ikke specifikt bevis for, at en sådan

interaktion var indtruffet.

Theophyllin: Der er ingen tegn på klinisk signifikant farmakokinetisk interaktion, når

azithromycin og theophyllin er co-administreret til raske frivillige forsøgspersoner.

Triazolam: Hos 14 raske frivillige forsøgspersoner, havde samtidig administration af

azithromycin 500 mg på dag 1 og 250 mg på dag 2 med 0,125 mg triazolam på dag 2 ingen

59256_spc.doc

Side 6 af 15

signifikant effekt på nogen af de farmakokinetiske værdier for triazolam sammenlignet

med triazolam og placebo.

Trimethoprim/sulfamethoxazol: Samtidig administration af trimethoprim/sulfamethoxazol

(160 mg/800 mg) i 7 dage med azithromycin 1200 mg på Dag 7 havde ingen signifikant

effekt på de maksimale koncentrationer, samlet eksponering eller urinudskillelsen af enten

trimethoprim eller sulfamethoxazol. Serumkoncentrationerne af azithromycin svarede til

dem, der blev set i andre undersøgelser.

Lovastatin: Azithromycin kan medføre forhøjede plasmakoncentrationer af lovastatin og

dermed risiko for rhabdomyolyse, hvorfor kombinationsbehandling frarådes.

Warfarin, phenprocoumon:

Ved samtidig behandling med azithromycin og warfarin eller phenprocoumon anbefales

hyppig kontrol af INR og eventuel dosisjustering af warfarin.

Lægemidler der påvirker QT-intervallet:

Patienter, der samtidigt anvender lægemidler, som forlænger QT-intervallet (f.eks.

terfenadin, klasse IA og III antiarytmika) bør overvåges nøje (f.eks. patientens kliniske

tilstand, EKG-måling) under azithromycinbehandlingen (se pkt. 4.4).

4.6

Graviditet og amning

Der findes ikke adækvate data om brug af azithromycin hos gravide kvinder.

Toksicitetsforsøg på dyrs evne til at reproducere sig har vist, at azithromycin kan passere

placenta, men der blev ikke set teratogenetiske virkninger. Sikkerheden af azithromycin er

ikke undersøgt under graviditet, hvorfor azithromycin kun bør bruges under graviditet, hvis

fordelene opvejer risici.

Azithromycin udskilles i modermælk, men der findes ingen adækvate og velkontrollerede

studier med ammende kvinder, der beskriver azithromycins farmakokinetik for udskillelse i

modermælk.

Fertilitet

I fertilitetsstudier med rotter blev der set færre graviditeter hos rotter, der fik azithromycin.

Betydningen af dette fund for mennesker er ukendt.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Der er ikke bevis for, at azithromycin kan påvirke evnen til at føre motorkøretøj eller

betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

De hyppigst forekommende bivirkninger er gastrointestinale især kvalme, opkastninger,

diarré og abdominalt ubehag.

Skemaet nedenfor anfører de bivirkninger, der er rapporteret gennem kliniske forsøg og

erfaring efter markedsføring. Alle bivirkninger er anført efter MedDRA organklasse og

hyppighed. Bivirkninger set efter markedsføring er angivet i kursiv. Frekvenser er

defineret ud fra: meget almindelig ≥1/10, almindelig ≥1/100 og <1/10, ikke almindelig

≥1/1.000 og <1/100, sjælden ≥1/10.000 og <1/1.000, meget sjælden <1/10.000 samt ikke

59256_spc.doc

Side 7 af 15

kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data). Inden for hver

frekvensgruppering er bivirkningerne anført i rækkefølge efter alvorlighed.

Bivirkninger der formentlig kan relateres til azithromycin baseret på klini

ske studier og

indberetninger efter markedsføring:

MedDRA organklasse

Bivirkninger

Infektioner og parasitære sygdomme

Ikke almindelig

Candidiasis, vaginitis, pneumoni,

svampeinfektion, bakterieinfektion,

faryngitis, gastroenteritis,

vejrtrækningslidelser, rhinitis, oral

candidiasis.

Ikke kendt

Pseudomembranøs colitis (se pkt. 4.4).

Blod og lymfesystem

Ikke almindelig

Leukopeni, neutropeni, eosinofili.

Ikke kendt

Thrombocytopeni, hæmolytisk anæmi.

Immunsystemet

Ikke almindelig

Angioødem, hypersensitivitet.

Ikke kendt

Anafylaktisk reaktion (se pkt. 4.4).

Metabolisme og ernæring

Almindelig

Appetitløshed.

Psykiske forstyrrelser

Ikke almindelig

Nervøsitet, søvnløshed.

Sjælden

Agitation.

Ikke kendt

Aggressivitet, angst, delirium,

hallucinationer.

Nervesystemet

Almindelig

Svimmelhed, hovedpine, paræstesi,

dysgeusi.

Ikke almindelig

Søvnighed.

Ikke kendt

Syncope, kramper, hypæstesi,

psykomotorisk hyperaktivitet, anosmi,

ageusi, parosmi, myastenia gravis (se

pkt. 4.4).

Øjne

Almindelig

Synsforstyrrelser.

Øre og labyrint

Ikke almindelig

Døvhed/nedsat hørelse

, tinnitus,

vertigo, lidelser i ørene.

Hjerte

Ikke almindelig

Palpitationer.

Ikke kendt

Torsade de pointes (se pkt. 4.4), arytmi

(se pkt. 4.4) inklusive ventrikulær

tachycardi, forlænget QT-interval (ekg)

(se pkt. 4.4).

Frekvensen af døvhed/nedsat hørelse afhænger af dosis og behandlingsperiode. Frekvensen af døvhed/nedsat hørelse

ved behandlingsregimer på 1-5 dage er ”sjælden” og ”ikke almindelig” når azithromycin anvendes til kronisk

behandling ved profylakse mod opportunistiske infektioner i immunkompromitterede patienter.

MedDRA-term for ”nedsat hørelse” omfatter hypoakusi, døvhed og unilateral døvhed.

59256_spc.doc

Side 8 af 15

MedDRA organklasse

Bivirkninger

Vaskulære sygdomme

Ikke almindelig

Flushing.

Ikke kendt

Hypotension.

Luftveje, thorax og mediastinum

Ikke almindelig

Dyspnø, epitaxis.

Mave-tarmkanalen

Meget almindelig

Diarré, abdominalsmerter, kvalme,

flatulens.

Almindelig

Opkast, dyspepsi.

Ikke almindelig

Obstipation, gastritis, abdominal

distension, mundtørhed, bøvsen,

mundsår, overproduktion af spyt.

Ikke kendt

Pancreatitis, misfarvning af tungen.

Lever og galdeveje

Ikke almindelig

Hepatitis.

Sjælden

Unormal leverfunktion, kolestatisk

ikterus.

Ikke kendt

Leversvigt (sjældent med dødelig

udgang; se pkt. 4.4), fulminant hepatitis,

hepatisk nekrose.

Hud og subkutane væv

Almindelig

Udslæt, pruritus.

Ikke almindelig

Stevens-Johnsons syndrom,

fotosensitivitet, urticaria, dermatitis, tør

hud, hyperhidrose.

Sjælden

Akut generaliseret eksantematøs

pustulose (AGEP),

lægemiddelfremkaldt udslæt med

eosinofili og systemiske symptomer

(DRESS).

Ikke kendt

Toksisk epidermal nekrolyse, erythema

multiforme.

Knogler, led, muskler og bindevæv

Almindelig

Arthralgi.

Ikke almindelig

Osteoarthritis, myalgi, rygsmerter,

nakkesmerter.

Nyrer og urinveje

Ikke almindelig

Dysuri, nyresmerter.

Ikke kendt

Akut nyresvigt, interstitiel nefritis.

Det reproduktive system og mammae

Ikke almindelig

Metrorrhagia, lidelser i testes.

Almene symptomer og reaktioner på

administrationsstedet

Almindelig

Udmattethed.

Ikke almindelig

Brystsmerter, ødemer, asteni,

utilpashed, ansigtsødem, smerter i

brystet, pyreksi, smerter, perifært ødem.

59256_spc.doc

Side 9 af 15

MedDRA organklasse

Bivirkninger

Undersøgelser

Almindelig

Reduceret lymfocyttal, stigning i

eosinofiltal, nedsat serumbicarbonat,

stigning i basofile, stigning i

monocytter, stigning i neutrofile.

Ikke almindelig

Stigning i serumaspartataminotrans-

ferase (ASAT), stigning i serum-

alaninaminotransferase (ALAT),

stigning i serumbilirubin, stigning i

serumurinstof, stigning i kreatinin,

forstyrrelser i kalium i blodet, stigning i

basisk phosphatase, stigning i chlorid,

stigning i glucose, stigning i

trombocytter, fald i hæmatokrit,

stigning i bicarbonat, unormalt

natriumindhold i blodet.

Traumer, forgiftninger og behandlings-

komplikationer

Ikke almindelig

Postoperative komplikationer.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Bivirkningerne, der er set ved højere dosering end anbefalet, er de samme som dem, der er

set ved normaldosering.

Symptomer:

De typiske symptomer omfatter reversibelt høretab, kraftig kvalme, opkastning,

abdominale smerter og diarré.

Behandling:

I tilfælde af overdosering er administration af medicinsk kul, almen symptomatisk

behandling samt tiltag til understøttelse af vitale funktioner indiceret, hvor det er

nødvendigt.

4.10

Udlevering

59256_spc.doc

Side 10 af 15

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

J 01 FA 10 – Antibakterielle midler til systemisk brug, makrolider.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Azithromycin tilhører den første underklasse af makrolidantibiotika, som kaldes azalider,

og som er kemisk forskellig fra erythromycin. Det er kemisk udviklet ved at indsætte et

nitrogenatom i erythromycin A's lactonring. Det kemiske navn for azithromycin er 9-

deoxy-9a-aza-9a-methyl-9a-homoerythromycin A. Molekylevægten er 749,0.

Hæmning af proteinsyntesen i bakterierne, sker ved binding til 50S-delen af bakteriernes

ribosomer og hindrer translokation af peptiderne uden at påvirke polynukleotidsyntesen.

Kardial elektrofysiologi

Forlængelse af QT

-intervallet blev undersøgt i et randomiseret, placebokontrolleret

parallel-forsøg med 116 raske frivillige forsøgspersoner, der fik enten chloroquin

(1.000 mg) alene eller kombineret med azithromycin (500 mg, 1.000 mg og 1.500 mg 1

gang daglig). Samtidig behandling med azithromycin forlængede QT

-intervallet og

forlængelsen var dosis- og koncentrations-afhængig. De maksimale gennemsnitlige

forlængelser af QT

F (95% øvre konfidensgrænse) sammenlignet med chloroquin alene var

5 (10) ms, 7 (12) ms og 9 (14) ms, når der samtidig blev givet hhv. 500 mg, 1.000 mg og

1.500 mg azithromycin.

Resistensmekanisme

Der er 2 dominerende resistensfaktorer i kliniske isolater af Streptococcus pneumoniae og

Streptococcus pyogenes: mef og erm. Mef indkoder en udstrømningspumpe, som kun

formidler resistens til 14- og 15-leddet makrolider. Mef er også beskrevet i en række af

andre arter. Erm gener indkoder en 23S-rRNA methyltransferase, som tilføjer

methylgrupper til adenin 2058 af 23S rRNA (E. coli rRNA nummereringssystemet). Det

methylerede nukleotid er i domæne V og kan interagere med lincosamider og

streptogramin B foruden med makrolider. Dette resulterer i en phenotype kendt som

MLSB resistens. Erm(B) og erm(A) er fundet i kliniske isolater af Streptococcus

pneumoniae og Streptococcus pyogenes.

AcrAB-TolC pumpe i Haemophilus influenzae er ansvarlig for de medfødte højere

niveauer af MIC værdierne for makroliderne.

I kliniske isolater er mutationer i 23S rRNA, specifikt i nukleotider 2057-2059 eller 2611 i

domæne V eller mutationer i ribosomale proteiner L4 eller L22 sjældne.

Breakpoints

Følgende MIC-værdier (Mininum inhibitory concentration) er defineret af EUCAST

(European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing):

Haemophilus spp: Følsomme ≤ 0,12 mg/l og resistente >4 mg/l.

M. catarrhalis: Følsomme ≤0,5 mg/l og resistente >0,5 mg/l.

streptokokker (inklusive S. pneumoniae og S. pyogenes): Følsomme ≤ 0,25 mg/l og

resistente >0,5 mg/l.

59256_spc.doc

Side 11 af 15

Antibakterielt spektrum

Bakterielle arters følsomhed over for azithromycin er vist i tabellen nedenfor.

Prævalensen af erhvervet resistens kan variere geografisk og over tid for udvalgte arter.

Information om den lokale resistensprævalens er vigtig, især når der behandles alvorlige

infektioner. Der bør søges ekspertvurdering, hvis den lokale resistensprævalens er på et

niveau, der gør anvendeligheden af lægemiddelstoffet tvivlsom.

”Arter, for hvilke erhvervet resistens kan være et problem”, er defineret som arter, for

hvilke der i mindst ét EU-land er en resistensprævalens på mindst 10%.

Almindeligvis følsomme arter

Aerobe Gram positive bakterier

Staphylococcus aureus

Streptococcus agalactiae

Streptokokker (gruppe C, F, G)

Viridans streptokokker.

Aerobe Gram negative bakterier

Bordetella pertussis

Haemophilus ducreyi

Haemophilus parainfluenzae*

Legionella pneumophila

Moraxella catarrhalis*

Neisseria gonorrhoeae

Arter med naturlig intermediær (nedsat) følsomhed

Haemophilus influenzae**

Andre

Chlamydophila pneumoniae*

Chlamydia trachomatis

Mycoplasma pneumoniae*

Ureaplasma urealyticum

Arter for hvilke erhvervet resistens kan være et problem

Aerobe Gram-positive kokker

Streptococcus pneumoniae*

Streptococcus pyogenes*

Naturligt resistente arter

Enterobacteriaceae

Pseudomonas spp.

Bemærk: Der er krydsresistens mellem azithromycin og andre makrolider.

* Arter for hvilke effekt er vist i kliniske studier

** Arter med naturlig intermediær følsomhed

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption:

Biotilgængeligheden efter oral administrationer ca. 37 %. Peak plasmaniveauer nås efter 2-3

timer. Hos ældre frivillige (over 65 år) ses lidt højere AUC værdier efter 5 dages behandling

59256_spc.doc

Side 12 af 15

end hos yngre frivillige (under 40 år). Disse er ikke klinisk signifikante, hvorfor der ikke

anbefales dosisændring hos ældre patienter.

Ingen tegn på væsentlige ændringer i azithromycins serum farmakokinetik hos patienter med

let nedsat nyrefunktion (kreatininclearance over 40 ml/min.). Ingen data vedrørende anven-

delsen af azithromycin hos patienter med mere alvorlig nyresvækkelse.

Ingen væsentlige ændringer i azithromycins serum farmakokinetik hos patienter med let til

moderat nedsat leverfunktion (klasse A og B). Mængden af azithromycin synes at stige i

urinen, måske som kompensation for den reducerede leverclearance.

Biotransformation:

Der er fundet meget høje koncentrationer af uændret stof i menneskets galde sammen med 10

metabolitter, dannet ved N- og O-demetylering, ved hydroxylering af desosamin og aglycon

ringe og ved spaltning af det cladinøse konjugat. Sammenligning af HPLC og mikrobio-

logiske metoder i væv indikerer, at metabolitterne ikke har betydning for azithromycins

mikrobiologiske aktivitet.

Distribution:

Markant højere koncentrationer i væv end i plasma (op til 50 gange den maksimalt fundne

plasmakoncentration), hvilket tyder på, at stoffet er meget vævsbundet. Høje koncentrationer i

væv som lunge, tonsil og prostata. Selv efter at koncentrationen i serum eller plasma er faldet

til under detektionsniveau er koncentrationerne højere end MIC

for mulige patogener efter

en enkelt dosis på 500 mg. Der blev fundet høje koncentrationer af azithromycin i

gynækologisk væv 96 timer efter en oral enkeltdosis af azithromycin på 500 mg

Elimination:

Den terminale plasmaudskillelseshalveringstid reflekterer nøje vævstømningshalveringstiden

på 2-4 dage. Ca. 12% af en intravenøst indgivet dosis er udskilt i urinen i løbet af 3 dage som

oprindeligt stof, størstedelen i løbet af de første 24 timer. Galdeudskillelse er den primære

udskillelsesvej for uændret stof efter oralt indgivet azithromycin.

I dyreforsøg er der fundet høje koncentrationer i fagocytter. I eksperimentelle modeller er

der frigivet højere koncentrationer under aktiv fagocytose end fra ikke stimulerede

fagocytter. I dyremodeller har dette resulteret i, at højere koncentrationer afgives til

infektionsstedet.

Farmakokinetik i specielle grupper

Nedsat nyrefunktion

Hos forsøgspersoner med mild til moderat nedsat nyrefunktion (GFR 10–80 ml/min) er

azithomycins farmakokinetik efter en enkelt dosis på 1,0 g af øjeblikkelig frigivet

azithromycin ikke påvirket. Statistisk signifikante forskelle i AUC 0-120 (11,7 μg x

time/ml versus 8,8 μg x time/ml ), C

(1,6 μg/ml versus 1,0 μg/ml) og CL

(2,3 ml/min/kg

vs. 0,2 ml/min/kg) ses mellem gruppen med svært nedsat nyrefunktion (GFR <10ml/min)

og gruppen med normal nyrefunktion.

Nedsat leverfunktion

Hos patienter med mild (Klasse A) til moderat (Klasse B) nedsat leverfunktion er der ikke

tegn på udpræget ændring i farmakokinetiske data for azithromycin i serum sammenlignet

59256_spc.doc

Side 13 af 15

med dem med normal leverfunktion. Urinclearance af azithromycin synes at stige hos disse

patienter, måske for at kompensere for reduceret hepatisk clearance.

Ældre

Efter 5-dages behandling ses en anelse højere AUC værdier hos ældre frivillige (> 65 år)

end hos unge frivillige (< 40 år), men disse har ikke klinisk betydning. Derfor er

dosisjustering ikke nødvendig.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

I dyreforsøg med mus, rotter og hunde, der fik gentagne doser af azithromycin, er der set

ses fosfolipidose (intracellulær fosfolipidakkumulering) i adskillige væv (f.eks. øje, dorsal

rodganglia, lever, galdeblære, nyre, milt og pancreas). Samme grad af fosfolipidose er set i

væv hos neonatale rotter og hunde. Virkningen er reversibel efter behandlingsophør. Der er

intet, der tyder på, at dette er af betydning for den almindelige anvendelse af azithromycin

hos mennesker.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Saccharose (1,94 g/100 mg dosis); trinatriumphosphat, vandfri; hydroxypropylcellulose;

xanthangummi. Smagsstoffer: Kunstigt kirsebær; kunstig vanille; kunstig banan.

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

Flasker indeholdende 15 ml eller 22,5 ml: 5 år.

Brugsfærdig oral suspension: 5 dage.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares over 25˚ C.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Flaske (plast, HDPE).

Flasken indeholder: 15 ml eller 22,5 ml.

6.6

Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Zitromax pulver til oral suspension leveres til apoteket som pulver til oral suspension.

Apoteket tilsætter den nødvendige mængde vand.

Pulver til 15 ml oral suspension tilsættes 9 ml renset vand af apoteket.

Pulver til 22,5 ml oral suspension tilsættes 12 ml renset vand af apoteket.

Den dosis som lægen har angivet afmåles med den sprøjte, der ligger i pakningen.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Orifarm A/S

Energivej 15

5260 Odense S

59256_spc.doc

Side 14 af 15

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

59256

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

4. maj 2017

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

25. juli 2017

59256_spc.doc

Side 15 af 15

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

13-4-2018

AZITHROMYCIN Powder, For Suspension [Epic Pharma, LLC]

AZITHROMYCIN Powder, For Suspension [Epic Pharma, LLC]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

MAGNESIUM L-LACTATE DIHYDRATE Capsule [Brandywine Pharmaceuticals, Inc.]

MAGNESIUM L-LACTATE DIHYDRATE Capsule [Brandywine Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

30-3-2018

AZITHROMYCIN MONOHYDRATE Tablet [MAS MANAGEMENT GROUP, INC.]

AZITHROMYCIN MONOHYDRATE Tablet [MAS MANAGEMENT GROUP, INC.]

Updated Date: Mar 30, 2018 EST

US - DailyMed

29-3-2018

BARYTA MURIATICA (Barium Chloride Dihydrate) Pellet [Boiron]

BARYTA MURIATICA (Barium Chloride Dihydrate) Pellet [Boiron]

Updated Date: Mar 29, 2018 EST

US - DailyMed

23-3-2018

TRICITRASOL (Trisodium Citrate Dihydrate) Solution [Citra Labs LLC]

TRICITRASOL (Trisodium Citrate Dihydrate) Solution [Citra Labs LLC]

Updated Date: Mar 23, 2018 EST

US - DailyMed

16-3-2018

AZITHROMYCIN Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

AZITHROMYCIN Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Mar 16, 2018 EST

US - DailyMed

15-3-2018

AZITHROMYCIN Powder, For Suspension [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

AZITHROMYCIN Powder, For Suspension [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

1-3-2018

ZITHROMAX (Azithromycin) Tablet, Film Coated [Cardinal Health]

ZITHROMAX (Azithromycin) Tablet, Film Coated [Cardinal Health]

Updated Date: Mar 1, 2018 EST

US - DailyMed

26-2-2018

ZITHROMAX (Azithromycin Dihydrate) Tablet, Film Coated [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

ZITHROMAX (Azithromycin Dihydrate) Tablet, Film Coated [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Feb 26, 2018 EST

US - DailyMed

21-2-2018

Wilzin (Orphan Europe S.A.R.L.)

Wilzin (Orphan Europe S.A.R.L.)

Wilzin (Active substance: Zinc acetate dihydrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018) 1132 of Wed, 21 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

5-2-2018

Oxybee (Dany Bienenwohl GmbH)

Oxybee (Dany Bienenwohl GmbH)

Oxybee (Active substance: oxalic acid dihydrate) - New authorisation - Commission Decision (2018)684 of Mon, 05 Feb 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/4296

Europe -DG Health and Food Safety

22-1-2018

OXALICUM ACIDUM (Oxalic Acid Dihydrate) Liquid [Washington Homeopathic Products]

OXALICUM ACIDUM (Oxalic Acid Dihydrate) Liquid [Washington Homeopathic Products]

Updated Date: Jan 22, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

AZITHROMYCIN MONOHYDRATE Tablet [American Health Packaging]

AZITHROMYCIN MONOHYDRATE Tablet [American Health Packaging]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

12-1-2018

AZITHROMYCIN DIHYDRATE (Azithromycin) Tablet, Film Coated [Cardinal Health]

AZITHROMYCIN DIHYDRATE (Azithromycin) Tablet, Film Coated [Cardinal Health]

Updated Date: Jan 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-1-2018

AX PHARMACEUTICAL CORP (Cidofovir Dihydrate) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

AX PHARMACEUTICAL CORP (Cidofovir Dihydrate) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

Updated Date: Jan 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-1-2018

AZITHROMYCIN Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

AZITHROMYCIN Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Jan 12, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

AZITHROMYCIN DIHYDRATE (Azithromycin) Tablet, Film Coated [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

AZITHROMYCIN DIHYDRATE (Azithromycin) Tablet, Film Coated [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

AZITHROMYCIN Tablet, Film Coated [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

AZITHROMYCIN Tablet, Film Coated [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

5-1-2018

AMINOPHYLLINE (Aminophylline Dihydrate) Injection, Solution [Cardinal Health]

AMINOPHYLLINE (Aminophylline Dihydrate) Injection, Solution [Cardinal Health]

Updated Date: Jan 5, 2018 EST

US - DailyMed

5-1-2018

AZITHROMYCIN Tablet, Film Coated [Cardinal Health]

AZITHROMYCIN Tablet, Film Coated [Cardinal Health]

Updated Date: Jan 5, 2018 EST

US - DailyMed

3-1-2018

AZITHROMYCIN Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

AZITHROMYCIN Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Jan 3, 2018 EST

US - DailyMed

26-12-2017

CIDOFOVIR DIHYDRATE Injection, Solution [Heritage Pharmaceuticals Inc.]

CIDOFOVIR DIHYDRATE Injection, Solution [Heritage Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

22-12-2017

BUPRENORPHINE HYDROCHLORIDE AND NALOXONE HYDROCHLORIDE DIHYDRATE Tablet [SpecGx LLC]

BUPRENORPHINE HYDROCHLORIDE AND NALOXONE HYDROCHLORIDE DIHYDRATE Tablet [SpecGx LLC]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

19-12-2017

BARYTA MURIATICA (Barium Chloride Dihydrate) Liquid [Washington Homeopathic Products]

BARYTA MURIATICA (Barium Chloride Dihydrate) Liquid [Washington Homeopathic Products]

Updated Date: Dec 19, 2017 EST

US - DailyMed

8-12-2017

AZITHROMYCIN Tablet, Film Coated [Lake Erie Medical DBA Quality Care Products LLC]

AZITHROMYCIN Tablet, Film Coated [Lake Erie Medical DBA Quality Care Products LLC]

Updated Date: Dec 8, 2017 EST

US - DailyMed

8-12-2017

PERFOROMIST (Formoterol Fumarate Dihydrate) Solution [Mylan Specialty L.P.]

PERFOROMIST (Formoterol Fumarate Dihydrate) Solution [Mylan Specialty L.P.]

Updated Date: Dec 8, 2017 EST

US - DailyMed

7-12-2017

AZASITE (Azithromycin Monohydrate) Solution/ Drops [Akorn, Inc.]

AZASITE (Azithromycin Monohydrate) Solution/ Drops [Akorn, Inc.]

Updated Date: Dec 7, 2017 EST

US - DailyMed

7-12-2017

AZITHROMYCIN DIHYDRATE (Azithromycin) Tablet, Film Coated [Proficient Rx LP]

AZITHROMYCIN DIHYDRATE (Azithromycin) Tablet, Film Coated [Proficient Rx LP]

Updated Date: Dec 7, 2017 EST

US - DailyMed

4-12-2017

AZITHROMYCIN Tablet, Film Coated [Proficient Rx LP]

AZITHROMYCIN Tablet, Film Coated [Proficient Rx LP]

Updated Date: Dec 4, 2017 EST

US - DailyMed

1-12-2017

AZITHROMYCIN (Azithromycin) Tablet, Film Coated [AvPAK]

AZITHROMYCIN (Azithromycin) Tablet, Film Coated [AvPAK]

Updated Date: Dec 1, 2017 EST

US - DailyMed

29-11-2017

AZITHROMYCIN Tablet, Film Coated [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

AZITHROMYCIN Tablet, Film Coated [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

Updated Date: Nov 29, 2017 EST

US - DailyMed

9-11-2017

AZITHROMYCIN Tablet, Film Coated [Unit Dose Services]

AZITHROMYCIN Tablet, Film Coated [Unit Dose Services]

Updated Date: Nov 9, 2017 EST

US - DailyMed

8-11-2017

AZITHROMYCIN DIHYDRATE (Azithromycin) Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

AZITHROMYCIN DIHYDRATE (Azithromycin) Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Nov 8, 2017 EST

US - DailyMed

8-11-2017

AZITHROMYCIN Powder, For Suspension [A-S Medication Solutions]

AZITHROMYCIN Powder, For Suspension [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Nov 8, 2017 EST

US - DailyMed

31-10-2017

Spiriva vs. Symbicort

Spiriva vs. Symbicort

Spiriva HandiHaler (tiotropium bromide) and Symbicort (budesonide and formoterol fumarate dihydrate) are prescribed to prevent bronchospasm (narrowing of the airways in the lungs) in people with bronchitis, emphysema, or COPD (chronic obstructive pulmonary disease).

US - RxList

24-10-2017

AZITHROMYCIN MONOHYDRATE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

AZITHROMYCIN MONOHYDRATE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Oct 24, 2017 EST

US - DailyMed

18-10-2017

ZITHROMAX (Azithromycin Dihydrate) Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

ZITHROMAX (Azithromycin Dihydrate) Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Oct 18, 2017 EST

US - DailyMed

12-10-2017

AZITHROMYCIN Tablet, Film Coated [McKesson Corporation]

AZITHROMYCIN Tablet, Film Coated [McKesson Corporation]

Updated Date: Oct 12, 2017 EST

US - DailyMed