Xion

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Xion 20 mg+0,0125 mg/ml injektionsvæske, opløsning
 • Dosering:
 • 20 mg+0,0125 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • injektionsvæske, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Xion 20 mg+0,0125 mg/ml injektionsvæske, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 48945
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

OBSERVACIONES:

VALIDACIÓN

DREG

VALIDACIÓN

MKTG

VALIDACIÓN

CCMM

VALIDACIÓN

CLIENTE

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

Nº 20002771 Vs 00

IMPRÍMASE

FICHA CONTROL TÉCNICO

CÓDIGO MATERIAL:

PRODUCTO:

ANULA A MATERIAL:

XION DK

Prospecto DORSO

MATERIAL: Papel Lito

GRAMAJE: 50 g/m2

MEDIDAS: 210 x 240 mm

Nº TINTAS: 1/1

IMPRESIÓN: OFFSET

COLORES:

P.Black C

FECHA EMISIÓN (DPAG): 11/ 11/ 2013

OBSERVACIONES: Tonos de color no válidos para impresión.

Nº: 02.1_PNT_012_001_01

ESTADO:

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette

lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

- Spørg lægen eller apoteketspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

- Lægen har ordineret Xion til dig personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de

samme symptomer, som du har.

- Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller

du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Xion

3. Sådan skal du tage Xion

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Xion er et lokalt bedøvelsesmiddel (et stof, der reducerer følelsen eller

forårsager et fuldstændigt følelsestab i en specifik del af kroppen), som

tilhører amid-undergruppen. Denne medicin anvendes til lokalbedøvelse

hos tandplejen, både til enkle og langvarige tandindgreb.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE XION

Tag ikke Xion

- hvis du er et barn under 4 år

- hvis du er allergisk over for lidocainhydrochlorid, adrenalin eller et af de

øvrige indholdsstoffer i Xion (angivet i punkt 6)

- hvis du er allergisk eller overfølsom over for lokalanæstesi af amidtypen

- hvis du lider af en hjerterytmesygdom, som ikke er kompenseret af en

pacemaker

- hvis du lider af nedsat kolinesteraseaktivitet i plasma

- hvis du lider af koagulationssygdomme (alvorlig blødning)

- hvis du lider af degenerative nervesygdomme

- hvis du lider af ustabil angina pectoris, nylig myokardieinfarkt, nylig

bypassoperation i koronararterierne, svær ubehandlet eller ukontrolleret

hypertension, ubehandlet eller ukontrolleret kronisk hjertesvigt

- hvis du tager tricykliske lægemidler mod depression eller

monoaminooxidase-hæmmere (MAO-hæmmere)

- hvis du lider af allergi eller overfølsomhed over for sulfit, svær bronkial

astma

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apoteket før du tager Xion

Vær ekstra forsigtig med at tage Xion

- hvis du lider af nogen form for svær leversygdom

- hvis du har nedsat blodcirkulation

- hvis du har blodkoagulationssygdomme, eller hvis du er i behandling med

antikoagulantia (lægemidler, der forhindrer blodstørkning)

- hvis du har en lungesygdom, især allergisk astma

- hvis du lider af en skjoldbruskkirtelsygdom, som ikke er tilstrækkeligt

behandlet

- hvis du lider af snævervinklet glaukom (synstab på grund af degeneration

af nethinden)

- hvis du lider af diabetes

- hvis du lider af epilepsi

- hvis du lider af fæokromocytom

Brug af anden medicin sammen med Xion

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden

medicin eller har gjort det for nylig.

ydre karton for at beskytte mod lys.

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til

miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Xion indeholder:

- Aktive stoffer: Lidocain(hydrochlorid) og adrenalin(tartrat).

- Øvrige indholdsstoffer: Natriumchlorid, natriummetabisulfit, natriumhydroxid

(pH-justering), saltsyre (pH-justering), vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Xion er pakket i cylinderampuller af glas.

Den markedsførte præsentation er en pakning, der indeholder 50 x 1,8

cylinderampuller af glas.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Inibsa Dental S.L.U.

Ctra. Sabadell a Granollers, km 14.5

08185 Lliçà de Vall (Barcelona)

Spanien

Telefon: +34 938 609 500

Fax: +34 938 439 695

Fremstiller

Laboratorios Inibsa, S.A.

Ctra. Sabadell a Granollers, km 14.5

08185 Lliçà de Vall (Barcelona)

Spanien

Telefon: +34 938 609 500

Fax: +34 938 439 695

e-mail: info_medica@inibsa.com

Denne indlægsseddel blev senest ændret 21/10/2013.

----------------------------------------------------------------------------------------

Følgende oplysninger er tiltænkt læger og sundhedspersonale:

Til injektion/oromukosal anvendelse.

KUN TIL DENTAL ANÆSTESIOLOGISK ANVENDELSE.

For at undgå intravaskulær injektion, skal der altid udføres forsigtig

aspirationskontrol i mindst to plan (rotation af kanylen med 180°), selvom

et negativt aspirationsresultat ikke sikkert udelukker en utilsigtet og ubemærket

intravaskulær injektion. Injektionshastigheden bør ikke overstige 0,5 ml pr.

15 sekunder, dvs. 1 cylinderampul pr. minut.

Produktet skal indgives i henhold til retningslinjer og anbefalinger, der

forefindes i Produktresumeet (se Dosering og indgivelsesmåde, Særlige

advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen).

Brugsanvisning

1. Åbn pakningen (plade med 10 cylinderampuller).

2. Tag en cylinderampul og placer den i injektionssprøjtens cylinder.

3. Sæt injektionssprøjtens stempel på plads på cylinderampullens gummiprop.

4. Indsæt forsigtigt den korte ende af kanylen med to ender i kanyleindsatsen

og skru den ind.

5. Fjern beskyttelseshætten fra kanylens lange ende og udfør injektionen.

Taleproblemer, muskelstivhed og spasmer er alvorligere symptomer og opstår

før krampeanfald. Hjerte-kar-symptomer omfatter varmefølelse, svedtendens,

problemer med hjerterytmen og blodtrykket, hvilket kan føre til hjertestop.

Hvis der observeres nogle af disse toksiske virkninger, skal injektionen af

bedøvelsesmiddel straks stoppes.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Xion kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Hjerte-kar

Almindelig (≥1/100 til <1/10): Nedsat hjertefrekvens (hjerteslag).

Sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000): Hjerterytmeforstyrrelser, hjertestop.

Frekvens ikke kendt: Overledningsblok, reduktion af hjertets kontraktilitet,

hjertebanken (palpitationer).

Nervesystemet

Almindelig (≥1/100 til <1/10): Følelse af prikken og stikken og følelsestab

(paræstesier), svimmelhed.

Ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100): Følelsesløshed omkring munden og

i tungen, talebesvær, lydfølsomhed, ringen for ørerne (tinnitus), synsforstyrrelser,

rysten (tremor), kramper, bevidsthedssvækkelse.

Sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000): Neuropati, perifere nerveskader,

nerveberændelse (arachnoidit).

Frekvens ikke kendt: hjerneblødning (apopleksi) , døsighed, hovedpine, kolde

hænder/fødder, svaghed.

Øjne

Sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000): Dobbeltsyn (diplopi).

Frekvens ikke kendt: Tågesyn.

Luftveje, thorax og mediastinum

Sjælden

(≥1/10.000

til

<1/1.000):

Nedsat

vejrtræning

(respirationsdepression).

Frekvens ikke kendt: Åndenød (dyspnø), ophobning af væske i lungerne

(pulmonalt ødem).

Mave-tarmkanalen

Meget almindelig (≥1/10): Kvalme.

Almindelig (≥1/100 til <1/10): Opkastning.

Metabolisme og ernæring

Frekvens ikke kendt: Højt blodsukker (hyperglykæmi).

Vaskulære sygdomme

Meget almindelig (≥1/10): Lavt blodtryk.

Almindelig (≥1/100 til <1/10): Højt blodtryk.

Immunsystemet

Sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000): Allergiske reaktioner, ekstrem

overfølsomhedsreaktion (anafylaktisk reaktion/shock).

Psykiske forstyrrelser

Frekvens ikke kendt: Angst, indre uro, konfusion.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller

apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, der ikke er medtaget i denne

indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger

direkte til Sundhedsstyrelsen via Sundhedsstyrelsen, Axel Heides gade 1,

2300 København S, Websted: www.meldenbivirkning.dk, e-mail: sst@sst.dk.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at skaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke Xion efter den udløbsdato, der står på kartonen og cylinderampullen.

Udløbsdatoen (EXP) er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares ved temperaturer under 30 °C. Opbevar cylinderampullen i den

Du bør informere din tandlæge, hvis du tager noget af det følgende medicin,

da disse kan ændre virkningen af Xion :

- MAO-hæmmere eller tricykliske lægemidler til behandling af depression.

- Methyldopa til behandling af højt blodtryk.

- Oxytocinlignende ergotalkaloider (middel mod blødning efter fødsel eller

abort).

- Phenotiaziner og butyrophenoner til behandling af psykotiske problemer.

- Generel anæstesi med halogenerede inhalationsanæstetika.

- Betablokkere, såsom propanolol til behandling af højt blodtryk.

- Antiarytmika, der anvendes til at regulere hjerteslaget.

- Propranolol og metoprolol (middel mod hjerte- og kredsløbslidelser) samt

fluvoxamin (middel mod depression).

- Cimetidin

- Propafenon til forebyggelse og behandling af hjerterytmeforstyrrelser.

- Phenytoin eller fosphenytoin til behandling af epilepsi.

- Propofol (bedøvelsesmiddel til indsprøjtning).

- Suxamethonium og rocuronium (muskelafslappende midler).

- Rifampicin (antibiotikum).

- Pindolol mod hjertesygdom

- Ritonavir mod HIV

- Amprenavir mod HIV

- Fosamprenavir mod HIV

- Atazanavir mod HIV

- Nevirapin mod HIV

Du skal informere din tandlæge, hvis du tager oral medicin til behandling

af diabetes, da Xion kan reducere virkningen af denne type medicin.

Brug af Xion sammen med mad, drikke og alkohol

Det anbefales ikke at indtage mad før du har generhvervet følsomheden,

da du ellers kan risikere at bide dig selv i munden.

Overdrevet

alkoholforbrug

reducere

følsomheden

over

bedøvelsesmidler.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Hvis du er gravid eller kan være gravid skal du kontakte din tandlæge, hvis

du kan få Xion i løbet af graviditeten.

Xion udskilles i human mælk i meget små mængder, så det kan anvendes

under amning.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Brugen af Xion kan have en let virkning på mentale funktioner, og en

forbigående virkning på mobilitet og koordination.

Det bør anbefales, at patienten bliver på tandlægeklinikken i mindst 30

minutter efter injektion.

Xion indeholder metabisulfit og natrium hvor, advarsel er påkrævet

Denne medicin indeholder metabisulfit, som i sjældne tilfælde kan medføre

overfølsomhedsreaktioner og vejrtrækningsbesvær.

Denne medicin indeholder mindre end 1 mmol (22 mg) natrium pr. dosis,

d.v.s. den er i det væsentlige natriumfri.

Information til sportsudøvere

Hvis du er en sportsudøver, skal du være opmærksom på, at dette produkt

kan forårsage en positiv reaktion i anti-doping tests.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE XION

Xion vil gives til dig af lægen, som en injektion.

Den anbefalede dosering er 1 til 2 ml, afhængig af bedøvelsesproceduren,

det område, der skal bedøves, den kliniske situation og patientens respons.

Xion må ikke anvendes til børn under 4 år.

Hvis du har taget for meget Xion

I tilfælde af en overdosis kan der forekomme bivirkninger i nervesystemet

eller hjertet.

De første symptomer omfatter uro, følelsesløshed i læber og tunge,

følelsesløshed rundt om munden, svimmelhed, syns- og høreforstyrrelser og

summen for ørerne.

OBSERVACIONES:

VALIDACIÓN

DREG

VALIDACIÓN

MKTG

VALIDACIÓN

CCMM

VALIDACIÓN

CLIENTE

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

Nº 20002771 Vs 00

IMPRÍMASE

FICHA CONTROL TÉCNICO

CÓDIGO MATERIAL:

PRODUCTO:

ANULA A MATERIAL:

XION DK

Prospecto CARA

MATERIAL: Papel Lito

GRAMAJE: 50 g/m2

MEDIDAS: 210 x 240 mm

Nº TINTAS: 1/1

IMPRESIÓN: OFFSET

COLORES:

P.Black C

FECHA EMISIÓN (DPAG): 11/ 11 / 2013

OBSERVACIONES: Tonos de color no válidos para impresión.

Nº: 02.1_PNT_012_001_01

ESTADO:

20002771vs00

Lidocainhydrochlorid/adrenalin

XION

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette

lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

- Spørg lægen eller apoteketspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

- Lægen har ordineret Xion til dig personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de

samme symptomer, som du har.

- Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller

du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Xion

3. Sådan skal du tage Xion

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Xion er et lokalt bedøvelsesmiddel (et stof, der reducerer følelsen eller

forårsager et fuldstændigt følelsestab i en specifik del af kroppen), som

tilhører amid-undergruppen. Denne medicin anvendes til lokalbedøvelse

hos tandplejen, både til enkle og langvarige tandindgreb.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE XION

Tag ikke Xion

- hvis du er et barn under 4 år

- hvis du er allergisk over for lidocainhydrochlorid, adrenalin eller et af de

øvrige indholdsstoffer i Xion (angivet i punkt 6)

- hvis du er allergisk eller overfølsom over for lokalanæstesi af amidtypen

- hvis du lider af en hjerterytmesygdom, som ikke er kompenseret af en

pacemaker

- hvis du lider af nedsat kolinesteraseaktivitet i plasma

- hvis du lider af koagulationssygdomme (alvorlig blødning)

- hvis du lider af degenerative nervesygdomme

- hvis du lider af ustabil angina pectoris, nylig myokardieinfarkt, nylig

bypassoperation i koronararterierne, svær ubehandlet eller ukontrolleret

hypertension, ubehandlet eller ukontrolleret kronisk hjertesvigt

- hvis du tager tricykliske lægemidler mod depression eller

monoaminooxidase-hæmmere (MAO-hæmmere)

- hvis du lider af allergi eller overfølsomhed over for sulfit, svær bronkial

astma

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apoteket før du tager Xion

Vær ekstra forsigtig med at tage Xion

- hvis du lider af nogen form for svær leversygdom

- hvis du har nedsat blodcirkulation

- hvis du har blodkoagulationssygdomme, eller hvis du er i behandling med

antikoagulantia (lægemidler, der forhindrer blodstørkning)

- hvis du har en lungesygdom, især allergisk astma

- hvis du lider af en skjoldbruskkirtelsygdom, som ikke er tilstrækkeligt

behandlet

- hvis du lider af snævervinklet glaukom (synstab på grund af degeneration

af nethinden)

- hvis du lider af diabetes

- hvis du lider af epilepsi

- hvis du lider af fæokromocytom

Brug af anden medicin sammen med Xion

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden

medicin eller har gjort det for nylig.

ydre karton for at beskytte mod lys.

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til

miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Xion indeholder:

- Aktive stoffer: Lidocain(hydrochlorid) og adrenalin(tartrat).

- Øvrige indholdsstoffer: Natriumchlorid, natriummetabisulfit, natriumhydroxid

(pH-justering), saltsyre (pH-justering), vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Xion er pakket i cylinderampuller af glas.

Den markedsførte præsentation er en pakning, der indeholder 50 x 1,8

cylinderampuller af glas.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Inibsa Dental S.L.U.

Ctra. Sabadell a Granollers, km 14.5

08185 Lliçà de Vall (Barcelona)

Spanien

Telefon: +34 938 609 500

Fax: +34 938 439 695

Fremstiller

Laboratorios Inibsa, S.A.

Ctra. Sabadell a Granollers, km 14.5

08185 Lliçà de Vall (Barcelona)

Spanien

Telefon: +34 938 609 500

Fax: +34 938 439 695

e-mail: info_medica@inibsa.com

Denne indlægsseddel blev senest ændret 21/10/2013.

----------------------------------------------------------------------------------------

Følgende oplysninger er tiltænkt læger og sundhedspersonale:

Til injektion/oromukosal anvendelse.

KUN TIL DENTAL ANÆSTESIOLOGISK ANVENDELSE.

For at undgå intravaskulær injektion, skal der altid udføres forsigtig

aspirationskontrol i mindst to plan (rotation af kanylen med 180°), selvom

et negativt aspirationsresultat ikke sikkert udelukker en utilsigtet og ubemærket

intravaskulær injektion. Injektionshastigheden bør ikke overstige 0,5 ml pr.

15 sekunder, dvs. 1 cylinderampul pr. minut.

Produktet skal indgives i henhold til retningslinjer og anbefalinger, der

forefindes i Produktresumeet (se Dosering og indgivelsesmåde, Særlige

advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen).

Brugsanvisning

1. Åbn pakningen (plade med 10 cylinderampuller).

2. Tag en cylinderampul og placer den i injektionssprøjtens cylinder.

3. Sæt injektionssprøjtens stempel på plads på cylinderampullens gummiprop.

4. Indsæt forsigtigt den korte ende af kanylen med to ender i kanyleindsatsen

og skru den ind.

5. Fjern beskyttelseshætten fra kanylens lange ende og udfør injektionen.

Taleproblemer, muskelstivhed og spasmer er alvorligere symptomer og opstår

før krampeanfald. Hjerte-kar-symptomer omfatter varmefølelse, svedtendens,

problemer med hjerterytmen og blodtrykket, hvilket kan føre til hjertestop.

Hvis der observeres nogle af disse toksiske virkninger, skal injektionen af

bedøvelsesmiddel straks stoppes.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Xion kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Hjerte-kar

Almindelig (≥1/100 til <1/10): Nedsat hjertefrekvens (hjerteslag).

Sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000): Hjerterytmeforstyrrelser, hjertestop.

Frekvens ikke kendt: Overledningsblok, reduktion af hjertets kontraktilitet,

hjertebanken (palpitationer).

Nervesystemet

Almindelig (≥1/100 til <1/10): Følelse af prikken og stikken og følelsestab

(paræstesier), svimmelhed.

Ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100): Følelsesløshed omkring munden og

i tungen, talebesvær, lydfølsomhed, ringen for ørerne (tinnitus), synsforstyrrelser,

rysten (tremor), kramper, bevidsthedssvækkelse.

Sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000): Neuropati, perifere nerveskader,

nerveberændelse (arachnoidit).

Frekvens ikke kendt: hjerneblødning (apopleksi) , døsighed, hovedpine, kolde

hænder/fødder, svaghed.

Øjne

Sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000): Dobbeltsyn (diplopi).

Frekvens ikke kendt: Tågesyn.

Luftveje, thorax og mediastinum

Sjælden

(≥1/10.000

til

<1/1.000):

Nedsat

vejrtræning

(respirationsdepression).

Frekvens ikke kendt: Åndenød (dyspnø), ophobning af væske i lungerne

(pulmonalt ødem).

Mave-tarmkanalen

Meget almindelig (≥1/10): Kvalme.

Almindelig (≥1/100 til <1/10): Opkastning.

Metabolisme og ernæring

Frekvens ikke kendt: Højt blodsukker (hyperglykæmi).

Vaskulære sygdomme

Meget almindelig (≥1/10): Lavt blodtryk.

Almindelig (≥1/100 til <1/10): Højt blodtryk.

Immunsystemet

Sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000): Allergiske reaktioner, ekstrem

overfølsomhedsreaktion (anafylaktisk reaktion/shock).

Psykiske forstyrrelser

Frekvens ikke kendt: Angst, indre uro, konfusion.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller

apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, der ikke er medtaget i denne

indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger

direkte til Sundhedsstyrelsen via Sundhedsstyrelsen, Axel Heides gade 1,

2300 København S, Websted: www.meldenbivirkning.dk, e-mail: sst@sst.dk.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at skaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke Xion efter den udløbsdato, der står på kartonen og cylinderampullen.

Udløbsdatoen (EXP) er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares ved temperaturer under 30 °C. Opbevar cylinderampullen i den

Du bør informere din tandlæge, hvis du tager noget af det følgende medicin,

da disse kan ændre virkningen af Xion :

- MAO-hæmmere eller tricykliske lægemidler til behandling af depression.

- Methyldopa til behandling af højt blodtryk.

- Oxytocinlignende ergotalkaloider (middel mod blødning efter fødsel eller

abort).

- Phenotiaziner og butyrophenoner til behandling af psykotiske problemer.

- Generel anæstesi med halogenerede inhalationsanæstetika.

- Betablokkere, såsom propanolol til behandling af højt blodtryk.

- Antiarytmika, der anvendes til at regulere hjerteslaget.

- Propranolol og metoprolol (middel mod hjerte- og kredsløbslidelser) samt

fluvoxamin (middel mod depression).

- Cimetidin

- Propafenon til forebyggelse og behandling af hjerterytmeforstyrrelser.

- Phenytoin eller fosphenytoin til behandling af epilepsi.

- Propofol (bedøvelsesmiddel til indsprøjtning).

- Suxamethonium og rocuronium (muskelafslappende midler).

- Rifampicin (antibiotikum).

- Pindolol mod hjertesygdom

- Ritonavir mod HIV

- Amprenavir mod HIV

- Fosamprenavir mod HIV

- Atazanavir mod HIV

- Nevirapin mod HIV

Du skal informere din tandlæge, hvis du tager oral medicin til behandling

af diabetes, da Xion kan reducere virkningen af denne type medicin.

Brug af Xion sammen med mad, drikke og alkohol

Det anbefales ikke at indtage mad før du har generhvervet følsomheden,

da du ellers kan risikere at bide dig selv i munden.

Overdrevet

alkoholforbrug

reducere

følsomheden

over

bedøvelsesmidler.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Hvis du er gravid eller kan være gravid skal du kontakte din tandlæge, hvis

du kan få Xion i løbet af graviditeten.

Xion udskilles i human mælk i meget små mængder, så det kan anvendes

under amning.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Brugen af Xion kan have en let virkning på mentale funktioner, og en

forbigående virkning på mobilitet og koordination.

Det bør anbefales, at patienten bliver på tandlægeklinikken i mindst 30

minutter efter injektion.

Xion indeholder metabisulfit og natrium hvor, advarsel er påkrævet

Denne medicin indeholder metabisulfit, som i sjældne tilfælde kan medføre

overfølsomhedsreaktioner og vejrtrækningsbesvær.

Denne medicin indeholder mindre end 1 mmol (22 mg) natrium pr. dosis,

d.v.s. den er i det væsentlige natriumfri.

Information til sportsudøvere

Hvis du er en sportsudøver, skal du være opmærksom på, at dette produkt

kan forårsage en positiv reaktion i anti-doping tests.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE XION

Xion vil gives til dig af lægen, som en injektion.

Den anbefalede dosering er 1 til 2 ml, afhængig af bedøvelsesproceduren,

det område, der skal bedøves, den kliniske situation og patientens respons.

Xion må ikke anvendes til børn under 4 år.

Hvis du har taget for meget Xion

I tilfælde af en overdosis kan der forekomme bivirkninger i nervesystemet

eller hjertet.

De første symptomer omfatter uro, følelsesløshed i læber og tunge,

følelsesløshed rundt om munden, svimmelhed, syns- og høreforstyrrelser og

summen for ørerne.

12-6-2018

EU/3/10/811 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/811 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/811 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3809 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/092/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/810 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/810 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/810 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3808 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/084/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/794 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/794 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/794 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3803 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/069/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety