Xylocain

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Xylocain 100 mg/ml kutanspray, opløsning
 • Dosering:
 • 100 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • kutanspray, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Xylocain 100 mg/ml kutanspray, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 55799
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé

11. september 2015

PRODUKTRESUMÉ

for

Xylocain, kutanspray, opløsning (Orifarm)

0.

D.SP.NR.

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Xylocain

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Lidocain 100 mg/ml, en dosis på 100 µl svarer til 10 mg.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

Ethanol

(Se pkt. 4.4).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1

3.

LÆGEMIDDELFORM

Kutanspray, opløsning (Orifarm)

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapautiske indikationer

Overfladeanalgesi.

Xylocain kutanspray, opløsning, er indiceret til voksne og børn

≥2

år.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Individuel. Appliceres direkte på hud eller slimhinde.

Xylocain, kutanspray, opløsning, er beregnet til anvendelse på slimhinder og giver en

effektiv overfladeanæstesi, med en varighed på ca. 10-15 minutter. Effekten indtræder

sædvanligvis inden for 1-3 minutter afhængig af applikationsområdet.

Som med al anden lokalanæstesi, afhænger sikkerhed og effektivitet af lidocain af rigtig

dosering, korrekt teknik, passende sikkerhedsforanstaltninger og tilgængeligt

nødberedskab.

De følgende dosisanbefalinger skal ses som vejledende. Lægens erfaring og kendskab til

patientens fysiske status er vigtig, når dosis skal beregnes.

55799_spc.doc

Side 1 af 8

Hver aktivering af doseringsventilen giver 10 mg Xylocain. Det er unødvendigt at aftørre

området før applikation.

Xylocain kutanspray, opløsning bør ikke anvendes på manchetten til endotrakeal sonder

(ETT) der er fremstillet af plastik (se pkt. 4.4).

Dosisanbefaling til voksne

Område

Anbefalet dosis

(mg)

Maximum dosis for

korte

1)

indgreb

(mg)

Maximum dosis

for længere-

varende

2)

indgreb

(mg)

Nasale indgreb,

f.eks. punktering af

kæbehulen

20-60

Orale og dentale

indgreb, f.eks. før

injektion

20-200

Indgreb i svælget,

f.eks. gastrointestinal

endoskopi

20-200

Indgreb i luftvejene,

f.eks. indsættelse af

tuber og slanger

50-400

Indgreb i strube,

luftrør og bronkier

50-200

Obstetriske og

gynækologiske

indgreb, f.eks.

vaginal forløsning,

suturering af

bristninger i

slimhinde eller

cervikale biopsier

50-200

For korte indgreb gives medicinen i mindre end et minut.

For længerevarende indgreb er applikationstiden mere end 5 minutter.

Under kontrolleret ventilation bør dosis reduceres.

Da absorptionen varierer og er specielt høj i luftrør og bronkier (se pkt. 4.8 og pkt. 5.2)

afhænger den maksimalt anbefalede dosis af applikationsstedet.

Børn

Hos børn over 12 år, der vejer mindre end 25 kg, bør dosis anpasses efter barnets vægt og

fysiologiske tilstand.

Til børn under 12 år, bør dosis ikke overstige 3 mg/kg til anvendelse laryngotrakealt og 4-5

mg/kg til anvendelse nasalt, oralt og i svælget.

Til nyfødte og spædbørn anbefales en lavere koncentration af lidocain opløsninger.

Nedsat nyrefunktion:

55799_spc.doc

Side 2 af 8

Bør anvendes med forsigtighed ved stærkt nedsat nyrefunktion (se pkt. 4.4).

Nedsat leverfunktion:

Bør anvendes med forsigtighed ved svært nedsat leverfunktion (se pkt. 4.4).

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for lokalanalgetika af amidtypen eller over for et eller flere af

hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Lokalanalgetika kan forringe synkeevnen og således øge risikoen for aspiration.

Følelsesløshed af tunge og bukkalslimhinde kan øge risikoen for bidtraumer. Efter

lokalanalgesi i svælget skal patienten være fastende i ca. 2 timer på grund af risiko for

fejlsynkning.

Overdreven anvendelse eller anvendelse med korte tidsintervaller mellem doserne kan

resultere i en høj plasmakoncentration og alvorlige bivirkninger. Absorptionen fra

slimhinder er variabel, men er specielt høj fra bronkierne. Sådanne applikationer kan derfor

resultere i hurtigt stigende eller overdreven plasmakoncentration, med en øget risiko for

toksiske symptomer, såsom kramper. Xylocain kutanspray bør anvendes med forsigtighed

hos patienter med sår, traumatiseret slimhinde eller sepsis i regionen for den forestående

applikation. En ødelagt slimhinde vil tillade en øget systemisk absorption. Behandlingen af

alvorlige bivirkninger kan kræve brug af genoplivningsudstyr, oxygen og anden

genoplivningsmedicin (se pkt. 4.9).

Øget blodkoncentration kan forekomme oftere hos paralyserede patienter i fuld narkose

end hos patienter der trækker vejret spontant. Ikke paralyserede patienter synker

formodentlig en større mængde af dosis, som derpå gennemgår en betydelig first-pass

metabolisme i leveren, som følge af absorption fra mave-tarm kanalen.

Hvis det er sandsynligt at dosis eller administrationsvej vil resultere i høje blod-

koncentrationer og generelt ved lidocain i kombination med andre lokalanalgetika, vil

nogle patienter kræve speciel opmærksomhed for at forebygge eventuelle farlige

bivirkninger:

Patienter med kardiovaskulær sygdom eller hjertesvigt.

Patienter med delvis eller fuld hjerteblok, da lokalanalgetika kan undertrykke

myokardiets ledningsevne.

Til ældre og patienter med generelt dårligt helbred.

Patienter med stærkt nedsat nyrefunktion.

Patienter med fremskreden leversygdom.

Patienter med epilepsi, bradykardi, hypovolæmi, shock, Wolff-Parkinson-Whites

syndrom eller neurologiske sygdomme.

Patienter i behandling med klasse III antiarytmika (f.eks. amiodaron) bør være under tæt

overvågning og EKG-monitorering bør overvejes, da påvirkninger på hjertet kan være

additive.

Bør anvendes med forsigtighed til patienter med tilbagevendende porfyri.

55799_spc.doc

Side 3 af 8

Lidocain er antageligt porfyrinogent og bør kun ordineres til patienter med akut porfyri ved

tvingende indikation. Passende forholdsregler bør tages over for alle patienter med porfyri.

Xylocain, kutanspray, opløsning bør ikke anvendes på manchetten til endotrakeale sonder

(ETT), der er fremstillet af plastik. Lidocain i kontakt med både PVC og ikke-PVC

manchetter på endotrakeale sonder (ETT) kan ødelægge manchetten. Ødelæggelsen er

beskrevet som nålehuller, der kan medføre lækage, som kan føre til tryktab i manchetten.

Xylocain kutanspray bør på grund af indholdet af ethanol ikke anvendes ved samtidig

behandling med disulfiram eller metronidazol.

Pga. indholdet af ethanol anbefales forsigtighed ved anvendelse til alkoholikere, børn,

gravide og ammende kvinder samt patienter med epilepsi eller leversygdomme.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Lidocain bør anvendes med forsigtighed til patienter der er i behandling med andre

lokalanalgetika, eller med stoffer, som er strukturelt beslægtede med lokalanalgetika af

amidtypen, som eksempelvis visse antiarytmika, da de toksiske virkninger er additive. Der er

ikke udført specifikke interaktionsstudier med lidocain og antiarytmika i klasse III (f.eks.

amiodaron) men forsigtighed tilrådes (se pkt. 4.4).

Lægemidler, der nedsætter lidocains clearance (f.eks. cimetidin og beta-blokkere), kan føre til

potentielt toksiske plasmakoncentrationer, når lidocain gives som gentagne høje doser over en

længere tidsperiode. Disse interaktioner er ikke klinisk vigtige, efter en kortvarig behandling

med lidocain ved anbefalet dosering.

Fluvoxamin nedsætter clearance for lidocain med ca. 40 % og forlænger halveringstiden

for lidocain fra 2,6 til 3,5 timer.

Xylocain kutanspray indeholder ethanol, se pkt. 4.4.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet:

Xylocain kutanspray, opløsning kan anvendes til gravide.

Det er rimeligt at antage, at et stort antal af gravide kvinder og kvinder i den fødedygtige

alder har været i behandling med lidocain. Ingen specifikke forstyrrelser i reproduktionen

er hidtil blevet rapporteret, f.eks. ingen tilfælde af deformiteter.

Amning:

Xylocain kutanspray, opløsning kan anvendes i ammeperioden, dog ikke til brystvorter

umiddelbart før amning.

Som anden lokalanæstetika kan lidocain passere over i modermælken, men i så små

mængder, at der generelt ikke er nogen risici for at påvirke barnet.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Afhængigt af dosis kan lokalanalgetika have en meget let virkning på de mentale funktioner

og kan kortvarigt forstyrre bevægelse og koordination.

55799_spc.doc

Side 4 af 8

4.8

Bivirkninger

Lidocain kan give akut toksisk virkning, hvis høje systemiske koncentrationer opnås, som

følge af hurtig absorption, f.eks. applikation på området under stemmebåndene eller

overdosis (se pkt. 5.2 og pkt. 4.9 ).

Luftveje, thorax og mediastinum

Frekvens ikke kendt

Lokal irritation, forbigående ondt i halsen,

hæshed, mistet stemme.*

Immunsystemet

Sjælden (

1/10.000 til <1/1.000)

Allergiske reaktioner, i værste fald

anafylaktisk shock.

*Brugen af Xylocain, kutanspray, opløsning giver en overfladeanæstesi ved et endotrakealt

indgreb, men forhindrer ikke post-intuberingsømhed.

Indberetning af mistænkte bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af mistænkte bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle mistænkte bivirkninger via

Sundhedsstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: sst@sst.dk

4.9

Overdosering

Akut systemisk toksicitet:

Toksiske reaktioner opstår overvejende i centralnervesystemet og det kardiovaskulære

system.

Symptomer fra centralnervesystemet er (i stigende sværhedsgrad): Cirkumorale par-

æstesier, følelsesløshed i tungen, uklarhed, hyperakusi, tinnitus.

Synsforstyrrelser og muskeltremor er alvorligere og går forud for generaliserede kramper.

Bevidstløshed og krampeanfald kan følge med en varighed fra få sekunder til flere minutter.

Hypoxi og hyperkapni kommer hurtigt efter kramperne på grund af muskelaktiviteten,

sammen med påvirkningen af normal vejrtrækning. Apnø kan forekomme i alvorlige

tilfælde. Acidose øger de toksiske virkninger af lokalanalgetika.

Restitutionen kommer med redistributionen af lokalanalgesimidlet og metaboliseringen. Den

indtræder hurtigt, med mindre store mængder af lægemidlet er indgivet.

Symptomer fra det kardiovaskulære system ses kun i alvorlige tilfælde. De omfatter svær

hypotension, bradykardi, arytmier og shock, og opstår efter høje systemiske koncentrationer.

Disse symptomer optræder normalt senere end symptomer fra centralnervesystemet, med

mindre patienten får generel anæstesi eller er kraftigt sederet med benzodiazepiner eller

barbiturater.

55799_spc.doc

Side 5 af 8

Behandling af akut toksicitet:

Hvis symptomer på systemisk forgiftning opstår, er tegnene forventelig af samme natur

som de tegn, der kan opstå efter administration af lokalanastetika via andre

administrationsveje. Forgiftning med lokalanastetika tydeliggøres ved symptomer på

aktivering af nervesystemet og, i alvorlige tilfælde, ved depression af centralnervesystemet

og kardiovaskulær depression.

Alvorlige neurologiske symptomer (kramper, CNS depression) skal behandles

symptomatisk med respiratorisk støtte samt administration af antikonvulsiva.

Hvis kredsløbssvigt opstår, bør kardiopulmunær genoplivning straks iværksættes. Optimal

iltning, ventilation og kredsløbsstøtte såvel som behandling af acidose er af vital

betydning.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

N 01 BB 02 – Lokalanæstetika, amider

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Xylocain kutanspray er beregnet til brug på slimhinder og giver en effektiv overflade

anæstesi, som virker i ca. 10-15 minutter. Anæstesien indtræder sædvanligvis inden for 1-3

minutter afhængig af applikationsstedet.

Lokalanæstesi er defineret som tab af følelse eller fornemmelse, som er begrænset til et

bestemt område af kroppen. Al lokalanæstesi har en fælles virkemåde. For at give en effekt

må de blokere spredningen af impulser langs nervefibrene. Sådanne impulser transmitteres

ved hurtig depolarisering og repolarisering inden for nervefibrene. Disse ændringer i

polariteten skyldes passagen af natrium- og kaliumioner gennem nervemembranen,

gennem ion-kanaler i membranen. Lokalanæstesi forebygger den indre strøm af

natriumioner som initierer depolariseringen og som en konsekvens heraf, kan nervefibrene

ikke sprede nogle impulser. Mekanismen bag effekten af lokalanæstesi er ikke helt kendt,

men en mulig forklaring er at den lipid-opløste form trænger gennem lipid-membranen ind

i cellen. Inden i cellen ioniseres en del af medicinen igen og går ind i natrium-kanalen for

at anspore en nedsættende effekt på natriumtilstrømningen hvilket ændrer impulserne.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Lidocain absorberes som følge af udvortes administration på slimhinderne, hastighed og

omfang af absorption er afhængig af koncentration og total administreret dosis, det

specifikke applikationssted og varighed af eksponeringen. Generelt er graden af absorption

af lokalanæstetika som følge af udvortes applikation hurtigst efter intratekal og bronchial

administration. Sådanne applikationer må derfor resultere i hurtigt øget eller overdrevne

plasma koncentrationer, med en øget risiko for toksiske symptomer, såsom kramper.

Lidocain er også velabsorberet fra den gastrointestinale kanal, selvom en lille smule af det

intakte lægemiddel findes i blodbanen på grund af biotransformationen i leveren.

55799_spc.doc

Side 6 af 8

Normalt er ca. 65% af lidocainen bundet til plasmaproteinet. Lokalanæstetika af amidtypen

er hovedsaglig bundet til alpha-1 glycoproteinsyre men også til albumin. Alpha-1

glycoproteinsyre har høj affinitet, lav kapacitet sider og albumin har kvantitetsmæssigt

mindre vigtige lav affinitet, høj kapacitet sider.

Lidocain passerer blod-hjerne og placenta barrieren, formodentlig ved passiv diffusion.

Den primære eliminationsvej af lidocain sker ved metabolisering via leveren. Den primære

rute for metabolisering af lidocain hos mennsker er N-dealkylering til monoethylglycid

xylidid (MEGX), efterfulgt af hydrolyse til 2,6-xylidin og hydroxylation til 4-hydroxy-2,6-

xylidin. MEGX kan endvidere N-dealkyleres til glycin xylidid (GX). De

farmakologiske/toksikologiske virkninger af MEGX og GX er ens, men mindre potente

end dem for lidocain. GX har en længere halveringstid (ca. 10 timer) end lidocain og

akkumuleres eventuelt under vedvarende administration. Ca. 90% af administreret lidocain

udskilles i form af forskellige metabolitter og mindre end 10% bliver udskilt uomdannet

med urinen. Den primære metabolit i urinen er et konjugat af 4-hydroxy-2,6-xylidin. Den

udgør ca. 70-80% af den dosis som udskilles i urinen.

Halveringstiden for lidocain administreret ved en intravenøs bolus injektion er typisk 1,5-

2,0 timer. På grund af den hastighed hvormed lidocain metaboliseres kan enhver tilstand

som påvirker leverfunktionen ændre lidocains kinetik. Halveringstiden kan blive forlænget

med det dobbelte eller mere hos patienter med nedsat leverfunktion. Nedsat nyrefunktion

påvirker ikke lidocains kinetik men kan øge akkumulationen af metabolitter.

Faktorer såsom acidose og brugen af CNS-stimulanser og depressiver, påvirker det niveau

af lidocain i CNS, som kræves for at opnå en åbenlys systemisk effekt. Objektive

ugunstige manifestationer bliver tiltagende tydelige med øget venøs plasmaniveau fra 6

µg/ml free baseper ml.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

I forgiftningsforsøg med dyr har det vist sig, at efter høje doser af lidocain, bestod

virkningerne hovedsageligt af virkning på centralnerve- og det kardiovaskulære system.

Ingen medicinafhængige bivirkninger er set i reproduktions-toksicitets-studier, Lidocain

viste heller ikke mutagent potentiale hverken i in-vitro eller in-vivo mutagen tests. Cancer

studier er ikke blevet udført med lidocain, på grund af området og varigheden ved

terapeutisk anvendelse af dette lægemiddel.

Undersøgelser af lidocains genotoksisitet har vist, at det ikke er potentiel mutagent.

Lidocain-metabolitten 2,6-xylidin viste en svag aktivitet i nogle genotoksiske test.

Metabolitten 2,6-xylidin har vist sig at være potentiel carcinogen i prækliniske

toksikologiske studier af langvarig udsættelse for metabolitten. En risikovurdering, hvor

man sammenlignede den udregnede maksimale eksponering hos mennesker, der bruger

lidocain ind imellem, med eksponeringen i de prækliniske studier, indikerer, at der er en

bred sikkerhedsmargen ved klinisk brug.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Ethanol 96%; macrogoler (macrogol 400); bananessens; menthol; saccharin; vand, renset.

55799_spc.doc

Side 7 af 8

6.2

Uforligeligheder

Ingen kendte.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Ingen.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Flerdosisbeholder (glasflaske med pumpespray dosering) 1x 50 ml (500 doser)

Plastik sprayrør (polypropylen), kort, ca 120 mm.

Plastik sprayrør (polyethylen), langt, ca 230 mm, sterilt.

Æsken indeholder et kort plastik sprayrør til engangs brug.

Langt sterilt plastik sprayrør til engangsbrug.

Både korte og lange sterile plastik sprayrør er tilgængelige i 50 stk pakninger.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Sprayrørets spids er allerede bøjet til rette position og der bør ikke ændres ved røret før

anvendelse. Spidsen på sprayrøret må ikke afkortes, da dette ødelægger sprayfunktionen.

Sprayrør bør ikke genbruges og bør kasseres direkte efter brug.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Orifarm A/S

Energivej 15

5260 Odense S

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

55799

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

11. juni 2015

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

11. september 2014

55799_spc.doc

Side 8 af 8

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

19-9-2018

Fortacin (Recordati Ireland Ltd)

Fortacin (Recordati Ireland Ltd)

Fortacin (Active substance: lidocaine / prilocaine) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)6103 of Wed, 19 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2693/R/23

Europe -DG Health and Food Safety