Zantac

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Zantac 150 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 150 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • Zantac 150 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 10725
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Zantac

®

150 mg filmovertrukne tabletter

Ranitidin som ranitidinhydrochlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Tag altid Zantac nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de

anvisninger, som lægen eller apotekspersonalet har givet dig.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 4 uger.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Zantac

Sådan skal du tage Zantac

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Det aktive lægemiddelstof er ranitidin. Det tilhører en gruppe lægemidler, som kaldes H

receptorblokkere. De virker ved at nedsætte dannelsen af mavesyre.

Voksne

Zantac anvendes ved:

Mavesår.

Sår på tolvfingertarmen.

Mavesår, der skyldes bakterien Helicobacter pylori, sammen med antibiotika.

Smerter i forbindelse med sure opstød, svien eller halsbrand.

Betændelse i spiserørets nederste del, som skyldes tilbageløb af mavesyre til

spiserøret.

Kronisk dannelse af store mængder mavesyre (Zollinger-Ellisons syndrom).

Zantac anvendes også på hospitaler ved:

Forebyggelse af lungebetændelse i forbindelse med bedøvelse.

Forebyggelse af mavesår ved svære kvæstelser, forbrændinger og infektioner.

Børn (3-18 år)

Zantac anvendes ved:

Mavesår.

Sår på tolvfingertarmen.

Smerter i forbindelse med sure opstød, svien eller halsbrand.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 4 uger.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Zantac

Tag ikke Zantac:

hvis du er allergisk over for det aktive stof eller et af de øvrige indholdsstoffer i

Zantac (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Zantac:

hvis du er over 50 år

hvis du har nedsat nyre- eller leverfunktion

hvis du har mavesår

hvis du har nedsat immunforsvar

hvis du har en lungesygdom

hvis du har sukkersyge (diabetes)

hvis du har stofskiftesygdommen porfyri.

Det er vigtigt, at du jævnligt går til kontrol hos lægen, hvis du tager medicin, der kaldes

NSAID (gigtmedicin/smertestillende).

Brug af anden medicin sammen med Zantac

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Kontakt lægen, hvis du tager nogle af de følgende lægemidler (det kan være nødvendigt at

ændre dosis):

hvis du får blodfortyndende medicin som warfarin

hvis du får medicin mod

- hjertesygdomme (procainamid og N-acetylprocainamid)

- diabetes (glipizid)

- søvnløshed (triazolam, midazolam)

- svamp (ketoconazol)

- hiv-infektion (atazanavir, delaviridin)

- lungecancer (gefitnib).

Optagelsen af Zantac nedsættes, hvis du samtidig indtager andre midler mod mavesyre og

mavesår (syreneutraliserende eller høje doser af sukralfat). Zantac bør tages cirka 2 timer før

disse.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive

gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun tage Zantac efter aftale med lægen.

Amning

Hvis du ammer, må du ikke tage Zantac, da Zantac går over i modermælken. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Zantac kan hos enkelte give bivirkninger, som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at

færdes sikkert i trafikken.

3. Sådan skal du tage Zantac

Tag altid lægemidlet nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens, eller

apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Tabletten tages sammen med et glas vand.

Den anbefalede dosis er:

Voksne og børn og unge fra 12 år

Mavesår og sår på tolvfingertarmen:

150 mg 2 gange daglig eller 300 mg ved sengetid i 4-8 uger. Ved sår på tolvfingertarmen kan

dosis øges til 300 mg 2 gange daglig i 4 uger.

Forebyggende behandling ved mavesår og sår på tolvfingertarmen:

150-300 mg ved sengetid.

Sår på tolvfingertarmen og mavesår, som samtidig behandles med antibiotika:

300 mg ved sengetid eller 150 mg 2 gange daglig sammen med antibiotika. Du bør fortsætte

med Zantac 2 uger, efter behandling med antibiotika er ophørt.

Mod betændelsestilstand i nederste del af spiserøret:

150 mg 2 gange daglig. Dosis kan øges til 150 mg 4 gange daglig i op til 12 uger.

Forebyggende behandling ved betændelsestilstand i nederste del af spiserøret og/eller

halsbrand (for meget mavesyre):

150 mg 2 gange daglig.

Mod lungebetændelse i forbindelse med operation:

150 mg aftenen før operation og 150 mg 2 timer før operation.

Zollinger-Ellison´s syndrom:

150 mg 3 gange daglig. Dosis kan eventuelt øges til i alt 6 g daglig.

Mavesår opstået ved svære kvæstelser, forbrændinger og infektioner:

150 mg 2 gange daglig i stedet for injektion, når du kan begynde at spise igen.

Brug til børn i alderen 3-11 år over 30 kg

Du må kun bruge Zantac til børn under 12 år efter aftale med en læge. Dosis afhænger af

barnets vægt.

Den anbefalede dosis er:

Mavesår og sår på tolvfingertarmen:

2 mg/kg 2 gange daglig i 4-8 uger. Kan eventuelt øges til 4 mg/kg 2 gange daglig, højst 300

mg daglig. Der skal gå ca. 12 timer mellem doserne.

Mod halsbrand (for meget mavesyre):

2,5 mg/kg 2 gange daglig i 2 uger. Kan eventuelt øges til 5 mg/kg 2 gange daglig, højst 600

mg daglig. Der skal gå ca. 12 timer mellem doserne.

Patienter over 50 år

Det kan være nødvendigt at justere dosis. Følg lægens anvisninger.

Nedsat nyre- og leverfunktion

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Hvis du har taget for meget Zantac

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Zantac, end der står i

denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Hvis du har glemt at tage Zantac

Hvis du har glemt en dosis, så tag den, så snart du kommer i tanker om det. Hvis du snart skal

have den næste dosis, så spring den glemte over. Du må ikke tage en dobbeltdosis som

erstatning for den glemte dosis.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Overfølsomhedsreaktioner: Du kan mærke, at du pludseligt får svært ved at trække

vejret efter at have taget Zantac. Din vejrtrækning kan blive hvæsende, eller du hoster. Du

kan også mærke, at det klør, og du hæver op (sædvanligvis i ansigtet, på læberne, tungen eller

i svælget). Hvis du får denne bivirkning, skal du straks kontakte lægen eller ringe 112.

Sådanne allergiske reaktioner over for Zantac ses sjældent eller meget sjældent (hos mellem 1

og 10 ud af 10.000 personer).

Andre bivirkninger er angivet herunder:

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 personer):

Forbigående mavesmerter, forstoppelse, kvalme.

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 personer):

Udslæt. Påvirkning af lever- og nyrefunktion (forbigående). Feber.

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 personer):

Hovedpine. Diarré. Svimmelhed. Bevægelsesforstyrrelser. Forvirring. Nedsat evne til at se

skarpt. Vrangforestillinger. Depression. Rødligt hududslæt med infektion. Udvikling af

bryster hos mænd og mælkesekretion. Impotens. Hårtab. Led- og muskelsmerter. Betændelse

i bugspytkirtlen. Leverbetændelse, gulsot. Nyrebetændelse. Meget langsom puls og tendens til

besvimelse. Feber, træthed, sløjhed pga. betændelse i blodkar. Almen sløjhed, bleghed,

blødninger fra hud og slimhinder, blå mærker samt tendens til betændelse (infektioner) især

halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få røde og hvide blodlegemer og

blodplader).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette

gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine

pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod fugt.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er

den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Zantac indeholder:

Aktivt stof: Ranitidin som ranitidinhydrochlorid.

Øvrige indholdsstoffer: Mikrokrystallinsk cellulose, magnesiumstearat,

methylhydroxypropylcellulose, triacetin, titandioxid (E171).

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Zantac 150 mg filmovertrukne tabletter er hvide, runde og mærket med ”GXEC2”.

Pakningsstørrelser

60 filmovertrukne tabletter i blister.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

GlaxoSmithKline Pharma A/S

Nykær 68

2605 Brøndby

Telefon: 36 35 91 00

E-mail: dk-info@gsk.com

Fremstiller

Glaxo Wellcome S.A., Aranda de Duero, Spanien.

Denne indlægsseddel blev senest ændret december 2016.

10-7-2018

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)4939 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

20-4-2018

GLYBURIDE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Rising Health, LLC]

GLYBURIDE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

DULOXETINE (Duloxetine Hydrochloride) Capsule, Delayed Release [Rising Health, LLC]

DULOXETINE (Duloxetine Hydrochloride) Capsule, Delayed Release [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE Tablet [QPharma Inc]

HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE Tablet [QPharma Inc]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

GOLD BOND ANTI ITCH (Menthol And Pramoxine Hydrochloride) Cream [Chattem, Inc.]

GOLD BOND ANTI ITCH (Menthol And Pramoxine Hydrochloride) Cream [Chattem, Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

ETHAMBUTOL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

ETHAMBUTOL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

GLYBURIDE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

GLYBURIDE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

PRAZOSIN HYDROCHLORIDE Capsule [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

PRAZOSIN HYDROCHLORIDE Capsule [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

ALLERGY RELIEF (Diphenhydramine Hydrochloride) Capsule [McKesson]

ALLERGY RELIEF (Diphenhydramine Hydrochloride) Capsule [McKesson]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

RANITIDINE Syrup [RedPharm Drug, Inc.]

RANITIDINE Syrup [RedPharm Drug, Inc.]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

ROPINIROLE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

ROPINIROLE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

CYPROHEPTADINE HYDROCHLORIDE Tablet [Strides Shasun Limited]

CYPROHEPTADINE HYDROCHLORIDE Tablet [Strides Shasun Limited]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [TruPharma LLC]

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [TruPharma LLC]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Amneal Pharmaceuticals LLC]

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Amneal Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

IBUPROFEN AND PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Sugar Coated [HEB]

IBUPROFEN AND PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Sugar Coated [HEB]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [NorthStar Rx LLC]

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [NorthStar Rx LLC]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

METHADONE HYDROCHLORIDE Tablet [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

METHADONE HYDROCHLORIDE Tablet [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

KETAMINE HYDROCHLORIDE Injection [Dechra Veterinary Products]

KETAMINE HYDROCHLORIDE Injection [Dechra Veterinary Products]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [HEB]

PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [HEB]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

FEXOFENADINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Granules USA, Inc]

FEXOFENADINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Granules USA, Inc]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

Risperdal vs. Latuda

Risperdal vs. Latuda

Risperdal (risperidone) and Latuda (lurasidone hydrochloride) are antipsychotic drugs prescribed to treat schizophrenia. Risperdal is also used to treat bipolar mania and autism.

US - RxList

12-4-2018

DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE Solution [CVS Pharmacy, Inc.]

DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE Solution [CVS Pharmacy, Inc.]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

ALFUZOSIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [Rising Health, LLC]

ALFUZOSIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

SERTRALINE HYDROCHLORIDE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

SERTRALINE HYDROCHLORIDE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

AMANTADINE HYDROCHLORIDE Tablet [Cipla USA Inc.]

AMANTADINE HYDROCHLORIDE Tablet [Cipla USA Inc.]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

FLUOXETINE HYDROCHLORIDE Capsule [Sandoz Inc]

FLUOXETINE HYDROCHLORIDE Capsule [Sandoz Inc]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

VENLAFAXINE (Venlafaxine Hydrochloride) Tablet [Rising Health, LLC]

VENLAFAXINE (Venlafaxine Hydrochloride) Tablet [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

LIDOCAINE HYDROCHLORIDE Injection, Solution [REMEDYREPACK INC.]

LIDOCAINE HYDROCHLORIDE Injection, Solution [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed