Zavedos

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Zavedos 1 mg/ml injektionsvæske, opløsning
 • Dosering:
 • 1 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • injektionsvæske, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Zavedos 1 mg/ml injektionsvæske, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 57275
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé

11. juli 2017

PRODUKTRESUMÉ

for

Zavedos, injektionsvæske, opløsning

0.

D.SP.NR.

08299

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Zavedos

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Idarubicinhydrochlorid 1 mg/ml.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1

3.

LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, opløsning

Klar rød-orange opløsning.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Akutte leukæmier.

Børn

Zavedos, i kombination med cytarabin, til førsteliniebehandling hos børn med akut myeloid

leukæmi (AML).

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Individuel, intravenøs administration.

Voksne:

Under hensyntagen til patientens hæmatologi og kombination med andre cytostatika.

57275_spc.docx

Side 1 af 13

Akut non-lymfatisk leukæmi

Idarubicinhydrochlorid 12 mg/m

i.v. daglig i 3 dage i kombination med cytarabin. Alternativt

idarubicinhydrochlorid 8 mg/m

daglig i 5 dage alene eller som kombinationsbehandling.

Akut lymfatisk leukæmi

10-12 mg/m

daglig i 2-3 dage i kombination med andre cytostatika, til relapsbehandling

eller behandling af refraktær ALL.

Akut myeloid leukæmi

Kombinationsterapi:

Børn:

Hos børn med akut myeloid leukæmi er den anbefalede dosis af idarubicinhydrochlorid i

kombination med cytarabin 10-12 mg/m

i.v. daglig i 3 dage. Bemærk: Dette er en generel

anbefaling, for nøjagtig dosering henvises der til individuelle protokoller.

Nedsat lever- eller nyrefunktion:

Idarubicin bør ikke anvendes til patienter med svært nedsat lever- eller nyrefunktion (se

pkt. 4.3 og 4.4).

Administration

Zavedos administreres som intravenøs injektion, helst i centralt kateter, over 5-10 minutter,

samtidig med infusion af 9 mg/ml natriumchlorid infusionsvæske eller 5% glucoseopløsning.

Direkte indsprøjtning anbefales ikke på grund af risiko for ekstravasation, som kan

forekomme på trods af blodaspiration til kanylen (se pkt. 4.4).

Rekonstitueret opløsning kan eventuelt fortyndes med 9 mg/ml natriumchlorid infusions-

væske eller 5% glucoseopløsning. Fortyndet opløsning skal anvendes umiddelbart efter

opblanding og infusionen skal være afsluttet senest 24 timer efter fremstilling.

4.3

Kontraindikationer

Følgende er kontraindiceret ved anvendelse af idarubicin:

overfølsomhed over for idarubicin eller over for et eller flere af hjælpestofferne

anført i pkt. 6.1, andre antracycliner eller antracenedioner.

svært nedsat leverfunktion.

svært nedsat nyrefunktion.

alvorlig kardiomyopati.

nylig myokardieinfarkt.

alvorlige arytmier.

vedvarende knoglemarvssuppression.

tidligere behandling med maksimale kumulative doser af doxorubicin,

daunorubicin, epirubicin, idarubicin og/eller andre antracycliner og antracenedioner

(se pkt. 4.4).

Amning skal ophøre under behandling (se pkt. 4.6).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Generelt:

Præparatet bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til

maligne lidelser og deres behandling. Dette sikrer en hurtig og effektiv behandling af svære

57275_spc.docx

Side 2 af 13

komplikationer i forbindelse med disse lidelser og/eller behandling af disse (f.eks. blødning,

fulminante infektioner).

Patienterne skal være kommet sig helt over akutte toksiske symptomer efter tidligere

cytostatikabehandling (f.eks. stomatit, neutropeni, trombocytopeni og almene infektioner),

før behandling med idarubicin påbegyndes.

Hjertefunktion:

Kardiel toksicitet er en risiko ved antracyclin-behandling. Dette kan manifestere sig som

tidlige (dvs. akutte) eller sene (dvs. forsinkede) hændelser.

Tidlige (akutte) hændelser:

Tidlig kardiel toksicitet forårsaget af idarubicin består hovedsagligt af sinustakykardi

og/eller EKG-ændringer, såsom ikke-specifik ST-T segmentændring. Der er også

rapporteret takyarytmi, herunder ventrikulær ekstrasystoli og ventrikulær takykardi,

bradykardi og atrioventrikulært blok og grenblok.

Disse hændelser forudsiger sædvanligvis ikke efterfølgende udvikling af forsinket kardiel

toksicitet. De er sjældent af klinisk betydning, og giver generelt ikke anledning til

afbrydelse af behandlingen.

Sene (forsinkede) hændelser:

Forsinket kardiel toksicitet udvikles sædvanligvis sent i behandlingsforløbet med

idarubicin eller inden for 2-3 måneder efter afslutning af behandlingen. Der er også

rapporteret sene hændelser adskillige måneder eller år efter afsluttet behandling.

Forsinket kardiomyopati manifesterer sig ved nedsat venstre ventrikels uddrivningsfraktion

(LVEF) og/eller symptomer på kronisk venstresidig hjerteinsufficiens (CHF), såsom

dyspnø, lungeødem, perifert ødem, kardiomegali, hepatomegali, oliguri, ascites,

pleuraekssudat og galoprytme. Der er også rapporteret subakutte hændelser som

perikardit/myokardit.

Livstruende kronisk venstresidig hjerteinsufficiens er den mest alvorlige form for

antracyclin-induceret kardiomyopati og repræsenterer den kumulative dosisbegrænsende

toksicitet for lægemidlet.

Der er ikke defineret en kumulativ dosisbegrænsning for idarubicinhydrochlorid. Imidlertid er

der set idarubicin-relateret kardiomyopati hos 5 % af de patienter, som blev behandlet med

kumulative i.v.-doser på 150 - 290 mg/m

. De tilgængelige data for patienter, der er behandlet

med oral idarubicin i kumulative doser på i alt op til 400 mg/m

antyder, at der er en lille

mulighed for kardiotoksicitet.

Hjertefunktionen skal vurderes inden behandlingsstart og skal monitoreres nøje under

behandlingen med idarubicin.

Risikoen for udvikling af hjerteinsufficiens kan nedsættes ved regelmæssig monitorering af

venstre ventrikels uddrivningsfraktion under behandlingsforløbet. Ved første tegn på

nedsat hjertefunktion skal behandlingen omgående afbrydes.

De mest specifikke metoder til gentagen vurdering af hjertefunktionen (evaluering af

LVEF) omfatter angiokardioscintigrafi (MUGA) eller ekkokardiografi. Det anbefales at

vurdere hjertefunktionen ved hjælp af EKG og enten MUGA eller ekkokardiografi inden

behandlingen påbegyndes, især hos patienter med risikofaktorer for øget kardiotoksicitet.

Gentagne MUGA eller ekkokardiografiske bestemmelser af LVEF bør udføres især ved

57275_spc.docx

Side 3 af 13

behandling med høje, kumulative antracyclin doser. Samme teknik bør anvendes under

hele opfølgningen.

Risikofaktorer for kardiotoksicitet omfatter aktiv eller latent kardiovaskulær sygdom,

tidligere eller samtidig mediastinal/perikardiel strålebehandling, tidligere behandling med

andre antracycliner eller antracenedioner samt samtidig brug af lægemidler med

hæmmende virkning på hjertekontraktiliteten eller kardiotoksiske lægemidler (f.eks.

trastuzumab). Antracycliner herunder idarubicin bør ikke administreres i kombination med

andre kardiotoksiske lægemidler, medmindre patientens hjertefunktion monitoreres

omhyggeligt (se pkt. 4.5). Patienter, som bliver behandlet med antracycliner efter afsluttet

behandling med andre kardiotoksiske lægemidler, især dem med lang halveringstid,

herunder trastuzumab, kan også have forøget risiko for udvikling af kardiotoksicitet. Den

rapporterede halveringstid for trastuzumab er mellem 28-38 dage, og det kan forblive i

kredsløbet i op til 27 uger. Antracyclin-baseret terapi bør derfor undgås op til 27 uger efter

ophør med behandling med trastuzumab, hvis muligt. Det anbefales at monitorere

hjertefunktionen omhyggeligt, hvis antracycliner anvendes tidligere end 27 uger efter

ophørt behandling med trastuzumab.

Hjertefunktionen skal monitoreres omhyggeligt hos patienter, som får høje kumulative

doser og hos patienter med risikofaktorer. Kardiotoksicitet pga. idarubicin kan dog opstå

ved lavere kumulative doser med eller uden tilstedeværelse af risikofaktorer.

Hos spædbørn og børn kan der forekomme en større modtagelighed for anthracyclin-

induceret kardiotoksicitet, og hjertefunktionen bør derfor vurderes over en længere

periode.

Toksiciteten af idarubicin og andre antracycliner eller antracenedioner er muligvis additiv.

Hæmatologisk toksicitet:

Idarubicin er en potent hæmmer af knoglemarven. Alle patienter, som får terapeutiske doser

af idarubicin, får alvorlig knoglemarvssuppression. Før og under behandlingscyklus med

idarubicin bør blodbilledet monitoreres, inklusive differentialtælling af hvide blodlegemer.

Leukopeni og granulocytopeni (neutropeni) er de hyppigste dosisbegrænsende faktorer.

Leukopeni og neutropeni er sædvanligvis alvorlig. Desuden kan der ses også

trombocytopeni og anæmi. Antallet af neutrofile granulocytter og trombocytter når nadir

10-14 dage efter behandlingen, men normaliseres i de fleste tilfælde i løbet af den tredje

uge. De kliniske konsekvenser af alvorlig knoglemarvssuppression omfatter feber,

infektioner, sepsis/septikæmi, septisk shock, hæmorragi, hypoxi eller dødsfald.

Sekundær leukæmi:

Sekundær leukæmi, med eller uden præleukæmisk fase, er rapporteret hos patienter

behandlet med antracycliner, herunder idarubicin. Sekundær leukæmi er mere almindelig,

når antracycliner gives i kombination med andre antineoplastiske midler med skadelig

virkning på DNA, når patienterne er blevet kraftigt præmedicineret med cytostatika, eller

ved dosiseskalering af antracyclin. Disse typer leukæmi kan have en latenstid på 1-3 år.

Gastrointestinal påvirkning:

Opkastning kan forekomme under behandling med idarubicin. Mucosit (oftest stomatit,

sjældnere øsofagit) forekommer generelt hurtigt efter administration af idarubicin og kan i

57275_spc.docx

Side 4 af 13

alvorlige tilfælde udvikles til ulceration af slimhinden i løbet af få dage. De fleste patienter

oplever bedring i 3. behandlingsuge.

Der er lejlighedsvis set episoder med alvorlige gastrointestinale bivirkninger (som perforering

eller blødning) hos patienter, der får oral idarubicin. Disse patienter havde akut leukæmi eller

har haft andre patologier i anamnesen eller har fået medicin, som er kendt for at give

gastrointestinale komplikationer. Hos patienter med aktiv gastrointestinal sygdom, som har

en øget risiko for blødning og/eller perforering, må lægen overveje fordelen af oral idarubicin

mod risikoen.

Lever og/eller nyrefunktion:

Nedsat lever- eller nyrefunktion kan påvirke omsætningen af idarubicin. Lever- og

nyrefunktionen skal derfor vurderes ved laboratorieundersøgelser (bilirubin og creatinin)

før og under behandlingen. I de forskellige kliniske fase III-forsøg var behandling med

idarubicin kontraindiceret, hvis bilirubin og/eller serumkreatininniveauerne oversteg 2,0

mg %. For andre anthracycliner anvendes generelt en 50 % dosisreduktion, hvis

bilirubinniveauerne er i et område mellem 1,2-2,0 mg %.

Reaktioner på injektionsstedet:

Injektion i små blodkar eller gentagne injektioner i samme vene kan føre til flebosklerose.

Ved at følge den anbefalede administrationsprocedure kan risikoen for fleblit/tromboflebit

minimeres på injektionsstedet.

Ekstravasation:

Ekstravasation af idarubicin ved injektion kan forårsage lokal smerte, alvorlig

vævsbeskadigelse (blæredannelse, alvorlig cellulit), og nekrose. Ved tegn eller symptomer

på ekstravasation under intravenøs administration af idarubicin skal infusionen omgående

stoppes.

Dexrazoxan kan anvendes til at undgå eller nedsætte vævsbeskadigelse ved ekstravasation.

Tumorlysesyndrom:

Idarubicin kan inducere hyperurikæmi pga. den omfattende purin-katabolisme som følge af

kraftigt henfald af neoplastiske celler (tumorlysesyndrom). Serumcarbamid, kalium,

calcium, urat, phosphat og creatinin bør bestemmes efter initialbehandling.

Tumorlysesyndrom kan minimeres ved væsketilførsel, alkalisering af urin og profylaktisk

behandling med allopurinol.

Immunsupprimerende virkning/øget modtagelighed for infektioner:

Administration af levende eller svækkede vacciner (f.eks. gul feber) til patienter, der er

immunkompromitterede pga. cytostatika, herunder idarubicin, kan medføre alvorlige eller

fatale infektioner. Patienter, der bliver behandlet med idarubicin, bør ikke vaccineres med

levende vaccine. Inaktiverede vacciner kan anvendes, men patientens immunrespons på denne

type vaccine kan være nedsat.

Reproduktion

Mænd, der er i behandling med idarubicin, tilrådes at anvende sikker antikonception under

behandlingen. Hvis det er relevant og tilgængeligt, bør der søges rådgivning om

opbevaring af sæd på grund af irreversibel infertilitet forårsaget af behandling (se pkt. 4.6).

Andet

Som ved andre cytostatika er der set enkelte tilfælde af tromboflebit og tromboemboli,

herunder lungeemboli ved brug af idarubicin.

57275_spc.docx

Side 5 af 13

Patienterne bør oplyses om rødfarvning af urin 1-2 dage efter administration.

57275_spc.docx

Side 6 af 13

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Idarubicin er en potent knoglemarvshæmmer, og kombinationsbehandling med andre

cytostatika med tilsvarende virkning kan forvente at inducere additiv knoglemarvs-

hæmmende effekt (se pkt. 4.4). Samtidig behandling med idarubicin og andre potentielle

kardiotoksiske stoffer, såvel som samtidig behandling med andre kardioaktive lægemidler

(f.eks. calciumantagonister) kræver monitorering af hjertefunktionen under hele

behandlingen.

Lægemidler der påvirker nyre- eller leverfunktionen:

Samtidig anvendelse af lægemidler der påvirker nyre- eller leverfunktionen, kan påvirke

idarubicins metabolisme eller farmakokinetik og derved effekten og/eller toksiciteten af

idarubicin (se pkt. 4.4). Der kan opstå additiv knoglemarvshæmning, hvis der gives

strålebehandling samtidig eller inden for 2-3 uger før behandling med idarubicin.

Administration af levende eller svækkede vacciner (f.eks. gul feber) anbefales ikke på grund

af risiko for alvorlige eller fatale infektioner. Risikoen er øget hos patienter der allerede er

immunkompromitterede på grund af deres underliggende sygdom. Inaktiverede vacciner

kan anvendes, hvis det er muligt.

Ved kombination af orale antikoagulantia og kemoterapi anbefales hyppigere INR-

monitorering, da risikoen for interaktion ikke kan udelukkes.

Ciclosporin A: Samtidig administration af ciclosporin A og idarubicin øgede signifikant

idarubicin AUC (1,78 gange) og idarubicinol (2,46 gange) hos patienter med akut

leukæmi. Den kliniske betydning af dette er uklar og dosisjustering kan være nødvendig

hos visse patienter.

4.6

Graviditet og amning

Nedsat fertilitet

Idarubicin kan inducere kromosomal ødelæggelse i humane spermatozoer. Mænd i

behandling med idarubicin skal anvende sikker antikonception op til 3 måneder efter

behandlingen (se pkt. 4.4).

Graviditet:

Idarubicins embryotoksiske potentiale er påvist i både in vitro- og in vivo-forsøg. Data for

anvendelse af idarubicin til gravide er utilstrækkeligt. Kvinder i den fertile alder skal

rådgives om ikke at blive gravide under behandling, og de skal anvende sikker

kontraception under behandlingen. Idarubicin må kun anvendes under graviditet, hvis den

potentielle fordel for moderen opvejer den potentielle risiko for fostret. Patienten bør

underrettes om den potentielle risiko for fostret. Hvis det er hensigtsmæssigt og

tilgængeligt, bør patienter, der ønsker at få børn efter behandlingens afslutning, søge

genetisk rådgivning først.

Amning

Det vides ikke om idarubicin eller dets metabolitter udskilles i modermælk. Mødre bør

ikke amme under behandling med idarubicinhydrochlorid.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

57275_spc.docx

Side 7 af 13

Der er ikke foretaget undersøgelser af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj eller

betjene maskiner.

Zavedos kan på grund af bivirkninger (kvalme og opkastning) muligvis påvirke evnen til at

føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Bivirkningerne er opdelt efter følgende hyppigheder:

Meget almindelig (³1/10)

Almindelig (³1/100 til <1/10)

Ikke almindelig (

1/1.000 til <1/100)

Sjælden (

1/10.000 til <1/1.000)

Meget sjælden (<1/10.000)

Ikke kendt (kan ikke bestemmes ud fra tilgængelige data).

Infektioner og parasitære sygdomme

Meget almindelig

Infektioner

Ikke almindelig

Sepsis, septikæmi

Benigne, maligne og uspecificerede tumorer (inkl. cyster og polypper)

Ikke almindelig

Sekundær leukæmi (akut myeloid leukæmi og

myelodysplastisk syndrom)

Blod og lymfesystem

Meget almindelig

Trombocytopeni, svær leukopeni og neutropeni,

anæmi

Ikke kendt

Pancytopeni

Immunsystemet

Meget sjælden

Anafylaksi

Det endokrine system

Meget almindelig

Appetitløshed

Ikke almindelig

Dehydrering

Metabolisme og ernæring

Ikke almindelig

Hyperurikæmi

Ikke kendt

Tumorlysesyndrom

Nervesystemet

Sjælden

Cerebral blødning

Hjerte

Almindelig

Kronisk venstresidig hjerteinsufficiens, bradykardi,

sinus takykardi, takyarytmi, asymptomatisk reduktion

i venstre ventrikels uddrivningsfraktion,

cardiomyopati (se pkt. 4.4 for symptomer)

Ikke almindelig

Myokardieinfarkt, ekg abnormaliteter (non-specifikke

ST-segmentændringer)

Meget sjælden

Pericarditis, myocarditis, atrioventrikulært blok og

grenblok

Vaskulære sygdomme

Almindelig

Hæmoragi, lokal flebit, tromboflebit

Ikke almindelig

Shock

Meget sjælden

Tromboembolisme, rødmen

Mave-tarmkanalen

Meget almindelig

Kvalme, opkastning, mucositis/stomatitis, diarré,

57275_spc.docx

Side 8 af 13

mavesmerter eller brændende fornemmelse

Almindelig

Gastrointestinal blødning, mavepine

Ikke almindelig

Øsofagitis, colitis (herunder svær enterocolitis /

neutropenisk enterocolitis med perforation)

Meget sjælden

Ventrikelerosion/-ulceration

Lever og galdeveje

Almindelig

Stigning i leverenzymer og bilirubin

Hud og subkutane væv

Meget almindelig

Alopeci

Almindelig

Udslæt, kløe, overfølsomhed af strålebehandlet hud

(radiation recall reaction)

Ikke almindelig

Urticaria, hyperpigmentering af hud og negle, cellulitis

(dette kan være alvorligt), vævsnekrose

Meget sjælden

Akral erytem

Ikke kendt

Lokal reaktion

Nyrer og urinveje

Meget almindelig

Rødfarvning af urin i 1-2 dage efter administration.

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Meget almindelig

Feber, hovedpine, kulderystelser

Hæmatopoietisk system

Den alvorligste bivirkning ved behandling med idarubicin er udtalt knoglemarvsdepression.

Dette er dog nødvendigt for eradikation af leukæmiske celler (se pkt. 4.4).

Antallet af leukocytter og trombocytter når nadir 10-14 dage efter administration af

idarubicinhydrochlorid. Antallet af celler vender i de fleste tilfælde tilbage til normale

niveauer i løbet af den tredje uge. Under fasen med alvorlig knoglemarvssuppression er der

rapporteret om dødsfald i forbindelse med infektioner og/eller hæmoragi.

De kliniske konsekvenser af knoglemarvssuppression kan være feber, infektioner, sepsis,

septisk shock, hæmoragi, og vævs hypoxi, som kan føre til dødsfald. Hvis der opstår febril

neutropeni anbefales behandling med intravenøst antibiotika.

Kardiotoksicitet

Livstruende hjertesvigt er den alvorligste form for anthracyclin-induceret kardiomyopati og

repræsenterer kumulativ dosis-begrænsende lægemiddeltokcisitet (se pkt. 4.4).

Mave-tarmkanalen

Stomatitis og i alvorlige tilfælde sår på slimhinden, dehydrering på grund af kraftig

opkastning og diarré, risiko for perforation af colon etc.

Administrationsstedet

Flebitis/tromboflebitis og forebyggelse er diskuteret i pkt. 4.2, utilsigtet paravenøse

infiltrater kan give smerte, alvorlig cellulitis og vævsnekrose.

Andre bivirkninger: hyperurikæmi

Forebyggelse af symptomer ved hydrering, alkalisering af urin og allopurinolprofylakse kan

minimere potentielle komplikationer af tumorlysesyndrom.

57275_spc.docx

Side 9 af 13

Pædiatrisk population

Bivirkningerne hos børn og voksne er de samme, men hos børn ses en større risiko for

anthracyclin-induceret kardiotoksicitet.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Symptomer:

Høje doser af idarubicin kan forårsage akut myokardietoksicitet inden for 24 timer og

alvorlig knoglemarvshæmning i løbet af 1-2 uger. Der er set forsinket hjertesvigt op til

flere måneder efter en overdosis (se pkt. 4.4 og 4.8).

Behandling:

Symptomatisk.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: L 01 DB 06. Antineoplastiske stoffer, anthracycliner og beslægtede stoffer.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Idarubicin er et cytotoksisk antibiotikum og et DNA-interkalerende antracyclin, som

interagerer med enzymet topoisomerase II og derigennem hindrer nuklein-syresyntesen.

Idarubicin er mere lipofilt end doxorubicin og daunorubicin, hvilket medfører en højere

cellulær optagelse. Der er observeret en lavere grad af kryds-resistens sammenlignet med

doxorubicin og daunorubicin i in vitro studier.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Voksne

Efter oral administration af idarubicinhydrochlorid 10-60 mg/m

absorberes idarubicin

hurtigt med maksimal plasmakoncentration på 4-12,65 ng/ml 1-4 timer efter

administration. Halveringstiden er 12,7 ± 6,0 timer (middel±SD). Efter intravenøs

administration af idarubicinhydrochlorid er halveringstiden 13,9±5,9 timer (middel±SD)

svarende til den, der blev observeret ved oral administration.

57275_spc.docx

Side 10 af 13

Efter i.v. administration bindes stoffet hurtigt i vævene.

Den aktive hovedmetabolit, idarubicinol har en halveringstid på 41-69 timer. Idarubicin

udskilles gennem nyrerne og med galden, hovedsagelig som idarubicinol.

Pædiatrisk population

Farmakokinetiske målinger hos 7 pædiatriske patienter, der blev behandlet med intravenøs

idarubicinhydrochlorid i doser på 15-40 mg/m

i 3 dage, viste en median halveringstid på

8,5 timer (interval: 3,6-26,4 timer) for idarubicin. Den aktive metabolit idarubicinol blev

akkumuleret under de 3 dages behandling og udviste en median halveringstid på 43,7 timer

(interval: 27.8 -131 timer). I et andet studie, hvor 15 pædiatriske patienter blev behandlet

med oral idarubicinhydrochlorid i doser på 30-50 mg/m

i 3 dage, var idarubicins

maksimale plasmakoncentration 10,6 ng/ml (interval: 2,7-16,7 ng/ml ved en dosis på 40

mg/m2). Median halveringstid af idarubicin var 9,2 timer (interval: 6,4-25,5 timer).

Der sås signifikant akkumulering af idarubicinol i 3-dages behandlingsperioden. Den

observerede halveringstid, efter i.v. administration hos pædiatriske patienter, svarer til den

for oral administration.

Da idarubicin C

efter oral administration er den samme hos børn og voksne, tyder det

på, at der ikke er forskel på absorptionskinetik hos børn og voksne.

Efter både oral og intravenøs administration er idarubicins halveringstid forskellig hos

børn og voksne:

Totalclearance på 30-107,9 l/time/m

hos voksne er højere end totalclearance på

18-33 l/time/m

hos pædiatrisk population. Selvom idarubicin har et meget stort

fordelingsvolumen, som tyder på stor vævsbinding, kan den kortere halveringstid og lavere

totalclearance ikke udelukkende forklare det tilsyneladende mindre distributionsvolumen

hos børn sammenlignet med voksne.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Som andre antracycliner er idarubicin mutagent, embryotoksisk, teratogent og potentielt

karcinogent. Målorganerne for toksiciteten er blod- og lymfesystemet, det immunologiske

system, det gastrointestinale system, hjerte, lever, nyrer og testikler.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Glycerol

Sterilt vand

Saltsyre (til justering af pH).

6.2

Uforligeligheder

Zavedos må ikke blandes med alkaliske opløsninger, da dette kan medføre nedbrydning af

idarubicin. Zavedos bør heller ikke blandes med heparin, da dette medfører udfældning. Det

kan ikke anbefales at blande injektionsvæsken med andre lægemidler.

Zavedos kan fortyndes med 9 mg/ml natriumchloridopløsning eller 5% glucoseopløsning.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

57275_spc.docx

Side 11 af 13

Ud fra et mikrobiologisk synspunkt skal præparatet bruges med det samme. Hvis det ikke

anvendes med det samme er opbevaringsbetingelser på brugerens eget ansvar og må ikke

overstige 24 timer ved 2-8 °C, med mindre rekonstitutionen er udført under kontrollerede

og validerede aseptiske betingelser.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab (2 – 8 °C).

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Farveløst hætteglas af polypropylen forsynet med en bromobutyl-gummiprop belagt med

enten teflon eller FluroTec Plus, og er forseglet med en aluminiumshætte med plastik flip-

off top.

Hætteglas: 1×5 ml, 1×10 ml og 1×20 ml.

Ikke alle pakningsstørrelser er markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Arbejdstilsynets regler om håndtering af cytostatika bør følges. Der henvises endvidere til den

tekniske vejledning.

Forberedelser og forsigtighedsregler:

Idarubicin må kun håndteres af personer, som er trænet i håndtering af cytostatika.

Idarubicin bør ikke håndteres af gravide.

Idarubicin bør tilberedes i en LAF-bænk (med vertikal luftstrøm).

Bordet beskyttes med et plastbehandlet, absorberende papir til engangsbrug.

Beskyttelseshandsker og overtrækstøj bør anvendes. Såfremt LAF-bænk ikke findes,

suppleres med næsemundbind, ansigtsskærm og beskyttelsesbriller.

Eventuel luft og overskudsvæske i sprøjten kan forsigtigt sprøjtes ud i et sterilt

kompres inden injektion.

Ved stænk og lækage skylles med 1 % natriumhypochloritopløsning eller med en

fosfatbuffer (pH >8) for at affarve opløsningen. Alle rengøringsmaterialer, som har

været i kontakt med injektionsvæske, skal håndteres som risikoaffald (se Destruktion).

Kommer injektionsvæske i kontakt med huden, vaskes grundigt med sæbe og vand.

Idarubicin er stærkt vævstoksisk og kan give skader på ubeskyttet hud.

Kommer opløsningen i øjnene, skylles med vand eller steril natriumchloridopløsning,

hvorefter øjenlæge kontaktes.

Vask altid hænder når beskyttelseshandskerne er taget af.

Administration

Zavedos administreres som intravenøs injektion, helst i centralt kateter, over 5-10 minutter,

samtidig med infusion af 9 mg/ml natriumchlorid infusionsvæske eller 5% glucoseopløsning.

Direkte indsprøjtning anbefales ikke på grund af risiko for ekstravasation, som kan

forekomme på trods af blodaspiration til kanylen (se pkt. 4.4).

Rekonstitueret opløsning kan eventuelt fortyndes med 9 mg/ml natriumchlorid

infusionsvæske eller 5% glucoseopløsning. Fortyndet opløsning skal anvendes umiddelbart

efter opblanding og infusionen skal være afsluttet senest 24 timer efter fremstilling.

57275_spc.docx

Side 12 af 13

Destruktion:

Alt udstyr, som har været i kontakt med injektionsvæsken (beskyttelseshandsker, ampuller

og lignende), håndteres som risikoaffald og bør destrueres i henhold til lokale

retningslinier.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale

retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Pfizer ApS

Lautrupvang 8

2750 Ballerup

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

57275

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

7. november 1990

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

57275_spc.docx

Side 13 af 13

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

4-6-2018

Hospira Issues a Voluntary Nationwide Recall for Two Lots of Naloxone Hydrochloride Injection, USP, in the Carpuject™ Syringe System due to the Potential Presence of Particulate Matter

Hospira Issues a Voluntary Nationwide Recall for Two Lots of Naloxone Hydrochloride Injection, USP, in the Carpuject™ Syringe System due to the Potential Presence of Particulate Matter

Hospira, Inc., a Pfizer company, is voluntarily recalling lots 72680LL and 76510LL of Naloxone Hydrochloride Injection, USP, 0.4 mg/mL, 1 mL in 2.5 mL, Carpuject Single-use cartridge syringe system (NDC 0409-1782-69), to the hospital/institution level due to the potential presence of embedded and loose particulate matter on the syringe plunger.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

4-6-2018

Naloxone Hydrochloride Injection, USP, 0.4 mg/mL, 1 mL in 2.5 mL in the Carpuject™ Single-use Cartridge Syringe System  by Hospira: Recall - Due to the Potential Presence of Particulate Matter

Naloxone Hydrochloride Injection, USP, 0.4 mg/mL, 1 mL in 2.5 mL in the Carpuject™ Single-use Cartridge Syringe System by Hospira: Recall - Due to the Potential Presence of Particulate Matter

The patient has a low likelihood of experiencing adverse events ranging from local irritation, allergic reactions, phlebitis, end-organ granuloma, tissue ischemia, pulmonary emboli, pulmonary dysfunction, pulmonary infarction, and toxicity.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

16-5-2018

FDA approves the first non-opioid treatment for management of opioid withdrawal symptoms in adults

FDA approves the first non-opioid treatment for management of opioid withdrawal symptoms in adults

FDA approved Lucemyra (lofexidine hydrochloride) for the mitigation of withdrawal symptoms to facilitate abrupt discontinuation of opioids in adults.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

13-11-2018

EU/3/17/1836 (Zogenix GmbH)

EU/3/17/1836 (Zogenix GmbH)

EU/3/17/1836 (Active substance: Fenfluramine hydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)7576 of Tue, 13 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/233/16/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

13-11-2018

EU/3/13/1219 (Zogenix GmbH)

EU/3/13/1219 (Zogenix GmbH)

EU/3/13/1219 (Active substance: Fenfluramine hydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)7575 of Tue, 13 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/140/13/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

1-11-2018

Dexdomitor (Orion Corporation)

Dexdomitor (Orion Corporation)

Dexdomitor (Active substance: dexmedetomidine hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7380 of Thu, 01 Nov 2018

Europe -DG Health and Food Safety

31-10-2018

Evista (Daiichi Sankyo Europe GmbH)

Evista (Daiichi Sankyo Europe GmbH)

Evista (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7342 of Wed, 31 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

26-9-2018

Sileo (Orion Corporation)

Sileo (Orion Corporation)

Sileo (Active substance: Dexmedetomidine hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6325 of Wed, 26 Sep 2018

Europe -DG Health and Food Safety

10-8-2018

Brinavess (Correvio)

Brinavess (Correvio)

Brinavess (Active substance: vernakalant hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5523 of Fri, 10 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1215/T/31

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Segluromet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Segluromet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Segluromet (Active substance: ertugliflozin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5103 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4314/T/2

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Ceplene (Noventia Pharma Srl)

Ceplene (Noventia Pharma Srl)

Ceplene (Active substance: Histamine dihydrochloride) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)5116 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/796/R/36

Europe -DG Health and Food Safety

23-7-2018

Optruma (Eli Lilly Nederland B.V.)

Optruma (Eli Lilly Nederland B.V.)

Optruma (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4893 of Mon, 23 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

12-7-2018

Econor (Elanco Europe Ltd)

Econor (Elanco Europe Ltd)

Econor (Active substance: Valnemulin hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4580 of Thu, 12 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

11-7-2018

Ariclaim (Eli Lilly Nederland B.V.)

Ariclaim (Eli Lilly Nederland B.V.)

Ariclaim (Active substance: duloxetine hydrochloride) - Centralised - Withdrawal - Commission Decision (2018)4515 of Wed, 11 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

5-7-2018

Scientific guideline: Draft pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml product-specific bioequivalence guidance, draft: consultation open

Scientific guideline: Draft pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml product-specific bioequivalence guidance, draft: consultation open

This document provides product-specific guidance on the demonstration of the bioequivalence of pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml.

Europe - EMA - European Medicines Agency

3-7-2018

Efficib (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Efficib (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Efficib (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4254 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/896/T/90

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Ristfor (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Ristfor (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Ristfor (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4249 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1235/T/77

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Velmetia (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Velmetia (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Velmetia (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4252 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/862/T/93

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Janumet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Janumet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Janumet (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4251 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/861/T/90

Europe -DG Health and Food Safety

29-6-2018

EU/3/18/2028 (BioCryst UK Ltd)

EU/3/18/2028 (BioCryst UK Ltd)

EU/3/18/2028 (Active substance: (R)-1-(3-(aminomethyl) phenyl)-N-(5-((3-cyanophenyl)(cyclopropylmethylamino)methyl)-2-fluorophenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-5-carboxamide dihydrochloride) - Orphan designation - Commission Decision (2018)4173 of Fri, 29 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/003/18

Europe -DG Health and Food Safety

14-6-2018

Kuvan (BioMarin International Limited)

Kuvan (BioMarin International Limited)

Kuvan (Active substance: sapropterin dihydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3859 of Thu, 14 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/811 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/811 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/811 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3809 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/092/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/810 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/810 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/810 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3808 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/084/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/794 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/794 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/794 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3803 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/069/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/11/888 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/888 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/888 (Active substance: N-(cyanomethyl)-4-(2-{[4-(morpholin-4-yl)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)benzamide, dihydrochloride salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3802 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/152/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/11/887 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/887 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/887 (Active substance: N-(cyanomethyl)-4-(2-{[4-(morpholin-4-yl)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)benzamide, dihydrochloride salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3801 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/020/11/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/11/886 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/886 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/886 (Active substance: N-(cyanomethyl)-4-(2-{[4-(morpholin-4-yl)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)benzamide, dihydrochloride salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3799 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/019/11/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

30-5-2018

Eviplera (Gilead Sciences Ireland UC)

Eviplera (Gilead Sciences Ireland UC)

Eviplera (Active substance: emtricitabine / rilpivirine (as hydrochloride) / tenofovir disoproxil (as fumarate)) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3453 of Wed, 30 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2312/T/91

Europe -DG Health and Food Safety

30-5-2018

Vokanamet (Janssen-Cilag International NV)

Vokanamet (Janssen-Cilag International NV)

Vokanamet (Active substance: canagliflozin / metformin hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3463 of Wed, 30 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety

29-5-2018

EU/3/18/2017 (Spedding Research Solutions SAS)

EU/3/18/2017 (Spedding Research Solutions SAS)

EU/3/18/2017 (Active substance: Ambroxol hydrochloride) - Orphan designation - Commission Decision (2018)3384 of Tue, 29 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/236/17

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Velmetia (Merck Sharp and Dohme Limited)

Velmetia (Merck Sharp and Dohme Limited)

Velmetia (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3261 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Ristfor (Merck Sharp and Dohme Limited)

Ristfor (Merck Sharp and Dohme Limited)

Ristfor (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3262 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Janumet (Merck Sharp and Dohme Limited)

Janumet (Merck Sharp and Dohme Limited)

Janumet (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3260 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Efficib (Merck Sharp and Dohme Limited)

Efficib (Merck Sharp and Dohme Limited)

Efficib (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3276 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

21-5-2018

EU/3/14/1353 (Lupin Europe GmbH)

EU/3/14/1353 (Lupin Europe GmbH)

EU/3/14/1353 (Active substance: Mexiletine hydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3134 of Mon, 21 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/074/14/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

21-5-2018

EU/3/14/1421 (Incyte Biosciences Distribution B.V.)

EU/3/14/1421 (Incyte Biosciences Distribution B.V.)

EU/3/14/1421 (Active substance: Ponatinib hydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3141 of Mon, 21 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/212/14/T/02

Europe -DG Health and Food Safety

15-5-2018

Votrient (Novartis Europharm Limited)

Votrient (Novartis Europharm Limited)

Votrient (Active substance: Pazopanib hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3062 of Tue, 15 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1141/T/46

Europe -DG Health and Food Safety