Zeppelin

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Zeppelin Granulat
 • Lægemiddelform:
 • Granulat
 • Sammensætning:
 • 160 g/kg glyphosat; 40 g/kg diflufenican
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Zeppelin Granulat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Udgået
 • Autorisationsnummer:
 • Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.).
 • Sidste ændring:
 • 22-07-2018

Indlægsseddel

Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til bekæmpelse af tokimbladet ukrudt og

græsukrudt i ikke spiselige havebrugs- og planteskolekulturer,

i skovkulturer, på gårdspladser og på udyrkede arealer.

Reg varemærke for Bayer Environmental Science

ANALYSE

Diflufenican .......... 40 g/kg

(4%)

Glyphosat ........... 160 g/kg

(16%)

Vandopløseligt granulat.

Omfattet af Miljøministeriets bekendt-

gørelse om bekæmpelsesmidler.

FORSIGTIG

Ukrudtsmiddel nr. 18-438

For at nedsætte risikoen for menne-

sker og miljø skal brugsanvisningen

følges nøje.

Skadelig for organismer der lever i

vand. Kan forårsage uønsket langtids-

virkning i vandmiljøet (R52/53).

Vær opmærksom på, at arbejdstilsynet

har regler for anvendelsen. Læs nær-

mere i den eventuelt lovpligtige leve-

randørbrugsanvisning samt i Arbejds-

tilsynets informationsmateriale om

bekæmpelsesmidler.

Undgå indånding af sprøjtetågen.

Må kun bruges på steder med god ven-

tilation.

Vask huden efter arbejdet.

Overtrædelse af nedenstående særligt

fremhævede forskrifter kan medføre

straf.

Må kun anvendes til bekæmpelse af

tokimbladet ukrudt og græsukrudt i

ikke spiselige havebrugs- og plante-

skolekulturer, i skovkulturer, på

gårdspladser og på udyrkede arealer.

På arealer, hvor offentligheden har

adgang, må midlet ikke anvendes i

perioder, hvor der findes spiselige

bær og frugter på arealet.

Må ikke anvendes nærmere end 10

meter fra vandmiljøer (vandløb, søer

m.v.).

Brugsanvisningens doseringsanvis-

ninger må ikke overskrides.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fø-

devarer, drikkevarer og foderstoffer.

Tom emballage skal uskadeliggøres

som anført i brugsanvisningen.

FØRSTEHJÆLP

Indåndning

Sørg for frisk luft. Søg læge ved ved-

varende ubehag.

Indtagelse

Skyl munden grundigt og giv rigelige

mængder vand at drikke. Søg læge og

medbring denne emballage.

Hud

Fjern forurenet tøj og vask huden med

rigelige mængder vand og sæbe.

Øjne

Skyl straks med vand (helst fra øjen-

skyller) i mindst 20 min. Spil øjet godt

op. Fjern eventuelt kontaktlinser. Søg

læge ved fortsat ubehag. Medbring

denne emballage.

BRUGSANVISNING

Anvendelsesområde

Zeppelin anvendes til bekæmpelse af

tokimbladet ukrudt og græsukrudt.

Zeppelin

®

er et registreret varemærke for Bayer A/S

BAYER A/S

Nørgaardsvej 32, 2800 Kgs. Lyngby

Afgrøder

Zeppelin kan anvendes i ikke spiselige

havebrugs- og planteskolekulturer, i

skovbrugskulturer, på gårdspladser og

på udyrkede arealer, herunder vejkanter

og jernbanelegemer.

Virkemåde

Zeppelin indeholder to virksomme stof-

fer: Diflufenican og glyphosat. Diflufenican

er et kontakt middel, der optages af ukrud-

tet, når det spirer frem. Glyphosat opta-

ges af bladene og transporteres rundt i

planten til vækstpunkterne i løbet af 10

dage. Ved kontakt med jorden inaktiveres

glyphosat. Kombinationen af disse to

aktivstoffer betyder, at Zeppelin giver en

særdeles effektiv og holdbar ukrudtsbe-

kæmpelse.

Ukrudt

Zeppelin bekæmper ukrudtet og holder be-

handlede arealer fri for ukrudt i 4-6 må-

neder efter behandling, når der anvendes

5-7 kg pr. ha. God langtidseffekt opnås

bl.a. over for agersennep, stedmoder, alm.

brandbæger, burresnerre, canadisk bak-

kestjerne, dueurt, forglemmigej, fugle-

græs, hyrde-taske, kamille, mælde, pile-

urter, raps, syre, tvetand, valmue og æren-

pris. Herudover græsserne: Rævehale,

kvik, bunke, rapgræs, rajgræs og vindaks.

Desuden bekæmper glyphosat-delen

hindbær og brombær. Zeppelin anvendes

i de enkelte kulturer, som anvist i neden-

stående doserings- og anvendelses-

skema.

Tilberedning af sprøjtevæske

Marksprøjte

Sprøjten fyldes med halvdelen af den

vandmængde, der skal anvendes. Den

afvejede mængde Zeppelin tilsættes un-

der omrøring. Fyld op med den resterende

vandmængde.

Sørg for god omrøring før og under sprøjt-

ningen.

Rygsprøjte

Fyld beholderen 2/3 med vand, tilsæt den

afvejede mængde Zeppelin (se an-

vendelses- og doserings-skema), skru

dækslet på rygsprøjten og ryst grundigt.

Når Zeppelin er opløst, skrues dækslet af,

og beholderen fyldes op til max.-mærket

(10 eller 15 ltr).

Ved omgang med plantebeskyttelsesmid-

ler bør der

altid

anvendes egnede værne-

midler, herunder handsker og beskyttel-

sesbriller. Efter sprøjtning foretages nor-

mal, grundig rengøring af sprøjteudstyret.

Jordens indflydelse

For ikke at bryde diflufenican laget og der-

ved reducere langtidseffekten bør jorden

ikke behandles efter udsprøjtning.

Klimaets indflydelse

Lunt vejr sikrer god vækst af ukrudtet og

dermed den bedste effekt af Zeppelin.

Lave temperaturer vil ikke forringe effek-

ten, men betyder en langsommere trans-

port rundt i planten og dermed en forsin-

ket effekt. Forudgående kortvarig natte-

frost vil normalt være uden betydning for

effekten. Undgå frost i forbindelse med

selve udsprøjtningen.

Høj luftfugtighed sikrer den bedste opta-

gelse af glyphosat. Derfor bør Zeppelin

udsprøjtes om morgenen.

Nedbør 6 timer efter udsprøjtning vil nor-

malt ikke forringe effekten af en behand-

ling. Undgå vinddrift til naboafgrøder, der

vil skades af en behandling.

Anvendelse

Ikke spiselige have-

brugs- og plante-

skolekulturer.

Skovkulturer.

Gårdspladser

udyrkede arealer,

herunder vejkanter

og jernbanelege-

mer.

Dosering

Marksprøjte:

2,5-5,0 kg/ha

Rygsprøjte:

125-250 g/500 m

Marksprøjte:

5,0 - 7,0 kg/ha

Rygsprøjte:

250-350 g/500 m

Marksprøjte:

7,0 kg/ha

Rygsprøjte:

350 g/500 m

Sprøjtetidspunkt

Februar til maj, når

ukrudtet er i vækst,

og temperaturen er

over 2-4

C, men in-

den knopbrydning i

vedagtige kulturer og

juletræer.

Supplerende behand-

ling kan foretages i

august-september.

Alle behandlinger

skal ske ved skærmet

sprøjtning (kulturer,

herunder rodskud af

planter, der ikke øn-

skes bekæmpet, må

ikke rammes).

Tidligt forår på ny-

fremspiret ukrudt,

når jorden er godt

fugtig.

Eventuel supplerende

behandling kan fore-

tages i august-sep-

tember.

Udsprøjtning

Marksprøjte:

Der anvendes 150

ltr vand pr. ha og

low-drift dyser.

Rygsprøjte:

10-15 ltr vand

rækker til ca. 500

Sælger påtager sig intet ansvar for tab eller

skade som følge af fejlagtig anvendelse.

Det gælder også ved anvendelse under unor-

male kulturbetingelser.

Produktmæssige begræns-

ninger

På arealer, hvor offentligheden

har adgang, må midlet ikke

anvendes i perioder, hvor der

findes spiselige bær og frug-

ter på arealet.

Må ikke anvendes nærmere

end 10 meter fra vandmiljøer

(søer, vandløb). Dette gælder

også brønde/ boringer på

gårdspladser og andre udyr-

kede arealer.

Den tomme emballage

Rester skal afleveres til den kommunale

affaldsordning for fagligt affald. Tomme

beholdere kan bortskaffes med dagreno-

vationen. Den tomme beholdere bør skyl-

les inden bortskaffelse. Skyllevandet

hældes op i sprøjtevæsken.