Xylocain

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Xylocain 100 mg/ml kutanspray, opløsning
 • Dosering:
 • 100 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • kutanspray, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Xylocain 100 mg/ml kutanspray, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 03352
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Xylocain 100 mg/ml, kutan spray opløsning

Lidokain

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Xylocain spray til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre.

Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Xylocain spray

Sådan skal du tage bruge Xylocain spray

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

En dosis på Xylocain kutan spray indeholder 10 mg af et lokalanæstetikum og analgetisk virkning.

Xylokain spray kan bruges af voksne og børn fra 2 år.

Xylocain spray bruges til at give midlertidig bedøvelse eller som smertestillende middel før

undersøgelser/ procedurer udført af læger eller tandlæger, for eksempel:

Undersøgelse af luftvejene

Ved mindre kirurgiske indgreb i halsen, munden og næsehulen

I forbindelse med kikkert undersøgelser

Den sidste fase ved fødsel og ved evt. syning af fødselsskader

I tandpleje, f.eks. før lokalbedøvelses injektion

Lidocain som er indeholdt i Xylocain kan også være godkendt til at behandle andre sygdomme, der

ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Spørg din læge, farmaceut eller andet sundhedspersonale, hvis

du har yderligere spørgsmål og følg altid deres anvisninger.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Xylocain kutan spray

Brug ikke

Xylocain kutan spray

Hvis du er overfølsom (allergisk) over for lidocain eller andre lokalanalgetika eller et af de

øvrige indholdsstoffer i Xylocain (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Brug af Xylocain kutan spray i munden og åndedrætsorganerne kan påvirke synkefunktionen,

hvilket kan øge risikoen for, ved uheld at få Xylocain spray ned i luftrøret. Denne bedøvelses

form kan øge risikoen for bidskader. Før indtagelse af mad og drikkevarer bør bedøvelsen være

helt ophævet.

Tal med din læge, før du bruger Xylocain spray, hvis du lider af hjerte-kar-sygdom, forstyrrelse

af hjertets ledningssystem (hjerteblok), porfyri (en arvelig sygdom i stofskiftet), har en alvorlig

leversygdom, alvorlig nedsat nyrefunktion eller er generelt svækket.

Fortæl din læge, hvis du lider af en sygdom kaldet porfyri

Brug af anden medicin sammen med Xylocain spray

Fortæl altid din læge tandlæge eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for

nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og

mineraler.

Risikoen for bivirkninger stiger, hvis du bruger Xylocain, samtidigt med visse andre lægemidler, især

• andre lokalanæstetika.

• medicin for uregelmæssig hjerterytme aktivitet (såkaldte antiarytmika).

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apoteket til råds, før du bruger Xylocain kutan spray. Spørg din læge eller

apoteket før du tager nogen form for medicin.

Midlertidig brug af Xylocain kutan spray under graviditet medfører sandsynligvis ikke skadelige

virkninger på fosteret.

Lidocain udskilles i modermælk, men påvirker sandsynligvis ikke det ammende barn.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Xylocain kutan spray har minimal eller ingen effekt på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene

maskiner. En vis forbigående effekt på koordinering og bevægelser kan forekomme og kan påvirke

evnen til at koncentrere sig. Risikoen for disse bivirkninger afhænger af, hvor du er blevet behandlet,

og den dosis Xylocain kutan spray du har modtaget.

3.

Sådan skal du bruge Xylocain kutan spray

Din læge eller tandlæge vil afgøre den dosis, der passer til dig. Brug altid Xylocain kutan spray

nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis til voksne er mellem 20 og 200 mg (2-20 pust)

Brug til børn

For børn under 12 år, bør dosis ikke overskride 4-5 mg / kg (8 - 10 pust for et barn, der vejer 20 kg),

når det anvendes i næsen eller munden.

Hvis du har brugt for meget Xylocain kutan spray

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Xylocain kutan spray, end der står i

denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Symptomer på overdosering er snurren og prikken i læberne, følelsesløshed i tungen, svimmelhed,

forvirring, ringen for ørene (tinnitus), synsforstyrrelser, rysten, bevidstløshed, krampeanfald og

påvirkning af vejrtrækningen.

Ved tidlige tegn på overdosering, bør spray behandlingen straks seponeres då det reducerer risikoen

for alvorlige bivirkninger hurtigt. Hvis du bemærker nogen af disse symptomer, skal du kontakte din

læge eller tandlæge straks.

Hvis du har yderligere spørgsmål om denne medicin, så spørg din læge eller apotek.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Lokal irritation på påførings stedet for behandling kan forekomme.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 1000): Allergiske reaktioner, som i alvorlige

tilfælde medfører anafylaktisk shock (pludselig allergisk reaktion såsom udslæt, hævelse, feber,

åndedrætsbesvær og besvimelse). Hvis du oplever alvorlige allergiske reaktioner, bør du straks

kontakte en skadestue.

Lidocain kan forårsage akutte symptomer på forgiftning ved overdosering eller ved høj koncentration

i blodet efter hurtig absorption.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller ved at

kontakte Sundhedsstyrelsen via mail på sst@sst.dk eller med almindeligt brev til Sundhedsstyrelsen,

Axel Heides Gade 1, 2300 København S. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at

fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar Xylocain kutan spray utilgængeligt for børn.

Opbevares under 25 ° C.

Opbevaring under 8 ° C kan give dannelse af krystaller som opløses ved opvarmning til

stuetemperatur.

Brug ikke Xylocain kutan spray efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Xylocain kutan spray:

1 ml indeholder aktivt stof: lidokain 100 mg

Øvrige indholdsstoffer: ethanol 96% (241 mg), macrogol, banansmag, menthol, saccharin og

renset vand

Udseende og pakningsstørrelser

50 ml spraypumpe flaske

Kort sprayrør

Lange sprayrør, sterilt

Pakken indeholder et kort sprayrør, omkring 120 mm.

Lange sterile sprayrør, omkring 230 mm, kan bestilles separat. Begge spray rør er beregnet til

engangsbrug og skal kasseres efter brug.

Både korte og sterilt, lange sprayrør fås i pakker med 50 hver.

Spray rør bøjes til deres endelige form og bør ikke bøjes yderligere.

Sprayrøret må ikke afkortes, så ødelægges spray funktion.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

AstraZeneca A/S

Arne Jacobsens Allé 13

2300 København S

Fremstiller

AstraZeneca AB

151 85 Södertälje

Denne indlægsseddel blev forberedt 7 november 2014.

19-9-2018

Fortacin (Recordati Ireland Ltd)

Fortacin (Recordati Ireland Ltd)

Fortacin (Active substance: lidocaine / prilocaine) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)6103 of Wed, 19 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2693/R/23

Europe -DG Health and Food Safety