Xylocain

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Xylocain 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning
 • Dosering:
 • 20 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • injektionsvæske, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Xylocain 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 09469
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Xylocain

®

10 mg/ml og 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning

lidocainhydrochlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre,

eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Xylocain

Sådan skal du bruge Xylocain

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Xylocain injektionsvæske, opløsning indeholder det aktive stof lidocainhydrochlorid, som er et

lokalbedøvende middel. Lægemidlet virker ved midlertidigt at blokere nerveimpulserne i det indgivne

område. Xylocain fordeler sig i vævet og bedøver det, så du ikke mærker smerte. Anvendes også til at

forebygge og behandle hurtig uregelmæssig hjerterytme.

Xylocain injektionsvæske 10 mg/ml kan anvendes til voksne og børn over 1 år, mens Xylocain

injektionsvæske 20 mg/ml kun må anvendes til voksne.

2.

DET SKAL DU VIDE, FØR

DU BEGYNDER AT BRUGE XYLOCAIN

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Brug ikke Xylocain:

hvis du er allergisk over for lidocain, andre lokalbedøvende stoffer, der ligner lidocain eller et af

de øvrige indholdsstoffer i Xylocain (angivet i punkt 6).

hvis du er allergisk over for konserveringsmidlerne methylparahydroxybenzoat,

propylparahydroxybenzoat (methyl-/propylparabener) eller paraaminobenzoesyre (PABA).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du bruger Xylocain.

Du bør udvise særlig forsigtighed ved anvendelse af Xylocain, hvis du samtidig:

lider af sygdommen porfyri, som giver øget indhold af porfyrin i blod, urin, galde og afføring.

Symptomer kan være mavesmerter, opkastninger, udspilet mave, forstoppelse, feber og

hududslæt, ofte med blærer

får problemer med dine øjne, fordi der i sjældne tilfælde kan opstå forbigående eller vedvarende

bivirkninger (fx forbigående blindhed), især hvis du lider af øjensygdommen grøn stær

har risiko for skader på læber, tunge og slimhinder i mundhule eller bløde gummer, når de er

bedøvet. Du bør derfor vente med at spise, indtil du har normal følelse i munden igen.

lider af hjerte-karsygdomme (sygdomme i hjerte, puls eller blodkar) eller hjertesvigt

(cirkulatorisk svigt)

lider af en alvorlig lever- eller nyresygdom

er ældre

har en dårlig almentilstand

er barn. Dosis skal nedsættes

er i behandling med lægemidler, som er beslægtede med lokalbedøvende lægemidler eller

midler mod hjerterytmeforstyrrelser (antiarytmika), da de kan forstærke uønskede virkninger af

Xylocain

har forhøjet blodtryk

har en sygdom i skjoldbruskkirtlen (thyreotoksikose)

har diabetes

har betændelse i det hudområde, hvori Xylocain injiceres (nedsætter virkningen af lidocain)

er i behandling med betablokkere (øger mængden af lidocain i kroppen).

Hvis du har for lavt kalium- og/eller iltindhold i blodet, eller forstyrrelser i din syre-base balance, bør

din læge korrigere for dette, før du behandles med Xylocain injektionsvæsker.

Børn

Xylocain kan anvendes til børn over 1 år. Doser til børn skal tilpasses alder og vægt.

Brug af anden medicin sammen med Xylocain

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Der bør udvises forsigtighed med anvendelse af Xylocain, hvis du bruger følgende:

lægemidler mod depression (MAO-hæmmere eller tricykliske antidepressiva)

lægemidler mod forhøjet blodtryk (fx methyldopa), da blodtrykket kan stige voldsomt

visse lægemidler mod migræne (ergotalkaloider)

visse betablokkere

lægemidler, der i struktur er beslægtede med Xylocain (fx antiarytmika)

gentagen brug af Xylocain sammen med visse lægemidler, som kan påvirke mængden af

lidocain i kroppen (fx cimetidin eller betablokkere)

lægemidlet propanolol må ikke anvendes samtidig med Xylocain til behandling af

rytmeforstyrrelser i hjertet, på grund af risiko for toksiske plasmakoncentrationer af lidocain

lægemidlet cimetidin må ikke anvendes samtidig med Xylocain til behandling af

rytmeforstyrrelser i hjertet, på grund af risiko for toksiske plasmakoncentrationer af lidocain

lægemidlet fluvoxamin (anvendes bl.a. mod depression) forlænger virkningen af lidocain

lægemidlet propafenon (anvendes mod hjerteflimmer) må ikke anvendes sammen med Xylocain

på grund af generende bivirkninger fra centralnervesystemet

lægemidler, der indeholder phenytoin og fosphenytoin, da dette kan give bivirkninger såsom

svimmelhed, kvalme, ufrivillige bevægelser af øjet samt dobbeltsyn. Kombinationen anbefales

ikke.

anæstesimidler, som inhaleres sammen med Xylocain, kan resultere i øget søvndyssende effekt

(fx propofol), påvirkning af åndedrættet, stakåndethed (fx suxamethonium) eller risiko for

forbigående lammelse af muskler (fx rocuronium)

hiv-lægemidler (fx ritonavir, fosamprenavir, atazanavir), da dette kan føre til for lavt blodtryk

og hjerterytmeforstyrrelser og for hiv-midlet nevirapins vedkommende til et lavere indhold af

lidocain i blodet.

tuberkulosemidlet rifampicin kan muligvis øge omsætningen af lidocain. Kombinationen kan

anvendes. Dosisjustering nødvendig.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Ved brug omkring livmoderhalsen skal lægen overvåge barnets puls nøje, da høje koncentrationer af

lokalbedøvende middel kan nå fostret.

Lidocain udskilles i modermælk, men i så små mængder, at der ikke er nogen risiko for at påvirke det

ammende barn. Det vides ikke, om adrenalin udskilles i modermælken, men det vil næppe påvirke det

ammende barn. Dog kan der efter gentagen anvendelse af større doser Xylocain opstå risiko for

bivirkninger hos det ammende barn.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Xylocain kan på grund af bivirkninger påvirke evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner i

mindre eller moderat grad. Ud over den direkte bedøvende effekt kan lokalbedøvende midler i mild

grad svække koordinationsevnen og opmærksomheden.

Xylocain indeholder methylparahydroxybenzoat (E218) og natrium

Xylocain indeholder methylparahydroxybenzoat (E218) (kun i hætteglas), hvilket kan give allergiske

reaktioner (kan optræde efter behandlingen) og i sjældne tilfælde åndedrætsbesvær.

Xylocain injektionsvæske, opløsning indeholder ca. 0,1 mmol (ca. 2,4 mg) natrium pr. ml. Hvis

patienten er på saltfattig diæt skal der tages hensyn hertil.

3.

SÅDAN SKAL DU BRUGE XYLOCAIN

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Din dosis af Xylocain afgøres af din læge og afhænger af, hvilken type bedøvelse, du har brug for,

hvilket område, som skal bedøves og varigheden af bedøvelsen.

Brug til børn

Doser til børn skal tilpasses alder og vægt.

Hvis du har brugt for meget Xylocain

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du tror, du har fået for meget Xylocain end der står i

denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Hvis en dosis er glemt

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis du tror, du ikke har fået Xylocain.

Du må ikke få en dobbeltdosis som erstatning for en glemt dosis.

Hvis behandlingen bliver stoppet

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga.

overfølsomhed (anafylaktisk reaktion/shock). Kan være livsfarligt. Ring 112.

Dette er en sjælden bivirkning og forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter.

Åndenød, hurtig, rallende vejrtrækning, smerter eller ubehag i brystet samt hoste med

skummende evt. blodigt opspyt pga. vand i lungerne. Kontakt straks læge eller skadestue.

Ring evt. 112.

Hyppigheden af denne bivirkning er ikke kendt.

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter):

Kvalme

Lavt blodtryk

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

Langsom puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget langsom puls eller bliver utilpas eller

besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden

Svimmelhed

Opkastning

Forhøjet blodtryk

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

Tegn og symptomer på forgiftning af centralnervesystemet (kramper, prikken og snurren

omkring munden, følelsesløshed i tungen, lydoverfølsomhed, synsforstyrrelser, bevidstløshed,

rysten, opstemthed, susen for ørerne (tinnitus), talebesvær, nedsat aktivitet i

centralnervesystemet)

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

Hjertestop

Uregelmæssig puls. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

Smerter og føleforstyrrelser pga. nervebetændelse

Prikkende, snurrende fornemmelser, følelsesløshed eller lammelser, evt. smerter i hænder og

fødder

Hjernehinde- og rygmarvsbetændelse

Dobbeltsyn

Vejrtrækningsbesvær

Allergiske reaktioner

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

Hjerteproblemer (impulsoverledningsblokade, nedsat sammentrækningskraft)

Døsighed

Tågesyn

Åndenød

Indre uro

Forvirring

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S,

websted: www.meldenbivirkning.dk, e-mail: dkma@dkma.dk. Ved at indrapportere bivirkninger kan

du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i

den nævnte måned.

Må ikke fryses. Opbevares i original pakning.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Xylocain indeholder:

Aktivt stof: lidocainhydrochlorid

Øvrige indholdsstoffer: natriumchlorid, methylparahydroxybenzoat (E218) (kun i hætteglas),

vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Xylocain injektionsvæske, opløsning er en klar, farveløs opløsning.

Xylocain 10 mg/ml og 20 mg/ml fås i pakninger med 5 hætteglas a 20 ml injektionsvæske

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

AstraZeneca A/S

Arne Jacobsens Allé 13

2300 København S

Fremstiller:

Recipharm Monts, Frankrig

Denne indlægsseddel blev senest revideret 02/2017

© AstraZeneca 2017

19-4-2018

LIDOCAINE AND PRILOCAINE Cream [A-S Medication Solutions]

LIDOCAINE AND PRILOCAINE Cream [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

LIDOCAINE 2% (Lidocaine) Injection [MWI/VetOne]

LIDOCAINE 2% (Lidocaine) Injection [MWI/VetOne]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

ALOE VERA GEL (Lidocaine Hcl, Menthol) Gel [Meijer Distribution]

ALOE VERA GEL (Lidocaine Hcl, Menthol) Gel [Meijer Distribution]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

LIDOCAINE Ointment [Ascend Laboratories, LLC]

LIDOCAINE Ointment [Ascend Laboratories, LLC]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

LIDOCAINE HYDROCHLORIDE Injection, Solution [REMEDYREPACK INC.]

LIDOCAINE HYDROCHLORIDE Injection, Solution [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

LIDOCAINE HYDROCHLORIDE Injection [Medical Purchasing Solutions, LLC]

LIDOCAINE HYDROCHLORIDE Injection [Medical Purchasing Solutions, LLC]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

NEURCAINE (Lidocaine) Kit [Shoreline Pharmaceuticals, Inc.]

NEURCAINE (Lidocaine) Kit [Shoreline Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

6-4-2018

LIDOCAINE Injection [Vedco, Inc.]

LIDOCAINE Injection [Vedco, Inc.]

Updated Date: Apr 6, 2018 EST

US - DailyMed

4-4-2018

DYNAMO DELAY (Lidocaine) Spray [Momentum Management LLC]

DYNAMO DELAY (Lidocaine) Spray [Momentum Management LLC]

Updated Date: Apr 4, 2018 EST

US - DailyMed

4-4-2018

HEXA-CAINE (Lidocaine Hcl) Spray [Pegasus Laboratories, Inc.]

HEXA-CAINE (Lidocaine Hcl) Spray [Pegasus Laboratories, Inc.]

Updated Date: Apr 4, 2018 EST

US - DailyMed

2-4-2018

EQUATE PAIN RELIEVING CREAM LIDOCAINE (Lidocaine) Cream [Wal-Mart Stores Inc]

EQUATE PAIN RELIEVING CREAM LIDOCAINE (Lidocaine) Cream [Wal-Mart Stores Inc]

Updated Date: Apr 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-4-2018

DYVE COMFORT L (Menthol, Lidocaine) Gel [AmperSand Biopharmaceuticals]

DYVE COMFORT L (Menthol, Lidocaine) Gel [AmperSand Biopharmaceuticals]

Updated Date: Apr 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-4-2018

DYVE COMFORT B (Benzocaine, Lidocaine) Gel [AmperSand Biopharmaceuticals]

DYVE COMFORT B (Benzocaine, Lidocaine) Gel [AmperSand Biopharmaceuticals]

Updated Date: Apr 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-4-2018

LIDOZION (Lidocaine Hcl External Lotion) Lotion [Sircle Laboratories, LLC]

LIDOZION (Lidocaine Hcl External Lotion) Lotion [Sircle Laboratories, LLC]

Updated Date: Apr 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-4-2018

NOTHING (Lidocaine) Liquid [H2Ocean, LLC]

NOTHING (Lidocaine) Liquid [H2Ocean, LLC]

Updated Date: Apr 2, 2018 EST

US - DailyMed

30-3-2018

BURN RELIEF SIGNATURE CARE (Lidocaine 0.50%) Spray [Better Living]

BURN RELIEF SIGNATURE CARE (Lidocaine 0.50%) Spray [Better Living]

Updated Date: Mar 30, 2018 EST

US - DailyMed

29-3-2018

ALOE VERA GEL (Lidocaine Hcl, Menthol) Gel [Vi-Jon]

ALOE VERA GEL (Lidocaine Hcl, Menthol) Gel [Vi-Jon]

Updated Date: Mar 29, 2018 EST

US - DailyMed

23-3-2018

LIDOCARE MIST (Lidocaine) Spray [Sesvalia USA LLC]

LIDOCARE MIST (Lidocaine) Spray [Sesvalia USA LLC]

Updated Date: Mar 23, 2018 EST

US - DailyMed

21-3-2018

Lidoderm vs. Voltaren Gel

Lidoderm vs. Voltaren Gel

Lidoderm (lidocaine patch 5%) and Voltaren Gel (diclofenac sodium topical gel) are both topical medications used to relieve different types of pain. Lidoderm is used to relieve nerve pain after shingles (post-herpetic neuralgia). Voltaren Gel is used to treat pain of osteoarthritis of joints that are amenable to topical treatment, such the hands and knees.

US - RxList

20-3-2018

Lidoderm vs. Duragesic

Lidoderm vs. Duragesic

Lidoderm (lidocaine patch 5%) and Duragesic (fentanyl) are medications used to relieve different types of pain. Lidoderm is a topical medication generally used to relieve nerve pain after shingles (post-herpetic neuralgia).

US - RxList

20-3-2018

Lidoderm vs. Flector Patch

Lidoderm vs. Flector Patch

Lidoderm (lidocaine patch 5%) and Flector Patch (diclofenac epolamine) are used to relieve different types of pain. Lidoderm is used to relieve nerve pain after shingles (post-herpetic neuralgia). Flector Patch is used for the topical treatment of acute pain due to minor strains, sprains, and contusions.

US - RxList

16-3-2018

PAIN RELIEF PATCHES (Lidocaine) Patch [Walgreen Company]

PAIN RELIEF PATCHES (Lidocaine) Patch [Walgreen Company]

Updated Date: Mar 16, 2018 EST

US - DailyMed

15-3-2018

PAIN RELIEF SIGNATURE CARE (Lidocaine Hcl 4%) Cream [Better Living]

PAIN RELIEF SIGNATURE CARE (Lidocaine Hcl 4%) Cream [Better Living]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

13-3-2018

ZTLIDO (Lidocaine) Patch [Scilex Pharmaceuticals Inc.]

ZTLIDO (Lidocaine) Patch [Scilex Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Mar 13, 2018 EST

US - DailyMed

9-3-2018

LEVIGOSP (Lidocaine/Benzalkoium Chloride Spray) Spray [Topicare Management, LLC]

LEVIGOSP (Lidocaine/Benzalkoium Chloride Spray) Spray [Topicare Management, LLC]

Updated Date: Mar 9, 2018 EST

US - DailyMed

7-3-2018

ZTLido (Lidocaine) - new on RxList

ZTLido (Lidocaine) - new on RxList

US - RxList

7-3-2018

LIDOCAINE HYDROCHLORIDE Injection, Solution [McKesson Corporation]

LIDOCAINE HYDROCHLORIDE Injection, Solution [McKesson Corporation]

Updated Date: Mar 7, 2018 EST

US - DailyMed

6-3-2018

PURE-AID (Lidocaine, Menthol) Patch [Kareway Product, Inc.]

PURE-AID (Lidocaine, Menthol) Patch [Kareway Product, Inc.]

Updated Date: Mar 6, 2018 EST

US - DailyMed

5-3-2018

LIDODOSE (Lidocaine Hydrochloride) Gel [Gensco Laboratories, LLC]

LIDODOSE (Lidocaine Hydrochloride) Gel [Gensco Laboratories, LLC]

Updated Date: Mar 5, 2018 EST

US - DailyMed

2-3-2018

LIDOCAINE AND PRILOCAINE Cream [Actavis Pharma, Inc.]

LIDOCAINE AND PRILOCAINE Cream [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

1-3-2018

FEEL BETTER NOW (Lidocaine) Cream [Clinical Resolution Laboratory, Inc.]

FEEL BETTER NOW (Lidocaine) Cream [Clinical Resolution Laboratory, Inc.]

Updated Date: Mar 1, 2018 EST

US - DailyMed

1-3-2018

TOTALLY FUN AFTER SUN (Lidocaine Hcl) Gel [MJ Products Association, LLC]

TOTALLY FUN AFTER SUN (Lidocaine Hcl) Gel [MJ Products Association, LLC]

Updated Date: Mar 1, 2018 EST

US - DailyMed

27-2-2018

LIDO-K (Lidocaine Hydrochloride) Lotion [SOLUTECH PHARMACEUTICALS LLC]

LIDO-K (Lidocaine Hydrochloride) Lotion [SOLUTECH PHARMACEUTICALS LLC]

Updated Date: Feb 27, 2018 EST

US - DailyMed

27-2-2018

LENZA PRO (Lidocaine/Menthol Patch) Patch [KBS Solutions]

LENZA PRO (Lidocaine/Menthol Patch) Patch [KBS Solutions]

Updated Date: Feb 27, 2018 EST

US - DailyMed

27-2-2018

LIDOCAINE Patch [Unit Dose Services]

LIDOCAINE Patch [Unit Dose Services]

Updated Date: Feb 27, 2018 EST

US - DailyMed

26-2-2018

LIDOCAINE HYDROCHLORIDE Solution [McKesson Corporation]

LIDOCAINE HYDROCHLORIDE Solution [McKesson Corporation]

Updated Date: Feb 26, 2018 EST

US - DailyMed

26-2-2018

LIDOCAINE Cream [Nivagen Pharmaceuticals, Inc.]

LIDOCAINE Cream [Nivagen Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Feb 26, 2018 EST

US - DailyMed

26-2-2018

HUSTLE HELPER (Lidocaine) Soap [H.B.D.Dist. Inc.]

HUSTLE HELPER (Lidocaine) Soap [H.B.D.Dist. Inc.]

Updated Date: Feb 26, 2018 EST

US - DailyMed

20-2-2018

PAIN RELIEF WELL AT WALGREENS (Lidocaine Hcl 4%) Cream [Walgreens]

PAIN RELIEF WELL AT WALGREENS (Lidocaine Hcl 4%) Cream [Walgreens]

Updated Date: Feb 20, 2018 EST

US - DailyMed

13-2-2018

CICLOFERON (Benzalkonium Chloride And Lidocaine Hydrochloride) Gel [MarcasUSA LLC]

CICLOFERON (Benzalkonium Chloride And Lidocaine Hydrochloride) Gel [MarcasUSA LLC]

Updated Date: Feb 13, 2018 EST

US - DailyMed