Zicare

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Zicare 1000 mg/g premix til foderlægemiddel
 • Dosering:
 • 1000 mg/g
 • Lægemiddelform:
 • premix til foderlægemiddel
 • Brugt til:
 • Dyr
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Zicare 1000 mg/g premix til foderlægemiddel
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Terapeutisk information

 • Terapeutisk gruppe:
 • Svin

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 51893
 • Sidste ændring:
 • 23-02-2018

Produktresumé

28. august 2017

PRODUKTRESUMÉ

for

Zicare, premix til foderlægemiddel

0.

D.SP.NR

28652

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Zicare

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Aktivt stof: Zinkoxid 1000 mg/g.

Hjælpestof: Ingen

3.

LÆGEMIDDELFORM

Premix til foderlægemiddel.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter

Fravænnede svin op til 10 uger gamle.

4.2

Terapeutiske indikationer

Til kontrol af E. coli-diarré hos fravænnede svin.

4.3

Kontraindikationer

Ingen

4.4

Særlige advarsler

Et højt indhold af zink i foderet kan hæmme absorptionen af calcium, kobber og jern.

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Zink er meget giftigt for vandorganismer, idet det persisterer i jorden og kan ophobes i

sedimentet. Risikoen for det akvatiske økosystem kan reduceres ved at overholde følgende

foranstaltninger:

Ufortyndet gylle fra behandlede svin bør ikke spredes på jorden. En indledende mindste

fortynding med gylle fra ubehandlede svin eller søer er nødvendig, således at den totale

mængde gylle fra behandlede svin er så lav som muligt og aldrig overstiger 40 % af

51893_spc.docx

Side 1 af 5

ratioen, når gylle fra fravænnede svin og søer opbevares sammen. På gårde, hvor blanding

af gylle fra behandlede svin med gylle fra ikke-behandlede svin ikke er mulig, er brugen af

produktet kontraindiceret.

Biotilgængeligheden af zink, og den deraf følgende miljømæssige risiko, varierer mellem

jordtyper. Gylle fra behandlede svin bør ikke spredes på sårbare jordtyper, som er blevet

identificeret som frit drænende, sure (pH ≤ 6) sandholdige jorde. Endvidere bør gylle fra

behandlede svin ikke spredes på skrånende steder, på frossen jord eller ved forventning om

regnvejr.

Gylle indeholdende zink bør ikke spredes på det samme område jord i efterfølgende år for

at undgå ophobning af zink, som kan forårsage skadelige virkninger på miljøet.

Ved spredning af gylle fra behandlede svin skal minimumsafstanden til overfladevand,

som defineret ved nationale eller lokale krav, overholdes, og en minimums bufferzone på

3-6 meter skal benyttes, da gylle indeholdende zink kan forårsage skadelige virkninger på

det akvatiske miljø.

Produktet bør anvendes som midlertidigt hjælpemiddel sammen med iværksættelse af

relevante foranstaltninger for at forebygge diarré efter fravænning.

Særlige forsigtighedsregler for dyret

Ingen kendte.

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet

Luftveje/indtagelse

Som ethvert pulver kan dette lægemiddel medføre irritation af luftvejene

Undgå inhalation

Undgå støvdannelse

Ved eksponering for luftbårne koncentrationer over anbefalede grænseværdier anvendes

støvmaske P2

Ved indånding flyttes den tilskadekomne ud i frisk luft. Giv ilt, hvis der er

åndedrætsproblemer. Hvis der ikke er nogen vejrtrækning, giv kunstig åndedræt. Søg

lægehjælp

Ved indtagelse forsøg ikke at fremkalde opkastning, medmindre lægepersonale

anbefaler det. Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden. Såfremt potentielt

farlige mængder af dette materiale er blevet indtaget, tilkald straks en læge.

Øjne

Som ethvert pulver kan dette lægemiddel medføre irritation af øjne

Undgå kontakt med øjne

Brug beskyttelsesbriller

I tilfælde af kontakt med øjne skal der skylles grundigt med rigelige mængder vand i

mindst 15 minutter. Søg læge.

Som ethvert pulver kan dette lægemiddel medføre hudirritation

Undgå kontakt med hud

Anvend beskyttelseshandsker (af læder eller bomuld).

51893_spc.docx

Side 2 af 5

I tilfælde af kontakt med huden skal der straks skylles med rigelige mængder vand.

Forurenet tøj og sko tages af. Vask beklædning, før det genbruges. Rengør sko grundigt,

før de bruges igen. Søg lægehjælp, hvis der opstår irritation.

Andre forsigtighedsregler

Ingen

4.6

Bivirkninger

Nye studier har vist, at anvendelsen af zinkoxid til fravænnede grise kan øge udbredelsen

af MRSA CC398 i de resistente bakterier.

4.7

Drægtighed, diegivning eller æglægning

Ikke relevant.

4.8

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Ingen kendte.

4.9

Dosering og indgivelsesmåde

Til opblanding i tørfoder på en fodermølle, som er godkendt af Sundhedsstyrelsen.

2500 mg zink pr. kg foder svarende til 3100 mg zinkoxid pr. kg foder i højst 14 dage.

Til anvendelse i foder.

Når lægemidlet blandes i foderet, skal der tages hensyn til den mængde zink, der allerede

er i foderet, enten som naturligt forekommende zink eller tilsat med henblik på

ernæringsmæssige formål. Tilsæt en mængde af lægemidlet så den samlede mængde zink i

foderet bliver 2500 mg zink pr. kg foder.

For at sikre tilstrækkelig fordeling af lægemidlet i slutfoderet anbefales det at forblande

lægemidlet med en passende mængde af foder-ingredienserne, inden det iblandes

slutfoderet. Slutfoderet bør anvendes som det eneste foder i højst 14 dage.

4.10

Overdosering

Der er rapporteret levertoksisk effekt ved den anbefalede daglige dosis i 4 uger.

4.11

Tilbageholdelsestid

Svin

Slagtning: 0 dage.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

Farmakoterapeutisk gruppe: Diarremidler, intestinale antiinflammatorica/antiinfectiva.

ATCvet-kode: QA 07 XA 91.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Zink er et essentielt sporstof, som er nødvendigt til opretholdelse af de daglige

kropsfunktioner hos husdyr. Zinkoxids virkningsmekanisme til kontrol af E.coli-diarré hos

svin er ikke fastlagt. Det er dog vist at have en gunstig virkning på mikrofloraen i tarmen

51893_spc.docx

Side 3 af 5

ved at stabilisere den intestinale mikroflora. Desuden er det kendt, at Zn

påvirker E. colis

binding til enterocytter.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Zinkoxid absorberes kun i relativt ringe grad, og ved terapeutiske niveauer er blodniveauer

kun øget med faktor to.

Distribution

Terapeutiske niveauer af zinkoxid øger zinkniveauet i leveren og nyrerne hos svin med en

faktor på henholdsvis ca. tre-fem og to. Der er ikke observeret øgning i niveauet i muskler.

Biotransformation

Det formodes at størstedelen udskilles uændret i fæces, da zink i terapeutiske niveauer

absorberes i ringe grad.

Elimination

Størstedelen af zink i zinkoxid udskilles uden absorption. Niveauet af zink i lever og nyrer

normaliseres omkring 7 dage efter seponering.

5.3

Miljømæssige forhold

Zinkoxid udskilles overvejende i fæces; kun en lille del udskilles i urin. Stoffet omdannes

ikke og udskilles i miljøet i form af gylle og gødning. Virkningen på den samlede

miljømæssige zinkbelastning er blevet vurderet og forventes ikke at være stor, hvis

lægemidlet anvendes som foreskrevet.

Zink er meget giftig for vandorganismer og persisterer i jord og sediment.

Zink kan ophobes i jorden efter gentagen tilførsel af gylle fra behandlede svin; sure

sandholdige jorde er mest sårbare.

Biotilgængeligheden af zink, og derved den miljømæssige risiko, varierer mellem jordtyper

og miljømæssige forhold (f.eks. opløseligt organisk carbon, calcium og pH).

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Ingen

6.2

Uforligeligheder

Ingen kendte.

6.3

Opbevaringstid

I salgspakning: 2 år

Efter opblanding i fodermel eller foderpiller: 3 mdr.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i original emballage for at beskytte mod fugt.

6.5

Emballage

51893_spc.docx

Side 4 af 5

Papirsæk (3-lags papir UN sæk).

Pakningsstørrelser: 25 kg.

6.6

Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald

EKSTREMT FARLIGT FOR FISK OG VANDLEVENDE ORGANISMER.

Undgå at forurene overfladevand eller grøfter med produktet eller brugte beholdere.

Ikke anvendte veterinærlægemidler samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale

retningslinier.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Himmerlands Grovvarer A/S

Hjortkjærsvej 10

9600 Aars

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

51893

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

22. oktober 2013

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

28. august 2017

11.

UDLEVERINGSBESTEMMELSE

PRMIX

51893_spc.docx

Side 5 af 5

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

Der er ingen sikkerhedsadvarsler relateret til dette produkt.

23-4-2018

BODY (Menthol, Zinc Oxide) Powder [McKesson]

BODY (Menthol, Zinc Oxide) Powder [McKesson]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

CALAMINE (Ferric Oxide Red) Lotion [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

CALAMINE (Ferric Oxide Red) Lotion [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

DIAPER (Zinc Oxide) Ointment [Medek Laboratories Inc.]

DIAPER (Zinc Oxide) Ointment [Medek Laboratories Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

SELSUN BLUE SENSITIVE SCALP (Zinc Pyrithione) Shampoo [Chattem, Inc.]

SELSUN BLUE SENSITIVE SCALP (Zinc Pyrithione) Shampoo [Chattem, Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

SELSUN BLUE FULL AND THICK (Pyrithione Zinc) Shampoo [Chattem, Inc.]

SELSUN BLUE FULL AND THICK (Pyrithione Zinc) Shampoo [Chattem, Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

BABY LOVE PERSONAL CARE DIAPER RASH (Zinc Oxide) Cream [Delta Brands Products LLC]

BABY LOVE PERSONAL CARE DIAPER RASH (Zinc Oxide) Cream [Delta Brands Products LLC]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

LAVENDER MINT SPF30 (Zinc Oxide) Stick [Crossing Cultures LLC Dba Goddess Garden]

LAVENDER MINT SPF30 (Zinc Oxide) Stick [Crossing Cultures LLC Dba Goddess Garden]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

RASPBERRY LIP SPF30 (Zinc Oxide) Stick [Crossing Cultures LLC Dba Goddess Garden]

RASPBERRY LIP SPF30 (Zinc Oxide) Stick [Crossing Cultures LLC Dba Goddess Garden]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

ORANGE VANILLA SPF30 (Zinc Oxide) Stick [Crossing Cultures LLC Dba Goddess Garden]

ORANGE VANILLA SPF30 (Zinc Oxide) Stick [Crossing Cultures LLC Dba Goddess Garden]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

PERSONAL CARE DRY SCALP (Pyrithione Zinc) Shampoo [Delta Brands Products LLC]

PERSONAL CARE DRY SCALP (Pyrithione Zinc) Shampoo [Delta Brands Products LLC]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

DR FROG PP SUN BLOCK (Titanium Dioxide, Zinc Oxide) Cream [Charmzone Co Ltd]

DR FROG PP SUN BLOCK (Titanium Dioxide, Zinc Oxide) Cream [Charmzone Co Ltd]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

ALL NATURAL LIP BALM SPF-30 (Zinc Oxide) Lotion [SALT AND STONE]

ALL NATURAL LIP BALM SPF-30 (Zinc Oxide) Lotion [SALT AND STONE]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

PERSONAL CARE DAILY CLEAN (Pyrithione Zinc) Shampoo [Delta Brands Products LLC]

PERSONAL CARE DAILY CLEAN (Pyrithione Zinc) Shampoo [Delta Brands Products LLC]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

ZINC OXIDE Ointment [Geri-Gentle Corporation]

ZINC OXIDE Ointment [Geri-Gentle Corporation]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

MAGNESIUM OXIDE Tablet [H. J. Harkins Company Inc.]

MAGNESIUM OXIDE Tablet [H. J. Harkins Company Inc.]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

THINKBABY DIAPER RASH (Zinc Oxide) Cream [ThinkOperations,LLC]

THINKBABY DIAPER RASH (Zinc Oxide) Cream [ThinkOperations,LLC]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

6-4-2018

MAGMILAX BOLUS (Magnesium Oxide) Tablet [Vedco, Inc.]

MAGMILAX BOLUS (Magnesium Oxide) Tablet [Vedco, Inc.]

Updated Date: Apr 6, 2018 EST

US - DailyMed

6-4-2018

DERMOCREM (Zinc Oxide) Cream [INTERNATIONAL ETHICAL LABS, INC]

DERMOCREM (Zinc Oxide) Cream [INTERNATIONAL ETHICAL LABS, INC]

Updated Date: Apr 6, 2018 EST

US - DailyMed

6-4-2018

DIAPER RASH CREAM (Zinc Oxide) Ointment [Private Label Select Ltd CO]

DIAPER RASH CREAM (Zinc Oxide) Ointment [Private Label Select Ltd CO]

Updated Date: Apr 6, 2018 EST

US - DailyMed

5-4-2018

AVA ISA PURE UNTINTED SPF 45 (Zinc Oxide) Lotion [Cyberderm Laboratories Inc.]

AVA ISA PURE UNTINTED SPF 45 (Zinc Oxide) Lotion [Cyberderm Laboratories Inc.]

Updated Date: Apr 5, 2018 EST

US - DailyMed

5-4-2018

NITROUS OXIDE Gas [Praxair Mexico, S. De R.L. De C.V]

NITROUS OXIDE Gas [Praxair Mexico, S. De R.L. De C.V]

Updated Date: Apr 5, 2018 EST

US - DailyMed

5-4-2018

CALAMINE (Ferric Oxide Red) Lotion [Walgreen Co.]

CALAMINE (Ferric Oxide Red) Lotion [Walgreen Co.]

Updated Date: Apr 5, 2018 EST

US - DailyMed

5-4-2018

DRY SCALP CARE (Pyrithione Zinc) Shampoo [Western Family Foods Inc]

DRY SCALP CARE (Pyrithione Zinc) Shampoo [Western Family Foods Inc]

Updated Date: Apr 5, 2018 EST

US - DailyMed

4-4-2018

CLEAR ANTI-ITCH (Pramoxine Hcl, Zinc Acetate) Lotion [Walgreen CO]

CLEAR ANTI-ITCH (Pramoxine Hcl, Zinc Acetate) Lotion [Walgreen CO]

Updated Date: Apr 4, 2018 EST

US - DailyMed

4-4-2018

DANDRUFF (Pyrthione Zinc) Shampoo [Vi-Jon, Inc]

DANDRUFF (Pyrthione Zinc) Shampoo [Vi-Jon, Inc]

Updated Date: Apr 4, 2018 EST

US - DailyMed

4-4-2018

AVA ISA AURORA ROSE SPF 45 (Zinc Oxide) Lotion [Cyberderm Laboratories Inc.]

AVA ISA AURORA ROSE SPF 45 (Zinc Oxide) Lotion [Cyberderm Laboratories Inc.]

Updated Date: Apr 4, 2018 EST

US - DailyMed

4-4-2018

DIAPER RASH (Zinc Oxide) Cream [Target Corporation]

DIAPER RASH (Zinc Oxide) Cream [Target Corporation]

Updated Date: Apr 4, 2018 EST

US - DailyMed

4-4-2018

DANDRUFF (Pyrithione Zinc) Shampoo, Suspension [Vi-Jon, Inc]

DANDRUFF (Pyrithione Zinc) Shampoo, Suspension [Vi-Jon, Inc]

Updated Date: Apr 4, 2018 EST

US - DailyMed

4-4-2018

PYRITHIONE ZINC Shampoo [Vi-Jon, Inc]

PYRITHIONE ZINC Shampoo [Vi-Jon, Inc]

Updated Date: Apr 4, 2018 EST

US - DailyMed